RAV-RM401CTP-E RAV-RM561CTP-E RAV-RM801CTP-E RAV-RM1101CTP-E RAV-RM1401CTP-E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAV-RM401CTP-E RAV-RM561CTP-E RAV-RM801CTP-E RAV-RM1101CTP-E RAV-RM1401CTP-E"

Transkript

1 R32 or R410A LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationshandbok enhet Modellbeteckning: För kommersiell användning Takmonterad typ RAV-RM401CTP-E RAV-RM561CTP-E RAV-RM801CTP-E RAV-RM1101CTP-E RAV-RM1401CTP-E Svenska

2 1 Translated instruction Läs den här installationsanvisningen noga innan du installerar luftkonditioneringen. Denna handbok beskriver installationen av inomhusenheten. Installationen av utomhusenheten beskrivs i den installationshandbok som medföljer den enheten. Beträffande säkerhetsåtgärder så följ installationsmanualen som följde med utomhusenheten. ANVÄNDNING AV R32- eller R410A-KÖLDMEDIUM Denna luftkonditionering använder det nya HFC-köldmediet (R32 eller R410A), som inte påverkar ozonskiktet. Kontrollera köldmedietypen för utomhusenheten som ska kombineras och installera den sedan. Produktinformation för ekodesignkrav. (Regulation (EU) 2016/2281) Innehåll 1 Säkerhetsföreskrifter Tillbehör Val av installationsplats Installation Dräneringsrör Köldmedelsrör Elektriska anslutningar Tillämpad styrning Testkörning Underhåll Felsökning Bilaga SE 2-SE

3 Tack för att du har valt att investera i detta Toshiba luftkonditioneringsaggregat. Läs noggrant igenom dessa anvisningar som innehåller viktig information som överensstämmer med Maskindirektivet (Directive 2006/42/EC), och försäkra dig om att du har förstått dem. När installationen har avslutats ska den här installationshandboken samt bruksanvisningen överlämnas till användaren och användaren ska uppmanas att förvara dem på en säker plats för framtida referens. Allmän benämning: Luftkonditioneringsaggregat Definition av kvalificerade installatörer och kvalificerad servicepersonal Detta luftkonditioneringsaggregat får endast installeras, underhållas, repareras och demonteras av kvalificerade installatörer och kvalificerad servicepersonal. Om något sådant arbete behöver utföras så be en kvalificerad installatör eller kvalificerad serviceperson att utföra det åt dig. En kvalificerad installatör eller kvalificerad serviceperson är en person som har de kvalifikationer och den kunskap som beskrivs i nedanstående tabell. Person Kvalificerad installatör Kvalificerad serviceperson Kvalifikationer och kunskap som personen måste ha Den kvalificerade installatören är en person som installerar, underhåller, flyttar och tar bort luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hon har utbildats för att installera, underhålla, flytta och ta bort luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa åtgärder. Den kvalificerade installatör som tillåts utföra elarbeten vid installation, flyttning och borttagning har de kvalifikationer som hör till dessa elarbeten såsom stipuleras av de lokala lagarna och bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande elarbeten på luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. Den kvalificerade installatör som tillåts utföra hantering av köldmedium och rördragningsarbete vid installation, flyttning och borttagning har de kvalifikationer som hör till hantering av köldmedium och rördragningsarbete såsom stipuleras av de lokala lagarna och bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande hantering av köldmedium och rördragningsarbete på luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. Den kvalificerade installatör som tillåts att arbeta på höjder har utbildats i frågor rörande arbete på höjder med luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. Kvalificerad servicepersonal är en person som installerar, reparerar, underhåller, flyttar och tar bort luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hon har utbildats för att installera, reparera, underhålla, flytta och ta bort luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa åtgärder. Kvalificerad servicepersonal som tillåts utföra elarbeten vid installation, reparation, flyttning och borttagning har de kvalifikationer som hör till dessa elarbeten såsom stipuleras av de lokala lagarna och bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande elarbeten på luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. Kvalificerad servicepersonal som tillåts utföra hantering av köldmedium och rördragningsarbete vid installation, reparation, flyttning och borttagning har de kvalifikationer som hör till hantering av köldmedium och rördragningsarbete såsom stipuleras av de lokala lagarna och bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande hantering av köldmedium och rördragningsarbete på luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. Kvalificerad servicepersonal som tillåts att arbeta på höjder har utbildats i frågor rörande arbete på höjder med luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. Definition av skyddsutrustning När AC:n ska flyttas, installeras, underhållas, repareras eller tas bort, använd skyddshandskar och skyddsarbetskläder. Utöver sådan normal skyddsutrustning, ska nedan beskrivna skyddsutrustning användas vid utförande av särskilt arbete som tas upp i tabellen nedan. Underlåtelse att använda rätt skyddsutrusning är farligt eftersom du är mindre skyddad mot personskada, brännskador, elstötar och andra personskador. Arbete som ska utföras Alla sorters arbete Elarbete Arbete som utförs på höjder (50 cm eller mer) Transport av tunga föremål Reparation av utomhusenhet Skyddshandskar Skyddsarbetskläder Handskar som skyddar mot elektriska stötar Skor med isolerande material Kläder för att skydda mot elstötar Hjälm för industribruk Skor med extra skyddande tåhättor Handskar som skyddar mot elektriska stötar Skyddsutrustning som ska användas Dessa försiktighetsåtgärder beskriver viktiga frågor rörande säkerhet för att förhindra personskador och skador på egendom. Läs igenom den här handboken efter att ha förstått innehållet nedan (betydelserna av indikeringar) och se till att följa beskrivningen. Indikering VARNING Indikeringens betydelse Den text som anges här anges att underlåtenhet att följa anvisningarna i varningen kan resultera i allvarlig personskada (*1) eller förlust av liv om produkten hanteras felaktigt. Den text som anges här anges att underlåtenhet att följa anvisningarna kan resultera i lindrig personskada (*2) eller skada (*3) på egendom om produkten hanteras felaktigt. *1: Allvarlig personskada innefattar förlust av syn, brännskador, elektriska stötar, benbrott, förgiftning och andra skador som lämnar efterverkan och kräver sjukhusvistelse eller långvarig behandling. *2: Lindrig personskada anger brännskador, elektriska stötar och andra skador som inte kräver sjukhusvård eller långvarig behandling. *3: Skada på egendom anger skador som sträcker sig till byggnader, hushållsföremål, boskap och husdjur. BETYDELSE AV SYMBOLER SOM VISAS PÅ ENHETEN VARNING (Risk för brand) Den här markeringen är endast för R32-köldmedium. Köldmediets typ anges på utomhusenhetens namnskylt. Om köldmediet är R32 innebär det att den här enheten använder ett lättantändligt köldmedium. Om kylmediet läcker ut och kommer i kontakt med eld eller värme, skapas skadliga gaser och det finns risk för brand. Läs BRUKSANVISNINGEN noga före användning. Servicepersonal måste noggrant läsa BRUKSANVISNINGEN och INSTALLATIONSHANDBOKEN innan användning. Ytterligare information finns i BRUKSANVISNINGEN, INSTALLATIONSHANDBOKEN och liknande. EN 3-SE 2 4-SE

4 3 Varningssignaler på luftkonditioneringsaggregatet Varningsindikering WARNING ELECTRICAL SHOCK HAZARD Disconnect all remote electric power supplies before servicing. WARNING Moving parts. Do not operate unit with grille removed. Stop the unit before the servicing. CAUTION High temperature parts. You might get burned when removing this panel. CAUTION Do not touch the aluminum fins of the unit. Doing so may result in injury. CAUTION BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst. VARNING Beskrivning FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Stäng av all fjärrtillförsel av ström innan underhåll påbörjas. VARNING Rörliga delar. Använd inte enheten med gallret avtaget. Stäng av enheten innan underhåll utförs. Delar med hög temperatur. Om panelen tas av finns det risk för brännskador. Vidrör inte enhetens kylflänsar i aluminium. Det kan leda till personskador. RISK FÖR SPRICKOR Öppna serviceventilerna innan arbetet påbörjas, annars kan rören spricka. 1 Säkerhetsföreskrifter Tillverkaren kan ej hållas skadeståndsskyldig för skador som orsakats av att anvisningarna i denna handbok ej har följts. VARNING Allmänt Läs noggrant igenom installationshandboken innan installation av luftkonditioneringen påbörjas och installera sedan luftkonditioneringen enligt anvisningarna. Utrustningen får endast installeras av en kvalificerad installatör (*1) eller kvalificerad serviceperson (*1). Felaktig installation kan orsaka läckande vatten, elstötar eller brand. Använd inget annat köldmedium än det som specificeras för påfyllning eller utbyte. Annars kan onormalt högt tryck uppstå i kylningscykeln, vilket kan resultera i att produkten går sönder eller exploderar med eventuell personskada som följd. Ställ alltid strömbrytaren i OFF läge innan gallret till inomhusenhetens luftintag eller utomhusenhetens servicepanel öppnas. Om strömbrytaren inte stängs OFF finns det risk för elektriska stötar om man kommer i kontakt med delar inuti. Endast en kvalificerad installatör (*1) eller kvalificerad serviceperson (*1) får ta av gallret till inomhusenhetens luftintag eller utomhusenhetens servicepanel och utföra relaterat arbete. Innan installation, underhåll, reparation eller demontering utförs måste strömbrytaren ha ändrats till läget OFF. Annars finns det risk för elektriska stötar. Placera en Arbete pågår -skylt nära strömbrytaren medan installations-, underhålls-, reparations- eller avlägsningsarbete utförs. Om strömbrytaren skulle ställas i ON läge av misstag finns det risk för elektriska stötar. 5-SE 6-SE

5 Endast en kvalifi cerad installatör (*1) eller kvalifi cerad serviceperson (*1) får utföra arbete som kräver att man står på ett fotsteg eller en stege med en höjd på 50 cm eller däröver, eller ta av gallret över luftintaget på inomhusenheten för att utföra arbete inuti. Bär skyddshandskar och säkra arbetskläder under installation, underhåll och demonteringsarbete. Vidrör inte enhetens aluminiumkylfl änsar. Det kan medföra risk för skador. Om det är nödvändigt att vidröra fenorna av någon anledning så ta först på skyddshandskar och säkra arbetskläder innan du fortsätter. Innan du öppnar luftintagsgallret, ställ strömbrytaren i OFF läge. Om kretsbrytaren inte stängs OFF finns det risk för skador om man kommer i kontakt med roterande delar. Endast en kvalifi cerad installatör (*1) eller kvalifi cerad servicepersonal (*1) får ta bort luftintagsgallret och utföra arbete som krävs. Vid arbete på hög höjd ska en stege användas som följer ISO normerna. Följ proceduren i stegens bruksanvisning. Bär även en hjälm för industribruk som skyddsutrustning vid sådant arbete. Före rengöring av fi ltret eller andra delar på utomhusenheten måste strömbrytaren ovillkorligen ställas i läget OFF. Placera en Arbete pågår -skylt i närheten av strömbrytaren innan du fortsätter med själva arbetet. Vid arbete på hög höjd ska du sätta upp en skylt innan själva arbetet påbörjas så att andra håller sig borta från arbetsplatsen. Delar eller andra föremål kan falla ned, vilket kan skada personer därunder. Medan arbetet utförs ska du bära hjälm för att skydda mot fallande föremål. Använd endast köldmedium R32 eller R410A. Kontrollera utomhusenheten som ska kombineras för köldmedietypen. Använd samma köldmedium som för utomhusenheten till denna luftkonditionering. Luftkonditioneringsaggregatet måste transporteras i stadigt läge. Kontakta återförsäljaren om någon del av produkten upptäcks vara trasig. När luftkonditioneringsaggregatet måste transporteras för hand ska det bäras av två eller flera personer. Flytta inte och reparera inte någon enhet själv. Det finns högspänning på insidan av enheten. Du kan få en elstöt om locket avlägsnas eller huvudenheten flyttas. Bär skor med extra skyddande tåhättor vid transport av luftkonditioneringsaggregatet. Fatta inte tag i banden runt förpackningskartongen vid transport av luftkonditioneringsaggregatet. Om banden skulle brista finns det risk för skador. Denna apparat är ämnad för att användas av expert- eller tränade användare i affärer, inom lättare industri, eller för kommersiell användning av lekmän. Val av installationsplats När luftkonditioneringsaggregatet installeras i ett litet rum ska lämpliga åtgärder vidtas så att inte koncentrationen av läckande köldmedium i rummet överskrider godkänd nivå. Installera inte produkten på en plats där läckage av lättantändlig gas kan förekomma. Om sådan gas skulle läcka ut och samlas runt enheten så kan den antändas och orsaka brand. Installera inomhusenheten åtminstone 2,5 m över golvytan, eftersom det annars kan finnas risk att användarna skadar sig eller drabbas av elektriska stötar ifall de skulle sticka in fingrarna eller andra föremål i inomhusenheten medan luftkonditioneringen är igång. Placera inte förbränningsapparater på platser där de träffas direkt av utblåset från luftkonditioneringen, eftersom det kan leda till dålig förbränning. EN 7-SE 4 8-SE

6 5 Apparaten och rördragning ska installeras, användas och förvaras i ett rum med en större golvyta än A min m 2. Hur man får A min m 2 : A min = (M/(2,5 0,22759 h 0 )) 2 M är köldmediemängden i apparaten i kg; h 0 är apparatens installationshöjd i m: 0,6 m för golvplacerad/1,8 m för väggplacerad/1,0 m för fönsterplacerad/2,2 m för takplacerad. (Endast modeller med R32-köldmedium. Detaljerad information finns i utomhusenhetens installationshandbok.) Installation Om inomhusenheten ska hängas upp måste de förskrivna upphängningsbultarna (M10 eller W3/8) och muttrarna (M10 eller W3/8) användas. Installera luftkonditioneringsaggregatet på en plats där det sitter ordentligt fast och där underlaget kan stötta dess vikt. Om installationsplatsen är för svag kan aggregatet falla ned och orsaka personskador. Följ installationsanvisningarna vid installationen av luftkonditioneringsaggregatet. Om dessa anvisningar inte följs finns det risk för att produkten faller ner eller välter, eller att det uppstår buller, vibrationer, vattenläckage eller annat problem. Utför specifi cerat installationsarbete med kraftiga vindar och jordbävningar i åtanke. Om luftkonditioneringsaggregatet inte installeras korrekt kan det välta eller falla ner och orsaka en olycka. Om köldmedel läckt ut under installationen ska rummet omedelbart vädras. Om det läckande köldmedlet kommer i kontakt med eld kan skadlig gas utvecklas. Använd gaffeltruck för att lyfta in luftkonditioneringsaggregatet och använd vinsch eller lyftanordning vid installationen. Rörledning för köldmedel Installera köldmedieröret ordentligt i samband med installationsarbetet innan luftkonditioneringsaggregatet sätts igång. Om kompressorn körs med ventilen öppen men utan köldmedierör, suger kompressorn in luft så att det uppstår övertryck i kylcykeln, vilket kan leda till personskador. Dra åt fl änsmuttern med en momentnyckel på föreskrivet sätt. Om fl änsmuttern dras åt alltför hårt kan den spricka med tiden, vilket kan leda till att det läcker ut köldmedium. Kontrollera att inte köldmedlet läcker ut när installationen är klar. Om köldmediegas läcker ut i rummet och flödar förbi en källa till eld, som t.ex. en gasspis, kan det bildas giftiga gaser. När luftkonditioneringsaggregatet har installerats eller flyttats måste man tömma ut all luft ur rören enligt instruktionerna i installationsanvisningarna, så att inte köldmediet blandas med några andra gaser i kylcykeln. Om luften inte töms ut ordentligt kan det bli fel på luftkonditioneringsaggregatet. Lufttätheten ska testas med kvävgas. Påfyllningsslangen ska anslutas på ett sådant sätt att den inte är slak. Elektrisk kabeldragning Endast en kvalificerad installatör (*1) eller kvalificerad serviceperson (*1) får utföra elarbete på luftkonditioneringsaggregatet. Under inga förhållandena får detta arbete utföras av en okvalificerad person, eftersom det finns risk för elektriska stötar eller elläckage om arbetet inte är korrekt utfört. Bär handskar som skyddar mot elektricitet, isolerande skor och kläder som skyddar mot elektriska stötar vid anslutning av elledningar, reparation av eldelar eller annat elarbete. Om man inte använder sådan skyddsutrustning finns det risk för elektriska stötar. 9-SE 10-SE

7 Använd ledningar som uppfyller såväl specifi kationerna i installationsanvisningarna som föreskrifterna i lokala lagar och bestämmelser. Användning av ledningar som inte uppfyller specifi kationerna kan leda till elektriska stötar, elläckage, rökutveckling eller brand. Anslut jordkabeln. (Jordning) Ofullständig jordning orsakar elstötar. Anslut aldrig jordkablar till gasledningar, vattenledningar, åskledare eller jordkablar för telefonledningar. Om luftkonditioneringsaggregatet har reparerats eller flyttats så kontrollera att jordkablarna är ordentligt anslutna efteråt. Installera en strömbrytare som uppfyller såväl specifikationerna i installationsanvisningarna som föreskrifterna i lokala lagar och bestämmelser. Installera strömbrytaren där den är lätt åtkomlig för installatören/ servicepersonen. Om strömbrytaren ska installeras utomhus så använd en strömbrytare som är avsedd för utomhusbruk. Under inga omständigheter får strömkabeln förlängas. Anslutningsproblem på de platser där kabeln har förlängts kan orsaka rökutveckling eller brand. Kabeldragningsarbete ska utföras i enlighet med lagar och bestämmelser på orten och installationsmanualen. Underlåtelse att göra det kan resultera i elchock eller kortslutning. Provkörning Kontrollera innan luftkonditioneringsaggregatet sätts igång efter avslutat arbete att locket till de elektriska delarna på inomhusenheten och servicepanelen på utomhusenheten är stängda, och ställ sedan strömbrytaren i ON läge. Om strömmen slås på innan dessa kontroller har utförts finns det risk för elektriska stötar. Om det uppstår något slags problem med luftkonditioneringsaggregatet (som t.ex. att en felindikering har tänts, det luktar bränt, det hörs konstiga ljud, luftkonditioneringsaggregatet inte kyler eller värmer, eller det läcker vatten) så undvik att själv röra vid luftkonditioneringsaggregatet, utan ställ kretsbrytaren i OFF-läge och kontakta kvalificerad servicepersonal (*1). Vidtag lämpliga åtgärder för att se till att strömmen inte slås på igen (t.ex. genom att markera effektbrytaren med Ur funktion ) förrän kvalificerad servicepersonal (*1) har anlänt. Fortsatt användning av luftkonditioneringen i felaktigt tillstånd kan leda till att mekaniska problem förvärras eller resultera i elektriska stötar eller andra problem. När arbetet är slutfört, ska en isolationsprovare (500 V Megger) användas för att kontrollera att motståndet är 1 MΩ eller mer mellan den strömförande delen och den icke-strömförande metalldelen (jordningsdel). Om resistansen är låg orsakas olyckor i form av läckage eller elstötar på användarsidan. Kontrollera efter installationsarbetet att det inte läcker ut köldmedium, och kontrollera isoleringsmotståndet och vattendräneringen. Gör sedan en provkörning för att kontrollera att luftkonditioneringsaggregatet fungerar som det ska. EN 11-SE 6 12-SE

8 7 Förklaringar som ska lämnas till kunden Förklara för kunden var strömbrytaren sitter när installationsarbetet är färdigt. Om kunden inte vet var strömbrytaren sitter kan han/hon inte stänga av luftkonditioneringsaggregatet i händelse att det skulle uppstå något problem med det. Om fl äktgallret är skadat gör du inget med utomhusenheten utan ställer strömkretsbrytaren i läget OFF och kontaktar kvalifi cerad servicepersonal (*1) för reparation. Ställ inte strömbrytaren i ON läge igen förrän reparationerna är färdiga. När enheten är installerad, följ bruksanvisningen för att förklara för kunden hur enheten används och underhålls. Flyttning Luftkonditioneringsaggregatet får bara fl yttas av en kvalifi cerad installatör (*1) eller kvalifi cerad serviceperson (*1). Det är farligt för en okvalifi cerad person att fl ytta luftkonditioneringsaggregatet, eftersom det kan leda till brand, elektriska stötar, personskador, vattenläckage, buller eller vibrationer. Vid nedpumpningsarbete måste kompressorn stängas av innan köldmedieröret kopplas loss. Om köldmedieröret kopplas loss medan serviceventilen är öppen och kompressorn fortfarande är i drift, så medför det att luft eller annan gas sugs in och att trycket inuti kylsystemet höjs till en onormalt hög nivå vilket kan resultera i bristningar, personskador eller andra problem. Denna luftkonditionering använder det nya HFC-köldmediet (R32 eller R410A), som inte påverkar ozonskiktet. Var försiktig så att inte fukt, smuts, befintligt köldmedium, kylapparatolja eller andra ämnen tränger in i kylkretsen vid installationsarbete eftersom R32- eller R410A-köldmediet lätt påverkas av orenheter som t.ex. fukt, oxiderad film, olja, på grund av högt tryck. Ett specialverktyg för köldmediet R32 eller R410A krävs för installation. Använd nytt och rent rörmaterial för anslutande rör så att fukt och smuts inte blandas samman vid installationsarbetet. Följ installationshandboken som medföljde utomhusenheten när befi ntliga rör används. (*1) Se avsnittet Definition av kvalificerade installatörer och kvalificerad servicepersonal. 13-SE 14-SE

9 2 Tillbehör Tillbehörsnamn Antal Utseende Användning Installationshandbok 1 Denna bruksanvisning (Överlämnas till kunder) (För andra språk som inte är med i denna Installationsmanual, hänvisar vi till den bifogade CD-R-skivan.) Bruksanvisning 1 (Överlämnas till kunder) (För andra språk som inte är med i denna Ägarmanual, hänvisar vi till den bifogade CD-R-skivan.) CD-ROM 1 Bruksanvisning och installationshandbok Värmeisoleringsrör 2 För värmeisolering av röranslutningssektionen Installationsritning 1 Utdragsport till upphängningsbultens rör Bricka 4 M10 Ø25 För att hålla ned enheten Slangband 2 För anslutning av avloppsrör Dräneringsslang 1 För anslutning av avloppsrör Bussning 1 För att skydda kanten vid nätanslutningsporten Värmeisoleringsmaterial 1 För värmeisolering av dräneringsslang (10 t ) Topplattans värmeisolering 1 För inomhusenhetens övre rörhål (6 t ) Buntband 6 För värmeisolering av rörkoppling (n=4) och värmeisoleringsmaterial för dräneringsslang (n=2). 3 Val av installationsplats Undvik att installera på följande platser. Välj en plats för inomhusenheten där kall eller varm luft kommer att cirkulera jämnt. Undvik att installera på följande platser: Salthaltig mark (kustområde). Platser med sura eller alkaliska miljöer (t.ex. områden kring varma källor, fabriker där kemikalier eller läkemedel tillverkas och platser där avgaser från förbränningsapparater kommer att sugas in i enheten). Det kan leda till att värmeväxlaren (dess aluminiumflänsar och kopparrör) och andra delar kommer att korroderas. Platser där det finns järn- eller annat metalldamm. Om järn- eller annat metalldamm fastnar på insidan av luftkonditioneringsaggregatet, kan det självantändas och orsaka brand. Platser med atmosfär som innehåller oljedimma från skärolja eller andra typer av maskinolja. Det kan leda till att värmeväxlaren korroderas, dimma kan bildas på grund av blockering av värmeväxlaren, plastdetaljer kan skadas, värmeisolatorer kan lossna och andra liknande problem kan uppstå. Platser där ångor från matoljor bildas (t.ex. i kök där matoljor används). Tilltäppta filter kan orsaka att luftkonditioneringsaggregatets funktion försämras, kondens bildas, plastdetaljer skadas och andra liknande problem kan uppstå. Platser i närheten av blockeringar som t.ex. vid ventilationsöppningar eller armatur där flödet för utblåst luft kommer att störas (en störning i luftflödet kan orsaka att luftkonditioneringsaggregatets funktion försämras eller aggregatet kan stängas av). Platser där en egen elgenerator används för strömförsörjningen. Spänningen och frekvensen kan då variera och luftkonditioneringsaggregatet kanske i så fall inte fungerar korrekt. På lastbilskranar, fartyg eller andra rörliga fordon. Luftkonditioneringsaggregatet får inte användas för särskilt krävande tillämpningar (t.ex. för förvaring av livsmedel, växter, precisionsinstrument eller konstverk). (Kvaliteten på de objekt som förvaras kan försämras.) Platser där höga frekvenser skapas (av växelriktare, generatorer, medicinsk utrustning eller kommunikationsutrustning). (Driftsavbrott eller kontrollproblem i luftkonditioneringsaggregatet eller buller kan ha en negativ inverkan på utrustningens funktion.) Platser där det finns någonting under den installerade enheten som skulle kunna skadas av väta. (Om avloppet blir igentäppt, eller då luftfuktigheten är över 80 %, kan kondensvatten från inomhusenheten kommer droppa, vilket kan orsaka skada på något som finns under.) När det gäller den trådlöst kontrollerade typen av system, rum med lysrör av invertertyp eller platser som utsätts för direkt solljus. (Signalerna från den trådlösa fjärrkontrollen kanske då inte kan avläsas.) Platser där organiska lösningsmedel används. Luftkonditioneringsaggregatet kan inte användas för kylning av flytande kolsyra eller i kemiska fabriker. Platser nära dörrar eller fönster där luftkonditioneringsaggregatet kan komma i kontakt med varm uteluft som har hög luftfuktighet. (Det kan orsaka kondens.) Platser där särskilda sprejer används ofta. EN 15-SE 8 16-SE

10 9 Installationsutrymme Reservera tillräckligt med utrymme för installation eller servicearbete. (Enhet: mm) 4 Installation Takhöjd 250 eller mer 250 eller mer 500 eller mer Nedanstående regler måste iakttas strikt för att förhindra skada på inomhusenheterna och personskada. Ställ inga tunga föremål ovanpå inomhusenheten och ingen får ställa sig på den. (Detta gäller även när enheterna är förpackade) Bär in inomhusenheten såsom den är förpackad om möjligt. Om det krävs att inomhusenheten bärs in uppackad ska du se till att använda skyddande tygmaterial eller liknande så att enheten inte skadas. Förpackningen ska bäras av två eller fler personer, och ska inte slås om med plastband på några andra ställen än vad som specificeras. Om du ska installera vibrationsisoleringsmaterial på upphängningsbultarna ska du verifiera att det inte ökar enhetens vibrationer. Modell RM40, RM56, RM80 RM110, RM140 Möjlig takhöjd för installation Upp till 4,0 m Upp till 4,3 m Yttermått (Enhet: mm) Om takhöjden är högre än 3,5 meter är det svårt för varmluft att nå golvytan, och i sådana fall måste inställningen bytas till högt i tak. Läs om hur du ändrar till högt i tag i avsnittet programstyrningen, Montering av inomhusenheten vid höga takhöjder i denna bruksanvisning. Övre utgångsport för rör (genomföringshål) Ingångsport för nätkabel (genomföringshål Ø40) 87 Vänster dräneringsrör anslutningsport Lista över takhöjder där installation är möjlig Modell RM40, RM56, RM80 RM110, RM140 SET DATA Standard (fabriksinställning) Upp till 3,5 m Upp till 3,5 m 0000 Högt tak (1) Upp till 4,0 m Upp till 4,3 m Hur länge filterindikeringen visas (meddelande om filterrengöring) på fjärrkontrollen kan ändras beroende på vilka omständigheter som gäller för installationen. När det är svårt att erhålla en tillfredsställande uppvärmning på grund av inomhusenhetens placering eller rummets utformning, kan detekteringstemperaturen för uppvärmningen höjas. För att ändra inställningstiden, se anvisningar för att tillämpa Inställning av filterindikering och För att tillförsäkra bättre uppvärmningseffekt i denna handbok (Upphängning) Köldmedierör (vätskesida ØC) Köldmedierör (gassida ØD) B (upphängning) E F Dräneringsrör anslutningsport Fjärrkontrollkabel ingångsport Fjärrkontrollkabel ingångsport (genomföringshål) För trådlös modell Avgör fjärrkontrollens styrposition och var den skall monteras. Se sedan installationshandboken för den trådlösa fjärrkontrollsatsen som säljs separat. (Signalen från den trådlösa fjärrkontrollen har en räckvidd på cirka åtta meter. Detta är ett fast avstånd och påverkas endast marginellt av batteriets kapacitet) Välj en plats som inte påverkas av ett lysrör eller direkt solljus för att undvika felfunktion. Två trådlösa inomhusenheter kan installeras i ett rum. A Signalmottagningsenhet monteringsdel G Ingångsport för nätkabel (genomföringshål Ø40) Vänster dräneringsrör utgångsport (genomföringshål) Modell A B C D E F G RM40, RM Ø6,4 Ø12, RM80 RM110, RM Ø9,5 Ø15, Cirka 8 m 17-SE 18-SE

11 Installation av upphängningsbult Tänk igenom hur rördragning/kabeldragning ska utföras efter att enheten hängts upp när du ska avgöra platsen för inomhusenhetens installation och orientering. När platsen för inomhusenhetens installation har bestämts, installera upphängningsbultarna. För upphängningsbultens avståndsmått, se den externa bilden och installationsritning. Skaffa brickor och muttrar till upphängningsbult för installation av inomhusenheten (de medföljer inte). Upphängningsbult M10 eller W3/8 4 stycken Mutter M10 eller W3/8 8 stycken Det krävs tolv muttrar för att fästa hängfästet ovanifrån och underifrån. Så använder du medföljande installationsritning Med hjälp av ritningen kan placeringen av hängbulten och rörhålen utföras. Installationsmallen finns tryckt på förpackningen. Klipp ur den från förpackningen. * Kontrollera storleken noga då fel på mönsterstorleken till viss grad kan uppstå beroende på temperatur och fuktighet. Installationsritning Takyta Väggbeklädnad Hål för att genomföra röret ovanifrån (Vy underifrån) Ett extra hål krävs när en kondensvattenpump används (Ø100) Rörhål på ovansidan (Ø100) Sidan på chassit Installation av upphängningsbult Använd M10 upphängningsbult (4 st., anskaffas lokalt). Anpassa efter den befintliga konstruktionen, fastställ avstånd i enlighet med yttre mått. enhet Takyta Hängande fäste Högst 50 mm Ny betongplatta Installera bultarna med insatsfästen eller ankarbult. Gummi Ankarbult (Bladfäste) (Skjutfäste) (Rörupphängning ankarbult) Stålramskonstruktion Använd existerande vinkelfästen eller installera nya stödvinkelfästen. Upphängningsbult Upphängningsbult Stödvinkelfäste Befintlig betongplatta Använd fästankare för hål, hålplugg eller hålbult. Montering av fjärrkontroll (såld separat) Före installationen 1 Borttagning av luftintagsgaller 1) Avlägsna skruvarna från luftintagsgallrets fästhake på sidan av varje filter. 2) Skjut fästvredet på luftintagsgallret (två lägen) i pilens riktning (OPEN), och öppna sedan luftintagsgallret. 3) Håll gångjärnet både ovan- och underifrån med en hand medan luftintagsgallret är öppet och ta ut det med den andra handen samtidigt som du trycker försiktigt på det. (Det finns två luftintagsgaller.) Skjut Fästvred för Luftintagsgaller luftintagsgaller 2 Borttagning av sidopanel När du har tagit bort sidopanelens fästskruvar (1 på vardera höger och vänster sida), skjut sidopanelen framåt och ta sedan bort den. Sidpanel Gångjärn Dyna Dynor sätts in mellan sidpanelen och hängkroken vid transport. (På de två ställena som visas ovan) Ta bort dem före installationen Baksidan på chassit Hål för att genomföra röret bakifrån (Sett framifrån) Lock för baksidan Hål för rör på baksidan (Ø100) Ovansidan på chassit Sidan på chassit För montering av fjärrkontrollen, se installationshandboken som medföljer till fjärrkontrollen. Dra ut fjärrkontrollens sladd tillsammans med köldmedieröret eller dräneringsröret. För fjärrkontrollens sladd genom den övre delen av köldmedieröret och avloppsröret. Lämna inte fjärrkontrollen där den kan utsättas för direkt solljus eller i närheten av en spis. Använd fjärrkontrollen och bekräfta att inomhusenheten tar emot signal utan problem. Installera därefter fjärrkontrollen. (Trådlös) Se till att den är 1 m eller mer från sådana enheter som t.ex. TV eller stereo. (Det kan uppstå störningar av bild eller ljud.) (Trådlös) Fästskruv för sidpanel Skjut framåt. Spjäll EN SE 20-SE 14 SE 10

12 11 Röret/kabelns utdragsriktning Bestäm enhetens monteringsplats och utdragsriktning för rör och kabel. Utgångshål för rör Om röret leds ut på baksidan * Skär ut den perforerade delen med en plastskärare. Gängor Bakre lock Öppnas när köldmedieröret tas ut genom baksidan Öppnas när bara dräneringsröret tas ut genom baksidan <Om röret leds ut på höger sida> * Skär ut den perforerade delen med en metallsåg eller plastskärare. Gänga <Om röret leds ut på ovansidan> Ta rör från övre sidan gäller bara för köldmediumröret. Använd en dräneringssats som säljs separat när du tar ut dräneringsröret från den övre sidan. Den övre utgångsporten för rör (genomföringshål) som visas i de yttre måtten. Gör det diagonalt skuggade hålet om du inte använder kitet för rörböjar. Du ska bara göra det här hålet om du använder kitet för rörböjar som säljs separat. Efter rördragning, kapa den medföljande topplattans värmeisolering till rörform och försegla sedan utgångshålet. Utgångshål för nätsladdens anslutningsport Öppna nätsladdens anslutningsport (utgångshål) enligt den yttre bilden och montera sedan den medföljande bussningen. Installation av inomhusenhet Förberedelse innan nedhållning av huvudenhet * Kontrollera takmaterialet på förhand eftersom fästmetoden för att hänga metall när takmaterialet har stelnat inte är densamma som när takmaterialet inte har stelnat. <Det finns takmaterial> enhet Fäst hängfästet enligt bilden nedan om taket är böjt uppåt när du fäster de nedre muttrarna i hängfästet Mutter (lokalt anskaffad) Hängande metall enhet Upphängningsbult (lokalt anskaffad) Takyta Brickor (tillbehör) Dubbel mutter (lokalt anskaffad) Upphängningsbult (lokalt anskaffad) Takyta Brickor (tillbehör) Nedhållning av huvudenheten <Ändra inomhusenheten direkt från taket> 1 Montera brickor och muttrar på hängbulten. Bricka (Tillbehör) Takyta 20 till 30 Dubbel mutter (lokalt anskaffad) Upphängningsbult 2 Häng enheten i hängbulten enligt bilden nedan. Sidpanel (höger) <Om röret leds ut på vänster sida> Ta rör från vänster sida gäller bara för dräneringsröret. Köldmediumröret kan inte tas ut från vänster sida. * Skär ut den perforerade delen med en metallsåg eller plastskärare. Hängande metall <Det finns inget takmaterial> enhet Dubbel mutter (lokalt anskaffad) Upphängningsbult (lokalt anskaffad) Bricka (lokalt anskaffad) Brickor (tillbehör) 3 Fäst takmaterialet ordentligt med de dubbla muttrarna, enligt bilden som visas nedan. Dubbel mutter (lokalt anskaffad) Gänga Sidpanel (vänster) 21-SE 22-SE

13 Fästa hängfästet först 1 Ta bort skruvarna som fäster hängsfästet vid inomhusenheten. Skruv Hängfäste 2 Lossa på bultarna som fäster hängfästet vid inomhusenheten och ta bort hängfästet. Bultar som fäster hängfästet (Lossa på dessa bultar.) 3 Justera längden på de två bultarna som fäster hängfästet, enligt vad som visas nedan. enhet 7 till 12 mm Justera längden på bultarna som fäster hängfästet. 4 Fäst hängfästet med hängbultarna och kontrollera att fästet sitter plant. Upphängningsbult (anskaffas lokalt) Bricka (tillbehör) Dubbelmutter (anskaffas lokalt) Fästbricka för hängfäste N (mått på insidan) Takyta 5 Fäst inomhusenheten vid hängfästet och dra åt skruvarna och bultarna ordentligt. Bultar för att fästa hängfästet (dra åt bultarna ordentligt). Använd bultar för att fästa hängfästet. Taket är inte alltid plant. Mät hur plant taket är på bredden och djupet med hjälp av ett vattenpass. Justera bultarna för hängfästena så att felnivåerna hamnar inom 5 mm. Sänk inte ned luftutblåssidan och sidan mitt emot det valda dräneringsröret. 5 Dräneringsrör Montera dräneringsrören i enlighet med installationshandboken så att vattnet dräneras ordentligt. Använd värmeisolering för att inte skapa kondens. Olämplig rördragning kan orsaka vattenläckage i rummet och att möbler blöts ner. Täck över dräneringsrörsystemet inomhus med ordentlig isolering. Täck över det område där röret ansluter till inomhusenheten med korrekt isolering. Otillräcklig isolering kan orsaka kondens. Avloppsröret måste luta nedåt (med lutningen 1/100 eller mer) och röret får inte ha någon stigning eller annan form som kan orsaka vattenansamling. Det kan leda till konstiga ljud. Begränsa längden på dräneringsröret till högst 20 meter. Om röret är långt ska stöd monteras med 1,5 till 2 meters mellanrum för att förhindra nedböjning. Installera rörledningarna enligt följande bild. Installera inga luftningsventiler. I så fall kommer avloppsvattnet att ansamlas och orsaka läcka. Låt inte anslutningsområdet för avloppsröret utsättas för någon kraft. Ett fast PVC-rör kan inte anslutas till dräneringsröret på inomhusenhetens anslutningsport. Var noga med att använda den flexibla slangen som bifogas för anslutningar med dräneringsrörets anslutningsport. Bindmedel kan inte användas för anslutningsporten på inomhusenhetens dräneringsrör. Var noga med att säkra röret ordentligt med hjälp av de bifogade slangbanden. Användning av bindmedel kan skada dräneringsrörets anslutningsport eller orsaka vattenläcka. 1,5 m till 2 m Stödfäste (Rörledningar) Värmeisoleringsmaterial Sluttning 1/100 eller mer Anslutningsport för dräneringsrör (fast uttag) Slangklämma Dräneringsskål Bindmedel förbjudet Mjuk sockel Bifogad dräneringsslang Slangklämma Mjuk sockel VP 20 PVC-rör (anskaffas lokalt) Så långt som möjligt (omkr. 10 cm) Sluttning 1/100 eller mer VP30 Bågform Felaktigt Vattenlås Rörmaterial, storlek och isoleringsmaterial Framsida Modell RM40, RM56 RM80 RM110, RM140 (Enhet : mm) N 867 till till till 1506 Följande material för rördragning och isoleringsarbete anskaffas lokalt. Rörmaterial Fast PVC-rör VP20 (nominell yttre diameter Ø26 mm) Isoleringsmaterial Polyetenskum, tjocklek: 10 mm eller mer EN 23-SE SE

14 13 Anslutning av dräneringsslang Anslut den bifogade dräneringsslangen i dräneringsrörets anslutningsport på dräneringsskålen fram till slutet. Fäst det bifogade slangbandet i änden av rörets anslutningsport och dra sedan åt ordentligt. KRAV Fäst dräneringsslangen med den bifogade slangklämman och vänd skruven uppåt. Då dräneringen är naturlig vattendränering, inrätta röret på utsidan av enheten där det sluttar. Om rördragningen utförs enligt bilden kan dräneringen inte avledas. Dräneringsrör INTE BRA Köldmedelsrör Dräneringsrör Värmeisoleringsarbete Med hjälp av slangens bifogade värmeisolering, överlappa den anslutande delen samt dräneringsslangen utan tömning och dra sedan åt med två buntband så att värmeisoleringen inte öppnas. Täck den bifogade dräneringsslangen med värmeisolering, överlappa värmeisoleringen (anskaffas lokalt) till dräneringsröret utan tömning. Monteringshål skål Överlappningen täcker anslutningsdelen mellan dräneringsskålen och dräneringsslangen. Dräneringsslang Värmeisoleringsmaterial (anskaffas lokalt) Överlappa den bifogade värmeisoleringen så att den ena änden sätts på den andra änden på översidan. Sätt det medföljande slangbandet på ändan av slangen, lägg ner vredet, och dra sedan åt slangbandet ordentligt. Sätt det medföljande slangbandet på ändan av slangen med båda vreden placerade på sidan. Slangband Buntband Slangband Bifogad isolering * Dra åt buntbandet så att den bifogade värmeisoleringen inte skjuts iväg för mycket. Dräneringsskål * Fäst banden så att de inte klämmer åt för hårt på isoleringsmaterialet. 10 till 15 mm 10 till 15 mm Fastsatt dräneringsslang Bekräfta att den mjuka slangen har tryckts upp till slutet av dräneringsskålen. Anslutning av dräneringsrör Anslut det fasta PVC-röret (anskaffas lokalt) till den monterade dräneringsslangen som bifogats. I händelse av att röret tas från vänster sida Flytta kontakten från vänster till höger sida om röret tas från vänster sida. Skjut in den ände av kontakten som inte är skarp fram till slutet. Dräneringsskål Kontakt Kondensvattenpump När en lutning inte kan åstadkommas för avloppsröret kan avloppshöjning användas. Höjden på avloppsröret måste vara 600 mm eller mindre från undersidan av inomhusenheten. * När dräneringspumpsats (säljs separat) monterats, kan dräneringsröret och köldmediumröret endast anslutas från övre riktning. 25-SE 26-SE

15 6 Köldmedelsrör När köldmedieröret är långt ska du montera stödfästen med 2,5 till 3 m mellanrum för att spänna fast köldmedieröret. I annat fall kan onormala ljud uppstå. Köldmedierörets placering Köldmedierörets anslutningar är placerade enligt vad som visas nedan. (Det går att ta ut rören från vilken som av de tre riktningarna.) Läs anvisningarna i Utgångshål för rör och gör ett genomföringshål för röret. Höger Upptill Baktill * När en kondensvattenspumpsats (säljs separat) finns installerad går det bara att dra ett köldmedierör ovanifrån. Tillåten rörlängd och höjdskillnad Det varierar beroende på utomhusenheten. För närmare information hänvisar vi till Installationsmanualen för utomhusenheten. FYRA VIKTIGA PUNKTER V RÖRARBETE 1. Det är inte tillåtet att använda återanvändbara mekaniska anslutningar och flänskopplingar inomhus. Tätningsdelarna måste förnyas när mekaniska anslutningar återanvänds inomhus. Flänskomponenten måste omfabriceras om den ska återanvändas inomhus. 2. Tät koppling (mellan rör och enhet) 3. Evakuera luften i anslutningsrören med hjälp av en VAKUUMPUMP. 4. Sök efter läckande gas. (I kopplingar) Rörstorlek Modell RM40, RM56 RM80, RM110, RM140 Anslutning av kylmedelsrören Flänsning Ta bort alla grader. Kvarvarande grader kan orsaka gasläcka. Eftersom flänsstorlekarna för R32 eller R410A skiljer sig gentemot flänsarna för köldmedie R22, rekommenderas du att använda de nya verktyg som tillverkats för R32 eller R410A. De konventionella verktygen kan dock användas om man justerar kopparrörets utsticksmarginal. Utsticksmarginal vid flänsning: B (enhet: mm) Kopparrörets ytterdiam. 6,4, 9,5 12,7, 15,9 Rörstorlek (mm) Gassidan Vätskesidan Ø12,7 Ø6,4 Ø15,9 Ø9,5 När verktyg används Konventionellt verktyg används 0,5 till 1,1 1,0 till 1,5 0,5 till 1,1 1,5 till 2,0 Flänsdiameter: A (enhet: mm) Kopparrörets ytterdiam. A ,4 9,5 12,7 15,9 tar bort grader. Om flänskomponentens insida är repig finns det risk för att köldmediegas läcker ut under flänsbearbetning. deformerad eller tillplattad, och att det inte finns några flisor kvar eller andra problem efter flänsbearbetning. * Vid flänsning med det konventionella flänsverktyget ska det sträckas ut ungefär 0,5 mm längre än för R22 för att anpassas efter den angivna flänsstorleken. Kopparrörmätaren är användbar för justering av utsticksmarginalen. Den förseglade gasen förseglades vid atmosfäriskt tryck, så när flänsmuttern lossas kommer det inte att orsaka något pysande ljud Det är normalt och inte något tecken på något fel. Använd två skruvnycklar för att ansluta röret till inomhusenheten. Arbeta med dubbla rörnycklar 9,1 13,2 16,6 19,7 Använd det åtdragningsmoment som anges i följande tabell. Anslutningsrörets ytterdiam. (mm) Tömning Åtdragningsmoment (N m) 6,4 14 till 18 (1,4 till 1,8 9,5 34 till 42 (3,4 till 4,2 12,7 49 till 61 (4,9 till 6,1 ) 15,9 63 till 77 (6,3 till 7,7 ) Åtdragningsmoment för flänsade rörkopplingar Felaktigt anslutna kopplingar kan orsaka gasläckor, men även orsaka problem med systemets kylning. Rikta in anslutningsrörens centrum efter varandra och dra åt flänsmuttern så hårt som möjligt med dina fingrar. Dra sedan åt muttern med en skiftnyckel och en momentnyckel på det sätt som visas på bilden. Om man drar åt för hårt kan muttern spricka beroende på installationsförhållandena. Använd en vakuumpump och utför avluftning från påfyllningsporten på utomhusenhetens ventilenhet. För närmare information, följ anvisningarna i Installationsmanualen för utomhusenheten. Använd inte köldmediet inneslutet i utomhusenheten för tömning. KRAV Använd verktyg som tillverkats för R32 eller R410A när du behöver andra verktyg som t.ex. påfyllningsslang. Köldmediemängd som ska påfyllas Fyll på köldmedie av typen R32 eller R410A enligt installationshandboken som medföljde utomhusenheten. Se till att fylla på köldmedium i specificerad mängd. KRAV Påfyllning av för stor eller för liten mängd köldmedium orsakar problem i kompressorn. Fyll på köldmedium i angiven mängd. Den person som fyllt på köldmediet ska skriva upp rörlängden och mängden påfyllt köldmedium på etiketten F-GAS på utomhusenheten. Detta krävs för att kunna rätta till fel i kompressorn och kylkretsen. EN 27-SE SE

16 15 Öppna ventilen helt Öppna ventilen på utomhusenheten helt. Använd en 4 mm sexkantsnyckel för att öppna ventilen. För närmare information hänvisar vi till Installationsmanualen för utomhusenheten. Kontroll av gasläcka Kontrollera med en läcktestare eller tvållösning att inget gasläckage förekommer från rörets anslutningsdel eller kåpan på ventilen. KRAV Använd en läckagedetektor som tillverkats specifikt för HFC-köldmedium (R32, R134a, R410A osv.). Värmeisoleringsarbete Sätt på värmeisolering på rören på både vätskesidan och gassidan. För värmeisolering av rören på gassidan ska du se till att använda ett material som är värmetåligt för temperaturer på 120 C eller högre. Använd det bifogade värmeisoleringsmaterialet och sätt på värmeisolering på rörets anslutningsdel på inomhusenheten ordentligt utan några glipor. KRAV Sätt på värmeisolering på rörets anslutningsdel på inomhusenheten ordentligt upp till roten utan att någon del av röret är blottad. (Ett rör med blottade delar orsakar vattenläckage.) Svep om värmeisoleringsmaterialet med dess öppning vänd uppåt (taksidan). Fixera med vinyltejp Vänd skåran uppåt. 7 Elektriska anslutningar VARNING Använd specificerade kablar och fäst dem ordentligt i kopplingsplintarna. Fäst dem säkert för att förebygga skador på plintarna om kablarna utsätts för externa belastningar. Felaktig anslutning eller fixering kan resultera i brand eller något annat problem. Anslut jordkabeln. (jordningsledare). Otillräcklig jordning orsakar en elstöt. Anslut aldrig jordkablar till gasledningar, vattenledningar, åskledare eller jordkablar för telefonledningar. Enheten ska installeras i enlighet med nationella bestämmelser för elektriska installationer. Om strömkretsen har för dålig kapacitet eller om installationen utförts felaktigt, kan det resultera i en elstöt eller brand. Anslut aldrig V ström till kopplingsplintarna ( A, B ) för styrkablar. I annat fall kommer det att inträffa ett systemfel. Skada eller repa inte sönder den strömförande ledaren och den inre isoleringen på nätkablar och kablar mellan de olika delarna när de skalas. Dragningen av elkablar ska göras så att de inte kommer i kontakt med rördelar som har mycket hög temperatur. Höljet kan smälta och resultera i en olycka. Slå inte på strömmen till inomhusenheten förrän avluftning av köldmedierören är slutförd. Specifikationer för systemförbindelsekablar För specifikationer om strömförsörjning, följ anvisningarna i Installationsmanualen för utomhusenheten. Strömmen till inomhusenhetens kommer från utomhusenheten. Systemförbindelsekablar* *Antal kablar x kabeltjocklek Anslutning av fjärrkontrollen 4 x 1,5 mm 2 eller mer (H07 RN-F eller IEC 66) Fjärrkontrollens ledningar, ledningar mellan inomhusenheterna Upp till 70 m Kabeltjocklek: 2 0,5 till 2,0 mm 2 Lokal rörsida Bifogat värmeisoleringsrör Total kabellängd för fjärrkontrollens ledningar och Vid endast trådanslutning ledningar mellan inomhusenheterna = L + L1 + L2 + Ln Vid trådlös funktion Total kabellängd för fjärrkontrollens ledningar mellan enheterna = L1 + L2 + Ln Upp till 500 m Upp till 400 m Upp till 200 m Bifogade buntband Fjärrkontrollens kabel och systemförbindelsekablarna kan inte ligga parallellt och kontakta varandra och kan inte ligga i samma kabelrör. Om det sker, kan det orsaka problem med styrsystemet på grund av störningar eller andra faktorer. enhet enhet enhet enhet Anslutning av fjärrkontrollen L Fjärrkontroll L1 L2 Fjärrstyrnings ledningar mellan inomhusenheterna Ln (Max. 8 enheter) 29-SE 30-SE

RAV-SM408CTP-E RAV-SM568CTP-E RAV-SM808CTP-E RAV-SM1108CTP-E RAV-SM1408CTP-E RAV-SM1608CTP-E

RAV-SM408CTP-E RAV-SM568CTP-E RAV-SM808CTP-E RAV-SM1108CTP-E RAV-SM1408CTP-E RAV-SM1608CTP-E LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationshandbok enhet Modellbeteckning: För kommersiell användning Takmonterad typ RAV-SM408CTP-E RAV-SM568CTP-E RAV-SM808CTP-E RAV-SM1108CTP-E RAV-SM1408CTP-E

Läs mer

RAV-RM301SDT-E RAV-RM401SDT-E RAV-RM561SDT-E

RAV-RM301SDT-E RAV-RM401SDT-E RAV-RM561SDT-E R32 eller R410A Ej allmänt tillgänglig LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationshandbok enhet Modellbeteckning: Smal kanal-typ RAV-RM301SDT-E RAV-RM401SDT-E RAV-RM561SDT-E Svenska Translated

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisningar Utomhusenhet Modellnamn: RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1104AT8Z-E RAV-SP1104AT8ZG-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1404AT8Z-E RAV-SP1404AT8ZG-E RAV-SP1604AT8-E

Läs mer

Installationshandbok. Inomhusenhet RAV-RM301KRTP-E RAV-RM401KRTP-E. R32 or R410A. Modellbeteckning: Högväggstyp. 1 Svenska. För kommersiell användning

Installationshandbok. Inomhusenhet RAV-RM301KRTP-E RAV-RM401KRTP-E. R32 or R410A. Modellbeteckning: Högväggstyp. 1 Svenska. För kommersiell användning R32 or R410A Inomhusenhet Modellbeteckning: För kommersiell användning Högväggstyp RAV-RM301KRTP-E RAV-RM401KRTP-E Installationshandbok 1 Svenska Läs den här installationsanvisningen noga innan du installerar

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Dekorationspanel BYCQ140E2W1 BYCQ140E2W1W BYCQ140E2W1B

INSTALLATIONSHANDBOK. Dekorationspanel BYCQ140E2W1 BYCQ140E2W1W BYCQ140E2W1B INSTALLATIONSHANDBOK Dekorationspanel BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB PSV0-A.book Page Thursday, January, 09 8:0 AM c b a e b g a +6 d f h g g 6 6 mm 6 6 7 9 8 8 0 BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB Dekorationspanel

Läs mer

OUTDOOR UNIT INSTALLATION MANUAL MODEL RXL35G3V1B

OUTDOOR UNIT INSTALLATION MANUAL MODEL RXL35G3V1B OUTDOOR UNIT R410A Split Series English INSTALLATION MANUAL Installation manual Installationsmanual Installationshandbok Installasjonshåndbok Asennusohje Installierungshandbuch Manuel d installation Ðóêîâîäñòâî

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. System, luftkonditioneringsaggregat FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1. MODELLER För väggmontering

ANVÄNDARHANDBOK. System, luftkonditioneringsaggregat FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1. MODELLER För väggmontering ANVÄNDARHANDBOK System, luftkonditioneringsaggregat MODELLER För väggmontering FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1 Luftfilter (Intern inloppsventil) Luftintag (framkant och ovankant

Läs mer

LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisning. Inomhusenhet. Modellbeteckning:

LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisning. Inomhusenhet. Modellbeteckning: LUFTKONDITIONERINGSGGREGT (DELD TYP) Installationsanvisning enhet Modellbeteckning: För kommersiell användning 4-vägskassettyp RV-SM564UTP-E RV-SM804UTP-E RV-SM1104UTP-E RV-SM1404UTP-E RV-SM1604UTP-E Svenska

Läs mer

4P G. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A42> Installationshandbok

4P G. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A42> Installationshandbok 4P359542-2G Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns i din förpackning.

Läs mer

4P S. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A42> Installationshandbok

4P S. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A42> Installationshandbok 4P359542-2S Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns i din förpackning.

Läs mer

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok 4P359542-1N Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisningar Utomhusenhet För kommersiellt bruk Modellnamn: RAV-SP404AT-E RAV-SP404ATZ-E RAV-SP404ATZG-E RAV-SP454AT-E RAV-SP454ATZ-E RAV-SP454ATZG-E

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

TOSHIBA ANVANDARMANUAL. Inomhusenhet RAS-10BKVG-E Utomhusenhet -E H I IIIIIIIII I Il Il

TOSHIBA ANVANDARMANUAL. Inomhusenhet RAS-10BKVG-E Utomhusenhet -E H I IIIIIIIII I Il Il TOSHIBA ANVANDARMANUAL Inomhusenhet RAS-10BKVG-E Utomhusenhet -E 111111 H I IIIIIIIII I Il Il 11111111111111 1110655145 SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skador som orsakats

Läs mer

RAV-SM1104AT8P-E RAV-SM1104AT8JP-E RAV-SM1404AT8P-E RAV-SM1404AT8JP-E

RAV-SM1104AT8P-E RAV-SM1104AT8JP-E RAV-SM1404AT8P-E RAV-SM1404AT8JP-E LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (SPLITTYP) Installationsmanual Utomhusenhet Modellbeteckning: RAV-SM1104AT8P-E RAV-SM1104AT8JP-E RAV-SM1404AT8P-E RAV-SM1404AT8JP-E För komsiell användning Svenska 1 Originalanvisning

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

Installationshandbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installationshandbok Modbus Interface DIII. Svenska

Installationshandbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installationshandbok Modbus Interface DIII. Svenska Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Modbus Interface DIII Svenska 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisningar Utomhusenhet För kommersiellt bruk Modellnamn: RAV-SM2244AT7 RAV-SM2244AT7Z RAV-SM2244AT7ZG RAV-SM2244AT8-E RAV-SM2244AT8Z-E RAV-SM2244AT8ZG-E

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

RAV-GP561ATP-E RAV-GP561ATJP-E

RAV-GP561ATP-E RAV-GP561ATJP-E R32 För komsiell användning LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (SPLITTYP) Installationsmanual Utomhusenhet Modellbeteckning: RAV-GP561ATP-E RAV-GP561ATJP-E Svenska - 1 - Originalanvisning ANVÄNDNING AV R32-KÖLDMEDEL

Läs mer

RAV-GM561ATP-E RAV-GM561ATJP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM801ATJP-E

RAV-GM561ATP-E RAV-GM561ATJP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM801ATJP-E LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (SPLITTYP) Installationsmanual Utomhusenhet Modellbeteckning: RAV-GM561ATP-E RAV-GM561ATJP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM801ATJP-E För komsiell användning Svenska 1 Originalanvisning

Läs mer

RAV-SM304ATP-E RAV-SM304ATJP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM404ATJP-E

RAV-SM304ATP-E RAV-SM304ATJP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM404ATJP-E LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (SPLITTYP) Installationsmanual Utomhusenhet Modellbeteckning: RAV-SM304ATP-E RAV-SM304ATJP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM404ATJP-E För komsiell användning Svenska 1116851001-1_11SE.indd

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING INSTALLATIONSHANDBOK R40A Split-serien MODELLER FVXG5KVB FVXG35KVB FVXG50KVB Försiktighetsåtgärder De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassifi cerade som

Läs mer

Widetech WA Portabel split

Widetech WA Portabel split Widetech WA-12000 Portabel split DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation och underhåll 6 Energibesparingstips

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYSTEM Luftkonditioneringsaggregat. MODELLER (2-vägs, takhängd kassettyp)

BRUKSANVISNING. SYSTEM Luftkonditioneringsaggregat. MODELLER (2-vägs, takhängd kassettyp) BRUKSANVISNING SYSTEM Luftkonditioneringsaggregat MODELLER (2-vägs, takhängd kassettyp) FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ25AVEB Tack för att du har köpt

Läs mer

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++)

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++) 2015-01-28 1/5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs följande Säkerhetsföreskrifter före installation. Anm: Läs den här manualen noga innan du använder enheten. Manualen används som referens och tekniska data kan

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Installationsmanual Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Januari 2007, rev. sep. 2007 Tack

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERING. Användarhandbok. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. Русский.

DAIKIN LUFTKONDITIONERING. Användarhandbok. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. Русский. DAIKIN LUFTKONDITIONERING Användarhandbok FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING

Läs mer

4P F. Installationshandbok. Trådlös LAN anslutningsadapter <BRP069A41>

4P F. Installationshandbok. Trådlös LAN anslutningsadapter <BRP069A41> 4P359542-1F Trådlös LAN anslutningsadapter Installationshandbok Trådlös LAN anslutningsadapter Installationshandbok Hemsida: För mer information om specifikationer, inställningsmetoder,

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE HN 12362 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

RAV-GP801AT-E RAV-GP1101AT-E RAV-GP1401AT-E RAV-GP801ATJ-E RAV-GP1101ATJ-E RAV-GP1401ATJ-E

RAV-GP801AT-E RAV-GP1101AT-E RAV-GP1401AT-E RAV-GP801ATJ-E RAV-GP1101ATJ-E RAV-GP1401ATJ-E R32 För komsiellt bruk LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisningar Utomhusenhet Modellnamn: RAV-GP801AT-E RAV-GP1101AT-E RAV-GP1401AT-E RAV-GP801ATJ-E RAV-GP1101ATJ-E RAV-GP1401ATJ-E

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning Engelskt hjul ITEM 74104 Monterings och bruksanvisning Spara denna manual Du kommer att behöva manualen för de säkerhetsvarningar, monteringsinstruktioner handhavande, skötselråd, lista över delarna och

Läs mer

BRUKSANVISNING. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXMQ200MBVE FXMQ250MBVE. MODELLER Takmonterad luftkanaltyp

BRUKSANVISNING. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXMQ200MBVE FXMQ250MBVE. MODELLER Takmonterad luftkanaltyp BRUKSANVISNING -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat MODELLER Takmonterad luftkanaltyp FXMQ200MBVE FXMQ250MBVE Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat. Läs denna bruksanvisning

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Art BAIN MARIES VATTENBAD ANVÄNDARHANDBOK

Art BAIN MARIES VATTENBAD ANVÄNDARHANDBOK Art 90011 BAIN MARIES VATTENBAD ANVÄNDARHANDBOK Vi är glada att du har valt vår produkt 90011 BAIN MARIES. Produkten har en modern och smart design och är producerad av stål med hög kvalitet. För att du

Läs mer

4P Adapter för anslutning <BRP069B41> <BRP069B42> <BRP069B43> <BRP069B44> <BRP069B45> Installationshandbok

4P Adapter för anslutning <BRP069B41> <BRP069B42> <BRP069B43> <BRP069B44> <BRP069B45> Installationshandbok 4P481234-1 Adapter för anslutning Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar

Bruksanvisning för mobila filterkretsar Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Allmänna försiktighetsåtgärder Svenska

Allmänna försiktighetsåtgärder Svenska Svenska 1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 1.1 Om dokumentationen Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla andra språk är översättningar. Säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

VINKYL. Modell: CW-25FD2. Bruksanvisning

VINKYL. Modell: CW-25FD2. Bruksanvisning VINKYL Modell: CW-25FD2 Bruksanvisning 1 Index I. Allmänna säkerhetsföreskrifter...3 II. Tekniska data...4 III. Ritning över delarna...4 IV. Kopplingsschema..5 V. Användning..5 VI. Särskilda försiktighetsåtgärder...6

Läs mer

VL-100U-E. Monteringsanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter. Innehåll LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP. (Till återförsäljaren eller entreprenören)

VL-100U-E. Monteringsanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter. Innehåll LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP. (Till återförsäljaren eller entreprenören) LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-00U-E Monteringsanvisning (Till återförsäljaren eller entreprenören) Läs igenom denna monteringsanvisning innan monteringsarbetet påbörjas. Se till att den medföljande bruksanvisningen

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 7750 färglaserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 7750 färglaserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC

INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare.

Läs mer

4P H. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok

4P H. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok 4P359542-1H Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

Bruksanvisning KERAMISK VÄRMEFLÄKT. PTC 04

Bruksanvisning KERAMISK VÄRMEFLÄKT.   PTC 04 Bruksanvisning KERAMISK VÄRMEFLÄKT PTC 04 www.gelia.se 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan fläkten används. 2. Kontrollera att nätspänningen har samma värde som anges på typskylten

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

STIGA COLLECTOR 30" BRUKSANVISNING

STIGA COLLECTOR 30 BRUKSANVISNING STIGA COLLECTOR 30" BRUKSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. SVENSKA SE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Låt aldrig någon använda

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

TERRASSVÄRMARE HN Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk.

TERRASSVÄRMARE HN Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. TERRASSVÄRMARE HN 12356 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla delar finns

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR SPLITGGREGT FÖR KYLDRIFT. REVERSIBL SPLITGGREGT 2004 Utgåva DRIFT- OCH SKÖTSELNVISNINGR SLZ-09R SLZ-2R SLZ-8R / / / SUZ-09VR SUZ-2VR SUZ-8VR h FN UTO HET VNE Innehåll. Säkerhetsåtgärder... 50 2. Drift...

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien MODELLER FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien MODELLER FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING INSTALLATIONSHANDBOK R0A Split-serien MODELLER FTXS60GVB FTXS7GVB Försiktighetsåtgärder De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassificerade som VARNING och

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Installationsmanual AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 10, 13, 18UFV Serien

Installationsmanual AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B) 10, 13, 18UFV Serien AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Inomhusenhet RAS-(B), 13, 18UFV Serien Utomhusenhet RAS-, 13, 18SAV Serien RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-3M18SAV-E RAS-3M26GAV-E1 RAS-4M23SAV-E RAS-4M27GAV-E1 RAS-5M34UAV-E

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

BRUKSANVISNING. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat

BRUKSANVISNING. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat BRUKSANVISNING -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat MODELLER Takmonterad kassettyp av hörnmodell FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT

INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT 3 SVENSKA INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT 900575-SVE INNEHÅLL Före installation... Delar... Krav för installation... Verktyg för installation... Planering av installation... Installation... 3 Installation

Läs mer

BRUKSANVISNING Axialfläkt AX3000

BRUKSANVISNING Axialfläkt AX3000 BRUKSANVISNING Axialfläkt AX3000 Corroventa Avfuktning AB 2019.02 1 (8) Innehållsförteckning Bruksanvisning AX3000... 3 Avsedd användning... 3 Tillverkningsdirektiv... 3 Säkerhetsinformation... 4 Leveranskontroll...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Digital tryckmätare BHGP26A1

INSTALLATIONSHANDBOK. Digital tryckmätare BHGP26A1 INSTALLATIONSHANDBOK Digital tryckmätare BHGP6A BHGP6A Digital tryckmätare Installationshandbok INNEHÅLL Sida INSTALLATION Tillbehör... Installation... Arbetsrutin... Driftskontroll... 3 Felsökning...

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien RXR28EV1B9 RXR42EV1B9 RXR50EV1B9

INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien RXR28EV1B9 RXR42EV1B9 RXR50EV1B9 INSTALLATIONSHANDBOK R0A Split-serien RXR8EVB9 RXREVB9 RXR0EVB9 RXR8EVB9 RXREVB9 RXR0EVB9 R0A Split-serien INNEHÅLL Försiktighetsåtgärder... Tillbehör... Att tänka på vid val av placering... Installationsritningar

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare)

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Mitsubishi Lossnay-fläkt MODELL: VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Driftsinstruktioner Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. Se till

Läs mer

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S Handbok Sladdlös skruvdragare SFAA0360S SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att arbetsbelysningen

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFT- KONDITIONERINGSANLÄGGNING INSTALLATIONS- HANDBOK. R410A Split-serien MODELLER FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B

DAIKIN RUMSLUFT- KONDITIONERINGSANLÄGGNING INSTALLATIONS- HANDBOK. R410A Split-serien MODELLER FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B DAIKIN RUMSLUFT- KONDITIONERINGSANLÄGGNING INSTALLATIONS- HANDBOK R0A Split-serien MODELLER FTXS0KVB FTXSKVB CTXSKVB CTXSKVB Försiktighetsåtgärder De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassifi cerade

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

AquaForte Slamsugare 3i1, Våt, torr och damm.

AquaForte Slamsugare 3i1, Våt, torr och damm. AquaForte Slamsugare 3i1, Våt, torr och damm. Innan du använder AquaForte Pond Cleaner, läs instruktionerna noga. Denna dammsugare är mest lämpad för dammar, men kan användas som våt & torrdammsugare även

Läs mer

Omni vattentråg. Eluppvärmt vattentråg Omni 1 Eluppvärmt vattentråg Omni 2 Special

Omni vattentråg. Eluppvärmt vattentråg Omni 1 Eluppvärmt vattentråg Omni 2 Special Omni vattentråg Eluppvärmt vattentråg Omni 1 Eluppvärmt vattentråg Omni 2 Special 20150827-3000 20150827-3004 Elvattentråg Omni 2 Eluppvärmt vattentråg Omni 5 20150827-3000 20150827-3003 Omni Ritchie Bilder

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer