AKUSTISK DETEKTOR AD-500/600, version 5.3 Installationsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKUSTISK DETEKTOR AD-500/600, version 5.3 Installationsanvisning"

Transkript

1 KUSTISK ETEKTOR 500/600, version 5.3 Installationsanvisning est.nr: 500, 13095; 600, Svenskt patent nr Installationsanvisningen till detektorerna 500/600 är omfattande: en ger bland annat detaljerade beskrivningar av funktion, installation och inställning. essutom innehåller den ett antal applikationsexempel som kan användas vid installation med liknande förutsättningar. För fler applikationer se handboken etekteringsteknik för energibesparing eller Projekteringsguiden på Observera! Vid leverans är 500/600 standardprogrammerad och kan direkt användas i standardapplikationer. Standardprogrammeringen med byglarnas lägen framgår av bilden på sidan 5. Vid installation av en standardanläggning behövs normalt endast känsligheten för och områdena ställas in och frånslagsfördröjningen (se sidan 6 & 7). Viktigt! Ingen installation av närvarodetektorer är färdig förrän drifttiderna och belysningsnivåerna är redovisade på separat formulär. Formulär för ynamisk belysningsstyrning finns att hämta på under Närvaodetektering/okumentation/Manualer. Mätningar skall ske under minst en vecka vid normal användning av lokalerna och jämföras med drifttiden före installationen. För att underlätta detta finns det i slutet av denna manual ett protokoll för mätresultat och ett kalkylblad för beräkning av energieffektiviseringen. Innehåll Sid vsnitt 2 eskrivning Funktion 3 Projektering, placering och installationstips 4 Inkoppling 5 Komponentplacering och standardprogrammering 6 Inställning av och detektering 7 Urkoppling av intern och extern detektor 7 Tidsinslällning 8 lockeringsfunktioner 9 Funktionslägen översikt 10. Styrning av olika ljuskällor 11. ynamisk belysningsstyrning 12 pplikationsexempel: Trapphus med akustisk detektor Trapphus med akustisk detektor och dimbara driftdon Slutet garage med akustisk detektor; dimbara driftdon, dagsljusrelaterad ynamisk belysningsstyrning med fyra nivåer. 17 Specialapplikationer: Slutet garage med akustisk detektor, 50 Hz armaturer och ej dimbara driftdon Garage med äldre lysrörsarmaturer 19 Felsökning 21 nläggningsuppgifter (formulär för dokumentation av aktuell anläggning) 22 Formulär för injustering och utvärdering 23 Formulär för energieffektiviseringskalkyl Teknisk specifikation Spänning: 230 VC Egenförbrukning: Max. 9 V/5 V utan extern last. Max belastning: 250 V/5 resistiv last per reläutgång. Vi rekommenderar att kontaktor alltid används för styrninga av armaturerna. Mått 500 ( x H x ): 600: Färg 500: 600: 223 x 140 x 76 mm 105 x 90 x 75 mm (6 moduler) (Normkapsling för montering på INskena). Vit Grå Extronic tel ver. 5.3

2 eskrivning 500 och 600 är närvarodetektorer för energibesparande belysningsstyrning. etektorn lyssnar på ljud inom två olika frekvensområden som analyseras för detektering av närvaro. Genom att lyssna på ljud från två olika frekvensområden och analysera dessa detekteras närvaron. elysningen tänds av de ohörbara ljud med låga frekvenser () som uppstår när en dörr öppnas. elysningen hålls sedan tänd av högre ljudfrekvenser () från fotsteg, tal och andra ljud som kan bekräfta närvaron. Huvudfunktionen är automatisk tändning och släckning av belysningen vid närvaro respektive tom lokal. Tändning och släckning kan ske i två separata kanaler, och (belysningsgrupper) med olika tidsfunktion. nvändningsområden Eftersom 500/600 är akustiska detektorer kan de lyssna runt hörn och i rum med avskärmande inredning. etta gör den speciellt lämpad för trapphus, omklädningsrum med skåp och gångar, duschrum, vinklade korridorer, garage, offentliga toaletter, lagerlokaler, m.fl. Ett krav är att lokalen är sluten och tillträde sker genom att en dörr öppnas. Varje applikation kräver utvärdering med hänsyn till omgivande ljud och akustik. e akustiska detektorerna kompletterar detektering av närvaro med passiv IRdetektering. kustiska detektorer gör det möjligt att styra belysningen i lokaler där det annars inte är tekniskt möjligt eller ekonomisk försvarbart att styra belysningen med annan detekteringsteknik. Mikrofoner Mikrofonerna 260P, 260U Mikrofonerna finns i två utföranden 260P och 260U. 260P med plåtkapsling för utanpåliggande montering. 260U har en plastkapsling för utanpåliggande eller infälld montering. Passar i eldosor. Känsligheten kan ställas individuellt för respektive området i mikrofonen. OSERVER! Till 500/600 version 5.3 måste mikrofoner 260 version 5.0 eller senare användas. Funktion etektorn lyssnar inom två olika frekvensområden: et ena frekvensområdet, (låg frekvens), är för människan ohörbara infraljud som bildas när en dörr öppnas eller stängs. et lågfrekventa ljudet initierar tändningen av belysningen. Många gånger sker det innan dörren har förflyttats sin tjocklek. Med andra ord, man märker inte att det har varit släckt när man kommer in i lokalen. et andra frekvensområdet, (hög frekvens) innefattar hörbara ljud från fotsteg, ljud i mänskligt tal (särskilt sljud) m.m. essa ljud räknar detektorn som mänsklig närvaro. Så länge dessa ljud detekteras hålls belysningen tänd. ljud kan också tända ljuset. Två versioner etektorn finns i två versioner 500 och har en inbyggd mikrofon och kan arbeta helt ensam. en drivs av 230 VC. I kapslingen finns en INskena med med plats för fem moduler (90 mm), t.ex. en kontaktor som kan krävas för styrning av lysrörsarmaturer. 600 har en normkapsling i plast för montage på INskena. Eftersom 600 monteras i ett elskåp måste minst en extern mikrofon anslutas. Till 500/600 kan extra mikrofoner kopplas in (260, max 6 st. se sid 3), IRdetektorer (t.ex. P2200), tryckknappar, ljussensor, kopplingsur m.m. 500/600 har en 12 VCutgång för t.ex. extern detektormatning. Högfrekvent ljud 6 8 khz Ohörbart lågfrekvent ljud 03Hz Sljudet Högfrekvent ljud 6 8 khz lockeringsfunktioner Ibland vill man inte tända belysningen automatiskt. Med en ljussensor eller kopplingsur kan man blockera tändning för den ena eller båda kanalerna. Enbart tändning kan blockeras med bygeln LOCK t.ex. när högfrekventa störninga förekommer. et går även att tända den ena kanalen med tryckknapp och den andra automatiskt. Knappfunktioner et finns två ingångar för tryckknappar. Olika funktioner kan väljas för ingångarna, se sidan 4. Extronic tel ver. 5.3

3 Funktionslägen (Se även på sidan 9.) Fem olika funktionslägen för olika lokaler kan väljas: 1 RE STNR: En eller två belysningsgrupper i en lokal. nvänds vid ynamisk belysningsstyrning. 1 RE EXTR: En eller två belysningsgrupper i en lokal. och fungerar separat. e kan tändas och släckas var för sig med tryckknappar. TOGGLE: Jämn fördelning av belysningstid mellan två belysningsgrupper. 2 RES: elysningsstyrning i två lokaler. TOGGLE EXTR: Växlande funktion för äldre lysrörsarmaturer. Minsta tiden för ny upptändning av belysningsgrupp kan begränsas. etekteringsområde Storleken på detekteringsområdet varierar beroende på de akustiska förhållandena. Optimalt fungerar detektorn i slutna lokaler där tillträde sker via dörrar. etektering med en mikrofon är möjlig i trapphus med 5 våningar. Vid flera våningar kan flera separata mikrofoner anslutas. Projektering och placering För optimal funktion är det viktigt att detektorn och extra mikrofoner placeras på rätt plats. et kan i vissa fall krävas praktiska prov, för att utröna var detektor och mikrofoner skall placeras och hur många mikrofoner som krävs för en optimal funktion. Utred gärna de akustiska förhållandena genom att placera en lös, strömförsörjd detektor i lokalen och kontrollera funktionen genom att studera indikeringsdioderna och. I många fall överträffar verkligheten teorin. eräkningsmodell för placering av två mikrofoner i ett högre trapphus: H1=3xr H2=1xr r r = detekteringsområdets radie r H 2 x antalet mikrofoner ntal mikrofoner = H 2r H = totala höjden i lokalen som skall detekteras (eller längden beroende på lokalens utseende). H1 och H2 = placering av mikrofon/detektor. Exempel; 500 och en mikrofon 260 installeras i ett trapphus. (Se bild Placering av två....) H=24m r= 6m H1=3x6=18m H2=1x6=6m Observera! Motsvarande beräkning kan ske för horisontell placering av mikrofoner i t.ex en korridor. H H1 H2 Placering av två mikrofoner i ett högre trapphus. r r 0,5 H 0,5 H En detektor/mikrofon placeras centralt H Installationstips Se även applikationsexemplen i slutet av denna manual! Störningar Vid trapphus utformade för nödutrymning förekommer ofta ståldörrar mot övriga utrymmen. För att erhålla en optimal funktion och undvika att lågfrekventa infraljud, genererade av dörrar utanför trapphuset, påverkar systemet, bör ståldörrar kontrolleras extra. Känn på dörrarna i stängt läge. Om de är rörliga och glappar lite när låskolven är ute kan tryckförändringar i andra utrymmen påverka detektorn. Montera gärna en enklare tätningslist för att få bort glappet. et viktigaste är att dörren inte kan röra sig och fungera som ett stort membran. Vid just nödutrymningstrapphus med relativt liten volym i förhållande till höjden kan man uppnå bra funktion utan att behöva ta till en extra mikrofon. Gör prov! et är viktigt att dörrstängare till angränsande utrymmen kontrolleras. örrarna får inte stänga för hårt med en smäll. et kan då skapa starka infraljud som ger felaktiga detekteringar. Även dörrar i utrymmen som inte är i direkt anslutning till det detekterade utrymmet kan påverka detektorn, t.ex hissdörrar. Känslighetskontroll Kontrollera gärna att känsligheten inte är för högt ställd genom att påverka dörrar i huvudtrapphus samt ytterdörrar etc. När osäkerhet råder om det är högfrekventa eller lågfrekventa störningar som påverkar detektorn kan detta kontrolleras genom att den ena eller andra ljudkanalen i detektorn tillfälligt kopplas ur, medan mätning av drifttid pågår. På detta sätt kan det utrönas om det är eller känsligheten som måste minskas för en bra funktion. okumentation En komplett installation skall alltid avslutas med ett protokoll där injusteringen samt drifttid före och efter installationen redovisas. essa uppgifter erhålls genom mätningar med drifttidsmätare (ljudlös) eller testenheten Mitsubishi (ger både drifttid och antal tändningar). Ett formulär, Formulär för injustering och utvärdering av närvarostyrd belysning med 500 eller 600 finns bifogat i slutet av denna manual. I anläggningar med ynamisk belysningsstyrning bör energimätning före och efter installation utföras. Formulär för ynamisk belysningsstyrning finns att hämta på under Närvaodetektering/okumentation/Manualer. Extronic tel ver. 5.3

4 2 30 VC Inkoppling nslutning till 230 VC och av mikrofoner, tryckknappar, detektorer m.m. framgår av kopplingsschemat nedan. OS! Om det vid anslutning av extern mikrofon inte finns någon utspänning på plinten för anslutning av extern mikrofon i 500/600, skall i första hand säkringen för extern spänningsmatning kontrolleras. en är placerad på bottenkortet i 500/600, se bilden nedan. lockeringsingången kan användas för inkoppling av en ljussensor, bygel, eller ett kopplingsur som hindrar upptändning av belysningen. Knappar som kopplas till ingång 1 & 2 skall vara momentant slutande och återfjädrande. Reläutgångarna är avsedda att driva 230 V kontaktorer för belysningen, ej lysrörslast. OS! Nedanstående lösning med kontaktorstyrning är inte optimal. Studera applikationer 2 och 3 med ynamisk belysningsstyrning och dimbara driftdon på sidan Vid inkoppling av lysrör måste kontaktorer användas mellan 500/600 och armaturerna. Kontaktor Kontaktor Extra mikrofon 260 Relä C NC Relä C NC Kontaktorerna anpassas efter lasten. L N VC L3 L2 L1 N Jord Inkommande faser Extra mikrofon 260 Max. 6 st. mikrofoner kan kopplas in utan extra matning. Se även Strömförsörjning nedan! Kretskort i mikrofon 260: Range ; bygel för val av detekteringens frekvensområde MIK. Spänning ansluten, grön lysdiod Range Far Near Känslighet 12V Relä EXTRONIC Mikrofon Känslighetsinställning av området, indikering med gul lysdiod Gul lysdiod indikerar signalen Röd lysdiod indikerar signalen Känslighetsinställning av området Relä coustic detector 600 For occupancy detection Extronic Stockholm Sweden Patent no:s Europe , Sweden , Norway , Finland Voltage: Effect: Max. load: 230 VC 50 Hz Max 9V/ Min 5V 250 V/5 resistive load/relay Ingång 1 lockeringsingång alternativa inkopplingar Ljussensor Kopplingsur ygel Ingång 2 (valbar) 12 VC ut Momentant slutande kontakt (flera kan parallellkopplas) Schemat visar möjligheter och olika tillbehör. Passiv IR P2200 EXTRONIC C NC TP P2200 är en passiv IRdetektor speciellt utvecklad för närvarodetektering. en har utbytbar lins (41 olika) och med standardlinsen nr. 15 är detekteringsområdet 40 x 40 m. etektorn har timer och ljussensor. Magnetkontakt med normalt öppen kontakt ger slutning vid dörröppning. Kodlås lternativt kan detektor, magnetkontakt, kodlås eller tryckknapp (momentant slutande) anslutas. OSERVER! Till 500/600 version 5.3 måste mikrofoner 260 version 5.X användas. Strömförsörjning etektorn kan maximalt belastas med externa enheter (mikrofoner, IRdetektorer m.m.) med en sammanlagd strömförbrukning på 150 m. OS! Vid överbelastning kommer automatsäkringen för extern spänningsmatning att lösa ut. en är placerad på bottenkortet i 500/600. Åtgärda felet. Säkringen återställs om spänningsmatningen till :n kopplas bort under 10 sekunder. Gör en strömbudget för varje applikation! Mikrofonen 260 förbrukar 22 m. IRdetektor P2200 förbrukar 25 m. Om kringutrustningen kräver mer än 150 m måste systemet kompletteras med en separat strömförsörjning. Likriktaren EXE2000 (best. nr ) är då lämplig. Minusplinten i EXE2000 kopplas till minusplinten i 600. Plusplintarna kopplas inte ihop. Extronic tel ver. 5.3

5 Inställning På det övre kretskortet i detektorn finns lysdioder som indikerar funktionen, byglar för val av funktion och potentiometrar för inställning av känslighet och tid. EXT ET; lysdiod (gul), indikerar detektering av extern IRdetektor, magnetkontakt etc. EXT ; lysdiod (gul), indikerar detektering av extern mikrofon. EXT ; lysdiod (gul), indikerar detektering av extern mikrofon. ETECT; lysdiod (röd), lyser vid detektering. STRT LOCK; bygel som blockerar start. PHOTOCELL SENS; känslighetsinställning av ljussensor. FUNCTION; ygel, bestämmer blockeringsingångens funktion. ygeln skall LRIG placeras i läge FORCE OFF när ljussensor används! LOCK INPUT; lysdiod (gul), lyser om blockeringsingången är påverkad. CHNNEL; bestämmer vilka kanaler blockeringsingången påverkar. LOCK; lysdiod (gul), lyser vid blockering av signal. EXT EXT RNGE FR EXT ET NER INTERN MIC. STRT LOCK ETECT LOCK LOCK SUM RML LOCK INPUT PHOTOCELL FUNCTION CHNNEL SENS. STRT FORCE & OFF Svenskt patent nr: Europa patent nr: Programvara 5.3 MOE 1RE TOGGLE 2 RES EXTR FUNC. POWER CHNNEL CHNNEL TIME STNR INPUT 2 EXTR SEE MNUL SWITCH N VER.. EXT. ET. TEST RML TIME x1 x10 POWER; lysdiod (grön) lyser när matningsspänning är ansluten. CHNNEL ; lysdiod (röd), lyser när relä är draget. CHNNEL ; lysdiod (röd), lyser när relä är draget. TIME ; frånslagsfördröjning, max. 20 min. TIME ; frånslagsfördröjning, max. 20 min. (200 min. med x 10) (funktionen varierar med prog.). Tidsinställning kanal & (x1) 5min 2,5 min 10 min Extronic Elektronik Stockholm Sweden 500/600 Version 5.0 EXTR FUNC; bygel för inkoppling av extrafunktioner. MOE; bygel för val av funktionsläge. Mikroprocessor med versionsnummer. ; bygel för inkoppling av extern mikrofon min YGEL CHNNEL ; val av tidsintervall för TIME, max. 200 min. INPUT 2; bygel för val av funktionen på ingång 2, plint 15 & 16 (knapp eller detektor). TEST / RML; bygel, för inkoppling av korta fasta tider vid test / intrimning. OS! Vid normal användning skall bygeln alltid stå i läge RML. Tiderna blir annars nerkortade till ett par sekunder, oavsett TIME potentiometrarnas inställning. Endast i 500 ; lysdiod (gul), lyser vid detektering av int. mik. ; inställning av den interna mikrofonens känslighet INTERN MIC; bygel för inoch urkoppling av interna mikrofonen. RNGE ; bygel för val detekteringens frekvensområde. ; lysdiod (gul), lyser vid detektering av int. mik. ; inställning av den interna mikrofonens känslighet. Standardprogrammering = programmeringsbyglarnas placering ilden visar standardprogrammeringen av detektorn vid leverans. OS! yglarna RNGE och INTERN MIC finns endast i 500. Extronic tel ver. 5.3

6 2 30 VC Inställning av och detektering 260 Känslighet etektering FR NER Extern mikrofon EXT EXT Extern detektor etektormatning INPUT 2 SWITCH EXT. ET. Till belysningslogik EXT ET ETECT SUM EXTRONIC C NC TP Intern mikrofon (500) FR NER Känslighet OSERVER! För optimal inställning och redovisning av drifttidsförkortning bör en drifttidsmätare vara inkopplad under intrimningsperioden. Vid ynamisk belysningsstyrning är det lämpligt att mäta energiförbrukningen före och efter installation. Lämplig drifttidsmätare är W7, best.nr Installationen förutsätts vara klar samt spänning och last tillkopplad. Inställningen av känslighet skall alltid ske av en ljudkanal i ( eller ) taget enligt nedanstående förfarande. örja injusteringen med kanalen som sköter tändningen. Koppla bort kanalen för den mikrofon som skall justeras, eventuella extra mikrofoner bortkopplas helt. Vid justering av extra mikrofon kopplas den inbyggda mikrofonen (i 500) bort och eventuella övriga extra mikrofoner. Om en av flera extra mikrofoner skall bortkopplas sker det i respektive mikrofons anslutningsplint. Samtliga extramikrofoner kan kopplas bort med bygel i huvudenheten se Urkoppling av Int/Extern mikrofon, sid 7. inställning ljud är lågfrekvent ljud (infraljud) som bildas när dörrar inomhus öppnas och stängs, av åska, flygplan, kraftig vind o.s.v. etektorn är speciellt känslig för ljud från dörrar som öppnas och stängs. Olika dörrar i olika lokaler genererar olika starka ljud. Stora dörrar genererar starkare ljud än små dörrar. örrar mot större lokaler genererar starkare ljud. En ytterdörr genererar alltså starkare ljud än en dörr till en städskrubb. Med potentiometern (i 500 eller i 260) ställs känsligheten för lågfrekvent infraljud in (ljud under 5 Hz). Låt någon gå in i lokalen upprepade gånger via den minsta och längst bort belägna dörren och öka långsamt känsligheten för. vbryt känslighetsökningen när en god funktion uppnåtts. Vänta minst 10 sekunder mellan varje test så att elektroniken stabiliserar sig. Prova sedan övriga dörrar i objektet och finjustera eventuellt. inställning detekteringen reagerar på hörbart ljud från några khz till 25 khz. essa bildas bl.a. av tal, särskilt s ljudet. etektorn är speciellt konstruerad för att detektera mänskligt tal och steg/hasljud från människor som går. Frekvensområde Ljud påverkas av avstånd. Ljud med lägre frekvenser dämpas mindre än ljud med högre. Med bygeln FR/NER kan man påverka frekvensområdet för detekteringen. Med bygeln i läge NER detekterar detektorn ljud som inte sprids så långt. Med läget FR detekterars ljud som når längre, även ljud som kan komma igenom dörrar. ärför skall man sträva efter att ha bygeln i läge NER. Känslighet Med potentiometern ställer man in den interna mikrofonens (500) känslighet för högfrekvent ljud. Ställ känsligheten så lågt som möjligt, men ändå så känsligt att normala ljud i lokalen detekteras. Testa så att ljud från angränsande utrymmen inte detekteras. eakta även möjligheten att blockera ljud innan ljud detekteras, se Uppstartsblockering av ljud sid 8. RNGE FR NER Extronic tel ver. 5.3

7 Urkoppling av Intern/Extern mikrofon Tidsinställning Med urkopplingsbyglarna INTERN MIC & och & kan man koppla bort de interna och externa mikrofonerna. EXT EXT EXT ET INTERN MIC. essa byglar finns inte i 600! Timer (kanal ) kan ställas in från ca 3 sek. till 20 min. Timer, från ca 3 sek. till 200 min. Tidsområde väljs med bygel. Tidsinställningen har olika funktioner beroende på i vilket funktionsläge detektorn arbetar. CHNNEL TIME CHNNEL TIME x1 x10 yglarna INTERN MIC och finns bara i 500. Intern och extern mikrofon inkopplade för och detektering. Endast extern mikrofon inkopplade för och detektering. Endast detektering inkopplad. EXT EXT EXT ET INTERN MIC. EXT EXT EXT ET INTERN MIC. EXT EXT EXT ET INTERN MIC. Frånslagsfördröjning I princip bör så kort tid som möjligt väljas för att den största energibesparingen skall erhållas. Följande exempel kan vara vägledande. ntag att det i ett trapphus tar 1 minut och 15 sekunder att passera in, gå upp till tredje våningen och in i lägenheten. Man bör då välja en tid i detektorn på låt säga 1 minut och 30 sekunder. I detta fall kommer inte ljuset att slockna även om man går så tyst att ytterligare detektering ej sker under passagen. Sannolikt kommer mikrofonen att uppfatta antingen ytterligare öppnande av dörr (hissdörr) eller annat ljud (t.ex fotsteg). Tiden förlängs därmed maximalt med 1 minut och 30 sekunder, räknat från den sista störningen och belysningen förblir tänd under hela passagen genom trapphuset. etta exempel har en optimal inställning som mycket väl kan användas vid glödljusinstallationer, lågvoltslampor, halogenlampor och andra ljuskällor som tål intermittent drift. När det gäller lysrör kan de drivas på en mängd olika sätt med varierande tålighet mot intermittent drift. en akustiska detektorn kan många gånger prestera bättre effektivisering än vad ljuskällornas begränsningar medger. Studera ynamisk belysningsstyrning och tillhörande applikationsexempel i handboken etekteringsteknik för energieffektivisering eller på vår hemsida Välj alltid dimbara don i lokaler där det sker många passager per dag. Test och inställningsläge För att underlätta vid testning och inställning av systemet kan man ställa detektorn i test och inställningsläge. et sker med en bygel. Tidsfunktionerna förkortas därmed till fasta tider på några sekunder. Testläge TEST RML OS! Vid normal användning skall bygeln alltid stå i läge RML. Tiderna blir annars nerkortade till ett par sekunder, oavsett TIME potentiometrarnas inställning. Extronic tel ver. 5.3

8 Uppstartsblockering av ljud lockeringsfunktion I speciella fall där periodvisa hörbara störningar kan förekomma kan man programmera detektorn för att vara okänslig för hörbara ljud under vissa förutsättningar. Genom att flytta bygel STRT LOCK till LOCK är detektorn helt döv för hörbara ljud intill att en inpassage sker. Först när en detektering av ljud skett genom att en dörr öppnas kopplas detekteringen in och håller belysningen tänd intill att samtliga ljud upphört och inställd tid utgått. ärefter är detektering blockerad igen. Ett exempel från ett bussgarage: ussarna körde in på vintern med en massa snö. När stora snöstycken smälte och föll ner på betonggolvet tändes belysningen. essa tändningar gick att eliminera. lockeringsfunktioner via blockeringsingången Signal STRT LOCK LOCK LOCK RML FUNCTION PHOTOCELL SENS. STRT FORCE OFF CHNNEL & Tänds varje gång en signal blockeras Visar att blockeringsingången är påverkad När ljussensor används ställs ljuskänsligheten här. e funktioner som beskrivs nedan aktiveras av blockeringsingången, plint 11 & 12. Via blockeringsingången förhindras tändning av belysningen eller så släcks belysningen. En ljussensor, bygel eller ett kopplingsur kan anslutas till blockeringsingången. Lysdioden LOCK INPUT indikerar om blockeringsingången är påverkad lockeringsingång alternativa inkopplingar Ljussensor Kopplingsur ygel lockeringsfunktion STRT innebär att blockeringsingången blockerar automatisk tändning vid närvaro. Vill man tända måste man använda en tryckknapp. Om blockeringsingången påverkas efter att detektorn tänt belysningen på verkas inte detektorns funktion. et innebär att en ljussensor som blir belyst av armaturerna kan placeras i lokalen utan att belysningen släcks. lockeringsfunktion FORCE OFF innebär att blockeringsingången släcker belysningen direkt. elysningen kan inte vara tänd så länge blockeringsingången är påverkad. En kanal som är blockerad kan inte tändas via tryckknappsingångarna. FUNCTION STRT FORCE OFF Ljussensorn skall LRIG placeras i en lokal när man använder FORCE OFF! FUNCTION STRT FORCE OFF lockering / fotocell Med bygeln CHNNEL kan man välja om bara en kanal () eller båda kanalerna (&) ska på verkas av blockeringsingången. nvänds funktionsläget TOGGLE blockeras kanal eller kanal varannan gång när bygeln är i läge. Ljussensor CHNNEL & Känsligheten hos en ansluten ljussensor ställs in med potentiometern PHOTOCELL SENS. Ljussensorn skall vara Extronic:s ljussensor LS10 med beställningsnummer: Ljussensor och ynamisk belysningsstyrning Funktionsläget 1 RE STNR och bygeln för TI, CHNNEL i läge x10. ska användas vid ynamisk belys ningsstyrning. När belysningen lyser med lågeffekt och CHNNEL det ändå är tillräckligt ljust i lokalen kommer Timer att räkna ner oavsett TIME närvaro. När timer har räknat klart och det inte är någon närvaro (ljudtimer) kommer den svaga belysningen att släckas helt. Ingen tändning kommer att ske förrän ljussensorn känner att det är för mörkt. lockeringsfunktionens principiella uppbyggnad. PHOTOCELL SENS. Ett ex: I ett trapphus med 500/600 släcks belysningen på förmiddagen när det är tillräckligt ljust även om människor passerar vid olika tillfällen i trapphuset. x1 x10 Extronic tel ver. 5.3

9 Funktionslägen 500/600 har flera funktionslägen för att passa i olika lokaler. Funktionslägena ändrar funktionerna för tryckknappar, blockeringsingången, externa detektoringången, detektering, timerfunktioner samt belysningslogik. 1 RE STNR etta funktionsläge kan styra en eller två belysningsgrupper i en lokal, eller vid ynamisk belysningstyrning tillsammans med en nivåväljare. Vid närvaro drar både kanal och. å detektering av närvaro upphör, börjar först timer att räkna ner och när timer räknat klart startar timer att räkna ner. Time : När timer har räknat klart släpper relä och bara relä är draget. Vid ynamisk belysningsstyrning bestämmer Time frånslagsfördröjningen för den höga belysningsnivån. Time : Timer börjar räkna ner när timer har räknat klart. När timer har räknat klart släpper även relä. Vid ynamisk belysningsstyrning bestämmer Time den längre frånslagsfördröjningen för den låga belysningsnivån. Med bygeln x10 kan Timer ställas till maximalt 200 minuter. Se applikationsexempel på sidan RE EXTR etta funktionsläge är till för att styra en eller två belysningsgrupper i en lokal. Två belysningsgrupper arbetar var för sig. Time : Här ställs önskad frånslagsfördröjning för kanal. Time : Här ställs önskad frånslagsfördröjning för kanal. TOGGLE STNR Funktionsläget Toggle kan t.ex. används i utrymmen där belysningen är fördelad 5050 procent mellan belysningsgrupperna och. Toggel standard fungerar på liknande sätt som 1 RE STNR men relä och växlar nersläckningsordningen varannan gång.för att slitaget mellan grupperna ska bli jämnt. et innebär att ibland släcks relä, före relä och ibland före, och inte alltid först som i 1 RE STNR. Se applikationsexempel på sidan RES etta funktionsläge är till för att styra belysningen i två lokaler t.ex. en herr och damtoalett. Kanalerna och fungerar helt separat från varandra, allt efter närvaro. etektorn /500 placeras i den ena lokalen och dess mikrofon styr kanal. I den andra lokalen placeras en eller flera mikrofoner som styr kanal. TOGGLE EXTR etta funktionsläge är en variant av Toggle Standard speciellt anpassad för uppgradering av befintlig lokal med äldre typ av lysrörsarmaturer. et sliter extra hårt på lysrören om de släcks och sedan tänds innan lysrören hunnit svalna. Lysrörens livslängd ökar väsentligt om de hinner svalna lite innan de tänds på nytt. Med funktionsläget TOGGLE EXTR är armaturerna uppdelade i två grupper. åda grupperna tänds vid detektering av näravaro. å närvaron upphör släcks den första gruppen efter inställd frånslagsfördröjning (timer ). en andra gruppen släcks efter att den första svalnat under önskad tid (timer ). Växelvis släcks grupp eller först. Om man vill att lysrören ska vila 10 minuter ska timer stå på 10 minuter. Se applikationsexempel på sidan 18. elysningslogik elysningslogiken i detektorn bestämmer i vilken ordning kanalerna skall tändas och släckas, vad tryckknappsingångarna skall göra, vilken timerfunktion som skall användas osv. I funktionslägena 1 RE EXTR och 2 RES är belysningslogiken separerad för kanal och. Ingång 1 och 2 Ingång 1 kan endast användas som tryckknappsingång. Obegränsat antal tryckknappar kan anslutas och användas för att tända och släcka belysningen. eroende på funktionsläge styr ingången endast kanal eller båda kanalerna. Ingång 2 kan användas antingen som tryckknappsingång eller extern detektoringång. Funktionen väljs med en bygel INPUT2 som kan vara antingen SWITCH (tryckknappsingång) eller EXT ET (Extern detektor). eroende på funktionsläge har ingångarna olika funktioner. I lägena 1 RE EXTR och 2 RES fungerar kanal och separat. Ingång 1 tänder och släcker kanal och ingång 2 tänder och släcker kanal. I de övriga funktionslägena styr tryckknappsingångarna båda kanalerna. å kan man tända/släcka båda kanalerna med ingång 1, men med ingång 2 kan endast båda kanalerna tändas. Med frånslagsfördröjning avses den tid som belysningen är tänd efter sista detektering. Tiden förlängs (timern börjar från noll) för varje ny detektering. Extronic tel ver. 5.3

10 Styrning av olika ljuskällor Glödljus Glödljus (glödlampor) har naturligtvis inte den högsta verkningsgraden bland våra ljuskällor, men används trots allt i många sammanhang exempelvis i gamla fina trapphus, sällan besökta källare och vindsgångar. Om man närvarostyr glödljus blir oftast drifttiderna försumbara eftersom man kan nyttja väldigt korta brinntider (detektorfördröjningen). Glödljus tål mycket bra att tändas och släckas. I mer avancerade anläggningar kan man låta närvarostyrningen växla mellan två dimmerutrustningar som är inställda på låt säga 5 och 80 procent. et betyder att man har ett varmt och välkomnande grundljus (5 procent) som växlar till högre nivå (80 procent) vid närvaro. etta tillfredställer många gånger kravet på att ha ett visst grundljus i trapphus samt förlänger livslängden genom att glödljusen drivs med en lägre matningsspänning. Se vidare applikationsexempel 2I (2 Ivar) i handboken och projekteringsguiden på I detta exempel visas halogenlampor, men kan även användas för vanligt glödljus. Halogenlampor Halogenlampor klarar intermitent drift som vanligt glödljus. Se vidare ovan vad som gäller för glödljus. Lysrör med drosseldrift Om man inte avser att byta ut armaturerna till armaturer med högre verkningsgrad (driftdon) är man tvungen att följa ljuskällefabrikanternas rekommendationer gällande drifttider. Förslitningen av lysrör har ett direkt samband med antalet tändningar. Vid närvarostyrning av belysningen är det också viktigt att använda elektroniska tändare typ Pulse starter eller Strike från ura Light. e ger en längre förvärmning och en distinkt tändning som skonar lysrören. Eftersom drosseldrift drar procent mer energi bör man alltid överväga armaturer med driftdon och då välja dimbaradonmed1 10Vstyrning. Lysrör med drift (ej dimbara) Icke dimbar drift borde beläggas med en kraftfull miljöavgift så att driftdon som är dimbara används i större utsträckning. ranschen lider av att driftdonen och ljuskällor har korta livslängder på grund av att de inte tål intermitent drift genom tändning och släckning. Vid odimbara driftdon måste man följa ljuskälletillverkarnas rekommendationer om kortaste brinntid vilket ger en katastrofal energiförbrukning och överhettade driftdon och därigenom kort livslängd. Nedanstående diagram visar skillnaden i energiförbrukning om man jämför med de möjligheter som öppnas om man väljer dimbara don (grön kurva). Lysrör med drift (dimbara) Vid nyinstallation och renovering är det ett allvarligt misstag att inte välja dimbara driftdon i armaturerna. etta gäller även om man inte skall närvarostyra belysningen! Möjligheten att dimra belysningen innebär att effekten steglöst kan regleras och arbetstemperaturen reduceras och ger därmed avsevärt ökad livslängd. Vid närvarostyrning kan man uppnå flera intressanta funktioner och tillfredsställa behovet av grundljus utan att installera extra armaturer som skapar olika underhållsintervall. Studera gärna exemplen 4 och 1F i handboken eller i projekteringsguiden på Övriga ljuskällor Övriga typer av ljuskällor på marknaden kan ha varierande möjlighet att tändas, släckas och dimras. Rådgör med respektive ljuskälletillverkare! 100% 80%. 48% Tid Temperatur Temperaturen har stor inverkan på driftdonens livslängd Tid 100 C timmar timmar timmar Extronic tel ver. 5.3

11 ynamisk belysningsstyrning ynamisk belysningsstyrning innebär att belysningen förändras efter hur lokalen används. Glöm kopplingsur, tidkanaler, släckpulser och fastighets datorer, låt i stället människan med sin blotta närvaro styra anläggningen till rätt ljusnivå; grundljus, nattljus, fullt ljus eller helt släckt. Är lokalen tom under en längre tid släcks belysningen helt och varken grundljus eller fullt ljus lyser. Tekniken tillåter även upptändning under just den tid som passage sker och detta utan extra slitage på ljuskällorna. en närvarostyrda belysningen kan därmed göras upp till 80 procent bättre än konventionell belysningsstyrning som släcker och tänder belysningen enligt ljuskälletillverkarnas rekommendationer, se diagram nedan. Fördelarna är många Ökad livslängd Lägre drifttemperatur för driftdonen, vilket drastiskt ökar livslängden. Genom att endast tillföra 80 procent energi till ljuskällan med dess värmeförluster och 80 procent energi till driftdonet och dess värmeförluster, får man en kvadratisk förbättring av värmeförhållandena i armaturen. etta medför i sin tur en väsentligt ökad livslängd, ända upp till fyra gånger längre. Möjligheten till kort intermitent drift bidrar även till en lägre fortfarighetstemperatur i armaturen som avsevärt förlänger livslängden på driftdonen. Minskat slitage på lyspulvret förlänger den praktiska livslängden. Lyspulvrets förslitning är en produkt av effekt gånger tid. Om man bara tar ut 80 procent effekt av ljuskällan erhåller man 20 procent längre drifttid och livslängd på lyspulvret. etta översatt i praktisk livslängd, kan betyda flera års ökad drifttid. ntalet tändningar per dygn minimeras kraftigt, vilket betyder mycket ökad livslängd på ljuskällorna. lla känner väl till den här kurvan som utvisar förväntad livslängd i förhållande till inkopplingstiden. tt tända och släcka med korta tidsintervaller är förödande för lysrören, i stället för förväntade 8000 brinntimmar kan det bli 800 timmar. Mjukt grundljus et går att åstadkomma ett jämnt mjukt grundljus utan extra armaturer med åtföljande extra underhåll. tt låta var tionde armatur lysa med full effekt i ett garage är 70talstänkande, se gul kurva i diagrammet nedan. etta skapar ett starkt punktformigt ljus som stänger ögat och man upplever det mörkt utom just under armaturen. Minskat underhåll tt låta var tionde armatur lysa med full effekt skapar även olika underhållsintervall för olika armaturer i samma utrymme, vilket betyder att anläggningen måste besökas två gånger under en given underhållsperiod. Ett jämnt fördelat grundljus ger en jämn förslitning och i kombination med den ökade livslängden en väsentligt ökad tid mellan underhållstillfällena. Lättare anpassning för ögat Med samtliga armaturer brinnande på 1 2 procent ljus skapas ett mjukt och jämnt fördelat grundljus, som i stället öppnar ögat och människans fysiologiska förutsättningar kan här nyttjas i energisparsammanhang. När det är mörkt ute dimras belysningen ner till ca 25 procent nattljus vid närvaro i lokalen, vilket gör att ögonen snabbare anpassar sig vid passage in och ut ur t.ex. ett garage. Vid längre period utan detektering släcks även grundljuset så att tomgångsförlusterna reduceras och armaturerna får vila. et ger endast ett fåtal tändningar med kallstart under ett dygn. Se diagram nedan! 100% 80% Effekt Tänt vid närvaro Släcker ner till grundljusnivån, ca två procent, varje gång närvaron upphör. Övergången till viloperiod efter 12timmar.Under viloperioderna minimeras energibehovet till den akustiska detektorns egenförbrukning. I detta exempel ger det endast två tändningar med kallstart under tidsperioden.... Energikostnad vid belysningsstyrning enligt lysrörstillverkarnas rekommendationer vid släckning och tändning.... Tomgångsförlusterna i donen gör att 1% ljus kräver48% eleffekt. Energikostnad vid dynamisk belysning med nivåväljare och dimring. Projekterar du en gul anläggning riskerar du att din kund drabbas av högre kostnader för el, ljuskällor och driftdon. 48% Energiförbrukning för grundljus dygnet runt enligt ljuskälletillverkarnas rekommendationer. Tid Extronic tel ver. 5.3

12 pplikationsexempel Funktionsläge; 1 RE STNR I applikation 1 4 är 500/600 inställd i funktionsläge 1 RE STNR. etta funktionsläge är till för att styra en eller två belysningsgrupper i en lokal. Om tryckknappsingångar används styr de båda kanalerna. 1. Trapphus med akustisk detektor 50 Hz eller ej dimbara driftdon (pplikationsexempel 4 i projekteringsguiden på Lokalen OS! Vid nybyggnation eller renovering rekommenderar vi att ynamisk belysningsstyrning installeras. Se applikationsexempel 2 som beskriver den ynamisk belysningsstyrningen i trapphus! enna lösning ska endast användas när armaturerna inte kan bytas mot armaturer med dimbara driftdon Vid släckning bryts först två faser (grupp ) efter en tidsfördröjning inställd enligt ljuskälleleverantörens rekommendationer (ofta 1020 minuter). Om ingen detektering sker inom t.ex. två timmar (t.ex. nattetid) släcks den tredje fasen (grupp ). et innebär att systemet har en adapterande funktion som anpassar sig till verkliga rörelser i trapphuset. ärigenom är trapphuset inte mörkt under de perioder på dygnet när det är relativt täta rörelser, minst grupp är tänd. När belysningen är helt släckt eller endast grupp är tänd och någon beträder trapphuset (en dörr öppnas), tänds båda belysningsgrupperna direkt. nslutning av mikrofonerna, som kopplas parallellt, kan ske med EKKX 1 x 4 x 0,5 mm 2. Grupp Grupp Kontaktorn anpassas efter lasten. Trapphuset är en sluten lokal dit tillträde sker genom ett antal dörrar. et gör den akustiska tekniken oöverträffad, den enda teknik som medger upptändning innan inträde i lokalen. Trapphus är ofta att anse som ett högfrekvent använt utrymme, överväg rätt armaturer och rätt styrmetod. etektering med rätt system är i allmänhet inget problem, däremot är det viktigt att överväga rätt sätt att styra ljuskällorna. Gör man fel här kan det få oanade konsekvenser med kraftigt ökat under håll och slitage på både ljuskällor och driftdon. Vid nybyggnation eller renovering rekommen derar vi att ynamisk belysningsstyrning installeras. Se applikationsexempel 2. Trapphus med akustisk detektor och dimbara driftdon, som beskriver ynamisk belysningsstyrning i trapphus! Ljuskällor en här applikationen visar ett exempel med armaturer som har 50 Hz drosseldrift eller ej dimbara driftdon. Vid konventionella driftdon (drosseldrift) skall elektroniska tändare (t.ex. UR Strike ) användas för att lindra slitaget på lysrören. Placering av detektor Se sidan 3! Styrsystem etta exempel visar en konventionell anläggning med akustisk detektor, två belysningsgrupper och adapterande funktion. I exemplet rekommenderas att lasten delas upp i två grupper med två respektive en fas som styrs av den akustiska detektorns respektive kanal. I grupp ingår de flesta armaturerna och i grupp ett mindre antal armaturer som uppfyller kravet på grundljus. Extra mikrofon V Extra mikrofon V Kontaktor C NC C NC Relä Relä Kontaktor L1 N POWER EXT STRT LOCK MOE CHNNEL CHNNEL ETECT LOCK EXT LOCK 1RE RNGEXTRONIC For occupancy SUM TOGGLE RML detection TIME TIME FR EXT ET 2 RES LOCK INPUT NER Extronic PHOTOCELL FUNCTION Stockholm CHNNEL EXTR FUNC. Sweden INTERN MIC. SENS. Patent no:s Europe , Sweden , STNR Norway , Finland STRT INPUT 2 x1 FORCE EXTR & SEE MNUL SWITCH x10 Voltage: OFF230 VC 50 Hz N VER.. EXT. ET Mikrofon 1x4x0,25mm 2 coustic detector 600 Effect: Max. load: Max 9V/ Min 5V Programvara V/5 resistive load/relay. TEST RML 400/UZZER För injustering och programmering av den akustiska detektorn hänvisas till detektorns manual. Materielspecifikation för denna applikation Produkt est. Nr Enr kustisk detektor Mikrofon 260U lternativ materiel Mikrofon 260P Ingångar för extra funktioner Inkommande faser L3 L2 N L1 Extronic tel ver. 5.3

13 EXTRONIC SEE MNUL N VER.. 2. Trapphus med akustisk detektor och dimbara driftdon (pplikationsexempel 4 i projekteringsguiden på Funktionsläge; 1 RE STNR Lokalen Trapphuset är en sluten lokal dit tillträde sker genom ett antal dörrar. et gör den akustiska tekniken oöverträffad, den enda teknik som medger tändning innan inträde i lokalen. Ljuskällor rmaturerna i det här trapphuset har dimbara driftdon med analog styrning (1 10 V). Styrsystem Vid nybyggnation eller renovering där man får möjlighet att välja driftdon i armaturerna är det i dag erfarenhetsmässigt och enligt teknikens ståndpunkt ett allvarligt fel att inte utföra anläggningen enligt principen ynamisk belysningsstyrning. en beskrivs ingående i handboken etekterings teknik för energieffektivisering och i broschyren ynamisk belysningsstyrning. Tekniken kan användas både vid akustisk styrning och styrning med IRdetektorer. OS! Vid akustisk detektering är det en förutsättning att trapphuset är slutet, dvs att det är dörrar, som normalt är stängda, mot alla andra utrymmen. Funktion Vid inträde i trapphuset tänds belysningen till den normalnivå som är inställd på potentiometer High i nivåväljaren NV2, t.ex. ca 80 procent. elysningen förblir tänd till 80 procent under hela närvaroperioden. å närvaron upphör plus efter den fördröjning som är inställd för relä utgång, sänks belysningen till grundljusnivån. en är inställd till ca 2 procent på potentiometer Low i NV2, så det blir inte helt mörkt i trapphuset. Är det inte någon närvaro i trapphuset under en längre tid, 1 2 timmar som är inställt som fördröjning för reläutgång, släcks belysningen helt under en viloperiod, för att undvika tomgångsförluster. Maximal fördröjning som kan ställas in för reläutgång är 200 minuter. Se även diagrammet på nästa sida! Nivåväljaren NV2 finns även med SIprotokoll (NV2 SI) e viktigaste fördelarna som uppnås med ynamisk belysningsstyrning är:.ett jämt fördelat grundljus utan extra armaturer som lyser till 100 procent..möjlighet att spara procent under drift..lägre arbetstemperatur i armaturerna med åtföljande längre livslängd..minskat antal tändningar och lägre tillförd effekt minskar slitaget på lyspulvret med åtföljande längre livslängd på ljuskällorna..möjlighet att slippa följa ljuskälletillverkarnas rekommendationer för brinntider, vilket drastiskt minskar drifttiderna och ökar besparingen. Placering av detektorer Se sidan 3! Här visas ett kopplingsschema för ynamisk belysningsstyrning med akustisk detektering. nslutning av mikrofonerna, som kopplas parallellt, kan ske med EKKX 1 x 4 x 0,25 mm 2. Kontaktorn anpassas efter lasten. Extra mikrofon V Extra mikrofon V 110V Level switch NV2 Extronic Stockholm Sweden For 110 V regulating of luminaires with dimmable ballasts Current for low level regulating: Max. 100 m Two 1 10 Vlevels Version V Relä Relä C NC Se respektive manual för justering och programmering. Se effektdiagram på nästa sida. okumentera alltid inställningen av tidsfunktion och belysningsnivåer i nivåväljaren. etta underlättar framtida underhåll och service av anläggningen. nvänd det redigerbart pdfformuläret som finns på i Projekteringsguiden applikation 4. Materielspecifikation för denna applikation Produkt est. Nr Enr kustisk detektor Mikrofon 260U Nivåväljare NV2 (110 V) lternativ materiel Mikrofon 260P Nivåväljare NV2 SI Ljussensor LS C NC Mikrofon 1x4x0,25mm 2 L N coustic detector 600 POWER EXT STRT LOCK MOE CHNNEL CHNNEL ETECT LOCK EXTRONIC LOCK 1RE RNGE For occupancy SUM detection TOGGLE RML TIME TIME FR EXT ET 2 RES LOCK INPUT NER Extronic Stockholm Sweden PHOTOCELL FUNCTION CHNNEL EXTR FUNC. INTERN MIC. Patent no:s Europe SENS , Sweden , STNR Norway , Finland STRT INPUT 2 x1 FORCE EXTR & Voltage: OFF230 VC 50 Hz SWITCH x10 EXT. ET. Effect: Max 9V/ Min 5V Max. load: Programvara V/5 resistive load/relay. TEST RML 400/UZZER Inkommande faser L3 L2 N L1 Ingångar för extra funktioner, se manual. Ljussensor LS10 Extronic tel ver. 5.3

14 ynamisk belysningsstyrning i trapphus en gula ytan representerar energiförbrukningen med konventionell belysningsstyrning enligt ljuskälletillverkarnas rekommendationer om brinntider. en gröna ytan representerar energiförbrukningen med ynamisk belysningsstyrning installerad. en gula ytan representerar en onödig energikostnad! 100% 80% Effekt Tänt vid närvaro Släcker ner till grundljusnivån, ca två procent, varje gång närvaron upphör. Övergången till viloperiod efter 12timmar.Under viloperioderna minimeras energibehovet till den akustiska detektorns egenförbrukning. I detta exempel ger det endast två tändningar med kallstart under tidsperioden.... Energikostnad vid belysningsstyrning enligt lysrörstillverkarnas rekommendationer vid släckning och tändning... Tomgångsförlusterna i donen gör att 1% ljus kräver48% eleffekt. Energikostnad vid dynamisk belysning med nivåväljare och dimning Projekterar du en gul anläggning riskerar du att din kund drabbas av högre kostnader för el, ljuskällor och driftdon. 48% Energiförbrukning för grundljus dygnet runt enligt ljuskälletillverkarnas rekommendationer. Tid kwh Kostnadsfördelningen för el i allmänna utrymmen i flerbostadshus (ej i garage och lägenheter). 3% 4% 18 % 9% 66 % Trappa Entré Tvättstuga Övrig utrustning Utomhus kwh Före Efter Elförbrukningen i trapphus i rf. TRNN, romma före och efter installation av ynamisk belysningsstyrning. Extronic tel ver. 5.3

15 EXTRONIC SEE MNUL N VER.. 3. Slutet garage med akustisk detektor imbara driftdon, med dagsljusrelaterad ynamisk belysningsstyrning och fyra nivåer. (pplikationsexempel 1F i projekteringsguiden på Funktionsläge; 1 RE STNR Lokalen Två mikrofoner 260 är monterade i taket Skåp med elcentral, 500 och NV4T. Ljussensor monteras utomhus I slutna enplansgarage är den akustiska tekniken oöverträffad, det är den enda teknik som medger upptändning innan inträde i lokalen. Vid öppna garage, typ parkeringshus i flera plan, hänvisar vi till detektering med IRdetektor. Placering av detektor och mikrofoner etta exempel visar en konventionell anläggning med akustisk detektor. Lägg märke till mikrofonernas placering med upp till dubbla radien dem emellan. Räckvidden på mikrofonerna kan vara meters radie beroende på akustiska förhållanden. Tak försedda med akustikplattor kan minska räckvidden för signalen. nslutning av mikrofonerna, som kopplas parallellt, kan ske med kabel 1 x 4 x 0,5 mm 2. Ljuskällor rmaturerna i det här garaget har dimbara driftdon med analog styrning (1 10 V). Styrsystem Vid nybyggnation eller renovering när det finns möjlighet att välja armaturer med dimbara driftdon ska anläggningen utföras enligt principen dagsljusrelaterad ynamisk belysningsstyrning. en beskrivs ingående i avsnittet ynamisk styrning. Tekniken kan användas både vid styrning med akustisk eller IRdetektor. Med NV4T kan dimbara lysrörsarmaturer styras i upp till fyra ljusnivåer. e viktigaste fördelarna med ynamisk belysningsstyrning är:.ett jämnt fördelat grundljus utan extra armaturer som lyser till 100 procent..möjlighet att spara procent under drift..lägre arbetstemperatur i armaturerna med åtföljande längre livslängd..minskat antal tändningar och lägre tillförd effekt minskar slitaget på lyspulvret, med åtföljande längre livslängd på ljuskällorna..möjlighet att slippa följa ljuskälletillverkarnas rekommendationer för brinntider, vilket drastiskt minskar drifttiderna och ökar besparingen. elysningen växlar med hjälp av en ljussensor mellan ett dagprogram och ett nattprogram i NV4T. Vid närvaro på dagtid är ljusnivån justerad till ca 80 procent och efter mörkrets inbrott är nivån ca 30 procent vid närvaro. et gör att ögonen lättare anpassar sig till ljuset vid in och utpassage i garaget vid mörker. Energibesparingen är dessutom ca 20 procent under drift på dagtid och ca 70 procent på kvälls och nattetid med tänd belysning. å närvaron upphör (dag och nattetid) dämpas belysningen först till ca 2 procent grundljus och efter ca 12 timmar släcks belysningen helt så att tomgångsförlusterna elimineras. Se diagram på nästa sida! 110V I max= 100 m Version 1.0 Level switch NV4T Extronic Stockholm Sweden For 110 V regulating of luminaires with dimmable ballasts Timer for 230V regulating Current for low level regulating:...max. 100 m Four 1 10 Vlevels Timer: min Nivåväljare NV4T 110V Kontaktorn anpassas efter lasten rmaturer med dimbara don % coustic detector 600 POWER EXT STRT LOCK MOE CHNNEL CHNNEL ETECT LOCK EXTRONIC LOCK 1RE RNGE For occupancy SUM detection TOGGLE RML TIME TIME FR EXT ET 2 RES LOCK INPUT NER Extronic Stockholm Sweden PHOTOCELL FUNCTION CHNNEL EXTR FUNC. INTERN MIC. Patent no:s Europe SENS , Sweden , STNR Norway , Finland STRT INPUT 2 x1 FORCE EXTR & Voltage: OFF230 VC 50 Hz SWITCH x10 EXT. ET. Effect: Max 9V/ Min 5V Max. load: Programvara V/5 resistive load/relay. TEST RML 400/UZZER Mikrofon Ljussensor Ventilationsstyrning kustisk detektor Inkommande faser L3 L2 N L1 Ingångar för extra funktioner, se manual. Produkt est. nr Enr kustisk detektor Nivåväljare NV4T Ljussensor Mikrofon 260U (plast, 2 st.) Kontaktor, trepolig lternativ materiel Mikrofon 260P Mikrofon V 1x4x0,25mm 2 Mikrofon V Extronic tel ver. 5.3

16 iagrammet visar effektförbrukningen vid belysningsstyrning enligt ljuskälletillverkarnas rekommendationer, gula staplar. e gröna staplarna visar förbrukningen i en anläggning med belysningsstyrning med det system som beskrivs på föregående sida; 3. Slutet garage med akustisk detektor. imbara driftdon, med dagsljusrelaterad ynamisk belysningsstyrning och fyra nivåer. Tidigare belysningsstyrning enligt ljuskälletillverkarnas rekommendationer (gul area visar energiförbrukningen). elysningen släcks helt 1,5 timmar efter att närvaron upphör. I detta exempel ger det endast tre tändningar med kallstart under ett dygn. elysningen dimras ner till grundljusnivån, ca. 2 procent, varje gång närvaron upphör. elysningsstyrning med Extronic:s innovation (grön area visar energiförbrukningen). Fast inkopplade armaturer för grundljus med ca procent effektförbrukning (gammalt tänkande). Effekt 100% 80% 25% 15% 48% En natt i ett svenskt garage Se flera applikationsexempel i handboken etekteringsteknik för energieffektivisering best. nr och på vår hemsida Extronic tel ver. 5.3

17 Specialapplikationer Funktionsläge; TOGGLE (växlande med extra funktion) Funktionsläget Toggle används i utrymmen där belysningen är fördelad mellan två belysningsgrupper, och. rmaturerna bör vara fördelade 5050 procent mellan kanal och.) etta funktionsläge är till för att fördela tiden med tänd belysning jämnt mellan kanal och kanal. Jämnt fördelad drifttid ger en jämn förslitning och därmed längre tid mellan lysrörsbyten. etektorn släcker omväxlande kanal och kanal först och därefter den andra kanalen. Skall bara den ena kanalen tändas automatiskt, växlar detektorn så att kanal och tänds varannan gång. 4. Slutet garage med akustisk detektor 50 Hz armaturer eller ej dimbara driftdon (pplikationsexempel 1 i projekteringsguiden på Funktionsläge; TOGGLE Lokalen I slutna enplansgarage är den akustiska tekniken oöverträffad, den enda teknik som medger upptändning innan inträde i lokalen. Vid öppna garage, typ parkeringshus i flera plan, hänvisar vi till detektering med IRdetektor. Ljuskällor en här applikationen visar ett exempel med armaturer som har 50 Hz drosseldrift eller ej dimbara driftdon. Vid konventionella driftdon (drosseldrift) skall elektroniska tändare (t.ex. UR Strike) användas för att lindra slitaget på lysrören. Placering av detektor etta exempel visar en konventionell anläggning med akustisk detektor. Lägg märke till mikrofonernas placering med upp till dubbla radien dem emellan. Räckvidden på mikrofonerna kan vara meters radie beroende på akustiska förhållanden. Tak försedda med akustikplattor kan minska räckvidden för signalen. nslutning av mikrofonerna, som kopplas parallellt, kan ske med kabel 1x4x0,5mm 2. Se bild nedan. Styrsystem en akustiska detektorn 600 kan ses som en liten centralenhet för närvarodetektering med möjlighet att länka in även andra givare. Passagesystem, magnetkontakter och IRdetektorer är exempel på kompletterande insignaler för att säkerställa hög komfort i systemet. et finns även möjlighet att strömförsörja kompletterande IRdetektorer från ljuddetektorn. För att säkerställa upptändning om garageporten är av rullportstyp, kan en magnetkontakt känna av porten om inte portmaskineriet i sig för sådant oväsen att upptändning sker. Lämna detta öppet tills avprovning sker! Vi rekommenderar att lasten delas upp i två grupper, på två respektive en fas som styrs av den akustiska detektorns och kanaler. Vid släckning bryts först två faser (grupp ), och om ingen detektering sker inom t.ex. 30 sekunder släcks den tredje fasen (grupp ). et ger en differentierad släckning så att om någon är i garaget när grupp släcks, så räcker det att ge ljud ifrån sig för att belysningen skall tändas fullt igen. en akustiska detektorn kan programmeras så att hälften av armaturerna tänds och släcks omväxlande. ärigenom blir slitaget jämnt och antalet tändningar och varmstarter minskar. ehovet av grundljus tillfredställs med separata nödljusarmaturer. Garage kan anses som ett högfrekvent använt utrymme, överväg rätt armaturer och rätt styrmetod. etektering med rätt system är i allmänhet inget problem, däremot är det viktigt att överväga rätt sätt att styra ljuskällorna. Gör man fel här, kan det få oanade konsekvenser med kraftigt ökat underhåll och slitage på både ljuskällor och driftdon. Vid nybyggnation eller renovering är det mycket viktigt att studera de applika tioner som beskriver ynamisk belysningsstyrning! Kontaktorn anpassas efter lasten. Extra mikrofon V Extra mikrofon V Grupp Kontaktor Kontaktor Mikrofon 1x4x0,25mm 2 Grupp L1 N coustic detector 600 POWER EXT STRT LOCK MOE CHNNEL CHNNEL ETECT LOCK EXTRONIC EXT LOCK 1RE RNGE For occupancy SUM detection TOGGLE RML TIME TIME FR EXT ET 2 RES LOCK INPUT NER Extronic Stockholm Sweden PHOTOCELL FUNCTION CHNNEL EXTR FUNC. INTERN MIC. Patent no:s Europe SENS , Sweden , STNR Norway , Finland STRT INPUT 2 x1 FORCE EXTR & Voltage: OFF230 VC 50 Hz SEE MNUL SWITCH x10 N VER.. EXT. ET. Effect: Max 9V/ Min 5V Max. load: Programvara V/5 resistive load/relay. TEST RML 400/UZZER Ingångar för extra funktioner, se manual. Inkommande faser L3 L2 N L1 Elcentral med 600 Mikrofoner Produkt est. nr Enr kustisk detektor Mikrofon 260U, 2 st Kontaktor Tvättplatser = elysningsgrupp = elysningsgrupp lternativ materiel Mikrofon 260P Extronic tel ver. 5.3

18 Funktionsläge; TOGGLE EXTR (växlande med extra funktion). etta funktionsläge är en variant av Toggle Standard, speciellt anpassad för uppgradering av befintlig lokal med äldre typ av lysrörsarmaturer. et sliter extra hårt på lysrören om de släcks och sedan tänds innan lysrören hunnit svalna. Lysrörens livslängd ökar väsentligt om de hinner svalna lite innan de tänds på nytt. Med funktionsläget TOGGLE EXTR är armaturerna uppdelade i två grupper. åda grupperna tänds vid detektering av näravaro. När närvaron upphör släcks den ena gruppen efter inställd frånslagsfördröjning (timer ). en andra gruppen släcks efter att den första svalnat under önskad tid (timer ). Växelvis släcks grupp eller först. vsvalningstiden ställs in på timer. När den andra kanalen släcks och det är helt mörkt räknas den första kanalen som sval och den andra fortfarande som varm. När även den andra kanalen anses sval kommer ny närvaro att tända båda kanalerna. Om någon kommer in i lokalen innan båda kanalerna är svala kommer bara den svala kanalen att tändas. en andra kanalen förblir släckt tills den svalnat (tiden på timer ). Systemet kan kompletteras med tryckknappar, så att belysningsgruppen går att tända manuellt trots blockeringen. Med tryckknappsingång 1 kan båda belysningsgrupperna tändas/släckas. Med ingång 2 kan man endast tända båda grupperna. Frånslagsfördröjningen ställs in med timer. (en tid belysningen lyser efter sista detektering.) en skall i detta funktionsläge ställas in med hänsyn till att flera närvaroperioder skall kunna ingå i en belysningsperiod. et betyder att en relativt lång tid skall ställas in på timer. När detta funktionsläge används skall belysningen vara sådan att endast hälften av armaturerna ger ett acceptabelt ljus. 5. Garage med äldre lysrörsarmaturer. Förutsättning I ett parkeringsgarage till en större arbetsplats med äldre armaturer skall belysningen släckas och tändas automatiskt. På morgonen och sena eftermiddagen rör sig människor i garaget under ca 1 timma. är emellan är det endast sporadiska besök i garaget, men belysningen skall då tändas automatiskt. e äldre armaturerna gör att lysrören slits hårt om de släcks och tänds ofta utan att svalna mellan tändningarna. Tändning av varma lysrör skall därför förhindras. Följande exempel visar hur belysningstiden kan minskas avsevärt samtidigt som lysrören får längre livslängd och energikostnaden blir betydligt lägre. Lösning rmaturerna delas jämnt i två grupper, och. 600, två mikrofoner 260 och tryckknappar installeras. Funktionsläget TOGGLE EXTR kopplas in. Frånslagsfördröjningen (T ) ställs till ca 20 minuter på timer. et innebär att när garaget frekventeras relativt intensivt under morgon och eftermiddag så förblir belysningen tänd. vsvalningstiden (T ) ställs till ca 4 minuter på timer. et innebär att den belysningsgrupp som släcks av detektorn inte tänds automatiskt om den inte svalnat under 4 minuter. Garaget blir dock aldrig helt mörkt vid närvaro då alltid en av belysningsgrupperna är tänd eller tänds. Varannan gång släcks grupp först och varannan gång grupp. Kontaktorn anpassas efter lasten. Extra mikrofon V Extra mikrofon V Grupp Kontaktor Kontaktor Mikrofon 1x4x0,25mm 2 Grupp L1 N coustic detector 600 POWER EXT STRT LOCK MOE CHNNEL CHNNEL ETECT LOCK EXTRONIC EXT LOCK 1RE RNGE For occupancy SUM detection TOGGLE RML TIME TIME FR EXT ET 2 RES LOCK INPUT NER Extronic Stockholm Sweden PHOTOCELL FUNCTION CHNNEL EXTR FUNC. INTERN MIC. Patent no:s Europe SENS , Sweden , STNR Norway , Finland STRT INPUT 2 x1 FORCE EXTR & Voltage: OFF230 VC 50 Hz SEE MNUL SWITCH x10 N VER.. EXT. ET. Effect: Max 9V/ Min 5V Max. load: Programvara V/5 resistive load/relay. TEST RML 400/UZZER Ingångar för extra funktioner, se manual. Inkommande faser L3 L2 N L1 Elcentral med 600 Mikrofoner Produkt est. nr Enr kustisk detektor Mikrofon 260U, 2 st Kontaktor, 3polig Tvättplatser = elysningsgrupp = elysningsgrupp lternativ materiel Mikrofon 260P Extronic tel ver. 5.3

19 Felsökning Felsymtom Kontroll Orsak Åtgärd/Notering 1. elysningen tänds inte 1. Lyser den gröna lysdioden POWER? Nej 11. Huvudsäkringen är trasig. 12. Spänningsmatningen ej ansluten. Kontrollera orsak till trasig säkring. yt glasrörssäkringen på bottenkortet. nslut spänningsmatningen. 1. Lyser de röda lysdioderna CHNNEL och CHNNEL? 11. Trasiga utgångsrelän Reläna klarar endast 5 resistiv last. Kontaktorer bör alltid användas. Nej 12. Externt fel t.ex. i kontaktor. yt eller reparera felaktiga komponenter. 1C. Är byglarna INTERN MIC och på plats? Nej 1C1. yglarna kan ha förväxlats. OS! 600 skall inte ha några byglar för INTERN MIC. Sätt byglarna på rätt plats. 1. Sitter alla byglar (förutom INTERN MIC och ) på plats för aktuell applikation? Nej 11. etektorn är felprogrammerad. Sitter inte byglarna på rätt plats kan funktionen bli slumpmässig! T.ex. om kanal inte används skall ändå bygeln x1/x10 sitta på plats. Läge x1 eller x10 har ingen betydelse. 1E. Är någon blockeringsfunktion aktiverad? Nej 1E1. lockeringsfunktion inkopplad med bygeln STRT LOCK eller utrustning ansluten till plintarna När en signal detekteras skall respektive gula lysdiod tändas på 500/600 (se bild överst på sid. 6). Om urkopplingsbyglarna inte är bortkopplade skall den röda summalysdioden ET SUM tändas i takt med detekteringen. Tänds den gula lysdioden LOCK i takt med ET SUM är någon blockeringsfunktion aktiv. Läs mer om blockeringsfunktioner på sid 9. 1F. Är extern detektor ansluten (t.ex. IRdetektor) och släcker belysningen? 1F1. Extern detektor är ansluten till plintarna och bygeln INPUT 2 i läge SWITCH. elysningen tänds respektive släcks varannan gång den externa detektorn detekterar. Sätt bygeln i läge EXT. ET. 2. elysningen lyser för länge. 2. Är frånslagsfördröjningen rätt inställd? Kontroll 21. Frånslagsfördröjningen är för lång. 22. Frånslagsfördröjningen är för kort. För lång frånslagsfördröjning brukar inte påverka den totala belysningstiden så mycket (se sid. 7). Justera eventuellt ner frånslagsfördröjningen. För kort frånslagsfördröjning kan leda till att belysningen släcks trots närvaro. För att kompensera detta ställs känsligheten upp vilket leder till att belysningen är tänd i onödan. Justera upp frånslagsfördröjningen och ställ ner känsligheten. Se även 2. Felsökningsschemat fortsätter på nästa sida! Extronic tel ver. 5.3

20 Felsymtom Kontroll Orsak Åtgärd/Notering 2. elysningen lyser för länge. (forts.) 2. Är mikrofonernas känslighet rätt justerad? Kontroll 2C. Är anläggningen rätt dimensionerad? Är antalet mikrofoner riktigt i förhållande till lokalernas storlek och form? Kontroll 21. För hög förstärkning av mikrofonerna (känsligheten är för högt ställd). Placeringen av mikrofonerna kan även påverka detekteringen. 2C1. För få mikrofoner medför att känsligheten måste ställas för högt. Justera känsligheteten, se sidan 6. Placera om mikrofoner. Kontrollera om det är eller som detekterar med för hög känslighet. Se sid 6. nslut ytterligare mikrofoner och ställ ner känsligheten. 2. Är installationen felaktig eller passar den ej i lokalerna? Kontroll 21. Tillträde till lokalen sker genom skjut eller vikdörrar. e ger inget ljud när de öppnas. Komplettera anläggningen med magnetkontakter och/eller IRdetektorer. Sesid Externa enheter fungerar inte. 3. Lyser den gröna indikeringsdioden i externa mikrofonerna 260 / är det 11,5 12,5 V spänning på plintarna i detektorn? Nej 3. Sitter alla byglar (förutom INTERN MIC och ) på rätt plats för aktuell applikation? Nej 31. Säkringen 150 m för den externa utgången är trasig. Åtgärda felet. Säkringen återställs om spänningsmatningen till :n kopplas bort under 10 sekunder. 32. Förväxlad inkoppling. Ändra inkopplingen. 31. etektorn är felprogrammerad. Sitterintebyglarnapårättplatskan funktionen bli slumpmässig! T.ex. om kanal inte används skall ändå bygeln x1/x10 sitta på plats. Läge x1 eller x10 har ingen betydelse. 3C. Är spänningen rätt på mikrofon/ detektoringångarna? Kontroll 3C1. Felaktig extern utrustning är ansluten. Mät mellan plint 1 3, 2 3, & 15 16: Ej påverkad ingång skall ha en vilospänning på 5 6 V. En påverkad ingång skall ha ca 0 V. lockeringsingången, plint skall utan inkopplad utrustning ha vilospänningen V. 4. Lysrörens livslängd är för kort. 5. elysningen tänds och släcks med korta intervall, 34sekunder (självsvängning). 4. Är frånslagsfördröjningen rätt inställd? Kontroll 4. Är mikrofonernas känslighet rätt justerad? Kontroll 4C. Finns det några yttre störningskällor? Kontroll 5. Kontrollera om bygeln FUNCTION står i läge FORCE OFF samtidigt som en ljussensor är inkopplad. Kontroll 41. Frånslagsfördröjningen är för kort. 41. För hög förstärkning av mikrofonerna (känsligheten är för högt ställd) 4C1. Störande ljud från t.ex. fläktar, kompressorer, hissar, dörrar som slår... När belysningen tänds reagerar ljussensorn och i läge FORCE OFF tvingar den :n till släckning. För att nå maximal energibesparing har frånslagsfördröjningen ställts på kort tid. ntalet tändningar riskerar därmed att bli stort. För att minska antalet tändningar kan man öka tiden (se sid 7 Tidsinställning ). Tala med lysrörsleverantören om vilka rör/armaturer som passar. Hög känslighet ger större risk för störningar. e kan även komma från angränsande lokaler. Minska förstärkningen och kompenser genom att öka frånslagsfördröjningen. Obs! Kontrollera att upptändningen sker på rätt sätt. Justera dörrar, se sid. 3. Ställ ner känsligheten. Placera om mikrofoner. nvänd flera mikrofoner och ställ ner känsligheten. Ljussensorn skall LRIG användas i en lokal när bygeln FUNCTION är i läge FORCE OFF! Koppla bort ljussensorn eller ställ bygeln i läge STRT. 6. elysningen lyser för kort tid (släcks efter ett par sekunder) och följer ej tidsinställningen. 6. Kontrollera i vilket läge bygeln TEST RML står. Kontroll Om bygeln står i läge TEST Flytta bygeln TEST RML är fördröjningen endast ett par till läge RML. sekunder, oavsett i vilket läge potentiometrarna TIME och TIME står. Extronic tel ver. 5.3

LOGIKMODUL EX-13 För belysnings- och ventilationsstyrning vid närvarodetektering

LOGIKMODUL EX-13 För belysnings- och ventilationsstyrning vid närvarodetektering LOGIKODUL EX13 För belysnings och ventilationsstyrning vid närvarodetektering Best.nr: 13164 1. Beskrivning B. Belysningsstyrning i två lokaler EX13 kan även ställas in för att styra två separata lokaler

Läs mer

e-sense Connect Manual för installation i lärosal

e-sense Connect Manual för installation i lärosal e-sense Connect Manual för installation i lärosal Innehåll Introduktion trådlös kommunikation e-sense Connect 3 Komponenter 4 5 Installationsexempel 6 Systemuppbyggnad, gruppindelning 7 Placering av Kontroll

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv Skriva. Pausa. Sälja. Läsa. Skapa. Tänka. Videokonferera. Fika. Välkommen till det flexibla, aktivitetsbaserade kontoret. Här finns

Läs mer

Energieffektivt ljus i boendemiljö

Energieffektivt ljus i boendemiljö Energieffektivt ljus i boendemiljö Teknikutveckling och demonstration av nya belysningslösningar Författare: Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation Janine af Klintberg, Sustainable Innovation Delvis

Läs mer

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING Trådlöst Sammankopplingsbara OPTISKA BRANDVARNARE & VÄRMEVARNARE

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Vägledning för energieffektiv och god belysning Vägledning för energieffektiv och god belysning 1 PARKERINGSGARAGE Södergaraget, ÖrebroBostäder Nya armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning. Betydligt mer ljus än innan. Energianvändningen minskade

Läs mer

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Allmän information

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Värt att veta om belysning

Värt att veta om belysning Värt att veta om belysning LED med Innehåll 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 20 21 22 23 Inledning Grunder om LED Egenskaper Hur uppstår LED-ljuset Tekniska fördelar Fördelar för miljön Återvinning LED-moduler

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras.

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. Version 2013-12-05 Praktiska regler Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. En reparation får inte ta mer än

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR

PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR Alarmtech Sweden AB är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment

Läs mer

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON 2007-09-13 1(4) INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON ALLMÄNT OM HF Idag är de flesta lysrörsarmaturer bestyckade med HF-don som driver lysrören med hög frekvens. HF-don ger flimmerfritt ljus, spar

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer