Årsredovisning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Vd:s kommentar 6 Detta är SP 8 SP-koncernens strategi för tillväxt SP:s affärsområden 12 Verksamhet som gör nytta 16 Forskning och Innovation 18 Forskning och Innovation nya satsningar under året 20 SP-koncernen en attraktiv och utvecklande arbetsplats 23 Nyblivna licentiater, doktorer och docenter Våra enheter och dotterbolag 27 Ett hållbart perspektiv 28 Analys och hantering av risker 33 Förvaltningsberättelse 37 Koncernens rapport över totalresultat 38 Koncernens balansräkning 40 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 41 Koncernens rapport över kassaflöden 42 Moderföretagets resultaträkning 43 Moderföretagets balansräkning 44 Förändring i moderföretagets eget kapital 45 Moderföretagets kassaflödesanalys 46 Noter 71 Revisionsberättelse 72 Bolagsstyrningsrapport 78 Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapport 82 Styrelsen 83 Årsstämma 83 Adresser 2 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012

3 Året i korthet Fortsatt stark tillväxt Koncernens nettoomsättning uppgick under 2012 till Mkr, vilket är en ökning med 121 Mkr eller 10,9 % från föregående år. Ökningen har möjliggjorts genom en bred tillväxt inom hela koncernen där områdena Brandteknik, Certifiering och Energi haft speciellt positiv utveckling. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 51,8 Mkr vilket är i paritet med budget. Detta ger en vinstmarginal på 4,2 % och en avkastning på eget kapital på 6,8 % som bägge överträffar ägarens krav. För att klara tillväxten ökade antalet anställda under året med ca 130 till fler än 1200 personer. Vi växer över hela landet och inom alla verksamheter. Speciellt kan framhållas vår etablering i Lund där vi nu är omkring 30 medarbetare och inom ett par år räknar med att öka till fler än 50 personer. Flera nya satsningar Under året togs initiativ till ett antal viktiga nyetableringar: SP-koncernen startar en ny verksamhet, SP Process Development (SPPD) i Södertälje. I spåren av AstraZenecas neddragning av sin forskning i Sverige innebär detta en möjlighet att rädda kvar viktig kompetens i Sverige och erbjuda detta till i första hand svensk processindustri. Finansieringen av mångmiljonbygget AstaZero, en bana för aktiv trafiksäkerhet, blev klar under året och byggnationen kom igång under september. Banan, som ägs gemensamt av SP och Chalmers med SP som majoritetsägare kommer att stå färdig i mitten av Vår första utlandsetablering skedde i Köpenhamn i februari. Verksamheten, som gäller elektronikområdet, bedrivs i Nokias gamla lokaler som nu tagits över av Aalborgs Universitet. Denna etablering utgör, tillsammans med satsningen i Lund, en viktig länk i att utveckla vår verksamhet i Öresundsområdet. Innovativa småföretag Under 2012 har ett stort antal små och medelstora företag valt att samarbeta med SP, bl a inom 7 projekt inom Vinnovas satsning Forska & Väx och inom de europeiska ramprogrammet. Samarbetet sker inom vitt skilda områden såsom Vakuumkylning av bakade produkter för ökad kovalitet och minskad energiåtgång; Värmepumpar för kyltransporter; Utveckling av brandskum med optimal släck- och miljöprofil. Nyckeltal Nettoomsättning (Mkr) Resultat efter finansnetto (Mkr) 51,8 54,4 63,0 Antal årsanställda (personår) Räntabilitet på eget kapital (%) 6,8 7,5 9,5 Investeringar (Mkr) 104,9 83,6 37,9 Nettoomsättning Nya insatser inom forskning och innovation SP hade en projektvolym om nästan 100 Mkr i ett 90-tal EUprojekt varav vi koordinerade 12. Bland projekten kan nämnas LEAF, som syftar till att utveckla båtbottenfärger som är mindre skadliga för miljön än de färger som används idag, och Cheese- Coat som avser att utveckla en mager mozzarellaost med samma egenskaper, smak och konsistens som hos fet ost. Under året utsågs SP också till värd för det Mistrafinansierade programmet Closing-the-loop som drivs för resurseffektivare materialanvändning. Koncernen fick bl a också förtroendet att leda sex projekt inom livsmedelssatsningen TvärLivs som finansieras gemensamt av Vinnova och Formas. Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 3

4 2012 ett år av fortsatt tillväxt Maria Khorsand vd och koncernchef 2012 blev ett år då SP-koncernen fortsatte sin positiva utveckling. Under året sjösatte SP sina sex affärsområden energi, transport, samhällsbyggande, Life science, risk och säkerhet samt Informations- och kommunikationsteknik. Industrins och samhällets utmaningar är komplexa och kräver starka FoI-miljöer för att möta dessa. Det är med denna utgångspunkt vi utvecklar vår förmåga i valda affärsområden för att än bättre erbjuda kunderna ledande tvärdisciplinär kompetens för att lösa deras utmaningar. Under 2012 fortsatte vi att växa. Omsättningen steg med 10,9 procent och resultatet landade på 51,8 Mkr, vilket ger oss goda förutsättningar att kunna investera och bygga för framtiden. Vi nettoanställde drygt 130 nya forskare, ingenjörer och experter. Och vi siktar högre, med lönsam tillväxt som ledstjärna: År 2014 ska vi vara medarbetare i koncernen, och omsätta ca 1500 Mkr. Förankring av tillväxtstrategin Att attrahera, rekrytera och utveckla våra medarbetare är av högsta prioritet. Därför var det med glädje jag noterade att SP steg hela sju placeringar i årets Företagsbarometer. Det är en årligen återkommande undersökning som ger en bild av hur landets studenter ser på potentiella arbetsgivare och sin egen framtid. Roligt var också beskedet om hur våra nuvarande medarbetare ser på sin arbetsgivare: I Universums undersökning Sveriges bästa arbetsgivare, där över 100 företag rankades, kom vi på plats 19. Våra medarbetare är nyckeln till förverkligandet av koncernens tillväxtstrategi. Arbetet med att införa den fortsatte under året, dels i form av ett ledarutvecklingsprogram av koncernens samtliga chefer/ledare, dels genom implementering till koncernens samtliga medarbetare genom olika aktiviteter. Gott betyg för kundträff SP-koncernen har årligen över kunder. De är allt från små företag med några få anställda till internationella storkoncerner. Ett par hundra kunder fick vi förmånen att träffa i Lund i april då SP-dagen genomfördes där. Dagen, som innehöll seminarier, mat, mingel och demonstrationer av teknik, fick mycket gott betyg av besökarna. SP-dagen är viktig i vår dialog med kunderna och 2013 års SP dag genomförs i Stockholm. Nysatsningar i Sverige och utomlands 2012 var också ett år då vi för första gången etablerade oss utanför Sveriges gränser, något som ligger i linje med vår långsiktiga strategi. I oktober invigdes SP etablering i Danmark, ett bolag med ett tiotal medarbetare som erbjuder marknaden kvalificerade tjänster bland annat inom störningsprovning av elektronik, funktionssäkerhet och felanalys. I slutet av året undertecknade vi och norska forskningsinstitutet SINTEF ett avtal om nära samarbete inom brandområdet. Avtalet innebär ett mycket nära samarbete med Norges Branntekniske Laboratorium, vilket ger en samlad resurs som på många områden blir ledande i Europa inom brandteknik. Under 2012 intensifierades arbetet med AstaZero strax utanför Borås, en anläggning för forskning, utveckling och demonstration inom aktiv trafiksäkerhet. När anläggningen står klar 2014 kommer den att erbjuda en unik FoI-resurs för att skapa en säkrare trafikmiljö. Vi fortsatte också att bygga ut våra kraftfulla tekniska resurser. Planerna på ett nytt högspänningslaboratorium och utökade lokaler för SP Brandtekniks verksamhet började förverkligas under året. Förstärkning inom processutveckling och kemi Under hösten inleddes arbetet med att bygga upp SP Process Development, en helt ny verksamhet som är resultatet av att regeringen satsat på att ta vara på kompetensen i AstraZenecas nedlagda forskningsverksamhet i Södertälje. SP Process Development är som övriga SP en science partner till såväl akademi som näringsliv. Verksamheten har fokus på hållbara kemiska processer med bred branschförankring. Vi stärkte också koncernens kemikompetens genom att vid årsskiftet 2012/2013 föra samman dotterbolaget YKI, Ytkemiska institutet och kemiverksamheten i Borås till en gemensam enhet inom SP-koncernen. YKI upphörde därmed som eget bolag, men verksamheten finns kvar i Stockholm. Den nya enheten är en av landets främsta resurser inom kemi- och materialområdet. Jag ser framtiden an med tillförsikt och förhoppning om att SP-koncernen får fortsatt god utveckling, till gagn för våra kunder, samhället och samarbetspartners. 4 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012

5 Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 5

6 Detta är SP Sveriges största forskningsinstitut SP-koncernen består av moderbolaget och dotterbolagen CBI, Glafo, SIK, SMP, YKI, JTI, SP A/S och SP Process Development som tillsammans utgör en kraftfull institutsgrupp för innovation och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Koncernens signum är spetskompetens parad med stor teknisk bredd och våra laboratorieresurser är nationellt och internationellt konkurrenskraftiga. De mer än 1200 medarbetarna, varav över hälften akademiker och ca 340 med forskarutbildning, utgör en betydande kunskapsresurs. SP-koncernen ägs av det statliga holdingbolaget RISE Holding AB. Spetskompetens och bredd Vi bygger starka forskningsmiljöer vid enheter och dotterbolag. Kompetenser från dessa koordineras i våra nystartade affärsområden, som svarar mot viktiga bransch- och samhällsområden. Genom de sex affärsområdena erbjuder vi koncernens samlade kompetens effektivt och behovsanpassat. Vi fångar också upp signaler om viktiga forskningsbehov. Vi är en aktiv partner i internationellt samarbete. Detta är nödvändigt för ett nationellt institut i en värld med globaliserad industri och krav på handel utan gränser. Det ger tillgång till ny kunskap, värdefulla nätverk och en bra plattform för att stödja svenska företags internationella ambitioner och att utveckla affärsrelationer med internationella partners. Ett institut med stark miljö- och energiinriktning Inom miljöområdet är intresset starkt fokuserat på utsläpp av växthusgaser och globala uppvärmning. Växthusgaserna alstras främst vid transporter, uppvärmning av byggnader och produktion av livsmedel. SP, med bred kompetens, lång erfarenhet och omfattande näringslivskontakter inom bl a bygg-, energi-, fordons- och livsmedelsteknik, är en viktig samarbetspartner för industriell utveckling och innovation inom miljö och energi. Vi är internationellt drivande inom området. Mer än kunder För mer än kunder utför vi årligen uppdrag som syftar till att utveckla och förbättra deras produkter och processer och därmed skapa värde för dem. Många av kunderna är småföretag. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster från behovsmotiverad forskning, utveckling och innovation till forskningskomplementära tjänster som mätning, analys och certifiering. En annan viktig uppgift är att sprida kunskap. Förutom en omfattande publicering i såväl vetenskapliga tidskrifter som i rapporter och handböcker bedriver vi också en bred seminarie- och kursverksamhet. AFFÄRSOMRÅDEN Energi Informations- och kommunikationsteknik Life Science Risk och säkerhet Samhällsbyggnad Transport SP Brandteknik SP Bygg och Mekanik SP Certifiering SP Elektronik SP Energiteknik SP Kalibrering och Verifiering SP Kemi och Material SP Mätteknik SP Trä CBI Betonginstitutet Glafo, Glasforskningsinstitutet JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik SIK Institutet för livsmedel och bioteknik SMP Svensk Maskinprovning YKI, Ytkemiska institutet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AS (Danmark) SP Process Development AstaZero Vår linjeorganisation och våra affärsområden. Inom ramen för SP:s teknikbaserade linjeorganisation bygger vi starka, vetenskapligt inriktade forskningsmiljöer vid enheter och dotterbolag. Kompetens och resurser från dessa miljöer sätts samman i våra sex affärsområden, som svarar mot behoven inom olika branschoch samhällsområden. Genom affärsområdena för vi ut koncernens samlade kompetens effektivt och behovsanpassat. 6 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012

7 Forskning och innovation i samverkan Samverkan med universitet och högskolor sker i kompetenscentra och projekt, genom delade tjänster och som deltagare i råd och styrelser. Denna samverkan skapar starka forskningsområden och ger vår personal möjlighet till kvalificerad kompetensutveckling. Totalt samarbetar vi med ett 100-tal institutioner vid universitet, högskolor och nya lärosäten över hela landet och internationellt. Deltagande i EUs forskningsprogram är viktigt för kunskapsutbyte och inflytande i det europeiska integrationsarbetet. Under 2012 deltog vi i mer än 90 EU-projekt, varav vi koordinerade 12, och vi satsar på ett ännu större deltagande framåt. SPs externa forskningsfinansiering utgör en blandning av medel från näringslivet och från offentliga finansiärers öppna utlysningar. Vi för regelbundet strategiska diskussioner på ledningsnivå med viktiga forskningsfinansiärer såsom Vinnova, Formas, Energimyndigheten och KK-stiftelsen. Styrning och uppföljning Vi har affärs- och ledningssystem som stödjer ett effektivt genomförande av uppdrag och projekt. Systemen integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Mål sätts upp och följs genom balanserade styrkort på bolags- och enhetsnivå. Drygt 1000 kunder sätter betyg på hur uppdragen hanteras. Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 7

8 SP-koncernens strategi för tillväxt Efter ett omfattande arbete med mer än 120 medarbetare inblandade i processen kunde SP-koncernens tillväxtstrategi för perioden fastställas av styrelsen i juni Direkt därefter påbörjades implementeringen av strategin i verksamheten och detta arbete har fullföljts under Detta har gjorts dels i form av ett ledarutvecklingsprogram av koncernens samtliga 120 chefer/ledare, dels genom implementering till koncernens samtliga medarbetare genom olika aktiviteter. Redan under augusti/september startade implementeringen till samtliga koncernens medarbetare. Detta gjordes genom att medarbetarna samlades enhets-/dotterbolagsvis och diskuterade strategidokumentet i grupper om 5 6 personer med hjälp av ett speciellt verktyg, dialogkartan, som tagits fram för detta ändamål. Dialogkartan innehåller ett antal frågor/diskussionspunkter kring de fem strategipunkterna och resultatet från arbetet med dialogkartorna kommer att användas som ett viktigt inspel i verksamhetsplaneringen som genomförs under september/oktober. Vid samtliga koncernledningsmöten som hålls under höst/vår kommer strategiarbetet/-implementeringen också att vara ett stående inslag. Koncernens Vision, Affärsidé, Strategi och Mål för perioden , som presenteras nedan, har följts framgångsrikt under Bl a har de totala intäkterna ökat med 10,9 % jämfört med föregående år och de internationella intäkterna har ökat till ca 15 % av omsättningen. Möjligheterna till tllväxt bedöms som goda också för de kommande åren. Vi har säkrat många stora projekt från viktiga finansiärer som Vinnova och EU samtidigt som förfrågningar från näringslivet i Sverige och utomlands ökar inom de flesta av våra verksamhetsområden. STRATEGI Relationer Bygga långsiktiga relationer till våra kunder och skapa värde tillsammans med dem Kompetens Attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare som tillsammans har en internationellt konkurrenskraftig och bred kompetens Internationalisering Stärka oss internationellt genom samarbete med våra kunder och genom att engagera oss i och påverka internationella samarbetsprojekt Forskning och innovation Driva forskning för innovation i världsklass i samverkan med näringsliv, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra aktörer Tekniska tjänster Erbjuda kvalificerade tjänster som en del av innovationsprocessen Ett antal aktiviteter pågår för att förverkliga strategin, bl a följande: Relationer: Rekrytering av ledare för affärsområdena är genomförd och utvecklingen av områdena fortsätter Kompetens: På två år har antalet medarbetare ökat med fler än 200 personer. Det är fortsatt stort fokus på rekryteringar så att målsättningen på 10 % årlig tillväxt kan fortsätta under kommande år Internationalisering: Ett antal initiativ har tagits för att om möjligt öka vår verksamhet i andra länder (bl a Danmark, Norge och Brasilien). Antalet internationella rekryteringar av nyckelpersoner ökar, bl a från USA, Kina, Japan, UK och Tyskland. Forskning och innovation: Vårt framgångsrika Grants Office fortsätter att utvecklas för att stödja utvecklingen av FoI-verksamheten såväl internationellt som nationellt Tekniska tjänster: Vi utvecklar och effektiviserar våra affärssystem och våra IT-tjänster för att ytterligare förbättra våra möjligheter att kommunicera och samarbeta med våra kunder VISION Ett internationellt ledande institut AFFÄRSIDÈ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig kompetens för innovation och värdeskapande i näringslivet och en hållbar samhällsutveckling MÅL Årlig intäktsökning 10% Vinstmarginal 3% Räntabilitet på eget kapital 4% Antalet anställda personer skall uppgå till 1400 år 2014 Årlig ökning av internationella intäkter 17% Årlig ökning av FoI intäkter 14% 8 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012

9 Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 9

10 SP:s affärsområden En viktig del i vår strategi är att arbeta tvärdisciplinärt. Vi bedriver sedan början av 2012 vår verksamhet inom sex affärsområden som bemöter större industriella och samhälleliga utmaningar. Affärsområdena utvecklar vårt tvärdisciplinära arbetssätt och tar till vara synergier mellan olika delar av koncernen. Energi En växande befolkning i världen och krav på större miljöhänsyn kräver hållbara energilösningar. Det gäller allt från energieffektivitet i bebyggelsen, industrin och transportområdet samt förnybara drivmedel. Hållbara energilösningar innebär även effektiv energidistribution och energiomvandling i alla led för att reducera våra behov, nå förnybara lösningar och lägre miljöpåverkan. SP har stora resurser i form av experimentella resurser och erfarna, kompetenta medarbetare. Vi bidrar till utvecklingen av nya teknik- och processlösningar för effektivare resurs- och energianvändning och lägre miljöpåverkan. Våra uppdrag omfattar forskning, demonstration och utvärdering av såväl komponenter som systemlösningar inom energianvändning, energidistribution och energiomvandling samt deras inverkan på en överordnad systemnivå. Informations- och kommunikationsteknik Informations- och kommunikationsteknik blir en allt viktigare del i allt fler tekniklösningar och en viktigare del i vår samhällsfunktion. Tekniken möjliggör nya lösningar och öppnar samtidig för nya frågeställningar inom många olika områden från sjukvård på distans till effektivare och säkrare logistik- och transportlösningar och betaltjänster. Vi arbetar med effektiva, robusta och säkra informations- och kommunikationslösningar för flera branscher. Exempel på områden är positioneringsteknik, smarta energinät, fordonskommunikation, glasteknik för effektiva beröringsfunktioner och tidhållning av internet i Sverige. Vi har breda resurser för forskning och teknisk utvärdering inom området och dess tillämpningar inom många branscher. Samhällsbyggnad Samhällsbyggnadsområdet har stora utmaningar i en ökande urbanisering, en åldrande befolkning och krav på effektivare resursanvändning. Framtidens hållbara städer skall skapa såväl inkluderande stadsdelar för alla som att klara klimatpåverkan i ett längre perspektiv. Samtidigt har vi stora utmaningar att åstadkomma resurseffektiva infrastrukturlösningar för transporter, energi, vatten och avlopp och avfall. En av de stora utmaningarna på samhällsbyggnadsområdet är att använda resurseffektiva material, processer och teknik med minimal miljöpåverkan under tillverkning, uppförande, användning och återvinning. 10 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012

11 Transport Den övergripande utmaningen inom transportområdet är att skapa uthålliga transportlösningar för varor och personer. Transporter skall vara säkra, energi- och resurseffektiva och tillförlitliga. Vi måste identifiera nya förnybara lösningar för att fasa ut vårt nuvarande fossilberoende. Transportområdet kräver både globala och lokala perspektiv för att nå nya effektiva och välfungerande gods- och persontransportlösningar. Våra aktiviteter omfattar transporter till sjöss, på land och i luften. Exempel på områden är förnybara drivmedel, elektrifiering, aktiv säkerhet och fordonskommunikation, lätta material i fartyg, innovativa materiallösningar och energieffektivitet. Risk och säkerhet Ett allt mer högtekniskt och komplext samhälle innebär ökad sårbarhet och att de potentiella riskerna blir fler och allvarligare. Frågeställningar kring risk och säkerhet finns i alla branscher och delar av samhällstrukturen. Såväl kunskap på komponentnivå som en holistisk syn och analys krävs för att minimera antalet olyckor, ekonomiska förluster och hantera konsekvenser av olika händelser. I våra uppdrag handlar risk och säkerhet också om förmågan att hantera hot mot eller påverkan på infrastruktur, att undvika effekter av klimatpåverkan, men även att skapa robusta lösningar för de fall en händelse inträffar. Exempel på områden SP arbetar med är maskinsäkerhet, bränder i tunnlar eller i övriga undermarkkonstruktioner, robust elektronik och aktiv säkerhet i fordon. Life science Vi blir allt fler och andelen äldre ökar i många länder. Detta ökar behovet av allt från hållbar livsmedelsproduktion till utveckling av nya läkemedel och effektivare medicintekniska hjälpmedel. Vi har en mycket bred verksamhet inom life science området. Vi bedriver projekt inom såväl jordbruksområdet, livsmedelsteknik, medicinteknik och processutveckling som återvinning av resurser. Här finns unika kunskaper om exempelvis mätteknik, kemi, materialteknik, ytkemi, tillverkningsprocesser och klimatpåverkan som är till nytta för läkemedelsföretag, tillverkare av medicintekniska produkter och aktörer i livsmedelskedjan. Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 11

12 Verksamhet som gör nytta Antalet bussbränder ökar dramatiskt i hela världen. Drygt en procent av Sveriges bussar råkar årligen ut för brandincidenter. Cirka 140 bränder i bussar rapporteras varje år. Det P-märkningssystem ger säkrare bussar är en fördubbling sedan slutet av 90-talet enligt statistik från Svenska Bussbranschens Riksförbund. Flertalet bränder börjar i motorrummet. Därför inledde SP Brandteknik 2011 ett projekt för att ta fram en ny standard för provning av släcksystem för bussar. En referensgrupp kopplades till projektet med representanter från bussindustrin, bussbolag, kollektivtrafikmyndigheter, tillverkare av släcksystem, räddningstjänst och brandutredare. Resultatet blev ett provningssystem som bygger på en testrigg som simulerar ett motorrum. Tack vare detta kan man enkelt jämföra och prova släcksystem samt klassificera släckförmågan. SP har nu lanserat ett certifieringssystem för motorrumssläcksystem för bussar, SPCR183. P-märkning av släcksystem för bussmotorrum innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP och att även installation/montage kan kontrolleras. En kollektivtrafikmyndighet och en större bussoperatör har redan anammat P-märkningen genom att införa den i sina specifikationer för upphandling. Flera andra aktörer har aviserat liknande planer. En innovativ ytterfasadskiva i betong, med tillhörande isolering och förankring, har tagits fram i Tekocrete-projektet. Ytterfasadskivan ska användas för ombyggnad och renovering av miljonprogrammets byggnader. Vid renovering ska befintlig fasadskiva och underliggande isolering tas bort och ersättas med effektivare isolering och den nya fasadskivan. Fasadskivan tillverkas med armering som inte korroderar. Skivan kan därför göras avsevärt tunnare än fasaden den ersätter. Fördelarna är lättare konstruktioner och lägre kostnader för material och transporter. Fasadskivans tjocklek är mm, vilket kan jämföras med äldre betongfasader som oftast är mm. En tunnare Energieffektiva fasadelement underlättar renoveringar fasadskiva gör det också möjligt att använda mer isolering och en enklare typ av förankring mellan bärande stomme och fasadskiva. Trots en ny och tunnare ytterfasad och tjockare och effektivare värmeisolering kan husets robusthet och karaktär behållas. I Tekocrete-projektet har sandwichelement tillverkats i fullskala med 40 mm tjock fasadskiva. Även mindre element med tjockleken 10 mm har tillverkats och provbelastats med goda resultat. En fortsättning på Tekocrete-projektet blev beviljad i september I det nya projektet ska en stor del av arbetet läggas på teknisk utveckling och provning av olika armeringssorters alkalibeständighet, förankring, isolering och ytor. 12 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012

13 Verksamhet som gör nytta Ny metod ger noggrannare positionering Europa håller på att bygga ett nytt satellitsystem, Galileo, som alternativ till GPS, Global Positioning System. Tillgången till detta satellitsystem ger nya möjligheter för noggrann positionsbestämning. Frågan är hur den nya informationen som signalerna från Galileo innebär ska kunna användas på bästa sätt. SPforskare har utvecklat en metodik för hur man optimalt kombinerar mätningar från Galileo och GPS. Metodiken bygger på avancerad modellering av signalutbredning i atmosfären och multipla signalreflektioner. Användningen av den nya metodiken kommer att resultera i bättre mätningar vid noggrann positionsbestämning. Det kommer att vara till nytta vid anläggningsarbeten som väg- och husbyggen, men även vid forskning om jorden och dess inre. Projektet har varit ett samarbete mellan SP, Chalmers och Statens Kartverk i Norge. ESA, European Space Agency, har finansierat utvecklingsarbetet. Mejerianläggningar diskas traditionellt med omväxlande lut- och syralösningar. Mejerier kan diska energisnålt och miljöanpassat Båda ämnena är starkt frätande och har inverkan på miljön. Om man kan förstå den bakomliggande mekanismen och hur den påverkas av olika processparametrar, så skulle diskprocessen kunna optimeras. En optimering sparar tid, energi, kemikalier och medför därmed lägre negativ miljöpåverkan. Forskare på SIK har tagit fram en metod att mäta den relativa tjockleken på beläggningen som ska diskas bort. Metoden bygger på avståndsmätning med ultraljud. Tillsammans med olika typer av bildanalys och kemisk analys studeras diskförloppet. SP-forskare har hjälpt till att utveckla programvaran som styr ultraljudstransducern och oscilloskopet samt utför signalbehandlingen. Mejeriföretag kan nu diska sina anläggningar både mer energisnålt och mer miljöanpassat. Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 13

14 Verksamhet som gör nytta Inom ett projekt, koordinerat av SP, har det utvecklats en snabb datortomograf (CT-skanner) för sågverksmiljö, som med hjälp av röntgenteknik ger en tredimensionell bild av stockars inre egenskaper. Skannern simulerar olika tänkbara sågningsalternativ och visar vilka storlekar och priser som de färdigsågade plankorna betingar. Fördelen är att man på så vis kan styra de slutliga produkterna så att de får maximalt marknadsvärde. Utvecklingen av den nya skannern bottnar i behoven hos träindustrin som möter ökad konkurrens och större krav från kunderna på produktionsanpassning. Eftersom 70 procent av produktionskostnaderna är relaterade till sågning av timmer fanns där den största potentialen till ökad lönsamhet. De hittillsvarande röntgen-skannrarna är visserligen snabba, men de producerar bara enkla bilder som visar de basala egenskaperna hos stockarna, som kvistar och kärnved, men inte deras exakta storlek och position. Den nya skannern gör det möjligt att utvinna brädor av hög kvalitet även från stockar med allvarliga brister. Uppskattningar visar att tekniken kan öka förädlingsvärdet i den hårt pressade sågverksindustrin med uppemot 10 procent. Det är tillräckligt mycket för att betyda skillnaden mellan nedläggning och fortsatt drift. Innovationen, som marknadsförs under namnet CT.Log av projektets industripartner Microtec, har nu införts i sågverk i USA, Chile och Frankrike. Microtec spår att de flesta sågverk världen över kommer att installera skannern inom en nära framtid. CT-skanner ger lönsammare sågverk Foto: Microtec JTI testar under tre år ett tvågröde-system som innebär odling året runt. I försöksodlingarna i Kristianstad varvas odling av två biogasgrödor med odling av en livsmedelsgröda. Fem års forskningsförsök i Tyskland av biogasgrödor med tvågröde-systemet har visat sig ge högre skördar och bättre odlingsekonomi än konventionell odling. JTIs forskare vill med tvågröde-försöket hitta ett uthålligt odlingssystem för ettåriga energigrödor som kan kombineras med ettåriga livsmedelsgrödor, för att hitta ett lönsamt totalt koncept för lantbrukaren. Om tvågröde-systemet ger goda skörderesultat och god ekonomi, innebär det en ny affärsmöjlighet för lantbrukarna. Ett annat argument för att testa tvågröde-systemet i Sverige, är att klimatexperternas scenarier visar att vi kan förvänta oss osäkrare väderförhållanden i framtiden. Då kan ökad biologisk mångfald och odling av två grödor per år minska riskerna för misslyckanden i odlingen. Det gäller att hitta den optimala kombinationen av grödor. I Tyskland har man sett att olika kombinationer kan ge stor skillnad i skörderesultat, även om det också förekommer variationer mel- lan olika år. Kombinationen råg-majs och raps-majs har givit det bästa skörderesultatet i Tyskland. Tvågrödeförsöket pågår Det utförs av JTI i samarbete med Hushållningssällskapet i Kristianstad. Odling året runt ger större skörd 14 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012

15 Verksamhet som gör nytta Sartre-projektet (Safe Road Trains for the Environment) som omfattade sju europeiska partners slutfördes under Detta unika projekt visar möjligheterna med fordonskonvojer på normala motorvägar där konvojerna kan samverka med andra trafikanter i en blandad trafikmiljö. Volvo Personvagnar är den enda biltillverkaren som deltagit i Sartre. Projektets fordonskonvoj omfattade en manuellt körd ledlastbil, följd av en annan lastbil och tre av Volvos bilar (S60, V60 och XC60). Tack vare en kombination av befintlig och ny teknik kördes samtliga följebilar automatiskt i hastigheter på upp till 90 km/t, i vissa fall med bara fyra meters lucka mellan fordonen. Grundprincipen är att fordonen i konvojen upprepar ledfordonets rörelser. För att uppnå detta har Volvo Personvagnar utökat den kamera-, radar- och laserteknik som används i de nuvarande säkerhets- och stödsystemen, såsom adaptiv farthållare, City Safety, Lane Keeping Aid, Blind Spot Information System och Park Assist Pilot. Elektronikforskare på SP har utvecklat det system som används för att kommunicera trådlöst mellan fordonen. Forskarna beskriver SARTRE som ett roligt och utmanande projekt där man tillsammans med övriga deltagare visat att den teknik som finns i moderna fordon kan användas för att automatiskt styra och hålla avståndet till övriga fordon i en fordonskonvoj. Fordonskonvojer öppnar många möjligheter Foto: Volvo Car Corporation Ett smart lagersystem från norska Jakob Hatteland Computer AS sparar utrymme och pengar och har nått framgång på marknaden. Företaget har utnyttjat stora delar av SP-koncernens bredd i utvecklingen. Lagersystemet AutoStore är konstruerat utifrån en finurlig tanke. Höglager bygger traditionellt på att varor plockas från hyllor och stativ som placerats parallellt i långa rader med transportvägar mellan. AutoStore-systemet är istället utformat som kub. Varorna lagras i plastbehållare och plockas ovanifrån av kranförsedda robotar. Golvytan kan därför göras mindre tack vare att det inte krävs några transportvägar. Det betyder också att det inte behövs några truckar. Enligt företaget kan man spara in mellan % av lagrets totala volym jämfört med ett konventionellt system. Att ta fram ett helt nytt lagerkoncept kräver hänsyn till en lång rad regler och standarder som innefattar allt från brandsäkerhet till radiokommunikation. Jakob Hatteland Computer AS samarbete med SP inleddes med brandprovningar. Granskningar av maskin- och elsäkerhet, provning av radiokommunikation och beräkningar av hållfasthet och jordbävningsskydd har tillkommit under resans gång. CBI, ett bolag i SP-koncernen, har studerat ytjämnheten hos betonggolv som lagren placeras på. Sammantaget erbjuder AutoStore en rad fördelar och marknadsframgångarna har inte låtit vänta på sig. Enligt planen ska företagets omsättning dubblas varje år. Truckfritt på lagret Foto: Hatteland OBS Kolla så vi får tillstånd att använda denna bild från Hatteland. Har mailat om tillstånd och högupplöst bild 8 jan. Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 15

16 Forskning och innovation FoI inom SP-koncernen I detta avsnitt ges en kortfattad redovisning av resultaten av SPkoncernens öppna forsknings- och innovationsverksamhet (FoI) under Öppen FoI innebär att uppnådda resultat är fritt publicerbara och tillgängliga för alla. Vid sidan av denna öppna FoI bedrivs inom koncernen också omfattande uppdragsforskning. Denna finansieras av enskilda uppdragsgivare, resultaten tillhör exklusivt dem och kan inte publiceras fritt. Sammantaget står öppen FoI och uppdragsforskning för ca 70% av koncernens verksamhet. Resten utgörs av andra tjänster såsom utredningar, provning, mätning och certifiering. De öppna FoI-verksamheten uppgick under 2012 till 521 Mkr varav 315 Mkr utgjordes av extern finansiering från företag, forskningsråd, stiftelser, myndigheter, etc. Resterande del utgjordes av 206 Mkr i form av strategiska kompetensmedel (SK-medel) från RISE. Forskning och innovation med kvalitet och relevans SP-koncernen etablerar, deltar i och driver starka miljöer med inriktning mot behovs- och resultatinriktad forskning av hög kvalitet och relevans. Starka forsknings- och innovationsmiljöer krävs för synbarhet, för att kunna attrahera internationella företag, för medverkan i internationella projekt, för uthålliga satsningar, mm. Nära samverkan med näringsliv, institut och universitet/högskolor är en förutsättning. Under 2012 deltog SP-koncernen i flera olika excellence centra (Vinn excellence centre, Institute excellence centre, Berzelius centre, mm). Tre av dessa koordinerades. Excellence centra koordinerade av SP EcoBuild Institute excellence centre för utveckling av innovativa och eko-effektiva slutprodukter med högre förädlingsvärde än konventionella träbaserade produkter Codirect Institute excellence centre för utveckling av kontrollerad leverans och frisättning av aktiva substanser för bland annat livsmedel-, läkemedel- och färgindustrin Waste Refinery SP excellence centre för optimal resurshantering av avfall Under 2012 har 14 kompetensplattformar drivits inom SP-koncernen för utveckling av strategisk kompetens och innovationsförmåga. Plattformarna behandlar väl avgränsade områden, bidrar till uppbyggnad av internationellt konkurrenskraftig spetskompetens, är långsiktig samt bygger nära relationer till näringsliv och UoH. Finansieringen sker dels genom strategiska kompetensmedel (sammantaget 44,0 Mkr under 2012) och dels genom uppväxling med medel från näringslivet och andra finansiärer. Satsningen är långsiktig och viktiga resultat har uppnåtts, bl a har flera EUprojekt kontrakterats genom plattformarna, nätverk har etablerats såväl nationellt som internationellt, vissa plattformar har arbetat nära SMF, samverkan mellan olika delar av SP-koncernen har stärkts, nyckelrekryteringar har gjorts, mm. Kompetensplattformar på SP 2012 SP Heat Pumping Technology SP Zero Emission Buildings SP Batteri- och Elhybridsystem Interfacial materials Centre for Cleantech applications SP Pipe Centre SP MedTek SP Tunnel and Underground Safety Centre SP Trämetri SP Wise Measurements for Smart Grids SP Biofuels SP Nya konstruktioner till sjöss SP Energi och miljösystemanalys SP Green lean production SP Safe fuel storage Små och medelstora företag (SMF) utgör en stor och viktig del av SPs kunder. Vi bedriver forskningsprojekt tillsammans med många SMF inom bl a Vinnovas program Forska&Väx och Västra Götaladsregionens satsning InMotion. Under 2012 beviljades 7 nya Forska&Växprojekt med SP som forskningsutförare. Dessa behandlad vitt skilda områden såsom Framtagning av brandskum med optimal släck- och miljöprofil och Vakuumkylning av bakade produkter för ökad kvalitet och minskad energiåtgång. Internationalisering SP-koncernens internationella samarbete är omfattande och består av medverkan i internationell forskning, främst i de europeiska ramprogrammen, i andra internationella projekt samt av deltagande i internationella intresseorganisationer och i standardisering. Av de externa FoI-intäkterna kom 88 Mkr eller 25 % från utlandet under SP-koncernen har målsättningen är att fördubbla EU-deltagandet under det 7e ramprogrammet som löper från 2007 till För att klara denna höga målsättning har vi gjort särskilda satsningar under de senaste två åren: vi har etablerat ett koncerngemensamt Grants office och vi har under 2012 satsat 17,7 Mkr av våra SK-medel till stöd för deltagande i EU-projekt. Våra satsningar har varit framgångsrika. Under 2012 deltog vi i ca 90 EU-projekt varav 12 koordinerades av SP. SP-koncernens projektvolym för deltagande i EU-projekt var 100 Mkr under Exempel på koordinerade EU-projekt under 2012 ActiveTest Testmetoder för IT-baserade säkerhetssystem i bilar AcuWood Akustik i trähus CTPro Nya produktionssystem för träindustrin baserade på industriell tomografering LEAF Lågemitterande ytbeläggningar för förhindrande av påväxt av marina organismer R4R Resurs- och energieffektivisering inom kemiindustrin SEPEMO Övervakning av värmepumpsystem i byggsektorn PowTech Ett internationellt nätverk för att utbilda doktorander inom pulverteknologi 16 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012

17 Samverkan med Universitet och Högskolor SP-koncernen samarbetar med universitet och högskolor, främst i Sverige men också utomlands. Vi har samarbetsavtal med ett flertal av Sveriges universitet och högskolor. Dessa avtal skapar förutsättningar för ett ännu närmare och mer omfattande samarbete under de närmaste åren. Under 2012 hade SP-koncernen 27 adjungerade professorer vid 9 olika universitet/högskolor. Under året fanns det 80 forskarstuderanden inom koncernen och av dessa avlade 18 forskarexamina, varav 9 doktorsexamen och 9 licentiatexamen. Adjungerade professorer och forskarexamina 2012 Resultatspridning Publikationer är ett viktigt medel för att sprida den kunskap som genereras. Under 2012 producerade anställda inom SP-koncernen 98 publikationer, vilket motsvarar ca 3 publikationer per forskarutbildad person. Det publicerade materialet omfattar bl a vetenskapliga tidskriftsartiklar med peer review, konferensbidrag, rapporter och artiklar i populärvetenskapliga tidskrifter. Resultatspridning inom SP-koncernen vetenskapliga rapporter 420 populärvetenskapliga artiklar 1147 föredrag vid seminarier, konferenser, etc Högskola/universitet Antal adj Antal professorer forskarexamina Borås Högskola 1 Chalmers 9 5 Göteborgs Universitet 2 Jönköpings TH 1 Karlstad Universitet 1 KTH 7 4 LTH 1 1 LTU 3 1 Mälardalens Högskola 1 Stockholms Universitet 1 Uppsala Universitet Linnéuniversitetet 3 2 ETH (Schweiz) 1 SUMMA Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 17

18 Forskning och innovation nya satsningar under året Optisk näsa sniffar rätt på sjukdomar Spåra sjukdomar i utandningsluft. Övervaka miljöförändringar. Styra processer. Det är några tänkbara användningsområden för en optisk sensorteknik, en slags näsa som forskare på SP och Göteborgs universitet utvecklat. Sensorn gör det möjligt att upptäcka sjukdomar på ett tidigt stadium genom att patienten helt enkelt andas på materialet som då ändrar färg om man börjar bli sjuk. En optisk näsa detekterar ämnen med hjälp av ljussignaler till skillnad från de elektriska signaler som används för att signalera lukt från luktreceptorerna i näsan till hjärnan via nervceller. I likhet med den mänskliga näsan så bygger den optiska näsan på membran-depolarisation, men den orsakar ljusskillnader vid exponering till luktämnet istället för elektriska signaler. Selektivitet för ett visst ämne ordnas av särskilda molekyler som bär ämnet som ska detekteras över membranet. Det depolariseras då och ändrar färg. Genom att belysa en sensoryta och samtidigt foto- grafera av färgen från ytan kan man bestämma koncentrationen av det ämne som påverkar membranpotentialen i sensorn. Magsår och sjukdomar i njure och lever ger initialt upphov till mycket låga halter av ammoniak. Dessa låga halter kan detekteras med enkel kamerautrustning och ett par ljusdioder tillsammans med sensorfilmen. Koll på koljan EU-projektet WhiteFish ska visa vilken miljöpåverkan olika sätt att producera fiskprodukter av torsk och kolja medför. Projektet ska också visa hur denna påverkan kan minskas ytterligare. Island, Norge, Sverige och Storbritannien deltar. En viktig del i projektet är utvecklingen av ett enkelt verktyg för beräkning av miljöpåverkan. Det hör till det som SIK bidrar med i WhiteFish-projektet. Meningen är att små och medelstora företag ska kunna göra den här typen av beräkningar själva. Hittills har de varit tidskrävande. I varje deltagande land har ett antal pilotfall valts ut. Där ska livscykelanalyser, LCA, genomföras. I en LCA räknar man ut miljöpåverkan under produktens livscykel, från fångst och beredning via transporter till konsumtion. Forskarna ska också testa det nya beräkningsverktyget praktiskt i dessa pilotfall. Byggstart för världsunik testanläggning Under 2012 satte arbetet med testläggningen AstaZero, placerad utanför Borås, igång på allvar ska anläggningen stå redo för svenska och utländska fordonstillverkare. De får unika möjligheter att testa och forska fram nya lösningar för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Testanläggningen kommer också att erbjuda mycket bra förutsättningar för forskare och trafikexperter som vill öka säkerheten för fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter ett område som hamnat i skymundan. Flera tunga forskningsfinansiärer har flaggat för att de vill stötta projekt kring säkerhet på området. Det framtida trycket på anläggningen bedöms som stort eftersom det idag saknas möjligheter att testa många av de intelligenta säkerhetssystem som fordonsindustrin utvecklar. AstaZero blir den första testanläggningen av sitt slag i världen, helt inriktad på avancerad säkerhet. Anläggningen förväntas innebära ett tjugotal kvalificerade arbetstillfällen från start, ett antal som växer betydligt när kompletterande tjänster räknas in. Men AstaZero innebär framför allt stärkt konkurrenskraft för svensk trafiksäkerhetsforskning och fordonsindustri. AstaZero ägs till 50 procent av SP och 50 procent av Chalmers. AB Volvo, Volvo Car Corporation, Autoliv, Scania, Vägverket, Västra Götalandsregionen, Test Site Sweden, Vinnova, Tillväxtverket och EUs regionalfonder stöttar. Se även 18 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012

19 Ny högspänningshall för stora komponenter Spänningsstötar som simulerar blixtnedslag. Kalibrering och provning av stora elektriska komponenter. Det är exempel på sådant som ska utföras i SPs nya högspänningshall som började byggas SP kalibrerar och provar apparater och system åt företag i hela världen, där höga spänningar eller höga strömmar förekommer. Ström- och spänningssensorer i ställverk, kraftkablar, provutrustning för transformatorolja och stötmätutrustningar är några exempel. Upp till 1 miljon volt kan man ta hand om i nya högspänningshallen, både likspännings- och växelspänningsapparater. Här kan också genereras spänningsstötar som efterliknar blixtnedslag, för att prova apparaters tålighet mot just blixtnedslag. Det finns två skäl till att SP bygger en större högspänningshall. Dels växer verksamheten inom detta område med över 10 procent per år, mycket på grund av att det sker enorma satsningar i hela världen på energi och miljö. Utvecklingen i eldistributionen går mot högre spänningar (med större risk för överslag). Högre spänningar leder i sin tur till större komponenter vilket kräver mer 150 Mkr satsas på SP Process Development En helt ny verksamhet som ska arbeta inom Life science. Det blir resultatet av att regeringen satsar 150 Mkr på att ta vara på kompetensen i AstraZenecas nedlagda verksamhet i Södertälje. Under 2012 fick SP ansvaret att börja bygga upp verksamheten som döpts till SP Process Development. Starten beräknas ske i februari Ett 30-tal personer anställs till en början. Förhoppningen är att dubbelt så många kommer att jobba där inom en treårsperiod. Life science omfattar vetenskapsområden inom bland annat medicin, biologi, kemi, teknik, informatik och materialvetenskap. SP Process Development ska hjälpa akademiska och industriella aktörer att kommersialisera nya substanser och utveckla tillverkningsprocesser. SP Process Development blir även en aktör som fungerar som en brygga mellan akademi och näringsliv. Regeringens satsning ger SP möjlighet att ta tillvara mycket av AstraZenecas kompetens som annars riskerat att gå förlorad. Sverige får en bra resurs som kan bidra till att lösa de komplexa samhällsproblem inom miljö, sjukvård och energi som vi står inför. SP Process Development får placering inom SP-koncernen som ett helägt bolag. Verksamheten blir ett bra komplement till de nuvarande verksamheterna och utökar SPs tjänsteutbud och FoIkompetens ytterligare. Hållbar stad går i grågrönt Översvämningar. Träd som mår dåligt. Markstensbeläggningar som rör okontrollerat på sig. Det är några problem som våra städer tampas med. Felaktiga materialval och dåligt underarbete i kombination med underdimensionerade VA-system bidrar till att vålla översvämningar eftersom regnvattnet leds fel. Sprickor och sättningar i stenläggningar är vanliga orsaker av att lastbilar eller kranbilar körts på torg och gångbanor. FoU-projektet Grå-gröna systemlösningar för hållbara städer ska ta fram lösningar inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation. Forskare på CBI Betonginstitutet leder arbetet där en rad forskningsorganisationer, konsultföretag, kommuner/städer och industripartners deltar. Orden grå och gröna symboliserar sten, betong och träd. Utmaningen är att skapa en attraktiv och funktionell stadsmiljö där träd, markytor och dränering samverkar. Projektet ska granska och utvärdera olika systemlösningar och presentera förslag som blir till nytta för stadsplanerare och byggherrar. Olika typer av vägbeläggningar ska byggas upp och provas i SPs och VTIs laboratorier. Det hela ska utmynna i ett expertsystem för dimensionering av hårdgjorda ytor. Mer att läsa finns på www. greenurbansystems.eu Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 19

20 SP-koncernen en attraktiv och utvecklande arbetsplats SP-koncernen bygger på medarbetarnas kompetens och samverkan såväl internt som externt. Att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och kontinuerligt utveckla kvalificerade medarbetare är en av våra huvudstrategier. För SP-koncernens position som ett ledande forskningsinstitut är medarbetarnas engagemang och kompetens avgörande. Strävan att ständigt utveckla och förnya verksamheten genomsyrar hela koncernen. Medarbetarna och deras kompetens bidrar i mycket hög grad till utvecklingen av SP-koncernen som ett attraktivt och konkurrenskraftigt företag. Att klara kompetensförsörjningen är en kritisk framgångsfaktor. För att nå de tillväxtmål som satts, ska koncernen ha medarbetare Under 2012 har 195 nya medarbetare nyanställts vilket har gett ett nettotillskott på 129 personer. Totalt hade koncernen medarbetare vid årsskiftet 2012/2013. Åtgärder för att rekrytera och behålla Under 2012 har det strategiska arbete med vårt employer brand varit av central betydelse. Vi har medverkat vid ett flertal arbetsmarknadsmarknadsdagar på olika universitet och högskolor. Vi har även deltagit vid i ett antal karriärmässor runt om i landet. Genom att medverka vid dessa event får vi möjlighet att möta både studenter och yrkesverksamma. Medverkan gör också att vi kan svara på frågor och berätta om SP-koncernen. Under året har ett trainee-program arbetats fram. Från och med 2013 kommer detta att erbjudas som ytterligare en intressant utvecklingsmöjlighet för nya medarbetare. Genom att erbjuda studenter examensarbeten får vi också möjlighet att lära känna ett stort antal studenter som kan bli nya framtida medarbetare. Under 2012 genomfördes ett 90-tal ex-jobb i koncernen. Vi har idag mer än ansökningar i vår databas för spontanansökningar. Det ser vi som ett kvitto på att vi är en intressant och attraktiv arbetsplats som man gärna söker sig till. Då vi idag finns etablerade på många orter runt om i landet kan vi erbjuda en placering som passar våra nya medarbetare, detta breddar också våra rekryteringsmöjligheter. SP-koncernens rekryteringsprocess är bred och omfattande. Genom en öppen och aktiv dialog bygger vi varumärket och bilden av SP-koncernen som ett trovärdigt företag. Vi strävar också mot att stärka koncernens attraktionskraft och identitet som arbetsgivare genom en nära dialog med våra medarbetare och genom att tydliggöra våra värderingar. support till chefer, kick-offs där man arbetat med värdegrundsfrågorna i The SP Way. Under våren 2013 genomförs en uppföljande attitydundersökning av värdegrundsarbetet. The SP Way innebär att vi: Arbetar tillsammans för ökad innovationskraft Är stolta över vad vi åstadkommer tillsammans Ser styrkorna i våra olikheter Hjälper varandra Delar med oss av vår kunskap och erfarenheter Har förtroende för varandra Berömmer och stödjer varandra Visar empati då någon behöver det Arbetar för ett hållbart samhälle Arbetar för att göra skillnad Tillvaratar vår kreativa arbetsmiljö Våra värderingar styr Vår omvärld förändras och vår koncern utvecklas i takt med denna. Koncernens värderingar, strategier och mål behöver tydliggöras såväl internt som externt. Tillsammans med vårt varumärkeslöfte Your Science Partner är värdegrunden ett av koncernens viktiga styrmedel såväl inåt som utåt, i det dagliga arbetet mot vårt tillväxtmål. Under 2011 formulerades en koncerngemensam företagskultur, The SP Way. Det gjordes tillsammans med medarbetare och chefer. Under 2012 har ett omfattande arbete genomförts för att implementera värdegrunden. Arbetet inleddes med en attitydundersökning där alla medarbetare fick möjlighet att ge sin syn på nuläget. Därefter har en rad aktiviteter genomförts, bland annat workshops, utbildning, verktygslådor och 20 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA Aktuellt från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA NUMMER 3 2006 FÖLJ MED OFF

Läs mer

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Bokslutskommuniké 2014 RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 Innehåll Årsredovisning 2010 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

A B Å n g p a n n e före Årsberättelse n ingen Årsberättel 2005 s e 2 0 0 5

A B Å n g p a n n e före Årsberättelse n ingen Årsberättel 2005 s e 2 0 0 5 Årsberättelse 2005 1 Siffror i korthet 2 Detta är ÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 11 Medarbetare 15 ÅF och hållbar utveckling Divisioner 18 Infrastruktur

Läs mer

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1 2011 ÅRSBERÄTTELSE CHALM 2011 INNEHÅLL 4 Rektor om året 2011 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Utmaningar ger incitament 14 Med hållbar utveckling som drivkraft 16 Nyttiggörande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER NUMMER 3 2008 KONSTGRÄS TESTAS FÖR BREDDFOTBOLL ANLAGDA BRÄNDER SKA stoppas CE-MÄRKNING SNART OBLIGATORISK 35 30 25 20 %

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

På jakt efter nya biomarkörer

På jakt efter nya biomarkörer f o r s k n i n g i n n o v a t i o n t i l l v ä x t #3 juni 2007 nytt Maximal styrka i minimal motor Energiforskning som erövrar havets krafter Miljöforskning kräver systemtänkande På jakt efter nya

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 214 Det här är NIBE En global koncern med verksamhet och försäljning i fem världsdelar NIBE är ett svenskt företag med rötterna i Småland och har lång

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information 1 Finansiell information Årsstämma 2 maj 2013 För räkenskapsåret 2013 lämnar bolaget rapporter enligt följande: 2013 2 maj Delårsrapport avseende första kvartalet 2013 26 juli Delårsrapport avseende andra

Läs mer