Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren"

Transkript

1 Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren rapport 5882 oktober 2008

2 Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM-Gruppen, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel , fax E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN pdf ISSN Elektronisk publikation Naturvårdsverket 2008 Tryck: CM Gruppen AB Omslagsfoto: Helena Sabelström, Naturvårdsverket (vedtrave, moln) Elin Håkansson, Naturvårdsverket (tappning)

4 1 Förord Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå miljökvalitetsnormer för arsenik, nickel, kadmium och bens(a)pyren. Bakgrunden är att gränsvärden för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren har antagits genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG. Direktivet ska vara genomfört i svensk lagstiftning senast den 15 februari Naturvårdsverket har tidigare erhållit ett liknande uppdrag men då enbart för bens(a)pyren. Det tidigare uppdraget finns redovisat i rapporten Nya miljökvalitetsnormer och delmål för miljökvalitetsmålet Frisk luft NV rapport 5357, mars Som underlag till uppdraget har föreliggande rapport tagits fram av Gun Löfblad och Ebba Löfblad, Profu AB. Avsnittet om effekter på människan hälsa har utarbetats av Lars Barregård, Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum. Titus Kyrklund, Naturvårdsverket, har varit projektledare. Regeringsuppdraget redovisades den 21 december 2006 och ingår som bilaga 2 i denna rapport. Stockholm i december

5 4

6 Innehåll 1 FÖRORD 3 2 SAMMANFATTNING 7 3 SUMMARY 11 4 BAKGRUND Direktivet Arsenik, kadmium och nickel samt bens(a)pyren Kvicksilver Miljö- och hälsoeffekter av arsenik, kadmium, nickel samt polycykliska aromatiska kolväten Arsenik Kadmium Nickel Bens(a)pyren 19 5 UTSLÄPP OCH HALTER I LUFT Behov av underlag Källor till utsläppen av metaller och PAH Utsläppskällor och deras förändring sedan 1980-talet Utsläpp av PAH Utsläpp av metaller Uppskattning av haltbidrag från utsläppsdata Halter i luft uppmätta och beräknade Halter av bens(a)pyren i luft Halter av metaller i luft Slutsatser om underlag för att bedöma överskridanden 37 6 KONSEKVENSER FÖR OLIKA VERKSAMHETER AV OLIKA MÅLNIVÅER Slutsatser om förväntade överskridanden Överskridanden för bens(a)pyren Överskridanden för arsenik Överskridanden för kadmium Överskridanden för nickel Åtgärdsbehov/kostnader i olika typer av verksamheter Åtgärder mot utsläpp från småskalig förbränning av niobränsle Åtgärder mot utsläpp från punktkällor Övervakningsbehov/kostnader Övervakningsbehov Bedömning av mätbehov 42 7 REFERENSER 46 5

7 BILAGA 1 50 Mätdata för metaller och bens(a)pyren 50 BILAGA 2 57 Redovisning av regeringsuppdrag Förslag till miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren 6

8 2 Sammanfattning Ett nytt dotterdirektiv till ramdirektivet för luftkvalitet har antagits, nämligen direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften. Direktivet ska vara genomfört i svensk lagstiftning senast den 15 februari Syftet med direktivet är att fastställa målvärden för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren (markör för PAH) i luften och fastställa gemensamma metoder och kriterier för utvärdering av koncentrationen i luften av arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och PAH samt av nedfallet av arsenik, kadmium, kvicksilver och PAH. Dessutom är syftet att se till att relevant information om koncentrationerna i luft och om nedfallet finns tillgängligt i tillräcklig omfattning och att allmänheten informeras om den. Skälen till att reglera halterna i omgivningsluften av metallerna och bens(a)pyren är de effekter som utsläppen till luft av dessa ämnen kan förorsaka på människors hälsa och i miljön. De aktuella ämnena är alla cancerframkallande och det går inte att fastställa någon tröskel för skadlig verkan på människors hälsa. Skyddsnivån för de olika ämnen som direktivet behandlar är tillräcklig för metallerna, i stort motsvarar målnivån den så kallade lågrisknivån med 1 extra cancerfall per invånare vid livslång exponering. Emellertid är skyddsnivån för bens(a)pyren i direktivet lägre eller 10 fall av lungcancer per invånare som livstidsrisk vilket överstiger den lågrisknivå som Institutet för Miljömedicin rekommenderar och som Naturvårdsverket som regel tillämpar. Det är således angeläget att för bens(a)pyren välja en bättre skyddsnivå än den som anges som målvärde i direktivet. EG-direktiven om luftkvalitet har i första hand införts i svensk lagstiftning i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Eftersom direktivet är ett minimidirektiv är det möjligt att gå längre än det som direktivet kräver. De förslag till miljökvalitetsnormer som diskuteras är: Alternativ 1, miljökvalitetsnorm för bens(a)pyren på 0,5 ng/m 3 som inte bör överskridas efter 31 december Miljökvalitetsnormer för arsenik, nickel och kadmium på samma nivå som direktivet. Alternativ 2, miljökvalitetsnormer för arsenik, nickel, kadmium och bens(a)pyren på samma nivå som direktivet som inte bör överskridas efter 31 december En genomgång har gjorts av lokala, regionala och nationella miljöövervakningsdata hos datavärden för luftkvalitet. Kontakter har tagits med alla länsstyrelser i landet, samt branschorganisationer och enskilda företag med förfrågan om mätdata. Eftersom miljökvalitetsnormerna ska fastställas som årsmedelvärden, ska de data som används för kontroll kunna mätas som eller omräknas till årsmedelvärden. Förutom mätdata i omgivningsluft har uppgifter om utsläpp från olika sektorer och olika punktkällor studerats för att kunna ge en uppfattning av storleksordningar på halter i punktkällornas omgivningar. 7

9 Tidigare skedde stora utsläpp av arsenik från smältverk som Rönnskärsverket. Idag domineras emellertid de kända industriutsläppen av arsenik av massaindustrin. Utsläppen av kadmium från svenska källor är av mindre betydelse. Mindre utsläpp sker från förbränning i massaindustrin samt från metallindustri och smältverk. Nickelemissioner sker från järn- och stålindustrin främst vid framställningen av rostfritt stål. De största anläggningarna som använder och emitterar nickel har ett årligt utsläpp kring kg nickel per år. Genom åtaganden enligt IPPCdirektivet kan utsläpp av främst arsenik och nickel via diffus damning komma att minska. Överlag är metallhalterna i omgivningsluften mycket låga även i storstäderna. Emellertid har förhöjda halter av arsenik kunnat konstateras i Landskrona i anslutning till ett industriområde. Den exakta källan har inte kunnat fastställas. Förhöjda halter av nickel har kunnat uppmätas på några få platser i anslutning till metallindustri, Avesta och Sandviken. Mätningarna är få och genomförda endast under kortare tidsperioder på utsatta platser i omedelbar närhet till industriområdena. Det är därför inte klarlagt om de föreslagna miljökvalitetsnormernas årsmedelvärden överskrids. Sammanfattningsvis riskeras överskridanden endast på några enstaka platser men ytterligare kartläggning krävs för att säkerställa eventuella överskridanden av de föreslagna normvärdena och för att identifiera källor till utsläppen. Ett syfte med direktivet är kartläggning av halter i omgivningsluften av de aktuella luftföroreningarna. Genom kraven på mätningar då utvärderingströsklarna överskrids ställs krav på kartläggning av halterna och bedömning av om miljökvalitetsnormerna överskrids på de platser där stickprov nu visat förhöjda halter. De idag mest betydelsefulla utsläppen av bens(a)pyren är från vedeldning och i mindre grad från trafiken. Tidigare skedde betydande utsläpp från råframställning av aluminium. Dessa utsläpp är på väg att försvinna genom ändrad processteknik. Vissa utsläpp sker från koksverk men dessa bedöms idag vara av mindre betydelse. Kartläggning av bens(a)pyren har skett på ett antal orter med olika mycket vedeldning. Dessutom har modellberäkningar genomförts. Dessa mätningar och beräkningar har genomförts under vinterhalvåret eller under en kortare tid då halterna varit höga. Under sommarhalvåret kan halterna antas vara mycket låga på grund av låga utsläpp och förmånligare omblandning av luften. Därför klaras den föreslagna miljökvalitetsnormen i de flesta tätorter även där vedeldning sker i mera begränsad omfattning. Emellertid på platser med ogynnsam meteorologi och utbredd vedeldning riskerar normnivån 0,5 ng/m 3 som årsmedelvärde att överskridas. Det är därför angeläget med lämpliga styrmedel för att minska utsläppen från vedeldning. Tidigare förslag på åtgärder för att minska utsläppen från vedeldning har inneburit krav på ackumulatortank eller krav på att uppfylla Boverkets byggregler. Emellertid saknar dessa åtgärder tillräckliga effekter på omgivningsluften enligt nyligen genomförda emissionsstudier i fält på befintliga pannor. Ska en önskad förbättring av luftkvaliteten uppnås så måste eldningsutrustning för helved uppnå de krav som motsvarar Svanen -märkning eller ge motsvarande emissioner alternativt ger en övergång till pellets ännu lägre utsläpp. 8

10 Om man antar att det i de områden där normnivån 0,5 ng/m 3 som årsmedelvärde för bens(a)pyren riskerar att överskridas, de inre delarna av Sverige från Värmland och norrut, finns ca pannor av äldre slag som bör bytas ut av uppskattningsvis totalt i hela landet som bör bytas. Om andelen oklassade pannor minskar till knappt 20 %, bedöms den viktade emissionen (ca 0,02 mg/mj) ge haltbidrag som klarar en förslaget till miljökvalitetsnorm för bens(a)pyren på 0,5 ng/m 3 som årsmedelvärde. Investeringskostnaden per panna bedöms bli någonstans mellan och beroende på vilken modell och automatiseringsgrad som väljs. Med 6 % ränta och 35 års livslängd kan den årliga kostnaden uppskattas till mellan 120 och 240 miljoner kr. Drygt hälften av alla pannor i landet är gamla och bör bytas ut ändå. Den faktiska merkostnaden blir alltså betydligt lägre. En miljökvalitetsnorm enligt alternativ 2 skulle inte medföra några merkostnader i utbyte av pannor. Det blir dock svårt att nå delmålet för bens(a)pyren på 0,3 ng/m 3 till 2015 under sådana förhållanden. Normen är en så kallad bör norm som ska uppfyllas i möjligaste mån. Därför kan lämpliga styrmedel utformas så att eldningsutrustningen gradvis byts ut. På så sätt undviks ryckighet i marknaden. Om beslut om effektiva styrmedel kommer till stånd så kan en miljökvalitetsnorm för bens(a)pyren på 0,5 ng/m 3 i huvudsak klaras till 31 december Direktivet ställer vissa minimikrav på kontroll av luftkvaliteten med avseende på de aktuella luftföroreningarna i bakgrund. Antal mätplatser i bakgrundsmiljö Bens(a)pyren As, Cd, Ni Antal mätplatser med halter över övre utvärderingströskeln som krävs 4 4 Antal pågående mätningar med tillräckliga mätkrav 2 3 För bens(a)pyren bör ytterligare två stationer bekostas av staten och för metallmätningarna bör ytterligare en bekostas av staten. I tabellen nedan anges behovet av luftkvalitetskontroll i tätortsmiljö där halterna överstiger övre utvärderingströskeln 0,4 ng/m 3, antal mätningar på årsbas, om miljökvalitetsnomen införs med kontrollkrav på kommunnivå. Totalt antal mätplatser fördelat på ortens storlek Storlek på kommun Antal mätplatser för bens(a)pyren Antal mätplatser för As, Cd, Ni 2) > ) 3 1) > (3-5) 2 < ) (10-90) 2 1) Stockholm, Göteborg och Malmö överskrider troligen inte den övre utvärderingströskeln. Dock ställs krav på kontinuerlig mätning i 10 förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 2) Osäkerheten i antalet kommuner som överskrider övre utvärderingströskeln är stor. Många av kommunerna är mycket små och saknar nödvändiga resurser för kontroll. 9

11 Osäkerheten är stor, men ett underlag på stationer i kombination med modellberäkning bör ge underlag om verkligt behov. Energimyndigheten och Naturvårdsverket utvecklar modelleringsverktyget VEDAIR till stöd för de mindre kommunernas kartläggning av luftkvaliteten med avseende på luftföroreningar från vedeldning. Kostnaden för uppbyggnad av VEDAIR är ca 1,9 milj med en årlig driftbudget på Uppbyggnad av en landsomfattande emissionsdatabas är en förutsättning för VEDAIR som idag saknas. Om det visar sig att antalet små kommuner som överskrider den övre utvärderingströskeln är stort så faller en orimlig kostnad för kontroll på dessa kommuner. En lösning kan vara samordning av kontrollen enligt MIKSA förslaget som Naturvårdsverket tidigare redovisat regeringen. Kostnaderna för tillkommande mätningar av halter i bakgrundsmiljö kan uppskattas till kr för staten enligt tabellen nedan. Kostnader för mätningar i bakgrundsmiljö Bens(a)pyren As, Cd, Ni Summa 2x x66000 Dessutom behöver kvicksilver i gasfas mätas på en station. Kostnaden för detta bedöms vila på staten och uppskattas till ca kr. Några ytterligare mätningar av metallnedfall bedöms inte behöva utföras utöver det som mäts inom nederbördskemiska nätet och EMEP. Tillkommande kostnader för luftkvalitetskontroll i tätorter om miljökvalitetsnomen införs med kontrollkrav på kommunnivå anges i tabellen nedan. I vissa fall kan behov finnas att kontrollera flera av de aktuella metallerna. Detta medför ingen ytterligare kostnad. Kostnader för mätningar i tätorter fördelat på ortens storlek Storlek på Bens(a)pyren As, Cd, Ni kommun > x = ca x =ca > x78000 = ca x = ca < x78000 = ca x = ca Summa Ca 1,4 miljoner kr Ca kr Totalkostnaderna för de ökade kraven på miljöövervakning uppskattas till totalt 2,2 miljoner kr varav statens andel har beräknats till knappt kr och kommunernas andel till 1,9 miljoner kr. Årlig driftbudget för VEDAIR beräknas vara kr. Denna kostnad faller initialt på staten men belastar kommunerna vid fullt utnyttjande av systemet. En mindre merkostnad tillkommer även för datavärden. För en miljökvalitetsnorm enligt alternativ 2 miljökvalitetsnormer för arsenik, nickel, kadmium och bens(a)pyren på samma nivå som direktivet, övre utvärderingströskel 0,6 ng/m 3, minskar kostnaderna för kommunernas kontroll av bens(a)pyren till ca hälften. 10

12 3 Summary A new daughter directive to the framework directive for air quality has been adopted, namely directive 2004/107/EG of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in ambient air. The directive is to be incorporated into Swedish legislation by 15 February The aim of the directive is to set target values for arsenic, cadmium, nickel and benso(a)pyrene (marker for PAH) in the air and establish common methods and criteria for assessing airborne concentrations of arsenic, cadmium, mercury, nickel and PAH and the deposition of arsenic, cadmium, mercury and PAH. An additional aim is to ensure that adequate relevant information regarding concentrations and deposition is obtained and that it is available to the public. The reason for regulating ambient air concentrations of these metals and benso(a)pyrene is the effect emissions into the air of these substances may have on human health and on the environment. The substances in question are all carcinogenic and it is not possible to establish a threshold level for harmful effects on human health. The protection level for the various substances covered by the directive is adequate for the metals and more or less equates to the target for the socalled low risk level of one extra cancer case per people subject to lifelong exposure. However, the protection level for benso(a)pyrene in the directive is lower, being 10 cases of lung cancer per people at life-long risk. This is more than the low risk level recommended by IMM (Institute of Environmental Medicine) and that generally applied by Naturvårdsverket (Swedish Environmental Protection Agency). It is thus important to set a better protection level for benso(a)pyrene than the target value given in the directive. EU air quality directives were mainly introduced into Swedish legislation in the Ordinance (2001:527) on Environmental Quality Standards in Ambient Air. Since the directive is a minimum directive, it is possible to be stricter than the directive requires. The proposed environmental quality standards discussed are: Alternative 1, environmental quality standard for benso(a)pyrene of 0.5 ng/m³ which should not be exceeded after 31 December Environmental quality standards for arsenic, nickel and cadmium at the same level as the directive. Alternative 2, environmental quality standards for arsenic, nickel, cadmium and benso(a)pyrene at the same level as the directive which should not be exceeded after 31 December A review has been made of local, regional and national environmental monitoring data for air quality. Contact has been made with every County Council throughout the country as well as industry organisations and private companies requesting data. As environmental quality standards are to be established as annual mean values, the data used has to be measured as or converted to annual mean values. In addition to measurements in ambient air, emissions data from different sectors and different point sources have been studied in order to gain some idea of the concentrations in the air surrounding the point sources. 11

13 Major emissions of arsenic previously came from smelting works such as Rönnskärsverket. These days, however, known industrial emissions of arsenic are predominantly from the pulp industry. Emissions of cadmium from Swedish sources are of less significance. Small scale emissions come from combustion processes in the pulp industry and from the metal industries and smelting works. Nickel emissions come from the iron and steel industries, especially from the production of stainless steel. The largest plants which use and emit nickel have an annual emission of approximately kg nickel per year. By carrying out commitments made in accordance with the IPPC Directive, diffuse emissions of primarily arsenic and nickel by can be reduced. In general, metal concentrations in ambient air are very low, even in large towns. However, increased concentrations of arsenic have been measured in an industrial area in Landskrona. Increased concentrations of nickel have been measured in a few places with metal industries, including Avesta and Sandviken. Only small scale sampling was carried out and only for short periods in exposed sites close to industrial areas. It is therefore not clear whether the annual mean values of the proposed environmental quality standards are being exceeded. To summarise, there is a risk of exceedance only in a few places but further sampling is required in order to determine whether the proposed standard values are being exceeded and to identify the sources of emissions. One aim of the directive is to determine the concentrations in ambient air of the pollutants in question. The requirement for measurements when assessment thresholds are exceeded means that concentrations are determined and assessments made of whether environmental quality standards are being exceeded in the places where random sampling has shown raised concentrations. Currently, the greatest emissions of benso(a)pyrene are from wood burning and, to a lesser extent, from transport. Earlier, major emissions came from the production of raw aluminium. These emissions are disappearing due to processing changes. Some emissions come from coking plants, but these days they are not considered to be of any great significance. Measurements of benso(a)pyrene have taken place in a number of places with varying prevalence of wood burning. In addition, model calculations have been carried out. These measurements and calculations have been done during the winter months, or for shorter periods when concentrations have been high. During the summer months, concentrations can be assumed to be very low due to low emissions and better air mixing. The proposed environmental quality standard is therefore met in most built-up areas even where wood burning is practised to a more limited extent. However, in places with unfavourable meteorology and extensive wood burning there is a risk that the standard level of 0.5 ng/m³ as an annual mean value will be exceeded. It is therefore important to put in place a suitable control system to reduce emissions from wood burning. 12

14 4 Bakgrund Ett nytt dotterdirektiv (2004/107/EG) till ramdirektivet för luftkvalitet antogs den 15 december 2004 och rör förekomsten av arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften. Direktivet ska vara genomfört i svensk lagstiftning senast den 15 februari Syftet med denna studie är att utreda vilka följder, i form av åtgärdsbehov och behov av ytterligare luftkvalitetsstudier, samt de kostnader som införandet av direktivet därigenom bedöms komma att medföra för Sverige. 4.1 Direktivet Syftet med direktiv 2004/107/EG är att utvärdera och säkerställa luftkvaliteten med avseende på arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Som markör för PAH används bens(a)pyren. Målvärden ska fastställas för de angivna ämnena i omgivande luft. Flera aspekter är viktiga i detta sammanhang. Kvantifieringen av halterna i luft måste ske med gemensamma metoder och kriterier för utvärdering ska fastställas och relevant information om förekomsten av nämnda ämnena i luft och nedfall ska finnas tillgänglig i tillräcklig omfattning och allmänheten ska få tillgång till denna information. Målvärdena ska enligt direktivet i möjligaste mån uppnås. Direktivets målvärden bör därför tolkas som motsvarande en bör -norm i svensk rätt (jfr 1 förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Faktaruta miljökvalitetsnormer, Handbok 2006:2, sid Skall-normer Med skall-normer menas de normer som ska uppfyllas till en viss angiven tidpunkt. Utifrån en enskild mätning på en plats är det svårt att avgöra om en miljökvalitetsnorm är överträdd eller uppfylld. En orsak till detta kan vara att mätningen inte uppfyller de kvalitetskrav som anges i kapitel 4, t.ex. med avseende på tidstäckning. Men även om mätningen pågått under ett helt kalenderår kan det vara svårt att dra slutsatser om aktuell norm är uppfylld (ej överträdd) i kommunen. Viktiga frågor är om mätplatsen är representativ för de platser i kommunen där halterna kan förväntas vara höga och där människor vistas samt om mätperioden är representativ för de yttre förhållanden som normalt råder på platsen. En skall-norm är överträdd först när föroreningshalten, för ett eller flera tidsmedelvärden (årsmedelvärde, dygnsmedelvärde eller timmedelvärde), överskrids under ett normalt år. Bör-normer För bör-normer för luft anges att de är överträdda endast om överskridandet beror på: verksamheter eller åtgärder som varaktigt och i betydande omfattning motverkar möjligheterna att inte överskrida föroreningsnivån och att rimliga åtgärder inte vidtagits för att undvika att föroreningsnivån överskrids. Vid bedömning av om en bör-norm är överträdd bör därutöver bedömning göras av om bör-normens värden överskrids under ett normalt år. 13

15 Detta innebär att en bör-norm för utomhusluft är överträdd då det bedömts att normens värden är överskridna under ett normalt år, överskridandet beror på verksamheter som varaktigt ger ett dominerande bidrag till överskridandet och rimliga åtgärder inte redan har vidtagits för att begränsa dess störningar. Det är den som ska tillämpa lagstiftningen som är skyldig att göra bedömningen av om normen är överträdd Arsenik, kadmium och nickel samt bens(a)pyren Bakgrunden till direktivet är främst att skydda människors hälsa, men även den yttre miljön från påverkan av de nämnda ämnena. Målvärden för halter i omgivningsluft har fastställts utifrån befintlig kunskap. De aktuella ämnena är alla cancerframkallande och det går inte att fastställa någon tröskel för skadlig verkan på människors hälsa. Men genom att fastställa målvärden kan exponeringen via inandning och spridningen till miljön begränsas. Genom nedfall till mark och sjöar kan metallerna komma ut i naturens kretslopp, tas upp i grödor och i näringskedjan och på så sätt innebära en risk för hälsan genom exponering via födan. För vissa av de angivna ämnena är exponeringen via inandning viktigast, till exempel för bens(a)pyren. För andra är intaget via födan viktigare. Ett exempel är kadmium som kan förekomma i höga halter i jordbruksgrödor. Denna studie har gjorts för att studera vad olika målvärden innebär för överskridanden och även att beräkna kostnader och uppskatta nytta med att uppfylla dessa mål. Målvärden som föreslås i EU-direktivet framgår av nedanstående ruta. Dessa ska inte överskridas efter den 31 december Målnivåerna utgör som årsmedelvärden. EU-direktiven om luftkvalitet har i första hand införts i svensk lagstiftning i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. I DIREKTIVET FÖRESLAGNA MÅLNIVÅER (ÅRSMEDELVÄRDEN) SOM INTE BÖR ÖVERSKRIDAS EFTER 31 DECEMBER 2012 För arsenik: 6 ng/m 3 För kadmium: 5 ng/m 3 För nickel: 20 ng/m 3 För bens(a)pyren 1 ng/m 3 FÖRSLAG TILL MILJÖKVALITETSNORMER (ÅRSMEDELVÄRDEN) Eftersom direktivet är ett minimidirektiv är det möjligt att gå längre än det som direktivet kräver. De förslag till miljökvalitetsnormer som diskuteras är: Alternativ 1: miljökvalitetsnorm för bens(a)pyren på 0,5 ng/m 3 som inte bör överskridas efter 31 december Miljökvalitetsnormer för arsenik, nickel och kadmium på samma nivå som direktivet. Alternativ 2: miljökvalitetsnormer för arsenik, nickel, kadmium och bens(a)pyren på samma nivå som direktivet som inte ska överskridas efter 31 december NATIONELLT FÖRESLAGNA MÅLNIVÅER (ÅRSMEDELVÄRDEN) Dessutom har riksdagen beslutat om en målnivå för bens(a)pyren på 0,3 ng/m 3, som ska uppnås till Vidare har Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet föreslagit en lågrisknivå på 0,1 ng/m 3. Detta värde har regeringen tolkat som ett generationsmål för 2020 i proposition 2001/01:130 14

16 Målvärdena ska enligt direktivet i möjligaste mån uppnås. Direktivets målvärden bör därför tolkas som motsvarande en bör -norm i svensk rätt, se 1 i förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Förutom målnivåer har i direktivet angetts utvärderingströsklar för att ge vägledning för övervakningen av målvärdena (Tabell 1). Om uppmätt årsmedelvärde underskrider den nedre utvärderingströskeln, behövs ingen ytterligare övervakning utan det räcker att hålla kontroll på nivåerna då och då med hjälp av enkla modelluppskattningar och överslagsberäkningar. Med årsmedelvärde mellan nedre och övre utvärderingströsklarna kan övervakningen ske med en kombination av mätningar och modellberäkningar. Då årsmedelhalten överskrider den övre utvärderingströskeln måste kontroller av att miljökvalitetsnormerna uppfylls ske genom kontinuerliga mätningar. Tabell 1 Övre utvärderingströskel ng/m 3 Nedre utvärderingströskel ng/m 3 Utvärderingströsklar för årsmedelhalterna av arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren Arsenik Kadmium Nickel Bens(a)pyr en, alt 1 3,6 3,0 14 0,4 0,6 2,4 2,0 10 0,3 0,4 Bens(a)pyr en, alt 2 Direktivet innehåller liksom övriga luftkvalitetsdirektiv - en passus om att luftkvaliteten ska bibehållas när den är god och i övrigt förbättras Kvicksilver För kvicksilver har inget målvärde angetts. I stället ska EUs strategi för kvicksilver utgöra basen för arbetet med att minska förekomsten av kvicksilver i miljön. Ett skäl till särbehandlingen av kvicksilver är att kvicksilverförekomsten är ett globalt problem och att det därför krävs globala insatser för att skydda miljö och hälsa. Ett annat skäl är att exponeringen i mindre omfattning sker via inandningen. EU:s strategi för kvicksilver Kommissionen presenterade sitt förslag till EU-strategi för kvicksilver den 28 januari EUs miljöministrar har ställts sig bakom strategin och kommissionen arbetar nu på att genomföra den genom att ta fram underlag och lagstiftning för olika områden. Målen för strategin är: - att minska utsläppen av kvicksilver och de mängder kvicksilver som kommer i omlopp genom att minska tillförsel och efterfrågan - att lösa det långsiktiga problemet med överskott av kvicksilver och lager i samhället (i produkter som fortfarande används eller i lagrade produkter) - att skydda mot exponering av kvicksilver - att förbättra förståelsen för kvicksilverproblemet och lösningarna på det - att stödja och främja internationella åtgärder på området. 15

17 Förslaget till strategi innehåller 20 olika åtgärder för att minska utsläpp och användning av kvicksilver inom EU och globalt. Sverige har mer långtgående regleringar än vad som föreslås i kommissionens förslag till EU-strategi för kvicksilver. Exportförbud för kvicksilver är i kraft i Sverige sedan den 1 juli 1997 och riksdag och regering har beslutat att kvicksilverhaltigt avfall ska slutförvaras i djupt bergförvar senast Inga ekonomiska konsekvenser förutses. 4.2 Miljö- och hälsoeffekter av arsenik, kadmium, nickel samt polycykliska aromatiska kolväten Skälen till att reglera haltnivåerna för metallerna och bens(a)pyren är de effekter som utsläppen till luft av dessa ämnen kan förorsaka på människors hälsa och i miljön. Metaller och polycykliska aromatiska kolväten kan bidra till effekter, såväl på människors hälsa, som på ekosystemens struktur och funktion. Effekter på människors hälsa uppstår dels genom exponering via inandning dels exponering via födointag. I direktivet anges att bens(a)pyren, arsenik och nickel huvudsakligen ger effekter på människans hälsa genom förekomsten i luft. Kadmiumexponeringen bedöms främst ske genom födan, men inandningen innebär också en risk. Även kvicksilverexponeringen sker till stor del genom intag via kosten. Inte minst kan den metylerade formen metylkvicksilver, som bildats genom omsättning av emitterat kvicksilver i omgivande miljö ge upphov till effekter Arsenik Huvudkällan till arsenikexponering för svensk allmänbefolkning är kost, dricksvatten och tobaksrökning. Ett typiskt intag av arsenik via kost i Europa har beräknats till 1 µg/dag per kg kroppsvikt, men merparten är organiskt arsenik i fisk och skaldjur, vilket anses vara relativt atoxiskt. Absorptionen i tarmen anses vara hög och ett typiskt upptag av oorganiskt arsenik från kosten skulle kunna vara 5-10 µg/dag för vuxna. Arsenikhalten i dricksvatten varierar kraftigt. Normalt är halten kring 1 µg/l eller lägre, men kan i egen brunn i vissa delar av landet vara mycket högre. Absorptionen beräknas vara hög varför ett typiskt intag via vatten kan vara ett eller några µg/dag (EU 2001a). Vid inhalation antas cirka 50 % absorberas, men halterna i allmän utomhusluft är låga (0,1-1 ng/m 3, utom nära arsenikemitterande industri). Med ett antagande om inhalation av m 3 per dygn, 0,5 ng/m 3 As i luft och 50 % absorption blir upptaget från bakgrundshalt av As i luft cirka 5 ng/dag. En rökare som röker cigaretter per dag kan absorbera 0,5-1 µg ( ng) per dag, högre om cigaretterna har ovanligt hög arsenikhalt (EU 2001a). Arsenik fördelas till de flesta organ, men halterna är högst i hud, hår och naglar. Merparten utsöndras snabbt i urin, men efter inhalation av svårlösliga arsenikföreningar återfinns dessa i lungan under lång tid. Utsöndringen av arsenik i urin är korrelerad till exponeringen, men ger begränsad information om risken om inte typen av arsenikföreningar är känd (EU 2001a). 16

18 Arsenik har av IARC klassats som cancerframkallande för människa baserat på ökning av risken för lungcancer, urinblåsecancer och hudcancer. Detta har visats både hos yrkesmässigt exponerade och vid högt arsenikintag från brunnsvatten. WHO har uppskattat att livstidsrisken för lungcancer är 1 per miljon vid en lufthalt av arsenik 0.7 ng/m 3 utifrån en traditionell linjär extrapolering från yrkesstudier till lågdosexponering. En expertgrupp inom EU anser att den beräkningen sannolikt överskattar risken och diskuterar att en halt i bakgrundsluft kring 5 ng/m 3 innebär en försumbar cancerrisk (EU 2001a). Argumenten är något oklara, men bl.a. anser man att det är osäkert om oorganiskt arsenik är genotoxiskt och om så inte är fallet kan det finnas en tröskeldos för cancerrisk. En lågrisknivå (1 cancerfall per ) blir med WHOs riskbedömning 7 ng/m 3. Efter publiceringen av EUs position paper har ytterligare studier påvisat lungcancer vid arsenikexponering via dricksvatten utan någon uppenbar tröskelnivå. Kronisk arsenikexponering kan också orsaka perifera nervskador, hudsjukdom (pigmentförändringar samt eksem- och psoriasisliknade skador), blodbrist och skador på blodkärl. Arsenik misstänks också öka risken för högt blodtryck (EU 2001a). När det gäller människors hälsa torde arsenik i allmän utomhusluft i Sverige endast ha betydelse vid i närheten av vissa punktkällor där arsenikhaltig malm hanteras eller smälts Kadmium Huvudkällan till kadmiumexponering för svensk allmänbefolkning är kost och tobaksrökning. Ett typiskt intag av kadmium är µg/dag men endast några procent (motsvarande ng/dag) absorberas i tarmen, dock en högre andel vid järnbrist eller låga järndepåer. Kadmiumintaget kommer i huvudsak från spannmål, potatis och andra rotfrukter (Järup 1998). Vid inhalation absorberas %, men halterna i allmän utomhusluft är låga (0,1-1 ng/m 3 ). Med ett antagande om inhalation av m 3 per dygn, 0,5 ng/m 3 Cd i luft och 33 % absorption blir upptaget från bakgrundshalt av Cd i luft cirka 3 ng/dag. En rökare som röker cigaretter per dag antas absorbera cirka 1 µg (1000 ng) per dag (EU 2001a). Kadmium fördelas i kroppen med särskilt hög koncentration i njuren. Utsöndringen sker i huvudsak i urin, men utsöndringen är långsam (halveringstiden i njure mer än 10 år), vilket gör att kadmiumhalten i njure stiger fram till årsåldern. Kadmiumhalten i urin anses avspegla halten i njure och kadmium i blod påverkas av denna men även av exponering under de senaste månaderna (Järup 1998). Kadmium kan orsaka njur- och skelettskador. Vid låggradig exponering (mätt genom urinkadmium) ses tecken till tubulär njurskada, vilket innebär att en del proteiner och andra ämnen inte återresorberas i njuren efter filtration av blodet, utan utsöndras i urin i ökad omfattning. En sådan skada finns hos en betydande andel av allmänbefolkningen (kanske hos en fjärdedel av kvinnor i övre medelåldern) även i Sverige, trots jämförelsevis låga kadmiumhalter. Den orsakar i allmänhet inte i sig symptomgivande sjukdom, men är ett tecken på en oönskad njurpåverkan som på lång sikt och vid andra sjukdomar som påverkar njurarna (till 17

19 exempel diabetes) kan bidra till allvarligare skador på njurens filtrationsförmåga (så kallad glomerulär skada) med försämring av njurfunktionen (Järup 1998). Kadmium kan även påverka skelettet med ökad benskörhet som följd. Det finns flera tänkbara mekanismer: njurpåverkan (högre kalkutsöndring, ändrad D-vitaminmetabolism), direkt påverkan på skelettet samt minskat kalkupptag i tarmen. Även i Sverige bidrar kadmiumbelastningen sannolikt till förekomsten av osteoporos (minskad benmineralisering), vilket hos äldre människor ökar risken för frakturer (Järup 1998). Det finns indikationer på att kadmium kan orsaka skador på fosterhjärna. En expertgrupp inom EU har beräknat att med hänsyn tagen till ett antal osäkerhetsfaktorer, en halt i bakgrundsluft kring 5 ng/m 3, utgör ett fullgott skydd mot risker för njure och skelett (EU 2001a). Studier under 2000-talet, bl.a. i Sverige, har snarast visat högre risker vid lågdosexponering än vad som var känt vid riskbedömningen av EUs arbetsgrupp (Satarug 2004, Suwazono 2006). Kadmium har av IARC klassats som cancerframkallande för människa baserat på ökning av risken för lungcancer hos yrkesmässigt exponerade. Underlaget för den bedömningen var begränsat. Naturvårdsverket i USA (US EPA) har bedömt att livstidsrisken för lungcancer är 1 per miljon vid en lufthalt av kadmium på 0,25 ng/m 3. En expertgrupp inom EU anser att den beräkningen sannolikt överskattar risken och diskuterar att halten 5 ng/m 3 i utomhusluft också innebär en försumbar risk för lungcancer (EU 2001a). Sverige brukar ange att en acceptabel så kallad lågrisknivå innebär ett extra fall per under en livstid får cancer. Med US EPAs bedömning skulle det innebära en halt i allmän utomhusluft på 2,5 ng/m 3. När det gäller människors hälsa är ett huvudargument för att begränsa halterna av kadmium i allmän utomhusluft i Sverige att långsiktigt minska deposition av kadmium på våra marker och därmed minska halterna av kadmium i lokalt odlade grödor som spannmål och potatis. Detta minskar på lång sikt kadmiumintaget i kosten och därmed risken för skador på njure och skelett hos befolkningen. Inhalationsdosen av kadmium har mindre betydelse. För att minska hälsoriskerna måste depositionen minska Nickel Halterna i utomhusluft är i storleksordningen 1-2 ng/m3, högre vid punktkällor för förbränning eller viss industri. Med antagande om 50 % absorption ger det ett dagligt upptag för de flesta vuxna på ng nickel. En cigarettrökare får en daglig dos i storleksordningen 0,5 µg (500 ng). Kost och dricksvatten beräknas ge cirka 100 µg/dag varav cirka 10 % (10 µg = ng) absorberas (EU 2001a). Nickel och nickelföreningar kan orsaka bl.a. slemhinneirritation, lungskador och allergiskt kontakteksem (nickelallergi). Nickelallergi är mycket vanligt, men det finns inga hållpunkter för att nickelförekomst i allmän utomhusluft har någon betydelse för denna sjukdom. Baserat på framför allt lungskador i djurexperiment, har en expertgrupp inom EU beräknat att med hänsyn tagen till ett antal osäkerhetsfaktorer, halten i bakgrundsluft inte bör överskrida ng/m 3 för att ge ett fullgott skydd mot hälsorisker (utom cancer) av nickel (EU 2001a). 18

20 När det gäller nickelhalter i allmän utomhusluft är det dock cancerrisken som är av intresse. Nickelföreningar (utom metalliskt nickel) har av IARC klassats som cancerframkallande (grupp 1). Naturvårdsverket i USA (US EPA) har bedömt att livstidsrisken för lungcancer är 1 per miljon vid en lufthalt av nickel på 4 ng/m3. Riskbedömningen baseras på studier i nickelindustrin och har gjorts med traditionell linjär extrapolering till lågdosområdet. En expertgrupp inom EU har gjort bedömningen att risken sannolikt är lägre för den sammansättning av nickelföreningar som finns i svensk utomhusluft. Man har därför kommit till slutsatsen att nivån ng/m 3 också ger ett tillräckligt skydd mot risken för cancer (EU 2001a). Efter EUs position paper har ytterligare ett par studier publicerats vilka visar förhöjd lungcancerrisk hos yrkesmässigt nickelexponerade, men dessa ändrar knappast riskbedömningen. När det gäller människors hälsa torde nickel i allmän utomhusluft i Sverige endast ha betydelse vid i närheten av vissa punktkällor där arsenikhaltig malm hanteras eller smälts. Med de riskbedömningsprinciper som tillämpas för andra ämnen kan en halt i utomhusluft om 4-10 ng/m 3 beräknas orsaka en livstidsrisk för lungcancer om 1 per miljonen Bens(a)pyren Bens(a)pyren är den mest studerade av de polycykliska aromatiska kolvätena (PAH). Då typiska halter av PAH i allmän utomhusluft i Sverige är 0,1-0,2 µg/m3, men högre i trafikmiljöer eller i närheten av förbränning (tobaksrök, grillning, vedeldning, vissa industrier) kan man beräkna att 2-3 µg ( ng) inhaleras, det mesta i partikulär form. Tobaksrök ger ett betydande tillskott till upptaget av bens(a)pyren. Även kosten innehåller bens(a)pyren och intaget via kost är normalt betydligt högre än via inhalation (EU 2001b). Förekomst av cancer i mag-tarmkanal vid exponering för PAH via kost har studerats, men resultaten har varit inkonklusiva (IARC 2006). Bens(a)pyren är cancerframkallande för människa (IARC grupp 1) och kan orsaka bl.a. lungcancer, urinblåsecancer och hudcancer. WHO har uppskattat att livstidsrisken för lungcancer är 1 per miljon vid en genomsnittlig lufthalt av cirka 0,01 ng/m 3 bens(a)pyren utifrån en traditionell linjär extrapolering från yrkesstudier till lågdosexponering. Flera riskbedömningar har gett liknande resultat. Som vanligt finns en viss osäkerhet då det är okänt hur dos-respons ser ut i lågdosområdet. Vidare finns ett antal PAH som är cancerframkallande och det finns ofta inga data på vilka blandningar de studerade yrkesgrupperna exponerats för (EU 2001b). En metaanalys av yrkeskohorter publicerad 2004 (Armstrong 2004) visade ett något lägre riskestimat än det som använts av WHO vid extrapoleringen till lågdosexponering. I Sverige har bens(a)pyren uppskattats stå för cirka hälften av den cancerframkallande effekten av PAH i tätortsluft (Boström 2002). Lågrisknivån är 0,1 ng/m 3, vilken överskrids för en del av befolkningen. En expertgrupp inom EU föreslog att en bens(a)pyren-nivå på 0,5-1,0 ng/m3 är rimlig att eftersträva (EU 2001b). 19

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2008:25 Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER Michael Norman SLB-ANALYS, NOVEMBER 2008

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Riktvärden för förorenad mark

Riktvärden för förorenad mark Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning 1 2 3 RAPPORT 5976 september 2009 Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND

Läs mer

Kväveoxidavgiften ett effektivt styrmedel

Kväveoxidavgiften ett effektivt styrmedel Kväveoxidavgiften ett effektivt styrmedel Utvärdering av NO X -avgiften Reducing NO X Emissions An Evaluation of the Nitrogen Oxide Charge Includes extended summary in English Rapport 5335 november 2003

Läs mer

Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET

Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET Underlag till Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålen Banverket Energimyndigheten Luftfartsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan

Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Sveriges åtagande i Baltic Sea Action

Läs mer

En bok om svensk vattenförvaltning

En bok om svensk vattenförvaltning Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer En bok om svensk vattenförvaltning

Läs mer

KEMI. Rapport. HA-oljor i bildäck 3/03. förutsättningar för ett nationellt förbud. Rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. HA-oljor i bildäck 3/03. förutsättningar för ett nationellt förbud. Rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 3/03 HA-oljor i bildäck förutsättningar för ett nationellt förbud Rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN HA-oljor i bildäck - förutsättningar för ett nationellt förbud Rapport

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Bisfenol A Rapport från ett regeringsuppdrag

Bisfenol A Rapport från ett regeringsuppdrag Rapport Nr 2/11 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Bisfenol A Rapport från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N ISSN: 0284-1185 Best.nr.

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet?

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? Rapport Nr 1/13 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? KEMIKALIEINSPEKTIONEN När kan ekonomiska styrmedel komplettera

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13 RAPPORT Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 20 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Karin Persson B 2126 september 2013 Rapport godkänd Karin Sjöberg Enhetschef Luftkvaliteten i Sverige 2012

Läs mer

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader METEOROLOGI Nr 146, 2011 SIMAIRscenario - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader Gunnar Omstedt, Bertil Forsberg 1, Lena Nerhagen 2, Lars Gidhagen och Stefan Andersson

Läs mer

Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor

Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor RAPPORT 5913 DECEMBER 2008 Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer

Hälsoeffekter av partiklar

Hälsoeffekter av partiklar 2007:14 Hälsoeffekter av partiklar Tilläggsprogram 2006 SLB-ANALYS, MARS 2007 Förord Ett av Luftvårdsförbundets tilläggsprogram för 2006 har varit att redovisa kunskapsläget vad gäller partiklars hälsoeffekter

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen rapport 5794 februari 2008 Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen Redovisning

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Bisfenol A i kassakvitton

Bisfenol A i kassakvitton Rapport Nr 4/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bisfenol A i kassakvitton rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Bisfenol A i kassakvitton rapport från ett regeringsuppdrag

Läs mer

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen Strategiska val i transportsektorn Vägval för att nå miljökvalitetsmålen RAPPORT 5549 MARS 2006 Vägval för att nå miljökvalitetsmålen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar

Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Konsekvenserna av senaste ändringar i skrotningspremierna Rapport 5414 december 2004 Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Konsekvenserna av senaste

Läs mer

Framtida möjligheter med nya drivmedel

Framtida möjligheter med nya drivmedel Framtida möjligheter med nya drivmedel. I denna rapport utvärderas samtliga 87 åtgärder inom distribution och användning av alternativa fordonsdrivmedel, som fått stöd från de lokala investeringsprogrammen

Läs mer

RAPPORT. Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011. B2119 Oktober 2013

RAPPORT. Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011. B2119 Oktober 2013 RAPPORT Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011 Författare: Karin Hansen, Gunilla Pihl Karlsson, Martin Ferm, Per Erik Karlsson, Cecilia Bennet 1, Lennart Granat 2, Veronika Kronnäs, Claudia von

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer