Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. De användes som dricksvattenförsörjning för stockholmarna och var viktiga för brandsläckning. Stadsarkitekten Johan Eberhard Carlberg vårdade pumparna och menade att brunnarna skulle vara vackra, "vara till utvärtes anseende". Brunnen vid Brunnsbacken (Hornsgatans förlängning ut på Södermalmstorg) vars vatten ansågs vara det bästa i hela Stockholm. Konstnär Johan Sevenbom 1773, detalj.

3 Å R S R E D O V I S N I N G T V Å H U N D R A S E XT I O Å T TO N D E V E R K S A M H E TSÅRET VA L S A M M A N T R Ä D E Valsammanträde äger rum den 8 april 2014 klockan i Brandkontorets lokaler, Mynttorget 4. Till valsammanträdet är samtliga Brandkontorets försäkringstagare välkomna, dock ska anmälan göras senast den 3 april 2014.x B O L A G S S T Ä M M A Sammanträde med överstyrelsen för hållande av bolagsstämma äger rum den 8 maj 2014 klockan i Brandkontorets lokaler, Mynttorget 4. Preliminärt har beslutats att ordinarie bolagsstämmor äger rum den 7 maj 2015, 19 maj 2016 och den 11 maj E K O N O M I S K A R A P P O R T T I L L F Ä L L E N Periodrapport 2014, september 2014 Årsredovisning 2014, mars 2015

4 I N N E H Å L L VD kommenterar Sid 3 Årsredovisning 7 Vinstdisposition 13 Femårsöversikt 14 Resultatanalys 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 17 Kassaflödesanalys 18 Förändring av eget kapital 18 Placeringstillgångar 19 Noter till de finansiella rapporterna 20 Revisionsberättelse 37 Styrelse och revisorer 38 Medarbetare 39 Å R E T I K O R T H E T Premieinkomsten inom årsförsäkring uppgick till 91,1 Mkr jämfört med 89,9 Mkr året innan. Premieinkomsten inom allframtidsförsäkringen uppgick till 19,9 Mkr jämfört med 36,2 Mkr året innan. Det försäkringstekniska resultatet förbättrades till 42,0 Mkr jämfört med 21,1 Mkr året innan. Främsta orsakerna var ett förbättrat skade- och avvecklingsresultat inom årsförsäkringsrörelsen. Resultatet efter skatt blev 330,1 jämfört med 355,5 Mkr föregående år. Bolagsstämman i maj 2013 beslöt dela ut sammanlagt 95,8 Mkr, vilket är den högsta summan någonsin som delats ut. Avkastningen på placeringstillgångarna uppgick till 10,9 % och värdet ökade till 4 349,1 Mkr från 3 999,7 Mkr. Stockholm har brunnit åtskilliga gånger och ibland har släckningsarbetet utförts under stor dramatik. Brandkontoret bildades år 1746 och utvecklade Stockholms brandförsvar på ett organiserat sätt. Flodångsprutan Phoenix skänktes av Brandkontoret till Stockholms stad år 1899.

5 B Ä S TA R E S U LTAT O C H H Ö G S TA U T D E L N I N G E N N Å G O N S I N Rörelseresultat för året uppgår till 130,9 Mkr (128,3). Med anledning av detta är det styrelsens förslag att höja utdelningen för både serie I och III i allframtidsförsäkringen. Den föreslagna utdelningen uppgår sammanlagt till 102,5 Mkr (95,8) vilket innebär att 2013 utmärker sig som det bästa året, både resultat- och utdelningsmässigt, i Brandkontorets 268-åriga historia! För den som tecknade allframtidsförsäkring 2012 motsvarar den föreslagna utdelningen en avkastning om 5,3 procent på insatt kapital, efter att Brandkontoret erlagt bolagsskatt! GOD LÖNSAMHET I FÖRSÄKRINGSVERKSAMHETEN Trots att konkurrensen inom fastighetsförsäkring i Stockholmsområdet blir allt tuffare har vi under året både ökat premieinkomsten och förbättrat vårt skaderesultat rejält. Det sammanlagda försäkringsresultatet för 2013 uppgår till 42,0 Mkr (21,1) varav merparten av förbättringen hänförs till årsförsäkringsverksamheten. Totalkostnadsprocent årsförsäkring 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Skadekostnadsprocent Driftkostnadsprocent Det goda resultatet inom årsförsäkringsverksamheten är också ett bevis på att vårt noggranna och systematiska arbetssätt vid förnyelser av försäkringar såväl som vid skadereglering lönar sig för våra delägare. V D K O M M E N T E R A R 3

6 MOTTAGEN ÅTERFÖRSÄKRING Enda smolken i bägaren är att vårt deltagande i vissa konsortier mot egendomsskador i olika delar av världen uppvisar ett negativt resultat Bland annat på grund av kraftiga regn och hagelstormar i Europa under sommaren. Dock uppvägs det till största del av att vårt engagemang i Nordiska kärnförsäkringspoolen resultatmässigt bidragit positivt. Sammanlagt uppgår det försäkringstekniska resultatet för mottagen återförsäkring till -0,7 Mkr (5,7). FÖRSTÄRKT KONKURRENSKRAFT Förutom generella förbättringar i försäkringsvillkoren har även vårt försäkringserbjudande till bostadsrättsföreningar förstärkts genom möjligheten att teckna det s k Bostadsrättstillägget. Mottagandet har varit positivt och har bidragit till att vi kunnat öka premieinkomsten under året. SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER Skador är en självklar del av Brandkontorets verksamhet och det är inget man kan styra över men med ganska små insatser kan effekterna av skadan reduceras betydligt. Under året har vi, i samarbete med Anticimex, utvecklat en skadeförebyggande tilläggstjänst mot brand och vattenskador. Tjänsten erbjuds våra försäkringstagare och lanserades i januari Tjänsten omfattar bland annat en årlig brandskyddsinspektion av allmänna utrymmen, kontroll av skyltning, rökluckor, brandsläckare och utrymmesplaner. Det hela dokumenteras och åtföljs av rekommendationer för den enskilda fastigheten. Mer information finns att läsa på vår hemsida: brandkontoret/sv/90/forebyggande-atgarder Stockholm Waterfront, med utsikt över Riddarfjärden, är ett nytt landmärke som speglar vågor och vattenblänk. Stockholm Waterfront är ett grönt projekt och vattnet från Klara sjö till kylning. SKATTEREVISION Under slutet av året har Skatteverket granskat efterlevnaden av inkomstskatteskyldigheten hos Brandkontoret för verksamhetsåret Förutom att vi inte medgivits avdrag för våra yrkanden gällande upprustningen av Tottieska gården på Skansen har revisionen inte inneburit några stora överraskningar. KONTROLLUPPGIFTSSKYLDIGHET I samband med skatterevisionen har Skatteverket också belyst frågan om Brandkontoret har skyldighet Mkr Placeringstillgångarnas värde 31 december 2013 Fastigheter Aktierelaterade Räntebärande Summa Bokfört värde Verkligt värde Mkr 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0 Sammanlagd utdelning för respektive år Ordinarie Bonus V D K O M M E N T E R A R

7 För mer information och underlag rekommenderar jag berörda att gå in på Brandkontorets hemsida: KUNSKAPSÖVERFÖRING som förändrat Stockholms skyline. Böljande design skapar en dynamisk form med klimatsmarta byggnader där solens strålar används för uppvärmning att lämna kontrolluppgifter för fysiska personer och dödsbon avseende erhållen utdelning från allframtidsförsäkring. Skatteverkets uppfattning är att Brandkontoret har skyldighet att lämna kontrolluppgift avseende utdelning från Allframtidsförsäkring till fysisk person och dödsbo. Brandkontoret kommer därför att fr o m utdelningsåret 2014 (verksamhetsåret 2013) lämna kontrolluppgifter. Brandkontoret har dock, enligt Skatteverket, ingen skyldighet att innehålla skatt på utdelningsberättigade belopp. White Arkitekter AB/Jarl Asset Management AB Brandkontoret genomgår för närvarande en generationsväxling. Utöver de fyra personer som anställdes 2012 har ytterligare tre personer ersättningsrekryterats under året. Sammantaget innebär det att mer än 50 procent av personalen har mindre än 24 månaders anställningstid hos Brandkontoret. Med tanke på bolagets unika historia, starka traditioner och relativt lilla organisation är det extra betydelsefullt att kunskapsöverföringen mellan generationerna säkerställs. Under året har det skett genom att olika arbetsprocesser och systemfunktioner dokumenterats och att utbildningar genomförts i syfte att sprida kunskaperna till flera. Därmed har även sårbarheten och beroendet till enskilda individer minskat. Att leda Brandkontoret i denna förändringsprocess är ibland utmanande men samtidigt inspirerande var på många sätt ett bra år men det finns alltid saker som kan bli bättre. Jag ser med förväntan fram emot Bland annat för att se om årets resultatförbättring inom årsförsäkringsrörelsen var av engångskaraktär eller ej. Det och mycket annat får 2014 ge svar på. Stockholm i februari 2014 Torbjörn Callvik Verkställande direktör Mkr 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0 Premieinkomst Årsförsäkring Mkr Premieinkomst Allframtidsförsäkring 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, V D K O M M E N T E R A R 5

8 Briggen Tre Kronor af Stockholm ägs av Briggen Tre Kronor AB med 2900 aktieägare där Brandkontoret är en av de större. Tre Kronor af Stockholm fungerar som en ambassadör för Östersjöregionen i frågor som rör hållbara hav, handel och ungdomar. Fartyget tjänstgör också som forskningsfartyg för miljöforskare på Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap vid Stockholms universitet, Umeå universitet och KTH. Under seglingssäsongen 2013 genomfördes ett projekt i samarbete med forskningsprogrammet MistraPharma där vattenprover togs för analys av läkemedelsrester. Foto: Sture Haglund 6 Å R S R E D O V I S N I N G

9 Å R S R E D O V I S N I N G för S T O C K H O L M S S TA D S B R A N D F Ö R S Ä K R I N G S KO N T O R Organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören för Stockholms Stads Brandförsäkringskontor (Brandkontoret) får härmed lämna följande redovisning för förvaltningen och verksamheten under räkenskapsåret 2013, Brandkontorets tvåhundrasextioåttonde verksamhetsår. F Ö R S Ä K R I N G S V E R K S A M H E T E N Årsförsäkring Premieinkomsten ökade och uppgick för 2013 till 91,1 Mkr (89,9 Mkr för 2012). Premieintäkten blev 89,4 Mkr (88,1). Skadekostnaderna uppgick till 39,3 Mkr (61,0). Återförsäkring har tecknats för enskilda skador överstigande 10 Mkr. Under året har (1 080) skador inträffat, varav tre större brandskador. Ingen skada har varit av den omfattningen att återförsäkringen behövt tas i anspråk. Skadekostnadsprocenten netto uppgick till 47,7 procent (75,4) av premieintäkten. Driftkostnaderna uppgick till 10,1 Mkr (10,2), vilket ger en driftkostnadsprocent netto om 12,3 procent (12,6). Den till verksamheten allokerade kapitalavkastningen på de försäkringstekniska avsättningarna uppgick till 1,7 Mkr (1,3) och det försäkringstekniska resultatet uppgick till 34,7 Mkr (11,0). Allframtidsförsäkring Premieinkomsten uppgick till 19,9 Mkr (36,2). Premieintäkten redovisas som 5 procent av premieinkomsten och uppgick till 1,0 Mkr (1,8). Skadekostnaderna uppgick till 0,2 Mkr (1,0). Efter kostnader för återförsäkring, drift och tillförd allokerad kapitalavkastning uppgick det försäkringstekniska resultatet till 8,0 Mkr (4,4). Återförsäkringsskyddet inom verksamheten är detsamma som för årsförsäkringen. Mottagen återförsäkring Brandkontoret deltar i ett antal konsortier med mindre andelar i egendomsförsäkring i olika delar av världen, dock inte i USA. Sedan lång tid tillbaka deltar Brandkontoret även i den Nordiska Kärnförsäkringspoolen med en andel där det maximala risktagandet vid enskild skadehändelse uppgår till 4,0 miljoner. Den sammanlagda premieinkomsten från mottagen återförsäkring var 15,5 Mkr (13,5) och det försäkringstekniska resultatet -0,7 Mkr (5,7). K A P I TA L F Ö RVA LT N I N G E N Brandkontoret placerar kapitalet i räntebärande instrument, aktier och i direktägda fastigheter. De senare svarar för en stor del av det förvaltade kapitalet. Totalavkastningen för året uppgick till 10,9 procent (10,2). Värdepapper Aktiemarknaderna uppvisade en positiv utveckling under Brandkontorets aktieportfölj, som till övervägande del utgörs av svenska noterade aktier, visar en positiv avkastning om 18,8 procent (17,1). SIX avkastningsindex steg samtidigt med 28,0 procent. Den orealiserade vinsten uppgick till 185,8 Mkr (171,4). De räntebärande tillgångarna är placerade i obligationer och certifikat samt som premielån till försäkringstagarna. Portföljen visar en positiv utveckling 2013 om 9,4 procent (8,2). Av de räntebärande tillgångarna utgör 466,1 Mkr likvida instrument och 109,2 Mkr utgörs av premielån. Den orealiserade vinsten uppgick till 29,8 Mkr (-0,9). Realisationsresultatet vid försäljning av aktier och obligationer uppgick till 80,0 Mkr (49,3). Se vidare not 6 och not 7 nedan. Fastigheter Brandkontorets 21 fastigheter är samtliga belägna inom tullarna i Stockholm. Tre av fastigheterna är kontorsfastigheter och de övriga bostadsfastigheter med butiker och kontorslokaler i varierande omfattning i bottenplanet och i vissa fall på flera våningar. Fastigheterna som omfattar sammanlagt kvm, varav kvm avser bostäder fördelat på sammanlagt 512 lägenheter. Resterande kvm fördelas på 195 lokaler. Se vidare not 1 och not 9 nedan. P E R S O N A L Medeltalet anställda har uppgått till 18 (18). Härav utgör 14 (14) tjänstemän och 4 (4) fastighetsskötare. Vid årets utgång var sammanlagt 18 anställda, varav 6 kvinnor och 12 män. En av de anställda arbetar deltid. Pensioner har under året utbetalats med 0,0 Mkr (0,0). De till pensioner avsatta medlen vid årets ingång, 0,1 Mkr, har under året upplösts i sin helhet. Å R S R E D O V I S N I N G 7

10 Fritz von Dardels akvarell av vevbåten Jägaren vid Skeppsholmsbryggan Under och 1800-talen använde man båtar för att ta sig mellan stadsdelarna i Stockholm. Båtarna roddes av kvinnor, roddarmadammer. Under 1840-talet kom en ny typ av båtar som kallades vevbåtar. De framfördes av dalkullor klädda i hembygdsdräkter. I not 24 och 25 lämnas upplysningar om Brandkontorets ersättningspolicy. Ersättning till ledande befattningshavare under året framgår av not 25. R I S K E R O C H O S Ä K E R H E T S FA K T O R E R I Brandkontorets verksamhet finns många risker vilka kan delas in i tre huvudslag: Försäkringsrisker, marknadsrisker och operativa risker. Brandkontoret förvaltar Mkr. Av detta kapital utgör skulder 66 Mkr och försäkringsavsättningar 813 Mkr. Resterande kapital utgörs av beskattat och obeskattat eget kapital. Styrande för förvaltningen av kapitalet är diversifiering och matchning av försäkringsåtagandena. De försäkringstekniska avsättningarna säkerställs genom pantsättning till förmån för försäkringstagarna genom så kallad registerföring av tillgångar. Brandkontoret har ett kapital som med god marginal täcker den erforderliga solvensmarginalen och det totala nettokapitalkravet enligt trafikljusmodellen. Försäkringsrisker Dessa kan delas in i tre huvudslag; teckningsrisker, återförsäkringsrisker och reservsättningsrisker. Teckningsrisken omfattar risken att teckna ny försäkring och värdering av att försäkringen får rätt pris och självrisknivå för att vara lönsam. Pris och självrisk bestäms baserat på erfarenhet och historiska kalkyler jämte bedömning av försäkringsobjektets status. Egendomsförsäkring sker baserat på att riskerna fördelas inom ett större bestånd med geografisk spridning. Brandkontoret tecknar enbart fastighetsförsäkring i Stockholms län men försäkringsbeståndet omfattar närmare fastigheter. Inom allframtidsförsäkringen kan riskerna synas höga, eftersom premien är engångsbetald och ska täcka alla framtida skadekostnader. Premien är emellertid bestämd på så sätt att avkastningen på den i förskott erhållna premien ska täcka de årliga skade- och förvaltningskostnaderna och dessutom vara tillräckligt stor för att utdelning ska kunna ges till försäkringstagarna. Utdelningen beslutas också av bolagsstämman årligen. Av premien intäktsförs 5 procent det året som försäkringen tecknas medan 95 procent sätts av till premiereserven. Det beräknade återuppbyggnadsvärdet för de byggnader som omfattas av Brandkontorets försäkring uppgår till ca 226 miljarder kronor. För att begränsa riskerna och för att det sammanlagda skadeutfallet inte skall bli för stort enskilt år tecknar Brandkontoret återförsäkring för enskilda storskador. Återförsäkringsrisk är risken att betalning inte erhålls från återförsäkringsgivare i enlighet med återförsäkringsavtalen. De återförsäkringsbolag som Brandkontoret är återförsäkrad hos har alla minst A- rating enligt Standard & Poor s eller motsvarande ratinginstitut, varför motpartsriskerna är begränsade. Inom den mottagna återförsäkringen som tecknas i utländska valutor har Brandkontoret valutarisker men dessa är begränsade till följd av den ringa omfattningen av den mottagna återförsäkringen. Se vidare känslighetsanalysen i not Å R S R E D O V I S N I N G

11 Reservsättningsrisken omfattar dels att skuldföra ännu inte intjänad del av försäkringspremien dels att avsätta tillräckliga belopp för inträffade försäkringsfall - både sådana som är kända och sådana som inte är kända. Avsättning för ej intjänade premier omfattar för Brandkontorets del till största delen allframtidsförsäkringspremier. I enlighet med Inkomstskattelagen sätts 95 procent av till en premiereserv som är evig. Avsättning för ej intjänade premier inom årsförsäkringen kommer att intäktsföras inom det kommande året. Avsättning för oreglerade skador, som avsatts framför allt till att ersätta egendomsskador kommer till övervägande del att utbetalas inom de kommande tolv månaderna. Inom fastighetsförsäkringen finns ansvarsförsäkringsmoment där det kan förekomma långa utbetalningstider. Brandkontoret har emellertid ännu så länge förskonats från några mera omfattande ansvarsskador. De stora skadekostnaderna inom fastighetsförsäkringen utgörs av vatten- och brandskador. Vattenskadorna är de mest frekventa och också de som förorsakar de största sammanlagda kostnaderna medan brandskadorna är de som har genomsnittligt högsta skadekostnaden. Idag trafikeras Stockholms vatten av helt andra farkoster än roddarmadammernas båtar. Strandvägen 1, till höger om Dramaten, uppfördes i början av 1900-talet av en av de då ledande byggherrarna i Stockholm, Isaak Hirsch. Fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret. Marknadsrisker Brandkontorets försäkringsrisker utgörs av skador på fastigheter. En stor del av kapitalet, 42 procent, är därför placerat i direktägda fastigheter vars värdeutveckling följer samma mönster som försäkringsåtagandena. Risken att bli stående med outhyrda lokaler och lägenheter är mycket begränsad eftersom samtliga fastigheter Hvad sjöförbindelserna mellan de olika stadsdelarna och de närmaste omgifningarna angår, så förmedlades de egentligen endast af roddbåtar, med sina besättningar af gamla, duktiga madammer. Deras stora oformliga båtar, rymmande ända till trettio personer,... Ur Adolf Hellanders bok Stockholmstyper från Teckning i Illustrerad Tidning, nr 3 den 20 januari Å R S R E D O V I S N I N G 9

12 Tyska Brunn på Tyska brunnsplan uppfördes 1785 efter ritningar av vice stadsarkitekt Erik Palmstedt. är belägna inom tullarna i Stockholm. Fastigheterna består till övervägande del av 1-3 rumslägenheter som är mycket eftertraktade hyresobjekt. Butiks- och kontorslokalerna hyrs ut på treårskontrakt och har olika förfallotider. Det finns inte några lokaler med mycket stora ytor, varför enhandsriskerna är små och det finns alltid en viss efterfrågan på butiks- och kontorslokaler i Stockholms innerstad. Aktieportföljen, som huvudsakligen består av investeringar i svenska företag, omfattar 45 procent av tillgångarna. De svenska företagen har stora delar av sin verksamhet internationellt och de är således beroende av konjunkturutvecklingen inom alla delar av världen, vilket också blir fallet för Brandkontorets investeringar i dessa företag. De räntebärande tillgångarna, sammanlagt 13 procent av kapitalet, investeras dels i premielån till försäkringstagarna, dels i obligationer och certifikat utgivna av kreditvärdiga emittenter. Dessa motpartsrisker på utgivare eller emittent benämns kreditrisk. Såväl räntebaserade placeringar, aktieplaceringar och Även Stortorgsbrunnen är ritad av Erik Palmstedt, Mellan 1857 och 1953 stod brunnen på Brunkebergstorg och fick då namnet Brunkebergspumpen. 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G

13 placeringar i fastigheter är beroende av ränteutvecklingen. Aktieplaceringarna är beroende av utvecklingen på aktiemarknaderna. Ett fåtal aktieplaceringar är gjorda i utländskt noterade aktier, varför valutariskerna inom kapitalförvaltningen är begränsade. Likviditetsrisk är risken för att ett företag får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med finansiella och försäkringstekniska skulder. Brandkontoret har god likviditet eftersom premierna i försäkringsrörelsen betalas in i förskott och stora skadeutbetalningar ofta är kända långt innan de förfaller. Se vidare känslighetsanalysen i not 17. Operativa risker De operativa riskerna utgörs av datorer, system och rutiner som utnyttjas i förvaltningen liksom av de anställda som sköter dem. För de utnyttjade systemen finns det rutiner som säkerställer att de går att återställa efter skadehändelse. Flertalet av de utnyttjade rutinerna finns dokumenterade. Även om Brandkontoret är en liten arbetsplats finns det god kunskap hos personalen för att ersätta varandra i händelse av sjukdom etc. Många av de tjänster som Brandkontoret behöver i mindre omfattning köps av fristående konsulter, vilka i flertalet fall har en nära relation till kontoret. Den verksamhet som Brandkontoret bedriver är inte så unik utan det finns goda möjligheter att ersätta personal vars anställning av olika anledning upphör. Ytterligare information om Brandkontorets risker och riskhantering redovisas under not 2. inte färdigt och förändringar kan ske i regler och tolkningar såväl vad gäller beräkningen av kapitalbas som kapitalkrav. Ö V R I G T Koncernen består av moderbolaget Brandkontoret ( ) samt det helägda dotterbolaget Aglaurus AB ( ). H Ä N D E L S E R E F T E R B A L A N S DAG E N Det har efter den 31 december 2013 inte uppkommit händelser som väsentligt påverkar bolagets verksamhet eller finansiella ställning. Järntorgsbrunnen, byggd 1829, är en av de tre historiska brunnarna i Gamla stan och utgör i dag en dekorativ mittpunkt på Järntorget i Gamla stan. S O LV E N S I I Det framtida solvensregelverket för försäkringsbolag, Solvens II, kommer till delar att implementeras i svensk lag och Finansinspektionens föreskrifter 1 januari Brandkontoret har tagit fram en ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). Det är den beskrivning av riskhantering och riskvärdering som ger styrelsen kunskap om riskbilden och om vilket kapital som behövs för att täcka verksamhetens risker. Enligt nuvarande principer för att driva verksamheten i Brandkontoret krävs ett riskkapital om 30 Mkr. Enligt den internt framtagna ORSA krävs ett kapi tal motsvarande detta belopp. Eftersom Brandkontoret vid utgången av 2013 har ett riskbärande kapital om Mkr kommer de nya kraven inte att medföra annan belastning på verksamheten än att rapporteringen kommer att bli mer arbetskrävande. Solvens II-regelverket är Å R S R E D O V I S N I N G 1 1

14 V E R K S A M H E T S R E S U LTAT Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 450,5 Mkr (375,8). Resultatet efter skatt uppgick till 330,1 Mkr (355,5). Totalresultatet efter skatt uppgick till 327,9 Mkr (354,3). Det fria egna kapitalet och orealiserade övervärden inom Allframtidsförsäkringen av Serie III, som internt redovisas som en egen verksamhet, överstiger den utdelning som föreslås för Serie III. Konsolideringskapitalet uppgick till 3 487,2 Mkr (3 175,8). I övrigt hänvisas till efterföljande resultat-, balansräkningar och tilläggsupplysningar med noter. S T Y R E L S E Brandkontorets styrelse består av Olle Nordström (ordförande), Birgitta Härnblad (vice ordförande), Torbjörn Callvik (verkställande direktör), Eva Cederbalk, Jan Ellström, Erik Lindvall och Lars-Göran Orrevall. Den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för nya bostäder och nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och strategisk infrastruktur som exempelvis Spårväg City. Fastigheten Abisko 4 på Fågelhundsgatan är försäkrad hos Brandkontoret. 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G

15 V I N S T D I S P O S I T I O N Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som lyder: Brandkontorets goda konsolidering medför att den ordinarie utdelningen i Serie I och Serie III i princip bestäms med utgångspunkt från hela resultatet med avdrag för orealiserade och realiserade värdeförändringar. Eventuell bonusutdelning avgörs av i vilken omfattning realisationsresultat uppstått. Det är styrelsens ambition att det reala värdet av den ordinarie utdelningen över tiden ska höjas. Av de vinstmedel som stod till förfogande vid bolagsstämman 2013 har enligt överstyrelsens beslut kr avsatts till utdelning och återstoden överförts i ny räkning. Till överstyrelsens förfogande står: Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa kronor Av de fria vinstmedlen utgör kronor orealiserade värdeförändringar. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till utdelning åt de enligt 9 bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna Ingående i Serie I avsättes dels ett belopp som motsvarar 10 kronor för kronor vinstutdelningsberättigat belopp dels en bonus som motsvarar 3 kronor och 10 öre för kronor vinstutdelningsberättigat belopp Ingående i Serie III avsättes dels ett belopp som motsvarar 3 kronor och 75 öre för kronor vinstutdelningsberättigat belopp dels en bonus som motsvarar 1 krona för kronor vinstutdelningsberättigat belopp Summa utdelning samt att i ny räkning överföres Summa kronor V I N S T D I S P O S I T I O N 1 3

16 F E M Å R S Ö V E R S I K T Belopp i Mkr Premieinkomst 1) 126,5 139,6 126,9 126,7 125,3 Premieintäkt 105,8 103,5 98,7 97,2 96,2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 20,8 16,8 22,8 23,3 23,6 Kapitalavkastning netto 189,7 173,2 149,5 105,6 227,2 Försäkringsersättningar -52,3-66,6-69,9-76,4-64,9 Försäkringsrörelsens tekniska resultat 42,0 21,1 23,1 16,2 27,9 Årets resultat 327,9 354,3-2,8 424,0 454,7 Ekonomisk ställning Placeringstillgångar, verkligt värde 4 214, , , , ,1 Försäkringstekniska avsättningar 812,9 790,1 751,4 729,6 683,8 Konsolideringskapital Garantifonden 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 Andra fonder 53,6 56,7 58,6 53,6 53,8 Övrigt eget kapital 2 653, , , , ,2 Obeskattade reserver 160,0 133,3 91,4 88,2 120,6 Summa 2 888, , , , ,6 Uppskjuten skatteskuld på övervärden i placeringstillgångar 598,4 545,8 600,3 640,7 524,0 Summa 3 487, , , , ,6 (varav uppskjuten skatt) -633,6-580,9-624,3-663,9-555,7 Kapitalbas 3 384, , , , ,1 Erforderlig solvensmarginal 30,8 30,2 31,6 32,9 33, NYCKELTAL Försäkringsrörelsen Skadeprocent - netto 53,0 69,2 76,1 84,6 72,5 Driftkostnadsprocent - netto 25,6 26,3 23,5 23,3 22,9 Totalkostnadsprocent - netto 78,6 95,5 99,6 107,9 95,4 Kapitalförvaltningen Direktavkastning, % 3,0 3,6 3,6 3,3 3,2 Total avkastning, % 10,9 10,2 0,1 16,6 18,1 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, % Utdelning till delägare Kronor per tusen i försäkringsbelopp 2) Serie I 13,10 12,40 12,00 8,50 12,50 Serie III 4,75 4,65 4,50 3,20 4,80 Utdelning, Mkr 102,5 95,8 92,0 63,3 91,5 1) Varav allframtidsförsäkring 19,9 36,2 28,2 32,1 29,2 årsförsäkring 91,1 89,9 85,0 81,3 83,0 mottagen återförsäkring 15,5 13,5 13,7 13,3 13,1 2) För 2013 styrelsens förslag 1 4 F E M Å R S Ö V E R S I K T

17 R E S U L T A T A N A L Y S F Ö R Belopp i Mkr Med direkt försäkring avses i nedanstående resultatanalys i sin helhet försäkring för brand- och annan skada på egendom. Skadeförsäkringsrörelsens Allframtids- Årsförsäkring Summa tekniska resultat försäkring Direkt Mottagen försäkring återförsäkring Totalt Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 0,9 82,5 83,4 15,3 98,7 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 18,7 1,6 20,3 0,5 20,8 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -0,2-39,3-39,5-12,8-52,3 Driftkostnader -11,4-10,1-21,5-3,7-25,2 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ,0 34,7 42,7-0,7 42,0 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ,4 11,0 15,4 5,7 21,1 Avvecklingsresultat ,0 14,3 14,3 1,9 16,2 Försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker 702,8 33,4 736,2 0,2 736,4 Oreglerade skador 1,0 45,7 46,7 29,8 76,5 Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 703,8 79,1 782,9 30,0 812,9 Noter till Resultatanalys Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 19,9 91,1 111,0 15,5 126,5 Premier för avgiven återförsäkring -0,1-7,0-7,1 - -7,1 Förändringar i ej intjänade premier och kvardröjande risker -18,9-1,6-20,5-0,2-20,7 Summa premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 0,9 82,5 83,4 15,3 98,7 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring -0,2-47,1-47,3-2,9-50,2 Återförsäkrares andel Förändring i oreglerade skador Före avgiven återförsäkring - 7,8 7,8-9,9-2,1 Återförsäkrares andel Summa Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -0,2-39,3-39,5-12,8-52,3 R E S U L T A T A N A L Y S 1 5

18 R E S U LTAT R Ä K N I N G O C H R A P P O R T Ö V E R T O TA L R E S U LTAT Belopp i Mkr TEKNISK REDOVISNING Not Premieintäkter efter avgiven återförsäkring Premieinkomst 126,5 139,6 Premier för avgiven återförsäkring -7,1-7,3 Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker -20,7 98,7-36,1 96,2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 3 20,8 16,8 Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring Utbetalda ersättningar före avgiven återförsäkring -50,2-64,1 Förändring i avsättning för oreglerade skador -2,1-52,3-2,5-66,6 Driftkostnader 4,5-25,2-25,3 Tekniskt resultat 42,0 21,1 ICKE TEKNISK REDOVISNING Tekniskt resultat enligt ovan 42,0 21,1 Kapitalavkastning, intäkter 6 245,2 217,6 Orealiserade vinster på placeringstillgångar 239,6 198,3 Kapitalavkastning, kostnader 7-55,5-44,4 Orealiserade förluster på placeringstillgångar - - Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 3-20,8 408,5-16,8 354,7 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 450,5 375,8 Förändring av säkerhetsreserv -26,7-0,3 Avsättning till periodiseringsfond - -41,6 Resultat före skatt 423,8 333,9 Skatt på årets resultat 8-93,7 21,6 Årets resultat 330,1 355,5 Rapport över totalresultat Årets resultat 330,1 355,5 Poster som inte ska återföras i resultaträkningen Tottieska fonden 1) -3,3-2,2 Återförd utdelning 1,1 1,0-2,2-1,2 Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -2,2-1,2 Totalresultat för året 327,9 354,3 1) Tottieska fondens medel skulle ursprungligen (år 1847) användas för pensioner till tornväktares eller personers, som under biträde med släckning av bränder vådligen omkommit, i fattigdom efterlämnade änkor och oförsörjda barn. År 2006 utvidgades ändamålet att även innefatta projekt som ligger inom Brandkontorets eller dess ägares intresseområden. Bidrag skall i princip endast utgå till projekt som ej kan anses vara statens eller kommunens ansvarsområde eller därest projektet icke kan beräknas komma till stånd under överskådlig tid i brist på anslag. Det skall klart framgå att projektet tillkommit med hjälp från Brandkontoret i avsikt att stärka Brandkontorets varumärke. 1 6 R E S U L T A T R Ä K N I N G

19 B A L A N S R Ä K N I N G D E N 3 1 D E C E M B E R Belopp i Mkr TILLGÅNGAR Not Placeringstillgångar Byggnader och mark , ,0 Aktier i koncernföretag 10 0,1 0,1 Aktier och andelar , ,0 Obligationer och andra räntebärande värdepapper ,9 290,8 Övriga lån , ,7 115, ,4 Fordringar Fordringar avseende återförsäkring 3,5 3,0 Övriga fordringar 4,2 7,7 6,2 9,2 Andra tillgångar Materiella tillgångar 1,4 1,5 Kassa och Bank 134,4 135,8 106,3 107,8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter 3,5 8,9 Övriga förutbetalda kostnader 1,7 5,2 0,5 9,4 Summa tillgångar 4 363, ,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Garantifond 1) 22,0 22,0 Andra fonder 53,6 75,6 56,7 78,7 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2 325, ,7 Årets resultat 327, ,2 354, , , ,7 Obeskattade reserver ,0 133,3 Försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier ,4 715,7 Oreglerade skador 20 76,5 812,9 74,4 790,1 Avsättning för andra risker och kostnader Pensioner - 0,1 Skatter 8 595,6 595,6 534,9 535,0 Skulder Övriga skulder 21 36,5 36,5 38,6 38,6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29,6 26,1 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 363, ,8 POSTER INOM LINJEN Not Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser , ,8 Ansvarsförbindelser Inga Inga Åtaganden Inga Inga 1) Enligt bolagsordningen skall Garantifonden utgöra 22 Mkr. Fonden skall vid behov användas till skadeersättningar och andra utgifter. B A L A N S R Ä K N I N G 1 7

20 K A S S A F L Ö D E S A N A LY S Belopp i Mkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster exklusive räntor 410,0 320,6 Erhållna räntor 13,8 13,3 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -292,6-205,5 Betald inkomstskatt -41,0-32,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 90,2 95,5 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning av rörelsefordringar (+) 5,8-13,1 Ökning (+)/Minskning av rörelseavsättningar (-) 30,6 34,6 Ökning (+)/Minskning av rörelseskulder (-) -0,8-33,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 125,8 83,7 Investeringsverksamheten Investeringar i maskiner o inventarier * köpt -0,2-0,2 * sålt 0,0-0,2 0,0-0,2 Placering i fastigheter * köpt 0,0-9,3 * sålt 0,0 0,0 0,0-9,3 Placering i aktier * köpt -151,2-84,7 * sålt 148,6-2,6 87,7 3,0 Placering i räntebärande värdepapper * köpt -86,6-137,4 * sålt 87,5 0,9 184,5 47,1 Kassaflöde från Investeringsverksamheten -1,9 40,6 Finansieringsverksamheten Lämnad utdelning -95,8-92,0 Kassaflöde från Finansieringsverksamheten -95,8-92,0 Årets kassaflöde 28,1 32,3 Likvida medel vid årets början 106,3 74,0 Likvida medel vid årets slut 1) 134,4 106,3 F Ö R Ä N D R I N G AV E G E T K A P I TA L Belopp i Mkr Garanti- Andra Fritt Totalt fond fonder eget kapital eget kapital Ingående balans ,0 58, , ,4 Årets resultat 355,5 355,5 Utdelningar -92,0-92,0 Återförd utdelning m m -1,9 0,7-1,2 Eget kapital ,0 56, , ,7 Årets resultat 330,1 330,1 Utdelningar -95,8-95,8 Återförd utdelning m m 2) -3,1 0,9-2,2 Eget kapital ,0 53, , ,8 1) Likvida medel definieras som kassa och bank 2) Outtagen utdelning som efter 10 år resultatförs 1 8 K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Årsredovisning 2012. Stockholms Stads Brandförsäkringskontor försäkrar sedan 1746

Årsredovisning 2012. Stockholms Stads Brandförsäkringskontor försäkrar sedan 1746 Årsredovisning 2012 Stockholms Stads Brandförsäkringskontor försäkrar sedan 1746 Fastigheten Prästgatan 78, där konstnären Carl Larsson bodde som barn, är försäkrad i Brandkontoret. Minnestavlan på huset

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 T v å h u n d r a s e xt i o n i o n d e v e r k s a m h e t s å r e t Va l s a m m a n t r Ä d e Valsammanträde äger rum den 26 mars 2015 klockan 16.30 i Brandkontorets

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

XBT Provider AB (publ)

XBT Provider AB (publ) Delårsrapport för XBT Provider AB (publ) För perioden 2016-01-01-2016-06-30 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr 2016-06-30 2015-12-31 delår helår Nettoomsättning 884

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Uppgift 1 (max 10 poäng) Vid utgången av år 4 uppvisar firma Vegakonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Uppgift 1 (max 10 poäng) Vid utgången av år 4 uppvisar firma Vegakonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 (max 10 poäng) Vid utgången av år 4 uppvisar firma Vegakonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 200 Eget kapital 200 Kundfordringar 300 Övr.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer