FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 INLANS ÖRATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 27 mars 2008 Nr INNHÅLL Nr Sidan 158 Undervisningsministeriets förordning om ändring av 1 i undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer örsvarsministeriets förordning om ändring av 38 i försvarsministeriets förordning om militärfordon Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av mjölk Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis. 416 Nr 158 Undervisningsministeriets förordning om ändring av 1 i undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer Given i Helsingfors den 12 mars 2008 I enlighet med undervisningsministeriets beslut ändras i undervisningsministeriets förordning av den 20 december 2006 om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1201/2006) 1 8 och 9 punkten som följer: 1 e offentligrättsliga prestationer för vilka utbildningsstyrelsen uppbär fasta avgifter är 8) beslut enligt 8 2 mom. i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986), 184 euro i avgift, och beslut där det konstateras att de kompletterande högskolestudier som fordrats i ett tidigare beslut har genomförts, 35 euro i avgift, 9) beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt 13 i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007), 184 euro i avgift, och beslut där det konstateras att de kompensationsåtgärder som fordrats i ett tidigare beslut har fullgjorts, 35 euro i avgift, enna förordning träder i kraft den 1 april Helsingfors den 12 mars 2008 Undervisningsminister Sari Sarkomaa Regeringsråd Maiju Tuominen

2 402 Nr 159 örsvarsministeriets förordning om ändring av 38 i försvarsministeriets förordning om militärfordon Given i Helsingfors den 19 mars 2008 I enlighet med försvarsministeriets beslut ändras i försvarsministeriets förordning av den 14 mars 2006 om militärfordon (180/2006) 38 5 mom. som följer: 38 Övriga övergångsbestämmelser Bestämmelsen i 20 2 mom. i denna förordning om montering av säten i fordon och lastutrymmen eller containrar i fordon som tillhör kategori N2 eller N3 och som används för persontransport tillämpas då fyra år har förflutit från förordningens ikraftträdande. enna förordning träder i kraft den 1 april Helsingfors den 19 mars 2008 örsvarsminister Jyri Häkämies öredragande Ilkka Ojala

3 403 Nr 160 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av mjölk Given i Helsingfors den 19 mars 2008 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av mjölk (562/2006) förordningens rubrik, samt 1 3, 6, 10, 20 och 21 som följer: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter 1 Tillämpningsområde Utöver vad som bestäms om kvoter för leveranser och direktförsäljning av mjölk i avsnitt III i kapitel III i rådets förordning (G) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter, nedan rådets förordning, samt i lagen om genomförande av uropeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995), iakttas bestämmelserna i denna förordning. 2 efinitioner I denna förordning avses med 1) produktionsperiod den tolvmånadersperiod som inleds den 1 april respektive år, 2) referenskvantitet den individuella kvot enligt artikel 65 i i rådets förordning, enligt vilken producenten under produktionsperioden har rätt att i enlighet med artikel 65 f leverera mjölk till en uppköpare som avses i artikel 65 e utan någon avgift för överskridna kvantiteter, 3) referenskvantitet för direktförsäljning den individuella kvot enligt artikel 65 i i rådets förordning, enligt vilken producenten under produktionsperioden har rätt att i enlighet med artikel 65 g sälja eller överlåta mjölk direkt till konsumenterna eller sälja eller överlåta andra mjölkprodukter utan någon avgift för överskridna kvantiteter, 4) administrativ handel den handel av referenskvantiteter som sker genom arbetskraftsoch näringscentralernas förmedling för statens räkning, 5) fri handel den handel av referenskvantiteter som sker direkt från producent till producent, 6) handelsområde 1 stödregionerna A och B enligt statsrådets förordning om nationellt stöd till södra inland (63/2008) med undantag områden i landskapet Åland, 7) handelsområde 2 stödregionerna 1 och 2 enligt statsrådets förordning om nordligt stöd 2008, 8) handelsområde 3 stödregionerna 3, 4 och 2 norr enligt statsrådets förordning om nordligt stöd 2008, 9) handelsområde 4 områden i landskapet Åland 10) behörig myndighet den arbetskraftsoch näringscentral, inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum ligger. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum, behörig myndighet är den ar-

4 404 Nr 160 betskrafts- och näringscentral, inom vars verksamhetsområde merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna. 3 Administrativ handel Köp och försäljning av referenskvantiteter inom handelsområdena 2 och 3 utan att gårdsbruksenheten eller en del av dess åkrar samtidigt överlåts på det sätt som avses i kapitel 4 sker genom en administrativ handel för statens räkning. Inköps- och försäljningspriset är fyra cent per liter. På försäljningspriset tillkommer mervärdesskatt. På inköpspriset tillkommer mervärdesskatt om försäljaren har antecknats i registret över mervärdesskattskyldiga. 6 örutsättningar Avvikande från vad som bestäms i 3 kan en referenskvantitet eller en del av den inom handelsområde 2 eller 3 säljas genom fri handel på det sätt som nämns i7och8,om driftscentrumen för köparens och säljarens lägenheter ligger inom samma handelsområde. Inom handelsområdena 1 och 4 är handeln med referenskvantiteter fri så att bestämmelserna om administrativ handel enligt 3 och förutsättningen enligt 7 1 mom. för försäljning till staten inte tillämpas. Referenskvantiteter som omfattas av fri handel berörs i tillämpliga delar av övriga begränsningar i denna förordning med undantag av 5. Vad som i denna förordning föreskrivs om köp och försäljning av referenskvantiteter och försäljning genom administrativ handel gäller i tillämpliga delar också de avgiftsfria referenskvantiteter som fördelas av administrationen. Handeln med referenskvantiteter för direktförsäljning är fri i hela landet så att bestämmelserna om administrativ handel enligt 3 och förutsättningen enligt 7 1 mom. för försäljning till staten inte tillämpas. Referenskvantiteter för direktförsäljning vilka omfattas av fri handel berörs i tillämpliga delar av övriga begränsningar i denna förordning med undantag av 5. Vad som i denna förordning föreskrivs om köp och försäljning av referenskvantiteter genom administrativ handel gäller i tillämpliga delar också de avgiftsfria referenskvantiteter som fördelas av administrationen. Överföringar av referenskvantiteter och referenskvantiteter för direktförsäljning som gjorts genom fri handel samt om avstående från sådana ska anmälas till den behöriga myndigheten för registrering av överföringen. n producent som använder referenskvantiteter för direktförsäljning ska efter produktionsperiodens utgång och innan den 15 maj infaller nästa gång på en av Landsbygdsverket fastställd blankett lämna den behöriga myndigheten ett produktspecifikt sammandrag av all sin direktförsäljning under den aktuella tidsperioden. 10 Sammanslagning av referenskvantiteter för sammanslutningar Sådana referenskvantiteter som delägarna i en sammanslutning som bildats av två eller flera producenter ställer till sammanslutningens förfogande kan på ansökan slås samman om 1) sammanslutningen är ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag, ett andelslag, en registrerad förening eller någon annan sammanslutning med rättsförmåga eller en beskattningssammanslutning, 2) sökandena lägger fram avtalet om bildande av sammanslutningen jämte stadgar, 3) andelarna för delägarna i sammanslutningen i rimlig mån motsvarar de referenskvantiteter som de ställt till sammanslutningens förfogande, 4) sammanslutningen enligt överenskommelse ska bestå minst tre år, samt 5) varje delägare i sammanslutningen ställer till sammanslutningens förfogande en hektar åker eller areal för spridning av stallgödsel som grundar sig på miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) och miljöskyddsförordningen (169/2000) per varje liter av sin referenskvantitet. När det gäller areal för spridning av stallgödsel ska

5 Nr ett skriftligt avtal som gäller åtminstone hela produktionsperioden visas upp för den behöriga myndigheten. När en delägare utträder ur sammanslutningen fastställs för honom på ansökan en referenskvantitet som är lika stor som hans tidigare referenskvantitet och sammanslutningens referenskvantitet minskas med motsvarande litermängd. e fastställda referenskvantiteterna träder i kraft vid ingången av den produktionsperiod som följer efter utträdet. 20 Andra tidsfrister När en ansökan om överföring av referenskvantiteter med stöd av 7 eller 8 eller sammanslagning av referenskvantiteter med stöd av 9 12 gäller en produktionsperiod som redan har inletts ska ansökan lämnas till arbetskrafts- och näringscentralen före utgången av den februari månad som föregår produktionsperiodens utgång. När en ansökan om en temporär eller slutgiltig ändring med stöd av artikel 67.2 i rådets förordning gäller en produktionsperiod som redan har inletts ska ansökan lämnas till arbetskrafts- och näringscentralen före utgången av den oktober månad som föregår produktionsperiodens utgång. 21 Krav i fråga om åkerareal Referenskvantiteterna är individuella både när det gäller gårdsbruksenheter och producenter. När referenskvantiteter säljs enligt 3 eller sammanslås eller överförs enligt 7 10, 12 eller 14 är en förutsättning att producenten innehar minst en hektar åker eller areal för spridning av stallgödsel som grundar sig på miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) och miljöskyddsförordningen (169/2000) per liter referenskvantitet. När det gäller areal för spridning av stallgödsel ska producenten visa upp ett skriftligt avtal som gäller åtminstone hela produktionsperioden för den behöriga myndigheten. Har från gårdsbruksenheten utarrenderats eller frivilligt sålts åker efter att referenskvantiteterna har fastställts och den åker som gårdsbruksenheten innehar efter överlåtelsen understiger den areal som nämns i 1 mom., ska arbetskrafts- och näringscentralen sänka gårdsbruksenhetens referenskvantitet i enlighet med den minskade åkerarealen. Skillnaden mellan referenskvantiteterna överförs till den nationella reserven utan ersättning. enna förordning träder i kraft den 1 april På behandlingen av försäljningserbjudanden och köpeanbud som tagits emot innan denna förordning trätt i kraft tillämpas dock fortfarande de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Köpeanbud kan upptas till behandling i enlighet med den 3 som gällde före ikraftträdandet till dess att de referenskvantiteter som erbjudits administrationen före ikraftträdandet har sålts genom administrativ handel. Helsingfors den 19 mars 2008 Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila Överinspektör Aku-Petteri Korhonen

6 406 Nr 161 Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen Given i Helsingfors den 25 mars 2008 I enlighet med utrikesministeriets beslut ändras i utrikesministeriets förordning av den 29 september 2006 om ersättningar inom utrikesrepresentationen (854/2006) bilagor 3, 6 och 8 som följer: enna förordning träder i kraft den 1 april Helsingfors den 25 mars 2008 Minister Ilkka Kanerva Avdelningschef Maarit Jalava

7 Nr YRORTSKLASSRNA ÖR UTRIKSRPRSNTATIONNS STATION- RINGSORTR OH KOIINTRNA Stationeringsort Koefficient Oslo 1,400 Moskva 1,350 Köpenhamn 1,300 Reykjavik Söul Tokyo 1,250 Abuja 1,200 Bern Genève Murmansk Petrozavodsk St. Petersburg London 1,150 Berlin 1,100 Göteborg Ottawa Paris Ramallah Rom Stockholm Strasbourg Tel Aviv Wien Ankara 1,050 Bryssel ublin Haag Hamburg Luxemburg New York Prag Aten 1,000 Brasilia anberra Hongkong Lissabon Los Angeles Lusaka Madrid Peking Shanghai Sydney Washington Zagreb Bilaga 3

8 408 Nr 161 Belgrad Bukarest Kabul Kanton Kiev Las Palmas Nikosia Pristina Rabat Singapore Tallinn Bratislava Budapest aracas Jakarta Lima Ljubljana Maputo Nairobi Riga Sofia Warszawa Abu habi Alger Bangkok amaskus Mexico Teheran Vilnius New elhi Santiago de hile Tunis Windhoek Addis Abeba ar es Salaam Hanoi Kairo Katmandu Kuala Lumpur Managua Manila Pretoria Riad Buenos Aires Islamabad 0,950 0,900 0,850 0,800 0,750 0,700 Abidjan 1,200 Bagdad 0,750 Khartum 1,050 Mostar 0,850 Sarajevo 0,900

9 Lilongwe 0,800 Gaborone 0,700 Maseru 0,700 Nr

10 410 Nr 161 Bilaga 6 lyttningsersättningarna och flyttningsvägarna lyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg lyttningsersättning enligt väggrupp lyttningsrätt A B m lyttningsvägar rån Till Grupp Undantagsfall Helsingfors Riga, Stockholm, Tallinn A Göteborg, Hamburg, Köpenhamn, Oslo, Petrozavodsk, B St. Petersburg, Vilnius Berlin, Bratislava, Bryssel, Budapest, Haag, Luxemburg, Murmansk, Prag, Warszawa Abu habi, Ankara, Aten, Bangkok, Belgrad, Bern, Bukarest, anberra, ublin, Ge- nève, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Kairo, Kanton, Katmandu, Kiev, Kuala Lumpur, Las Palmas, Lissabon, Ljubljana, London, Madrid, Manila, Moskva, New elhi, Nikosia, Paris, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rom, Shanghai, Singapore, Sofia, Strasbourg, Sydney, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien, Zagreb amaskus, Kabul, Los Angeles, New York, Ottawa, Reykjavik, Söul, Tokyo, Washington, Abuja, Addis Abeba, Brasilia, Buenos Aires, aracas, ar es Salaam, Lima, Lusaka, Managua, Maputo, Mexico, Nairobi, Pretoria, Santiago de hile, Windhoek

11 Nr e Nordiska och Baltiska länderna (Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Riga, Vilnius, Tallinn, Stockholm) Reykjavik Mellan- och Västeuropa (Berlin, Bern, Bratislava, Bryssel, Budapest, ublin, Genève, Haag, Hamburg, London, Luxemburg, Paris, Prag, Strasbourg, Warzsawa, Wien) Medelhavet (Aten, Lissabon, Madrid, Nikosia, Rom) inrikes eller till ett grannland (< 500 km) A Riga, Stockholm, Talinn, ->Helsingfors A inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa, St.Petersburg Medelhavet, Sydosteuropa och Västra Balkan Asien, Australien, Mellanöstern och Turkiet, Nordafrika Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika B Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Vilnius -> Helsingfors B e Baltiska länderna - > Kiev, Murmansk, Moskva, Petrozavodsk, Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Kiev, Moskva, Petrozavodsk e Nordiska och Baltiska länderna -> Kabul, Söul, Tokyo entral- och Sydamerika Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Murmansk Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordamerika (förutom Los Ange- les), de Nordiska och Baltiska länderna, Ryssland och Ukraina, Sydosteuropa och Västra Balkan Asien, Australien, entral- och Sydamerika, Los Angeles, Mellanöstern och Turkiet, Nordafrika, Öst-, Väst- och Sydafrika inrikes eller till ett grannland (< 500 km) A Hamburg -> Helsingfors B inom området (> 500 km), de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa och Västra Balkan Helsingfors, Medelhavet Asien, Australien, Mellanöstern och Turkiet, Nordafrika, Ryssland (Moskva, Petrozavodsk, St. Petersburg) och Ukraina Nordamerika, Murmansk, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika entral- och Sydamerika inom området (> 500 km) Mellan och Västeuropa, Nordafrika, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa och Västra Balkan B B Bern, ublin, Geneve, London, Paris, Strasbourg, Wien - > Helsingfors Mellan- och Västeuropa -> Kabul, Söul, Tokyo

12 412 Nr 161 Sydosteuropa och Västra Balkan (Belgrad, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb) Nordafrika (Kairo, Las Palmas, Rabat, Tunis) Mellanöstern och Turkiet (Abu habi, Ankara, amaskus, Kabul, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) Öst-, Väst- och Sydafrika (Abuja, Addis Abeba, ar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern och Turkiet, Ryssland (Moskva, Petrozavodsk, St. Petersburg) och Ukraina, Öst-, Väst- och Sydafrika Nordamerika, Murmansk, Reykjavik entral- och Sydamerika inom området eller till ett grannland (< 500 km) inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa Medelhavet, de Nordiska och Baltiska länderna Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern och Turkiet, Nordafrika Nordamerika, Reykjavik, Ryssland och Ukraina, Öst-, Väst- och Sydafrika entral- och Sydamerika inom området, Medelhavet Asien, Australien, Helsingfors, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern och Turkiet, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa och Västra Balkan, Öst-, Väst- och Sydafrika Nordamerika (förutom Los Angeles) entral- och Sydamerika, Los Angeles, Reykjavik, Ryssland och Ukraina inom området Asien, Australien, Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa och Västra Balkan, Öst-, Väst- och Sydafrika entral- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik, Ryssland och Ukraina inom området Asien, Australien, Medelhavet, Mellanöstern och Turkiet, Nordafrika Mellan- och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa och Västra Balkan A B Medelhavet -> Kabul, Söul, Tokyo Sydosteuropa och Västra Balkan -> Kabul, Söul, Tokyo amaskus -> Helsingfors

13 Nr Asien (Bangkok, Hanoi, Hong Kong, Islamabad, Jakarta, Kanton, Katmandu, Kuala Lumpur, Manila, New elhi, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokyo) entral- och Sydamerika, Helsingfors, Nordamerika, Reykjavik, Ryssland och Ukraina inom området, Australien Afrika, entral- och Sydamerika, Helsinfors, Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern och Turkiet, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa och Västra Balkan Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland och Ukraina Reykjavik Australien (anberra, Sydney) inom området A Asien Afrika, entral- och Sydamerika, Helsinfors, Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern och Turkiet, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa och Västra Balkan Nordamerika (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) entral- och Sydamerika (Brasilia, Buenos Aires, aracas, Lima, Managua, Mexico, Santiago de hile) A Kabul, Söul, Tokyo -> Helsingfors, de Nordiska och Baltiska länderna, Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa och Västra Balkan Nordamerika (förutom Los Angeles) Reykjavik, Ryssland och Ukraina inom området New York -> Washington A Asien, Australien, Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Reykjavik, Sydosteuropa och Västra Balkan entral- och Sydamerika, Mellanöstern och Turkiet, Ryssland och Ukraina, Öst-, Västoch Sydafrika inom Sydamerika Ryssland och Ukraina (Kiev, Moskva, Murmansk,Petrozavodsk, St. Pe- inom entralamerika från entral- till Sydamerika Asien, Australien Afrika, Helsingfors, Medelhavet, Mellanoch Västeuropa, Mellanöstern och Turkiet, Nordamerika, de Nordiska och Baltiska länder, Reykjavik, Ryssland och Ukraina, Sydosteuropa och Västra Balkan inom Ryssland A Los Angeles -> Asien, Australien Los Angeles -> Nordafrika, Reykjavik

14 414 Nr 161 tersburg) Ryssland Ukraina B Petrozavodsk, St. Petersburg Helsingfors B St. Petersburg de Nordiska och Baltiska länderna B Murmansk Helsingfors Kiev, Moskva, Murmansk, Petrozavodsk de Baltiska länderna Kiev, Moskva Helsingfors Kiev, Moskva, Petrozavodsk Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Stockholm Moskva, Petrozavodsk, St. Petersburg, Mellan- och Västeuropa, Medelhavet Kiev Murmansk Mellan- och Västeuropa, Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, Medelhavet Kiev, Moskva, Murmansk,Petrozavodsk, St. Petersburg Kiev, Moskva, Murmansk,Petrozavodsk, St. Petersburg Asien, Sydosteuropa och Västra Balkan, Reykjavik Afrika, Australien, entral- och Sydamerika, Mellanöstern och Turkiet, Nordamerika

15 Nr Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp Bilaga 8 Klassificering av förhållandena: Las Palmas Reykjavik Bangkok Brasilia amaskus Kairo Kanton Lima Mexico Peking Petrozavodsk Santiago de hile Shanghai Tel Aviv Los Angeles Ottawa New York Washington Abu habi Bukarest anberra Hongkong St. Petersburg Rabat Singapore Sofia Sydney Tokyo Tunis Ankara Buenos Aires Kiev Moskva Belgrad Kuala Lumpur Pretoria Söul Windhoek aracas ar es Salaam jakarta Hanoi Lusaka New elhi Managua Maputo Riad Manila Ramallah Murmansk Nairobi Pristina Addis Abeba Islamabad Katmandu Teheran Abuja Kabul rsättningsbelopp: Klass av förhållanden uro i månaden

16 416 ÖRS/LKTRONISK VRSION Nr 162 Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis Utfärdat i Helsingfors den 18 mars 2008 Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 lagen den 25 februari 2000 om inlands författningssamling (188/2000): Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning: örordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft JSMf om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis... 6/ örordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. örordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, Statsrådet, telefon Helsingfors den 18 mars 2008 Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila Överinspektör Marja Savonmäki UTGIVAR: JUSTITIMINISTRIT Nr , 2 ark ITA PRIMA AB, HLSINGORS 2008 ITA PUBLISHING AB, HUVURAKTÖR JARI LINHALA ISSN

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONE- RINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.4.2008

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONE- RINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.4.2008 Nr 161 407 YRORTSKLASSRNA ÖR UTRIKSRPRSNTATIONNS STATION- RINGSORTR OH KOIINTRNA 1.4.2008 Stationeringsort Koefficient Oslo 1,400 Moskva 1,350 Köpenhamn 1,300 Reykjavik Söul Tokyo 1,250 Abuja 1,200 ern

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING INLANS ÖRATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2009 Nr 662 664 INNHÅLL Nr Sidan 662 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om privat hälso- och sjukvård... 4181 663 Utrikesministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING INLANS ÖRATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 mars 2011 Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen Given i Helsingfors

Läs mer

Nr 1048. Bilaga 1. Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1 3) (kravnivå 4 6)

Nr 1048. Bilaga 1. Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1 3) (kravnivå 4 6) 3320 Bilaga 1 Ortstilläggens grundvärden Tjänstebenämning eller uppgift Grundvärde euro per år hef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1 3) 33 100 hef för diplomatisk beskickning

Läs mer

Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg

Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg 4 ilaga 6 lyttningsersättningarna och flyttningsvägarna lyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg lyttningsersättning enligt väggrupp lyttningsrätt m3 60-7 369 10 376 11 928 13 667 16

Läs mer

Beskickningschef (kravnivå 1-3) Beskickningschef (kravnivå 4-7) Övrigt utrikesråd, ambassadsråd

Beskickningschef (kravnivå 1-3) Beskickningschef (kravnivå 4-7) Övrigt utrikesråd, ambassadsråd 2736 Bilaga 1 Ortstilläggens grundvärden i ordinarie tjänsteförhållanden Tjänstebenämning eller uppgift Grundvärde euro per år Beskickningschef (kravnivå 1-3) 36 700 Beskickningschef (kravnivå 4-7) 36

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 februari 2012 95/2012 Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Läs mer

U T R I K E S M I N I S T E R I E T S F Ö R E S K R I F T E R. Ändrar bilaga 7 av utrikesministeriets beslut (nr 86/03) utfärdat den 16.12.

U T R I K E S M I N I S T E R I E T S F Ö R E S K R I F T E R. Ändrar bilaga 7 av utrikesministeriets beslut (nr 86/03) utfärdat den 16.12. AVDELNING Administrativa avdelningen FÖRESKRIFT ANVISNING NR 96 MÅLGRUPP DATUM 22.6.2004 GILTIGHETSTID 1.7.2004 - tillsvidare BEFOGENHET 11 förordningen om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena

Läs mer

278/2011 MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING

278/2011 MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING 278/2011 11 Bilaga 9 MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING Representation i hemmet = representation i hemmet möjlig i liten skala Beskickning Respresentation

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 augusti 2014 693/2014 Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Läs mer

U T R I K E S M I N I S T E R I E T S F Ö R E S K R I F T E R. Ändrar bilaga 7 av utrikesministeriets beslut (nr 96/04) utfärdat den 22.6.

U T R I K E S M I N I S T E R I E T S F Ö R E S K R I F T E R. Ändrar bilaga 7 av utrikesministeriets beslut (nr 96/04) utfärdat den 22.6. AVDELNING Administrativa avdelningen FÖRESKRIFT ANVISNING NR 102 MÅLGRUPP DATUM 20.12.2004 GILTIGHETSTID 1.1.2005 - tillsvidare BEFOGENHET 11 förordningen om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING INLANDS ÖRATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 24 september 2010 Nr 820 821 INNHÅLL Nr Sidan 820 Statsrådetsförordningomdennationellakommitténförmedicinskforskningsetik... 2733 821 Utrikesministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING INLANDS ÖRATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 26 maj 2010 Nr 416 422 INNEHÅLL Nr Sidan 416 Lagomändringavuniversitetslagen... 1553 417 Statsrådets förordning om ändring av 8 och 13 i statsrådets

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 september 2006 Nr 853 854 INNEHÅLL Nr Sidan 853 Lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen... 2437 854 Utrikesministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 10 december 2010 Nr 1047 1048 INNHÅLL Nr Sidan 1047 Lag om ändring av 7 ilagen om tillhandahållande av tjänster... 1048 Utrikesministeriets förordning

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk Given i Helsingfors den 31 mars 2000 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest.

Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest. Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest. Stockholm Arlanda - Amsterdam, Europa, PE Y S B P 10,0%

Läs mer

SAS- Destinationer och avreseorter Europa

SAS- Destinationer och avreseorter Europa SAS- Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt. Sid 1 (12) Rabatten

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 57/00 Jordbruksavdelningen

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 57/00 Jordbruksavdelningen JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 57/00 Jordbruksavdelningen Datum Dnr 19.5.2000 1890/01/2000 Arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelse på Åland Bemyndigande: Lagen om genomförande av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 6 mars 2000 Nr 262 267 INNEHÅLL Nr Sidan 262 Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

Bilaga Förteckningen över de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid riksdagsmannavalet och Europaparlamentsvalet 'r 1999.

Bilaga Förteckningen över de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid riksdagsmannavalet och Europaparlamentsvalet 'r 1999. 2922 Bilaga Förteckningen över de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid riksdagsmannavalet och 'r 1999. Algerien Alger Ambassaden 11 12.3.1999/ 3 Argentina Buenos Aires Ambassaden 10

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 1 oktober 2007 Nr 854 858 INNEHÅLL Nr Sidan 854 Lag om ändring av 1 ilagen om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 21 september 2005 Nr 748 751 INNEHÅLL Nr Sidan 748 Statsrådets förordning om säkerhet och buller i fråga om fritidsbåtar och vattenskotrar samt

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet 2004

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet 2004 fastställande av tullvärdet 2004 december 2004 (ändring 9.12.2004) november 2004 oktober 2004 september 2004 augusti 2004 (ändring 23.8.2004) juli 2004 juni 2004 (ändring 24.6.2004) maj 2004 (ändring 6.5.2004,

Läs mer

Stat Förrättningsort Beskickning Förrättningstid

Stat Förrättningsort Beskickning Förrättningstid 4378 Nr 1438 Bilaga F ö r t e c k n i n g över de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2007. Stat Förrättningsort Beskickning Förrättningstid

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2005

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2005 fastställande av tullvärdet år 2005 december 2005 november 2005 oktober 2005 september 2005 augusti 2005 juli 2005 (ändring 15.7.2005) juni 2005 (ändringar 13.6.2005, 20.6.2005, 23.6.2005) maj 2005 april

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2006

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2006 tullvärdet år 2006 december 2006 november 2006, ändring fr.o.m. 22.11.2006 oktober 2006, ändring fr.o.m. 11.10.2006, ändring fr.o.m. 25.10.2006 september 2006 augusti 2006, ändring fr.o.m. 16.8.2006 juli

Läs mer

Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa

Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Sid 1 (6) Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 28 juni 2005 Nr 440 446 INNEHÅLL Nr Sidan 440 Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen... 2463 441 Jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 januari 2011 Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet 2011

Läs mer

Olika typer av kartor Tematiska kartor Topografiska kartor En karta kan visa olika saker Europas födelse Jordens tektoniska plattor Europas utseende Naturlandskap Landskap som naturen format Kulturlandskap

Läs mer

Från skrivelsediarium till ärendediarium

Från skrivelsediarium till ärendediarium Från skrivelsediarium till ärendediarium Införandet av ett elektroniskt diarium och nya arbetsrutiner inom utrikesförvaltningen Arkivsektionens uppdrag 2006 Omorganisera arkivsektionen och införliva UD:s

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 9 april 2009 Nr 222 225 INNEHÅLL Nr Sidan 222 Lag om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar... 2897 223 Jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 9 november 2007 Nr 963 969 INNEHÅLL Nr Sidan 963 Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 22 augusti 2008 Nr 532 538 INNEHÅLL Nr Sidan 532 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare... 1657 533 Statsrådets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 25 oktober 2004 Nr 918 921 INNEHÅLL Nr Sidan 918 Republikens presidents förordning om ändring av 4 republikens presidents förordning om placeringsorterna

Läs mer

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble White & Case Young Professionals Weekend Project Bubble Mälargården, 18-20 november 2011 Äntligen är förra årets succéhelg tillbaka. Hur ser dina framtidsplaner ut? Den 18 20 november åker vi med Sveriges

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

Presentationstext Svensk utbildning i utlandet Registertyp survey, totalundersökning

Presentationstext Svensk utbildning i utlandet Registertyp survey, totalundersökning Register: Svensk utbildning i utlandet 1 Statistikansvarig: Skolverket Statistikprodukt: Svensk utbildning i utlandet Kontaktperson: Åza Törnkvist, tel: 019-17 68 70, e-post: aza.tornkvist@scb.se Register

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 oktober 2011 1072/2011 Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid presidentvalet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 6 september 2001 Nr 762 771 INNEHÅLL Nr Sidan 762 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan

Läs mer

Albanien 1988 5/11 Tirana VMkv 2 1 1989 8/10 Solna VMkv 3 1 2004 18/2 Tirana 1 2 2008 6/9 Tirana VMkv 0 0 Tot 4 2 1 1 6 4

Albanien 1988 5/11 Tirana VMkv 2 1 1989 8/10 Solna VMkv 3 1 2004 18/2 Tirana 1 2 2008 6/9 Tirana VMkv 0 0 Tot 4 2 1 1 6 4 Sveriges motståndare 1908-2008 Sveriges herrlandskamper sedan 1908. Resultat anges med Sveriges mål först. I summeringen har mål under ord. speltid och förlängning inräknats, ej mål vid straffsparksavgörande.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 8 oktober 2004 Nr 899 904 INNEHÅLL Nr Sidan 899 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA. Vecka

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA. Vecka PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Vecka 45 2010 2010 10 11 Belgien Bryssel Airport 18 1677 Bryssel Airport 15 1880 Bryssel Airport 19 1756 Bryssel S. Charleroi 3 567 Bryssel S. Charleroi

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 25 januari 2008 Nr 38 43 INNEHÅLL Nr Sidan 38 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Januari 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 75 9858 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 51 7164 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 76 7144 Stockholm/Skavsta

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. April 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. April 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER April 2011 Belgien Göteborg City Bryssel Charleroi 12 2268 Göteborg Landvetter Bryssel 77 8003 Jönköping Bryssel 36 1800 Stockholm/Arlanda Bryssel 47 6218

Läs mer

Albanien /11 Tirana VMkv /10 Solna VMkv /2 Tirana /9 Tirana VMkv /10 Solna VMkv 4 1 Tot

Albanien /11 Tirana VMkv /10 Solna VMkv /2 Tirana /9 Tirana VMkv /10 Solna VMkv 4 1 Tot Sveriges motståndare 1908-2017 Sveriges herrlandskamper sedan 1908. Resultat anges med Sveriges mål först. I summeringen har mål under ord. speltid och förlängning inräknats, ej mål vid straffsparksavgörande.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 26 september 2001 Nr 802 806 INNEHÅLL Nr Sidan 802 Inrikesministeriets förordning om rengöring av ventilationskanaler och ventilationsanordningar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 11 oktober 2002 Nr 843 848 INNEHÅLL Nr Sidan 843 Lag om ändring av 7 kap. 5 ärvdabalken... 3975 844 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 1 november 2007 Nr 942 950 INNEHÅLL Nr Sidan 942 Statsrådets förordning om intressebevakningsfullmakt... 4139 943 Statsrådets förordning om ändring

Läs mer

KARTÖVNINGAR för kartbok

KARTÖVNINGAR för kartbok 1 KARTÖVNINGAR för kartbok Instruktioner Använd endast kartboken för att lösa uppgifterna. Skriv alla svaren i häftet och använd de tomma kartorna för att skriva och färglägga enligt uppgifterna. Arbeta

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Juli 2012 Belgien Göteborg City Bryssel S. Charleroi 14 2646 Göteborg Landvetter Bryssel Airport 69 7902 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 27 3855 Stockholm/Bromma

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER December 2011 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 71 8580 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 12 2268 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 45 6613

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 12 december 2007 Nr 1133 1138 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Januari 2011 Belgien Göteborg City Bryssel S. Charleroi 13 2457 Göteborg Landvetter Bryssel 75 7005 Stockholm/Arlanda Bryssel 42 5271 Stockholm/Bromma

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 22 september 2008 Nr 604 606 INNEHÅLL Nr Sidan 604 Lag om ändring av 3 ilagen om anmälan av kandidaters valfinansiering... 1897 605 Statsrådets

Läs mer

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Travellink har jämfört snittpriserna på tur- och returbiljetter till de mest populära resmålen mellan 2011 och 2014. Sista kolumnen visar förändringen i procent mellan

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Februari 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 73 8934 Göteborg/Säve Bryssel Charleroi 13 2457 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 65 9250 Stockholm/Bromma

Läs mer

Albanien 1988 5/11 Tirana VMkv 2 1 1989 8/10 Solna VMkv 3 1 2004 18/2 Tirana 1 2 2008 6/9 Tirana VMkv 0 0 2009 14/10 Solna VMkv 4 1 Tot 5 3 1 1 10 5

Albanien 1988 5/11 Tirana VMkv 2 1 1989 8/10 Solna VMkv 3 1 2004 18/2 Tirana 1 2 2008 6/9 Tirana VMkv 0 0 2009 14/10 Solna VMkv 4 1 Tot 5 3 1 1 10 5 Sveriges motståndare 1908-2015 Sveriges herrlandskamper sedan 1908. Resultat anges med Sveriges mål först. I summeringen har mål under ord. speltid och förlängning inräknats, ej mål vid straffsparksavgörande.

Läs mer

Bilaga 1. Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna

Bilaga 1. Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna Bilaga 1 Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna RO. 200/08:1 UTGIFTSOMRÅDE 1 BILAGA 1 Bilaga 1 Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Juli 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 68 6508 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 26 3640 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 81 7614 Stockholm/Skavsta

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 23 april 2003 Nr 315 319 INNEHÅLL Nr Sidan 315 Statsrådets förordning om ändring av 2 förordningen om odontologiska examina... 1679 316 Statsrådets

Läs mer

Berlitz och Första Klass 25% Topp 10 15% Period 10/3-15/5

Berlitz och Första Klass 25% Topp 10 15% Period 10/3-15/5 SPRÅKKURSER MED CD-SKIVOR BERLITZ Engelska för nybörjare 9789174252958 190 25% Franska för nybörjare 9789174252965 190 25% Italienska för nybörjare 9789174252972 190 25% Spanska för nybörjare 9789174252989

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 8 september 1999 Nr 875 880 INNEHÅLL Nr Sidan 875 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 13 juli 2007 Nr 768 772 INNEHÅLL Nr Sidan 768 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention om ITrelaterad

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Oktober 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Oktober 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Oktober 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 81 9822 Göteborg/Säve Bryssel Charleroi 11 2079 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 70 10334 Stockholm/Bromma

Läs mer

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2017

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2017 2017-03-08 1 (5) Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2017 Skolverket har beslutat om statsbidrag enligt nedan Namn skola/förening Antal behöriga elever Beviljat statsbidrag Svenska skolföreningen

Läs mer

För finländarnas väl ansvar för världen

För finländarnas väl ansvar för världen Telefon växel 0295 350 000 jour (24 h) 09 1605 5555 Postadress Utrikesministeriet, PB 176, 00023 Statsrådet Besöksadress Sjöekipaget, Maringatan 22, Marinkasernsgatan 5 F E-post kirjaamo.um@formin.fi fornamn.efternamn@formin.fi

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 256 00101 HELSINGFORS Datum 29.4.2010 Dnr 760/22/2010 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2016

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2016 1 (5) Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2016 Skolverket har beslutat om statsbidrag enligt nedan Förening/Svensk utlandsskola Antal behöriga elever 15 okt 2015 Beviljat statsbidrag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 februari 2014 140/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift Utfärdad i Helsingfors den 19 februari 2014

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 8 1 mom. 6 punkten, ändras 6 2 mom., 11 1 mom.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 oktober 2004 Nr 909 912 INNEHÅLL Nr Sidan 909 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till den europeiska

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Oktober 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Oktober 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Oktober 2011 Belgien Göteborg City Bryssel S. Charleroi 13 2457 Göteborg Landvetter Bryssel Airport 78 8203 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 64 9431 Stockholm/Bromma

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 8 april 2010 Nr 228 230 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministerietsarbetsordning...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 10 januari 2003 Nr 1 3 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 april 2008 Nr 187 191 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juni 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juni 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Juni 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 75 10027 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 63 8909 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 73 6862 Stockholm/Skavsta

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 76 9273 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 13 2457 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 68 9816 Stockholm/Bromma

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 november 2013 835/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 juli 2008 Nr 471 474 INNEHÅLL Nr Sidan 471 Lag om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering... 1365 472 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 25 april 2001 Nr 344 349 INNEHÅLL Nr Sidan 344 Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 februari 2003 Nr 162 168 INNEHÅLL Nr Sidan 162 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 22 januari 2010 Nr 27 33 INNEHÅLL Nr Sidan 27 om sättande i kraft av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2007 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2007 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

Stena Line Bilsemester 2014 TOTAL Total Kvinna Man 18 30 år 31 40 år 41 50 år 51 65 år

Stena Line Bilsemester 2014 TOTAL Total Kvinna Man 18 30 år 31 40 år 41 50 år 51 65 år Stena Line Bilsemester 2014 TOTAL Kön Ålder Total Kvinna Man 18 30 år 31 40 år 41 50 år 51 65 år Q4 Har du någon gång varit på bilsemester? Base: Alla respondenter n=1063 n=531 n=532 n=279 n=211 n=260

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 3/04 Dnr 130/01/2004 21.1.2004 Giltighetstid 28.1.2004 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat 2008/09

Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat 2008/09 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(96) Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat 2008/09 UF0115 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 49/02 Dnr 1885/521/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 49/02 Dnr 1885/521/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 49/02 Dnr 1885/521/2002 5.6.2002 Giltighetstid 12.6.2002 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska (1100/1994); 13 lagen om förfarandet

Läs mer