Till Länsstyrelsen i Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Länsstyrelsen i Skåne län"

Transkript

1 Till Länsstyrelsen i Skåne län via Hörby kommun Överklagande av Miljönämndens i Hörby kommun beslut om vindkraftverksetablering på Sallerup 5:10 Jan 2015

2 Till Länsstyrelsen i Skåne län via Hörby kommun Överklagande av Miljönämndens i Hörby kommun beslut om vindkraftverksetablering på Ulatofta 5:21 Jan 2015

3 Till Länsstyrelsen i Skåne län via Hörby kommun Överklagande av Byggnadsnämndens i Hörby kommun beslut BN 151/14 om vindkraftverksetablering på Ulatofta 5:21 Jan 2015

4 Till Länsstyrelsen i Skåne län via Hörby kommun Överklagande av Byggnadsnämndens i Hörby kommun beslut BN 152/14v om vindkraftverksetablering på Sallerup 5:10 Jan 2015

5 Innehållsförteckning Förteckning över bilagor Inlaga Bilaga 1: vår inlaga till Förvaltningsrätten bilaga 2: Kartbilaga bilaga 3: Sumpskogen Bilaga 4: Fåglar från området Bilaga 5: Utdrag från Svalan/Artportalen över fåglar från vårt område bilaga 6: Större risbon inom området Bilaga 7: De permanenta vattensamlingarna och småvatten inom området bilaga 8: Döda och döende träd i området. Bilaga 9 Bohål bilaga 10 Stenmurar Bilaga 11: Fornminnen bilaga 12: Vattenförhållanden runt etableringsmarkerna Bilaga 13: Vallåkern Bilaga 14: Bilder efter den regniga hösten Bilaga 14: Så var det dags igen. och igen..

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Till Länsstyrelsen i Skåne län Överklaganden av vindkraftsärenden i Hörby kommun Hörby Undertecknade önskar härmed överklaga följande ärenden: 1: Miljönämnens beslut (Sallerup 5:10) 2: Miljönämnens beslut (Ulatofta 5:21) 3: Byggnadsnämndens beslut BN 151/14 (Ulatofta 5:21) 4: Byggnadsnämndens beslut BN 152/14v (Sallerup 5:10) Vi begär, att detta ärende på länsstyrelsen kommer att behandlas på de avdelningar där expertis i de olika ämnena finns och inte enbart hamna på rättsenheten (eller vad det nu kallas), så som hände när det förra gången var aktuellt. Vi tänker inte acceptera att man enbart skickar hit en jurist för att titta utan att förstå något om naturen här. Skall det tittas skall det göras av kunniga personer. Ärendet innehåller både problem runt naturen, inte minst fåglar, vattenförhållanden och dikning, vägdragningar, fornminnen och mycket annat och skall behandlas därefter. Vi kommer också att kontrollera hur detta görs, och vi kommer att åka in och lämna kopior själva till olika avdelningar om detta inte görs på ett adekvat sätt. Vad lämnar vi in? På grund av den svåra oreda som gäller detta ärende, kan vi inte lämna in oliklydande handlingar för dessa ärenden, utan har valt att lämna in 4 st liklydande handlingar, en för varje ärende. Vi motiverar detta här nedan. Det finns ett domslut från Mark- och Miljödomstolen som eventuellt gäller, och det säger att vissa av oss inte får yttra sig för Ulatofta 5:21, men eftersom det motiveras med att vi inte bor så nära den aktuella etableringsplatsen att vi störs av ljud, skuggor och reflexer, ger vi den tolkningen rätt, varför Länsstyrelsen kan få sortera bort dem som beslutet gäller om något av det följande gäller dessa saker. När det gäller övriga frågor, såsom miljö, naturförhållanden och fågelliv, vill vi vidhålla följande:

18 Naturen känner inga gränser på en eller annan km. Den kan i ett visst område ses ur olika stora perspektiv. De fåglar som finns i vårt område flyger lätt bortanför de gränser myndigheter sätter upp för att slippa för mycket protester. Gladan kanske häckar mera än en km från en plats där någon av oss bor, men hon samlar sin mat på våra stycken och hon gör nytta för just oss genom att befria vallskörden från diverse kadaver. Därför kan vi inte lämna henne i sticket, bara för att hon inte alltid bor precis där vi bor. Fjällvråken häckar i norra Sverige, men han övervintrar hos oss. Liksom vi bryr oss om vad som händer våra flyttfåglar i sydligare nejder när de är på semester så skall vi också bry oss om fjällvråken här, för om han dör här kan han inte häcka där han gör det och då kommer det inga hit till nästa år. Således kommer vi att hävda vår rätt att, såsom boende i en ganska enhetlig miljö i Hörby kommuns sydliga delar, tillsammans lämna våra åsikter om naturen här och om hur den skall skyddas. Vi njuter eller tillgodogör oss alla, var och en på sitt sätt den lokala naturen på ett varsamt sätt, och vi har våra skäl att skydda den. Vi tänker därför inte godkänna någon dum praxis som baserar sig på ljud, reflexer och skuggor för att inte föra talan för vår natur. Samma sak gäller vattnet här. Vi är alla beroende av fungerande dräneringar som tar hand om en del av nederbörden, och så länge vi bor inom samma eller närbelägna dräneringsområden så tänker vi ta vår rätt att yttra oss. Det är en skam att man inte i detta ärende tillåtit att dom som bor ännu längre bort än vi, men som är beroende av de vattendrag som kan påverkas, blivit involverade i ärendena. Detta gäller i lika hög grad våra vägar. Vi slår vakt om det vägnät vi har och vi vill veta hur det kommer att påverkas. Det är vi som betalar för väghållningen, men det är andra som också utnyttjar den. Vi tänker inte hålla racerbana för alla de underhållsfordon som kommer att besöka verket under tidernas lopp utan att få ha ett ord med i laget. Tyvärr ger ärendet inga som helst besked om detta från exploatörerna, framför allt inte exploatören för Sallerup 5:10, medan Ventusverkets exploatör är något bättre i det fallet, eftersom han i alla fall skapat grund för en dialog. Exploatören för Sallerup 5:10 tänker lösa sådana frågor i samråd med kommunen och Länsstyrelsen i ett senare skede, när han fått sina bygglov och byggtillstånd. Då kommer det att ske över våra huvuden utan möjlighet för oss att påverka. Vi kan väl med en gång säga att vi inte har särskilt mycket förtroende för någon av dessa instanser, beroende på det sätt man därifrån behandlat ärendet och oss hitintills. Därför får Ni gärna sortera bort en del av oss enligt beslut i Mark- och miljödomstolen där detta dokument innehåller något om ljud, skuggor och reflexer som påverkar oss människor, men vi kan inte tolerera att bli bortsorterade i frågor som rör den lokala naturen, lokala vattenfrågor och lokala vägfrågor. Dom sakerna är vi beredda att driva så långt det är möjligt tillsammans. Vi är således beredda att gå till EU-domstolen med detta om det behövs.

19 Rättssäkert? Det här/de här ärendet/ärendena har pågått länge, och allt eftersom det framskridit har myndigheterna (framför allt kommunen) rört till det allt mera. Det har växlat mellan att vara ett ärende och att vara flera. Just nu är det flera, nämligen 4 st, vilket var vad det var från början. För några månader sedan var det ett ärende som kunde kommenteras som en helhet. Man ansåg sig kunna bestämma vad vi skulle kommentera dessutom. Trots att Mark- och miljödomstolen upphävt de gamla besluten dyker dom upp överallt i såväl exploatörernas som kommunens argumentation. Observera att även Länsstyrelsens beslut upphävts! Kommunen erkänner att det är ett nytt ärende nu, och trots det så vill man att vi bara skall yttra oss över en enskild del. Man försöker snåla in på den tid vi behöver för att yttra oss, medan det går utmärkt att man ger sig själva utökad tid. Vi har svårt att förstå hur det kommer sig att ärendena skall skyndas på om det inte är för att man antingen vill utnyttja sittande politiker från det avgående styret i nämnderna som borgar för att det här skall gå igenom, eller för att exploatörernas ekonomi håller på att falla sönder så dom behöver nya inkomster snabbt. Hur detta fungerar i praktiken kan man läsa mera om i Bilaga 1, som är en anmälan från oss till Förvaltningsrätten. Den avslogs nyligen, eftersom förvaltningsrätten inte anser sig kunna döma i sådana här saker. Dom hänvisar till att vi får ta upp detta i det överklagande som föreligger här. Vi antar att det inte leder någon vart här heller, och för att inte förflytta fokus från viktigare saker avstår vi i stort sett från ytterligare argumentering i detta. Vi menar dock att detta mycket väl illustrerar det som sägs senare, att man försöker köra över oss i detta ärende, sedan må det ske lagligt eller olagligt. Därför bifogas vår inlaga till Förvaltningsrätten. Ett annat exempel på brister i den rättsliga säkerheten är följande: För begärda analyser av fågelbon, så tillät i vårt fall kommunen att den beställdes av exploatören och sedan levereras till densamme och inte till kommunen utan omväg via exploatören. Läser man Mark- och miljödomstolens synpunkter så är de medvetna om att detta inte är ett lämpligt förfarande. Läser man SOF:s policy framgår samma sak. Det är naturligtvis inga bindande dokument, men det som står där borde leda till eftertanke i alla fall hos kommunen. Följer man kommunens modell får exploatören en möjlighet att påverka resultatet. Vi säger inte att man med säkerhet gjort det, även om vi finner en del terminologiska frågor underliga, men bara möjligheten att så kan ske är en rättssäkerhetsfråga. Sådan upphandling skall ske öppet och genomskinligt via kommunen och redovisningen skall ske till kommunen, men det är exploatören som skall betala. Det måste vara svårt för t ex en inventerare att stå emot en ilsken exploatör som vill ha lite ändringar i manuskriptet eller som erbjuder ekonomisk kompensation för lite anpassat pladder. Man biter ju som bekant inte den hand som föder en. När det gäller fågelboundersökningen i vårt område hade exploatören den ganska länge innan kommunen fick den. När vi frågade kommunen om misstankar om att exploatören kunnat påverka den svarade man att det trodde man inte, eftersom det var två olika exploatörer och bägge hade lämnat in en liklydande fågelboundersökning. Så ser kommunens bevisföring ut.

20 Vi känner också en extra press på oss genom att det händer en del underligheter under ärendenas gång. Var för sig kan de kanske förlåtas, men när de blir många, verkar det skumt. Till sådana saker hör handlingar som förtigs och uttalanden som förvanskas och som kanske appliceras på något annat än det de är avsedda för. Att fakta, som förs fram, dessutom negligeras är ännu en besvärande sak. Varför det fungerar så här förstår vi inte. Det rimliga vore ju att man hade en dialog mellan medborgare och kommun, vilken modererades via kommuntjänstemännen. Tyvärr fungerar det inte så i Hörby kommun. Här kämpar en del politiker med näbbar och klor för att, mot flertalets vilja, förverkliga sina egna, tvivelaktiga ideal och mål, samtidigt som man gör en del av befolkningen illa, och vi känner inte att vi har något tjänstemannastöd heller. Vi påvisar saker som gör att vår natur är värd att skydda, men får bara God dag Yxskaft! till svar. Vi visar på hur anlitade experter pladdrar felaktigheter, men man ifrågasätter dem inte. Vi kan visa hur andra, seriösa experter föreslår adekvata åtgärder, men tjänstemännen negligerar det hela och det bestäms endast tack vare några påpassliga och framsynta politiker som inser hur det är fatt. Det som sägs här är inte hitte-på-saker och det kommer i varje enskilt fall att föras i bevis i denna inlaga. Vi vill dock redan nu framföra att ett av våra krav kommer att bli: Ärendet är inte rättssäkert längre och det är så pass rörigt att det är svårt att se vad som gäller. Därför kräver vi att det avslutas och att processen påbörjas på nytt från grunden om man fortfarande inte kan se faktum klart, att vårt område inte är lämpligt för dessa verk. Vi är också lite betänksamma när det gäller själva företaget GiroVind. Vi har på nätet tagit del av den ekonomiska information som finns, och vi kan inte se annat än att den är ganska negativ. Vi är dock inte specialister på sådant här. Vi kan se att företaget kännetecknas av minskande omsättning, ett negativt rörelseresultat, negativt resultat efter finansnetto, totalt negativt resultat, minskande obeskattade reserver och ökning av såväl kort- som långfristiga skulder. Nyckeltalen som skall beskriva firman är alla sjunkande. Likviditeten minskar, soliditeten minskar och är låg, vinstmarginalen är negativ och omsättningen per anställd sjunkande. Det enda för ägaren positiva är att han tagit ut lite mera lön i år än förut. En viktig faktor är resultat efter finansnetto, och det ligger på ett rejält minus och det visar att bolaget knappast har levererat vad dom borde under Ett soliditetstal på drygt 11,2 procent är inte heller lysande. Har företaget låg soliditet (11 procent är lågt, helst skall det vara 100 procent) så kan det sämre stå emot motgångar. Man har också med låg soliditet svårare att få låna pengar i banken. För oss är det således ett företag i kris som vill agera här. Det här gör oss ganska betänksamma. Företagets engagemang i vår närmiljö kan ju mycket väl leda till en konkurs nu eller senare. Skulle verket då vara under uppförande kan det bli liggande hur länge som helst som en skräphög. Skulle det ske efter det att verket är på plats finns det ingen som kan infria de löften som har givits om vissa försiktighetsåtgärder mm. Det är märkligt att kommunen släpper in sådana aktörer här. I samband med vissa täkttyper kunde

21 man, förr åtminstone, kräva såväl kunskaper som god ekonomi, men sådant har nog inte gjorts här. Vi bör betänka att det kanske kan bli så, om det värsta inträffar, att det är kommunen (alltså vi skattebetalare) som får betala kalaset. Den totala summan blir i så fall miljoner i värsta fall. Enligt exploatören är det dock i stället markägaren som får stå riskerna, och då är vi lite lugnare, även om vi inte vill att det skall gå honom så illa. För Falkenberg Ventus AB som skall stå för det andra verket är det svårare att bedöma något, eftersom man hitintills inte haft något verk att uppföra och väl närmast lever på aktiekapitalet än så länge. Däremot kan man ju fundera på samarbetet mellan GiroVind och Ventus, vilket knappast kan innebära att man stöder varandra ekonomiskt. Det blir således till att låna de miljoner som krävs för verkens uppförande. Om nu bolaget går i konkurs under uppförandetiden, eller senare är det tydligen markägaren som tar första stöten, men hans tillgångar lär inte räcka för att täcka kostnaderna. I sista hand blir det nog ändå kommunen, och därmed vi alla som bor här, som får bära kostnaderna. Från kommunen har vi fått veta att de inte kan ställa krav på ekonomiska garantier till en exploatör i att anmälningsärende. Vi finner det lite märkligt och vill gärna att Länsstyresens rättsenhet talar om för oss att det är riktigt uttalat. Vi frågar därför helt enkelt: Om exploatören går konkurs eller om han säljer verket vidare och köparen går i konkurs, vem är det då som får stå för kostnaderna när man tagit ut vad som kan göras ur konkursboet. Kostnader kan uppkomma om verket inte är färdigt, om det gått itu eller om det skall skrotas. Vilken belastning blir det på markägaren? Finns det dessutom några krav på att verket är försäkrat? Den stora oredan Låt oss först titta på de domslut som meddelats av Mark- och miljödomstolen. Domsluten för ärendet i Mark- och Miljödomstolen var följande: Byggnadsnämnden Sallerup 5:10: Mark- och Miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Byggnadsnämnden i Hörby kommun för fortsatt handläggning. Miljönämnden Sallerup 5:10: Mark- och Miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Byggnadsnämnden i Hörby kommun för fortsatt handläggning. Byggnadsnämnden Ulatofta 5:21: Mark- och Miljödomstolen avslår överklagandena från Christer Falk, Kerstin Falk, Marianne Grahn, Göran Grahn, Anna Sjögren, Jonas Sjögren, Christina Liljegren, Ronnie Liljegren, Kajsa Köllerfors och Anders Köllerfors. (Detta görs eftersom vi anses bo för långt borta från Ulatoftaetableringen. Kvar blir ändå ett antal personer i vår grupp.)

22 Mark- och Miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet om bygglov och visar ärendet åter till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Miljönämnden Ulatofta 5:21: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena i den del som avser klagorätt (Se ovan under byggnadsnämnden). Mark- och miljödomstolen upphäver underinstansernas beslut och återförvisar ärendet till miljönämnden för fortsatt handläggning Detta är de domslut som meddelats, ingenting annat. Man kan notera i det sistnämnda domslutet pluralisformen underinstansernas. Därmed torde även Länsstyrelsen inkluderas. Både Girovind och kommunen åberopar att det finns ett antal giltiga domslut förutom ovanstående och dito bedömningar i Mark- och Miljödomstolen samt i Länsstyrelsen i dessa ärenden, men så är alltså inte fallet. Vi har följande från Mark- och miljödomstolen (Åsa Garp): Ärendet är upphävt, alltså måste det bli ett nytt ärende. Det som står i detta kan ni överklaga. Även om kommunen eller länsstyrelsen då värjer sig med att det redan är beslutat i MoM så är det inte så, eftersom ärendet inte har annat beslut där än återförvisning. Till detta citat vill vi dock lägga att det även finns ett beslut om att vissa av oss inte får yttra sig när det gäller Ulatofta. Det finns således inga gällande domslut eller bedömningar från Mark- och Miljödomstolen förutom ovanstående. Det finns inte heller något domslut som specifikt talar om att man skall göra en fågelboundersökning. Däremot har man redovisat ett antal synpunkter på en del av frågorna. Dessa tolkar vi så, att man inte kommer att besluta annorlunda nästa gång om inte nya fakta tillkommer när det gäller dessa punkter. De är dock inte några bindande beslut och vi kan tillföra nya synpunkter till det hela. Synpunkterna hos Mark- och Miljödomstolen är således följande: Miljönämnden Ulatofta 5:21: Man instämmer i huvudsak med vad som kommunen och länsstyrelsen hävdat att man inte kan kräva att det görs en MKB, och man anser att det inte har visats att behov av en generellt rekommenderad skyddszon på en kilometer inte föreligger. Byggnadsnämnden Ulatofta 5:21: Förutom vad som skrivs om överklaganderätt, och som vi redan berört, finns följande synpunkter: Lokaliseringen är tänkt att ske inom det område som Hörby kommun utpekat som lämpligt för vindkraft i sin vindkraftspolicy och man avslår inte på grund av säkerhets- och hälsoskäl eller bullerstörningar eller vatten- och luftföroreningar enl 2 kap. 5 PBL. Däremot anser man att den röda gladans förekomst och häckningsplatser skall utredas närmare. Denna utredning bör enligt instansordningsprincipen genomföras och utvärderas av byggnadsnämnden.

23 Våra kommentarer till detta: Enligt vindkraftspolicyn (gällande handling) ligger det ena verket absolut i gränsen till tillåtet område, medan det andra inte ligger inom detsamma. Mark- och Miljödomstolen har således inte förstått att exploatören stöder sig på ett dokument från 2012 som Länsstyrelsen tidigare ratat och som inte i praktiken existerar. Över huvud taget är detta underligt, eftersom kommunen i sin tur säger sig inte behöva stödja sig på policydokumentet från 2009 som är det enda giltiga. Detta verkar ytterest märkligt och rörigt. Kommunen stödjer sig inte på policydokumentet, medan Mark- och Miljödomstolen gör det, även om det är fel dokument. Nog är väl Mark- och Miljödomstolen en övergripande instans som bör begripa bättre än kommunen? Detta diskuteras mera längre fram. Enligt vad Markoch miljödomstolen framför, skall en fågelboundersökning genomföras och utvärderas av byggnadsnämnden. Det är således nämnden som skall beställa och utvärdera undersökningen. Nu fungerade det inte riktigt så, eftersom man lämnade det mesta av detta till exploatörerna att hantera. Därmed skapade man en situation som inte var rättssäker för oss. Miljönämnden Sallerup 5:10: Man instämmer i huvudsak med vad som kommunen och länsstyrelsen hävdat, att man inte kan kräva att det görs en MKB, man har inget att invända mot bullerberäkningarna, man godtar etableringen ur natursynpunkt, man talar om att bolaget får släppa ut vatten där det inte medför skada för allmänna och enskilda intressen under byggnadsskedet och man anser inte att verket påverkar viltet. Man godtar även fladdermusbegränsningarna. Man godkänner inte heller SkOF:s yttrande. Den redovisning som bolaget gör via artportalen godtas i detta skede, men man anser också att man inte tillräckligt redovisat faktiska undersökningar eller bedömningar av de påstådda rovfågelboplatserna eller analys av det näraliggande skogsområdets lämplighet som habitat för ifrågavarande arter. Ytterligare undersökningar av möjliga rovfågelboplatser bör därför göras. Med hänvisning till instansordningsprincipen bör den prövade myndigheten utforma de närmare kraven på sådana undersökningar och bedöma resultaten. Underinstansernas beslut bör därför upphävas och målet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning. Vi begärde att få bemöta Girovinds yttrande om dessa saker och vi hann lämna in ett svar på dem, vilket ses på deras diarieutdrag. När Mark- och Miljödomstolen kom till gladan i Girovinds ansökan fann man att den redogörelsen inte var till fyllest och då avbröts hela hanteringen och det hela återförvisades. Våra kommentarer: Domstolen hade inte heller i det läget förstått hur Svalan/Artportalen fungerar och såg positivt på Girovinds felaktiga användning av densamma, vilket är besvärande för dom. Man hade inte heller förstått SkOF:s yttrande, eftersom vi inte lyckades visa det insatt i ett sammanhang. I det nya ärendet är det gjort. Det är märkligt att man här inte kräver att det är byggnadsnämnden som skall göra fågelboundersökningen utan håller sig till en mera allmän skrivning om den prövande myndigheten. Det borde väl om något visa att detta inte är ett klart formulerat domslut, utan snarare goda råd och funderingar. Att man godtar fladdermusförsiktighetsåtgärderna är också märkligt, eftersom det vid den tiden inte fanns någon fladdermusundersökning och vi direkt krävde att en sådan skulle göras. För att inte exploatörerna skall svämma över av glädje inför detta kan vi säga, att det hela är ett anmälningsärende och att, precis som det står påpekat på annan plats i domen, kommunen

24 kan komma med nya krav om det skulle vara så att nya fakta framkommer. Även om det alltså inte är ett domslut om de begränsningar som framförts tidigare, men som Girigvind och Falkenberg anför, har kommunen nu nya fakta och kan komma med nya krav. Detta har också gjorts i de försiktighetsprinciper som nu fastslagits. Det här gäller också i övriga fall där man åberopar liknande saker. Det finns nya fakta och dom kan föranleda ändringar, även om man tror på domslut in absurdum! Huruvida man ens kan överklaga dessa krav vet vi inte, men det är möjligt att det går, och det ser vi gärna att det blir belyst av Länsstyrelsen. För frågan om analys av det näraliggande skogsområdets lämplighet som habitat för ifrågavarande arter, föreligger inte heller i dag något redovisat från kommunen. Därmed borde väl inte heller Mark- och Miljödomstolen kunna godkänna det hela framöver, såvitt vi förstår. Förutom domsluten är detta således ett helt nytt ärende. De synpunkter Mark- och miljödomstolen lämnat är dock värda att beakta, eftersom man inte kommer att besluta annorlunda nästa gång om man inte har kompletterande information. Det är därför som kommunen måste be om t ex en fågelinventering. Det här klargjorde vi genom intensiv kontakt med beredningsjuristen på Mark-och Miljödomstolen, redan innan överklagandetiden för deras dom hade gått ut, eftersom vi tänkte överklaga den. Utlåtandet som nämns ovan om att det blir ett nytt ärende fick oss dock att ändra oss. Vi meddelade också kommunen våra svar från domstolen och gjorde över huvud taget allt vi kunde för att få dom att förstå detta, men det var då i början närmast som att hälla vatten på en gås. Därefter har kommunen virrat lite fram och tillbaka med detta, vilket vi inte bryr oss om, vi är trygga med de besked vi fått från Mark- och Miljödomstolen. Vi har flera gånger undrat över (och t o m överklagat till förvaltningsrätten kommunens virrande), varför detta inte accepteras helt ut från kommunen. Vi menar nog också att man kanske borde underrättat exploatören om detta. Fast, liksom man inte anser sig ha några förpliktelser mot oss som bor här när det gäller att underlätta information (pardon för miljökontorets Jenny och Mikael, samt sekreteteraren Matthias dom skaffar fram de papper vi ber om), så känner man kanske inga förpliktelser mot dom som vill bygga vindkraft här heller, och det är ju rättvist. Vi förstår av Girovinds skrivelse att man där i alla fall inte fått detta klart för sig, såvida man inte halsstarrigt vägrar att acceptera det hela. Därför vill vi slå fast följande: Hela ärendena för Sallerup 5:10 och för Ulatofta 5:21är alltså nya utom specifika domslut och ett avslag för vår klagan att alla inte fick yttra sig till länsstyrelsen. Vad det sistnämnda innebär i praktiken, sett utifrån hur det är skrivet, har vi redan diskuterat i början av denna inlaga. Huruvida ett ärende kan vara nytt och ändå ha som barlast gamla domslut kan vi inte heller förstå, men det kommer vi att försöka reda ut i nästa instans. Byggnadsnämnden i Hörby kommun har valt att överklaga en liten del av ärendet till Miljööverdomstolen, i vilket man tolkar att det är kommunen som skall betala en fladdermusundersökning, vilket man inte vill göra. När vi förhörde oss om möjligheten att överklaga vissa beslut fick vi beskedet att man måste överklaga hela ärendet. Så gäller också för kommunen, vilket ses på formuleringen där kommunen nekas prövningstillstånd. Saken:

25 Bygglov för vindkraftverk på fastigheten Ulatofta 5:21 Vi kan inte se att det fanns skäl för deras överklagan, eftersom vi inte kan tolka Mark- och Miljödomstolens dom som att kommunen skall betala en fladdermusundersökning, och det har man väl såvitt vi förstått inte heller gjort. Det låter oss ana att man nog begriper mera än man vill låta påskina när man pladdrar på om vad det finns för beslut. Det där är inget vi bryr oss om egentligen, fast vi tycker det är bra att exploatören fick betala. Även exploatören Girovind överklagade såvitt vi kan förstå, men vi har inte fått kännedom om på vilka grunder det skedde. Inte heller han fick prövningsrätt i högre instans. På bland annat följande ställen i det nya ärendet, när det behandlades i kommunen, hävdar exploatörerna eller kommunen att det finns beslut i Mark- och Miljödomstolen, vilket alltså är fel: Områdesbeskrivning Bolaget anser därför inte att den sökta etableringen medför någon påtaglig påverkan på naturoch kulturområden. Detta framgår också av det domslut som meddelades av Mark- och miljödomstolen. Domstolen har inte dömt i denna fråga! Det finns inget domslut om det. Vattenförhållanden på etableringsplatsen för Sallerupsetableringen Bolaget har i samband med prövningen vid Mark- och miljödomstolen redovisat grundvattenberäkningar och då visat att omgivningspåverkan kommer att vara i det närmaste försumbar. Likaså bedömde domstolen att bolagets yrkande om avsteg inte föranledde någon erinran. Då domstolen har instämt i bolagets yrkande anser bolaget att denna fråga är utagerad. Domstolen har inte instämt i några yrkanden och inte dömt i dessa frågor! Översvämningar efter de nyligen timade regnen Bolaget har i samband med prövningen vid Mark- och miljödomstolen redovisat grundvattenberäkningar och då visat att omgivningspåverkan kommer att vara i det närmaste försumbar. Domstolen har inte tagit ställning i denna fråga! Det här svaret är dessutom ett svar likställigt med God dag. Yxskaft! och beror på att exploatören inte vill skilja på grundvatten och ytligt markvatten. Vattenförhållanden på etableringsplatsen Sallerup 5:10 ur teknisk synpunkt Bolaget har i samband med prövningen vid Mark- och miljödomstolen redovisat grundvattenberäkningar och då visat att omgivningspåverkan kommer att vara i det närmaste försumbar. Domstolen har inte tagit ställning till dessa frågor! Fladdermusinventeringen De försiktighetsmått som har föreslagits och meddelats är de effektivaste skydd som föreligger för att skydda eventuell förekomst av fladdermöss. Detta har också bekräftats av Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. För övrigt hänvisar bolaget till sina tidigare inlagor. Domstolen har inte bekräftat något sådant och Länsstyrelsens beslut är upphävt. Nu finns nya fakta i form av en välgjord inventering med förslag till krav att ställa! Och nya krav har ställt, precis så om man kan göra i ett anmälningsärende!!

26 En fullständig miljöanalys av områdena behöver göras innan beslut tas. En analys har gjorts i och med det som redovisas i anmälan, samt genom yttrande från Länsstyrelsen och kommunekologen. Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen har gjort bedömningen att handlingarna är kompletta. Miljökontoret och plan- och byggkontoret gör samma bedömning. Ni kan åberopa hur mycket som helst. Det är ett nytt ärende! Sökanden ska redogöra för hur vattenfrågorna runt byggnationen ska lösas och hur ledningar ska dras. Dräneringsfrågor kring verket på Ulatofta 5:21 ska också redovisas. Vid prövningen i Mark- och miljödomstolen avgjordes bland annat att anmälan/ansökan om bygglov är komplett, förutom det tillkommande kravet på rovfågelboinventering. Det är ett nytt ärende, det finns inga gamla sådana domslut. Vi kan naturligtvis hålla på att tjafsa hur mycket om helst om detta, men slutsatserna är ändå att detta är ett nytt ärende (tydligen fyra nya ärenden egentligen). Det hela blir allt mera rörigt och stadiet där det hela är rättssäkert för medborgarna har för länge sedan passerats. För att belysa detta vill vi nu berätta lite om vilka medel man använder sig av på kommunen av för att tvinga igenom dessa ärenden. Undanhållande av SkOF:s intyg om olämpligheten att sätta vindkraftverk i vårt område. Kommunen menar att det blev bortglömt eftersom det kom in tidigt. Må så vara, men då borde man tagit fram det i andra omgången med dessa ärenden. Och då kunde man förnyat det och talat om för SkOF vad som synpunkterna på det gamla från Mark- och Miljödomstolen var. Man skall utreda förutsättningslöst, det gör man inte. Förfalskning av uttalande: Man utnyttjar ett uttalande av Nils Carlsson på Länsstyrelsen (specialist på frågor om Kungsörn och havsörn) för att visa att det inte finns rovfåglar i vårt område. Felaktigt utnyttjande av uttalande som inte var en konsultation om fladdermöss i området som bevis för att sådana inte finns här av någon dignitet. Dessutom var uttalandet gällande det ena verket, men fick i stället gälla för det andra. Snålhet när det gällde att ge oss lite extra tid för att lämna in synpunkter i det nya ärendet. Vi fick tre dagar med hänvisning till att det var så bråttom, sedan kunde man snabbt och enkelt flytta det möte man skyllde på en halv månad. Olämpligt styrande av vad vi skulle kommentera i det nya ärendet. Man dikterade helt enkelt i information och kungörelser vad man ville vi skulle yttra oss om (se bilaga 1). En väldig oreda i informationen till oss. Information som anges utlagd ut på hemsidan finns inte tillgänglig där (Läs mera i bilaga 1), information plockas bort därifrån för snabbt, och man försöker skynda på ärendet. Exploatören Girovind är sju resor värre, men det är kanske hans jobb. Han har ett antal mantra om områdets karaktär och om olika saker som diskuteras, vilka han upprepar om och om igen. Ett sådant är, att han sätter likhetstecken mellan ytligt markvatten och grundvatten. Talar vi om ytvatten försvarar han sig med att han har en undersökning om grundvatten. Talar vi om ljud som stör det vilda i området talar han om en bullergräns vid närmaste fastighet och

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9

Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9 Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9 En studie av handläggares erfarenheter av och attityder till kompensation för intrång i allmänna intressen Tove Hägglund Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 Agnes Arpi är fri skribent och studerar psykologi vid Göteborgs universitet. Alen Musaefendic

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Humanas juridiska årsbok 2014.» Assistans är bra. Men det botar inte autism.«

Humanas juridiska årsbok 2014.» Assistans är bra. Men det botar inte autism.« Humanas juridiska årsbok 2014» Assistans är bra. Men det botar inte autism.« Förord I praktiken har det blivit svårare att få assistans. I år är det supervalår och de närmaste månaderna kommer debattvågorna

Läs mer

Ett företag lever på lånad tid 2007

Ett företag lever på lånad tid 2007 Ett företag lever För även under trevliga tider kan katastrofen lura bakom hörnet i form av oförutsedda händelser du inte trott kunde inträffa eller ens visste existerade. Jag tänker på myndighetsingripande

Läs mer

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Högskolan på Gotland Avdelningen för vindkraft Juli 2009/februari 2010/januari 2011/maj 2011 Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Måns Hagberg Arkitekt SAR / MSA Denna rapport

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen.

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen. EXAMENSARBETE Skuldsanering Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av skuldsaneringen Helena Lindvall Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Minnesanteckningar från juristträff den 11 12 november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm

Minnesanteckningar från juristträff den 11 12 november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm Minnesanteckningar från juristträff den 11 12 november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm Dag 1 - förmiddag Inledning och deltagarpresentation Sofie Hermansson, miljöjurist Statens geotekniska institut

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Januari 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2013 KSM 0989 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Ny skuldsaneringslag

Ny skuldsaneringslag Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Susanne Andersen Christine Gauffin Ny skuldsaneringslag - Ett snabbare och enklare förfarande? - Hur borgenärsgynnande är lagen? Företagsekonomi C-uppsats 15

Läs mer

Personlig assistans en ifrågasatt rättighet. Humanas juridiska årsbok 2012

Personlig assistans en ifrågasatt rättighet. Humanas juridiska årsbok 2012 Personlig assistans en ifrågasatt rättighet Humanas juridiska årsbok 2012 Förord Allt fler får allt svårare att få sina hjälpbehov tillgodosedda genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/22 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/00827 och 1127 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-04-04, program om en lägenhetsrenovering och säsongstrailer för Fuskbyggarna, TV4, 2013-03-07; fråga om saklighet och respekt

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer