R32 or R410A RAV-RM561BTP-E RAV-RM801BTP-E RAV-RM1101BTP-E RAV-RM1401BTP-E. LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationshandbok.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R32 or R410A RAV-RM561BTP-E RAV-RM801BTP-E RAV-RM1101BTP-E RAV-RM1401BTP-E. LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationshandbok."

Transkript

1 R32 or R40A LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationshandbok enhet Modellbeteckning: För kommersiell användning Typ med dold kanal RAV-RM56BTP-E RAV-RM80BTP-E RAV-RM0BTP-E RAV-RM40BTP-E Svenska

2 Translated instruction Läs den här installationsanvisningen noga innan du installerar luftkonditioneringen. Denna handbok beskriver installationen av inomhusenheten. Installationen av hydroenheten beskrivs i den installationsanvisningen som medföljer utomhusenheten Beträffande säkerhetsåtgärder så följ installationsmanualen som följde med utomhusenheten. ANVÄNDNING AV R32- eller R40A-KÖLDMEDIUM Denna luftkonditionering använder det nya HFC-köldmediet (R32 eller R40A), som inte påverkar ozonskiktet. Kontrollera köldmedietypen för utomhusenheten som ska kombineras och installera den sedan. Produktinformation för ekodesignkrav. (Regulation (EU) 206/228) Innehåll Säkerhetsföreskrifter Tillbehör Val av installationsplats Installation Dräneringsrör Kanalkonstruktion Dragning av köldmedierör Elektrisk anslutning Tillämpad styrning Provkörning Underhåll Felsökning Bilaga Tack för att du har valt att investera i detta Toshiba luftkonditioneringsaggregat. Läs noggrant igenom dessa anvisningar som innehåller viktig information som överensstämmer med Maskindirektivet (Directive 2006/42/EC), och försäkra dig om att du har förstått dem. Överlämna denna installationsanvisning tillsammans med den medföljande bruksanvisningen till kunden efter avslutat installationsarbete och be kunden spara dem på ett säkert ställe för framtida behov. Allmän benämning: Luftkonditioneringsaggregat Definition av kvalificerade installatörer och kvalificerad servicepersonal Detta luftkonditioneringsaggregat får endast installeras, underhållas, repareras och demonteras av kvalificerade installatörer och kvalificerad servicepersonal. Om något sådant arbete behöver utföras så be en kvalificerad installatör eller kvalificerad servicepersonal att utföra det åt dig. En kvalificerad installatör eller kvalificerad serviceperson är en person som har de kvalifikationer och den kunskap som beskrivs i följande tabell. Person Kvalificerad installatör Kvalificerad servicepersonal Kvalifikationer och kunskap som personen måste ha Den kvalificerade installatören är en person som installerar, underhåller, flyttar och tar bort luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hon har utbildats för att installera, underhålla, flytta och ta bort luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa åtgärder. Den kvalificerade installatör som tillåts utföra elarbeten vid installation, flyttning och borttagning har de kvalifikationer som hör till dessa elarbeten såsom stipuleras av de lokala lagarna och bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande elarbeten på luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. Den kvalificerade installatör som tillåts utföra hantering av köldmedium och rördragningsarbete vid installation, flyttning och borttagning har de kvalifikationer som hör till hantering av köldmedium och rördragningsarbete såsom stipuleras av de lokala lagarna och bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande hantering av köldmedium och rördragningsarbete på luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. Den kvalificerade installatör som tillåts att arbeta på höjder har utbildats i frågor rörande arbete på höjder med luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. Kvalificerad servicepersonal är en person som installerar, reparerar, underhåller, flyttar och tar bort luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hon har utbildats för att installera, reparera, underhålla, flytta och ta bort luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa åtgärder. Kvalificerad servicepersonal som tillåts utföra elarbeten vid installation, reparation, flyttning och borttagning har de kvalifikationer som hör till dessa elarbeten såsom stipuleras av de lokala lagarna och bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande elarbeten på luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. Kvalificerad servicepersonal som tillåts utföra hantering av köldmedium och rördragningsarbete vid installation, reparation, flyttning och borttagning har de kvalifikationer som hör till hantering av köldmedium och rördragningsarbete såsom stipuleras av de lokala lagarna och bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande hantering av köldmedium och rördragningsarbete på luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. Kvalificerad servicepersonal som tillåts att arbeta på höjder har utbildats i frågor rörande arbete på höjder med luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. -SE 2-SE

3 Definition av skyddsutrustning När luftkonditioneringsaggregatet ska transporteras, installeras, underhållas, repareras eller tas bort, ska skyddshandskar och vanliga arbetskläder användas. Utöver denna normala skyddsutrustning ska även den skyddsutrustning som beskrivs nedan användas i samband med de arbeten som anges i följande tabell. Att inte bära rätt skyddsutrustning är farligt och ökar risken för skärskador, brännskador, elstötar och andra skador. Arbete som ska utföras Alla sorters arbete Elarbete Arbete som utförs på höjder (50 cm eller mer) Transport av tunga föremål Reparation av utomhusenhet Skyddshandskar Vanliga arbetskläder Skyddsutrustning som ska användas Handskar som skyddar mot elektriska stötar och mot värme Isolerande skor Kläder som skyddar mot elektriska stötar Hjälm för industribruk Skor med extra skyddande tåhättor Handskar som skyddar mot elektriska stötar och mot värme Dessa försiktighetsåtgärder beskriver viktiga frågor rörande säkerhet för att förhindra personskador och skador på egendom. Läs igenom den här handboken efter att ha förstått innehållet nedan (indikeringars betydelse) och se till att följa beskrivningen. Indikering VARNING Indikeringens betydelse Den text som anges här indikerar att underlåtenhet att följa anvisningarna i varningen kan resultera i allvarlig personskada (*) eller förlust av liv om produkten hanteras felaktigt. Den text som anges här indikerar att underlåtenhet att följa anvisningarna under försiktighet kan resultera i lindrig personskada (*2) eller skada (*3) på egendom om produkten hanteras felaktigt. Varningsindikeringar på luftkonditioneringsenheten Varningsindikering WARNING ELECTRICAL SHOCK HAZARD Disconnect all remote electric power supplies before servicing. WARNING Moving parts. Do not operate unit with grille removed. Stop the unit before the servicing. CAUTION High temperature parts. You might get burned when removing this panel. VARNING Beskrivning FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Stäng av all fjärrtillförsel av ström innan underhåll påbörjas. VARNING Rörliga delar. Använd inte enheten med gallret avtaget. Stäng av enheten innan underhåll utförs. Delar med hög temperatur. Om panelen tas av finns det risk för brännskador. *: Allvarlig personskada innefattar förlust av syn, brännskador, elektriska stötar, benbrott, förgiftning och andra skador som lämnar efterverkan och kräver sjukhusvistelse eller långvarig behandling. *2: Lindrig personskada innefattar skador, brännskador, elektriska stötar och andra skador som inte kräver sjukhusvård eller långvarig behandling. *3: Skada på egendom innefattar skador som sträcker sig till byggnader, hushållsföremål, boskap och husdjur. BETYDELSE AV SYMBOLER SOM VISAS PÅ ENHETEN VARNING (Risk för brand) Den här markeringen är endast för R32-köldmedium. Köldmediets typ anges på utomhusenhetens namnskylt. Om köldmediet är R32 innebär det att den här enheten använder ett lättantändligt köldmedium. Om köldmediet läcker ut och kommer i kontakt med eld eller värme, skapas skadliga gaser och det finns risk för brand. Läs BRUKSANVISNINGEN noggrant före användning. Servicepersonal måste noggrant läsa BRUKSANVISNINGEN och INSTALLATIONSHANDBOKEN före användning. CAUTION Do not touch the aluminum fins of the unit. Doing so may result in injury. CAUTION BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst. Vidrör inte enhetens kylflänsar i aluminium. Det kan leda till personskador. RISK FÖR SPRICKOR Öppna serviceventilerna innan arbetet påbörjas. Annars kan rören spricka. Ytterligare information finns i BRUKSANVISNINGEN, INSTALLATIONSHANDBOKEN och liknande. SE 3-SE 2 4-SE

4 3 Säkerhetsföreskrifter Tillverkaren kan ej hållas skadeståndsskyldig för skador som orsakats av att anvisningarna i denna handbok ej har följts. VARNING Allmänt Läs noggrant igenom installationshandboken innan installation av luftkonditioneringen påbörjas och installera sedan luftkonditioneringen enligt anvisningarna. Utrustningen får endast installeras av en kvalifi cerad installatör eller kvalifi cerad serviceperson. Felaktig installation kan orsaka läckande vatten, elstötar eller brand. Använd inget annat köldmedie än det som angetts för att lägga till eller utbyte. Annars kan onormalt högt tryck genereras inuti kylsystemet, vilket kan leda till ett fel eller explosion i produkten eller en skada på din kropp. Ställ dvärgbrytaren i läget OFF, innan locket till den elektriska kontrollboxen på inomhusenheten eller utomhusenhetens servicepanel öppnas. Om strömbrytaren inte stängs OFF fi nns det risk för elektriska stötar om man kommer i kontakt med delar inuti. Endast en kvalifi cerad installatör (*) eller kvalifi cerad serviceperson (*) får ta av locket till den elektriska kontrollboxen eller utomhusenhetens servicepanel och utföra relaterat arbete. Var noga med att alltid ställa strömbrytaren i OFF läge innan installation, underhåll, reparation eller demonteringsarbete påbörjas. Annars fi nns det risk för elektriska stötar. Placera en Arbete pågår -skylt i närheten av strömbrytaren medan installationen, underhållet, reparationen eller demonteringsarbetet pågår. Om strömbrytaren skulle ställas i ON läge av misstag fi nns det risk för elektriska stötar. Endast en kvalifi cerad installatör (*) eller kvalifi cerad serviceperson (*) får utföra arbete som kräver att man står på ett fotsteg eller en stege med en höjd på 50 cm eller däröver, eller ta av gallret över luftintaget på inomhusenheten för att utföra arbete inuti. Bär skyddshandskar och säkra arbetskläder under installation, underhåll och demonteringsarbete. Vidrör inte enhetens kylfl äns i aluminium. Det kan medföra risk för skador. Om det är nödvändigt att vidröra fenorna av någon anledning så ta först på skyddshandskar och säkra arbetskläder innan du fortsätter. Ställ strömbrytaren i läget OFF, innan ett sugpanelsskydd öppnas. Underlåtenhet att ställa strömbrytaren i läget OFF kan resultera i personskada genom kontakt med roterande delar. Endast en kvalifi cerad installatör (*) eller en kvalifi cerad serviceperson (*) får ta loss ett sugpanelsskydd och utföra relaterat arbete. Vid arbete på hög höjd ska en stege som följer ISO 422-normerna användas och instruktionerna i stegens bruksanvisning följas. Bär även en hjälm för industribruk som skyddsutrustning vid sådant arbete. När fi ltret eller andra delar på utomhusenheten ska rengöras måste strömbrytaren ovillkorligen ställas i läget OFF och en Arbete pågår -skylt placeras i närheten av strömbrytaren, innan arbetet påbörjas. Sätt upp en skylt vid arbete på hög höjd innan själva arbetet påbörjas, så att ingen närmar sig arbetsplatsen. Delar eller andra föremål kan falla ned, vilket kan skada personer därunder. Bär en hjälm som skyddar huvudet mot fallande föremål vid arbetets gång. Använd endast köldmedium R32 eller R40A. Kontrollera utomhusenheten som ska kombineras för köldmedietypen. Använd samma köldmedium som för utomhusenheten till denna luftkonditionering. Luftkonditioneringsaggregatet måste transporteras ett stabilt skick. Kontakta återförsäljaren, om någon del av produkten befinns vara trasig. När luftkonditioneringen måste transporteras för hand ska det bäras av minst två personer. 5-SE 6-SE

5 Flytta inte och reparera inte någon enhet själv. Det fi nns högspänning på insidan av enheten. Du kan få en elstöt om locket avlägsnas eller huvudenheten fl yttas. Denna apparat är ämnad för att användas av expert- eller tränade användare i affärer, inom lättare industri eller för kommersiell användning av lekmän. Val av installationsplats När luftkonditioneringsaggregatet installeras i ett litet rum ska lämpliga åtgärder vidtas så att inte koncentrationen av läckande köldmedel i rummet överskrider godkänd nivå. Installera inte produkten på en plats där läckage av lättantändlig gas kan förekomma. Om sådan gas läcker ut och samlas runt enheten, så kan den antändas och orsaka brand. Bär skor med extra skyddande tåhättor vid transport av luftkonditioneringen. Fatta inte tag i banden runt förpackningskartongen vid transport av luftkonditioneringen. Om banden skulle brista fi nns det risk för skador. Installera inomhusenheten åtminstone 2,5 m över golvytan, eftersom det annars kan fi nnas risk att användarna skadar sig eller drabbas av elektriska stötar ifall de skulle sticka in fi ngrarna eller andra föremål i inomhusenheten medan luftkonditioneringen är igång. Placera inte förbränningsapparater på platser där de träffas direkt av utblåset från luftkonditioneringen, eftersom det kan leda till dålig förbränning. Apparaten och rördragning ska installeras, användas och förvaras i ett rum med en större golvyta än A min m 2. Hur man får A min m 2 : A min = (M/(2,5 0,22759 h 0 )) 2 M är köldmediemängden i apparaten i kg; h 0 är apparatens installationshöjd i m: 0,6 m för golvplacerad/,8 m för väggplacerad/,0 m för fönsterplacerad/2,2 m för takplacerad. (Endast modeller med R32-köldmedium. Detaljerad information fi nns i utomhusenhetens installationshandbok.) Installation Om inomhusenheten ska hängas upp måste de förskrivna upphängningsbultarna (M0 eller W3/8) och muttrarna (M0 eller W3/8) användas. Installera luftkonditioneringsaggregatet på en plats där den sitter ordentligt fast och där underlaget kan stötta dess vikt. Om installationsplatsen är för svag kan aggregatet falla ned och orsaka personskador. Följ installationsanvisningarna vid installationen av luftkonditioneringsaggregatet. Om dessa anvisningar inte följs fi nns det risk för att produkten faller ner eller välter eller att oljud, vibrationer, vattenläckage eller annat problem uppstår. Utför installationsarbetet enligt beskrivning för att ge skydd mot starka vindar och jordskalv. Om luftkonditioneringen inte har installerats på korrekt sätt finns det risk för att en enhet välter eller faller ner och orsakar en olycka. Vädra genast rummet, om köldmedium har läckt under installationen. Om det läckande köldmedlet kommer i kontakt med eld kan skadlig gas utvecklas. Använd en gaffeltruck till att lyfta in luftkonditioneringens enheter och använd en vinsch eller en lyftanordning vid installationen. Längden på insugningskanalen måste vara längre än 850 mm. Hjälm måste bäras för att skydda ditt huvud mot fallande föremål. Hjälm måste bäras för att skydda ditt huvud mot fallande föremål, speciellt när du arbetar under en inspektionsöppning. Rörledning för köldmedie Installera köldmedieröret ordentligt i samband med installationsarbetet innan luftkonditioneringsaggregatet sätts igång. Om kompressorn körs med ventilen öppen men utan köldmedierör, suger kompressorn in luft så att det uppstår övertryck i kylcykeln, vilket kan leda till personskador. Dra åt flänsmuttern med en momentnyckel på föreskrivet sätt. Om fl änsmuttern dras åt alltför hårt kan den spricka med tiden, vilket kan leda till att det läcker ut köldmedium. SE 7-SE 4 8-SE

6 5 Kontrollera att inte köldmedlet läcker ut när installationen är klar. Om köldmediegas läcker ut i rummet och fl ödar förbi en källa till eld, som t.ex. en gasspis, kan det bildas giftiga gaser. När luftkonditioneringsaggregatet har installerats eller fl yttats måste man tömma ut all luft ur rören enligt instruktionerna i installationsanvisningarna, så att inte köldmediet blandas med några andra gaser i kylcykeln. Om luften inte töms ut ordentligt kan det bli fel på luftkonditioneringsaggregatet. Lufttätheten ska testas med kvävgas. Påfyllningsslangen ska anslutas på ett sådant sätt att den inte är slak. Elektrisk kabeldragning Endast en kvalifi cerad installatör (*) eller kvalifi cerad serviceperson (*) får utföra elarbete på luftkonditioneringsaggregatet. Under inga förhållandena får detta arbete utföras av en okvalifi cerad person, eftersom det fi nns risk för elektriska stötar eller elläckage om arbetet inte är korrekt utfört. Bär handskar som skyddar mot elektricitet, isolerande skor och kläder som skyddar mot elektriska stötar vid anslutning av elledningar, reparation av elektriska delar eller utförande av annat elektriskt arbete. Om man inte använder sådan skyddsutrustning fi nns det risk för elektriska stötar. Använd ledningar som uppfyller såväl specifi kationerna i installationsanvisningarna som föreskrifterna i lokala lagar och bestämmelser. Användning av ledningar som inte uppfyller specifi kationerna kan leda till elektriska stötar, elläckage, rökutveckling eller brand. Anslut jordsladden. (Jordning) Dålig jordning leder till elektriska stötar. Anslut aldrig en jordkabel till ett gasrör, ett vattenrör, en åskledare eller en telefonjordkabel. Om luftkonditioneringsaggregatet har reparerats eller fl yttats så kontrollera att jordkablar är ordentligt anslutna efteråt. Installera en strömbrytare som uppfyller såväl specifi kationerna i installationsanvisningarna som föreskrifterna i lokala lagar och bestämmelser. Installera strömbrytaren där den är lätt åtkomlig för installatören/ servicepersonalen. Om strömbrytaren ska installeras utomhus så använd en strömbrytare som är avsedd för utomhusbruk. Under inga omständigheter får strömkabeln förlängas. Anslutningsproblem på platser där kabeln är förlängd kan leda till rökutveckling och/eller brand. Kabeldragningsarbete ska utföras i enlighet med lagar och bestämmelser på orten och installationsmanualen. Underlåtelse att göra det kan resultera i elchock eller kortslutning. Provkörning Kontrollera innan luftkonditioneringen tas i bruk efter avslutat arbete att locket till det elektriska styrskåpet på inomhusenheten och servicepanelen på utomhusenheten är stängda och ställ sedan strömbrytaren i läget ON. Om strömmen slås på innan dessa kontroller har utförts fi nns det risk för elektriska stötar. Om något problem med luftkonditioneringen har inträffat (en felindikering visas, det luktar bränt, det hörs konstiga ljud, luftkonditioneringen kyler eller värmer inte, det läcker vatten etc.), så vidrör inte själv luftkonditioneringen utan ställ strömbrytaren i läget OFF och kontakta sedan en kvalifi cerad serviceperson. Vidtag lämpliga åtgärder för att se till att strömmen inte slås på igen (t.ex. genom att markera strömbrytaren med Ur funktion ) förrän kvalifi cerad servicepersonal har anlänt. Fortsatt användning av luftkonditioneringen i felaktigt tillstånd kan leda till att mekaniska problem förvärras eller resultera i elektriska stötar eller andra problem. Använd en isoleringstestare (500 V Megger) efter avslutat arbete och kontrollera att motståndet är minst MΩ mellan uppladdningsdelen och den icke laddade metalldelen (jorddelen). Om motståndet är för lågt fi nns det risk för allvarliga olyckor i form av läckage eller elektriska stötar för användaren. 9-SE 0-SE

7 Kontrollera efter installationsarbetet att det inte läcker ut köldmedium, och kontrollera isoleringsmotståndet och vattendräneringen. Gör sedan en provkörning för att kontrollera att luftkonditioneringsaggregatet fungerar som det ska. Förklaringar som ska lämnas till kunden Förklara för kunden var strömbrytaren sitter när installationsarbetet är färdigt. Om kunden inte vet var strömbrytaren sitter kan han/hon inte stänga av luftkonditioneringsaggregatet i händelse att det skulle uppstå något problem med det. När installationsarbetet är klart så förklara för kunden hur man använder och utför underhåll på enheten enligt bruksanvisningen. Flyttning Luftkonditioneringsaggregatet får bara fl yttas av en kvalifi cerad installatör (*) eller kvalifi cerad serviceperson (*). Det är farligt för en okvalifi cerad person att fl ytta luftkonditioneringsaggregatet, eftersom det kan leda till brand, elektriska stötar, personskador, vattenläckage, buller eller vibrationer. Vid nedpumpningsarbete måste kompressorn stängas av innan köldmedieröret kopplas loss. Om köldmedieröret kopplas loss medan serviceventilen är öppen och kompressorn fortfarande är i drift, så medför det att luft eller annan gas sugs in och att trycket inuti kylsystemet höjs till en onormalt hög nivå vilket kan resultera i bristningar, personskador eller andra problem. Denna luftkonditionering använder det nya HFC-köldmediet (R32 eller R40A), som inte påverkar ozonskiktet. Var försiktig så att inte fukt, smuts, befi ntligt köldmedium, kylapparatolja eller andra ämnen tränger in i kylkretsen vid installationsarbete eftersom R32- eller R40A-köldmediet lätt påverkas av orenheter som t.ex. fukt, oxiderad fi lm, olja, på grund av högt tryck. Ett specialverktyg för köldmediet R32 eller R40A krävs för installation. Använd nytt och rent rörmaterial för anslutande rör så att fukt och smuts inte blandas samman vid installationsarbetet. Följ installationshandboken som medföljde utomhusenheten när befintliga rör används. (*) Se avsnittet Definition av kvalificerade installatörer och kvalificerad servicepersonal. SE -SE 6 2-SE

8 7 2 Tillbehör Tillbehör Tillbehörsnamn Antal Installationsanvisning Utseende Denna bruksanvisning Användning (Överlämnas till kunden) (För andra språk som inte är med i denna Installationsmanual, hänvisar vi till den bifogade CD-R-skivan.) Bruksanvisning (Överlämnas till kunden) (För andra språk som inte är med i denna Installationsmanual, hänvisar vi till den bifogade CD-R-skivan.) CD-ROM Bruksanvisning och installationsanvisning Värmeisolerande rör Bricka Slangband Böjlig slang Värmeisoleringsmaterial Filterstoppare Tillbehörsnamn Filtermonteringsskena (700 L) Filtermonteringsskena 2 (700 L) Filtermonteringsskena 3 (490 L) Filtermonteringsskena 4 (490 L) 2 8 Utseende För värmeisolering av rörkoppling För nerhängande enhet För anslutning av dräneringsrör För mittjustering av dräneringsrör För värmeisolering av dräneringskoppling För fastsättning av filtret Antal RM40~56 RM80 RM0~ Val av installationsplats Undvik att installera på följande platser Välj en plats för inomhusenheten där kall eller varm luft kan cirkulera jämnt. Undvik att installera enheten på följande typer av platser. Område med salthaltig luft (kustområde) Platser med sur eller alkalisk luft (t.ex. områden med heta källor, nära fabriker som tillverkar kemikalier eller läkemedel eller platser där avgaser från förbränningsapparater sugs in i enheten). Sådana platser kan medföra att värmeväxlaren (dess aluminiumfenor och kopparrör) och andra delar börjar rosta. Platser där oljedimma från skärolja eller annan typ av maskinolja förekommer i luften. Sådana platser kan medföra att värmeväxlaren börjar rosta, att dimmor orsakade av att värmeväxlaren blockeras bildas, att delarna av plast skadas, att värmeisoleringen lossnar eller att liknande problem uppstår. Platser där järndamm eller annat metalldamm förekommer. Om järndamm eller annat metalldamm fastnar eller ansamlas inuti luftkonditioneringen kan det självantända och orsaka brand. Platser där ångor från matoljor bildas (t.ex. kök där matoljor används). Blockerade filter kan leda till att luftkonditioneringens prestanda försämras, att kondens bildas, att delarna av plast skadas eller att liknande problem uppstår. Platser nära sådana hinder som ventilationsöppningar och belysningsarmaturer, där utblåsningsluftens flöde störs (en störning av luftflödet kan medföra att luftkonditioneringens prestanda försämras eller att enheten stängs av). Platser där en intern kraftgenerator används för strömförsörjning. Frekvensen och spänningen i generatorns kraftledning kan fluktuera, vilket kan resultera i att luftkonditioneringen inte fungerar som den ska. På kranlastbilar, fartyg eller andra rörliga fortskaffningsmedel. Luftkonditioneringen får inte användas för tillämpningar den inte är avsedd för (t.ex. förvaring av mat, plantor, precisionsinstrument eller konstverk). (Kvaliteten på förvarade saker kan försämras.) Platser där höga frekvenser alstras (av invertrar, interna kraftgeneratorer, medicinsk utrustning eller kommunikationsutrustning). (Felfunktion eller styrproblem i luftkonditioneringen eller buller kan påverka utrustningens drift negativt.) Platser där någonting som är känsligt för väta är placerat under den installerade enheten. (Om dräneringen blockerats eller luftfuktigheten överstiger 80 %, så droppar kondens från inomhusenheten vilket medför att skada kan uppstå på det som finns nedanför.) Rum med lysrör av invertertyp eller platser utsatta för direkt solljus, när ett trådlöst luftkonditioneringssystem används. (Signaler från den trådlösa fjärrkontrollen kan kanske inte tas emot.) Platser där organiska lösningar används. Luftkonditioneringen kan inte användas för kylning av flytande kolsyra eller i kemiska fabriker. Platser nära dörrar eller fönster där luftkonditioneringen kan komma i kontakt med varm och fuktig utomhusluft. (Det kan ge upphov till kondensation.) Platser där särskilda sprejer ofta används. Installation i hög luftfuktighet I vissa fall inklusive under regnsäsongen, och särskilt på insidan av innertaket, kan luftfuktigheten bli mycket hög (temperatur vid luftens daggpunkt: 23 C eller högre).. Installation i innertakets insida med tegelpannor på yttertaket 2. Installation i innertakets insida med skifferplattor på yttertaket 3-SE 4-SE

9 3. Installation på en plats där innertakets insida används som bana för intag av friskluft 4. Installation i ett kök I ovanstående fall ska extra värmeisoleringsmaterial sättas på alla delar av luftkonditioneringsaggregatet som kommer i kontakt med den höga luftfuktigheten. Ordna i detta fall så att sidoplattan (kontrollport) lätt kan tas bort. Sätt även på tillräckligt med värmeisolering på kanalen och anslutningsdelen på kanalen. [Referens] Förhållanden vid kondenstest sida: Luftvolym: Installationsutrymme 27 C torra termometerns temperatur 24 C våta termometerns temperatur Låg luftvolym, drifttid 4 timmar Reservera tillräckligt med utrymme för installation eller servicearbete. (Enhet: mm) 4 Installation Nedanstående regler måste iakttas strikt för att förhindra skada på inomhusenheterna och personskada. Placera inga tunga föremål och låt ingen person vistas ovanpå inomhusenheten. (Detta gäller även när enheterna är förpackade) Bär in inomhusenheten såsom den är förpackad om möjligt. Om inomhusenheten måste bäras in uppackad, så se till att använda en skyddande duk eller liknande för att inte skada enheten. Håll endast i fästhakarna (4 ställen) vid flyttning av inomhusenheten. Utsätt inga andra delar (t.ex. köldmedierör, dräneringsskål, delar i skummaterial eller resindelar) för tryck. Förpackningen ska bäras av två eller fler personer, och ska inte slås om med plastband på några andra ställen än vad som specificeras. Om vibrationsisolerande material ska installeras på upphängningsbultar, så kontrollera att det inte ökar enhetens vibrationer. 5 eller mer Yttre dimensioner (Enhet: mm) Luftutblås 275 C L Tak 00 eller mer eller mer A 25 B eller mer Servicelucka (taköppning) Golvyta Luftutblås 00 eller mer 70 eller mer Tak Luftintag 50 eller mer Servicelucka (taköppning) Luftintag Upphängningsbultens avstånd B Huvudenhetsmått A Yttermått för fläns C D 345 eller mer 70 eller mer Dräneringsskål / Dräneringspumpens kontrollucka 750 Upphängningsbultens avstånd , , Elektriskt styrskåp Kontrollport 450 Tak Servicelucka (taköppning) Modell RM56 typ RM80 typ RM0, RM40 typ 20 B Serviceutrymme (för underhåll av luftfilter) A B Tak Luftintag 300 eller mer Servicelucka (taköppning) Dimensioner Modell RM56 typ RM80 typ RM0, RM40 typ A B C D Inställning av period för indikering av filterrengöring Inställningen av perioden för visning av filterindikeringen (Meddelande om filterrengöring) på fjärrkontrollen kan ändras beroende på vilka omständigheter som gäller för installationen. Angående hur inställningen görs, hänvisar vi till Inställning av filter-indikering i avsnittet Tillämpad styrning i denna Manual. SE 5-SE 8 6-SE

10 9 Installation av upphängningsbult Tänk igenom hur rördragning/kabeldragning ska utföras efter att enheten har hängts upp, när du bestämmer inomhusenhetens monteringsplats och orientering. När platsen för inomhusenhetens installation har bestämts, installera upphängningsbultarna. För dimensionerna på upphängningsbultens avstånd, se bilden som visar yttre mått. Om det redan finns ett innertak, så lägg dräneringsrör, köldmedierör, styrkablar och fjärrkontrollskablar på respektive anslutningsplatser innan inomhusenheten hängs upp. Skaffa brickor och muttrar till upphängningsbult för installation av inomhusenheten (de medföljer inte). Upphängningsbult M0 eller W3/8 4 stycken Mutter M0 eller W3/8 2 stycken Bricka M0 8 stycken Installation av upphängningsbult Använd upphängningsbult M0 (4 st., anskaffas lokalt). Anpassa efter den befintliga konstruktionen, fastställ avstånd i enlighet med bilden som visar yttre mått, såsom visas nedan. Ny betongplatta Installera bultarna med insatsfästen eller ankarbult. Gummi Ankarbult (Bladfäste) (Skjutfäste) (Rörupphängning ankarbult) Stålramskonstruktion Använd existerande vinkelfästen eller installera nya stödvinkelfästen. Upphängningsbult Installation av inomhusenhet Behandling av tak Taken skiljer sig efter byggnadskonstruktionen. Kontakta husfirman eller byggentreprenören som gjorde inomhusjobbet, för närmare information. I processen efter att takplattan har tagits bort, är det viktigt att förstärka takets grundkonstruktion (ramen) och bibehålla takets horisontala nivå för att undvika vibrationer i takplatta. Sätt på muttrar och M0 platta brickor på upphängningsbulten. Sätt brickor på både ovansidan och undersidan av hängfästet på inomhusenheten för att hänga ner inomhusenheten. Kontrollera med hjälp av ett vattenpass att alla fyra sidor är horisontella. (Horisontalgrad: max. 5 mm) Upphängningsbult (W3/8 eller M0) Mutter (W3/8 eller M0) Mutter (W3/8 eller M0) M0 platt bricka M0 platt bricka KRAV Häng enheten i horisontalt läge. Om enheten hänger snett, kan det orsaka att dräneringsvatten flödar över. Installera enheten inom de måttavvikelser som visas i figuren nedan. Använd ett vattenpass till att kontrollera att enheten hänger horisontellt. 0 till 5 mm Sett från sidan Dräneringsröret på anslutningsportens sida ska ligga högst 5 mm lägre än motsatt sida. Montering av filterskenor och filter Montera filterskenorna genom att föra in hakarna på skenorna i motsvarande hål. (Observera att övre och nedre filterskenor inte är identiska.) 2 Montera filterstopparen. * Tryck in skenorna tills det klickar till i de 3 spärrhakarna. 3 Skjut in filtren tills det tar stopp. * Skjut in filtren i den riktning som anges av pilen, som är graverad på filtren (2 filter är identiska). Ändring från luftintag bakifrån till luftintag underifrån Demontera filtren från baksidan av enheten. 2 Ta loss sugpanelsskyddet som sitter på undersidan och skruva fast det på baksidan av enheten. 3 Montera den medföljande skenan på undersidan och installera filtret. Skruv Sugpanelsskydd Övre filterskena Sugpanelsskydd Hakdel Nedre filterskena Fyrkantigt hål För in denna hake i det fyrkantiga hålet. Filterstoppare (tillbehör) Upphängningsbult Stödvinkelfäste Sett framifrån Befintlig betongplatta Använd fästankare för hål, hålplugg eller hålbult. ±5 mm Skillnaden mellan luftintagets och luftutblåsets sidor ska hållas inom 5 mm. Hakdel Skruv Sugpanelsskydd Sugpanelsskydd * På enheter i klassen RM80 finns vänster och höger skydd, som inte är identiska. Återmontera vänster och höger skydd omvänt genom att vända hakdelen uppåt, såsom bilden visar. 7-SE 8-SE

11 5 Dräneringsrör Dra dräneringsrör enligt installationsanvisningarna, så att vatten dräneras ordentligt. Använd värmeisolering för att undvika daggbildning. Olämplig rördragning kan resultera i vattenläckage i rummet och att möbler blöts ner. Förse dräneringsrör inomhus med lämplig isolering. Förse området där röret ansluter till inomhusenheten med lämplig isolering. Undermålig värmeisolering leder till kondensbildning. Dräneringsröret måste slutta neråt (med en lutning på minst 0,0 grader) och får inte ha någon stigning (båge) eller annan form som kan orsaka vattenansamling. Det kan medföra konstiga ljud. Begränsa längden på det tvärgående dräneringsröret till högst 20 meter. Om röret är långt, så montera stödfästen med,5 till 2 meters mellanrum för att förhindra sviktning. Installera ett gemensamt rör enligt bilden nedan. Installera inga avluftningsventiler, eftersom det leder till att dräneringsvatten sprutar ut och orsakar vattenläckage. Utsätt inte dräneringsrörets anslutningsområde för hårt tryck. Rörmaterial, storlek och isoleringsmaterial Följande material för rördragning och isoleringsarbete anskaffas lokalt. Rörmaterial Isoleringsmaterial,5 till 2 m Stödfäste (Gemensamt rör) Värmeisoleringsmaterial Sluttande neråt (minst 0,0 graders lutning) Anslutning av dräneringsrör Så långt som möjligt (ca 0 cm) Minst 0,0 graders lutning neråt VP25-rör av hård PVC-plast (Ø32 mm nominell ytterdiameter) Polyetenskum, tjocklek: 0 mm eller mer För in en böjlig dräneringsslang så långt det går i huvudenhetens övre dräneringsrör. Fäst den med slangband. KRAV Montera den böjliga dräneringsslangen med hjälp av slangbandet, utan att använda något bindemedel. VP30 Fel Bågformation Ansamling Gravitationsdränering Sätt i dräneringspluggen igen. * Vid gravitationsdränering ska den vita kontakten (CN504) uppe till vänster på kretskortet i det elektriska styrskåpet kopplas loss. 2 För in en böjlig dräneringsslang i det nedre dräneringsröret och fäst den med slangband. 3 Koppla loss dräneringspumpskontakt CN504. Kondensvattenpump CN504 Svart Om det inte går att åstadkomma en neråtlutning för dräneringsröret, så kan en kondensvattenpump användas. Dräneringsröret får inte vara högre än 850 mm från undersidan på inomhusenheten. Ta ut dräneringsröret ur dräneringsrörets anslutning till inomhusenheten 300 mm eller mindre och böj upp röret vertikalt. Omedelbart efter att röret har böjts upp vertikalt ska det dras neråt i en neråtlutning. Röd Övre rör Nedre rör Flytta dräneringspluggen från det nedre röret till det övre. Dräneringsrör som ansluts efter installation ska dras i minst 0,0 graders lutning neråt. 300 eller mindre 68 eller mindre 850 eller mindre Böjlig dräneringsslang (medföljer) Mått vid användning av kondensvattenpump 5 mm eller mindre Böjlig dräneringsslang enhet Slangband Böjlig dräneringsslang 0 till 2 mm 0 mm Slangband SE 9-SE 0 20-SE

12 Kontroll av avrinning Under testkörningen, kontrollera att vattnet rinner av ordentligt och att vatten inte läcker från de anslutande delar på rören. Kontrollera samtidigt att inga konstiga ljud hörs från dräneringspumpens motorn. Kontrollera dränering även vid installering under uppvärmningsperiod. När dragning av elledningar och elanslutningar har utförts Häll lite vatten enligt den metod som visas på bilden nedan. Kontrollera sedan under kylningsdrift att vattnet rinner ut ur dräneringsrörets anslutningsport (genomskinlig) och att inget vatten läcker från dräneringsröret. När dragning av elledningar och elanslutningar inte har utförts Koppla loss flottörbrytaren (3P: röd) från kontakten (CN34: röd) på det tryckta kretskortet inuti det elektriska styrskåpet. (Innan detta görs måste strömmen slås av.) Anslut en matningsspänning på mellan 220 V och 240 V till (L) och (N) på kopplingsplinten för strömtillförsel. (Anslut inte V spänning till (A) eller (B) på kopplingsplinten. Det kan göra att det tryckta kretskortet skadas.) Häll i vatten enligt den metod som visas på bilden nedan. (Mängd vatten som ska hällas i: ml) När strömmen slås startar dräneringspumpen automatiskt. Kontrollera att vattnet rinner ut ur dräneringsrörets anslutningsport och att inget vatten läcker från dräneringsröret. Slå av strömmen, anslut flottörbrytaren till dess ursprungliga plats (CN34) på det tryckta kretskortet och återställ det elektriska styrskåpet i ursprungligt läge, när kontrollen av vattendränering och vattenläckage är klar. Värmeisoleringsarbete Täck den böjliga slangen och slangbandet helt, utan mellanrum, med medföljande isolering upp till inomhusenhetens botten. Täck dräneringsröret helt, utan mellanrum, med lokalt införskaffad isolering, så att den överlappar med den medföljande isoleringen för dräneringsrörets anslutningsdel. Anslutningsmetod för kanalen enhet Linda den medföljande isoleringen tätt från utsidan på inomhusenheten. Värmeisolering för dräneringsrörets anslutningsdel (tillbehör) Värmeisoleringsmaterial (anskaffas lokalt) Svart 220 V till 240 V Vit Röd Vattentillförselslang Kanal: Isoleringsmaterial (anskaffas lokalt) Anslut en kanal till utsidan av flänsen Fläns (anskaffas lokalt) Aluminiumtejp (anskaffas lokalt) Svart Dra ut kontakten CN34 (röd) från kretskortet. Fläns Luftutblåssida enhet Luftintagssida Aluminiumtejp (anskaffas lokalt) Undersida Ofullständig isolering av tilluftens fläns och tätning kan orsaka kondens och fallande vattendroppar. 2-SE 22-SE

13 Fläktegenskaper RM56 RM80 60 Standard luftvolym: 800 m 3 /h 60 Standard luftvolym: 200 m 3 /h Övre gräns för externt statiskt tryck (20 Pa) Nedre gräns för externt statiskt tryck (20 Pa) (20 Pa) Övre gräns för externt statiskt tryck (20 Pa) Nedre gräns för externt statiskt tryck (20 Pa) (20 Pa) (00 Pa) Externt statiskt tryck (Pa) Låg (20 Pa) (00 Pa) (80 Pa) (65 Pa) (50 Pa) Externt statiskt tryck (Pa) Låg (20 Pa) (80 Pa) (65 Pa) (50 Pa) (40 Pa) (40 Pa) (30 Pa) (30 Pa) Tryckfall med standardfilter Luftvolym (m 3 /h) Tryckfall med standardfilter Luftvolym (m 3 /h) RM0 RM40 Externt statiskt tryck (Pa) Övre gräns för externt statiskt tryck (20 Pa) Låg (20 Pa) Standard luftvolym: 200 m 3 /h Nedre gräns för externt statiskt tryck (20 Pa) (20 Pa) (00 Pa) (80 Pa) (65 Pa) (50 Pa) (40 Pa) (30 Pa) Tryckfall med standardfilter Luftvolym (m 3 /h) SE 23-SE 2 24-SE

14 3 6 Kanalkonstruktion Plan Tillverka kanalen på plats med hänvisning till följande mått. (Enhet: mm) RM56 RM80 RM0, RM40 <Luftintag underifrån> <Luftintag underifrån> <Luftintag underifrån> 235,4 37, , , ,4 37, , , ,4 235, , ,5 <Luftintag bakifrån> <Luftintag bakifrån> <Luftintag bakifrån> , , , , , , , , ,5 25-SE 26-SE

15 7 Dragning av köldmedierör När köldmedieröret är långt, förse det med stödfästen med 2,5 till 3 m mellanrum för att spänna fast köldmedieröret. I annat fall kan onormala ljud uppstå. Tillåten rörlängd och höjdskillnad Detta varierar beroende på utomhusenheten. För närmare information hänvisar vi till Installationsanvisningen för utomhusenheten. FYRA VIKTIGA PUNKTER VID RÖRARBETE. Det är inte tillåtet att använda återanvändbara mekaniska anslutningar och flänskopplingar inomhus. Tätningsdelarna måste förnyas när mekaniska anslutningar återanvänds inomhus. Flänskomponenten måste omfabriceras om den ska återanvändas inomhus. 2. Tät koppling (mellan rör och enhet) 3. Evakuera luften i anslutningsrören med hjälp av en VAKUUMPUMP. 4. Sök efter läckande gas. (I kopplingar) Rörstorlek Modell RM56 RM80, RM0, RM40 Rörstorlek (mm) Gassidan Vätskesidan Ø2,7 Ø6,4 Ø5,9 Ø9,5 Anslutning av köldmedierör Flänsning Ta bort alla grader. Kvarvarande grader kan orsaka gasläcka. Eftersom flänsstorlekarna för R32 eller R40A skiljer sig gentemot flänsarna för köldmedie R22, rekommenderas du att använda de nya verktyg som tillverkats för R32 eller R40A. De konventionella verktygen kan dock användas om man justerar kopparrörets utsticksmarginal. Utsticksmarginal vid flänsning: B (Enhet: mm) Kopparrörets ytterdiameter När verktyg används Flänsdiameter: A (Enhet: mm) Konventionellt verktyg används 6,4, 9,5 0,5 till, 0,5 till, 2,7, 5,9 0,5 till,,5 till 2,0 Kopparrörets ytterdiam A +0-0,4 6,4 9, 9,5 3,2 2,7 6,6 5,9 9,7 * Vid flänsning med det konventionella flänsverktyget ska du dra ut röret cirka 0,5 mm mer än för R22 för än för R22 för att justera för den angivna flänsstorleken. Kopparrörmätaren är användbar för justering av utsticksmarginalen. Inget susande ljud kommer att uppstå när flänsmuttern skruvas loss, eftersom den inneslutna gasen har förseglats vid atmosfäriskt tryck. Detta är normalt och inte en indikering på problem. Använd två skruvnycklar till att ansluta röret till inomhusenheten. Använd det åtdragningsmoment som anges i följande tabell. Anslutningsrörets ytterdiameter (mm) 6,4 9,5 2,7 5,9 Arbeta med dubbel skruvnyckel Åtdragningsmoment (N m) 4 till 8 34 till till 6 63 till 77 Åtdragningsmoment för flänsade rörkopplingar Felaktigt anslutna kopplingar kan orsaka gasläckor, men även orsaka problem med systemets kylning. Rikta in anslutningsrörens centrum efter varandra och dra åt flänsmuttern så hårt som möjligt med dina fingrar. Dra sedan åt muttern med en skiftnyckel och en momentnyckel på det sätt som visas på bilden. Om man drar åt för hårt kan muttern spricka beroende på installationsförhållandena. Tömning Använd en vakuumpump till att utföra vakuumsugning via påfyllningsporten i utomhusenhetens ventil. För närmare information, följ anvisningarna i Installationsmanualen för utomhusenheten. Använd inte köldmediet inneslutet i utomhusenheten för tömning. KRAV Använd verktyg som tillverkats för R32 eller R40A när du behöver andra verktyg som t.ex. påfyllningsslang. Köldmediemängd som ska påfyllas Fyll på köldmedie av typen R32 eller R40A enligt installationshandboken som medföljde utomhusenheten. Använd en våg för att fylla på köldmedium i specificerad mängd. KRAV Påfyllning av för stor eller för liten mängd köldmedium orsakar problem i kompressorn. Fyll på köldmedium i specificerad mängd. Den person som fyllt på köldmedium ska skriva upp rörlängd och mängden påfyllt köldmedium på F- gasetiketten på utomhusenheten. Detta krävs för att kunna rätta till fel i kompressorn och kylkretsen. Öppna ventilen helt Öppna ventilen på utomhusenheten helt. En 4 mm insexnyckel behövs för öppning av ventilen. För närmare information hänvisar vi till Installationsanvisningen för utomhusenheten. Kontroll av gasläcka Kontrollera med en läcktestare eller tvållösning att inget gasläckage förekommer från rörets anslutningsdel eller kåpan på ventilen. KRAV Använd en läckagedetektor som tillverkats specifikt för HFC-köldmedium (R32, R34a, R40A osv.) du tar bort grader. för att köldmediegas läcker ut under flänsbearbetning. deformerad eller tillplattad, och att det inte finns några flisor kvar eller andra problem efter flänsbearbetning. SE 27-SE 4 28-SE

16 5 Värmeisoleringsarbete Sätt på värmeisolering på rören på både vätskesidan och gassidan. För värmeisolering av rören på gassidan, se till att använda ett material som är värmetåligt för temperaturer på 20 C eller högre. Använd det medföljande värmeisoleringsröret genom att anbringa värmeisoleringen ordentligt på rörets anslutningsdel på inomhusenheten, utan några glipor. KRAV Sätt på värmeisolering på rörets anslutningsdel på inomhusenheten ordentligt upp till roten utan att någon del av röret är blottad. (Ett rör med blottade delar orsakar vattenläckage.) Svep om värmeisoleringsmaterialet med dess öppning vänd uppåt (taksidan). Linda röret med medföljande värmeisolering utan att något glapp uppstår mellan inomhusenheten. enhet Sömmen måste vara vänd uppåt (mot taket). Flänsmutter 8 Elektrisk anslutning VARNING Använd specificerade kablar för anslutning till kopplingsplintarna. Fäst kablarna ordentligt för att förhindra att kopplingarna skadas av yttre belastningar på kopplingsplintarna. Slarvig anslutning eller fastsättning kan resultera i brand eller annat problem. Anslut jordsladden. (Jordning) Otillräcklig jordning orsakar en elstöt. Anslut aldrig jordkablar till gasrör, vattenledningar, åskledare eller telefonjordkablar. Enheten ska installeras i enlighet med nationella bestämmelser för elektriska installationer. Om strömkretsen har för dålig kapacitet eller om installationen utförts felaktigt, kan det resultera i en elstöt eller brand. Angående specifikationer för strömförsörjning hänvisar vi till utomhusenhetens installationsanvisning. Anslut inte V ström till kopplingsplintarna ( A, B ) för styrkablar. I så fall kommer systemet att strejka. Skada eller repa inte sönder den strömförande ledaren och den inre isoleringen på nätkablar och kablar mellan de olika delarna när de skalas. Dragningen av elkablar ska göras så att de inte kommer i kontakt med rördelar som har mycket hög temperatur. Höljet kan smälta och resultera i en olycka. Värmeisolerat rör (tillbehör) Koppling Buntband (anskaffas lokalt) Värmeisoleringsmaterial på röret Slå inte på strömmen till inomhusenheten förrän avluftning av köldmedierören är slutförd. Specifikationer för systemförbindelsekablar Systemförbindelsekablar* 4 x,5 mm 2 eller mer (H07 RN-F eller IEC 66) Upp till 70 m *Antal kablar x kabeltjocklek Anslutning av fjärrkontrollen Fjärrkontrollens ledning, kablar mellan fjärrkontroller Ledarstorlek: 2 0,5 til 2,0 mm 2 Total kabellängd för fjärrkontrollens ledning och kablar mellan fjärrkontroller = L + L + L2 + Ln Total kabellängd för anslutning mellan fjärrkontroller = L + L2 + Ln När endast trådbunden typ används När även trådlös typ används Upp till 500 m Upp till 400 m Upp till 200 m Fjärrkontrollkabeln och systemförbindelsekablarna kan inte dras parallellt så att de vidrör varandra och kan inte förvaras i samma kabelrör. Om det görs kan brus eller andra faktorer orsaka problem i styrsystemet. enhet enhet enhet enhet Anslutning av fjärrkontrollen L Fjärrkontroll L L2 Kabeldragning mellan fjärrkontroller Ln (Max. 8 enheter) 29-SE 30-SE

17 Ledningsdragning mellan inomhusenheten och utomhusenheten. Kopplingsschemana nedan visar kabelanslutningar mellan inomhus- och utomhusenheter och mellan inomhusenheter och fjärrkontroll. De kablarna som anges av streckade linjer eller prickstreckade linjer anskaffas lokalt. 2. Referera till kopplingsscheman för både inomhus- och utomhusenheter. 3. enheten strömförsörjs via utomhusenheten. Kopplingsschema En inomhusenhet Fjärrkontroll Anslutning av fjärrkontrollen sidan Systemförbindelsekablar sidan Samtidigt trippel- och dubbeltvillingsystem A B Strömförsörjning Två inomhusenheter samtidigt Fjärrkontroll Anslutning av fjärrkontrollen sidan Systemförbindelsekablar sidan A B Strömförsörjning Kablar mellan fjärrkontroller sidan A B 2 3 Strömkablar mellan inomhusenheterna Kabelanslutning KRAV Anslut kabeln som överensstämmer med plintnumret. Felaktig anslutning skapar problem. Dra kablarna genom bussningen i hålen för kabelanslutning på inomhusenheten. Lämna en marginal (ca 00 mm) för varje kabel, så att det elektriska styrskåpet kan hänga ner vid service eller liknande. Det finns en lågspänningskrets för fjärrkontrollen. (Anslut inte till högspänningskretsen) Ta ut luftfiltret och ta loss locket på skåpet (fäst med 2 skruvar), innan ett anslutningsarbete i det elektriska styrskåpet utförs. Skruva loss skruv A och lossa skruv B. Lyft upp och öppna locket på det elektriska styrskåpet. Dra åt skruvarna i kopplingsplinten ordentligt och fäst kablarna med kabelklämmorna som sitter i det elektriska styrskåpet. (Utsätt inte anslutningsdelen av kopplingsplinten för några påfrestningar.) Skjut på locket på det elektriska styrskåpet för att fästa det. Låt inte kabeln bli klämd och lämna en så liten öppning som möjligt vid fastsättning av locket. Kabelklämma Elektriskt styrskåp, lock Sida D (mellanrum: 8,5 mm) Lossa skruv B. Skruva loss skruv A. Sida C (mellanrum: 4 mm) Fjärrkontroll Anslutning av fjärrkontrollen sidan Systemförbindelsekablar sidan A B Strömförsörjning Kablar mellan fjärrkontroller sidan A B 2 3 Strömkablar mellan inomhusenheterna Trippelsystem Kablar mellan fjärrkontroller sidan Dubbeltvillingsystem * Använd skärmade kablar med dubbla ledare (MVVS 0,5 till 2,0 mm² eller däröver) för fjärrstyrningsledningarna i anläggningar med tre inomhusenheter eller dubbeltwinsystem för att undvika bullerproblem. Var noga med att jorda båda ändarna av de skärmade kablarna. * Anslut jordkablar för varje inomhusenhet i samtidigt tvillingsystem, samtidigt trippelsystem eller samtidigt dubbeltvillingsystem. A Strömkablar mellan inomhusenheterna B 2 3 Kablar mellan fjärrkontroller sidan A B 2 3 Strömkablar mellan inomhusenheterna 50 0 Jordkabel Anslutning av fjärrkontrollen Skala av c:a 9 mm av kabeln som ska anslutas. Kopplingsschema Anslutning av fjärrkontrollen Jordskruv Systemförbindelsekablar Systemförbindelsekablar Välj lämplig sida, C eller D, för fastklämning av strömkabeln enligt kabelns typ och diameter. Använd tabellen nedan som referens. * Kabelklämma kan fästas på antingen höger eller vänster sida. Vid anslutning av ett tvillingsystem ska två kablar klämmas fast med en kabelklämma. Typ av kabel Specifikation Plats för kabelklämning Neoprenkabel 4-kärnig tvinnad kabel, 2,5 mm² Sida D Neoprenkabel 4-kärnig tvinnad kabel,,5 mm² Sida C 2 mm eller mindre Systemförbindelsekablar Se bilden till vänster angående systemförbindelsekablar till kopplingsplinten. Kopplingsplint för kabeldragning av inomhusenhetens fjärrkontroll Kopplingsplint A B A B Fjärrkontrollenhet Fjärrkontrollkabel (lokalt anskaffad) SE 3-SE 6 32-SE

18 7 9 Tillämpad styrning KRAV När du använder detta luftkonditioneringsaggregat för första gången, tar det c:a 5 minuter innan fjärrkontrollen blir tillgänglig efter strömpåslag. Detta är normalt. <När strömmen slås på för första gången efter installation> Det tar c:a 5 minuter innan fjärrkontrollen blir tillgänglig. Strömpåslag SETTING blinkar C:a 5 minuter SETTING släcks Fjärrkontrollen är tillgänglig <När strömmen slås på för andra gången (eller följande gånger)> Det tar c:a minut innan fjärrkontrollen blir tillgänglig. Strömpåslag SETTING blinkar C:a minut SETTING släcks Fjärrkontrollen är tillgänglig Normala inställningar har gjorts för inomhusenheten vid levereras från fabriken. Ändra inomhusenhetens inställningar vid behov. Använd den trådanslutna fjärrkontrollen för att ändra inställningarna. * Inställningarna kan inte ändras med den trådlösa fjärrkontrollen, sub-fjärrkontrollen, eller i ett fjärrkontrollöst system (gäller endast central fjärrstyrning). Installera därför den trådanslutna fjärrkontrollen för att ändra inställningarna. Grundläggande tillvägagångssätt för ändring av inställningar Ändra inställningarna medan luftkonditioneringsaggregatet inte är i gång. (Stoppa luftkonditioneringen innan några inställningar görs.) Ställ endast in det kodnummer som anges i följande tabell. Ställ INTE in något annat kodnummer. Om ett kodnummer som inte finns listat ställs in, så kan det hända att luftkonditioneringen inte fungerar eller att något annat problem med produkten uppstår. * De indikeringar som visas under pågående inställning skiljer sig från de för tidigare fjärrkontroller (AMT2E, AMT3E) (fler kodnummer förekommer) Tryck in knapparna och TEMP. samtidigt i minst 4 sekunder. Efter en stund blinkar displayen såsom visas i figuren. Bekräfta att CODE No. är [0]. Om CODE No. inte är [0], så tryck på knappen för att tömma innehållet på skärmen och utför sedan åtgärderna från början. (Fjärrkontrollen accepterar inga kommandon under en stund efter att knappen har tryckts ner.) (När luftkonditioneringen manövreras genom gruppstyrning visas ALL först. När trycks in kommer inomhusenhetsnumret visas efter ALL på överenheten.) 2 2 Vid varje tryckning på knappen ändras numret på inomhusenheten i styrgruppen i tur och ordning. Välj den inomhusenhet vars inställningar ska ändras. Den valda enhetens fläkt körs och spjället svänger. Den inomhusenhet vars inställningar ska ändras kan bekräftas. 3 Ange CODE No. [ ] med knapparna TEMP. /. 4 Välj SET DATA [ ] med knapparna TIME /. 5 Tryck på knappen. När displayen ändras från blinkningar till att vara tänd, är inställningen slutförd. Om du vill ändra inställningarna för en annan inomhusenhet, upprepa från Procedur 2. Om du vill ändra andra inställningar för den valda inomhusenheten, upprepa från Procedur 3. Använd knappen för att rensa inställningarna. Om inställningar ska göras efter att ha tryckt på knappen, upprepa från Procedur 2. 6 När inställningarna är slutförda, tryck på knappen för att bekräfta inställningarna. När du trycker på knappen, blinkar och sedan tas displayinnehållet bort och luftkonditioneringen ställs i normalt stoppläge. (Medan blinkar, accepterar fjärrkontrollen inga kommandon.) Inställning för externt statiskt tryck Ställ in ett kranbyte baserat på det externa statiska trycket i den kanal som ska anslutas. Följ grundläggande tillvägagångssätt för att ställa in ett kranbyte ( ). Ange [5d] som kodnummer i punkt 3. Välj SET DATA för det externa statiska tryck som ska ställas in enligt nedanstående tabell vid inställning av SET DATA i punkt 4. <Ändring på trådansluten fjärrkontroll> SET DATA Externt statiskt tryck Pa Pa till 3 HP (fabriksinställning) Pa Pa 4 till 6 HP (fabriksinställning) Pa Pa Pa Listan ovan gäller medan SW50- och SW50-2 står i läget OFF. (* Displayinnehållet varierar med inomhusenhetens modell.) 33-SE 34-SE

19 Externt statiskt tryck Vid användning av trådlös fjärrkontroll Ställ in externt statiskt tryck med hjälp av DIP-omkopplaren på den trådlösa signalmottagardelens kretskort. Vi hänvisar till bruksanvisningen till den trådlösa fjärrkontrollsatsen angående detaljer. Använd alternativt omkopplaren på inomhusmikrodatorns kretskort enligt bilden och tabellen nedan. * Efter omkoppling kan inställningarna 000, 0003 och 0006 ändras, men för att kunna återställa till 0000 måste omkopplaren ställas i normalt läge (grundinställning) och en separat inköpt trådansluten fjärrkontroll användas till att skriva över datavärdet med SW50 SW50- OFF ON OFF ON SW50-2 OFF OFF ON ON SET DATA För återställning till fabriksinställning Koppla från SW50- och SW50-2, anslut en separat inköpt trådansluten fjärrkontroll och utför sedan åtgärderna för installation av ett separat inköpt filter på denna sida för att ställa in datavärdet för [5d] på Inställning av filter-indikering Beroende på vilka omständigheter som gäller för installationen, kan perioden för filterindikeringen (Meddelande om filterrengöring) ändras. Följ grundläggande tillvägagångssätt ( ). För CODE No. i Procedur 3, ange [0]. För [SET DATA] i Procedur 4, välj SET DATA för filter-indikeringsperiod i nedanstående tabell. SET DATA Filter-indikeringsperiod 0000 Ingen h h (Fabriksinställning) h h För att tillförsäkra bättre uppvärmningseffekt När det är svårt att erhålla en tillfredsställande uppvärmning på grund av installationsplatsen av inomhusenheten eller rummets utformning, kan detekteringstemperaturen för uppvärmningen höjas. Använd även en luftcirkulator e.dyl. för att cirkulera varm luft nära taket. Följ grundläggande tillvägagångssätt ( ). För CODE No. i Procedur 3, ange [06]. Välj SET DATA för detekteringstemperaturens växlingsvärde i enlighet med tabellen nedan vid inställning av SET DATA i punkt 4. SET DATA Värde på avvikelse i detekteringstemperatur 0000 Ingen avvikelse C C (Fabriksinställning) C C C C Energisparläge Utförande av inställningar för energisparläge * Vid användning av RAV-SP***2AT / RAV-SM***3AT eller äldre modell ändras den visade inställningen, men den faktiska effektnivån är alltid 75 % Tryck in knappen i minst 4 sekunder medan luftkonditioneringen inte är i gång. och en symbol blinkar. 2 Tryck på (vänster sida av knappen) för att välja den inomhusenhet som ska ställas in. Vid varje tryckning på knappen ändras numret på enheten (UNIT No.) enligt följande: UNIT No. - UNIT No. -2 UNIT No. -4 UNIT No. -3 Fläkten för den valda enheten är i drift. 3 Använd knapparna TIME till att ändra inställningen av effektnivå. Varje tryck på knappen ändrar effektnivån med % inom området från 00 % till 50 %. Fabriksinställningen är 75 %. Inställning av effektnivå i energisparläge 4 Tryck på knappen. 5 Tryck på knappen för att slutföra inställningen. SE 35-SE 8 36-SE

RAV-RM401CTP-E RAV-RM561CTP-E RAV-RM801CTP-E RAV-RM1101CTP-E RAV-RM1401CTP-E

RAV-RM401CTP-E RAV-RM561CTP-E RAV-RM801CTP-E RAV-RM1101CTP-E RAV-RM1401CTP-E R32 or R410A LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationshandbok enhet Modellbeteckning: För kommersiell användning Takmonterad typ RAV-RM401CTP-E RAV-RM561CTP-E RAV-RM801CTP-E RAV-RM1101CTP-E

Läs mer

Installationshandbok. Inomhusenhet RAV-RM301KRTP-E RAV-RM401KRTP-E. R32 or R410A. Modellbeteckning: Högväggstyp. 1 Svenska. För kommersiell användning

Installationshandbok. Inomhusenhet RAV-RM301KRTP-E RAV-RM401KRTP-E. R32 or R410A. Modellbeteckning: Högväggstyp. 1 Svenska. För kommersiell användning R32 or R410A Inomhusenhet Modellbeteckning: För kommersiell användning Högväggstyp RAV-RM301KRTP-E RAV-RM401KRTP-E Installationshandbok 1 Svenska Läs den här installationsanvisningen noga innan du installerar

Läs mer

RAV-SM408CTP-E RAV-SM568CTP-E RAV-SM808CTP-E RAV-SM1108CTP-E RAV-SM1408CTP-E RAV-SM1608CTP-E

RAV-SM408CTP-E RAV-SM568CTP-E RAV-SM808CTP-E RAV-SM1108CTP-E RAV-SM1408CTP-E RAV-SM1608CTP-E LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationshandbok enhet Modellbeteckning: För kommersiell användning Takmonterad typ RAV-SM408CTP-E RAV-SM568CTP-E RAV-SM808CTP-E RAV-SM1108CTP-E RAV-SM1408CTP-E

Läs mer

RAV-RM301SDT-E RAV-RM401SDT-E RAV-RM561SDT-E

RAV-RM301SDT-E RAV-RM401SDT-E RAV-RM561SDT-E R32 eller R410A Ej allmänt tillgänglig LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationshandbok enhet Modellbeteckning: Smal kanal-typ RAV-RM301SDT-E RAV-RM401SDT-E RAV-RM561SDT-E Svenska Translated

Läs mer

LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisning. Inomhusenhet. Modellbeteckning:

LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisning. Inomhusenhet. Modellbeteckning: LUFTKONDITIONERINGSGGREGT (DELD TYP) Installationsanvisning enhet Modellbeteckning: För kommersiell användning 4-vägskassettyp RV-SM564UTP-E RV-SM804UTP-E RV-SM1104UTP-E RV-SM1404UTP-E RV-SM1604UTP-E Svenska

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisningar Utomhusenhet Modellnamn: RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1104AT8Z-E RAV-SP1104AT8ZG-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1404AT8Z-E RAV-SP1404AT8ZG-E RAV-SP1604AT8-E

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Dekorationspanel BYCQ140E2W1 BYCQ140E2W1W BYCQ140E2W1B

INSTALLATIONSHANDBOK. Dekorationspanel BYCQ140E2W1 BYCQ140E2W1W BYCQ140E2W1B INSTALLATIONSHANDBOK Dekorationspanel BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB PSV0-A.book Page Thursday, January, 09 8:0 AM c b a e b g a +6 d f h g g 6 6 mm 6 6 7 9 8 8 0 BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB Dekorationspanel

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

4P S. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A42> Installationshandbok

4P S. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A42> Installationshandbok 4P359542-2S Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns i din förpackning.

Läs mer

OUTDOOR UNIT INSTALLATION MANUAL MODEL RXL35G3V1B

OUTDOOR UNIT INSTALLATION MANUAL MODEL RXL35G3V1B OUTDOOR UNIT R410A Split Series English INSTALLATION MANUAL Installation manual Installationsmanual Installationshandbok Installasjonshåndbok Asennusohje Installierungshandbuch Manuel d installation Ðóêîâîäñòâî

Läs mer

4P G. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A42> Installationshandbok

4P G. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A42> Installationshandbok 4P359542-2G Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns i din förpackning.

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok 4P359542-1N Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisningar Utomhusenhet För kommersiellt bruk Modellnamn: RAV-SP404AT-E RAV-SP404ATZ-E RAV-SP404ATZG-E RAV-SP454AT-E RAV-SP454ATZ-E RAV-SP454ATZG-E

Läs mer

TOSHIBA ANVANDARMANUAL. Inomhusenhet RAS-10BKVG-E Utomhusenhet -E H I IIIIIIIII I Il Il

TOSHIBA ANVANDARMANUAL. Inomhusenhet RAS-10BKVG-E Utomhusenhet -E H I IIIIIIIII I Il Il TOSHIBA ANVANDARMANUAL Inomhusenhet RAS-10BKVG-E Utomhusenhet -E 111111 H I IIIIIIIII I Il Il 11111111111111 1110655145 SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skador som orsakats

Läs mer

RAV-SM1104AT8P-E RAV-SM1104AT8JP-E RAV-SM1404AT8P-E RAV-SM1404AT8JP-E

RAV-SM1104AT8P-E RAV-SM1104AT8JP-E RAV-SM1404AT8P-E RAV-SM1404AT8JP-E LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (SPLITTYP) Installationsmanual Utomhusenhet Modellbeteckning: RAV-SM1104AT8P-E RAV-SM1104AT8JP-E RAV-SM1404AT8P-E RAV-SM1404AT8JP-E För komsiell användning Svenska 1 Originalanvisning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. System, luftkonditioneringsaggregat FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1. MODELLER För väggmontering

ANVÄNDARHANDBOK. System, luftkonditioneringsaggregat FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1. MODELLER För väggmontering ANVÄNDARHANDBOK System, luftkonditioneringsaggregat MODELLER För väggmontering FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1 Luftfilter (Intern inloppsventil) Luftintag (framkant och ovankant

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Installationshandbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installationshandbok Modbus Interface DIII. Svenska

Installationshandbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installationshandbok Modbus Interface DIII. Svenska Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Modbus Interface DIII Svenska 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING INSTALLATIONSHANDBOK R40A Split-serien MODELLER FVXG5KVB FVXG35KVB FVXG50KVB Försiktighetsåtgärder De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassifi cerade som

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

VL-100U-E. Monteringsanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter. Innehåll LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP. (Till återförsäljaren eller entreprenören)

VL-100U-E. Monteringsanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter. Innehåll LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP. (Till återförsäljaren eller entreprenören) LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-00U-E Monteringsanvisning (Till återförsäljaren eller entreprenören) Läs igenom denna monteringsanvisning innan monteringsarbetet påbörjas. Se till att den medföljande bruksanvisningen

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning Engelskt hjul ITEM 74104 Monterings och bruksanvisning Spara denna manual Du kommer att behöva manualen för de säkerhetsvarningar, monteringsinstruktioner handhavande, skötselråd, lista över delarna och

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Widetech WA Portabel split

Widetech WA Portabel split Widetech WA-12000 Portabel split DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation och underhåll 6 Energibesparingstips

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

4P F. Installationshandbok. Trådlös LAN anslutningsadapter <BRP069A41>

4P F. Installationshandbok. Trådlös LAN anslutningsadapter <BRP069A41> 4P359542-1F Trådlös LAN anslutningsadapter Installationshandbok Trådlös LAN anslutningsadapter Installationshandbok Hemsida: För mer information om specifikationer, inställningsmetoder,

Läs mer

RAV-SM304ATP-E RAV-SM304ATJP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM404ATJP-E

RAV-SM304ATP-E RAV-SM304ATJP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM404ATJP-E LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (SPLITTYP) Installationsmanual Utomhusenhet Modellbeteckning: RAV-SM304ATP-E RAV-SM304ATJP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM404ATJP-E För komsiell användning Svenska 1116851001-1_11SE.indd

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar

Bruksanvisning för mobila filterkretsar Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++)

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++) 2015-01-28 1/5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs följande Säkerhetsföreskrifter före installation. Anm: Läs den här manualen noga innan du använder enheten. Manualen används som referens och tekniska data kan

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Installationsmanual Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Januari 2007, rev. sep. 2007 Tack

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYSTEM Luftkonditioneringsaggregat. MODELLER (2-vägs, takhängd kassettyp)

BRUKSANVISNING. SYSTEM Luftkonditioneringsaggregat. MODELLER (2-vägs, takhängd kassettyp) BRUKSANVISNING SYSTEM Luftkonditioneringsaggregat MODELLER (2-vägs, takhängd kassettyp) FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ25AVEB Tack för att du har köpt

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisningar Utomhusenhet För kommersiellt bruk Modellnamn: RAV-SM2244AT7 RAV-SM2244AT7Z RAV-SM2244AT7ZG RAV-SM2244AT8-E RAV-SM2244AT8Z-E RAV-SM2244AT8ZG-E

Läs mer

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare)

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Mitsubishi Lossnay-fläkt MODELL: VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Driftsinstruktioner Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. Se till

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

4P Adapter för anslutning <BRP069B41> <BRP069B42> <BRP069B43> <BRP069B44> <BRP069B45> Installationshandbok

4P Adapter för anslutning <BRP069B41> <BRP069B42> <BRP069B43> <BRP069B44> <BRP069B45> Installationshandbok 4P481234-1 Adapter för anslutning Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

RAV-GM561ATP-E RAV-GM561ATJP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM801ATJP-E

RAV-GM561ATP-E RAV-GM561ATJP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM801ATJP-E LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (SPLITTYP) Installationsmanual Utomhusenhet Modellbeteckning: RAV-GM561ATP-E RAV-GM561ATJP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM801ATJP-E För komsiell användning Svenska 1 Originalanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

AT Multifunktionell luftbehandlingsenhet

AT Multifunktionell luftbehandlingsenhet AT-5461 Multifunktionell luftbehandlingsenhet Säkerhet Läs och spara dessa instruktioner Utrustningen kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga

Läs mer

Manual - SE Modell: VCM40A16L

Manual - SE Modell: VCM40A16L Manual - SE Modell: VCM40A16L Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Viktiga säkerhetsåtgärder: Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR SPLITGGREGT FÖR KYLDRIFT. REVERSIBL SPLITGGREGT 2004 Utgåva DRIFT- OCH SKÖTSELNVISNINGR SLZ-09R SLZ-2R SLZ-8R / / / SUZ-09VR SUZ-2VR SUZ-8VR h FN UTO HET VNE Innehåll. Säkerhetsåtgärder... 50 2. Drift...

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

RAV-GP561ATP-E RAV-GP561ATJP-E

RAV-GP561ATP-E RAV-GP561ATJP-E R32 För komsiell användning LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (SPLITTYP) Installationsmanual Utomhusenhet Modellbeteckning: RAV-GP561ATP-E RAV-GP561ATJP-E Svenska - 1 - Originalanvisning ANVÄNDNING AV R32-KÖLDMEDEL

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 7750 färglaserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 7750 färglaserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

RAV-GP801AT-E RAV-GP1101AT-E RAV-GP1401AT-E RAV-GP801ATJ-E RAV-GP1101ATJ-E RAV-GP1401ATJ-E

RAV-GP801AT-E RAV-GP1101AT-E RAV-GP1401AT-E RAV-GP801ATJ-E RAV-GP1101ATJ-E RAV-GP1401ATJ-E R32 För komsiellt bruk LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisningar Utomhusenhet Modellnamn: RAV-GP801AT-E RAV-GP1101AT-E RAV-GP1401AT-E RAV-GP801ATJ-E RAV-GP1101ATJ-E RAV-GP1401ATJ-E

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-10A Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS227:1410 1 Innehåll Viktiga instruktioner

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERING. Användarhandbok. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. Русский.

DAIKIN LUFTKONDITIONERING. Användarhandbok. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. Русский. DAIKIN LUFTKONDITIONERING Användarhandbok FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

4P S. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A45> Installationshandbok

4P S. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A45> Installationshandbok 4P359542-3S Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

BRUKSANVISNING. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXMQ200MBVE FXMQ250MBVE. MODELLER Takmonterad luftkanaltyp

BRUKSANVISNING. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXMQ200MBVE FXMQ250MBVE. MODELLER Takmonterad luftkanaltyp BRUKSANVISNING -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat MODELLER Takmonterad luftkanaltyp FXMQ200MBVE FXMQ250MBVE Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat. Läs denna bruksanvisning

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Digital tryckmätare BHGP26A1

INSTALLATIONSHANDBOK. Digital tryckmätare BHGP26A1 INSTALLATIONSHANDBOK Digital tryckmätare BHGP6A BHGP6A Digital tryckmätare Installationshandbok INNEHÅLL Sida INSTALLATION Tillbehör... Installation... Arbetsrutin... Driftskontroll... 3 Felsökning...

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien RXR28EV1B9 RXR42EV1B9 RXR50EV1B9

INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien RXR28EV1B9 RXR42EV1B9 RXR50EV1B9 INSTALLATIONSHANDBOK R0A Split-serien RXR8EVB9 RXREVB9 RXR0EVB9 RXR8EVB9 RXREVB9 RXR0EVB9 R0A Split-serien INNEHÅLL Försiktighetsåtgärder... Tillbehör... Att tänka på vid val av placering... Installationsritningar

Läs mer

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE HN 12362 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla

Läs mer

Art BAIN MARIES VATTENBAD ANVÄNDARHANDBOK

Art BAIN MARIES VATTENBAD ANVÄNDARHANDBOK Art 90011 BAIN MARIES VATTENBAD ANVÄNDARHANDBOK Vi är glada att du har valt vår produkt 90011 BAIN MARIES. Produkten har en modern och smart design och är producerad av stål med hög kvalitet. För att du

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Allmänna försiktighetsåtgärder Svenska

Allmänna försiktighetsåtgärder Svenska Svenska 1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 1.1 Om dokumentationen Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla andra språk är översättningar. Säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

KCC-735EA DS058:0701 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Läs noga igenom denna manual innan inkoppling och användning av aggregatet.

KCC-735EA DS058:0701 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Läs noga igenom denna manual innan inkoppling och användning av aggregatet. KCC-735EA DS058:0701 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Läs noga igenom denna manual innan inkoppling och användning av aggregatet. VARNING - Vinda inte samman elkabeln. - Anslut endast till jordat uttag

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Bruksanvisning KERAMISK VÄRMEFLÄKT. PTC 04

Bruksanvisning KERAMISK VÄRMEFLÄKT.   PTC 04 Bruksanvisning KERAMISK VÄRMEFLÄKT PTC 04 www.gelia.se 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan fläkten används. 2. Kontrollera att nätspänningen har samma värde som anges på typskylten

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Lampa (Bulb) Dimmer (om sådan finns) Laddning platta Tillbehör Fjärrkontroll (pebble2)

Lampa (Bulb) Dimmer (om sådan finns) Laddning platta Tillbehör Fjärrkontroll (pebble2) Manual till Bulb 2 För att följa texten skall ni ha manualen som följer med produkten, där finns bilderna som texten nedan hänvisar till. Angivna sid nummer i texten nedan hänvisar till den bifogade manualen

Läs mer

INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC

INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare.

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

VINKYL. Modell: CW-25FD2. Bruksanvisning

VINKYL. Modell: CW-25FD2. Bruksanvisning VINKYL Modell: CW-25FD2 Bruksanvisning 1 Index I. Allmänna säkerhetsföreskrifter...3 II. Tekniska data...4 III. Ritning över delarna...4 IV. Kopplingsschema..5 V. Användning..5 VI. Särskilda försiktighetsåtgärder...6

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT

INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT 3 SVENSKA INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT 900575-SVE INNEHÅLL Före installation... Delar... Krav för installation... Verktyg för installation... Planering av installation... Installation... 3 Installation

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer