Å r s r e d o v i s n i n g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å r s r e d o v i s n i n g"

Transkript

1 Å r s r e d o v i s n i n g T v å h u n d r a s e xt i o n i o n d e v e r k s a m h e t s å r e t Va l s a m m a n t r Ä d e Valsammanträde äger rum den 26 mars 2015 klockan i Brandkontorets lokaler, Mynttorget 4. Till valsammanträdet är samtliga Brandkontorets försäkringstagare välkomna, dock ska anmälan göras senast den 23 mars 2015.x B o l a g s s t ä m m a Sammanträde med överstyrelsen för hållande av bolagsstämma äger rum den 7 maj 2015 klockan i Brandkontorets lokaler, Mynttorget 4. Preliminärt har beslutats att ordinarie bolagsstämmor äger rum den 19 maj 2016 och den 11 maj E K O N O M I S K A r a p p o r t t i l l f ä l l e n Delårsrapport 2015, augusti 2015 Årsredovisning 2015, mars 2016

2 I n n e h Å l l VD kommenterar Sid 3 Årsredovisning 7 Vinstdisposition 13 Femårsöversikt 14 Resultatanalys 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 17 Kassaflödesanalys 18 Förändring av eget kapital 18 Placeringstillgångar 19 Noter till de finansiella rapporterna 20 Revisionsberättelse 37 Styrelse och revisorer 38 Medarbetare 39 Å r e t i K O R T H E T Premieinkomsten inom årsförsäkring uppgick till 94,1 Mkr jämfört med 91,1 Mkr året innan. Premieinkomsten inom allframtidsförsäkringen uppgick till 36,0 Mkr jämfört med 19,9 Mkr året innan. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 23,8 Mkr jämfört med 42,0 Mkr året innan. Främsta orsakerna till det försämrade resultatet är ökade skadekostnader i samband med översvämningarna under sommaren i Stockholm. Resultatet efter skatt blev 429,0 Mkr jämfört med 330,1 Mkr föregående år. Bolagsstämman i maj 2014 beslöt dela ut sammanlagt 102,5 Mkr, vilket är den högsta summan någonsin som delats ut. Avkastningen på placeringstillgångarna uppgick till 12,6 % och värdet till 4 809,6 Mkr vilket är en ökning med 428,3 Mkr jämfört med föregående år. Bilderna överst: Brandkontorets mindre belöningsmedalj från 1760-talet delades ut "till hederligare personer, som vid eldsvådor något märkvärdigt bidragit till lågans dämpande och de olyckligas räddning". Bilden ovan: Överstycke till en dörr i Brandkontorets fastighet, Mynttorget 4. Medaljongen i mitten föreställer en bild av Försiktigheten.

3 Foto: Magnus Svensson Fortsatt god lönsamhet trots kraftigt ökade skadekostnader Brandkontorets framgångar baseras på att vi kan leverera bra kvalité till konkurrenskraftiga priser åt våra kunder och delägare. Något som alla i organisationen bidrar till i det dagliga arbetet. Med ett resultat på 429,0 Mkr (330,1) tillhör 2014 ett av de absolut bästa åren i kontorets 269-åriga historia! Mot bakgrund av detta är det styrelsens förslag att höja utdelningen till 133,0 Mkr (102,5). Försäkringsverksamheten Trots sommarens extrema skyfall i Stockholm med 20 % fler skador och kraftigt ökade skadekostnader redovisar försäkringsverksamheten ett resultat om 23,8 Mkr (42,0) för året. En del av förklaringen ligger i vårt interna arbetssätt. Låt mig ge några exempel: Innan en ny fastighet erbjuds försäkring görs en noggrann riskbedömning av objektet för att minimera att vi tar in dåliga risker i vårt försäkringsbestånd. Vid förnyelse av en befintlig försäkring görs regelmässigt en uppföljning av skadeutfallet. Allt för att premierna för nästkommande år ska bli så riktiga som möjligt. Därutöver skapar vårt systematiska arbetssätt vid skador förutsättningar för ett aktivt regressarbete gentemot andra försäkringbolag. För 2014 har det resulterat i att vi återvunnit 12,7 Mkr (14,3) av våra utbetalda skadekostnader. Skadefrihet lönar sig Under hösten 2014 lanserade Brandkontoret, som första fastighetsförsäkringsbolag, ett självriskkonto knutet till varje enskild fastighet. Syftet är att uppmuntra till skadeförebyggande åtgärder och att belöna skadefrihet. För de fastigheter som inte haft några skador under försäkringsåret avsätter Brandkontoret en viss andel av premien på fastighetens självriskkonto. Medel som kan användas att betala hela eller delar av självrisken vid en framtida skada. Kapitalförvaltning Placeringstillgångarnas värde har ökat med 428,3 Mkr under året varav 178,1 Mkr avser värdeökning på kontorets fastighetsbestånd. Avkastningen uppgår till 12,6 % (10,9%). V D K O M M E N T E R A R 3

4 Fastighetsförvaltning Vårt fastighetsbestånd tillhör ett av de mest välskötta och väl underhållna i Stockholms innerstad. Utöver det normala underhålls- och skadeförebyggande arbete som genomförts under året har fasaderna på fastigheten vid Mynttorget renoverats i enlighet med dåtidens val av material och färger. Organisationsförändringar Den 1 juli infördes en organisationsstruktur som bättre speglar att Brandkontorets verksamhet består av två verksamhetsgrenar, Försäkringsrörelsen och Kapitalförvaltning. Alla som arbetar med försäkringsrelaterade frågor samlas i en enhet med en chef och allt som har med kapital- och fastighetsförvaltning samlas i en enhet. Organisationsförändringen har också inneburit att en ny ledningsgrupp etablerats. Den nya ledningsgruppen består av verkställande direktören, ekonomichefen och chefen för försäkringsenheten. Under året har Niklas Brodin varit tillförordnad chef för försäkringsverksamheten och den 1 oktober tillträdde Eva Björsbo tjänsten som ny ekonomichef. Eva Björsbo har långvarig erfarenhet som ekonomichef i bland annat ett flertal börsnoterade bolag. Det personliga försäkringsbolaget I kundundersökningar framkommer det att den personliga kundservice som Brandkontoret erbjuder är något som våra kunder värdesätter högt. Vårt mål är att 95 procent av alla skador ska besiktigas med egen personal. För att frigöra mer tid för personliga kontakter och snabbare ärendehantering har både funktionaliteten på vid skadeanmälningar förbättrats och nya digitala arbetsredskap för skadeinspektörer utvecklats genomfördes en genomgripande renovering av fasaden på Mynttorget. Utökade krav på verksamhetskontroller och rapportering till Finansinspektionen Den 1 januari 2016 träder regelverket Solvens II i kraft. Regelverket syftar till att styrelse, ledning och medarbetare ska få bättre kunskap och förståelse för beroendet mellan försäkringsrörelsen och kapitalförvaltningen. Likaså avses att öka kunskapen om vilka operativa och finansiella risker bolaget tar samt hur avvikelser från normala scenarios påverkar bolaget finansiellt. Under året har arbetet pågått med att förbereda implementeringen av regelverken. Det har bland annat inneburit att Placeringstillgångarnas värde 31 december 2014 Sammanlagd utdelning för respektive år Mkr Mkr 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40, , Fastigheter Aktier Räntebärande Ordinarie Bonus 4 V D K O M M E N T E R A R

5 skadeförsäkringsbolag. Rapporten har under februari 2015 tillställts Finansdepartementet som ytterligare underlag till vår tidigare inlämnade hemställan (2012) om att ändra lagstiftningen gällande beskattning av utdelning från ömsesidiga sakförsäkringsbolag. Kontrolluppgifter Innan vår förnyade hemställan blivit behandlad av Finansdepartementet är Brandkontoret, enligt Skatteverket, skyldig att lämna kontrolluppgifter avseende utbetald utdelning till fysiska personer och dödsbon. För utdelningsåret 2014 (verksamhetsåret 2013) har Brandkontoret uppfyllt Skatteverkets begäran. Däremot har Brandkontoret inte haft någon skyldighet att innehålla skatt på utdelat belopp. Samtidigt erhöll Brandkontoret tillstånd för belysning av skylten på fasaden. samtliga styrande dokument under året anpassats och kompletterats till de nya kraven. Under 2015 kommer arbetet att intensifieras ytterligare. Frågan om beskattning av utdelning Under hösten 2014 har den juridiska institutionen vid Stockholms universitet, under ledning av Anders Hultqvist, professor i finansrätt, haft i uppdrag att utifrån tidigare lagstiftning, förarbeten och förhandsbesked objektivt utreda om det kan anses föreligga saklig grund för att beskatta utdelning från ömsesidiga Foto: Magnus Svensson Avslutningsvis så genomför vi under 2015 nya kundundersökningar för att vässa oss ytterligare i arbetet med att vara det personliga och lönsamma sakförsäkringsbolaget med det bästa erbjudandet och servicen för fastighetsägare i Stockholm. Hur den ekonomiska omvärld som vi för närvarande lever i kommer att påverka de finansiella marknaderna och därmed vår kapitalavkastning vet ingen men i skrivande stund känns det dock som en viss försiktighet är på sin plats. Stockholm i februari 2015 Torbjörn Callvik Verkställande direktör Totalkostnadsprocent årsförsäkring Premieinkomst Allframtidsförsäkring 120% 35,0 100% 30,0 80% 25,0 60% 40% 20% Mkr 20,0 15,0 10,0 5,0 0% Skadekostnadsprocent Driftkostnadsprocent V D K O M M E N T E R A R 5

6 Tysta gatan 5, Brf Musketören 4, är försäkrad hos Brandkontoret. Tysta gatan är en 120 meter lång gatstensbelagd gata som löper mellan Karlavägen och Lützengatan på Östermalm i Stockholm. Gatan, som kantas av exklusiva mindre flerbostadshus samt av så kallade townhouses, bebyggdes på och 20-talet. Foto: Forméra 6 Å r s r e d o v i s n i n g

7 F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E för s t o c k h o l m s s ta d s b r a n d f ö r s ä k r i n g s ko n t o r Organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören för Stockholms Stads Brandförsäkringskontor (Brandkontoret) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2014, Brandkontorets tvåhundrasextionionde verksamhetsår. organisation Koncernen består av moderbolaget Brandkontoret ( ) samt det helägda dotterbolaget Aglaurus AB ( ). VERKSAMHETENS RESULTAT Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 552,8 Mkr (450,5) och resultatet efter skatt uppgick till 429,0 Mkr (330,1). Det redovisade tekniska resultatet i försäkringsverksamheten uppgick till 23,8 Mkr (42,0). Huvudorsaken till minskningen av det försäkringstekniska resultatet är sommarens extrema skyfall vilket resulterat i över 20 procent fler skador än föregående år. Återförsäkring har tecknats för enskilda skador överstigande 10 Mkr. Ingen skada har varit av den omfattningen att återförsäkringen behövt tas i anspråk. Försäkringsverksamheten Årsförsäkring Premieinkomsten uppgick till 94,1 Mkr (91,1) och premieintäkten blev 92,6 Mkr (89,4). Under året har (1 029) skador inträffat, varav två skador överstiger 2 Mkr i skadereserv. Skadeersättningarna uppgår till 66,2 Mkr (39,3). Skadekostnadsprocenten netto uppgick till 71,5 procent (47,7) av premieintäkten. Driftkostnaderna uppgick till 11,4 Mkr (10,1), vilket ger en driftkostnadsprocent netto om 12,3 procent (12,3). Den till verksamheten allokerade kapitalavkastningen för de försäkringstekniska avsättningarna uppgick till 1,4 Mkr (1,7) och det försäkringstekniska resultatet uppgick till 9,4 Mkr (34,7). Allframtidsförsäkring Premieinkomsten uppgick till 36,0 Mkr (19,9). Premieintäkten redovisas som 5 procent av premieinkomsten och uppgick till 1,8 Mkr (1,0). Skadekostnaderna uppgick till 0,7 Mkr (0,2). Efter kostnader för återförsäkring, drift och tillförd allokerad kapitalavkastning uppgick det försäkringstekniska resultatet till 0,3 Mkr (8,0). Främsta orsaken till det försämrade resultatet är att allokerad kapitalavkastning minskat med 6,5 Mkr till följd av att statslåneräntan under året sjunkit kraftigt. Återförsäkringsskyddet inom verksamheten är detsamma som för årsförsäkringen. Mottagen återförsäkring Genom Sirius International deltar Brandkontoret i ett antal konsortier med mindre andelar i egendomsförsäkring i olika delar av världen. Under året har deltagandet i de olika programmen omfördelats i syfte att minska koncentrationsrisken geografiskt och sprida risken över flera typer av skadehändelser. Brandkontoret deltar även i den Nordiska Kärnförsäkringspoolen med en andel där det maximala risktagandet vid enskild skadehändelse uppgår till 4,0 miljoner. Den sammanlagda premieinkomsten från mottagen återförsäkring var 16,9 Mkr (15,5) och det försäkringstekniska resultatet 14,2 Mkr (-0,7). kapitalförvaltningen Brandkontoret placerar kapitalet i räntebärande instrument, aktier och i direktägda fastigheter. De senare svarar för en stor del av det förvaltade kapitalet. Totalavkastningen för året uppgick till 12,6 procent (10,9). Värdepapper Aktiemarknaderna uppvisade en positiv utveckling under Brandkontorets aktieportfölj, som till övervägande del utgörs av svenska noterade aktier, visar en positiv avkastning om 14,7 procent (18,8). SIX avkastningsindex steg samtidigt med 15,8 procent. Den orealiserade vinsten uppgick till 101,7 Mkr (185,8). De räntebärande tillgångarna är placerade i obligationer och certifikat samt som premielån till försäkringstagarna. Portföljen visar en positiv avkastning 2014 om 5,6 procent (9,4). Av de räntebärande tillgångarna utgör 580,1 Mkr likvida instrument och 105,0 Mkr utgörs av premielån. Den orealiserade vinsten uppgick till 6,8 Mkr (29,8). Realisationsresultatet vid försäljning av aktier och obligationer uppgick till 142,9 Mkr (80,0). Se vidare not 6 och not 7. Å r s r e d o v i s n i n g 7

8 p e r s o n a l Medeltalet anställda har uppgått till 17 (18). Härav utgör 13 (14) tjänstemän och 4 (4) fastighetsskötare. Vid årets utgång var sammanlagt 17 anställda, varav 6 kvinnor och 11 män. En av de anställda arbetar deltid. I not 24 och 25 lämnas upplysningar om Brandkontorets ersättningspolicy. Ersättning till ledande befattningshavare under året framgår av not 25. Brandkontorets fastighet på Furusundsgatan 10. Stilen är tidig funktionalism och är karaktäristisk för byggnaderna på Gärdet norr om Valhallavägen. Arkitekt Gustaf Birch-Lindgren. Fastigheter Brandkontorets 21 fastigheter är samtliga belägna inom tullarna i Stockholm. Tre av fastigheterna är kontorsfastigheter och de övriga bostadsfastigheter med butiker och kontorslokaler i varierande omfattning i bottenplanet och i vissa fall på flera våningar. Fastigheterna omfattar sammanlagt kvm, varav kvm avser bostäder fördelat på sammanlagt 512 lägenheter. Resterande kvm fördelas på 195 lokaler. Se vidare not 1 och not 9. r i s k e r o c h o s ä k e r h e t s fa k t o r e r I Brandkontorets verksamhet finns risker vilka kan delas in i tre huvudslag: Försäkringsrisker, marknadsrisker och operativa risker. Brandkontoret förvaltar 4 820,7 Mkr. Av detta kapital utgör 73,9 Mkr skulder och 852,8 Mkr försäkringsavsättningar. Resterande kapital utgörs av beskattat och obeskattat eget kapital. Styrande för förvaltningen av kapitalet är diversifiering och matchning av försäkringsåtagandena. De försäkringstekniska avsättningarna säkerställs genom pantsättning till förmån för försäkringstagarna genom så kallad registerföring av tillgångar. Brandkontoret har ett kapital som med god marginal täcker den erforderliga solvensmarginalen och det totala nettokapitalkravet enligt Finansinspektionens trafikljusmodell. Försäkringsrisker Dessa kan delas in i tre huvudslag; teckningsrisker, återförsäkringsrisker och reservsättningsrisker. Tessinparken anlades i samband med att bostäderna runt omkring byggdes. Parken, liksom Gärdets stadsplan, ritades av arkitekten Arvid Stille. Den södra delen av parken är formad i en nutida barockstil med planteringar och raka grusgångar samt en fontän. 8 Å r s r e d o v i s n i n g Foto detta uppslag: Magnus Svensson

9 Teckningsrisken omfattar risken att teckna ny försäkring och värdering av att försäkringen får rätt pris och självrisknivå för att vara lönsam. Egendomsförsäkring sker baserat på att riskerna fördelas inom ett större bestånd med geografisk spridning. Brandkontoret tecknar enbart fastighetsförsäkring i Stockholms län och försäkringsbeståndet omfattar närmare fastigheter. Inom allframtidsförsäkringen kan riskerna synas höga, eftersom premien är engångsbetald och ska täcka alla framtida skadekostnader. Premien är emellertid bestämd på så sätt att avkastningen på den i förskott erhållna premien ska täcka de årliga skade- och förvaltningskostnaderna och dessutom vara tillräckligt stor för att utdelning ska kunna ges till försäkringstagarna. Utdelningen beslutas också av bolagsstämman årligen. Av premien intäktsförs 5 procent det året som försäkringen tecknas medan 95 procent sätts av till premiereserven. Det beräknade återuppbyggnadsvärdet för de byggnader som omfattas av Brandkontorets försäkring uppgår till ca 237 miljarder kronor. För att begränsa riskerna och för att det sammanlagda skadeutfallet inte skall bli för stort enskilt år tecknar Brandkontoret återförsäkring för enskilda storskador. Återförsäkringsrisk är risken att betalning inte erhålls från återförsäkringsgivare i enlighet med återförsäkringsavtalen. De återförsäkringsbolag som Brandkontoret är återförsäkrad hos har alla minst A -rating enligt Standard & Poor s eller motsvarande ratinginstitut, varför motpartsriskerna är begränsade. Inom den mottagna återförsäkringen som tecknas i utländska valutor har Brandkontoret valutarisker men dessa är begränsade till följd av den ringa omfattningen av den mottagna återförsäkringen. Se vidare känslighetsanalysen i not 17. Reservsättningsrisken omfattar dels att skuldföra ännu inte intjänad del av försäkringspremien dels att avsätta tillräckliga belopp för inträffade försäkringsfall - både sådana som är kända och sådana som inte är kända. Avsättning för ej intjänade premier omfattar för Brandkontorets del till största delen allframtidsförsäkringspremier. I enlighet med Inkomstskattelagen sätts 95 procent av till en premiereserv som är evig. Avsättning för ej intjänade premier inom årsförsäkringen kommer att intäktsföras inom det kommande året. Avsättning för oreglerade skador, som avsatts framför allt till att ersätta Brandkontorets fastighet på Hedinsgatan 17 är belägen med utsikt över Tessinparken och är ytterligare ett exempel på tidig funktionalism. Arkitekt Sture Frölén. egendomsskador kommer till övervägande del att utbetalas inom de kommande tolv månaderna. Inom fastighetsförsäkringen finns ansvarsförsäkringsmoment där det kan förekomma långa utbetalningstider. De största skadekostnaderna inom fastighetsförsäkringen utgörs av vatten- och brandskador. Vattenskadorna är de mest frekventa och också de som förorsakar de största sammanlagda kostnaderna medan brandskadorna är de som har genomsnittligt högsta skadekostnaden. Marknadsrisker Brandkontorets försäkringsrisker utgörs av skador på fastigheter. 42 procent av kapitalet är placerat i direktägda fastigheter vars värdeutveckling följer samma mönster som försäkringsåtagandena. Risken att bli stående med outhyrda lokaler och lägenheter är mycket begränsad eftersom samtliga fastigheter är belägna inom tullarna i Stockholm. Fastigheterna består till övervägande del av 1-3 rumslägenheter som är mycket eftertraktade hyresobjekt. Butiks- och kontorslokalerna hyrs ut på treårskontrakt och har olika förfallotider. Det finns inte några lokaler med mycket stora ytor, varför enhandsriskerna Å r s r e d o v i s n i n g 9

10 är små och det finns alltid en viss efterfrågan på butiksoch kontorslokaler i Stockholms innerstad. Aktieportföljen, som huvudsakligen består av investeringar i svenska företag, omfattar 44 procent av tillgångarna. De svenska företagen har stora delar av sin verksamhet internationellt och de är således beroende av konjunkturutvecklingen inom alla delar av världen, vilket också blir fallet för Brandkontorets investeringar i dessa företag. De räntebärande tillgångarna, sammanlagt 14 procent av kapitalet, investeras dels i premielån till försäkringstagarna, dels i obligationer och certifikat utgivna av kreditvärdiga emittenter. Dessa motpartsrisker på utgivare eller emittent benämns kreditrisk. Såväl räntebaserade placeringar, aktieplaceringar och placeringar i fastigheter är beroende av ränteutvecklingen. Aktieplaceringarna är beroende av utvecklingen på aktiemarknaderna. Ett fåtal aktieplaceringar är gjorda i utländskt noterade aktier, varför valutariskerna inom kapitalförvaltningen är begränsade. Likviditetsrisk är risken för att ett företag får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med finansiella och försäkringstekniska skulder. Brf Ängby Park 2 bildades 2011 och är belägen på Johan Tillanders väg 37 och 39, Blackeberg i Bromma. Brf Ängby Park 2. Brandkontoret har god likviditet eftersom premierna i försäkringsrörelsen betalas in i förskott och stora skadeutbetalningar ofta är kända långt innan de förfaller. Se vidare känslighetsanalysen i not 17. Operativa risker De operativa riskerna utgörs av datorer, system och rutiner som utnyttjas i förvaltningen liksom av de anställda som sköter dem. För de utnyttjade systemen finns det rutiner som säkerställer att de går att återställa efter skadehändelse. Flertalet av de utnyttjade rutinerna finns dokumenterade. Även om Brandkontoret är en liten arbetsplats finns det god kunskap hos personalen för att ersätta varandra i händelse av sjukdom etc. Många av de tjänster som Brandkontoret behöver i mindre omfattning köps av fristående konsulter, vilka i flertalet fall har en nära relation till kontoret. Den verksamhet som Brandkontoret bedriver är inte så unik utan det finns goda möjligheter att ersätta personal vars anställning av olika anledning upphör. Ytterligare information om Brandkontorets risker och riskhantering redovisas under not 2. s o lv e n s i i Regelverket som träder i kraft 1 januari 2016 syftar till att stärka sambanden mellan solvenskrav och risker i försäkringsbolagens verksamhet. Det ska även ge ett starkare konsumentskydd. Regelverket bygger på tre pelare: 1. Kvantitativa krav för beräkning av kapital 2. Kvalitativa krav på riskhantering och intern kontroll 3. Krav på publik information till marknaden 1 0 Å r s r e d o v i s n i n g

11 Under 2014 har Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, EIOPA, arbetat med att utforma regler på en mer detaljerad nivå utifrån Solvens IIdirektivets ramar. I avvaktan på att dessa regler ska träda i kraft har EIOPA beslutat om de förberedande riktlinjerna. Dessa omfattar fyra områden: Företagsstyrningssystem Framåtblickande bedömning av egna risker (FLAOR) Lämnande av information Förhandsgranskning av interna modeller Då Brandkontoret faller under gränsvärdet för de förberedande riktlinjerna är det för närvarande de två första av riktlinjerna som är tillämpliga. Enligt nuvarande principer för att driva verksamheten i Brandkontoret krävs ett riskkapital om knappt 35 Mkr. Enligt den internt framtagna FLAOR krävs ett kapital motsvarande detta belopp. Eftersom Brandkontoret vid utgången av 2014 har ett riskbärande kapital om Mkr kommer de nya kraven inte att medföra annan belastning på verksamheten än att rapporteringen kommer att bli betydligt mer arbetskrävande. Brf Kobran vid Telefonplan. Årets Stockholmsbyggnad 2013 Brf Kobran, arkitekt Wingårdh Arkitektkontor. Foto detta uppslag: Forméra Å r s r e d o v i s n i n g 1 1

12 H ä n d e l s e r e f t e r b a l a n s dag e n Det har efter den 31 december 2014 inte uppkommit händelser som väsentligt påverkar bolagets verksamhet eller finansiella ställning. I övrigt hänvisas till efterföljande resultat-, balansräkningar och tilläggsupplysningar med noter. s t y r e l s e Brandkontorets styrelse består av Olle Nordström (ordförande), Birgitta Härnblad (vice ordförande), Torbjörn Callvik (verkställande direktör), Eva Cederbalk, Jan Ellström, Erik Lindvall och Lars-Göran Orrevall. Fastigheten Sillhovet 3 på Södra Blasieholmshamnen 2, mer känd som Lydmar Hotel. 1 2 Å r s r e d o v i s n i n g Foto: Forméra

13 v i n s t d i s p o s i t i o n Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som lyder: Brandkontorets goda konsolidering medför att den ordinarie utdelningen för Serie I och Serie III i princip bestäms med utgångspunkt från hela resultatet för respektive serie, med avdrag för orealiserade och realiserade värdeförändringar samt skatt. Eventuell bonusutdelning avgörs av i vilken omfattning realisationsresultat uppstått för respektive serie. Det är styrelsens ambition att det reala värdet av den ordinarie utdelningen över tiden ska höjas. Av de vinstmedel som stod till förfogande vid bolagsstämman 2014 har enligt överstyrelsens beslut kr avsatts till utdelning och återstoden överförts i ny räkning. Till överstyrelsens förfogande står: Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa kronor Av de fria vinstmedlen utgör kronor orealiserade värdeförändringar. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till utdelning åt de enligt 9 bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna Ingående i Serie I avsättes dels ett belopp som motsvarar 10 kronor för kronor vinstutdelningsberättigat belopp dels en bonus som motsvarar 8 kronor för kronor vinstutdelningsberättigat belopp Ingående i Serie III avsättes dels ett belopp som motsvarar 3,25 kronor för kronor vinstutdelningsberättigat belopp dels en bonus som motsvarar 1,50 kronor för kronor vinstutdelningsberättigat belopp Summa utdelning samt att i ny räkning överföres Summa kronor v i n s t d i s p o s i t i o n 1 3

14 F E M Å R S Ö V E R S I K T Belopp i Mkr Premieinkomst 1) 146,9 126,5 139,6 126,9 126,7 Premieintäkt 111,3 105,8 103,5 98,7 97,2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 14,0 20,8 16,8 22,8 23,3 Kapitalavkastning netto 257,0 189,7 173,2 149,5 105,6 Försäkringsersättningar -64,8-52,3-66,6-69,9-76,4 Försäkringsrörelsens tekniska resultat 23,8 42,0 21,1 23,1 16,2 Årets totalresultat 426,3 327,9 354,3-2,8 424,0 Ekonomisk ställning Placeringstillgångar, verkligt värde 4 552, , , , ,2 Försäkringstekniska avsättningar 852,8 812,9 790,1 751,4 729,6 Konsolideringskapital Garantifonden 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 Andra fonder 53,6 53,6 56,7 58,6 53,6 Övrigt eget kapital 2 980, , , , ,9 Obeskattade reserver 163,0 160,0 133,3 91,4 88,2 Summa 3 219, , , , ,7 Uppskjuten skatteskuld på övervärden i placeringstillgångar 661,2 598,4 545,8 600,3 640,7 Summa 3 880, , , , ,4 (varav uppskjuten skatt) -697,1-633,6-580,9-624,3-663,9 Kapitalbas 3 786, , , , ,1 Erforderlig solvensmarginal 34,2 30,8 30,2 31,6 32, Nyckeltal Försäkringsrörelsen Skadeprocent - netto 72,5 53,0 69,2 76,1 84,6 Driftkostnadsprocent - netto 25,1 25,6 26,3 23,5 23,3 Totalkostnadsprocent - netto 97,6 78,6 95,5 99,6 107,9 Kapitalförvaltningen Direktavkastning, % 2,8 3,0 3,6 3,6 3,3 Total avkastning, % 12,6 10,9 10,2 0,1 16,6 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, % Utdelning till delägare Kronor per tusen i försäkringsbelopp 2) Serie I 18,00 13,10 12,40 12,00 8,50 Serie III 4,75 4,75 4,65 4,50 3,20 Utdelning, Mkr 133,00 102,50 95,80 92,00 63,30 1) Varav allframtidsförsäkring 36,0 19,9 36,2 28,2 32,1 årsförsäkring 94,1 91,1 89,9 85,0 81,3 mottagen återförsäkring 16,8 15,5 13,5 13,7 13,3 2) För 2014 styrelsens förslag 1 4 F e m å r s ö v e r s i k t

15 R e s u ltata n a l y s f ö r Belopp i Mkr Med direkt försäkring avses i nedanstående resultatanalys i sin helhet försäkring för brand- och annan skada på egendom. Direkt Mottagen försäkring återförsäkring Totalt Skadeförsäkringsrörelsens Allframtids- Årsförsäkring Summa tekniska resultat försäkring Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 1,7 85,6 87,3 16,8 104,1 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 12,2 1,4 13,6 0,4 14,0 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -0,7-66,2-66,9 2,1-64,8 Driftkostnader -12,9-11,4-24,3-5,2-29,5 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ,3 9,4 9,7 14,1 23,8 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ,0 34,7 42,7-0,7 42,0 Avvecklingsresultat ,0 12,6 12,6 6,3 18,9 Försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker 736,9 34,9 771,8 0,1 771,9 Oreglerade skador 1,0 63,2 64,2 16,7 80,9 Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 737,9 98,1 836,0 16,8 852,8 Noter till Resultatanalys Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 36,0 94,1 130,1 16,8 146,9 Premier för avgiven återförsäkring -0,1-7,1-7,2 - -7,2 Förändringar i ej intjänade premier och kvardröjande risker -34,2-1,4-35, ,6 Summa premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 1,7 85,6 87,3 16,8 104,1 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring -0,7-48,7-49,4-11,1-60,5 Förändring i oreglerade skador Före avgiven återförsäkring - -17,5-17,5 13,2-4,3 Summa försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -0,7-66,2-66,9 2,1-64,8 R e s u l t a t a n a l y s 1 5

16 r e s u ltat r ä k n i n g o c h r a p p o r t ö v e r t o ta l r e s u ltat Belopp i Mkr TEKNISK REDOVISNING Not Premieintäkter efter avgiven återförsäkring Premieinkomst 146,9 126,5 Premier för avgiven återförsäkring -7,2-7,1 Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker -35,6 104,1-20,7 98,7 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 3 14,0 20,8 Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring Utbetalda ersättningar före avgiven återförsäkring -60,5-50,2 Förändring i avsättning för oreglerade skador -4,3-64,8-2,1-52,3 Driftkostnader 4,5-29,5-25,2 Tekniskt resultat 23,8 42,0 ICKE TEKNISK REDOVISNING Tekniskt resultat enligt ovan 23,8 42,0 Kapitalavkastning, intäkter 6 308,4 245,3 Orealiserade vinster på placeringstillgångar 286,0 239,6 Kapitalavkastning, kostnader 7-51,4-55,5 Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 3-14,0 529,0-20,8 408,5 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 552,8 450,5 Förändring av säkerhetsreserv -3,0-26,7 Resultat före skatt 549,8 423,8 Skatt på årets resultat 8-120,8-93,7 Årets resultat 429,0 330,1 Rapport över totalresultat Årets resultat 429,0 330,1 Poster som inte ska återföras via resultaträkningen Tottieska fonden 1) -3,6-3,3 Återförd utdelning 0,9 1,1 Övrigt totalresultat för perioden -2,7-2,2 Poster som senare kan återföras via resultaträkningen 0,0 0,0 Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -2,7-2,2 Totalresultat för året 426,3 327,9 1) Tottieska fondens medel skulle ursprungligen (år 1847) användas för pensioner till tornväktares eller personers, som under biträde med släckning av bränder vådligen omkommit, i fattigdom efterlämnade änkor och oförsörjda barn. År 2006 utvidgades ändamålet att även innefatta projekt som ligger inom Brandkontorets eller dess ägares intresseområden. Bidrag skall i princip endast utgå till projekt som ej kan anses vara statens eller kommunens ansvarsområde eller därest projektet icke kan beräknas komma till stånd under överskådlig tid i brist på anslag. Det skall klart framgå att projektet tillkommit med hjälp från Brandkontoret i avsikt att stärka Brandkontorets varumärke. 1 6 R e s u l t a t r ä k n i n g

17 b a l a n s r ä k n i n g d e n 3 1 d e c e m b e r Belopp i Mkr TILLGÅNGAR Not Placeringstillgångar Byggnader och mark , ,0 Aktier i koncernföretag 10 0,1 0,1 Andra aktier och andelar , ,6 Obligationer och andra räntebärande värdepapper ,5 329,9 Övriga lån , ,7 111, ,7 Fordringar Fordringar avseende återförsäkring 2,9 3,5 Övriga fordringar 1,7 4,6 4,2 7,7 Andra tillgångar Maskiner och inventarier 1,5 1,4 Kassa och Bank 257,1 258,6 134,4 135,8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter 2,0 3,5 Övriga förutbetalda kostnader 2,8 4,8 1,7 5,2 Summa tillgångar 4 820, ,4 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Garantifond 1) 22,0 22,0 Andra fonder 53,6 75,6 53,6 75,6 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2 554, ,3 Årets resultat 426, ,6 327, , , ,8 Obeskattade reserver ,0 160,0 Försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier ,9 736,4 Avsättning för oreglerade skador 20 80,9 852,8 76,5 812,9 Avsättning för andra risker och kostnader Skatter 8 674,9 674,9 595,6 595,6 Skulder Övriga skulder 21 43,0 43,0 36,5 36,5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30,9 29,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 820, ,4 POSTER INOM LINJEN Not Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser , ,9 Ansvarsförbindelser Inga Inga Övriga ställda panter Inga Inga 1) Enligt bolagsordningen skall Garantifonden utgöra 22 Mkr. Fonden skall vid behov användas till skadeersättningar och andra utgifter. b a l a n s r ä k n i n g 1 7

18 K a s s a f l ö d e s a n a l y s Belopp i Mkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster exklusive räntor 539,0 410,0 Erhållna räntor 10,8 13,8 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -424,8-292,6 Betald inkomstskatt -57,9-41,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 67,1 90,2 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar 3,4 5,8 Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseavsättningar 56,4 30,6 Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder 7,8-0,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 134,7 125,8 Investeringsverksamheten Investeringar i maskiner o inventarier * köpt -0,1-0,2 * sålt 0,0-0,1 0,0-0,2 Placering i fastigheter * köpt 0,0 0,0 * sålt 0,0 0,0 0,0 0,0 Placering i aktier * köpt -123,9-151,2 * sålt 177,7 53,8 148,6-2,6 Placering i räntebärande värdepapper * köpt -126,8-86,6 * sålt 163,5 36,7 87,5 0,9 Kassaflöde från Investeringsverksamheten 90,4-1,9 Finansieringsverksamheten Lämnad utdelning -102,5-95,8 Kassaflöde från Finansieringsverksamheten -102,5-95,8 Årets kassaflöde 122,6 28,1 Likvida medel vid årets början 134,4 106,3 Likvida medel vid årets slut 1) 257,0 134,4 F ö r ä n d r i n g av e g e t k a p i ta l Belopp i Mkr Garanti- Andra Fritt Totalt fond fonder eget kapital eget kapital Ingående balans ,0 56, , ,7 Årets resultat 330,1 330,1 Utdelningar -95,8-95,8 Återförd utdelning m m -3,1 0,9-2,2 Eget kapital ,0 53, , ,8 Årets resultat 429,0 429,0 Utdelningar -102,5-102,5 Återförd utdelning m m 2) 0,9 0,9 Eget kapital ,0 53, , ,2 1) Likvida medel definieras som kassa och bank. 2) Outtagen utdelning som efter 10 år överförs till det egna kapitalet. 1 8 K a s s a f l ö d e s a n a l y s

19 p l a c e r i n g s t i l l g Å n g a r M M Verkligt värde Andel i % Värde- Direkt- Total- Mkr förändr. 1) avkastn. avkastn. 2) Mkr % Mkr % Mkr % Räntebärande tillgångar Premielån 105,4 109, ,0 0,0 6,9 6,4 6,9 6,4 Obligationer och förlagslån 324,7 331, ,8 4,2 3,7 1,1 29,5 5,3 Certifikat 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likvida medel 257,0 134, ,0 0,0 0,7 0,3 0,7 0,3 Summa räntebärande 687,1 575, ,8 4,2 11,3 1,4 37,1 5,6 Aktier 2 115, , ,4 11,7 57,4 3,0 281,8 14,7 Fastigheter 2 007, , ,1 9,7 57,4 3,1 235,5 12,9 Summa placeringstillgångar 4 809, , ,3 6,6 126,1 2,8 554,4 12,6 1) I värdeförändring ingår realiserade och orealiserade förändringar. 2) Summan av värdeförändring och direktavkastning i relation till det ingående värdet justerat med placeringsförändringar under året. Fördelning av placeringstillgångar Räntebärande 14,3% Aktier 44% Fastigheter 41,7% P l a c e r i n g s t i l l g å n g a r 1 9

20 Not 1 Redovisningsprinciper Företagsinformation Denna årsredovisning för Stockholms Stads Brandförsäkringskontor (Brandkontoret) avges per 31 december 2014 och avser räkenskapsåret Brandkontoret är ett ömsesidigt svenskt försäkringsbolag med säte i Stockholm och huvudkontor i Stockholm. Adressen är Mynttorget 4, Stockholm. Organisationsnumret är Brandkontoret bedriver skadeförsäkringsverksamhet. Överensstämmelse med normgivning och lag Redovisningen har upprättats enligt lagen om årsredovisning i försäkringsbolag (ÅRFL) samt i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:26). Brandkontoret tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS. Med lagbegränsad IFRS avses en tillämpning av de internationella redovisningsstandarder samt tillhörande tolkningsmeddelanden som antagits av Europeiska kommissionen, med de avvikelser från tillämpningen som Finansinspektionen angivit. Dessa avvikelser innebär bland annat att Rådet för Finansiell rapportering RFR 2 om juridiska personer tillämpats. Nya och ändrade standarder och tolkningar International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut följande nya och ändrade standarder: Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid: IFRS 9 Finansiella instrument hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas 3 värderingskategorier för finanseilla tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det finns även en möjlighet att vid första redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen omklassificering till resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av instrumentet. IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditförluster. För finansiella skulder så ändras inte klassificeringen och värderingen förutom i det fall då en skuld redovisas till verkligt värde över resultaträkningen baserat på verkligt värde alternativet. IFRS 15 Revenue from contracts with customers reglerar hur redovisning av intäkter, från andra avtal än försäkringsavtal, ska ske. De principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer användbar information om företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder ikraft den 1 januari Förtida tilllämpning är tillåten. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av standarden. Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2014 och har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag av de som följer nedan: IFRIC 21 Levies klargör redovisningen av en förpliktelse att betala en skatt eller avgift som inte är inkomstskatt. Tolkningen klargör vad den förpliktande händelsen som utlöser skyldigheten att betala skatten eller avgiften är samt när en skuld därmed ska redovisas. 2 0 N o t e r t i l l d e f i n a n s i e l l a r a p p o r t e r n a

Årsredovisning 2012. Stockholms Stads Brandförsäkringskontor försäkrar sedan 1746

Årsredovisning 2012. Stockholms Stads Brandförsäkringskontor försäkrar sedan 1746 Årsredovisning 2012 Stockholms Stads Brandförsäkringskontor försäkrar sedan 1746 Fastigheten Prästgatan 78, där konstnären Carl Larsson bodde som barn, är försäkrad i Brandkontoret. Minnestavlan på huset

Läs mer

Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga.

Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. ÅRSREDOVISNING 2013 Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. De användes som dricksvattenförsörjning för stockholmarna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2013 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Försäkrings AB Bostadsgaranti. Org nr 516401-6684. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Försäkrings AB Bostadsgaranti. Org nr 516401-6684. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Försäkrings AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning 2013 för. Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland

Årsredovisning 2013 för. Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Dina Dina Försäkringar Försäkringar Jämtland Västernorrland avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2013. avger härmed årsredovisning

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hudiksvall: Storgatan 20 0650-261 00 Söderhamn: Norrtullsgatan 8 0270-42 65 85 Gävle: Västra vägen 52 026-13 47 85. www.dina.

Årsredovisning 2014. Hudiksvall: Storgatan 20 0650-261 00 Söderhamn: Norrtullsgatan 8 0270-42 65 85 Gävle: Västra vägen 52 026-13 47 85. www.dina. Årsredovisning 2014 Närmare än någon annan HÄLSINGLAND Hudiksvall: Storgatan 20 0650-261 00 Söderhamn: Norrtullsgatan 8 0270-42 65 85 Gävle: Västra vägen 52 026-13 47 85 GÄSTRIKLAND www.dina.se 3 Årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. www.dina.se

Årsredovisning 2013. www.dina.se Årsredovisning 2013 www.dina.se 3 Årsredovisning 2013 för Org nr 586000-4539 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 4-5 Femårsöversikt 6 Resultaträkning 7 Resultatanalys 8 Balansräkning 9-10 Redogörelse

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2014. Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

SABO Försäkrings AB - Årsredovisning

SABO Försäkrings AB - Årsredovisning 2007 SABO Försäkrings AB - Årsredovisning Under hösten 2007 togs av styrelsen beslut om ändring av bolagsnamnet. Namnet SABO Försäkrings AB (tidigare SABO Byggnadsförsäkrings AB) godkändes av Bolagsverket

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Innehåll V Verkställande Direktören 3 Styrelsen 4 Styrelsens Ordförande 5 Förvaltningsberättelse 6 7 Vinstdisposition 8 Femårsöversikt 9 Resultaträkning 10 Resultatanalys 11 Balansräkning

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Innehåll Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012.

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012. Dina Försäkring AB. Årsredovisning. Innehåll: VD-ord... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Femårsöversikt... 9 Resultaträkning... 10 Resultatanalys... 12 Balansräkning... 14 Rapport över förändringar i eget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer