Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad"

Transkript

1 BN Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft ) Upprättad SAMRÅD enkelt planförfarande

2 Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft ) Sammanfattning Kommunen har fått förfrågningar om att sälja arrendetomter vid Hälasjön till de arrendatorer som vill friköpa sin arrendetomt. Syftet med detta tillägg till gällande områdesbestämmelser är att minska kravet på minsta tomtstorlek från 1600 m 2 till 1000 m 2 för avstyckning av arrendetomter. Tilläget medger inte en utökad byggrätt i förhållande till gällande områdesbestämmelser. Större delen av området berörs av strandskydd. Denna handling är en samrådshandling. Borås C Rv 40 Viared Hälasjö Översiktskarta ENKELT PLANFÖRFARANDE Beslut Instans/datum SAMRÅD REVIDERING - UNDERÄTTELSE - ANTAGANDE - BESVÄRSINSTANS - LAGAKRAFT - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

3 Planbeskrivning Tillägg till områdesbestämmelser för del av Viared, Hälasjöområdet, Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad den 8 juli Inledning 1.1 Bakgriund Kommunen har fått förfrågningar om att sälja arrendetomter vid Hälasjön till de arrendatorer som vill friköpa sin arrendetomt. Området består av 37 arrendetomter som är bebyggda med fritidshus. Gällande områdesbestämmelser omöjliggör en försäljning av en stor del av arrendetomterna då endast ett fåtal uppfyller kriterierna om minsta tomtstorlek 1600 m Planens syfte Syftet med detta tillägg till gällande områdesbestämmelser är att minska kravet på minsta tomtstorlek från 1600 m 2 till 1000 m 2 för att underlätta avstyckning av arrendetomter. Tillägget medger ingen utökad byggrätt. 1.3 Handlingar Tillägget till områdesbestämmelserna består av - Denna beskrivning - Bestämmelser med karta - Fastighetsförteckning Tillägget ska läsas tillsammans med de befintliga områdesbestämmelser för Del av Viared, Hälasjöområdet, Plandata Läge och areal Området är beläget i Viared, ca 6 km väster om Borås centrum. I öster angränsar området till Hälasjön, och i norr till Viareds industriområde. Området som omfattas av tillägget utgör ca 30 ha Markägare Marken är kommunalägd och till stor del upplåten genom arrende. Tre privatägda fastigheter finns utmed Hälasjöns strand. 2. Tidigare ställningstaganden 2.1 Uppdrag Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2012 att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att ändra aktuella områdesbestämmelse på kommunalägd mark avseende minsta storlek från 1600 m 2 till 1000 m 2 samt att försäljningen och avstyckningen av arrendetomter får avvakta till dess ovan angiven ändring av områdesbestämmelse är genomförd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2013 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ändra gällande områdesbestämmelser Riksintressen Området ligger inom riksintresset för Götalandsbanan och berör två av de studerade alternativen söder om Viared (se karta på nästa sida). 2.4 Strandskydd Större delen av området omfattas av strandskydd. Vid fastighetsbildning krävs normalt inte dispens från strandskyddet. Fastighetsbildning ska enligt Fastighetsbildningslagen (1970:988) ske så att strandskyddsbestämmelserna inte motverkas. Denna prövning utförs av Lantmäteriet i samband med förrättningen. 2.5 Översiktliga planer I översiktsplanen, ÖP 06, benämns området som föremål för eventuell omvandling från sommarstugeområde samt eventuell nyexploatering av bostäder. En VA-sanering förutsätts vid en omvandling till permanentboende, eventuellt även förbättringar av vägnätet. Detta tillägg medger ingen utökad byggrätt och området kommer även i fortsättningen utgöra ett fritidshusområde med småskalig byggnation. 2.6 Områdesplan Inom området gäller områdesbestämmelser för Del av Viared, Hälasjöområdet, laga kraft Inom området för tillägget till gällande områdesplan anges följande: - På varje tomt får den sammanlagda bruksarean inte överstiga 80 m 2 varav huvudbyggnaden högst 70 m 2. SAMRÅD

4 Götalandsbanan alternativ Ovan: Utdrag från Översiktsplan (Öp06) som visar planerad markanvändning för Norrby väst. - Obebyggd mark utanför etablerade byggnadstomter ska vara natur-, skogs- eller jordbruksmark. - Del av området omfattas av ett hinderfritt område, där byggnader träd eller anordningar inte får genomtränga den hinderfria planen. Skorsten, mast m.m. får ej uppföras över 210, samt 220 meter över nollplanet. - Fasader och tillkommande byggnadsdelar ska dämpa minst 35 dba. Detta gäller ej rena ekonomibyggnader Avseende administrativa frågor anger gällande områdesplan: - Vid nybildning av fastigheter får tomtytan inte understiga 1600 m 2 respektive överstiga 3000 m 2. Fastigheterna Viared 16:37-39 får inte avstyckas till mindre tomter. 3. Planeringsförutsättningar och förändringar 3.1 Bebyggelseområden Idag är området bebyggt med en relativt gles bebyggelse av mindre fritidshus. Området ligger naturskönt vid Hälasjön. Detta tillägg medger inte utökad byggrätt i området. 3.2 Gator och trafik. Vägarna har en relativt låg standard. En samfällighetsförening bör bildas i samband med avstyckningen Närmaste hållplast för kollektivtrafik finns vid Bussgatan ca 700 meter från området. Utredningar pågår hos Trafikverket gällande Götalandsbanans framtida sträckning. I nuläget finns tre skilda sträckningar som diskuteras. Hälasjöns fritidsbebyggelse ligger i nära anslutning till två av dessa alternativ (se karta ovan). SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

5 3.3 Vatten och avlopp Fritidshusen har olika former av enskilda lösningar för vatten och avlopp. En utredning kommer att påbörjas under 2014 för att kartlägga befintliga lösningar. Kartläggningen kommer sannorlikt att följas upp med en planering av en framtida hantering av vatten och avlopp i området. 3.4 Störningar Området är bullerstört från flygtrafiken från Borås flygplats (endast fritidsflygplan). I framtiden kommer sannolikt väg 27 och utbyggnaden av Viareds industriområde att ytterligare påverka ljudmiljön. Även Götalandsbanan kan utgöra en framtida bullerkälla beroende på dess framtida sträcknig. 4. Konsekvenser 4.1 Behovsbedömning En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Tillägget till gällande områdesbestämmelser medger ingen ny bebyggelse eller utökad byggrätt för befintlig bebyggelse. Tillägget har till syfte att möjliggöra för de som har sina fritidshus på arrenderad mark i området att stycka av och köpa ianspråktagen mark. Stugorna kan komma att rustas upp och därmed användas under en utökad del av året. Detta kan i sin tur innebära att belastningen på närområdet ökar något. Området omfattas av strandskydd. Eftersom endast redan ianspråktagen mark kommer att bli föremål för avstyckning sker ingen förändring av hur området används idag och bedöms därför inte inskränka på strandskyddets syften. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. 5. Genomförandefrågor 5.1 Avstyckning av fastigheter, bildande av vägsamfällighet mm De blivande fastigheterna bildas genom avstyckning. En vägsamfällighet ska bildas där de blivande fastigheterna tilldelas en andel. Fastighetsbildning ska enligt 3 kap. 2 2 st. i Fastighetsbildningslagen (1970:988) ske så att strandskyddsbestämmelserna inte motverkas. Denna prövning utförs av Lantmäteriet i samband med förrättningen. 5.2 Ekonomi De blivande fastighetsägarna ska förutom köpeskilling för marken även betala kostnad för erforderliga lantmäteriåtgärder. Deltagandet i vägsamfälligheten innebär att de enskilda fastighetsägarna får bekosta drift och underhåll av vägen mm. I det fall mark även fortsättningsvis kommer att upplåtas på arrende kommer motsvarande kostnad att debiteras arrendator. 5.3 Medverkande tjänstemän/samverkan Tillägget till gällande områdesbestämmelser har upprättats av Boras Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen och Lantmäterimyndigheten 5.4 Planförfarande och tidplan Planen genomförs med enkelt planförfarande. - Samråd sker under juli och september Efter samrådet sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse. Eventuellt kan förslaget komma att redigeras något efter inkomna synpunkter. - I stället för granskning som tillämpas vid normalt planförfarande ska de som har underrättats under samrådet ges tillfälle att godkänna förslaget eller att inom två veckor granska det och lämna synpunkter. Denna underrättelsetid får göras kortare, om alla berörda är överens om det. Underrättelsen inför antagande beräknas ske i november. - Planen beräknas att kunna antas under december Planavdelningen Andreas Klingström planchef Marlene Bro planarkitekt SAMRÅD

6 Planbestämmelser Detta tillägg till områdesbestämmelser ska läsas tillsammans med till plankartan och bestämmelser tillhörande Områdesbestämmelser för Del av Viared, Hälasjöområdet som vann laga kraft 3 augusti Tillägget avser endast en begränsad del av området för gällande områdesbestämmelser (för avgränsning se karta nedan). Tillägget omfattar området innanför den röda markeringen. Inom området som berörs av tillägg till gällande områdesbestämmelser ersätts tredje stycket under rubriken Bygglovsplikt (sid. 8 i gällande områdesbestämmelser från 1999) med följande text: Vid nybildning av fastigheter får tomtytan inte understiga 1000 m2 respektive överstiga 3000 m2. Fastigheterna Viared 16:37-39 får inte avstyckas till mindre tomter. Enligt gällande områdesbestämmelser gäller även i fortsättningen att obebyggd mark utanför etablerade byggnadstomter ska utgöra natur, skogs eller jordbruksmark. Vid bygglovsansökan sker en lämplighetsprövning i vanlig ordning och prövning av dispens från strandskydd i varje enskilt fall. Planavdelningen Andreas Klingström planchef Marlene Bro planarkitekt SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

7 SAMRÅD

8 samhällsbyggnadsförvaltningen postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, Borås besöksadress Kungsgatan 55 tfn (växel) e-post webbplats boras.se/samhallsbyggnad

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683 Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Tillägg till Detaljplan för Malmen 1 Skönsberg, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 Kontaktperson: Helene Swang telefon 060-19 1588 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Sällerås 1:51 mfl, Nibe,

Sällerås 1:51 mfl, Nibe, Detaljplan för fastigheten, Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun, Skåne län Planbeskrivning Granskning 2014-12-17 till 2015-01-21 Skånes Fagerhult Skånes Värsjö Åsljunga Örkelljunga Eket Planområdet ligger

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer