AKUSTISK DETEKTOR AD-500/600, version 5.3 Installationsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKUSTISK DETEKTOR AD-500/600, version 5.3 Installationsanvisning"

Transkript

1 KUSTISK ETEKTOR 500/600, version 5.3 Installationsanvisning est.nr: 500, 13095; 600, Svenskt patent nr Installationsanvisningen till detektorerna 500/600 är omfattande: en ger bland annat detaljerade beskrivningar av funktion, installation och inställning. essutom innehåller den ett antal applikationsexempel som kan användas vid installation med liknande förutsättningar. För fler applikationer se handboken etekteringsteknik för energibesparing eller Projekteringsguiden på Observera! Vid leverans är 500/600 standardprogrammerad och kan direkt användas i standardapplikationer. Standardprogrammeringen med byglarnas lägen framgår av bilden på sidan 5. Vid installation av en standardanläggning behövs normalt endast känsligheten för och områdena ställas in och frånslagsfördröjningen (se sidan 6 & 7). Viktigt! Ingen installation av närvarodetektorer är färdig förrän drifttiderna och belysningsnivåerna är redovisade på separat formulär. Formulär för ynamisk belysningsstyrning finns att hämta på under Närvaodetektering/okumentation/Manualer. Mätningar skall ske under minst en vecka vid normal användning av lokalerna och jämföras med drifttiden före installationen. För att underlätta detta finns det i slutet av denna manual ett protokoll för mätresultat och ett kalkylblad för beräkning av energieffektiviseringen. Innehåll Sid vsnitt 2 eskrivning Funktion 3 Projektering, placering och installationstips 4 Inkoppling 5 Komponentplacering och standardprogrammering 6 Inställning av och detektering 7 Urkoppling av intern och extern detektor 7 Tidsinslällning 8 lockeringsfunktioner 9 Funktionslägen översikt 10. Styrning av olika ljuskällor 11. ynamisk belysningsstyrning 12 pplikationsexempel: Trapphus med akustisk detektor Trapphus med akustisk detektor och dimbara driftdon Slutet garage med akustisk detektor; dimbara driftdon, dagsljusrelaterad ynamisk belysningsstyrning med fyra nivåer. 17 Specialapplikationer: Slutet garage med akustisk detektor, 50 Hz armaturer och ej dimbara driftdon Garage med äldre lysrörsarmaturer 19 Felsökning 21 nläggningsuppgifter (formulär för dokumentation av aktuell anläggning) 22 Formulär för injustering och utvärdering 23 Formulär för energieffektiviseringskalkyl Teknisk specifikation Spänning: 230 VC Egenförbrukning: Max. 9 V/5 V utan extern last. Max belastning: 250 V/5 resistiv last per reläutgång. Vi rekommenderar att kontaktor alltid används för styrninga av armaturerna. Mått 500 ( x H x ): 600: Färg 500: 600: 223 x 140 x 76 mm 105 x 90 x 75 mm (6 moduler) (Normkapsling för montering på INskena). Vit Grå Extronic tel ver. 5.3

2 eskrivning 500 och 600 är närvarodetektorer för energibesparande belysningsstyrning. etektorn lyssnar på ljud inom två olika frekvensområden som analyseras för detektering av närvaro. Genom att lyssna på ljud från två olika frekvensområden och analysera dessa detekteras närvaron. elysningen tänds av de ohörbara ljud med låga frekvenser () som uppstår när en dörr öppnas. elysningen hålls sedan tänd av högre ljudfrekvenser () från fotsteg, tal och andra ljud som kan bekräfta närvaron. Huvudfunktionen är automatisk tändning och släckning av belysningen vid närvaro respektive tom lokal. Tändning och släckning kan ske i två separata kanaler, och (belysningsgrupper) med olika tidsfunktion. nvändningsområden Eftersom 500/600 är akustiska detektorer kan de lyssna runt hörn och i rum med avskärmande inredning. etta gör den speciellt lämpad för trapphus, omklädningsrum med skåp och gångar, duschrum, vinklade korridorer, garage, offentliga toaletter, lagerlokaler, m.fl. Ett krav är att lokalen är sluten och tillträde sker genom att en dörr öppnas. Varje applikation kräver utvärdering med hänsyn till omgivande ljud och akustik. e akustiska detektorerna kompletterar detektering av närvaro med passiv IRdetektering. kustiska detektorer gör det möjligt att styra belysningen i lokaler där det annars inte är tekniskt möjligt eller ekonomisk försvarbart att styra belysningen med annan detekteringsteknik. Mikrofoner Mikrofonerna 260P, 260U Mikrofonerna finns i två utföranden 260P och 260U. 260P med plåtkapsling för utanpåliggande montering. 260U har en plastkapsling för utanpåliggande eller infälld montering. Passar i eldosor. Känsligheten kan ställas individuellt för respektive området i mikrofonen. OSERVER! Till 500/600 version 5.3 måste mikrofoner 260 version 5.0 eller senare användas. Funktion etektorn lyssnar inom två olika frekvensområden: et ena frekvensområdet, (låg frekvens), är för människan ohörbara infraljud som bildas när en dörr öppnas eller stängs. et lågfrekventa ljudet initierar tändningen av belysningen. Många gånger sker det innan dörren har förflyttats sin tjocklek. Med andra ord, man märker inte att det har varit släckt när man kommer in i lokalen. et andra frekvensområdet, (hög frekvens) innefattar hörbara ljud från fotsteg, ljud i mänskligt tal (särskilt sljud) m.m. essa ljud räknar detektorn som mänsklig närvaro. Så länge dessa ljud detekteras hålls belysningen tänd. ljud kan också tända ljuset. Två versioner etektorn finns i två versioner 500 och har en inbyggd mikrofon och kan arbeta helt ensam. en drivs av 230 VC. I kapslingen finns en INskena med med plats för fem moduler (90 mm), t.ex. en kontaktor som kan krävas för styrning av lysrörsarmaturer. 600 har en normkapsling i plast för montage på INskena. Eftersom 600 monteras i ett elskåp måste minst en extern mikrofon anslutas. Till 500/600 kan extra mikrofoner kopplas in (260, max 6 st. se sid 3), IRdetektorer (t.ex. P2200), tryckknappar, ljussensor, kopplingsur m.m. 500/600 har en 12 VCutgång för t.ex. extern detektormatning. Högfrekvent ljud 6 8 khz Ohörbart lågfrekvent ljud 03Hz Sljudet Högfrekvent ljud 6 8 khz lockeringsfunktioner Ibland vill man inte tända belysningen automatiskt. Med en ljussensor eller kopplingsur kan man blockera tändning för den ena eller båda kanalerna. Enbart tändning kan blockeras med bygeln LOCK t.ex. när högfrekventa störninga förekommer. et går även att tända den ena kanalen med tryckknapp och den andra automatiskt. Knappfunktioner et finns två ingångar för tryckknappar. Olika funktioner kan väljas för ingångarna, se sidan 4. Extronic tel ver. 5.3

3 Funktionslägen (Se även på sidan 9.) Fem olika funktionslägen för olika lokaler kan väljas: 1 RE STNR: En eller två belysningsgrupper i en lokal. nvänds vid ynamisk belysningsstyrning. 1 RE EXTR: En eller två belysningsgrupper i en lokal. och fungerar separat. e kan tändas och släckas var för sig med tryckknappar. TOGGLE: Jämn fördelning av belysningstid mellan två belysningsgrupper. 2 RES: elysningsstyrning i två lokaler. TOGGLE EXTR: Växlande funktion för äldre lysrörsarmaturer. Minsta tiden för ny upptändning av belysningsgrupp kan begränsas. etekteringsområde Storleken på detekteringsområdet varierar beroende på de akustiska förhållandena. Optimalt fungerar detektorn i slutna lokaler där tillträde sker via dörrar. etektering med en mikrofon är möjlig i trapphus med 5 våningar. Vid flera våningar kan flera separata mikrofoner anslutas. Projektering och placering För optimal funktion är det viktigt att detektorn och extra mikrofoner placeras på rätt plats. et kan i vissa fall krävas praktiska prov, för att utröna var detektor och mikrofoner skall placeras och hur många mikrofoner som krävs för en optimal funktion. Utred gärna de akustiska förhållandena genom att placera en lös, strömförsörjd detektor i lokalen och kontrollera funktionen genom att studera indikeringsdioderna och. I många fall överträffar verkligheten teorin. eräkningsmodell för placering av två mikrofoner i ett högre trapphus: H1=3xr H2=1xr r r = detekteringsområdets radie r H 2 x antalet mikrofoner ntal mikrofoner = H 2r H = totala höjden i lokalen som skall detekteras (eller längden beroende på lokalens utseende). H1 och H2 = placering av mikrofon/detektor. Exempel; 500 och en mikrofon 260 installeras i ett trapphus. (Se bild Placering av två....) H=24m r= 6m H1=3x6=18m H2=1x6=6m Observera! Motsvarande beräkning kan ske för horisontell placering av mikrofoner i t.ex en korridor. H H1 H2 Placering av två mikrofoner i ett högre trapphus. r r 0,5 H 0,5 H En detektor/mikrofon placeras centralt H Installationstips Se även applikationsexemplen i slutet av denna manual! Störningar Vid trapphus utformade för nödutrymning förekommer ofta ståldörrar mot övriga utrymmen. För att erhålla en optimal funktion och undvika att lågfrekventa infraljud, genererade av dörrar utanför trapphuset, påverkar systemet, bör ståldörrar kontrolleras extra. Känn på dörrarna i stängt läge. Om de är rörliga och glappar lite när låskolven är ute kan tryckförändringar i andra utrymmen påverka detektorn. Montera gärna en enklare tätningslist för att få bort glappet. et viktigaste är att dörren inte kan röra sig och fungera som ett stort membran. Vid just nödutrymningstrapphus med relativt liten volym i förhållande till höjden kan man uppnå bra funktion utan att behöva ta till en extra mikrofon. Gör prov! et är viktigt att dörrstängare till angränsande utrymmen kontrolleras. örrarna får inte stänga för hårt med en smäll. et kan då skapa starka infraljud som ger felaktiga detekteringar. Även dörrar i utrymmen som inte är i direkt anslutning till det detekterade utrymmet kan påverka detektorn, t.ex hissdörrar. Känslighetskontroll Kontrollera gärna att känsligheten inte är för högt ställd genom att påverka dörrar i huvudtrapphus samt ytterdörrar etc. När osäkerhet råder om det är högfrekventa eller lågfrekventa störningar som påverkar detektorn kan detta kontrolleras genom att den ena eller andra ljudkanalen i detektorn tillfälligt kopplas ur, medan mätning av drifttid pågår. På detta sätt kan det utrönas om det är eller känsligheten som måste minskas för en bra funktion. okumentation En komplett installation skall alltid avslutas med ett protokoll där injusteringen samt drifttid före och efter installationen redovisas. essa uppgifter erhålls genom mätningar med drifttidsmätare (ljudlös) eller testenheten Mitsubishi (ger både drifttid och antal tändningar). Ett formulär, Formulär för injustering och utvärdering av närvarostyrd belysning med 500 eller 600 finns bifogat i slutet av denna manual. I anläggningar med ynamisk belysningsstyrning bör energimätning före och efter installation utföras. Formulär för ynamisk belysningsstyrning finns att hämta på under Närvaodetektering/okumentation/Manualer. Extronic tel ver. 5.3

4 2 30 VC Inkoppling nslutning till 230 VC och av mikrofoner, tryckknappar, detektorer m.m. framgår av kopplingsschemat nedan. OS! Om det vid anslutning av extern mikrofon inte finns någon utspänning på plinten för anslutning av extern mikrofon i 500/600, skall i första hand säkringen för extern spänningsmatning kontrolleras. en är placerad på bottenkortet i 500/600, se bilden nedan. lockeringsingången kan användas för inkoppling av en ljussensor, bygel, eller ett kopplingsur som hindrar upptändning av belysningen. Knappar som kopplas till ingång 1 & 2 skall vara momentant slutande och återfjädrande. Reläutgångarna är avsedda att driva 230 V kontaktorer för belysningen, ej lysrörslast. OS! Nedanstående lösning med kontaktorstyrning är inte optimal. Studera applikationer 2 och 3 med ynamisk belysningsstyrning och dimbara driftdon på sidan Vid inkoppling av lysrör måste kontaktorer användas mellan 500/600 och armaturerna. Kontaktor Kontaktor Extra mikrofon 260 Relä C NC Relä C NC Kontaktorerna anpassas efter lasten. L N VC L3 L2 L1 N Jord Inkommande faser Extra mikrofon 260 Max. 6 st. mikrofoner kan kopplas in utan extra matning. Se även Strömförsörjning nedan! Kretskort i mikrofon 260: Range ; bygel för val av detekteringens frekvensområde MIK. Spänning ansluten, grön lysdiod Range Far Near Känslighet 12V Relä EXTRONIC Mikrofon Känslighetsinställning av området, indikering med gul lysdiod Gul lysdiod indikerar signalen Röd lysdiod indikerar signalen Känslighetsinställning av området Relä coustic detector 600 For occupancy detection Extronic Stockholm Sweden Patent no:s Europe , Sweden , Norway , Finland Voltage: Effect: Max. load: 230 VC 50 Hz Max 9V/ Min 5V 250 V/5 resistive load/relay Ingång 1 lockeringsingång alternativa inkopplingar Ljussensor Kopplingsur ygel Ingång 2 (valbar) 12 VC ut Momentant slutande kontakt (flera kan parallellkopplas) Schemat visar möjligheter och olika tillbehör. Passiv IR P2200 EXTRONIC C NC TP P2200 är en passiv IRdetektor speciellt utvecklad för närvarodetektering. en har utbytbar lins (41 olika) och med standardlinsen nr. 15 är detekteringsområdet 40 x 40 m. etektorn har timer och ljussensor. Magnetkontakt med normalt öppen kontakt ger slutning vid dörröppning. Kodlås lternativt kan detektor, magnetkontakt, kodlås eller tryckknapp (momentant slutande) anslutas. OSERVER! Till 500/600 version 5.3 måste mikrofoner 260 version 5.X användas. Strömförsörjning etektorn kan maximalt belastas med externa enheter (mikrofoner, IRdetektorer m.m.) med en sammanlagd strömförbrukning på 150 m. OS! Vid överbelastning kommer automatsäkringen för extern spänningsmatning att lösa ut. en är placerad på bottenkortet i 500/600. Åtgärda felet. Säkringen återställs om spänningsmatningen till :n kopplas bort under 10 sekunder. Gör en strömbudget för varje applikation! Mikrofonen 260 förbrukar 22 m. IRdetektor P2200 förbrukar 25 m. Om kringutrustningen kräver mer än 150 m måste systemet kompletteras med en separat strömförsörjning. Likriktaren EXE2000 (best. nr ) är då lämplig. Minusplinten i EXE2000 kopplas till minusplinten i 600. Plusplintarna kopplas inte ihop. Extronic tel ver. 5.3

5 Inställning På det övre kretskortet i detektorn finns lysdioder som indikerar funktionen, byglar för val av funktion och potentiometrar för inställning av känslighet och tid. EXT ET; lysdiod (gul), indikerar detektering av extern IRdetektor, magnetkontakt etc. EXT ; lysdiod (gul), indikerar detektering av extern mikrofon. EXT ; lysdiod (gul), indikerar detektering av extern mikrofon. ETECT; lysdiod (röd), lyser vid detektering. STRT LOCK; bygel som blockerar start. PHOTOCELL SENS; känslighetsinställning av ljussensor. FUNCTION; ygel, bestämmer blockeringsingångens funktion. ygeln skall LRIG placeras i läge FORCE OFF när ljussensor används! LOCK INPUT; lysdiod (gul), lyser om blockeringsingången är påverkad. CHNNEL; bestämmer vilka kanaler blockeringsingången påverkar. LOCK; lysdiod (gul), lyser vid blockering av signal. EXT EXT RNGE FR EXT ET NER INTERN MIC. STRT LOCK ETECT LOCK LOCK SUM RML LOCK INPUT PHOTOCELL FUNCTION CHNNEL SENS. STRT FORCE & OFF Svenskt patent nr: Europa patent nr: Programvara 5.3 MOE 1RE TOGGLE 2 RES EXTR FUNC. POWER CHNNEL CHNNEL TIME STNR INPUT 2 EXTR SEE MNUL SWITCH N VER.. EXT. ET. TEST RML TIME x1 x10 POWER; lysdiod (grön) lyser när matningsspänning är ansluten. CHNNEL ; lysdiod (röd), lyser när relä är draget. CHNNEL ; lysdiod (röd), lyser när relä är draget. TIME ; frånslagsfördröjning, max. 20 min. TIME ; frånslagsfördröjning, max. 20 min. (200 min. med x 10) (funktionen varierar med prog.). Tidsinställning kanal & (x1) 5min 2,5 min 10 min Extronic Elektronik Stockholm Sweden 500/600 Version 5.0 EXTR FUNC; bygel för inkoppling av extrafunktioner. MOE; bygel för val av funktionsläge. Mikroprocessor med versionsnummer. ; bygel för inkoppling av extern mikrofon min YGEL CHNNEL ; val av tidsintervall för TIME, max. 200 min. INPUT 2; bygel för val av funktionen på ingång 2, plint 15 & 16 (knapp eller detektor). TEST / RML; bygel, för inkoppling av korta fasta tider vid test / intrimning. OS! Vid normal användning skall bygeln alltid stå i läge RML. Tiderna blir annars nerkortade till ett par sekunder, oavsett TIME potentiometrarnas inställning. Endast i 500 ; lysdiod (gul), lyser vid detektering av int. mik. ; inställning av den interna mikrofonens känslighet INTERN MIC; bygel för inoch urkoppling av interna mikrofonen. RNGE ; bygel för val detekteringens frekvensområde. ; lysdiod (gul), lyser vid detektering av int. mik. ; inställning av den interna mikrofonens känslighet. Standardprogrammering = programmeringsbyglarnas placering ilden visar standardprogrammeringen av detektorn vid leverans. OS! yglarna RNGE och INTERN MIC finns endast i 500. Extronic tel ver. 5.3

6 2 30 VC Inställning av och detektering 260 Känslighet etektering FR NER Extern mikrofon EXT EXT Extern detektor etektormatning INPUT 2 SWITCH EXT. ET. Till belysningslogik EXT ET ETECT SUM EXTRONIC C NC TP Intern mikrofon (500) FR NER Känslighet OSERVER! För optimal inställning och redovisning av drifttidsförkortning bör en drifttidsmätare vara inkopplad under intrimningsperioden. Vid ynamisk belysningsstyrning är det lämpligt att mäta energiförbrukningen före och efter installation. Lämplig drifttidsmätare är W7, best.nr Installationen förutsätts vara klar samt spänning och last tillkopplad. Inställningen av känslighet skall alltid ske av en ljudkanal i ( eller ) taget enligt nedanstående förfarande. örja injusteringen med kanalen som sköter tändningen. Koppla bort kanalen för den mikrofon som skall justeras, eventuella extra mikrofoner bortkopplas helt. Vid justering av extra mikrofon kopplas den inbyggda mikrofonen (i 500) bort och eventuella övriga extra mikrofoner. Om en av flera extra mikrofoner skall bortkopplas sker det i respektive mikrofons anslutningsplint. Samtliga extramikrofoner kan kopplas bort med bygel i huvudenheten se Urkoppling av Int/Extern mikrofon, sid 7. inställning ljud är lågfrekvent ljud (infraljud) som bildas när dörrar inomhus öppnas och stängs, av åska, flygplan, kraftig vind o.s.v. etektorn är speciellt känslig för ljud från dörrar som öppnas och stängs. Olika dörrar i olika lokaler genererar olika starka ljud. Stora dörrar genererar starkare ljud än små dörrar. örrar mot större lokaler genererar starkare ljud. En ytterdörr genererar alltså starkare ljud än en dörr till en städskrubb. Med potentiometern (i 500 eller i 260) ställs känsligheten för lågfrekvent infraljud in (ljud under 5 Hz). Låt någon gå in i lokalen upprepade gånger via den minsta och längst bort belägna dörren och öka långsamt känsligheten för. vbryt känslighetsökningen när en god funktion uppnåtts. Vänta minst 10 sekunder mellan varje test så att elektroniken stabiliserar sig. Prova sedan övriga dörrar i objektet och finjustera eventuellt. inställning detekteringen reagerar på hörbart ljud från några khz till 25 khz. essa bildas bl.a. av tal, särskilt s ljudet. etektorn är speciellt konstruerad för att detektera mänskligt tal och steg/hasljud från människor som går. Frekvensområde Ljud påverkas av avstånd. Ljud med lägre frekvenser dämpas mindre än ljud med högre. Med bygeln FR/NER kan man påverka frekvensområdet för detekteringen. Med bygeln i läge NER detekterar detektorn ljud som inte sprids så långt. Med läget FR detekterars ljud som når längre, även ljud som kan komma igenom dörrar. ärför skall man sträva efter att ha bygeln i läge NER. Känslighet Med potentiometern ställer man in den interna mikrofonens (500) känslighet för högfrekvent ljud. Ställ känsligheten så lågt som möjligt, men ändå så känsligt att normala ljud i lokalen detekteras. Testa så att ljud från angränsande utrymmen inte detekteras. eakta även möjligheten att blockera ljud innan ljud detekteras, se Uppstartsblockering av ljud sid 8. RNGE FR NER Extronic tel ver. 5.3

7 Urkoppling av Intern/Extern mikrofon Tidsinställning Med urkopplingsbyglarna INTERN MIC & och & kan man koppla bort de interna och externa mikrofonerna. EXT EXT EXT ET INTERN MIC. essa byglar finns inte i 600! Timer (kanal ) kan ställas in från ca 3 sek. till 20 min. Timer, från ca 3 sek. till 200 min. Tidsområde väljs med bygel. Tidsinställningen har olika funktioner beroende på i vilket funktionsläge detektorn arbetar. CHNNEL TIME CHNNEL TIME x1 x10 yglarna INTERN MIC och finns bara i 500. Intern och extern mikrofon inkopplade för och detektering. Endast extern mikrofon inkopplade för och detektering. Endast detektering inkopplad. EXT EXT EXT ET INTERN MIC. EXT EXT EXT ET INTERN MIC. EXT EXT EXT ET INTERN MIC. Frånslagsfördröjning I princip bör så kort tid som möjligt väljas för att den största energibesparingen skall erhållas. Följande exempel kan vara vägledande. ntag att det i ett trapphus tar 1 minut och 15 sekunder att passera in, gå upp till tredje våningen och in i lägenheten. Man bör då välja en tid i detektorn på låt säga 1 minut och 30 sekunder. I detta fall kommer inte ljuset att slockna även om man går så tyst att ytterligare detektering ej sker under passagen. Sannolikt kommer mikrofonen att uppfatta antingen ytterligare öppnande av dörr (hissdörr) eller annat ljud (t.ex fotsteg). Tiden förlängs därmed maximalt med 1 minut och 30 sekunder, räknat från den sista störningen och belysningen förblir tänd under hela passagen genom trapphuset. etta exempel har en optimal inställning som mycket väl kan användas vid glödljusinstallationer, lågvoltslampor, halogenlampor och andra ljuskällor som tål intermittent drift. När det gäller lysrör kan de drivas på en mängd olika sätt med varierande tålighet mot intermittent drift. en akustiska detektorn kan många gånger prestera bättre effektivisering än vad ljuskällornas begränsningar medger. Studera ynamisk belysningsstyrning och tillhörande applikationsexempel i handboken etekteringsteknik för energieffektivisering eller på vår hemsida Välj alltid dimbara don i lokaler där det sker många passager per dag. Test och inställningsläge För att underlätta vid testning och inställning av systemet kan man ställa detektorn i test och inställningsläge. et sker med en bygel. Tidsfunktionerna förkortas därmed till fasta tider på några sekunder. Testläge TEST RML OS! Vid normal användning skall bygeln alltid stå i läge RML. Tiderna blir annars nerkortade till ett par sekunder, oavsett TIME potentiometrarnas inställning. Extronic tel ver. 5.3

8 Uppstartsblockering av ljud lockeringsfunktion I speciella fall där periodvisa hörbara störningar kan förekomma kan man programmera detektorn för att vara okänslig för hörbara ljud under vissa förutsättningar. Genom att flytta bygel STRT LOCK till LOCK är detektorn helt döv för hörbara ljud intill att en inpassage sker. Först när en detektering av ljud skett genom att en dörr öppnas kopplas detekteringen in och håller belysningen tänd intill att samtliga ljud upphört och inställd tid utgått. ärefter är detektering blockerad igen. Ett exempel från ett bussgarage: ussarna körde in på vintern med en massa snö. När stora snöstycken smälte och föll ner på betonggolvet tändes belysningen. essa tändningar gick att eliminera. lockeringsfunktioner via blockeringsingången Signal STRT LOCK LOCK LOCK RML FUNCTION PHOTOCELL SENS. STRT FORCE OFF CHNNEL & Tänds varje gång en signal blockeras Visar att blockeringsingången är påverkad När ljussensor används ställs ljuskänsligheten här. e funktioner som beskrivs nedan aktiveras av blockeringsingången, plint 11 & 12. Via blockeringsingången förhindras tändning av belysningen eller så släcks belysningen. En ljussensor, bygel eller ett kopplingsur kan anslutas till blockeringsingången. Lysdioden LOCK INPUT indikerar om blockeringsingången är påverkad lockeringsingång alternativa inkopplingar Ljussensor Kopplingsur ygel lockeringsfunktion STRT innebär att blockeringsingången blockerar automatisk tändning vid närvaro. Vill man tända måste man använda en tryckknapp. Om blockeringsingången påverkas efter att detektorn tänt belysningen på verkas inte detektorns funktion. et innebär att en ljussensor som blir belyst av armaturerna kan placeras i lokalen utan att belysningen släcks. lockeringsfunktion FORCE OFF innebär att blockeringsingången släcker belysningen direkt. elysningen kan inte vara tänd så länge blockeringsingången är påverkad. En kanal som är blockerad kan inte tändas via tryckknappsingångarna. FUNCTION STRT FORCE OFF Ljussensorn skall LRIG placeras i en lokal när man använder FORCE OFF! FUNCTION STRT FORCE OFF lockering / fotocell Med bygeln CHNNEL kan man välja om bara en kanal () eller båda kanalerna (&) ska på verkas av blockeringsingången. nvänds funktionsläget TOGGLE blockeras kanal eller kanal varannan gång när bygeln är i läge. Ljussensor CHNNEL & Känsligheten hos en ansluten ljussensor ställs in med potentiometern PHOTOCELL SENS. Ljussensorn skall vara Extronic:s ljussensor LS10 med beställningsnummer: Ljussensor och ynamisk belysningsstyrning Funktionsläget 1 RE STNR och bygeln för TI, CHNNEL i läge x10. ska användas vid ynamisk belys ningsstyrning. När belysningen lyser med lågeffekt och CHNNEL det ändå är tillräckligt ljust i lokalen kommer Timer att räkna ner oavsett TIME närvaro. När timer har räknat klart och det inte är någon närvaro (ljudtimer) kommer den svaga belysningen att släckas helt. Ingen tändning kommer att ske förrän ljussensorn känner att det är för mörkt. lockeringsfunktionens principiella uppbyggnad. PHOTOCELL SENS. Ett ex: I ett trapphus med 500/600 släcks belysningen på förmiddagen när det är tillräckligt ljust även om människor passerar vid olika tillfällen i trapphuset. x1 x10 Extronic tel ver. 5.3

9 Funktionslägen 500/600 har flera funktionslägen för att passa i olika lokaler. Funktionslägena ändrar funktionerna för tryckknappar, blockeringsingången, externa detektoringången, detektering, timerfunktioner samt belysningslogik. 1 RE STNR etta funktionsläge kan styra en eller två belysningsgrupper i en lokal, eller vid ynamisk belysningstyrning tillsammans med en nivåväljare. Vid närvaro drar både kanal och. å detektering av närvaro upphör, börjar först timer att räkna ner och när timer räknat klart startar timer att räkna ner. Time : När timer har räknat klart släpper relä och bara relä är draget. Vid ynamisk belysningsstyrning bestämmer Time frånslagsfördröjningen för den höga belysningsnivån. Time : Timer börjar räkna ner när timer har räknat klart. När timer har räknat klart släpper även relä. Vid ynamisk belysningsstyrning bestämmer Time den längre frånslagsfördröjningen för den låga belysningsnivån. Med bygeln x10 kan Timer ställas till maximalt 200 minuter. Se applikationsexempel på sidan RE EXTR etta funktionsläge är till för att styra en eller två belysningsgrupper i en lokal. Två belysningsgrupper arbetar var för sig. Time : Här ställs önskad frånslagsfördröjning för kanal. Time : Här ställs önskad frånslagsfördröjning för kanal. TOGGLE STNR Funktionsläget Toggle kan t.ex. används i utrymmen där belysningen är fördelad 5050 procent mellan belysningsgrupperna och. Toggel standard fungerar på liknande sätt som 1 RE STNR men relä och växlar nersläckningsordningen varannan gång.för att slitaget mellan grupperna ska bli jämnt. et innebär att ibland släcks relä, före relä och ibland före, och inte alltid först som i 1 RE STNR. Se applikationsexempel på sidan RES etta funktionsläge är till för att styra belysningen i två lokaler t.ex. en herr och damtoalett. Kanalerna och fungerar helt separat från varandra, allt efter närvaro. etektorn /500 placeras i den ena lokalen och dess mikrofon styr kanal. I den andra lokalen placeras en eller flera mikrofoner som styr kanal. TOGGLE EXTR etta funktionsläge är en variant av Toggle Standard speciellt anpassad för uppgradering av befintlig lokal med äldre typ av lysrörsarmaturer. et sliter extra hårt på lysrören om de släcks och sedan tänds innan lysrören hunnit svalna. Lysrörens livslängd ökar väsentligt om de hinner svalna lite innan de tänds på nytt. Med funktionsläget TOGGLE EXTR är armaturerna uppdelade i två grupper. åda grupperna tänds vid detektering av näravaro. å närvaron upphör släcks den första gruppen efter inställd frånslagsfördröjning (timer ). en andra gruppen släcks efter att den första svalnat under önskad tid (timer ). Växelvis släcks grupp eller först. Om man vill att lysrören ska vila 10 minuter ska timer stå på 10 minuter. Se applikationsexempel på sidan 18. elysningslogik elysningslogiken i detektorn bestämmer i vilken ordning kanalerna skall tändas och släckas, vad tryckknappsingångarna skall göra, vilken timerfunktion som skall användas osv. I funktionslägena 1 RE EXTR och 2 RES är belysningslogiken separerad för kanal och. Ingång 1 och 2 Ingång 1 kan endast användas som tryckknappsingång. Obegränsat antal tryckknappar kan anslutas och användas för att tända och släcka belysningen. eroende på funktionsläge styr ingången endast kanal eller båda kanalerna. Ingång 2 kan användas antingen som tryckknappsingång eller extern detektoringång. Funktionen väljs med en bygel INPUT2 som kan vara antingen SWITCH (tryckknappsingång) eller EXT ET (Extern detektor). eroende på funktionsläge har ingångarna olika funktioner. I lägena 1 RE EXTR och 2 RES fungerar kanal och separat. Ingång 1 tänder och släcker kanal och ingång 2 tänder och släcker kanal. I de övriga funktionslägena styr tryckknappsingångarna båda kanalerna. å kan man tända/släcka båda kanalerna med ingång 1, men med ingång 2 kan endast båda kanalerna tändas. Med frånslagsfördröjning avses den tid som belysningen är tänd efter sista detektering. Tiden förlängs (timern börjar från noll) för varje ny detektering. Extronic tel ver. 5.3

10 Styrning av olika ljuskällor Glödljus Glödljus (glödlampor) har naturligtvis inte den högsta verkningsgraden bland våra ljuskällor, men används trots allt i många sammanhang exempelvis i gamla fina trapphus, sällan besökta källare och vindsgångar. Om man närvarostyr glödljus blir oftast drifttiderna försumbara eftersom man kan nyttja väldigt korta brinntider (detektorfördröjningen). Glödljus tål mycket bra att tändas och släckas. I mer avancerade anläggningar kan man låta närvarostyrningen växla mellan två dimmerutrustningar som är inställda på låt säga 5 och 80 procent. et betyder att man har ett varmt och välkomnande grundljus (5 procent) som växlar till högre nivå (80 procent) vid närvaro. etta tillfredställer många gånger kravet på att ha ett visst grundljus i trapphus samt förlänger livslängden genom att glödljusen drivs med en lägre matningsspänning. Se vidare applikationsexempel 2I (2 Ivar) i handboken och projekteringsguiden på I detta exempel visas halogenlampor, men kan även användas för vanligt glödljus. Halogenlampor Halogenlampor klarar intermitent drift som vanligt glödljus. Se vidare ovan vad som gäller för glödljus. Lysrör med drosseldrift Om man inte avser att byta ut armaturerna till armaturer med högre verkningsgrad (driftdon) är man tvungen att följa ljuskällefabrikanternas rekommendationer gällande drifttider. Förslitningen av lysrör har ett direkt samband med antalet tändningar. Vid närvarostyrning av belysningen är det också viktigt att använda elektroniska tändare typ Pulse starter eller Strike från ura Light. e ger en längre förvärmning och en distinkt tändning som skonar lysrören. Eftersom drosseldrift drar procent mer energi bör man alltid överväga armaturer med driftdon och då välja dimbaradonmed1 10Vstyrning. Lysrör med drift (ej dimbara) Icke dimbar drift borde beläggas med en kraftfull miljöavgift så att driftdon som är dimbara används i större utsträckning. ranschen lider av att driftdonen och ljuskällor har korta livslängder på grund av att de inte tål intermitent drift genom tändning och släckning. Vid odimbara driftdon måste man följa ljuskälletillverkarnas rekommendationer om kortaste brinntid vilket ger en katastrofal energiförbrukning och överhettade driftdon och därigenom kort livslängd. Nedanstående diagram visar skillnaden i energiförbrukning om man jämför med de möjligheter som öppnas om man väljer dimbara don (grön kurva). Lysrör med drift (dimbara) Vid nyinstallation och renovering är det ett allvarligt misstag att inte välja dimbara driftdon i armaturerna. etta gäller även om man inte skall närvarostyra belysningen! Möjligheten att dimra belysningen innebär att effekten steglöst kan regleras och arbetstemperaturen reduceras och ger därmed avsevärt ökad livslängd. Vid närvarostyrning kan man uppnå flera intressanta funktioner och tillfredsställa behovet av grundljus utan att installera extra armaturer som skapar olika underhållsintervall. Studera gärna exemplen 4 och 1F i handboken eller i projekteringsguiden på Övriga ljuskällor Övriga typer av ljuskällor på marknaden kan ha varierande möjlighet att tändas, släckas och dimras. Rådgör med respektive ljuskälletillverkare! 100% 80%. 48% Tid Temperatur Temperaturen har stor inverkan på driftdonens livslängd Tid 100 C timmar timmar timmar Extronic tel ver. 5.3

11 ynamisk belysningsstyrning ynamisk belysningsstyrning innebär att belysningen förändras efter hur lokalen används. Glöm kopplingsur, tidkanaler, släckpulser och fastighets datorer, låt i stället människan med sin blotta närvaro styra anläggningen till rätt ljusnivå; grundljus, nattljus, fullt ljus eller helt släckt. Är lokalen tom under en längre tid släcks belysningen helt och varken grundljus eller fullt ljus lyser. Tekniken tillåter även upptändning under just den tid som passage sker och detta utan extra slitage på ljuskällorna. en närvarostyrda belysningen kan därmed göras upp till 80 procent bättre än konventionell belysningsstyrning som släcker och tänder belysningen enligt ljuskälletillverkarnas rekommendationer, se diagram nedan. Fördelarna är många Ökad livslängd Lägre drifttemperatur för driftdonen, vilket drastiskt ökar livslängden. Genom att endast tillföra 80 procent energi till ljuskällan med dess värmeförluster och 80 procent energi till driftdonet och dess värmeförluster, får man en kvadratisk förbättring av värmeförhållandena i armaturen. etta medför i sin tur en väsentligt ökad livslängd, ända upp till fyra gånger längre. Möjligheten till kort intermitent drift bidrar även till en lägre fortfarighetstemperatur i armaturen som avsevärt förlänger livslängden på driftdonen. Minskat slitage på lyspulvret förlänger den praktiska livslängden. Lyspulvrets förslitning är en produkt av effekt gånger tid. Om man bara tar ut 80 procent effekt av ljuskällan erhåller man 20 procent längre drifttid och livslängd på lyspulvret. etta översatt i praktisk livslängd, kan betyda flera års ökad drifttid. ntalet tändningar per dygn minimeras kraftigt, vilket betyder mycket ökad livslängd på ljuskällorna. lla känner väl till den här kurvan som utvisar förväntad livslängd i förhållande till inkopplingstiden. tt tända och släcka med korta tidsintervaller är förödande för lysrören, i stället för förväntade 8000 brinntimmar kan det bli 800 timmar. Mjukt grundljus et går att åstadkomma ett jämnt mjukt grundljus utan extra armaturer med åtföljande extra underhåll. tt låta var tionde armatur lysa med full effekt i ett garage är 70talstänkande, se gul kurva i diagrammet nedan. etta skapar ett starkt punktformigt ljus som stänger ögat och man upplever det mörkt utom just under armaturen. Minskat underhåll tt låta var tionde armatur lysa med full effekt skapar även olika underhållsintervall för olika armaturer i samma utrymme, vilket betyder att anläggningen måste besökas två gånger under en given underhållsperiod. Ett jämnt fördelat grundljus ger en jämn förslitning och i kombination med den ökade livslängden en väsentligt ökad tid mellan underhållstillfällena. Lättare anpassning för ögat Med samtliga armaturer brinnande på 1 2 procent ljus skapas ett mjukt och jämnt fördelat grundljus, som i stället öppnar ögat och människans fysiologiska förutsättningar kan här nyttjas i energisparsammanhang. När det är mörkt ute dimras belysningen ner till ca 25 procent nattljus vid närvaro i lokalen, vilket gör att ögonen snabbare anpassar sig vid passage in och ut ur t.ex. ett garage. Vid längre period utan detektering släcks även grundljuset så att tomgångsförlusterna reduceras och armaturerna får vila. et ger endast ett fåtal tändningar med kallstart under ett dygn. Se diagram nedan! 100% 80% Effekt Tänt vid närvaro Släcker ner till grundljusnivån, ca två procent, varje gång närvaron upphör. Övergången till viloperiod efter 12timmar.Under viloperioderna minimeras energibehovet till den akustiska detektorns egenförbrukning. I detta exempel ger det endast två tändningar med kallstart under tidsperioden.... Energikostnad vid belysningsstyrning enligt lysrörstillverkarnas rekommendationer vid släckning och tändning.... Tomgångsförlusterna i donen gör att 1% ljus kräver48% eleffekt. Energikostnad vid dynamisk belysning med nivåväljare och dimring. Projekterar du en gul anläggning riskerar du att din kund drabbas av högre kostnader för el, ljuskällor och driftdon. 48% Energiförbrukning för grundljus dygnet runt enligt ljuskälletillverkarnas rekommendationer. Tid Extronic tel ver. 5.3

12 pplikationsexempel Funktionsläge; 1 RE STNR I applikation 1 4 är 500/600 inställd i funktionsläge 1 RE STNR. etta funktionsläge är till för att styra en eller två belysningsgrupper i en lokal. Om tryckknappsingångar används styr de båda kanalerna. 1. Trapphus med akustisk detektor 50 Hz eller ej dimbara driftdon (pplikationsexempel 4 i projekteringsguiden på Lokalen OS! Vid nybyggnation eller renovering rekommenderar vi att ynamisk belysningsstyrning installeras. Se applikationsexempel 2 som beskriver den ynamisk belysningsstyrningen i trapphus! enna lösning ska endast användas när armaturerna inte kan bytas mot armaturer med dimbara driftdon Vid släckning bryts först två faser (grupp ) efter en tidsfördröjning inställd enligt ljuskälleleverantörens rekommendationer (ofta 1020 minuter). Om ingen detektering sker inom t.ex. två timmar (t.ex. nattetid) släcks den tredje fasen (grupp ). et innebär att systemet har en adapterande funktion som anpassar sig till verkliga rörelser i trapphuset. ärigenom är trapphuset inte mörkt under de perioder på dygnet när det är relativt täta rörelser, minst grupp är tänd. När belysningen är helt släckt eller endast grupp är tänd och någon beträder trapphuset (en dörr öppnas), tänds båda belysningsgrupperna direkt. nslutning av mikrofonerna, som kopplas parallellt, kan ske med EKKX 1 x 4 x 0,5 mm 2. Grupp Grupp Kontaktorn anpassas efter lasten. Trapphuset är en sluten lokal dit tillträde sker genom ett antal dörrar. et gör den akustiska tekniken oöverträffad, den enda teknik som medger upptändning innan inträde i lokalen. Trapphus är ofta att anse som ett högfrekvent använt utrymme, överväg rätt armaturer och rätt styrmetod. etektering med rätt system är i allmänhet inget problem, däremot är det viktigt att överväga rätt sätt att styra ljuskällorna. Gör man fel här kan det få oanade konsekvenser med kraftigt ökat under håll och slitage på både ljuskällor och driftdon. Vid nybyggnation eller renovering rekommen derar vi att ynamisk belysningsstyrning installeras. Se applikationsexempel 2. Trapphus med akustisk detektor och dimbara driftdon, som beskriver ynamisk belysningsstyrning i trapphus! Ljuskällor en här applikationen visar ett exempel med armaturer som har 50 Hz drosseldrift eller ej dimbara driftdon. Vid konventionella driftdon (drosseldrift) skall elektroniska tändare (t.ex. UR Strike ) användas för att lindra slitaget på lysrören. Placering av detektor Se sidan 3! Styrsystem etta exempel visar en konventionell anläggning med akustisk detektor, två belysningsgrupper och adapterande funktion. I exemplet rekommenderas att lasten delas upp i två grupper med två respektive en fas som styrs av den akustiska detektorns respektive kanal. I grupp ingår de flesta armaturerna och i grupp ett mindre antal armaturer som uppfyller kravet på grundljus. Extra mikrofon V Extra mikrofon V Kontaktor C NC C NC Relä Relä Kontaktor L1 N POWER EXT STRT LOCK MOE CHNNEL CHNNEL ETECT LOCK EXT LOCK 1RE RNGEXTRONIC For occupancy SUM TOGGLE RML detection TIME TIME FR EXT ET 2 RES LOCK INPUT NER Extronic PHOTOCELL FUNCTION Stockholm CHNNEL EXTR FUNC. Sweden INTERN MIC. SENS. Patent no:s Europe , Sweden , STNR Norway , Finland STRT INPUT 2 x1 FORCE EXTR & SEE MNUL SWITCH x10 Voltage: OFF230 VC 50 Hz N VER.. EXT. ET Mikrofon 1x4x0,25mm 2 coustic detector 600 Effect: Max. load: Max 9V/ Min 5V Programvara V/5 resistive load/relay. TEST RML 400/UZZER För injustering och programmering av den akustiska detektorn hänvisas till detektorns manual. Materielspecifikation för denna applikation Produkt est. Nr Enr kustisk detektor Mikrofon 260U lternativ materiel Mikrofon 260P Ingångar för extra funktioner Inkommande faser L3 L2 N L1 Extronic tel ver. 5.3

13 EXTRONIC SEE MNUL N VER.. 2. Trapphus med akustisk detektor och dimbara driftdon (pplikationsexempel 4 i projekteringsguiden på Funktionsläge; 1 RE STNR Lokalen Trapphuset är en sluten lokal dit tillträde sker genom ett antal dörrar. et gör den akustiska tekniken oöverträffad, den enda teknik som medger tändning innan inträde i lokalen. Ljuskällor rmaturerna i det här trapphuset har dimbara driftdon med analog styrning (1 10 V). Styrsystem Vid nybyggnation eller renovering där man får möjlighet att välja driftdon i armaturerna är det i dag erfarenhetsmässigt och enligt teknikens ståndpunkt ett allvarligt fel att inte utföra anläggningen enligt principen ynamisk belysningsstyrning. en beskrivs ingående i handboken etekterings teknik för energieffektivisering och i broschyren ynamisk belysningsstyrning. Tekniken kan användas både vid akustisk styrning och styrning med IRdetektorer. OS! Vid akustisk detektering är det en förutsättning att trapphuset är slutet, dvs att det är dörrar, som normalt är stängda, mot alla andra utrymmen. Funktion Vid inträde i trapphuset tänds belysningen till den normalnivå som är inställd på potentiometer High i nivåväljaren NV2, t.ex. ca 80 procent. elysningen förblir tänd till 80 procent under hela närvaroperioden. å närvaron upphör plus efter den fördröjning som är inställd för relä utgång, sänks belysningen till grundljusnivån. en är inställd till ca 2 procent på potentiometer Low i NV2, så det blir inte helt mörkt i trapphuset. Är det inte någon närvaro i trapphuset under en längre tid, 1 2 timmar som är inställt som fördröjning för reläutgång, släcks belysningen helt under en viloperiod, för att undvika tomgångsförluster. Maximal fördröjning som kan ställas in för reläutgång är 200 minuter. Se även diagrammet på nästa sida! Nivåväljaren NV2 finns även med SIprotokoll (NV2 SI) e viktigaste fördelarna som uppnås med ynamisk belysningsstyrning är:.ett jämt fördelat grundljus utan extra armaturer som lyser till 100 procent..möjlighet att spara procent under drift..lägre arbetstemperatur i armaturerna med åtföljande längre livslängd..minskat antal tändningar och lägre tillförd effekt minskar slitaget på lyspulvret med åtföljande längre livslängd på ljuskällorna..möjlighet att slippa följa ljuskälletillverkarnas rekommendationer för brinntider, vilket drastiskt minskar drifttiderna och ökar besparingen. Placering av detektorer Se sidan 3! Här visas ett kopplingsschema för ynamisk belysningsstyrning med akustisk detektering. nslutning av mikrofonerna, som kopplas parallellt, kan ske med EKKX 1 x 4 x 0,25 mm 2. Kontaktorn anpassas efter lasten. Extra mikrofon V Extra mikrofon V 110V Level switch NV2 Extronic Stockholm Sweden For 110 V regulating of luminaires with dimmable ballasts Current for low level regulating: Max. 100 m Two 1 10 Vlevels Version V Relä Relä C NC Se respektive manual för justering och programmering. Se effektdiagram på nästa sida. okumentera alltid inställningen av tidsfunktion och belysningsnivåer i nivåväljaren. etta underlättar framtida underhåll och service av anläggningen. nvänd det redigerbart pdfformuläret som finns på i Projekteringsguiden applikation 4. Materielspecifikation för denna applikation Produkt est. Nr Enr kustisk detektor Mikrofon 260U Nivåväljare NV2 (110 V) lternativ materiel Mikrofon 260P Nivåväljare NV2 SI Ljussensor LS C NC Mikrofon 1x4x0,25mm 2 L N coustic detector 600 POWER EXT STRT LOCK MOE CHNNEL CHNNEL ETECT LOCK EXTRONIC LOCK 1RE RNGE For occupancy SUM detection TOGGLE RML TIME TIME FR EXT ET 2 RES LOCK INPUT NER Extronic Stockholm Sweden PHOTOCELL FUNCTION CHNNEL EXTR FUNC. INTERN MIC. Patent no:s Europe SENS , Sweden , STNR Norway , Finland STRT INPUT 2 x1 FORCE EXTR & Voltage: OFF230 VC 50 Hz SWITCH x10 EXT. ET. Effect: Max 9V/ Min 5V Max. load: Programvara V/5 resistive load/relay. TEST RML 400/UZZER Inkommande faser L3 L2 N L1 Ingångar för extra funktioner, se manual. Ljussensor LS10 Extronic tel ver. 5.3

14 ynamisk belysningsstyrning i trapphus en gula ytan representerar energiförbrukningen med konventionell belysningsstyrning enligt ljuskälletillverkarnas rekommendationer om brinntider. en gröna ytan representerar energiförbrukningen med ynamisk belysningsstyrning installerad. en gula ytan representerar en onödig energikostnad! 100% 80% Effekt Tänt vid närvaro Släcker ner till grundljusnivån, ca två procent, varje gång närvaron upphör. Övergången till viloperiod efter 12timmar.Under viloperioderna minimeras energibehovet till den akustiska detektorns egenförbrukning. I detta exempel ger det endast två tändningar med kallstart under tidsperioden.... Energikostnad vid belysningsstyrning enligt lysrörstillverkarnas rekommendationer vid släckning och tändning... Tomgångsförlusterna i donen gör att 1% ljus kräver48% eleffekt. Energikostnad vid dynamisk belysning med nivåväljare och dimning Projekterar du en gul anläggning riskerar du att din kund drabbas av högre kostnader för el, ljuskällor och driftdon. 48% Energiförbrukning för grundljus dygnet runt enligt ljuskälletillverkarnas rekommendationer. Tid kwh Kostnadsfördelningen för el i allmänna utrymmen i flerbostadshus (ej i garage och lägenheter). 3% 4% 18 % 9% 66 % Trappa Entré Tvättstuga Övrig utrustning Utomhus kwh Före Efter Elförbrukningen i trapphus i rf. TRNN, romma före och efter installation av ynamisk belysningsstyrning. Extronic tel ver. 5.3

15 EXTRONIC SEE MNUL N VER.. 3. Slutet garage med akustisk detektor imbara driftdon, med dagsljusrelaterad ynamisk belysningsstyrning och fyra nivåer. (pplikationsexempel 1F i projekteringsguiden på Funktionsläge; 1 RE STNR Lokalen Två mikrofoner 260 är monterade i taket Skåp med elcentral, 500 och NV4T. Ljussensor monteras utomhus I slutna enplansgarage är den akustiska tekniken oöverträffad, det är den enda teknik som medger upptändning innan inträde i lokalen. Vid öppna garage, typ parkeringshus i flera plan, hänvisar vi till detektering med IRdetektor. Placering av detektor och mikrofoner etta exempel visar en konventionell anläggning med akustisk detektor. Lägg märke till mikrofonernas placering med upp till dubbla radien dem emellan. Räckvidden på mikrofonerna kan vara meters radie beroende på akustiska förhållanden. Tak försedda med akustikplattor kan minska räckvidden för signalen. nslutning av mikrofonerna, som kopplas parallellt, kan ske med kabel 1 x 4 x 0,5 mm 2. Ljuskällor rmaturerna i det här garaget har dimbara driftdon med analog styrning (1 10 V). Styrsystem Vid nybyggnation eller renovering när det finns möjlighet att välja armaturer med dimbara driftdon ska anläggningen utföras enligt principen dagsljusrelaterad ynamisk belysningsstyrning. en beskrivs ingående i avsnittet ynamisk styrning. Tekniken kan användas både vid styrning med akustisk eller IRdetektor. Med NV4T kan dimbara lysrörsarmaturer styras i upp till fyra ljusnivåer. e viktigaste fördelarna med ynamisk belysningsstyrning är:.ett jämnt fördelat grundljus utan extra armaturer som lyser till 100 procent..möjlighet att spara procent under drift..lägre arbetstemperatur i armaturerna med åtföljande längre livslängd..minskat antal tändningar och lägre tillförd effekt minskar slitaget på lyspulvret, med åtföljande längre livslängd på ljuskällorna..möjlighet att slippa följa ljuskälletillverkarnas rekommendationer för brinntider, vilket drastiskt minskar drifttiderna och ökar besparingen. elysningen växlar med hjälp av en ljussensor mellan ett dagprogram och ett nattprogram i NV4T. Vid närvaro på dagtid är ljusnivån justerad till ca 80 procent och efter mörkrets inbrott är nivån ca 30 procent vid närvaro. et gör att ögonen lättare anpassar sig till ljuset vid in och utpassage i garaget vid mörker. Energibesparingen är dessutom ca 20 procent under drift på dagtid och ca 70 procent på kvälls och nattetid med tänd belysning. å närvaron upphör (dag och nattetid) dämpas belysningen först till ca 2 procent grundljus och efter ca 12 timmar släcks belysningen helt så att tomgångsförlusterna elimineras. Se diagram på nästa sida! 110V I max= 100 m Version 1.0 Level switch NV4T Extronic Stockholm Sweden For 110 V regulating of luminaires with dimmable ballasts Timer for 230V regulating Current for low level regulating:...max. 100 m Four 1 10 Vlevels Timer: min Nivåväljare NV4T 110V Kontaktorn anpassas efter lasten rmaturer med dimbara don % coustic detector 600 POWER EXT STRT LOCK MOE CHNNEL CHNNEL ETECT LOCK EXTRONIC LOCK 1RE RNGE For occupancy SUM detection TOGGLE RML TIME TIME FR EXT ET 2 RES LOCK INPUT NER Extronic Stockholm Sweden PHOTOCELL FUNCTION CHNNEL EXTR FUNC. INTERN MIC. Patent no:s Europe SENS , Sweden , STNR Norway , Finland STRT INPUT 2 x1 FORCE EXTR & Voltage: OFF230 VC 50 Hz SWITCH x10 EXT. ET. Effect: Max 9V/ Min 5V Max. load: Programvara V/5 resistive load/relay. TEST RML 400/UZZER Mikrofon Ljussensor Ventilationsstyrning kustisk detektor Inkommande faser L3 L2 N L1 Ingångar för extra funktioner, se manual. Produkt est. nr Enr kustisk detektor Nivåväljare NV4T Ljussensor Mikrofon 260U (plast, 2 st.) Kontaktor, trepolig lternativ materiel Mikrofon 260P Mikrofon V 1x4x0,25mm 2 Mikrofon V Extronic tel ver. 5.3

16 iagrammet visar effektförbrukningen vid belysningsstyrning enligt ljuskälletillverkarnas rekommendationer, gula staplar. e gröna staplarna visar förbrukningen i en anläggning med belysningsstyrning med det system som beskrivs på föregående sida; 3. Slutet garage med akustisk detektor. imbara driftdon, med dagsljusrelaterad ynamisk belysningsstyrning och fyra nivåer. Tidigare belysningsstyrning enligt ljuskälletillverkarnas rekommendationer (gul area visar energiförbrukningen). elysningen släcks helt 1,5 timmar efter att närvaron upphör. I detta exempel ger det endast tre tändningar med kallstart under ett dygn. elysningen dimras ner till grundljusnivån, ca. 2 procent, varje gång närvaron upphör. elysningsstyrning med Extronic:s innovation (grön area visar energiförbrukningen). Fast inkopplade armaturer för grundljus med ca procent effektförbrukning (gammalt tänkande). Effekt 100% 80% 25% 15% 48% En natt i ett svenskt garage Se flera applikationsexempel i handboken etekteringsteknik för energieffektivisering best. nr och på vår hemsida Extronic tel ver. 5.3

17 Specialapplikationer Funktionsläge; TOGGLE (växlande med extra funktion) Funktionsläget Toggle används i utrymmen där belysningen är fördelad mellan två belysningsgrupper, och. rmaturerna bör vara fördelade 5050 procent mellan kanal och.) etta funktionsläge är till för att fördela tiden med tänd belysning jämnt mellan kanal och kanal. Jämnt fördelad drifttid ger en jämn förslitning och därmed längre tid mellan lysrörsbyten. etektorn släcker omväxlande kanal och kanal först och därefter den andra kanalen. Skall bara den ena kanalen tändas automatiskt, växlar detektorn så att kanal och tänds varannan gång. 4. Slutet garage med akustisk detektor 50 Hz armaturer eller ej dimbara driftdon (pplikationsexempel 1 i projekteringsguiden på Funktionsläge; TOGGLE Lokalen I slutna enplansgarage är den akustiska tekniken oöverträffad, den enda teknik som medger upptändning innan inträde i lokalen. Vid öppna garage, typ parkeringshus i flera plan, hänvisar vi till detektering med IRdetektor. Ljuskällor en här applikationen visar ett exempel med armaturer som har 50 Hz drosseldrift eller ej dimbara driftdon. Vid konventionella driftdon (drosseldrift) skall elektroniska tändare (t.ex. UR Strike) användas för att lindra slitaget på lysrören. Placering av detektor etta exempel visar en konventionell anläggning med akustisk detektor. Lägg märke till mikrofonernas placering med upp till dubbla radien dem emellan. Räckvidden på mikrofonerna kan vara meters radie beroende på akustiska förhållanden. Tak försedda med akustikplattor kan minska räckvidden för signalen. nslutning av mikrofonerna, som kopplas parallellt, kan ske med kabel 1x4x0,5mm 2. Se bild nedan. Styrsystem en akustiska detektorn 600 kan ses som en liten centralenhet för närvarodetektering med möjlighet att länka in även andra givare. Passagesystem, magnetkontakter och IRdetektorer är exempel på kompletterande insignaler för att säkerställa hög komfort i systemet. et finns även möjlighet att strömförsörja kompletterande IRdetektorer från ljuddetektorn. För att säkerställa upptändning om garageporten är av rullportstyp, kan en magnetkontakt känna av porten om inte portmaskineriet i sig för sådant oväsen att upptändning sker. Lämna detta öppet tills avprovning sker! Vi rekommenderar att lasten delas upp i två grupper, på två respektive en fas som styrs av den akustiska detektorns och kanaler. Vid släckning bryts först två faser (grupp ), och om ingen detektering sker inom t.ex. 30 sekunder släcks den tredje fasen (grupp ). et ger en differentierad släckning så att om någon är i garaget när grupp släcks, så räcker det att ge ljud ifrån sig för att belysningen skall tändas fullt igen. en akustiska detektorn kan programmeras så att hälften av armaturerna tänds och släcks omväxlande. ärigenom blir slitaget jämnt och antalet tändningar och varmstarter minskar. ehovet av grundljus tillfredställs med separata nödljusarmaturer. Garage kan anses som ett högfrekvent använt utrymme, överväg rätt armaturer och rätt styrmetod. etektering med rätt system är i allmänhet inget problem, däremot är det viktigt att överväga rätt sätt att styra ljuskällorna. Gör man fel här, kan det få oanade konsekvenser med kraftigt ökat underhåll och slitage på både ljuskällor och driftdon. Vid nybyggnation eller renovering är det mycket viktigt att studera de applika tioner som beskriver ynamisk belysningsstyrning! Kontaktorn anpassas efter lasten. Extra mikrofon V Extra mikrofon V Grupp Kontaktor Kontaktor Mikrofon 1x4x0,25mm 2 Grupp L1 N coustic detector 600 POWER EXT STRT LOCK MOE CHNNEL CHNNEL ETECT LOCK EXTRONIC EXT LOCK 1RE RNGE For occupancy SUM detection TOGGLE RML TIME TIME FR EXT ET 2 RES LOCK INPUT NER Extronic Stockholm Sweden PHOTOCELL FUNCTION CHNNEL EXTR FUNC. INTERN MIC. Patent no:s Europe SENS , Sweden , STNR Norway , Finland STRT INPUT 2 x1 FORCE EXTR & Voltage: OFF230 VC 50 Hz SEE MNUL SWITCH x10 N VER.. EXT. ET. Effect: Max 9V/ Min 5V Max. load: Programvara V/5 resistive load/relay. TEST RML 400/UZZER Ingångar för extra funktioner, se manual. Inkommande faser L3 L2 N L1 Elcentral med 600 Mikrofoner Produkt est. nr Enr kustisk detektor Mikrofon 260U, 2 st Kontaktor Tvättplatser = elysningsgrupp = elysningsgrupp lternativ materiel Mikrofon 260P Extronic tel ver. 5.3

18 Funktionsläge; TOGGLE EXTR (växlande med extra funktion). etta funktionsläge är en variant av Toggle Standard, speciellt anpassad för uppgradering av befintlig lokal med äldre typ av lysrörsarmaturer. et sliter extra hårt på lysrören om de släcks och sedan tänds innan lysrören hunnit svalna. Lysrörens livslängd ökar väsentligt om de hinner svalna lite innan de tänds på nytt. Med funktionsläget TOGGLE EXTR är armaturerna uppdelade i två grupper. åda grupperna tänds vid detektering av näravaro. När närvaron upphör släcks den ena gruppen efter inställd frånslagsfördröjning (timer ). en andra gruppen släcks efter att den första svalnat under önskad tid (timer ). Växelvis släcks grupp eller först. vsvalningstiden ställs in på timer. När den andra kanalen släcks och det är helt mörkt räknas den första kanalen som sval och den andra fortfarande som varm. När även den andra kanalen anses sval kommer ny närvaro att tända båda kanalerna. Om någon kommer in i lokalen innan båda kanalerna är svala kommer bara den svala kanalen att tändas. en andra kanalen förblir släckt tills den svalnat (tiden på timer ). Systemet kan kompletteras med tryckknappar, så att belysningsgruppen går att tända manuellt trots blockeringen. Med tryckknappsingång 1 kan båda belysningsgrupperna tändas/släckas. Med ingång 2 kan man endast tända båda grupperna. Frånslagsfördröjningen ställs in med timer. (en tid belysningen lyser efter sista detektering.) en skall i detta funktionsläge ställas in med hänsyn till att flera närvaroperioder skall kunna ingå i en belysningsperiod. et betyder att en relativt lång tid skall ställas in på timer. När detta funktionsläge används skall belysningen vara sådan att endast hälften av armaturerna ger ett acceptabelt ljus. 5. Garage med äldre lysrörsarmaturer. Förutsättning I ett parkeringsgarage till en större arbetsplats med äldre armaturer skall belysningen släckas och tändas automatiskt. På morgonen och sena eftermiddagen rör sig människor i garaget under ca 1 timma. är emellan är det endast sporadiska besök i garaget, men belysningen skall då tändas automatiskt. e äldre armaturerna gör att lysrören slits hårt om de släcks och tänds ofta utan att svalna mellan tändningarna. Tändning av varma lysrör skall därför förhindras. Följande exempel visar hur belysningstiden kan minskas avsevärt samtidigt som lysrören får längre livslängd och energikostnaden blir betydligt lägre. Lösning rmaturerna delas jämnt i två grupper, och. 600, två mikrofoner 260 och tryckknappar installeras. Funktionsläget TOGGLE EXTR kopplas in. Frånslagsfördröjningen (T ) ställs till ca 20 minuter på timer. et innebär att när garaget frekventeras relativt intensivt under morgon och eftermiddag så förblir belysningen tänd. vsvalningstiden (T ) ställs till ca 4 minuter på timer. et innebär att den belysningsgrupp som släcks av detektorn inte tänds automatiskt om den inte svalnat under 4 minuter. Garaget blir dock aldrig helt mörkt vid närvaro då alltid en av belysningsgrupperna är tänd eller tänds. Varannan gång släcks grupp först och varannan gång grupp. Kontaktorn anpassas efter lasten. Extra mikrofon V Extra mikrofon V Grupp Kontaktor Kontaktor Mikrofon 1x4x0,25mm 2 Grupp L1 N coustic detector 600 POWER EXT STRT LOCK MOE CHNNEL CHNNEL ETECT LOCK EXTRONIC EXT LOCK 1RE RNGE For occupancy SUM detection TOGGLE RML TIME TIME FR EXT ET 2 RES LOCK INPUT NER Extronic Stockholm Sweden PHOTOCELL FUNCTION CHNNEL EXTR FUNC. INTERN MIC. Patent no:s Europe SENS , Sweden , STNR Norway , Finland STRT INPUT 2 x1 FORCE EXTR & Voltage: OFF230 VC 50 Hz SEE MNUL SWITCH x10 N VER.. EXT. ET. Effect: Max 9V/ Min 5V Max. load: Programvara V/5 resistive load/relay. TEST RML 400/UZZER Ingångar för extra funktioner, se manual. Inkommande faser L3 L2 N L1 Elcentral med 600 Mikrofoner Produkt est. nr Enr kustisk detektor Mikrofon 260U, 2 st Kontaktor, 3polig Tvättplatser = elysningsgrupp = elysningsgrupp lternativ materiel Mikrofon 260P Extronic tel ver. 5.3

19 Felsökning Felsymtom Kontroll Orsak Åtgärd/Notering 1. elysningen tänds inte 1. Lyser den gröna lysdioden POWER? Nej 11. Huvudsäkringen är trasig. 12. Spänningsmatningen ej ansluten. Kontrollera orsak till trasig säkring. yt glasrörssäkringen på bottenkortet. nslut spänningsmatningen. 1. Lyser de röda lysdioderna CHNNEL och CHNNEL? 11. Trasiga utgångsrelän Reläna klarar endast 5 resistiv last. Kontaktorer bör alltid användas. Nej 12. Externt fel t.ex. i kontaktor. yt eller reparera felaktiga komponenter. 1C. Är byglarna INTERN MIC och på plats? Nej 1C1. yglarna kan ha förväxlats. OS! 600 skall inte ha några byglar för INTERN MIC. Sätt byglarna på rätt plats. 1. Sitter alla byglar (förutom INTERN MIC och ) på plats för aktuell applikation? Nej 11. etektorn är felprogrammerad. Sitter inte byglarna på rätt plats kan funktionen bli slumpmässig! T.ex. om kanal inte används skall ändå bygeln x1/x10 sitta på plats. Läge x1 eller x10 har ingen betydelse. 1E. Är någon blockeringsfunktion aktiverad? Nej 1E1. lockeringsfunktion inkopplad med bygeln STRT LOCK eller utrustning ansluten till plintarna När en signal detekteras skall respektive gula lysdiod tändas på 500/600 (se bild överst på sid. 6). Om urkopplingsbyglarna inte är bortkopplade skall den röda summalysdioden ET SUM tändas i takt med detekteringen. Tänds den gula lysdioden LOCK i takt med ET SUM är någon blockeringsfunktion aktiv. Läs mer om blockeringsfunktioner på sid 9. 1F. Är extern detektor ansluten (t.ex. IRdetektor) och släcker belysningen? 1F1. Extern detektor är ansluten till plintarna och bygeln INPUT 2 i läge SWITCH. elysningen tänds respektive släcks varannan gång den externa detektorn detekterar. Sätt bygeln i läge EXT. ET. 2. elysningen lyser för länge. 2. Är frånslagsfördröjningen rätt inställd? Kontroll 21. Frånslagsfördröjningen är för lång. 22. Frånslagsfördröjningen är för kort. För lång frånslagsfördröjning brukar inte påverka den totala belysningstiden så mycket (se sid. 7). Justera eventuellt ner frånslagsfördröjningen. För kort frånslagsfördröjning kan leda till att belysningen släcks trots närvaro. För att kompensera detta ställs känsligheten upp vilket leder till att belysningen är tänd i onödan. Justera upp frånslagsfördröjningen och ställ ner känsligheten. Se även 2. Felsökningsschemat fortsätter på nästa sida! Extronic tel ver. 5.3

20 Felsymtom Kontroll Orsak Åtgärd/Notering 2. elysningen lyser för länge. (forts.) 2. Är mikrofonernas känslighet rätt justerad? Kontroll 2C. Är anläggningen rätt dimensionerad? Är antalet mikrofoner riktigt i förhållande till lokalernas storlek och form? Kontroll 21. För hög förstärkning av mikrofonerna (känsligheten är för högt ställd). Placeringen av mikrofonerna kan även påverka detekteringen. 2C1. För få mikrofoner medför att känsligheten måste ställas för högt. Justera känsligheteten, se sidan 6. Placera om mikrofoner. Kontrollera om det är eller som detekterar med för hög känslighet. Se sid 6. nslut ytterligare mikrofoner och ställ ner känsligheten. 2. Är installationen felaktig eller passar den ej i lokalerna? Kontroll 21. Tillträde till lokalen sker genom skjut eller vikdörrar. e ger inget ljud när de öppnas. Komplettera anläggningen med magnetkontakter och/eller IRdetektorer. Sesid Externa enheter fungerar inte. 3. Lyser den gröna indikeringsdioden i externa mikrofonerna 260 / är det 11,5 12,5 V spänning på plintarna i detektorn? Nej 3. Sitter alla byglar (förutom INTERN MIC och ) på rätt plats för aktuell applikation? Nej 31. Säkringen 150 m för den externa utgången är trasig. Åtgärda felet. Säkringen återställs om spänningsmatningen till :n kopplas bort under 10 sekunder. 32. Förväxlad inkoppling. Ändra inkopplingen. 31. etektorn är felprogrammerad. Sitterintebyglarnapårättplatskan funktionen bli slumpmässig! T.ex. om kanal inte används skall ändå bygeln x1/x10 sitta på plats. Läge x1 eller x10 har ingen betydelse. 3C. Är spänningen rätt på mikrofon/ detektoringångarna? Kontroll 3C1. Felaktig extern utrustning är ansluten. Mät mellan plint 1 3, 2 3, & 15 16: Ej påverkad ingång skall ha en vilospänning på 5 6 V. En påverkad ingång skall ha ca 0 V. lockeringsingången, plint skall utan inkopplad utrustning ha vilospänningen V. 4. Lysrörens livslängd är för kort. 5. elysningen tänds och släcks med korta intervall, 34sekunder (självsvängning). 4. Är frånslagsfördröjningen rätt inställd? Kontroll 4. Är mikrofonernas känslighet rätt justerad? Kontroll 4C. Finns det några yttre störningskällor? Kontroll 5. Kontrollera om bygeln FUNCTION står i läge FORCE OFF samtidigt som en ljussensor är inkopplad. Kontroll 41. Frånslagsfördröjningen är för kort. 41. För hög förstärkning av mikrofonerna (känsligheten är för högt ställd) 4C1. Störande ljud från t.ex. fläktar, kompressorer, hissar, dörrar som slår... När belysningen tänds reagerar ljussensorn och i läge FORCE OFF tvingar den :n till släckning. För att nå maximal energibesparing har frånslagsfördröjningen ställts på kort tid. ntalet tändningar riskerar därmed att bli stort. För att minska antalet tändningar kan man öka tiden (se sid 7 Tidsinställning ). Tala med lysrörsleverantören om vilka rör/armaturer som passar. Hög känslighet ger större risk för störningar. e kan även komma från angränsande lokaler. Minska förstärkningen och kompenser genom att öka frånslagsfördröjningen. Obs! Kontrollera att upptändningen sker på rätt sätt. Justera dörrar, se sid. 3. Ställ ner känsligheten. Placera om mikrofoner. nvänd flera mikrofoner och ställ ner känsligheten. Ljussensorn skall LRIG användas i en lokal när bygeln FUNCTION är i läge FORCE OFF! Koppla bort ljussensorn eller ställ bygeln i läge STRT. 6. elysningen lyser för kort tid (släcks efter ett par sekunder) och följer ej tidsinställningen. 6. Kontrollera i vilket läge bygeln TEST RML står. Kontroll Om bygeln står i läge TEST Flytta bygeln TEST RML är fördröjningen endast ett par till läge RML. sekunder, oavsett i vilket läge potentiometrarna TIME och TIME står. Extronic tel ver. 5.3

AKUSTISK DETEKTOR AD-500/600, version 5.3 Installationsanvisning

AKUSTISK DETEKTOR AD-500/600, version 5.3 Installationsanvisning KUSTISK ETEKTOR 500/600, version 5.3 Installationsanvisning est.nr: 13095/13091 Enr. 13 060 10/13 060 12 Svenskt patent nr 92014935 Installationsanvisningen till detektorerna 500/600 är omfattande: en

Läs mer

Logikmodul EX-13 Installationsanvisning

Logikmodul EX-13 Installationsanvisning Logikmodul EX-13 Installationsanvisning Best. nr 13164 E-nr. 13 060 52 1. Beskrivning B. Belysningsstyrning i två lokaler EX-13 kan även ställas in för att styra två separata lokaler med var sin närvarodetektor.

Läs mer

NIVÅVÄLJARE NV-3TR Installationsanvisning Best.nr: 13170 E-nr. 19 048 32

NIVÅVÄLJARE NV-3TR Installationsanvisning Best.nr: 13170 E-nr. 19 048 32 NIVÅVÄLJARE Installationsanvisning Best.nr: 13170 E-nr. 19 048 32 Beskrivning Reglerig med hjälp av ljussensor. Närvaro Reglerig av effekt Timer upp till två timmar. Ej närvaro imal belysningsnivå Vila

Läs mer

Närvarodetektor (Dubbeldetektor) PD-2210HF Installationsanvisning (Finns för nerladdning på www.extronic.se)

Närvarodetektor (Dubbeldetektor) PD-2210HF Installationsanvisning (Finns för nerladdning på www.extronic.se) Närvarodetektor (Dubbeldetektor) PD-2210HF Installationsanvisning (Finns för nerladdning på www.extronic.se) Best. nr 13136, E-nr. 13 060 25 Denna manual är ej avsedd som underlag för projektering! Vi

Läs mer

NIVÅVÄLJARE NV-4T, v1.0 Installationsanvisning Best.nr: 13171, E-nr

NIVÅVÄLJARE NV-4T, v1.0 Installationsanvisning Best.nr: 13171, E-nr Beskrivning (grundfunktion) NIVÅVÄLJARE, v1.0 Installationsanvisning Best.nr: 13171, E-nr. 19 048 38 EXTRONIC Version 1.0 Level switch For 1-10 V regulating of luminaires with dimmable HF ballasts for

Läs mer

LOGIKMODUL EX-13 För belysnings- och ventilationsstyrning vid närvarodetektering

LOGIKMODUL EX-13 För belysnings- och ventilationsstyrning vid närvarodetektering LOGIKODUL EX13 För belysnings och ventilationsstyrning vid närvarodetektering Best.nr: 13164 1. Beskrivning B. Belysningsstyrning i två lokaler EX13 kan även ställas in för att styra två separata lokaler

Läs mer

NIVÅVÄLJARE NV-4T v2.1 Installationsanvisning Best. nr 13171, E-nr

NIVÅVÄLJARE NV-4T v2.1 Installationsanvisning Best. nr 13171, E-nr NIVÅVÄLJARE v2.1 Installationsanvisning Best. nr 13171, E-nr 13 060 66 Beskrivning Kopplingsur Tryckknappar (tillval) Sjukhuskorridor Armaturer n är avsedd att användas i belysningsanläggningar med dimbara

Läs mer

NIVÅVÄLJARE NV-3TR Installationsanvisning Best.nr: E-nr

NIVÅVÄLJARE NV-3TR Installationsanvisning Best.nr: E-nr NIVÅVÄLJARE Installationsanvisning Best.nr: 13170 E-nr. 19 048 32 Beskrivning Reglerig med hjälp av ljussensor. Närvaro Reglerig av effekt Timer upp till två timmar. Ej närvaro imal belysningsnivå Vila

Läs mer

Logikmodul EX-22 Installationsanvisning

Logikmodul EX-22 Installationsanvisning Logikmodul EX-22 Installationsanvisning Best. nr 13166 E-nr. 13 060 67 Beskrivning Belysningsgrupp A har digital ljusreglering som med ansluten ljussensor ger automatisk ljusreglering. Alternativt kan

Läs mer

NÄRVARODETEKTOR PD-2200 och PD-2400 Installationsanvisning Best.nr: 13140 / 13144, E-nr. 19 037 63 / 19 048 31

NÄRVARODETEKTOR PD-2200 och PD-2400 Installationsanvisning Best.nr: 13140 / 13144, E-nr. 19 037 63 / 19 048 31 2A 30 VDC NÄRVARODETEKTOR PD-2200 och PD-2400 Installationsanvisning Best.nr: 13140 / 13144, E-nr. 19 037 63 / 19 048 31 Denna manual är ej avsedd som underlag för projektering! Vi vill utfärda en varning

Läs mer

NIVÅVÄLJARE NP-2T DL v1.0 Installationsanvisning

NIVÅVÄLJARE NP-2T DL v1.0 Installationsanvisning IVÅVÄLJARE v1. Installationsanvisning Best. nr 1318 E-nr. 13 6 8 Beskrivning ivåväljaren är avsedd för Dynamisk belysningsstyrning av dimbara armaturer med digital DALI- styrning i syfte att minska lysrörsarmaturernas

Läs mer

NÄRVARODETEKTOR PD-33 DL v 1.0 Installationsanvisning

NÄRVARODETEKTOR PD-33 DL v 1.0 Installationsanvisning NÄRVARODETEKTOR PD-33 DL v 1.0 Installationsanvisning Best. nr 13150, E-nr. 13 060 85 Innehåll Introduktion...1 Driftsättning...1 Grundläggande begrepp...1 Inställningar i detektorn...2 : Direkt styrning

Läs mer

Tänk på att den renaste kilowatt timmen är den som aldrig behöver produceras. Anna-Lena Gustafsson VD Extronic Elektronik AB

Tänk på att den renaste kilowatt timmen är den som aldrig behöver produceras. Anna-Lena Gustafsson VD Extronic Elektronik AB Förord Vår filosofi är att belysningsstyrning inte ska vara ett hinder, det ska vara en möjlighet. En möjlighet att spara energi, en möjlighet att skapa komfort, en möjlighet att skapa ett enkelt handhavande

Läs mer

Timerkort EXT-2. Installationsanvisning. Best.nr: FAST PULS SLUTANDE - BRYTANDE TIMER F< >P BLINK NO NC C NO NC C IN GND+12. Två fritt växlande

Timerkort EXT-2. Installationsanvisning. Best.nr: FAST PULS SLUTANDE - BRYTANDE TIMER F< >P BLINK NO NC C NO NC C IN GND+12. Två fritt växlande kort EXT- stallationsanvisning Best.nr: 468 Beskrivning Programmerbart timerkort (tidrelä) användbart för en mängd olika applikationer. Kortet kan monteras i centralapparaten eller i en separat plastkapsling

Läs mer

NIVÅVÄLJARE NP-3T DL v1.0 Installationsanvisning

NIVÅVÄLJARE NP-3T DL v1.0 Installationsanvisning NIVÅVÄLJARE v1. Installationsanvisning Best. nr 13181 E-nr. 13 81 Reglering Reglering av effekt Beskrivning Nivåväljare är avsedd för dagsljusreglering med Dynamisk belysningsstyrning av dimbara armaturer

Läs mer

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar.

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction Innehåll: 1. Allmän information 2. Installation 3. Driftsättning 4. Produktöversikt

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra.

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra. R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra. Belastningsvakten används för att koppla bort vissa oprioriterade laster under kortare belastningstoppar. Vakten arbetar

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar.

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim Innehåll: 1. Allmän information 2. Användarbeskrivning 3. Installation 4. Tekniska data 5. Minnesfunktion

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter Närvaro- och rörelsevakter Tack HD! Du är verkligen bäst i klassen! Din närvaro - är allt som behövs! Välj närvarovakt ur serie Control Pro för att få en fungerande närvarostyrning. Då behövs inget mer

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Rörelsevakter/ljusrelä

Rörelsevakter/ljusrelä ARGUS 110 Basic, ARGUS 220 Basic, 220 Timer, 220 Connect ELP05711 ELP05711 ARGUS 110 Basic/ ARGUS 220 Basic E-nummer ARGUS 220 Connect/ ARGUS 220 Timer E-nummer 19 043 24/25 19 043 26/27 Mått: 80x120x70

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Nya "dimensioner" Den första universaldimmern för alla typer av belysningar

Nya dimensioner Den första universaldimmern för alla typer av belysningar Nya "dimensioner" Den första universaldimmern för alla typer av belysningar Nya "dimensioner" Den första universaldimmern för alla dimbara ljuskällor Då man inom EU har fastställt att man skall fasa ut*

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

AXCALL. ADI-611/616/608 Ver 1.7

AXCALL. ADI-611/616/608 Ver 1.7 Projekterings- och installationshandbok AXCALL ADI-611/616/608 Ver 1.7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...2 2. BLOCKSCHEMOR...3 Standardinkoppling ADI-611 och ADI-616... 3 Säkerhetskopplad ADI-611

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Teknisk information. Vippströmställare. Huvuddata för referensprodukt. E-nummer 18 213 87. 1 x 1.5 mm 2 till 2 x 2.5 mm 2 EK- och FK-ledare

Teknisk information. Vippströmställare. Huvuddata för referensprodukt. E-nummer 18 213 87. 1 x 1.5 mm 2 till 2 x 2.5 mm 2 EK- och FK-ledare Strömställare Strömställare ELP03026 E-nummer 18 213 87 Vippströmställare Trapp/1-pol (6/1) 16AX Märkspänning 250 V~ Anslutningar Skruv - Pozidrive 1 (+/-) Överkopplingsklämmor 2 st 1 x 1.5 mm 2 till 2

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Dubbeltimerkort. Artikelnummer: 5315

Dubbeltimerkort. Artikelnummer: 5315 Med detta programmerbara dubbel timer-kort (tidrelä) kan en mängd olika funktioner uppnås. Det genererar: fördröjt tillslag, fördröjt frånslag med tider från 1 sek. till 64 tim. kort puls efter lång tid

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE ANVISNINGAR FÖRE INSTALLATION! Installations Guide. Light Eco

LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE ANVISNINGAR FÖRE INSTALLATION! Installations Guide. Light Eco Installations Guide Light Eco 2.4 3.8 4.8 6.6 9.9 13.2 Läs igenom denna guide noggrant innan installationen påbörjas. Bryt huvudströmmen innan in/ ur koppling av Light Eco. Det är viktigt att luften kan

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem har fått ytterligare uppdrag från Einar Mattsson Byggnads AB - att byta ut belysningen i fler fastigheter. En modernisering

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Handbok för installation och användning av mottagaren ESE-REC3

Handbok för installation och användning av mottagaren ESE-REC3 Allmänt: Handbok för installation och användning av mottagaren Funktionsprincip Mottagaren möjliggör kontroll av två tillträden till parkeringsplats: "INGÅNG" och "UTGÅNG", och fungerar med Intratones

Läs mer

Energibesparing El. Saeed Lashgari Thorbjörn Gustafsson. Effektivare belysning Sparar Elenergi Sparar Pengar Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 2003-10-15

Energibesparing El. Saeed Lashgari Thorbjörn Gustafsson. Effektivare belysning Sparar Elenergi Sparar Pengar Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 2003-10-15 Energibesparing El Effektivare belysning Sparar Elenergi Sparar Pengar Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 23-1-15 Saeed Lashgari Thorbjörn Gustafsson Sammanfattning Syftet med här rapporten är att presentera

Läs mer

Viksam 2.0

Viksam 2.0 Viksam 2.0 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Data... 3 3 Kretskortsöversikt... 4 4 Montering... 4 5 Inkoppling... 5 5.1 Spänningsmatning... 5 5.2 Motor- och encoderinkoppling... 5 5.3 Gränssnitt... 5 5.4 Klämskydd...

Läs mer

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1 7421 & 7415 Installations och användarmanual Ver. 4.4 axema Sida 1 Installationsmanual Montering av moduler 3 Audio & Video modul 4-5 Återställa portapparat 5 Ändra öppningstid 5 Inkopplingsschema 6-7

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00 Utomhusla Larm innan inkräktaren bryter sig in! 42 rm OPTEX presenterar ett brett sortiment av utomhusdetektorer, både med passiva IRdetektorer och aktiva linjedetektorer. En dröm om en perfekt larmanläggning,

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.7 CityKit

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG / / 2007

Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG / / 2007 Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG 704156 / 00 08 / 007 Innehåll Funktion... 3 Montering... 3 Tryckknappar och indikering... 3 Elektrisk anslutning... 4 Idrifttagande... 4 Inställning av känslighet

Läs mer

LUXCONTROL DSI V/T. data & instruktion. 2010-04 DSI V/T data & instruktion med reservation för ändringar.

LUXCONTROL DSI V/T. data & instruktion. 2010-04 DSI V/T data & instruktion med reservation för ändringar. UXCOTRO DSI V/T data & instruktion 2010-04 DSI V/T data & instruktion med reservation för ändringar. Digital styrmodul för PCA/TE one4all/pcd DSI-V/T Styrmodul för förstärkning DSI-signalen Styrmodulen

Läs mer

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar LUXCONTROL smartdim SM lp data & instruktion 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar luxcontrol smartdim Digital styrmodul till PCA/TE one4all/pcd smartdim SM lp Styrning med dagsljussensor/tryckknapp/rörelsedetektor

Läs mer

Proffs på sensor-produkter LED NYHETER

Proffs på sensor-produkter LED NYHETER LED NYHETER Sensorarmatur RS PRO LED RS PRO LED är en nyutvecklad armatur som är helt optimerad och anpassad för LED i kombination med sensor- och radioteknik. Vid konstruktionen av RS PRO LED har Steinels

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2 -1 & -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) GIVRENS KONSTRUKTION. Elektronik. B. Övre kapsling med tätning.. Lägre kapsling med tätning. dapterplatta med packning. E. Optisk rökgivare. F. Gummihylsa (endast för isolerade

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153AI MINICODE CL-153AI 1. INTRODUKTION CL-153AI är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum 20161230 1 (7) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten PTS BELYSNINGSSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn 015524 50 00 fax 015524 58 28 FILIALKONTOR Box 6034, 630 06 Eskilstuna

Läs mer

SM950 LARMDONSSTYRNING

SM950 LARMDONSSTYRNING DONSSTYRNING BESKRIVNING Larmdonskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Parrot UNIKA. Quick start guide

Parrot UNIKA. Quick start guide Parrot UNIKA Quick start guide Parrot UNIKA Installationsscheman... Installation... Parrot MKi Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Parrot ASTEROID Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Mode E...

Läs mer

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning energistyrning ett kostnadseffektivt sätt att spara på naturens resurser! optimering av elmotorer styrning av gatubelysning effektiv indutribelysning energioptimering av belysning smart adapter för lysrör

Läs mer

Rörelsevakter serien för proffs

Rörelsevakter serien för proffs Intelligent och modul-uppbyggt STEINEL-programmet för proffs har den rätta sensorn för alla tillfällen: Väggsensor Taksensor Korridorsensor Skymningsrelä Det nya sensorprogrammet från STEINEL är för professionell

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL WAGFORS ENERGY SAVING SYSTEM

ANVÄNDAR MANUAL WAGFORS ENERGY SAVING SYSTEM ANVÄNDAR MANUAL 10-32A Manual SE rev1 WAGFORS ENERGY SAVING SYSTEM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 3 Komponentplacering, anslutningsbara laster... 4

Läs mer

CityKit & Memokey Audio/Video VDS

CityKit & Memokey Audio/Video VDS CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.3 axema Sida 1 Installationsmanual

Läs mer

Produktnyheter ABB i-bus EIB

Produktnyheter ABB i-bus EIB Produktnyheter 2003 ABB i-bus EIB ABB I-bus EIB Strömförsörjningsenheter ABB:s sortiment av EIB strömförsörjning är marknadens bredaste och modernaste. Det sträcker sig från 320mA till 640mA med anslutningsmöjligheter

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett Säkert och Tryggt boende

Innehållsförteckning. Ett Säkert och Tryggt boende 7 Ett Säkert & Tryggt boende Innehållsförteckning Ett Säkert och Tryggt boende Är ett samlingsnamn för våra säkerhetsprodukter inom välfärd. Enkelheten skall vara genomgående för dessa produkter, när det

Läs mer

Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt.

Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt. Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt. Ett unikt erbjudande: LED-lampor från LEDON Det har aldrig varit enklare att erbjuda era gäster en komfortabel och professionell belysning samtidigt som ni gynnar

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Modulkomponenter. Belysningsstyrning

Modulkomponenter. Belysningsstyrning 96 Modulkomponenter Belysningsstyrning 97 Närvarodetektor-enkelt och energisparande Närvarodetektor och konstantljusreglering i en komponent klarar att reglera belysningen, beroende på dagsljus och närvaro.

Läs mer

modulardim Digital ljusstyrning

modulardim Digital ljusstyrning modulardim Digital ljusstyrning med styrmoduler Flexibilitet och perfekt ljuskontroll modulardim modulardim bygger på TridonicAtcos beprövade -teknologi och är ett perfekt hjälpmedel för att åstadkomma

Läs mer

Bruksanvisning. ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna.

Bruksanvisning. ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna. N67, Rev.., 8.04.07, T.L. ruksanvisning ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna. Systemet programmeras enkelt utan speciella

Läs mer

Kallelse- och signalsystem

Kallelse- och signalsystem P P P P med signalknapp med dragkontakt Sladdtryckknapp med telepropp E 0 0 E 0 E 0 E 0 0 Anropsapparater: Spänningsmatas från ens systemspänningsutgång. Matningsspänning: Max DC. V AC/DC Optiskindikering:

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer