FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 INLANDS ÖRATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 26 maj 2010 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 416 Lagomändringavuniversitetslagen Statsrådets förordning om ändring av 8 och 13 i statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav somhänförsigtillmiljönochingåritvärvillkoren Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som heltfinansierasaveuropeiskagemenskapen Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansierasaveuropeiskagemenskapen Statsrådetsförordningomändringavstatsrådetsförordningomregistreringavfordon Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen Nr416 Lag om ändring av universitetslagen GiveniHelsingforsden21maj2010 I enlighet med riksdagens beslut ändrasiuniversitetslagenavden24juli2009(558/2009)75 3mom.och fogastill69 ettnytt3mom.samttilllagenenny92a somföljer: 69 Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Den som har avlagt examen vid enheten har rätt att fortsätta studera vid Helsingfors universitet för politices magisterexamen. 75 Helsingfors universitets rättigheter och egendom Staten kompenserar årligen universitetet till ett belopp som motsvarar den samfundsskatt som universitetet har betalat på näringsinkomsten från sin apoteksrörelse. RP 28/2010 KuUB 3/2010 RSv 66/

2 1554 Nr a Kompensation till Östra inlands universitet för skatten på näringsinkomst för universitetets apoteksrörelse Staten kompenserar årligen Östra inlands universitet till ett belopp som motsvarar den samfundsskatt som universitetet har betalat på näringsinkomsten från sin apoteksrörelse. Denna lag träder i kraft den 1 augusti Helsingfors den 21 maj 2010 Republikens President TARJA HALONEN Undervisningsminister Henna Virkkunen

3 1555 Nr417 Statsrådets förordning omändringav8och13 istatsrådetsförordningomövervakningenavkravenpågod jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren GiveniHelsingforsden20maj2010 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, ändras i statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren(636/2007) 8 och fogastill13,sådandenlyderiförordning1840/2009,ettnytt2mom.somföljer: 8 Användning av slam från reningsverk Vid övervakningen ska det kontrolleras att 5 4 mom. i lagen om gödselfabrikat (539/2006),2och4 ijord-ochskogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat (252/2007),4 tilldendeldetbestämsom tungmetaller, samt statsrådets beslut om användning av slam från reningsverk inom jordbruket (282/1994) har iakttagits på en gård som tar emot slam från reningsverk. 13 Påföljder vid försummelse Det görs ingen minskning av stödet enligt 7a omlagenomverkställighetavsystemet med samlat gårdsstöd(557/2005) och enligt 10 4mom.ilagenomkompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), om försummelsen avhjälps inom en av tillsynsmyndigheten utsatt tidsfrist på högst tre månader. Dennaförordningträderikraftden26maj Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft. Helsingfors den 20 maj 2010 Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska

4 1556 Nr418 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen GiveniHelsingforsden20maj2010 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, upphävs i statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen(592/2007) 6 2 mom., ändrasförordningensrubrik,1 1mom.,2 2och5punkten,5 1mom.,8,11 2mom.,13 1mom.,14 1mom.och15 1mom.,avdem1 1mom.sådantdetlyderi förordning358/2009samt5 1mom.och8 sådanadelyderiförordning1842/2009,samt fogastill14 ettnytt2mom.,varviddetnuvarande2mom.blir3mom.,somföljer: Statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen 1 Tillämpningsområde och syfte I denna förordning föreskrivs om övervakningen av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen och som avses i artiklarna68.1bsamt101och102irådetsförordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd. 2 Definitioner I denna förordning avses med 2) djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen bidrag för nötkreatur, mjölkbidrag, bidrag per tacka samt tilläggsbidrag per tacka, 5) nötkreatursregistret en datoriserad databas enligt Europaparlamentets och rådets förordning samt registreringsförordningen, 5 Kontroller på plats I artikel 30 i tillämpningsförordningen föreskrivs om minimiantalet kontroller på plats i fråga om jordbruksföretag som ansökt om Europeiska unionens direktstöd. I artikel 41.2 i tillämpningsförordningen föreskrivs om skyldigheten att utföra kontroller av tackor under djurhållningsperioden. 8 Utvidgad övervakning Om det i samband med annan övervakning upptäcks eller på något annat sätt kommer till närings-, trafik- och miljöcentralens kännedom att villkoren för erhållande av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen inte längre uppfylls på grund av överträdelse, ska övervakning utvidgas så att den motsvarar övervakning enligt denna förordning.

5 Nr Nötkreatursförteckning Om de uppgifter om ras eller användningsändamål som förutsätts i stödvillkoren saknas eller är felaktiga i nötkreatursförteckningen, kan uppgifterna i nötkreatursförteckningen godkännas förutsatt att anteckningen om ras eller användningsändamål korrigeras i samband med övervakningen. Den som ansöker om bidrag ska vid behov visa intyg över mjölkkors och dikors härstamning. 13 Djurhållningsperiod och plats där djuren hålls Vid övervakningen ska kontrolleras att djurhållningsperioderna iakttagits när det gäller bidrag per tacka. 14 Nötkreaturs ålder, kön och ras samt kalvning Vid övervakningen ska kontrolleras huruvida villkoren för beviljande av stöd uppfylls ifrågaomdenötkreaturförvilkaansöktsom djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen. Villkoren gäller nötkreaturens 1) ålder, 2) kön, 3) ras, 4) kalvning. Vid övervakningen ska kontrolleras att gängse produktionssätt iakttas på jordbruksföretaget. 15 Registrering som djurhållare och märkning av tackor Vid övervakningen ska det kontrolleras att jordbruksföretaget är registrerat i fråga om nötkreatur i enlighet med 4 i registreringsförordningen och i fråga om tackor i enlighet med förordningen om ett system för identifieringochregistreringavfårochgettersamti enlighet med 2 kap. i förordningen om registreringavfårochgetter.omdetvidövervakningen upptäcks brister, betalas inte stöd innan jordbruksföretaget har registrerats i enlighet med stödvillkoren. Dennaförordningträderikraftden26maj Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft. Helsingfors den 20 maj 2010 Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska

6 1558 Nr419 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag GiveniHelsingforsden20maj2010 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, fogas till 19 i statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag(660/2007), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i förordning 401/2009, ett nytt 3 mom., varviddetnuvarande3mom.blir4mom.,till21 ettnytt2mom.ochtillförordningenenny 22c somföljer: 19 Avtal om miljöspecialstöd Omensökandesominteförbunditsigvid miljöstödet och som ingått ett avtal som avses i 57 i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd inte har iakttagit villkoren i ett specialstödsavtal, minskas stödet enligt specialstödsavtalet med procent. 21 Djurantal Det stöd för basåtgärder i samband med miljöstödet som betalas till husdjurslägenheterminskasmedenprocentom 1)anmälanenligt11 ilagenomkompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt omvissaandrastödsomharsambandmed förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd(1440/2006) inte inom utsatt tid har lämnats till den myndighet som har beviljat stöd och 2) anmälan gäller en i 31 2 mom. i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd avsedd tillfällig nedgång i djurantalet som beror på grundlig reparation eller utvidgning av en husdjursbyggnad, ändring av produktionsinriktningen eller någon orsak somavsesi9 2mom.iovannämndalag. 22c Tillsyn över växtskyddsutbildning Närings-, trafik- och miljöcentralen ska på plats utöva tillsyn över fem procent av de utbildningar som under kalenderåret har godkänts i enlighet med 49 d i jord- och skogsbruksministeriets förordning om basoch tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket (503/2007). Om utbildningen inte har genomförts i enlighet med de uppgifter som lämnats till närings-, trafik- och miljöcentralen för godkännande av utbildningen eller om utbildningens innehåll inte i övrigt motsvarar villkoren enligt 28 i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd, kan utbildningsarrangö-

7 Nr ren inte beviljas tillstånd att arrangera växtskyddsutbildning enligt minimikraven för miljöstöd förrän närings-, trafik- och miljöcentralen skriftligen har informerats om åtgärder för korrigerande av brister som har konstaterats. Dennaförordningträderikraftden26maj Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft. Helsingfors den 20 maj 2010 Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska

8 1560 Nr420 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen GiveniHelsingforsden20maj2010 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, upphävs i statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen(659/2007)8och9,avdem9 sådandenlyderdelvisändradiförordning 337/2008, ändras förordningens rubrik, 1 och 4, av dem 1 sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 357/2009 och 1841/2009, samt fogastillförordningenenny6,iställetförden6 somupphävtsgenomförordning 357/2009, som följer: Statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska unionen 1 Tillämpningsområde I denna förordning föreskrivs om övervakningenavdestödsystemsomavsesiavdelningiiiochiavsnitt2,3,5och7ikapitel1 iavdelningivirådetsförordning(eg)nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna(eg) nr 1290/2005,(EG) nr 247/2006 och(eg) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd. I denna förordning föreskrivs dessutom om övervakning som gäller beredningsstöd för torkat foder och beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter samt fabriksbidrag för stärkelsepotatis enligt rådets förordning (EG) nr 1868/94 om upprättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse. Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystemsomavsesikapitel4iavdelningiii rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning(eg) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning(eg) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförordningen. 4 Övervakning av arealer och skiften Bestämmelser om övervakningen av arealer finns i statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen (591/2007), nedan förordningen om övervakning av arealbaserade stöd. Vid övervakningen ska det kontrolleras att skiftena uppfyller stödvillkoren. Om ett skifte inte uppfyller stödvillkoren ska skiftet förkastas för stödet i fråga.

9 Nr Övervakning av särskilda stödrättigheter Vid övervakningen ska det kontrolleras att villkoren enligt 8 i statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd (233/2010) uppfylls. Om villkoren inte uppfylls, indras gårdsstödet för de särskilda stödrättigheternas del. Dennaförordningträderikraftden26maj Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft. De bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft tillämpas på förbindelser och avtal som ingåtts före förordningens ikraftträdande och gäller det stöd för energigrödor som avses i kapitel 5 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93,(EG) nr 1452/2001,(EG) nr 1453/2001,(EG) nr 1454/2001,(EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och(eg) nr 2529/2001. Helsingfors den 20 maj 2010 Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska 2/64

10 1562 Nr421 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon GiveniHelsingforsden20maj2010 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, ändras i statsrådets förordning av den 11 oktober 2007 om registrering av fordon(893/2007) 2,5,11,12,16,18,21,24,26,29,30,32,33,39 41,46och52 57, avdem5och12 sådanadelyderiförordning169/2009och11 sådandenlyderi förordning 236/2009, samt fogastillförordningenenny4a ochtill20 ettnytt2mom.somföljer: 2 Definitioner I denna förordning avses med 1) register det fordonstrafikregister som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003), 2) avtalsregistrerare en sådan avtalsregistreraresomavsesi3 ilagenomregistrering av fordon(1100/1998), 3) den som utför registrering Trafiksäkerhetsverket och en behörig avtalsregistrerare enligtettavtalsomavsesi6 idenlagsom nämnsi2punkten, 4) första registrering den åtgärd då identifieringsuppgifter om ett fordon och uppgifter om ägande, innehav, trafikförsäkring och användningsändamål första gången antecknas i registret i inland, 5) förhandsanmälan anmälan om uppgifter om ett nytt eller halvfärdigt fordon till den registeransvarige före den första registreringen, 6) avställning att ett fordon som registrerats första gången tas ur trafik tillfälligt och att uppgift om detta antecknas i registret, 7) påställning att ett fordon som registrerats första gången och därefter avställts åter tasitrafikochattuppgiftomdettaantecknas i registret, 8) slutlig avregistrering att ett fordon som registrerats första gången slutligt tas ur trafik iinlandochattuppgiftomdettaantecknasi registret, 9) ändringsregistrering den åtgärd då ändringar som har skett i uppgifterna om ägande, innehav, trafikförsäkring och användningsändamål antecknas i registret, 10) registreringsanmälan anmälan om uppgifter om första registrering, ändringsregistrering eller användning i trafik av ett fordon till den som utför registrering, 11) registreringsintyg ett dokument om första registrering, ändringsregistrering, avställning och påställning som utfärdats av den som utför registrering och som intygar att fordonetärregistreratochavvarsdeli(teknisk del) framgår uppgifter som gäller fordonets ägare och innehavare samt fordonets tekniska data och vars del II(anmälningsdel) är avsedd för anmälan av förändringar i registeruppgifterna, 12) förhandsanmälningsintyg ett intyg över att fordonet har förhandsanmälts och av vars del I framgår uppgifter om förhandsan-

11 Nr mälaren samt fordonets tekniska data och varsdeliiäravseddförlämnandeavregistreringsanmälan, 13) registreringstecken en av den som utför registrering given bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet, 14) registreringsskylt en skylt som fästs på fordonet och anger fordonets registreringstecken, 15) förflyttningsmärke ett märke som anger registreringstecken och som ska fästas på fordonet, 16) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 17)skrotningsintygettintygenligt7 i statsrådets förordning om skrotfordon (581/2004) eller ett motsvarande skrotningsintyg som utfärdats i en EES-stat, 18) innehavare en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar. ordonets ibruktagningsdag anses vara den dag då fordonet har registrerats första gången i inland eller utomlands, om inte någon annan dag av särskilda skäl ska antecknas i registret som den faktiska ibruktagningsdagen. 4a Registreringsanmälan i elektronisk form En fysisk person som är ägare eller innehavareavettfordonkanocksåviadene-tjänst Trafiksäkerhetsverket erbjuder göra en registreringsanmälan om avställning eller påställning av fordonet eller om att registreringsintyget förkommit eller förstörts. 5 Särskilda registreringsanmälningar Närdetärfrågaomettfordonsomhar lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har skadats eller ett fordon som har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon(828/2008) kan anmälan om avställning göras på en av Trafiksäkerhetsverket fastställd avregistreringsblan- kettsomskickastillverketellerviaentek- nisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form. När det är fråga om andra fordon än i avfallslagen avsedda skrotfordon som har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har förstörts eller andra än i avfallslagen avsedda skrotfordon som har övergått i kommunens ägo enligt den lag som nämns i 1 mom. kan anmälan om slutlig avregistrering göras på en av Trafiksäkerhetsverket fastställd avregistreringsblankett som skickas till verket eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form. En sådan insamlare eller förbehandlare somavsesi18l 1mom.iavfallslagenkan göra en anmälan om slutlig avregistrering av ett fordon på en avregistreringsblankett som har fastställts av Trafiksäkerhetsverket eller viaentekniskanslutningellerpåannatsätti elektronisk form. 11 Användning av ett fordon innan ett nytt registreringsintyg har anlänt eller ett registreringsbeslut har fattats Den anteckning om inlämnande av registreringsanmälan som den som utför registreringhargjortpådeliavdetsenastgällande registreringsintyget, intyget över enskilt godkännande, intyget över registreringsbesiktning eller förhandsanmälningsintyget berättigar,omdetintefinnsnågotannathinder,att använda fordonet i trafik tills det nya registreringsintyget har anlänt, dock högst 30 dagar. Trafiksäkerhetsverket kan på begäran förlänga tiden. En anteckning om elektronisk registreringsanmälan i fordonstrafikregistret berättigarutandenanteckningsomavsesi1mom. på del I av det senast gällande registreringsintyget att använda fordonet i inland under högstdentidsomangesi1mom. Idefallsomavsesi4 3mom.,därdelI av registreringsintyget, intyget över enskilt godkännande, intyget över registreringsbesiktning eller förhandsanmälningsintyget inte har uppvisats, kan den som utför registrering utfärda ett interimsintyg för fordonet som ger rättattanvändafordonetitrafikunderdentid

12 1564 Nr 421 som antecknas på intyget. Av särskilda skäl kan ett interimsintyg också utfärdas, om äganderätten till fordonet inte kan utredas inomskäligtidavenorsaksominteberorpå anmälaren. Den som ansöker om registrering är skyldig att lämna tillbaka interimsintyget och de skyltar som eventuellt har getts för fordonet, om villkoren för registrering inte uppfylls. 12 Avställning Registreringsskyltarna för ett fordon som avsesi8 1mom.skalämnastillbakatill den som utför registrering när fordonet avställs. Registreringsskyltarna för andra fordonkanlämnastillbakatilldensomutför registrering när avställningen sker eller under avställningstiden. Den som utför registrering antecknar i registret att skyltarna har lämnats tillbaka. En registreringsanmälan om avställning av ett fordon ska göras, om fordonet har registrerats utomlands eller i landskapet Åland eller av någon annan orsak inte längre används i trafik i inland. Registreringsskyltarna ska lämnas tillbaka till den som utför registrering när ett fordon som är registrerat första gången registreras utomlands eller i landskapet Åland. Trafiksäkerhetsverket ska avställa ett fordon, om en registreringsmyndighet i utlandet eller landskapet Åland meddelar verket att fordonet har registrerats utomlands eller i landskapet Åland. Tullverket och gränsbevakningsväsendet är skyldiga att avlägsna registreringsskyltarna frånfordonsompermanentförsuturinland. När registreringsskyltarna avlägsnats ska detta meddelas Trafiksäkerhetsverket, som ska avställa fordonet. Den skyldighet att lämna tillbaka registreringsskyltarna som avses i 1 mom. gäller inte skyltarna för ett fordon som lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har skadats eller för vars del Statskontoret meddelat att det ska avregistreras eller som har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon. Registreringsskyltarna ska dock bevisligen förstöras. 16 Anmälan om överlåtelse av fordon till en okänd Om fordonets tidigare ägare har överlåtit fordonet till en okänd, kan Trafiksäkerhetsverket på den tidigare ägarens anmälan, efter att ha fått en tillförlitlig utredning om överlåtelsen, i registret göra en anteckning om att fordonet överlåtits till en okänd. Överlåtelsen av fordonet anses ha skett den dag Trafiksäkerhetsverket fått den tidigare ägarens anmälan och en sådan utredning om överlåtelsen som Trafiksäkerhetsverket anser vara tillförlitlig. 18 Utfärdande av registreringsintyg Vid första registrering, ändringsregistrering, avställning och påställning av ett fordon ges del I av registreringsintyget till fordonets ägare eller innehavare och del II av registreringsintyget till fordonets ägare. Om registreringsanmälan har gjorts via Trafiksäkerhetsverketse-tjänst,skickasdelIochdelIIav registreringsintyget till de nämnda personerna med post. Den som utför registrering kan av grundad anledning ge en sådan kopia av del I av registreringsintyget som gäller en bestämd tid för att medföras i fordonet under körning. I fråga om skyldigheten att uppvisa kopian gäller vad som föreskrivs om skyldigheten att uppvisa del I av registreringsintyget. 20 örkommet registreringsintyg Har ett registreringsintyg förkommit eller förstörts kan en fysisk person som i fordonstrafikregistret registrerats som fordonets ägarebeställaennydelielleriiavintyget via den e-tjänst Trafiksäkerhetsverket erbjuder utan en skriftlig redogörelse för hur intyget eller delen förkommit. Den fysiska person som i fordonstrafikregistret registrerats

13 Nr som fordonets innehavare kan på motsvarandesättbeställaennydeliavregistreringsintyget. 21 Överlämnande av registreringsskyltar Bestämmelser om överlämnande av registreringsskyltarfinnsi66a 2mom.ifordonslagen. Efter det att ett nytt, färdigt fordon har förhandsanmälts kan fordonets registreringsskyltar ges till den som har gjort förhandsanmälan. ör bilar och snöskotrar ges två registreringsskyltar och för andra fordon en registreringsskylt. På ansökan kan Trafiksäkerhetsverket ge en tilläggsskylt för ett fordon. 24 örkomna eller förstörda registreringsskyltar Om en registreringsskylt har förkommit eller förstörts, ska vid beställningen av en ny skylttillämpasvadsomi20 föreskrivsom ett nytt registreringsintyg. Genom att på del I av registreringsintyget göra en anteckning om att en ny registreringsskylt har beställts kan den som utför registrering med avvikelse från 23 ge tillstånd till att någon annan tillfällig skylt som anger fordonets registreringstecken används på fordonet i högst en månads tid. Vid behov kan Trafiksäkerhetsverket på begäran förlänga tiden. På ansökan riktad till den som utför registrering kan för ett fordon ges ett registreringstecken som fordonet har haft tidigare. Ett sådant registreringstecken betraktas inte som ett specialtecken. Registreringstecknet för ett avställt fordon vars registreringsskyltar har lämnats tillbaka till den som utför registrering kan reserveras för fordonet i fråga under en oavbruten avställningsperiod av högst ett år. 29 Ansökan om exportregistrering Ansökan om exportregistrering av ett fordon görs hos Trafiksäkerhetsverket. Till ansökan ska fogas en utredning om äganderätten till fordonet och om att föreskriven trafikförsäkring tecknats samt uppgifter om fordonets överlåtelseort och utförselort. 30 Exportskyltar och exportregistreringsintyg ör ett exportregistrerat fordon ger Trafiksäkerhetsverket exportskyltar och ett intyg över registreringen (exportregistreringsintyg). ör exportregistreringsintyg gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om registreringsintyg i denna förordning. På exportregistreringsintyget antecknas dock inte de förändringar som skett i uppgifterna i intyget efter registreringen. ör exportskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 6 kap. föreskrivs om registreringsskyltar. 26 astställande av registreringstecken ör ett fordon ges ett registreringstecken som bestäms slumpmässigt, om inte något annat föreskrivs i 25. Trafiksäkerhetsverket kandockförettfordonpåansökangeett fordonsspecifikt registreringstecken(specialtecken) som specificeras i ansökan. Registreringsskyltar som upptar ett specialtecken överlåts av den som utför registrering. 32 Provnummerintyg och provnummerskyltar Ettprovnummerintygenligt66f ifordonslagen söks hos Trafiksäkerhetsverket. En förutsättning för att ett provnummerintyg ska beviljas är att det finns en gällande trafikförsäkring för användningen av provnummerskyltar. Provnummerintyget gäller ett år från dagen för utfärdandet av intyget. Provnummerinty-

14 1566 Nr 421 get förnyas årligen för ett år framåt utan särskild ansökan, om inte innehavaren av intyget under intygets giltighetstid har anmält att intyget inte behövs eller om intyget inte har återkallats eller Trafiksäkerhetsverket av andra särskilda skäl inte förnyar provnummerintyget. En förutsättning för att intyget ska förnyas är att trafikförsäkringspremien är betald. Den som fått ett provnummerintyg får använda fordonet med provnummerskyltar i trafiken då det är fråga om följande verksamhet som hänför sig direkt till den verksamhet som bedrivs av innehavaren av intyget: 1) försök som hänför sig till forskning eller produktutveckling i fråga om fordonet eller dess anordningar, 2) kortvarig provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte, 3) annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, försäljning, utrustning, reparation eller besiktning av fordonet. ör provnummerskyltar gäller i tillämpliga delarvadsomi6kap.föreskrivsomregistreringsskyltar. Om ett fordon som används med provnummerskyltar har avställts och registreringsskyltarna inte har lämnats tillbaka, ska registreringsskyltarna övertäckas eller avlägsnas under den tid provnummerskyltarna används. 33 Tillfälligt bruk av pansarfordon i trafik En sammanslutning som i inland industriellt tillverkar pansarfordon med hjul kan av Trafiksäkerhetsverket på ansökan få ett i 32 avsett provnummerintyg vilket berättigar att försyftenenligt32 3mom.idennaförordning tillfälligt i trafik använda ett sådant pansarfordonsomavsesi2 1mom.2punkteni försvarsministeriets förordning om militärfordon(180/2006) försett med provnummerskyltar. En förutsättning för användning av pansarfordonitrafikärattdetärförsettmed hjul. På provnummerintyg och provnummerskyltar tillämpas bestämmelserna i 32 2 och 4 mom. Då pansarfordon används i trafik ska dessutom bestämmelserna i trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon(1715/1992) tillämpas. 39 Bilagor till ansökan Till en ansökan som tillställs Trafiksäkerhetsverket ska fogas 1) ett besiktningsbevis över registreringsbesiktning som utförts högst tre månader tidigare och där fordonskategorin framgår, 2) ett import- eller tillverkningsbevis för fordonet, 3) en utredning om äganderätten. 40 Anteckning i registret Trafiksäkerhetsverket ska registrera ett fordon för bilinteckning, om ansökan inte är bristfällig och fordonet av den orsak som avsesi8 ifordonslagenintehargenomgått första registrering. ör fordonet ges ett registreringstecken och ett intyg över anteckning i registret. 41 Ändring av registeruppgifter och avregistrering ör ett fordon som i registret antecknats för inteckning ska göras en anmälan om första registrering för användning i trafik så som anges i 8 i fordonslagen, om fordonets användningsändamål ändras. Trafiksäkerhetsverket kan avregistrera ett fordon som antecknats för inteckning, om en anmälan om avregistrering av fordonet inte hargjortsinomtvåårefterdetattinteckningen har dödats eller förfallit eller, om inte bilinteckning har fastställts för fordonet inom två år. 46 ordon som har registrerats i andra stater En person som är stadigvarande bosatt ellerettföretagsomharhemortienannanstat

15 Nr änenstatsomavsesi43 kanavtrafiksäkerhetsverket på ansökan få tillstånd att tillfälligt i trafik i inland använda ett fordon somregistreratsienhäravseddstat.örett fordon med användningstillstånd ges tullskyltar. örutsättningar för att tillstånd ska ges är att 1)sökandenförtinfordonetiinlandför sitt tillfälliga behov, 2)sökandenvisaruppettintygavpolisen eller en finsk konsul i fordonsägarens hemland eller av en konsul som företräder detta land i inland över att fordonet är registrerat i nämnda land och godkänt för permanent användning i trafik, 3) fordonet är försett med registreringsstatens nationalitetsbeteckning, 4) fordonets eller fordonskombinationens huvudsakliga dimensioner och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i inland, 5)fordonetsförareharettintygöversin rättattinnehafordonet,omdetinteärregistrerat i en medföljande persons namn, 6) sökanden lämnar utredning om att en trafikförsäkring som gäller i inland har tecknats för fordonet och att tullbehandling har genomförts. Ett tillstånd som avses i denna paragraf gäller under högst ett år eller, om tullmyndighetenmedstödavdebestämmelsersomavses i 43 1 mom. har beviljat fordonet skatte- eller tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av denna tid. ör tullskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 6 kap. föreskrivs om registreringsskyltar. Tillståndet ska medföras när fordonet används i trafik. 52 Anmälningar till EES-stater och till landskapet Åland När ett fordon som har registrerats i en EES-stat genomgår första registrering ska Trafiksäkerhetsverket underrätta registerförarenistatenifråga. När ett fordon som har registrerats i landskapet Åland genomgår första registrering i inland ska Trafiksäkerhetsverket underrätta registerföraren i landskapet Åland om detta samt om fordonets nya registreringstecken. 53 örsäkringsbolagens anmälningar Trafikförsäkringsbolagen och Trafikförsäkringscentralen ska till Trafiksäkerhetsverket anmäla nya gällande trafikförsäkringar. Ett trafikförsäkringsbolag ska dessutom anmäla de hos bolaget försäkrade registreringspliktiga fordon och provnummerintyg för vilka trafikförsäkringspremie inte har betalats. 54 elaktiga handlingar Avtalsregistrerare, de som innehar koncession för besiktning, polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet är skyldiga att underrätta Trafiksäkerhetsverket om intyg om överensstämmelse, förhandsanmälningsintyg, registreringsintyg och andra handlingar i anslutning till registrering eller överlämnande av registreringsskyltar, som konstaterats vara felaktiga. ordonets ägare eller innehavare är skyldig att på uppmaning av Trafiksäkerhetsverket lämna tillbaka en felaktig handling till Trafiksäkerhetsverket. 55 Uppgifter och mått som ska antecknas i registreringsintyget Registreringsintyget ska uppfylla kraven enligt rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon sådana de lyder i kommissionens direktiv 2003/127/EG om ändring av rådets direktiv 199/37/EG om registreringsbevis för fordon och i rådets direktiv 2006/103/EG om anpassning av vissa direktiv rörande transportpolitik, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning. Kravet gäller dock inte det exportregistreringsintyg som avses i 30. Registreringsintyget skrivs ut på en pappersblankett som fastställts av Trafiksäkerhetsverket.

16 1568 Nr Icke avhämtade registreringsintyg eller registreringsskyltar I registret ska göras en anteckning om registreringsintyg, provnummerintyg och registreringsskyltar som har lämnats till den som utför registrering eller till den som innehar koncession för besiktning. Om den som innehar koncession inte har rätt att göra anteckningen, ska denne utan dröjsmål meddela Trafiksäkerhetsverket om att registreringsintyget och skyltarna har lämnats. Med registreringsintyg och registreringsskyltar som inte har avhämtats förfars på det sätt som Trafiksäkerhetsverket föreskriver. 57 Tillverkning av registreringsskyltar och förflyttningsmärken Trafiksäkerhetsverket ska se till att registreringsskyltar och förflyttningsmärken tillverkas och tillställs dem som har rätt att lämna ut dessa för användning. Verket ska se till att registreringsskyltar även tillställs dem som gör en förhandsanmälan. Dennaförordningträderikraftden26maj Helsingfors den 20 maj 2010 Trafikminister Anu Vehviläinen Trafikråd, ledande sakkunnig Kari Saari

17 1569 Nr422 Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen GiveniHelsingforsden19maj2010 I enlighet med utrikesministeriets beslut ändras i utrikesministeriets förordning av den 29 september 2006 om ersättningar inom utrikesrepresentationen(854/2006) bilagor 6 och 8 som följer: Dennaförordningträderikraftden1juni Helsingfors den 19 maj 2010 Minister Alexander Stubb örvaltningsdirektör Ari Rouhe 3/64

18 1570 Nr 422 Bilaga 6 lyttningsersättningarna och flyttningsvägarna lyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg lyttningsersättning enligt väggrupp lyttningsrätt A B m 3 C D E lyttningsvägar rån Till Grupp Undantagsfall Helsingfors Riga, Stockholm, Tallinn A Göteborg, Hamburg, Köpenhamn, Oslo, B Petrozavodsk, St. Petersburg, Vilnius Berlin, Bratislava, Bryssel, Budapest, C Haag, Luxemburg, Murmansk, Prag, Warszawa Abu Dhabi, Alger, Ankara, Aten, Bangkok, D Belgrad, Bern, Bukarest, Canberra, Dublin, Genève, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Kairo, Kanton, Katmandu, Kiev, Kuala Lumpur, Las Palmas, Lissabon, Ljubljana, London, Madrid, Manila, Moskva, New Delhi, Nikosia, Paris, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rom, Shanghai, Singapore, Sofia, Strasbourg, Sydney, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien, Zagreb Damaskus, Kabul, Los Angeles, New E York, Ottawa, Reykjavik, Söul, Tokyo, Washington, Abuja, Addis Abeba, Astana, Brasilia, Buenos Aires, Caracas, Dar es Salaam,

19 Nr De Nordiska och Baltiska länderna (Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Riga, Vilnius, Tallinn, Stockholm) Reykjavik Mellan- och Västeuropa (Berlin, Bern, Bratislava, Bryssel, Budapest, Dublin, Genève, Haag, Hamburg, London, Luxemburg, Paris, Prag, Strasbourg, Warzsawa, Wien) Lima, Lusaka, Managua, Maputo, Mexico, Nairobi, Pretoria, Santiago de Chile, Windhoek inrikes eller till ett grannland (< 500 km) A Riga, Stockholm, Talinn, ->Helsingfors A inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa, St.Petersburg Medelhavet, Sydosteuropa och Västra Balkan Asien, Australien, Mellanöstern och Turkiet, Nordafrika Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika B Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Vilnius -> Helsingfors B C De Baltiska länderna -> Kiev, Murmansk, Moskva, Petrozavodsk, C D Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Kiev, Moskva, Petrozavodsk D E De Nordiska och Baltiska länderna -> Kabul, Söul, Tokyo E Central- och Sydamerika Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Murmansk E Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och E Västeuropa, Nordamerika (förutom Los Angeles), de Nordiska och Baltiska länderna, Ryssland och Ukraina, Sydosteuropa och Västra Balkan Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Los Angeles, Mellanöstern och Turkiet, Nordafrika, Öst-, Väst- och Sydafrika inrikes eller till ett grannland (< 500 km) A Hamburg -> Helsingfors B inom området (> 500 km), de Nordiska B och Baltiska länderna, Sydosteuropa och Västra Balkan Helsingfors, Medelhavet C Bern, Dublin, Geneve, London, Paris, Strasbourg, Wien - > Helsingfors D Asien, Australien, Mellanöstern och Turkiet, Nordafrika, Ryssland (Moskva, Petrozavodsk, St. Petersburg) och Ukraina Nordamerika, Murmansk, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika Central- och Sydamerika D Mellan- och Västeuropa - > Kabul, Söul, Tokyo E E

20 1572 Nr 422 Medelhavet (Aten, Lissabon, Madrid, Nikosia, Rom) Sydosteuropa och Västra Balkan (Belgrad, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb) Nordafrika (Alger, Kairo, Las Palmas, Rabat, Tunis) Mellanöstern och Turkiet (Abu Dhabi, Ankara, Damaskus, Kabul, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) Öst-, Väst- och Sydafrika (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) inom området (> 500 km) Mellan och Västeuropa, Nordafrika, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa och Västra Balkan Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern och Turkiet, Ryssland (Moskva, Petrozavodsk, St. Petersburg) och Ukraina, Öst-, Väst- och Sydafrika Nordamerika, Murmansk, Reykjavik Central- och Sydamerika inom området eller till ett grannland (< 500 km) inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa Medelhavet, de Nordiska och Baltiska länderna Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern och Turkiet, Nordafrika Nordamerika, Reykjavik, Ryssland och Ukraina, Öst-, Väst- och Sydafrika Central- och Sydamerika inom området, Medelhavet Asien, Australien, Helsingfors, Mellanoch Västeuropa, Mellanöstern och Turkiet, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa och Västra Balkan, Öst-, Väst- och Sydafrika Nordamerika (förutom Los Angeles) Central- och Sydamerika, Los Angeles, Reykjavik, Ryssland och Ukraina inom området Asien, Australien, Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa och Västra Balkan, Öst-, Väst- och Sydafrika Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik, Ryssland och Ukraina inom området B C D Medelhavet -> Kabul, Söul, Tokyo E E A B C D E C D E C D C Sydosteuropa och Västra Balkan -> Kabul, Söul, Tokyo E Damaskus -> Helsingfors E

21 Nr Asien (Astana, Bangkok, Hanoi, Hong Kong, Islamabad, Jakarta, Kanton, Katmandu, Kuala Lumpur, Manila, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokyo) Australien (Canberra, Sydney) Nordamerika (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) Central- och Sydamerika (Brasilia, Buenos Aires, Caracas, Lima, Managua, Mexico, Santiago de Chile) Asien, Australien, Medelhavet, Mellanöstern och Turkiet, Nordafrika Mellan- och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa och Västra Balkan Central- och Sydamerika, Helsingfors, Nordamerika, Reykjavik, Ryssland och Ukraina inom området, Australien Afrika, Central- och Sydamerika, Helsinfors, Los Angeles, Medelhavet, Mellanoch Västeuropa, Mellanöstern och Turkiet, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa och Västra Balkan Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland och Ukraina Reykjavik inom området D E C D Kabul, Söul, Tokyo -> Helsingfors, de Nordiska och Baltiska länderna, Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa och Västra Balkan E, Astana - > Helsingfors E Asien C Afrika, Central- och Sydamerika, Helsinfors, D Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern och Turkiet, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa och Västra Balkan Nordamerika (förutom Los Angeles) E Reykjavik, Ryssland och Ukraina inom området C New York -> Washington A Asien, Australien, Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Reykjavik, Sydosteuropa och Västra Balkan Central- och Sydamerika, Mellanöstern och Turkiet, Ryssland och Ukraina, Öst-, Väst- och Sydafrika inom Sydamerika inom Centralamerika från Central- till Sydamerika Asien, Australien A E C C D D Los Angeles -> Asien, Australien D Los Angeles -> Nordafrika, Reykjavik

22 1574 Nr 422 Ryssland och Ukraina (Kiev, Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, St. Petersburg) Afrika, Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern och Turkiet, Nordamerika, de Nordiska och Baltiska länder, Reykjavik, Ryssland och Ukraina, Sydosteuropa och Västra Balkan inom Ryssland Ryssland Ukraina B Petrozavodsk, St. Petersburg Helsingfors B St. Petersburg de Nordiska och Baltiska länderna B Murmansk Helsingfors C Kiev, Moskva, Murmansk, de Baltiska länderna C Petrozavodsk Kiev, Moskva Helsingfors D Kiev, Moskva, Petrozavodsk Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Stockholm D Moskva, Petrozavodsk, St. Mellan- och Västeuropa, Medelhavet D Petersburg, Kiev Murmansk Mellan- och Västeuropa, Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, Medelhavet E Kiev, Moskva, Murmansk,Petrozavodsk, St. Petersburg Kiev, Moskva, Murmansk,Petrozavodsk, St. Petersburg Asien, Sydosteuropa och Västra Balkan, Reykjavik Afrika, Australien, Central- och Sydamerika, Mellanöstern och Turkiet, Nordamerika A E

23 Nr Bilaga 8 Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp Klassificering av förhållandena: Los Angeles Ankara Ottawa Buenos Aires New York Kiev Washington Moskva Las Palmas Reykjavik Astana Bangkok Brasilia Kairo Kanton Lima Peking Petrrozavodsk Santiago de Chile Shanghai Tel Aviv Abu Dhabi Bukarest Canberra Hongkong Rabat Singapore S:t Petersburg Sofia Sydney Tokyo Tunis Beograd Kuala Lumpur Pretoria Söul Windhoek Alger Dar es Salaam Djakarta Caracas Lusaka New Delhi Damaskus Maputo Ramallah Hanoi Managua Nairobi Riad Manila Mexico Murmansk Pristina Abuja Islamabad Kabul Addis Abeba Katmandu Teheran Ersättningsbelopp: Klass av förhållanden Euro i månaden

24 1576 Nr UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET Nr , 3 ark EDITA PRIMA AB, HELSINGORS 2010 EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING INLANS ÖRATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 mars 2011 Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen Given i Helsingfors

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING INLANS ÖRATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2009 Nr 662 664 INNHÅLL Nr Sidan 662 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om privat hälso- och sjukvård... 4181 663 Utrikesministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 februari 2012 95/2012 Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Läs mer

U T R I K E S M I N I S T E R I E T S F Ö R E S K R I F T E R. Ändrar bilaga 7 av utrikesministeriets beslut (nr 86/03) utfärdat den 16.12.

U T R I K E S M I N I S T E R I E T S F Ö R E S K R I F T E R. Ändrar bilaga 7 av utrikesministeriets beslut (nr 86/03) utfärdat den 16.12. AVDELNING Administrativa avdelningen FÖRESKRIFT ANVISNING NR 96 MÅLGRUPP DATUM 22.6.2004 GILTIGHETSTID 1.7.2004 - tillsvidare BEFOGENHET 11 förordningen om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena

Läs mer

Nr 1048. Bilaga 1. Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1 3) (kravnivå 4 6)

Nr 1048. Bilaga 1. Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1 3) (kravnivå 4 6) 3320 Bilaga 1 Ortstilläggens grundvärden Tjänstebenämning eller uppgift Grundvärde euro per år hef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1 3) 33 100 hef för diplomatisk beskickning

Läs mer

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONE- RINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.4.2008

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONE- RINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.4.2008 Nr 161 407 YRORTSKLASSRNA ÖR UTRIKSRPRSNTATIONNS STATION- RINGSORTR OH KOIINTRNA 1.4.2008 Stationeringsort Koefficient Oslo 1,400 Moskva 1,350 Köpenhamn 1,300 Reykjavik Söul Tokyo 1,250 Abuja 1,200 ern

Läs mer

278/2011 MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING

278/2011 MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING 278/2011 11 Bilaga 9 MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING Representation i hemmet = representation i hemmet möjlig i liten skala Beskickning Respresentation

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 augusti 2014 693/2014 Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Läs mer

U T R I K E S M I N I S T E R I E T S F Ö R E S K R I F T E R. Ändrar bilaga 7 av utrikesministeriets beslut (nr 96/04) utfärdat den 22.6.

U T R I K E S M I N I S T E R I E T S F Ö R E S K R I F T E R. Ändrar bilaga 7 av utrikesministeriets beslut (nr 96/04) utfärdat den 22.6. AVDELNING Administrativa avdelningen FÖRESKRIFT ANVISNING NR 102 MÅLGRUPP DATUM 20.12.2004 GILTIGHETSTID 1.1.2005 - tillsvidare BEFOGENHET 11 förordningen om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg

Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg 4 ilaga 6 lyttningsersättningarna och flyttningsvägarna lyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg lyttningsersättning enligt väggrupp lyttningsrätt m3 60-7 369 10 376 11 928 13 667 16

Läs mer

Beskickningschef (kravnivå 1-3) Beskickningschef (kravnivå 4-7) Övrigt utrikesråd, ambassadsråd

Beskickningschef (kravnivå 1-3) Beskickningschef (kravnivå 4-7) Övrigt utrikesråd, ambassadsråd 2736 Bilaga 1 Ortstilläggens grundvärden i ordinarie tjänsteförhållanden Tjänstebenämning eller uppgift Grundvärde euro per år Beskickningschef (kravnivå 1-3) 36 700 Beskickningschef (kravnivå 4-7) 36

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING INLANS ÖRATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 27 mars 2008 Nr 158 162 INNHÅLL Nr Sidan 158 Undervisningsministeriets förordning om ändring av 1 i undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING INLANDS ÖRATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 24 september 2010 Nr 820 821 INNHÅLL Nr Sidan 820 Statsrådetsförordningomdennationellakommitténförmedicinskforskningsetik... 2733 821 Utrikesministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 september 2006 Nr 853 854 INNEHÅLL Nr Sidan 853 Lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen... 2437 854 Utrikesministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 10 december 2010 Nr 1047 1048 INNHÅLL Nr Sidan 1047 Lag om ändring av 7 ilagen om tillhandahållande av tjänster... 1048 Utrikesministeriets förordning

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 6 mars 2000 Nr 262 267 INNEHÅLL Nr Sidan 262 Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

Bilaga Förteckningen över de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid riksdagsmannavalet och Europaparlamentsvalet 'r 1999.

Bilaga Förteckningen över de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid riksdagsmannavalet och Europaparlamentsvalet 'r 1999. 2922 Bilaga Förteckningen över de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid riksdagsmannavalet och 'r 1999. Algerien Alger Ambassaden 11 12.3.1999/ 3 Argentina Buenos Aires Ambassaden 10

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter:

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter: LANDBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 29.4.2011 Dnr 646/22/2011 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11 Bemyndigande: Lag om verkställighet av Europeiska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 25 oktober 2004 Nr 918 921 INNEHÅLL Nr Sidan 918 Republikens presidents förordning om ändring av 4 republikens presidents förordning om placeringsorterna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 april 2008 Nr 167 175 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Lag om ändring av 1 ilagen om verkställighet av böter... 425 168 Lag om ändring av 10 i lagen om

Läs mer

Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest.

Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest. Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest. Stockholm Arlanda - Amsterdam, Europa, PE Y S B P 10,0%

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2007 Nr 1314 1320 INNEHÅLL Nr Sidan 1314 Lag om ändring av befolkningsdatalagen... 5123 1315 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 april 2008 Nr 187 191 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 februari 2003 Nr 162 168 INNEHÅLL Nr Sidan 162 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet

Läs mer

SAS- Destinationer och avreseorter Europa

SAS- Destinationer och avreseorter Europa SAS- Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt. Sid 1 (12) Rabatten

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 1 oktober 2007 Nr 854 858 INNEHÅLL Nr Sidan 854 Lag om ändring av 1 ilagen om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden...

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Stat Förrättningsort Beskickning Förrättningstid

Stat Förrättningsort Beskickning Förrättningstid 4378 Nr 1438 Bilaga F ö r t e c k n i n g över de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2007. Stat Förrättningsort Beskickning Förrättningstid

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 18 oktober 2007 Nr 890 899 INNEHÅLL Nr Sidan 890 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Läs mer

Lag. om ändring av fordonslagen

Lag. om ändring av fordonslagen Lag om ändring av fordonslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i fordonslagen (1090/2002) 13, ändras 2 2 mom., 3 2, 7 och 18 punkten, 10 1 mom., 11, 12 och 14, 16 1 mom., 19 1 mom., 30 1 och 2

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1453 1460 INNEHÅLL Nr Sidan 1453 Lag om ändring av universitetslagen... 4457 1454 Republikens Presidents öppna brev om en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 mars 2015 305/2015 Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Från skrivelsediarium till ärendediarium

Från skrivelsediarium till ärendediarium Från skrivelsediarium till ärendediarium Införandet av ett elektroniskt diarium och nya arbetsrutiner inom utrikesförvaltningen Arkivsektionens uppdrag 2006 Omorganisera arkivsektionen och införliva UD:s

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1127/2014 Lag om ändring av narkotikalagen Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 4 februari 2004 Nr 67 72 INNEHÅLL Nr Sidan 67 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 juni 2004 Nr 578 584 INNEHÅLL Nr Sidan 578 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Cartagenaprotokollet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 17 juli 2002 Nr 70 72 INNEHÅLL Nr Sidan 70 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2004 Nr 1153 1163 INNEHÅLL Nr Sidan 1153 om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 5 april 2002 Nr 232 240 INNEHÅLL Nr Sidan 232 Lag om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder... 669 233 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 januari 2011 Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet 2011

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 16 december 1999 Nr 1162 1171 INNEHÅLL Nr Sidan 1162 Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 16 juli 2008 Nr 483 485 INNEHÅLL Nr Sidan 483 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan för

Läs mer

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap.

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Page 1 of 7 Nr 233/1993 Given i Helsingfors den 26 februari 1993 Lag om handel med utsäde I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Syfte Syftet med denna lag är att upprätthålla

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 22 mars 2007 Nr 277 286 INNEHÅLL Nr Sidan 277 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 december 2014 1291/2014 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet 2004

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet 2004 fastställande av tullvärdet 2004 december 2004 (ändring 9.12.2004) november 2004 oktober 2004 september 2004 augusti 2004 (ändring 23.8.2004) juli 2004 juni 2004 (ändring 24.6.2004) maj 2004 (ändring 6.5.2004,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 (Finlands författningssamlings nr 289/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket Given i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2007 Nr 733 739 INNEHÅLL Nr Sidan 733 Lag om ändring av 25 i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 3 november 2010 Nr 902 908 INNEHÅLL Nr Sidan 902 Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen

Läs mer

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJWLOO ODJDURPlQGULQJDYWUDILNI UVlNULQJVODJHQVDPWYLVVDOD JDUVRPKDUVDPEDQGPHGGHQ 352326,7,21(16+898'6$ /,*$,11(+c// I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen,

Läs mer

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens RP 58/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att varumärkeslagens bestämmelser

Läs mer

Presentationstext Svensk utbildning i utlandet Registertyp survey, totalundersökning

Presentationstext Svensk utbildning i utlandet Registertyp survey, totalundersökning Register: Svensk utbildning i utlandet 1 Statistikansvarig: Skolverket Statistikprodukt: Svensk utbildning i utlandet Kontaktperson: Åza Törnkvist, tel: 019-17 68 70, e-post: aza.tornkvist@scb.se Register

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2005

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2005 fastställande av tullvärdet år 2005 december 2005 november 2005 oktober 2005 september 2005 augusti 2005 juli 2005 (ändring 15.7.2005) juni 2005 (ändringar 13.6.2005, 20.6.2005, 23.6.2005) maj 2005 april

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 19 november 2008 Nr 688 699 INNEHÅLL Nr Sidan 688 Lag om ändring av 33 och 35 a ibilskattelagen... 2173 689 Lag om ändring av 7 kap. 3 och8kap.3

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 oktober 2011 1072/2011 Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid presidentvalet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 2 augusti 2006 Nr 663 665 INNEHÅLL Nr Sidan 663 Lag om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag... 2041 664 Statsrådets förordning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 6 september 2001 Nr 762 771 INNEHÅLL Nr Sidan 762 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2006

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2006 tullvärdet år 2006 december 2006 november 2006, ändring fr.o.m. 22.11.2006 oktober 2006, ändring fr.o.m. 11.10.2006, ändring fr.o.m. 25.10.2006 september 2006 augusti 2006, ändring fr.o.m. 16.8.2006 juli

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 9 december 2010 Nr 1039 1046 INNEHÅLL Nr Sidan 1039 Lagomändringavlagenomkundinformationssystemetförföretagstjänster... 3297 1040 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2015 194/2015 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2000 Nr 1144 1152 INNEHÅLL Nr Sidan 1144 Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna... 3065 1145 Lag om ändring av lagen

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen RP 92/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vissa bestämmelser om körrätt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 4 februari 2003 Nr 61 68 INNEHÅLL Nr Sidan 61 Lag om ändring av strafflagen... 137 62 Lag om ändring av 8 kap. 4 bokföringslagen... 143 63 Lag

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 3 augusti 2009 Nr 585 590 INNEHÅLL Nr Sidan 585 Lag om ändring av aktiebolagslagen... 3965 586 Lag om ändring av 2 kap. i värdepappersmarknadslagen...

Läs mer

Lag. om ändring av mervärdesskattelagen

Lag. om ändring av mervärdesskattelagen Lag om ändring av mervärdesskattelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 72 h 2 mom., sådant det lyder i lag 1767/1995, ändras den svenska språkdräkten i 18 b

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 22 augusti 2008 Nr 532 538 INNEHÅLL Nr Sidan 532 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare... 1657 533 Statsrådets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2014:1269 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 december 2014 1046/2014 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 25 januari 2008 Nr 38 43 INNEHÅLL Nr Sidan 38 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 28 oktober 2002 Nr 859 867 INNEHÅLL Nr Sidan 859 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inrikesministeriet... 4007 860

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 januari 2015 4/2015 Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 september 2013 672/2013 Lag om ändring av lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2005 Utgiven i Helsingfors den 21 juli 2005 Nr 76 81 INNEHÅLL Nr Sidan 76 Republikens presidents förordning om sättande

Läs mer

Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa

Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Sid 1 (6) Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1229/2013 Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 11/12 Datum Dnr 03.05.2012 1033/14/2012 Ikraftträdelse- och giltighetstid 10.05.2010 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om

Läs mer

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014.

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014. RP 192/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 18 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen ändras så

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

RP 30/2008 vp. 141 betalts i södra Finland inom stödområdena

RP 30/2008 vp. 141 betalts i södra Finland inom stödområdena Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om nationella

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 11 december 2008 Nr 800 805 INNEHÅLL Nr Sidan 800 Lag om konsumentrådgivning... 2477 801 Lag om ändring av 1 ilagen om Konsumentverket... 2480

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 juli 2011 914/2011 Lag om ändring av fastighetsbildningslagen Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i fastighetsbildningslagen

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 december 2011 1417/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga

Läs mer

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande "Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd Statsrådets utredning med anledning av kommissionens meddelande "Halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken" Till stora utskottet INLEDNING

Läs mer