Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. De användes som dricksvattenförsörjning för stockholmarna och var viktiga för brandsläckning. Stadsarkitekten Johan Eberhard Carlberg vårdade pumparna och menade att brunnarna skulle vara vackra, "vara till utvärtes anseende". Brunnen vid Brunnsbacken (Hornsgatans förlängning ut på Södermalmstorg) vars vatten ansågs vara det bästa i hela Stockholm. Konstnär Johan Sevenbom 1773, detalj.

3 Å R S R E D O V I S N I N G T V Å H U N D R A S E XT I O Å T TO N D E V E R K S A M H E TSÅRET VA L S A M M A N T R Ä D E Valsammanträde äger rum den 8 april 2014 klockan i Brandkontorets lokaler, Mynttorget 4. Till valsammanträdet är samtliga Brandkontorets försäkringstagare välkomna, dock ska anmälan göras senast den 3 april 2014.x B O L A G S S T Ä M M A Sammanträde med överstyrelsen för hållande av bolagsstämma äger rum den 8 maj 2014 klockan i Brandkontorets lokaler, Mynttorget 4. Preliminärt har beslutats att ordinarie bolagsstämmor äger rum den 7 maj 2015, 19 maj 2016 och den 11 maj E K O N O M I S K A R A P P O R T T I L L F Ä L L E N Periodrapport 2014, september 2014 Årsredovisning 2014, mars 2015

4 I N N E H Å L L VD kommenterar Sid 3 Årsredovisning 7 Vinstdisposition 13 Femårsöversikt 14 Resultatanalys 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 17 Kassaflödesanalys 18 Förändring av eget kapital 18 Placeringstillgångar 19 Noter till de finansiella rapporterna 20 Revisionsberättelse 37 Styrelse och revisorer 38 Medarbetare 39 Å R E T I K O R T H E T Premieinkomsten inom årsförsäkring uppgick till 91,1 Mkr jämfört med 89,9 Mkr året innan. Premieinkomsten inom allframtidsförsäkringen uppgick till 19,9 Mkr jämfört med 36,2 Mkr året innan. Det försäkringstekniska resultatet förbättrades till 42,0 Mkr jämfört med 21,1 Mkr året innan. Främsta orsakerna var ett förbättrat skade- och avvecklingsresultat inom årsförsäkringsrörelsen. Resultatet efter skatt blev 330,1 jämfört med 355,5 Mkr föregående år. Bolagsstämman i maj 2013 beslöt dela ut sammanlagt 95,8 Mkr, vilket är den högsta summan någonsin som delats ut. Avkastningen på placeringstillgångarna uppgick till 10,9 % och värdet ökade till 4 349,1 Mkr från 3 999,7 Mkr. Stockholm har brunnit åtskilliga gånger och ibland har släckningsarbetet utförts under stor dramatik. Brandkontoret bildades år 1746 och utvecklade Stockholms brandförsvar på ett organiserat sätt. Flodångsprutan Phoenix skänktes av Brandkontoret till Stockholms stad år 1899.

5 B Ä S TA R E S U LTAT O C H H Ö G S TA U T D E L N I N G E N N Å G O N S I N Rörelseresultat för året uppgår till 130,9 Mkr (128,3). Med anledning av detta är det styrelsens förslag att höja utdelningen för både serie I och III i allframtidsförsäkringen. Den föreslagna utdelningen uppgår sammanlagt till 102,5 Mkr (95,8) vilket innebär att 2013 utmärker sig som det bästa året, både resultat- och utdelningsmässigt, i Brandkontorets 268-åriga historia! För den som tecknade allframtidsförsäkring 2012 motsvarar den föreslagna utdelningen en avkastning om 5,3 procent på insatt kapital, efter att Brandkontoret erlagt bolagsskatt! GOD LÖNSAMHET I FÖRSÄKRINGSVERKSAMHETEN Trots att konkurrensen inom fastighetsförsäkring i Stockholmsområdet blir allt tuffare har vi under året både ökat premieinkomsten och förbättrat vårt skaderesultat rejält. Det sammanlagda försäkringsresultatet för 2013 uppgår till 42,0 Mkr (21,1) varav merparten av förbättringen hänförs till årsförsäkringsverksamheten. Totalkostnadsprocent årsförsäkring 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Skadekostnadsprocent Driftkostnadsprocent Det goda resultatet inom årsförsäkringsverksamheten är också ett bevis på att vårt noggranna och systematiska arbetssätt vid förnyelser av försäkringar såväl som vid skadereglering lönar sig för våra delägare. V D K O M M E N T E R A R 3

6 MOTTAGEN ÅTERFÖRSÄKRING Enda smolken i bägaren är att vårt deltagande i vissa konsortier mot egendomsskador i olika delar av världen uppvisar ett negativt resultat Bland annat på grund av kraftiga regn och hagelstormar i Europa under sommaren. Dock uppvägs det till största del av att vårt engagemang i Nordiska kärnförsäkringspoolen resultatmässigt bidragit positivt. Sammanlagt uppgår det försäkringstekniska resultatet för mottagen återförsäkring till -0,7 Mkr (5,7). FÖRSTÄRKT KONKURRENSKRAFT Förutom generella förbättringar i försäkringsvillkoren har även vårt försäkringserbjudande till bostadsrättsföreningar förstärkts genom möjligheten att teckna det s k Bostadsrättstillägget. Mottagandet har varit positivt och har bidragit till att vi kunnat öka premieinkomsten under året. SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER Skador är en självklar del av Brandkontorets verksamhet och det är inget man kan styra över men med ganska små insatser kan effekterna av skadan reduceras betydligt. Under året har vi, i samarbete med Anticimex, utvecklat en skadeförebyggande tilläggstjänst mot brand och vattenskador. Tjänsten erbjuds våra försäkringstagare och lanserades i januari Tjänsten omfattar bland annat en årlig brandskyddsinspektion av allmänna utrymmen, kontroll av skyltning, rökluckor, brandsläckare och utrymmesplaner. Det hela dokumenteras och åtföljs av rekommendationer för den enskilda fastigheten. Mer information finns att läsa på vår hemsida: brandkontoret/sv/90/forebyggande-atgarder Stockholm Waterfront, med utsikt över Riddarfjärden, är ett nytt landmärke som speglar vågor och vattenblänk. Stockholm Waterfront är ett grönt projekt och vattnet från Klara sjö till kylning. SKATTEREVISION Under slutet av året har Skatteverket granskat efterlevnaden av inkomstskatteskyldigheten hos Brandkontoret för verksamhetsåret Förutom att vi inte medgivits avdrag för våra yrkanden gällande upprustningen av Tottieska gården på Skansen har revisionen inte inneburit några stora överraskningar. KONTROLLUPPGIFTSSKYLDIGHET I samband med skatterevisionen har Skatteverket också belyst frågan om Brandkontoret har skyldighet Mkr Placeringstillgångarnas värde 31 december 2013 Fastigheter Aktierelaterade Räntebärande Summa Bokfört värde Verkligt värde Mkr 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0 Sammanlagd utdelning för respektive år Ordinarie Bonus V D K O M M E N T E R A R

7 För mer information och underlag rekommenderar jag berörda att gå in på Brandkontorets hemsida: KUNSKAPSÖVERFÖRING som förändrat Stockholms skyline. Böljande design skapar en dynamisk form med klimatsmarta byggnader där solens strålar används för uppvärmning att lämna kontrolluppgifter för fysiska personer och dödsbon avseende erhållen utdelning från allframtidsförsäkring. Skatteverkets uppfattning är att Brandkontoret har skyldighet att lämna kontrolluppgift avseende utdelning från Allframtidsförsäkring till fysisk person och dödsbo. Brandkontoret kommer därför att fr o m utdelningsåret 2014 (verksamhetsåret 2013) lämna kontrolluppgifter. Brandkontoret har dock, enligt Skatteverket, ingen skyldighet att innehålla skatt på utdelningsberättigade belopp. White Arkitekter AB/Jarl Asset Management AB Brandkontoret genomgår för närvarande en generationsväxling. Utöver de fyra personer som anställdes 2012 har ytterligare tre personer ersättningsrekryterats under året. Sammantaget innebär det att mer än 50 procent av personalen har mindre än 24 månaders anställningstid hos Brandkontoret. Med tanke på bolagets unika historia, starka traditioner och relativt lilla organisation är det extra betydelsefullt att kunskapsöverföringen mellan generationerna säkerställs. Under året har det skett genom att olika arbetsprocesser och systemfunktioner dokumenterats och att utbildningar genomförts i syfte att sprida kunskaperna till flera. Därmed har även sårbarheten och beroendet till enskilda individer minskat. Att leda Brandkontoret i denna förändringsprocess är ibland utmanande men samtidigt inspirerande var på många sätt ett bra år men det finns alltid saker som kan bli bättre. Jag ser med förväntan fram emot Bland annat för att se om årets resultatförbättring inom årsförsäkringsrörelsen var av engångskaraktär eller ej. Det och mycket annat får 2014 ge svar på. Stockholm i februari 2014 Torbjörn Callvik Verkställande direktör Mkr 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0 Premieinkomst Årsförsäkring Mkr Premieinkomst Allframtidsförsäkring 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, V D K O M M E N T E R A R 5

8 Briggen Tre Kronor af Stockholm ägs av Briggen Tre Kronor AB med 2900 aktieägare där Brandkontoret är en av de större. Tre Kronor af Stockholm fungerar som en ambassadör för Östersjöregionen i frågor som rör hållbara hav, handel och ungdomar. Fartyget tjänstgör också som forskningsfartyg för miljöforskare på Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap vid Stockholms universitet, Umeå universitet och KTH. Under seglingssäsongen 2013 genomfördes ett projekt i samarbete med forskningsprogrammet MistraPharma där vattenprover togs för analys av läkemedelsrester. Foto: Sture Haglund 6 Å R S R E D O V I S N I N G

9 Å R S R E D O V I S N I N G för S T O C K H O L M S S TA D S B R A N D F Ö R S Ä K R I N G S KO N T O R Organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören för Stockholms Stads Brandförsäkringskontor (Brandkontoret) får härmed lämna följande redovisning för förvaltningen och verksamheten under räkenskapsåret 2013, Brandkontorets tvåhundrasextioåttonde verksamhetsår. F Ö R S Ä K R I N G S V E R K S A M H E T E N Årsförsäkring Premieinkomsten ökade och uppgick för 2013 till 91,1 Mkr (89,9 Mkr för 2012). Premieintäkten blev 89,4 Mkr (88,1). Skadekostnaderna uppgick till 39,3 Mkr (61,0). Återförsäkring har tecknats för enskilda skador överstigande 10 Mkr. Under året har (1 080) skador inträffat, varav tre större brandskador. Ingen skada har varit av den omfattningen att återförsäkringen behövt tas i anspråk. Skadekostnadsprocenten netto uppgick till 47,7 procent (75,4) av premieintäkten. Driftkostnaderna uppgick till 10,1 Mkr (10,2), vilket ger en driftkostnadsprocent netto om 12,3 procent (12,6). Den till verksamheten allokerade kapitalavkastningen på de försäkringstekniska avsättningarna uppgick till 1,7 Mkr (1,3) och det försäkringstekniska resultatet uppgick till 34,7 Mkr (11,0). Allframtidsförsäkring Premieinkomsten uppgick till 19,9 Mkr (36,2). Premieintäkten redovisas som 5 procent av premieinkomsten och uppgick till 1,0 Mkr (1,8). Skadekostnaderna uppgick till 0,2 Mkr (1,0). Efter kostnader för återförsäkring, drift och tillförd allokerad kapitalavkastning uppgick det försäkringstekniska resultatet till 8,0 Mkr (4,4). Återförsäkringsskyddet inom verksamheten är detsamma som för årsförsäkringen. Mottagen återförsäkring Brandkontoret deltar i ett antal konsortier med mindre andelar i egendomsförsäkring i olika delar av världen, dock inte i USA. Sedan lång tid tillbaka deltar Brandkontoret även i den Nordiska Kärnförsäkringspoolen med en andel där det maximala risktagandet vid enskild skadehändelse uppgår till 4,0 miljoner. Den sammanlagda premieinkomsten från mottagen återförsäkring var 15,5 Mkr (13,5) och det försäkringstekniska resultatet -0,7 Mkr (5,7). K A P I TA L F Ö RVA LT N I N G E N Brandkontoret placerar kapitalet i räntebärande instrument, aktier och i direktägda fastigheter. De senare svarar för en stor del av det förvaltade kapitalet. Totalavkastningen för året uppgick till 10,9 procent (10,2). Värdepapper Aktiemarknaderna uppvisade en positiv utveckling under Brandkontorets aktieportfölj, som till övervägande del utgörs av svenska noterade aktier, visar en positiv avkastning om 18,8 procent (17,1). SIX avkastningsindex steg samtidigt med 28,0 procent. Den orealiserade vinsten uppgick till 185,8 Mkr (171,4). De räntebärande tillgångarna är placerade i obligationer och certifikat samt som premielån till försäkringstagarna. Portföljen visar en positiv utveckling 2013 om 9,4 procent (8,2). Av de räntebärande tillgångarna utgör 466,1 Mkr likvida instrument och 109,2 Mkr utgörs av premielån. Den orealiserade vinsten uppgick till 29,8 Mkr (-0,9). Realisationsresultatet vid försäljning av aktier och obligationer uppgick till 80,0 Mkr (49,3). Se vidare not 6 och not 7 nedan. Fastigheter Brandkontorets 21 fastigheter är samtliga belägna inom tullarna i Stockholm. Tre av fastigheterna är kontorsfastigheter och de övriga bostadsfastigheter med butiker och kontorslokaler i varierande omfattning i bottenplanet och i vissa fall på flera våningar. Fastigheterna som omfattar sammanlagt kvm, varav kvm avser bostäder fördelat på sammanlagt 512 lägenheter. Resterande kvm fördelas på 195 lokaler. Se vidare not 1 och not 9 nedan. P E R S O N A L Medeltalet anställda har uppgått till 18 (18). Härav utgör 14 (14) tjänstemän och 4 (4) fastighetsskötare. Vid årets utgång var sammanlagt 18 anställda, varav 6 kvinnor och 12 män. En av de anställda arbetar deltid. Pensioner har under året utbetalats med 0,0 Mkr (0,0). De till pensioner avsatta medlen vid årets ingång, 0,1 Mkr, har under året upplösts i sin helhet. Å R S R E D O V I S N I N G 7

10 Fritz von Dardels akvarell av vevbåten Jägaren vid Skeppsholmsbryggan Under och 1800-talen använde man båtar för att ta sig mellan stadsdelarna i Stockholm. Båtarna roddes av kvinnor, roddarmadammer. Under 1840-talet kom en ny typ av båtar som kallades vevbåtar. De framfördes av dalkullor klädda i hembygdsdräkter. I not 24 och 25 lämnas upplysningar om Brandkontorets ersättningspolicy. Ersättning till ledande befattningshavare under året framgår av not 25. R I S K E R O C H O S Ä K E R H E T S FA K T O R E R I Brandkontorets verksamhet finns många risker vilka kan delas in i tre huvudslag: Försäkringsrisker, marknadsrisker och operativa risker. Brandkontoret förvaltar Mkr. Av detta kapital utgör skulder 66 Mkr och försäkringsavsättningar 813 Mkr. Resterande kapital utgörs av beskattat och obeskattat eget kapital. Styrande för förvaltningen av kapitalet är diversifiering och matchning av försäkringsåtagandena. De försäkringstekniska avsättningarna säkerställs genom pantsättning till förmån för försäkringstagarna genom så kallad registerföring av tillgångar. Brandkontoret har ett kapital som med god marginal täcker den erforderliga solvensmarginalen och det totala nettokapitalkravet enligt trafikljusmodellen. Försäkringsrisker Dessa kan delas in i tre huvudslag; teckningsrisker, återförsäkringsrisker och reservsättningsrisker. Teckningsrisken omfattar risken att teckna ny försäkring och värdering av att försäkringen får rätt pris och självrisknivå för att vara lönsam. Pris och självrisk bestäms baserat på erfarenhet och historiska kalkyler jämte bedömning av försäkringsobjektets status. Egendomsförsäkring sker baserat på att riskerna fördelas inom ett större bestånd med geografisk spridning. Brandkontoret tecknar enbart fastighetsförsäkring i Stockholms län men försäkringsbeståndet omfattar närmare fastigheter. Inom allframtidsförsäkringen kan riskerna synas höga, eftersom premien är engångsbetald och ska täcka alla framtida skadekostnader. Premien är emellertid bestämd på så sätt att avkastningen på den i förskott erhållna premien ska täcka de årliga skade- och förvaltningskostnaderna och dessutom vara tillräckligt stor för att utdelning ska kunna ges till försäkringstagarna. Utdelningen beslutas också av bolagsstämman årligen. Av premien intäktsförs 5 procent det året som försäkringen tecknas medan 95 procent sätts av till premiereserven. Det beräknade återuppbyggnadsvärdet för de byggnader som omfattas av Brandkontorets försäkring uppgår till ca 226 miljarder kronor. För att begränsa riskerna och för att det sammanlagda skadeutfallet inte skall bli för stort enskilt år tecknar Brandkontoret återförsäkring för enskilda storskador. Återförsäkringsrisk är risken att betalning inte erhålls från återförsäkringsgivare i enlighet med återförsäkringsavtalen. De återförsäkringsbolag som Brandkontoret är återförsäkrad hos har alla minst A- rating enligt Standard & Poor s eller motsvarande ratinginstitut, varför motpartsriskerna är begränsade. Inom den mottagna återförsäkringen som tecknas i utländska valutor har Brandkontoret valutarisker men dessa är begränsade till följd av den ringa omfattningen av den mottagna återförsäkringen. Se vidare känslighetsanalysen i not Å R S R E D O V I S N I N G

11 Reservsättningsrisken omfattar dels att skuldföra ännu inte intjänad del av försäkringspremien dels att avsätta tillräckliga belopp för inträffade försäkringsfall - både sådana som är kända och sådana som inte är kända. Avsättning för ej intjänade premier omfattar för Brandkontorets del till största delen allframtidsförsäkringspremier. I enlighet med Inkomstskattelagen sätts 95 procent av till en premiereserv som är evig. Avsättning för ej intjänade premier inom årsförsäkringen kommer att intäktsföras inom det kommande året. Avsättning för oreglerade skador, som avsatts framför allt till att ersätta egendomsskador kommer till övervägande del att utbetalas inom de kommande tolv månaderna. Inom fastighetsförsäkringen finns ansvarsförsäkringsmoment där det kan förekomma långa utbetalningstider. Brandkontoret har emellertid ännu så länge förskonats från några mera omfattande ansvarsskador. De stora skadekostnaderna inom fastighetsförsäkringen utgörs av vatten- och brandskador. Vattenskadorna är de mest frekventa och också de som förorsakar de största sammanlagda kostnaderna medan brandskadorna är de som har genomsnittligt högsta skadekostnaden. Idag trafikeras Stockholms vatten av helt andra farkoster än roddarmadammernas båtar. Strandvägen 1, till höger om Dramaten, uppfördes i början av 1900-talet av en av de då ledande byggherrarna i Stockholm, Isaak Hirsch. Fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret. Marknadsrisker Brandkontorets försäkringsrisker utgörs av skador på fastigheter. En stor del av kapitalet, 42 procent, är därför placerat i direktägda fastigheter vars värdeutveckling följer samma mönster som försäkringsåtagandena. Risken att bli stående med outhyrda lokaler och lägenheter är mycket begränsad eftersom samtliga fastigheter Hvad sjöförbindelserna mellan de olika stadsdelarna och de närmaste omgifningarna angår, så förmedlades de egentligen endast af roddbåtar, med sina besättningar af gamla, duktiga madammer. Deras stora oformliga båtar, rymmande ända till trettio personer,... Ur Adolf Hellanders bok Stockholmstyper från Teckning i Illustrerad Tidning, nr 3 den 20 januari Å R S R E D O V I S N I N G 9

12 Tyska Brunn på Tyska brunnsplan uppfördes 1785 efter ritningar av vice stadsarkitekt Erik Palmstedt. är belägna inom tullarna i Stockholm. Fastigheterna består till övervägande del av 1-3 rumslägenheter som är mycket eftertraktade hyresobjekt. Butiks- och kontorslokalerna hyrs ut på treårskontrakt och har olika förfallotider. Det finns inte några lokaler med mycket stora ytor, varför enhandsriskerna är små och det finns alltid en viss efterfrågan på butiks- och kontorslokaler i Stockholms innerstad. Aktieportföljen, som huvudsakligen består av investeringar i svenska företag, omfattar 45 procent av tillgångarna. De svenska företagen har stora delar av sin verksamhet internationellt och de är således beroende av konjunkturutvecklingen inom alla delar av världen, vilket också blir fallet för Brandkontorets investeringar i dessa företag. De räntebärande tillgångarna, sammanlagt 13 procent av kapitalet, investeras dels i premielån till försäkringstagarna, dels i obligationer och certifikat utgivna av kreditvärdiga emittenter. Dessa motpartsrisker på utgivare eller emittent benämns kreditrisk. Såväl räntebaserade placeringar, aktieplaceringar och Även Stortorgsbrunnen är ritad av Erik Palmstedt, Mellan 1857 och 1953 stod brunnen på Brunkebergstorg och fick då namnet Brunkebergspumpen. 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G

13 placeringar i fastigheter är beroende av ränteutvecklingen. Aktieplaceringarna är beroende av utvecklingen på aktiemarknaderna. Ett fåtal aktieplaceringar är gjorda i utländskt noterade aktier, varför valutariskerna inom kapitalförvaltningen är begränsade. Likviditetsrisk är risken för att ett företag får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med finansiella och försäkringstekniska skulder. Brandkontoret har god likviditet eftersom premierna i försäkringsrörelsen betalas in i förskott och stora skadeutbetalningar ofta är kända långt innan de förfaller. Se vidare känslighetsanalysen i not 17. Operativa risker De operativa riskerna utgörs av datorer, system och rutiner som utnyttjas i förvaltningen liksom av de anställda som sköter dem. För de utnyttjade systemen finns det rutiner som säkerställer att de går att återställa efter skadehändelse. Flertalet av de utnyttjade rutinerna finns dokumenterade. Även om Brandkontoret är en liten arbetsplats finns det god kunskap hos personalen för att ersätta varandra i händelse av sjukdom etc. Många av de tjänster som Brandkontoret behöver i mindre omfattning köps av fristående konsulter, vilka i flertalet fall har en nära relation till kontoret. Den verksamhet som Brandkontoret bedriver är inte så unik utan det finns goda möjligheter att ersätta personal vars anställning av olika anledning upphör. Ytterligare information om Brandkontorets risker och riskhantering redovisas under not 2. inte färdigt och förändringar kan ske i regler och tolkningar såväl vad gäller beräkningen av kapitalbas som kapitalkrav. Ö V R I G T Koncernen består av moderbolaget Brandkontoret ( ) samt det helägda dotterbolaget Aglaurus AB ( ). H Ä N D E L S E R E F T E R B A L A N S DAG E N Det har efter den 31 december 2013 inte uppkommit händelser som väsentligt påverkar bolagets verksamhet eller finansiella ställning. Järntorgsbrunnen, byggd 1829, är en av de tre historiska brunnarna i Gamla stan och utgör i dag en dekorativ mittpunkt på Järntorget i Gamla stan. S O LV E N S I I Det framtida solvensregelverket för försäkringsbolag, Solvens II, kommer till delar att implementeras i svensk lag och Finansinspektionens föreskrifter 1 januari Brandkontoret har tagit fram en ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). Det är den beskrivning av riskhantering och riskvärdering som ger styrelsen kunskap om riskbilden och om vilket kapital som behövs för att täcka verksamhetens risker. Enligt nuvarande principer för att driva verksamheten i Brandkontoret krävs ett riskkapital om 30 Mkr. Enligt den internt framtagna ORSA krävs ett kapi tal motsvarande detta belopp. Eftersom Brandkontoret vid utgången av 2013 har ett riskbärande kapital om Mkr kommer de nya kraven inte att medföra annan belastning på verksamheten än att rapporteringen kommer att bli mer arbetskrävande. Solvens II-regelverket är Å R S R E D O V I S N I N G 1 1

14 V E R K S A M H E T S R E S U LTAT Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 450,5 Mkr (375,8). Resultatet efter skatt uppgick till 330,1 Mkr (355,5). Totalresultatet efter skatt uppgick till 327,9 Mkr (354,3). Det fria egna kapitalet och orealiserade övervärden inom Allframtidsförsäkringen av Serie III, som internt redovisas som en egen verksamhet, överstiger den utdelning som föreslås för Serie III. Konsolideringskapitalet uppgick till 3 487,2 Mkr (3 175,8). I övrigt hänvisas till efterföljande resultat-, balansräkningar och tilläggsupplysningar med noter. S T Y R E L S E Brandkontorets styrelse består av Olle Nordström (ordförande), Birgitta Härnblad (vice ordförande), Torbjörn Callvik (verkställande direktör), Eva Cederbalk, Jan Ellström, Erik Lindvall och Lars-Göran Orrevall. Den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för nya bostäder och nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och strategisk infrastruktur som exempelvis Spårväg City. Fastigheten Abisko 4 på Fågelhundsgatan är försäkrad hos Brandkontoret. 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G

15 V I N S T D I S P O S I T I O N Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som lyder: Brandkontorets goda konsolidering medför att den ordinarie utdelningen i Serie I och Serie III i princip bestäms med utgångspunkt från hela resultatet med avdrag för orealiserade och realiserade värdeförändringar. Eventuell bonusutdelning avgörs av i vilken omfattning realisationsresultat uppstått. Det är styrelsens ambition att det reala värdet av den ordinarie utdelningen över tiden ska höjas. Av de vinstmedel som stod till förfogande vid bolagsstämman 2013 har enligt överstyrelsens beslut kr avsatts till utdelning och återstoden överförts i ny räkning. Till överstyrelsens förfogande står: Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa kronor Av de fria vinstmedlen utgör kronor orealiserade värdeförändringar. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till utdelning åt de enligt 9 bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna Ingående i Serie I avsättes dels ett belopp som motsvarar 10 kronor för kronor vinstutdelningsberättigat belopp dels en bonus som motsvarar 3 kronor och 10 öre för kronor vinstutdelningsberättigat belopp Ingående i Serie III avsättes dels ett belopp som motsvarar 3 kronor och 75 öre för kronor vinstutdelningsberättigat belopp dels en bonus som motsvarar 1 krona för kronor vinstutdelningsberättigat belopp Summa utdelning samt att i ny räkning överföres Summa kronor V I N S T D I S P O S I T I O N 1 3

16 F E M Å R S Ö V E R S I K T Belopp i Mkr Premieinkomst 1) 126,5 139,6 126,9 126,7 125,3 Premieintäkt 105,8 103,5 98,7 97,2 96,2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 20,8 16,8 22,8 23,3 23,6 Kapitalavkastning netto 189,7 173,2 149,5 105,6 227,2 Försäkringsersättningar -52,3-66,6-69,9-76,4-64,9 Försäkringsrörelsens tekniska resultat 42,0 21,1 23,1 16,2 27,9 Årets resultat 327,9 354,3-2,8 424,0 454,7 Ekonomisk ställning Placeringstillgångar, verkligt värde 4 214, , , , ,1 Försäkringstekniska avsättningar 812,9 790,1 751,4 729,6 683,8 Konsolideringskapital Garantifonden 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 Andra fonder 53,6 56,7 58,6 53,6 53,8 Övrigt eget kapital 2 653, , , , ,2 Obeskattade reserver 160,0 133,3 91,4 88,2 120,6 Summa 2 888, , , , ,6 Uppskjuten skatteskuld på övervärden i placeringstillgångar 598,4 545,8 600,3 640,7 524,0 Summa 3 487, , , , ,6 (varav uppskjuten skatt) -633,6-580,9-624,3-663,9-555,7 Kapitalbas 3 384, , , , ,1 Erforderlig solvensmarginal 30,8 30,2 31,6 32,9 33, NYCKELTAL Försäkringsrörelsen Skadeprocent - netto 53,0 69,2 76,1 84,6 72,5 Driftkostnadsprocent - netto 25,6 26,3 23,5 23,3 22,9 Totalkostnadsprocent - netto 78,6 95,5 99,6 107,9 95,4 Kapitalförvaltningen Direktavkastning, % 3,0 3,6 3,6 3,3 3,2 Total avkastning, % 10,9 10,2 0,1 16,6 18,1 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, % Utdelning till delägare Kronor per tusen i försäkringsbelopp 2) Serie I 13,10 12,40 12,00 8,50 12,50 Serie III 4,75 4,65 4,50 3,20 4,80 Utdelning, Mkr 102,5 95,8 92,0 63,3 91,5 1) Varav allframtidsförsäkring 19,9 36,2 28,2 32,1 29,2 årsförsäkring 91,1 89,9 85,0 81,3 83,0 mottagen återförsäkring 15,5 13,5 13,7 13,3 13,1 2) För 2013 styrelsens förslag 1 4 F E M Å R S Ö V E R S I K T

17 R E S U L T A T A N A L Y S F Ö R Belopp i Mkr Med direkt försäkring avses i nedanstående resultatanalys i sin helhet försäkring för brand- och annan skada på egendom. Skadeförsäkringsrörelsens Allframtids- Årsförsäkring Summa tekniska resultat försäkring Direkt Mottagen försäkring återförsäkring Totalt Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 0,9 82,5 83,4 15,3 98,7 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 18,7 1,6 20,3 0,5 20,8 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -0,2-39,3-39,5-12,8-52,3 Driftkostnader -11,4-10,1-21,5-3,7-25,2 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ,0 34,7 42,7-0,7 42,0 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ,4 11,0 15,4 5,7 21,1 Avvecklingsresultat ,0 14,3 14,3 1,9 16,2 Försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker 702,8 33,4 736,2 0,2 736,4 Oreglerade skador 1,0 45,7 46,7 29,8 76,5 Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 703,8 79,1 782,9 30,0 812,9 Noter till Resultatanalys Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 19,9 91,1 111,0 15,5 126,5 Premier för avgiven återförsäkring -0,1-7,0-7,1 - -7,1 Förändringar i ej intjänade premier och kvardröjande risker -18,9-1,6-20,5-0,2-20,7 Summa premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 0,9 82,5 83,4 15,3 98,7 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring -0,2-47,1-47,3-2,9-50,2 Återförsäkrares andel Förändring i oreglerade skador Före avgiven återförsäkring - 7,8 7,8-9,9-2,1 Återförsäkrares andel Summa Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -0,2-39,3-39,5-12,8-52,3 R E S U L T A T A N A L Y S 1 5

18 R E S U LTAT R Ä K N I N G O C H R A P P O R T Ö V E R T O TA L R E S U LTAT Belopp i Mkr TEKNISK REDOVISNING Not Premieintäkter efter avgiven återförsäkring Premieinkomst 126,5 139,6 Premier för avgiven återförsäkring -7,1-7,3 Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker -20,7 98,7-36,1 96,2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 3 20,8 16,8 Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring Utbetalda ersättningar före avgiven återförsäkring -50,2-64,1 Förändring i avsättning för oreglerade skador -2,1-52,3-2,5-66,6 Driftkostnader 4,5-25,2-25,3 Tekniskt resultat 42,0 21,1 ICKE TEKNISK REDOVISNING Tekniskt resultat enligt ovan 42,0 21,1 Kapitalavkastning, intäkter 6 245,2 217,6 Orealiserade vinster på placeringstillgångar 239,6 198,3 Kapitalavkastning, kostnader 7-55,5-44,4 Orealiserade förluster på placeringstillgångar - - Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 3-20,8 408,5-16,8 354,7 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 450,5 375,8 Förändring av säkerhetsreserv -26,7-0,3 Avsättning till periodiseringsfond - -41,6 Resultat före skatt 423,8 333,9 Skatt på årets resultat 8-93,7 21,6 Årets resultat 330,1 355,5 Rapport över totalresultat Årets resultat 330,1 355,5 Poster som inte ska återföras i resultaträkningen Tottieska fonden 1) -3,3-2,2 Återförd utdelning 1,1 1,0-2,2-1,2 Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -2,2-1,2 Totalresultat för året 327,9 354,3 1) Tottieska fondens medel skulle ursprungligen (år 1847) användas för pensioner till tornväktares eller personers, som under biträde med släckning av bränder vådligen omkommit, i fattigdom efterlämnade änkor och oförsörjda barn. År 2006 utvidgades ändamålet att även innefatta projekt som ligger inom Brandkontorets eller dess ägares intresseområden. Bidrag skall i princip endast utgå till projekt som ej kan anses vara statens eller kommunens ansvarsområde eller därest projektet icke kan beräknas komma till stånd under överskådlig tid i brist på anslag. Det skall klart framgå att projektet tillkommit med hjälp från Brandkontoret i avsikt att stärka Brandkontorets varumärke. 1 6 R E S U L T A T R Ä K N I N G

19 B A L A N S R Ä K N I N G D E N 3 1 D E C E M B E R Belopp i Mkr TILLGÅNGAR Not Placeringstillgångar Byggnader och mark , ,0 Aktier i koncernföretag 10 0,1 0,1 Aktier och andelar , ,0 Obligationer och andra räntebärande värdepapper ,9 290,8 Övriga lån , ,7 115, ,4 Fordringar Fordringar avseende återförsäkring 3,5 3,0 Övriga fordringar 4,2 7,7 6,2 9,2 Andra tillgångar Materiella tillgångar 1,4 1,5 Kassa och Bank 134,4 135,8 106,3 107,8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter 3,5 8,9 Övriga förutbetalda kostnader 1,7 5,2 0,5 9,4 Summa tillgångar 4 363, ,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Garantifond 1) 22,0 22,0 Andra fonder 53,6 75,6 56,7 78,7 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2 325, ,7 Årets resultat 327, ,2 354, , , ,7 Obeskattade reserver ,0 133,3 Försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier ,4 715,7 Oreglerade skador 20 76,5 812,9 74,4 790,1 Avsättning för andra risker och kostnader Pensioner - 0,1 Skatter 8 595,6 595,6 534,9 535,0 Skulder Övriga skulder 21 36,5 36,5 38,6 38,6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29,6 26,1 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 363, ,8 POSTER INOM LINJEN Not Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser , ,8 Ansvarsförbindelser Inga Inga Åtaganden Inga Inga 1) Enligt bolagsordningen skall Garantifonden utgöra 22 Mkr. Fonden skall vid behov användas till skadeersättningar och andra utgifter. B A L A N S R Ä K N I N G 1 7

20 K A S S A F L Ö D E S A N A LY S Belopp i Mkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster exklusive räntor 410,0 320,6 Erhållna räntor 13,8 13,3 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -292,6-205,5 Betald inkomstskatt -41,0-32,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 90,2 95,5 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning av rörelsefordringar (+) 5,8-13,1 Ökning (+)/Minskning av rörelseavsättningar (-) 30,6 34,6 Ökning (+)/Minskning av rörelseskulder (-) -0,8-33,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 125,8 83,7 Investeringsverksamheten Investeringar i maskiner o inventarier * köpt -0,2-0,2 * sålt 0,0-0,2 0,0-0,2 Placering i fastigheter * köpt 0,0-9,3 * sålt 0,0 0,0 0,0-9,3 Placering i aktier * köpt -151,2-84,7 * sålt 148,6-2,6 87,7 3,0 Placering i räntebärande värdepapper * köpt -86,6-137,4 * sålt 87,5 0,9 184,5 47,1 Kassaflöde från Investeringsverksamheten -1,9 40,6 Finansieringsverksamheten Lämnad utdelning -95,8-92,0 Kassaflöde från Finansieringsverksamheten -95,8-92,0 Årets kassaflöde 28,1 32,3 Likvida medel vid årets början 106,3 74,0 Likvida medel vid årets slut 1) 134,4 106,3 F Ö R Ä N D R I N G AV E G E T K A P I TA L Belopp i Mkr Garanti- Andra Fritt Totalt fond fonder eget kapital eget kapital Ingående balans ,0 58, , ,4 Årets resultat 355,5 355,5 Utdelningar -92,0-92,0 Återförd utdelning m m -1,9 0,7-1,2 Eget kapital ,0 56, , ,7 Årets resultat 330,1 330,1 Utdelningar -95,8-95,8 Återförd utdelning m m 2) -3,1 0,9-2,2 Eget kapital ,0 53, , ,8 1) Likvida medel definieras som kassa och bank 2) Outtagen utdelning som efter 10 år resultatförs 1 8 K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 T v å h u n d r a s e xt i o n i o n d e v e r k s a m h e t s å r e t Va l s a m m a n t r Ä d e Valsammanträde äger rum den 26 mars 2015 klockan 16.30 i Brandkontorets

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg UTGÅVA 2 Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar gävleborg För andra banker och försäkringsbolag är Gävleborg inte hela världen. Det är det för oss. Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Agria Djurförsäkring

ÅRSREDOVISNING. Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING Agria Djurförsäkring AGRIA DJURFÖRSÄKRING 2014 I KORTHET Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 290,4 (176,2) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 283,4

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

LEVA LIVET. Våra kunder vågar

LEVA LIVET. Våra kunder vågar V D - A N D E R S S T R A N D S U M M E R A R 2 0 0 7 Våra kunder vågar Sveland Försäkringar AB har under 2007 fortsatt att utveckla sina affärsvolymer. Framför allt har motorförsäkringsaffären haft en

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg Årsredovisning Länsförsäkringar Gävleborg innehåll VD-kommentar 4 Vårt miljöarbete 7 Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport avseende förändringar i bolagets

Läs mer

AFA Trygghetsförsäkring

AFA Trygghetsförsäkring AFA Trygghetsförsäkring Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 99 VINSTDISPOSITION 105 RESULTATRÄKNING 107 BALANSRÄKNING 108 KASSAFLÖDESANALYS 110 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 111 FEMÅRSÖVERSIKT 112 NOTUPPLYSNINGAR

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 8 Totalavkastningstabell

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer