Till Länsstyrelsen i Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Länsstyrelsen i Skåne län"

Transkript

1 Till Länsstyrelsen i Skåne län via Hörby kommun Överklagande av Miljönämndens i Hörby kommun beslut om vindkraftverksetablering på Sallerup 5:10 Jan 2015

2 Till Länsstyrelsen i Skåne län via Hörby kommun Överklagande av Miljönämndens i Hörby kommun beslut om vindkraftverksetablering på Ulatofta 5:21 Jan 2015

3 Till Länsstyrelsen i Skåne län via Hörby kommun Överklagande av Byggnadsnämndens i Hörby kommun beslut BN 151/14 om vindkraftverksetablering på Ulatofta 5:21 Jan 2015

4 Till Länsstyrelsen i Skåne län via Hörby kommun Överklagande av Byggnadsnämndens i Hörby kommun beslut BN 152/14v om vindkraftverksetablering på Sallerup 5:10 Jan 2015

5 Innehållsförteckning Förteckning över bilagor Inlaga Bilaga 1: vår inlaga till Förvaltningsrätten bilaga 2: Kartbilaga bilaga 3: Sumpskogen Bilaga 4: Fåglar från området Bilaga 5: Utdrag från Svalan/Artportalen över fåglar från vårt område bilaga 6: Större risbon inom området Bilaga 7: De permanenta vattensamlingarna och småvatten inom området bilaga 8: Döda och döende träd i området. Bilaga 9 Bohål bilaga 10 Stenmurar Bilaga 11: Fornminnen bilaga 12: Vattenförhållanden runt etableringsmarkerna Bilaga 13: Vallåkern Bilaga 14: Bilder efter den regniga hösten Bilaga 14: Så var det dags igen. och igen..

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Till Länsstyrelsen i Skåne län Överklaganden av vindkraftsärenden i Hörby kommun Hörby Undertecknade önskar härmed överklaga följande ärenden: 1: Miljönämnens beslut (Sallerup 5:10) 2: Miljönämnens beslut (Ulatofta 5:21) 3: Byggnadsnämndens beslut BN 151/14 (Ulatofta 5:21) 4: Byggnadsnämndens beslut BN 152/14v (Sallerup 5:10) Vi begär, att detta ärende på länsstyrelsen kommer att behandlas på de avdelningar där expertis i de olika ämnena finns och inte enbart hamna på rättsenheten (eller vad det nu kallas), så som hände när det förra gången var aktuellt. Vi tänker inte acceptera att man enbart skickar hit en jurist för att titta utan att förstå något om naturen här. Skall det tittas skall det göras av kunniga personer. Ärendet innehåller både problem runt naturen, inte minst fåglar, vattenförhållanden och dikning, vägdragningar, fornminnen och mycket annat och skall behandlas därefter. Vi kommer också att kontrollera hur detta görs, och vi kommer att åka in och lämna kopior själva till olika avdelningar om detta inte görs på ett adekvat sätt. Vad lämnar vi in? På grund av den svåra oreda som gäller detta ärende, kan vi inte lämna in oliklydande handlingar för dessa ärenden, utan har valt att lämna in 4 st liklydande handlingar, en för varje ärende. Vi motiverar detta här nedan. Det finns ett domslut från Mark- och Miljödomstolen som eventuellt gäller, och det säger att vissa av oss inte får yttra sig för Ulatofta 5:21, men eftersom det motiveras med att vi inte bor så nära den aktuella etableringsplatsen att vi störs av ljud, skuggor och reflexer, ger vi den tolkningen rätt, varför Länsstyrelsen kan få sortera bort dem som beslutet gäller om något av det följande gäller dessa saker. När det gäller övriga frågor, såsom miljö, naturförhållanden och fågelliv, vill vi vidhålla följande:

18 Naturen känner inga gränser på en eller annan km. Den kan i ett visst område ses ur olika stora perspektiv. De fåglar som finns i vårt område flyger lätt bortanför de gränser myndigheter sätter upp för att slippa för mycket protester. Gladan kanske häckar mera än en km från en plats där någon av oss bor, men hon samlar sin mat på våra stycken och hon gör nytta för just oss genom att befria vallskörden från diverse kadaver. Därför kan vi inte lämna henne i sticket, bara för att hon inte alltid bor precis där vi bor. Fjällvråken häckar i norra Sverige, men han övervintrar hos oss. Liksom vi bryr oss om vad som händer våra flyttfåglar i sydligare nejder när de är på semester så skall vi också bry oss om fjällvråken här, för om han dör här kan han inte häcka där han gör det och då kommer det inga hit till nästa år. Således kommer vi att hävda vår rätt att, såsom boende i en ganska enhetlig miljö i Hörby kommuns sydliga delar, tillsammans lämna våra åsikter om naturen här och om hur den skall skyddas. Vi njuter eller tillgodogör oss alla, var och en på sitt sätt den lokala naturen på ett varsamt sätt, och vi har våra skäl att skydda den. Vi tänker därför inte godkänna någon dum praxis som baserar sig på ljud, reflexer och skuggor för att inte föra talan för vår natur. Samma sak gäller vattnet här. Vi är alla beroende av fungerande dräneringar som tar hand om en del av nederbörden, och så länge vi bor inom samma eller närbelägna dräneringsområden så tänker vi ta vår rätt att yttra oss. Det är en skam att man inte i detta ärende tillåtit att dom som bor ännu längre bort än vi, men som är beroende av de vattendrag som kan påverkas, blivit involverade i ärendena. Detta gäller i lika hög grad våra vägar. Vi slår vakt om det vägnät vi har och vi vill veta hur det kommer att påverkas. Det är vi som betalar för väghållningen, men det är andra som också utnyttjar den. Vi tänker inte hålla racerbana för alla de underhållsfordon som kommer att besöka verket under tidernas lopp utan att få ha ett ord med i laget. Tyvärr ger ärendet inga som helst besked om detta från exploatörerna, framför allt inte exploatören för Sallerup 5:10, medan Ventusverkets exploatör är något bättre i det fallet, eftersom han i alla fall skapat grund för en dialog. Exploatören för Sallerup 5:10 tänker lösa sådana frågor i samråd med kommunen och Länsstyrelsen i ett senare skede, när han fått sina bygglov och byggtillstånd. Då kommer det att ske över våra huvuden utan möjlighet för oss att påverka. Vi kan väl med en gång säga att vi inte har särskilt mycket förtroende för någon av dessa instanser, beroende på det sätt man därifrån behandlat ärendet och oss hitintills. Därför får Ni gärna sortera bort en del av oss enligt beslut i Mark- och miljödomstolen där detta dokument innehåller något om ljud, skuggor och reflexer som påverkar oss människor, men vi kan inte tolerera att bli bortsorterade i frågor som rör den lokala naturen, lokala vattenfrågor och lokala vägfrågor. Dom sakerna är vi beredda att driva så långt det är möjligt tillsammans. Vi är således beredda att gå till EU-domstolen med detta om det behövs.

19 Rättssäkert? Det här/de här ärendet/ärendena har pågått länge, och allt eftersom det framskridit har myndigheterna (framför allt kommunen) rört till det allt mera. Det har växlat mellan att vara ett ärende och att vara flera. Just nu är det flera, nämligen 4 st, vilket var vad det var från början. För några månader sedan var det ett ärende som kunde kommenteras som en helhet. Man ansåg sig kunna bestämma vad vi skulle kommentera dessutom. Trots att Mark- och miljödomstolen upphävt de gamla besluten dyker dom upp överallt i såväl exploatörernas som kommunens argumentation. Observera att även Länsstyrelsens beslut upphävts! Kommunen erkänner att det är ett nytt ärende nu, och trots det så vill man att vi bara skall yttra oss över en enskild del. Man försöker snåla in på den tid vi behöver för att yttra oss, medan det går utmärkt att man ger sig själva utökad tid. Vi har svårt att förstå hur det kommer sig att ärendena skall skyndas på om det inte är för att man antingen vill utnyttja sittande politiker från det avgående styret i nämnderna som borgar för att det här skall gå igenom, eller för att exploatörernas ekonomi håller på att falla sönder så dom behöver nya inkomster snabbt. Hur detta fungerar i praktiken kan man läsa mera om i Bilaga 1, som är en anmälan från oss till Förvaltningsrätten. Den avslogs nyligen, eftersom förvaltningsrätten inte anser sig kunna döma i sådana här saker. Dom hänvisar till att vi får ta upp detta i det överklagande som föreligger här. Vi antar att det inte leder någon vart här heller, och för att inte förflytta fokus från viktigare saker avstår vi i stort sett från ytterligare argumentering i detta. Vi menar dock att detta mycket väl illustrerar det som sägs senare, att man försöker köra över oss i detta ärende, sedan må det ske lagligt eller olagligt. Därför bifogas vår inlaga till Förvaltningsrätten. Ett annat exempel på brister i den rättsliga säkerheten är följande: För begärda analyser av fågelbon, så tillät i vårt fall kommunen att den beställdes av exploatören och sedan levereras till densamme och inte till kommunen utan omväg via exploatören. Läser man Mark- och miljödomstolens synpunkter så är de medvetna om att detta inte är ett lämpligt förfarande. Läser man SOF:s policy framgår samma sak. Det är naturligtvis inga bindande dokument, men det som står där borde leda till eftertanke i alla fall hos kommunen. Följer man kommunens modell får exploatören en möjlighet att påverka resultatet. Vi säger inte att man med säkerhet gjort det, även om vi finner en del terminologiska frågor underliga, men bara möjligheten att så kan ske är en rättssäkerhetsfråga. Sådan upphandling skall ske öppet och genomskinligt via kommunen och redovisningen skall ske till kommunen, men det är exploatören som skall betala. Det måste vara svårt för t ex en inventerare att stå emot en ilsken exploatör som vill ha lite ändringar i manuskriptet eller som erbjuder ekonomisk kompensation för lite anpassat pladder. Man biter ju som bekant inte den hand som föder en. När det gäller fågelboundersökningen i vårt område hade exploatören den ganska länge innan kommunen fick den. När vi frågade kommunen om misstankar om att exploatören kunnat påverka den svarade man att det trodde man inte, eftersom det var två olika exploatörer och bägge hade lämnat in en liklydande fågelboundersökning. Så ser kommunens bevisföring ut.

20 Vi känner också en extra press på oss genom att det händer en del underligheter under ärendenas gång. Var för sig kan de kanske förlåtas, men när de blir många, verkar det skumt. Till sådana saker hör handlingar som förtigs och uttalanden som förvanskas och som kanske appliceras på något annat än det de är avsedda för. Att fakta, som förs fram, dessutom negligeras är ännu en besvärande sak. Varför det fungerar så här förstår vi inte. Det rimliga vore ju att man hade en dialog mellan medborgare och kommun, vilken modererades via kommuntjänstemännen. Tyvärr fungerar det inte så i Hörby kommun. Här kämpar en del politiker med näbbar och klor för att, mot flertalets vilja, förverkliga sina egna, tvivelaktiga ideal och mål, samtidigt som man gör en del av befolkningen illa, och vi känner inte att vi har något tjänstemannastöd heller. Vi påvisar saker som gör att vår natur är värd att skydda, men får bara God dag Yxskaft! till svar. Vi visar på hur anlitade experter pladdrar felaktigheter, men man ifrågasätter dem inte. Vi kan visa hur andra, seriösa experter föreslår adekvata åtgärder, men tjänstemännen negligerar det hela och det bestäms endast tack vare några påpassliga och framsynta politiker som inser hur det är fatt. Det som sägs här är inte hitte-på-saker och det kommer i varje enskilt fall att föras i bevis i denna inlaga. Vi vill dock redan nu framföra att ett av våra krav kommer att bli: Ärendet är inte rättssäkert längre och det är så pass rörigt att det är svårt att se vad som gäller. Därför kräver vi att det avslutas och att processen påbörjas på nytt från grunden om man fortfarande inte kan se faktum klart, att vårt område inte är lämpligt för dessa verk. Vi är också lite betänksamma när det gäller själva företaget GiroVind. Vi har på nätet tagit del av den ekonomiska information som finns, och vi kan inte se annat än att den är ganska negativ. Vi är dock inte specialister på sådant här. Vi kan se att företaget kännetecknas av minskande omsättning, ett negativt rörelseresultat, negativt resultat efter finansnetto, totalt negativt resultat, minskande obeskattade reserver och ökning av såväl kort- som långfristiga skulder. Nyckeltalen som skall beskriva firman är alla sjunkande. Likviditeten minskar, soliditeten minskar och är låg, vinstmarginalen är negativ och omsättningen per anställd sjunkande. Det enda för ägaren positiva är att han tagit ut lite mera lön i år än förut. En viktig faktor är resultat efter finansnetto, och det ligger på ett rejält minus och det visar att bolaget knappast har levererat vad dom borde under Ett soliditetstal på drygt 11,2 procent är inte heller lysande. Har företaget låg soliditet (11 procent är lågt, helst skall det vara 100 procent) så kan det sämre stå emot motgångar. Man har också med låg soliditet svårare att få låna pengar i banken. För oss är det således ett företag i kris som vill agera här. Det här gör oss ganska betänksamma. Företagets engagemang i vår närmiljö kan ju mycket väl leda till en konkurs nu eller senare. Skulle verket då vara under uppförande kan det bli liggande hur länge som helst som en skräphög. Skulle det ske efter det att verket är på plats finns det ingen som kan infria de löften som har givits om vissa försiktighetsåtgärder mm. Det är märkligt att kommunen släpper in sådana aktörer här. I samband med vissa täkttyper kunde

21 man, förr åtminstone, kräva såväl kunskaper som god ekonomi, men sådant har nog inte gjorts här. Vi bör betänka att det kanske kan bli så, om det värsta inträffar, att det är kommunen (alltså vi skattebetalare) som får betala kalaset. Den totala summan blir i så fall miljoner i värsta fall. Enligt exploatören är det dock i stället markägaren som får stå riskerna, och då är vi lite lugnare, även om vi inte vill att det skall gå honom så illa. För Falkenberg Ventus AB som skall stå för det andra verket är det svårare att bedöma något, eftersom man hitintills inte haft något verk att uppföra och väl närmast lever på aktiekapitalet än så länge. Däremot kan man ju fundera på samarbetet mellan GiroVind och Ventus, vilket knappast kan innebära att man stöder varandra ekonomiskt. Det blir således till att låna de miljoner som krävs för verkens uppförande. Om nu bolaget går i konkurs under uppförandetiden, eller senare är det tydligen markägaren som tar första stöten, men hans tillgångar lär inte räcka för att täcka kostnaderna. I sista hand blir det nog ändå kommunen, och därmed vi alla som bor här, som får bära kostnaderna. Från kommunen har vi fått veta att de inte kan ställa krav på ekonomiska garantier till en exploatör i att anmälningsärende. Vi finner det lite märkligt och vill gärna att Länsstyresens rättsenhet talar om för oss att det är riktigt uttalat. Vi frågar därför helt enkelt: Om exploatören går konkurs eller om han säljer verket vidare och köparen går i konkurs, vem är det då som får stå för kostnaderna när man tagit ut vad som kan göras ur konkursboet. Kostnader kan uppkomma om verket inte är färdigt, om det gått itu eller om det skall skrotas. Vilken belastning blir det på markägaren? Finns det dessutom några krav på att verket är försäkrat? Den stora oredan Låt oss först titta på de domslut som meddelats av Mark- och miljödomstolen. Domsluten för ärendet i Mark- och Miljödomstolen var följande: Byggnadsnämnden Sallerup 5:10: Mark- och Miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Byggnadsnämnden i Hörby kommun för fortsatt handläggning. Miljönämnden Sallerup 5:10: Mark- och Miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Byggnadsnämnden i Hörby kommun för fortsatt handläggning. Byggnadsnämnden Ulatofta 5:21: Mark- och Miljödomstolen avslår överklagandena från Christer Falk, Kerstin Falk, Marianne Grahn, Göran Grahn, Anna Sjögren, Jonas Sjögren, Christina Liljegren, Ronnie Liljegren, Kajsa Köllerfors och Anders Köllerfors. (Detta görs eftersom vi anses bo för långt borta från Ulatoftaetableringen. Kvar blir ändå ett antal personer i vår grupp.)

22 Mark- och Miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet om bygglov och visar ärendet åter till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Miljönämnden Ulatofta 5:21: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena i den del som avser klagorätt (Se ovan under byggnadsnämnden). Mark- och miljödomstolen upphäver underinstansernas beslut och återförvisar ärendet till miljönämnden för fortsatt handläggning Detta är de domslut som meddelats, ingenting annat. Man kan notera i det sistnämnda domslutet pluralisformen underinstansernas. Därmed torde även Länsstyrelsen inkluderas. Både Girovind och kommunen åberopar att det finns ett antal giltiga domslut förutom ovanstående och dito bedömningar i Mark- och Miljödomstolen samt i Länsstyrelsen i dessa ärenden, men så är alltså inte fallet. Vi har följande från Mark- och miljödomstolen (Åsa Garp): Ärendet är upphävt, alltså måste det bli ett nytt ärende. Det som står i detta kan ni överklaga. Även om kommunen eller länsstyrelsen då värjer sig med att det redan är beslutat i MoM så är det inte så, eftersom ärendet inte har annat beslut där än återförvisning. Till detta citat vill vi dock lägga att det även finns ett beslut om att vissa av oss inte får yttra sig när det gäller Ulatofta. Det finns således inga gällande domslut eller bedömningar från Mark- och Miljödomstolen förutom ovanstående. Det finns inte heller något domslut som specifikt talar om att man skall göra en fågelboundersökning. Däremot har man redovisat ett antal synpunkter på en del av frågorna. Dessa tolkar vi så, att man inte kommer att besluta annorlunda nästa gång om inte nya fakta tillkommer när det gäller dessa punkter. De är dock inte några bindande beslut och vi kan tillföra nya synpunkter till det hela. Synpunkterna hos Mark- och Miljödomstolen är således följande: Miljönämnden Ulatofta 5:21: Man instämmer i huvudsak med vad som kommunen och länsstyrelsen hävdat att man inte kan kräva att det görs en MKB, och man anser att det inte har visats att behov av en generellt rekommenderad skyddszon på en kilometer inte föreligger. Byggnadsnämnden Ulatofta 5:21: Förutom vad som skrivs om överklaganderätt, och som vi redan berört, finns följande synpunkter: Lokaliseringen är tänkt att ske inom det område som Hörby kommun utpekat som lämpligt för vindkraft i sin vindkraftspolicy och man avslår inte på grund av säkerhets- och hälsoskäl eller bullerstörningar eller vatten- och luftföroreningar enl 2 kap. 5 PBL. Däremot anser man att den röda gladans förekomst och häckningsplatser skall utredas närmare. Denna utredning bör enligt instansordningsprincipen genomföras och utvärderas av byggnadsnämnden.

23 Våra kommentarer till detta: Enligt vindkraftspolicyn (gällande handling) ligger det ena verket absolut i gränsen till tillåtet område, medan det andra inte ligger inom detsamma. Mark- och Miljödomstolen har således inte förstått att exploatören stöder sig på ett dokument från 2012 som Länsstyrelsen tidigare ratat och som inte i praktiken existerar. Över huvud taget är detta underligt, eftersom kommunen i sin tur säger sig inte behöva stödja sig på policydokumentet från 2009 som är det enda giltiga. Detta verkar ytterest märkligt och rörigt. Kommunen stödjer sig inte på policydokumentet, medan Mark- och Miljödomstolen gör det, även om det är fel dokument. Nog är väl Mark- och Miljödomstolen en övergripande instans som bör begripa bättre än kommunen? Detta diskuteras mera längre fram. Enligt vad Markoch miljödomstolen framför, skall en fågelboundersökning genomföras och utvärderas av byggnadsnämnden. Det är således nämnden som skall beställa och utvärdera undersökningen. Nu fungerade det inte riktigt så, eftersom man lämnade det mesta av detta till exploatörerna att hantera. Därmed skapade man en situation som inte var rättssäker för oss. Miljönämnden Sallerup 5:10: Man instämmer i huvudsak med vad som kommunen och länsstyrelsen hävdat, att man inte kan kräva att det görs en MKB, man har inget att invända mot bullerberäkningarna, man godtar etableringen ur natursynpunkt, man talar om att bolaget får släppa ut vatten där det inte medför skada för allmänna och enskilda intressen under byggnadsskedet och man anser inte att verket påverkar viltet. Man godtar även fladdermusbegränsningarna. Man godkänner inte heller SkOF:s yttrande. Den redovisning som bolaget gör via artportalen godtas i detta skede, men man anser också att man inte tillräckligt redovisat faktiska undersökningar eller bedömningar av de påstådda rovfågelboplatserna eller analys av det näraliggande skogsområdets lämplighet som habitat för ifrågavarande arter. Ytterligare undersökningar av möjliga rovfågelboplatser bör därför göras. Med hänvisning till instansordningsprincipen bör den prövade myndigheten utforma de närmare kraven på sådana undersökningar och bedöma resultaten. Underinstansernas beslut bör därför upphävas och målet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning. Vi begärde att få bemöta Girovinds yttrande om dessa saker och vi hann lämna in ett svar på dem, vilket ses på deras diarieutdrag. När Mark- och Miljödomstolen kom till gladan i Girovinds ansökan fann man att den redogörelsen inte var till fyllest och då avbröts hela hanteringen och det hela återförvisades. Våra kommentarer: Domstolen hade inte heller i det läget förstått hur Svalan/Artportalen fungerar och såg positivt på Girovinds felaktiga användning av densamma, vilket är besvärande för dom. Man hade inte heller förstått SkOF:s yttrande, eftersom vi inte lyckades visa det insatt i ett sammanhang. I det nya ärendet är det gjort. Det är märkligt att man här inte kräver att det är byggnadsnämnden som skall göra fågelboundersökningen utan håller sig till en mera allmän skrivning om den prövande myndigheten. Det borde väl om något visa att detta inte är ett klart formulerat domslut, utan snarare goda råd och funderingar. Att man godtar fladdermusförsiktighetsåtgärderna är också märkligt, eftersom det vid den tiden inte fanns någon fladdermusundersökning och vi direkt krävde att en sådan skulle göras. För att inte exploatörerna skall svämma över av glädje inför detta kan vi säga, att det hela är ett anmälningsärende och att, precis som det står påpekat på annan plats i domen, kommunen

24 kan komma med nya krav om det skulle vara så att nya fakta framkommer. Även om det alltså inte är ett domslut om de begränsningar som framförts tidigare, men som Girigvind och Falkenberg anför, har kommunen nu nya fakta och kan komma med nya krav. Detta har också gjorts i de försiktighetsprinciper som nu fastslagits. Det här gäller också i övriga fall där man åberopar liknande saker. Det finns nya fakta och dom kan föranleda ändringar, även om man tror på domslut in absurdum! Huruvida man ens kan överklaga dessa krav vet vi inte, men det är möjligt att det går, och det ser vi gärna att det blir belyst av Länsstyrelsen. För frågan om analys av det näraliggande skogsområdets lämplighet som habitat för ifrågavarande arter, föreligger inte heller i dag något redovisat från kommunen. Därmed borde väl inte heller Mark- och Miljödomstolen kunna godkänna det hela framöver, såvitt vi förstår. Förutom domsluten är detta således ett helt nytt ärende. De synpunkter Mark- och miljödomstolen lämnat är dock värda att beakta, eftersom man inte kommer att besluta annorlunda nästa gång om man inte har kompletterande information. Det är därför som kommunen måste be om t ex en fågelinventering. Det här klargjorde vi genom intensiv kontakt med beredningsjuristen på Mark-och Miljödomstolen, redan innan överklagandetiden för deras dom hade gått ut, eftersom vi tänkte överklaga den. Utlåtandet som nämns ovan om att det blir ett nytt ärende fick oss dock att ändra oss. Vi meddelade också kommunen våra svar från domstolen och gjorde över huvud taget allt vi kunde för att få dom att förstå detta, men det var då i början närmast som att hälla vatten på en gås. Därefter har kommunen virrat lite fram och tillbaka med detta, vilket vi inte bryr oss om, vi är trygga med de besked vi fått från Mark- och Miljödomstolen. Vi har flera gånger undrat över (och t o m överklagat till förvaltningsrätten kommunens virrande), varför detta inte accepteras helt ut från kommunen. Vi menar nog också att man kanske borde underrättat exploatören om detta. Fast, liksom man inte anser sig ha några förpliktelser mot oss som bor här när det gäller att underlätta information (pardon för miljökontorets Jenny och Mikael, samt sekreteteraren Matthias dom skaffar fram de papper vi ber om), så känner man kanske inga förpliktelser mot dom som vill bygga vindkraft här heller, och det är ju rättvist. Vi förstår av Girovinds skrivelse att man där i alla fall inte fått detta klart för sig, såvida man inte halsstarrigt vägrar att acceptera det hela. Därför vill vi slå fast följande: Hela ärendena för Sallerup 5:10 och för Ulatofta 5:21är alltså nya utom specifika domslut och ett avslag för vår klagan att alla inte fick yttra sig till länsstyrelsen. Vad det sistnämnda innebär i praktiken, sett utifrån hur det är skrivet, har vi redan diskuterat i början av denna inlaga. Huruvida ett ärende kan vara nytt och ändå ha som barlast gamla domslut kan vi inte heller förstå, men det kommer vi att försöka reda ut i nästa instans. Byggnadsnämnden i Hörby kommun har valt att överklaga en liten del av ärendet till Miljööverdomstolen, i vilket man tolkar att det är kommunen som skall betala en fladdermusundersökning, vilket man inte vill göra. När vi förhörde oss om möjligheten att överklaga vissa beslut fick vi beskedet att man måste överklaga hela ärendet. Så gäller också för kommunen, vilket ses på formuleringen där kommunen nekas prövningstillstånd. Saken:

25 Bygglov för vindkraftverk på fastigheten Ulatofta 5:21 Vi kan inte se att det fanns skäl för deras överklagan, eftersom vi inte kan tolka Mark- och Miljödomstolens dom som att kommunen skall betala en fladdermusundersökning, och det har man väl såvitt vi förstått inte heller gjort. Det låter oss ana att man nog begriper mera än man vill låta påskina när man pladdrar på om vad det finns för beslut. Det där är inget vi bryr oss om egentligen, fast vi tycker det är bra att exploatören fick betala. Även exploatören Girovind överklagade såvitt vi kan förstå, men vi har inte fått kännedom om på vilka grunder det skedde. Inte heller han fick prövningsrätt i högre instans. På bland annat följande ställen i det nya ärendet, när det behandlades i kommunen, hävdar exploatörerna eller kommunen att det finns beslut i Mark- och Miljödomstolen, vilket alltså är fel: Områdesbeskrivning Bolaget anser därför inte att den sökta etableringen medför någon påtaglig påverkan på naturoch kulturområden. Detta framgår också av det domslut som meddelades av Mark- och miljödomstolen. Domstolen har inte dömt i denna fråga! Det finns inget domslut om det. Vattenförhållanden på etableringsplatsen för Sallerupsetableringen Bolaget har i samband med prövningen vid Mark- och miljödomstolen redovisat grundvattenberäkningar och då visat att omgivningspåverkan kommer att vara i det närmaste försumbar. Likaså bedömde domstolen att bolagets yrkande om avsteg inte föranledde någon erinran. Då domstolen har instämt i bolagets yrkande anser bolaget att denna fråga är utagerad. Domstolen har inte instämt i några yrkanden och inte dömt i dessa frågor! Översvämningar efter de nyligen timade regnen Bolaget har i samband med prövningen vid Mark- och miljödomstolen redovisat grundvattenberäkningar och då visat att omgivningspåverkan kommer att vara i det närmaste försumbar. Domstolen har inte tagit ställning i denna fråga! Det här svaret är dessutom ett svar likställigt med God dag. Yxskaft! och beror på att exploatören inte vill skilja på grundvatten och ytligt markvatten. Vattenförhållanden på etableringsplatsen Sallerup 5:10 ur teknisk synpunkt Bolaget har i samband med prövningen vid Mark- och miljödomstolen redovisat grundvattenberäkningar och då visat att omgivningspåverkan kommer att vara i det närmaste försumbar. Domstolen har inte tagit ställning till dessa frågor! Fladdermusinventeringen De försiktighetsmått som har föreslagits och meddelats är de effektivaste skydd som föreligger för att skydda eventuell förekomst av fladdermöss. Detta har också bekräftats av Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. För övrigt hänvisar bolaget till sina tidigare inlagor. Domstolen har inte bekräftat något sådant och Länsstyrelsens beslut är upphävt. Nu finns nya fakta i form av en välgjord inventering med förslag till krav att ställa! Och nya krav har ställt, precis så om man kan göra i ett anmälningsärende!!

26 En fullständig miljöanalys av områdena behöver göras innan beslut tas. En analys har gjorts i och med det som redovisas i anmälan, samt genom yttrande från Länsstyrelsen och kommunekologen. Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen har gjort bedömningen att handlingarna är kompletta. Miljökontoret och plan- och byggkontoret gör samma bedömning. Ni kan åberopa hur mycket som helst. Det är ett nytt ärende! Sökanden ska redogöra för hur vattenfrågorna runt byggnationen ska lösas och hur ledningar ska dras. Dräneringsfrågor kring verket på Ulatofta 5:21 ska också redovisas. Vid prövningen i Mark- och miljödomstolen avgjordes bland annat att anmälan/ansökan om bygglov är komplett, förutom det tillkommande kravet på rovfågelboinventering. Det är ett nytt ärende, det finns inga gamla sådana domslut. Vi kan naturligtvis hålla på att tjafsa hur mycket om helst om detta, men slutsatserna är ändå att detta är ett nytt ärende (tydligen fyra nya ärenden egentligen). Det hela blir allt mera rörigt och stadiet där det hela är rättssäkert för medborgarna har för länge sedan passerats. För att belysa detta vill vi nu berätta lite om vilka medel man använder sig av på kommunen av för att tvinga igenom dessa ärenden. Undanhållande av SkOF:s intyg om olämpligheten att sätta vindkraftverk i vårt område. Kommunen menar att det blev bortglömt eftersom det kom in tidigt. Må så vara, men då borde man tagit fram det i andra omgången med dessa ärenden. Och då kunde man förnyat det och talat om för SkOF vad som synpunkterna på det gamla från Mark- och Miljödomstolen var. Man skall utreda förutsättningslöst, det gör man inte. Förfalskning av uttalande: Man utnyttjar ett uttalande av Nils Carlsson på Länsstyrelsen (specialist på frågor om Kungsörn och havsörn) för att visa att det inte finns rovfåglar i vårt område. Felaktigt utnyttjande av uttalande som inte var en konsultation om fladdermöss i området som bevis för att sådana inte finns här av någon dignitet. Dessutom var uttalandet gällande det ena verket, men fick i stället gälla för det andra. Snålhet när det gällde att ge oss lite extra tid för att lämna in synpunkter i det nya ärendet. Vi fick tre dagar med hänvisning till att det var så bråttom, sedan kunde man snabbt och enkelt flytta det möte man skyllde på en halv månad. Olämpligt styrande av vad vi skulle kommentera i det nya ärendet. Man dikterade helt enkelt i information och kungörelser vad man ville vi skulle yttra oss om (se bilaga 1). En väldig oreda i informationen till oss. Information som anges utlagd ut på hemsidan finns inte tillgänglig där (Läs mera i bilaga 1), information plockas bort därifrån för snabbt, och man försöker skynda på ärendet. Exploatören Girovind är sju resor värre, men det är kanske hans jobb. Han har ett antal mantra om områdets karaktär och om olika saker som diskuteras, vilka han upprepar om och om igen. Ett sådant är, att han sätter likhetstecken mellan ytligt markvatten och grundvatten. Talar vi om ytvatten försvarar han sig med att han har en undersökning om grundvatten. Talar vi om ljud som stör det vilda i området talar han om en bullergräns vid närmaste fastighet och

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

DOM 2015-07-02 Stockholm

DOM 2015-07-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-07-02 Stockholm Mål nr P 3231-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga KLAGANDE O T MOTPART

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Stadsarkitektkontoret 621 81 VISBY Dnr 62039 Synpunkter på detaljplan för Stjups vindkraftspark Hablingbo Stjups 1:27

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

DOM 2015-02-05 Stockholm

DOM 2015-02-05 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-05 Stockholm Mål nr M 5330-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-08 i mål nr M 811-14,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 944-14 KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen 262 176 76 Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l BESLUT 2013-02-11 Meddelat i Jönköping Sida l (5) Mål nr 94-13 KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings kommuns beslut

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö Mål nr M 3053-11 KLAGANDE 1. Margareta Dahlman Odens väg 2 612 34 Finspång 2. Preben Jorgensen c/o Vibeke Pilmark Tolvmanshemmet,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr M 9447-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-02 i mål nr M 3184-14, se bilaga KLAGANDE 1. T A 2. A

Läs mer

DOM 2012-11-26 Stockholm

DOM 2012-11-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2012-11-26 Stockholm Mål nr P 6967-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-07-04 i mål nr P 1678-12, se bilaga A KLAGANDE Dovre

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m. RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 20U "04" 2 6 Dnr 6083-2013 Sid 1(4) Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-23 660 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Solexpress HB (org nr 969753-9956) Sjövägen 3 194 67 Upplands Väsby Ombud: Hellström Advokatbyrå Att. Anna F S Box 7305

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

DOM 2012-12-19 Stockholm

DOM 2012-12-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060108 DOM 2012-12-19 Stockholm Mål nr P 2833-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-09 i mål nr P 959-12, se bilaga A KLAGANDE G-B F MOTPART Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1534-11 KLAGANDE, MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

- --I Energimarknadsinspektionen

- --I Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT 1 (4) Sökande wpd Storgrundet Nät AB Ferkens gränd 3 111 30 Stockholm 55 6873-1722 Ombud: Motpart Affärsverket svenska kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg 202100-4284

Läs mer

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud:

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4

Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4 Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4 Bilaga till överklagande av Länsstyrelsens i Skåne beslut 2012-06- 18, dnr 5125-7157-12 Undertecknad anhåller att få komplettera föreläggandesvaret

Läs mer

Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010

Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010 Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010 Måns Hagberg Arkitekt SAR/MSA Gotlands kommun: Bygglov för första stora vindkraftverket i Sverige ca 1980 Lst Västra Götaland: Tagit

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

DOM 2015-06-01 Stockholm

DOM 2015-06-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060107 DOM 2015-06-01 Stockholm Mål nr P 1822-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-05 i mål nr P 4985-14, se

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 Målnummer: M3226-07 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2008-04-22 Rubrik: Golfbana på strandskyddsområde ----- Jordbruksmark inom ett strandskyddsområde ansågs inte

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

DOM 2012-11-19 Stockholm

DOM 2012-11-19 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-19 Stockholm Mål nr F 5456-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-23 i mål nr F 196-12, se bilaga A KLAGANDE M L

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas LANTMÄTERIET 1 (6) YTTRANDE 2013-12-09 Dnr 102-2013/3653 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess Regeringskansliets dnr 52013/ 6968/PBB

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN Avdelningen för rättsliga frågor Kjell Cromnier 08-785 45 03 2010-07-07 Stockholms kommu4 Stadsbyggnadsnämn4leiV,,' Box 8314 n kgo.m201c 104 22 Stockholm Unr: 4031-2010-9254-07-

Läs mer

Överklagande av kommunstyrelsen i Västervik beslut.

Överklagande av kommunstyrelsen i Västervik beslut. Lars Cornell Fiskartorpsholmen 59493 Lofta, Sverige På uppdrag och i samråd med ett flertal sakägare. www.tjust.com/vit/ vit@tjust.com Detta dokument finns även på URL www.tjust.com/vit/2012/vvikvind.pdf

Läs mer

DOM 2013-11-20 Stockholm

DOM 2013-11-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-11-20 Stockholm Mål nr P 5107-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-07 i mål P 136-13, se bilaga

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M.

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2006-09-22 Dnr 5006-2005 Sid 1 (5) Fråga om en socialnämnd som svar på en domstols begäran om upplysningar enligt 6 kap. 19 andra stycket föräldrabalken

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången

De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången Detaljplan från 1982 - allmänt ändamål och områden där bebyggelse inte tilläts, Detaljplan från 1976, - medgav park eller plantering (9 ha).

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

DOM 2014-05-02 Stockholm

DOM 2014-05-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-05-02 Stockholm Mål nr P 7853-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-31 i mål nr P 240-13, se bilaga KLAGANDE 1. B J 2. K J

Läs mer

DOM 2015-07-23 Stockholm

DOM 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060303 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr P 121-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-12 i mål nr P 2590-14, se bilaga KLAGANDE H F MOTPARTER 1. A

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida 2004-09-07 = Verkställande direktören FI Dnr 04-435-313 Enligt sändlista Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida Sammanfattning Finansinspektionen återgår i samband med kvartalsrapporteringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer