GT SE Bruksanvisning GT jordvärmepump

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GT010101148SE Bruksanvisning GT jordvärmepump"

Transkript

1 GT SE Bruksanvisning GT jordvärmepump Läs noga igenom denna tekniska anledning innan montering, injustering eller service av anläggning!

2

3 Innehåll 1. Inledning Beskrivning av jordvärmepumpens funktion Användning Funktioner som kan styras via kontrollpanelen Användning av kontrollpanelen Bläddra i menyerna och ändra inställningar Användarnivåer Byta användarnivå Grundläggande funktioner pumpens status och temperatur Inställningar för tid och datum Val av språk Välja driftläge för värmekretsen Ställa in tidsprogram Ändra värmekurva Ange semesterinställningar för värmekrets 1 och Ändra temperatur och läge för tappvarmvatten Ändra fördröjningstid för elpatron Nöddrift Forcerad laddning av tappvarmvatten Ytterligare tidsprogram Menynivåer för användare och fabriksinställningar Fjärrkontroll (extra utrustning) Placering av rumsenheten Val av driftläge Driftlägen Inställning av rumstemperatur Använda närvaroknappen Visning av information Symboler Inställningar Rengöring av kollektorkretsens filter Felsökning Tekniska data... 22

4 1. Inledning Denna instruktion är avsedd för jordvärmepumpar från Geopro. Be installatören att fylla i samtliga installationsdokument som sedan skickas till tillverkaren. Installationsdokumenten måste vara ifyllda för att tillverkarens garanti ska gälla. Läs dessa instruktioner noggrant innan du börjar använda enheten. Samtliga instruktioner måste följas noga. Tre olika symboler används för att göra dig uppmärksam på viktig information i den här handboken. FARA! Varnar för att personskador kan uppstå om inte instruktionerna följs noggrant. VARNING! Varnar för att något kan orsaka skador på en komponent, enhet, process eller på omgivningen om inte instruktionerna följs. Obs! Uppmärksammar dig på viktig information. FÖRVARA INSTRUKTIONERNA NÄRA ENHETEN! GT SE 4/24

5 2. Beskrivning av jordvärmepumpens funktion Figur 1. Beskrivning av jordvärmepumpens funktion. 1. Förångare A Kollektorkrets 2. Kompressor B Köldkrets 3. Kondensor C Värmekrets 4. Expansionsventil Värmepumpens funktion bygger på tre slutna kretsar: Kollektorkretsen som tar upp värme. Köldkretsen, som finns inne i själva värmepumpen. Värmekretsen mellan värmepumpen och en varmvattenberedare. Värmepumpens funktion bygger på förångning och kondensation av ett köldmedium som cirkulerar i värmepumpen. När vätskan som cirkulerar i kollektorkretsen pumpas ut i kollektorkretsen från förångaren är den mycket kall. När vätskan cirkulerar genom kollektorkretsen tar den upp värmeenergi från mark eller vatten. När vätskan har cirkulerat genom kollektorkretsen kommer den tillbaka till förångaren där dess värmeenergi överförs till ett köldmedium innan den åter pumpas ut i kollektorkretsen. Köldmediet är kallare än den vätska som kommer från kollektorkretsen, vilket innebär att värme överförs från vätskan i kollektorkretsen till köldmediet. Värmeöverföringen gör att köldmediet övergår i ångform. Det förgångat köldmediet leds in i en kompressor, där köldmediet komprimeras med hjälp av ett högt tryck. Tryckhöjningen leder till att det gasformiga koldemediets temperatur höjs och blir högre än temperaturen av vattnet i värmeketsen. Den heta högkompimerade gasformiga köldmediet leds nu till en kondensor där dess värmeenergi överförs till vattnet som cirkulerar mellan värmepumpen och varmvattenberedaren. När köldmediet överför värmeenergin till vattnet sjunker dess temperatur och det återgår till vätskeform igen. Från kondensorn leds köldmediet vidare till en expansionsventil där dess tryck och temperatur sjunker. När köldmediet har passerat expansionsventilen leds det återigen in i förångaren där det påbörjar en ny cykel och tar upp värme från den vätska som kommer från kollektorkretsen. GT SE 5/24

6 3. Användning 3.1. Funktioner som kan styras via kontrollpanelen 1. Tappvarmvattenknapp: val av värmeläge för TVV 2. Val av värmeläge Kylning (aktiveras med kylningsknappen; används ej) Automatiskt (styrning via tidsprogram) Komfortbörvärde Ekonomibörvärde Frysskyddsbörvärde 3. Infoknapp: visar mätresultat och felinformation 4. ESC-knapp: avbryt inställningar, återställer menyerna 5. Inställningsratt: komfortbörvärde, bläddra i menyer, ändra inställningar 6. OK-knapp: val och bekräftande av inställningar 7. Kylningsknapp 8. Återställningsknapp: återställning av fel 9. Strömbrytare GT SE 6/24

7 3.2. Användning av kontrollpanelen När värmepumpen är installerad och påslagen visas startskärmen. Följande bild visar en exempel av startskärmen. Figur 2. Startskärmen Om startskärmen inte syns tryck upprepade gånger på ESC-knappen till startskärmen visas. Ett svart streck under symbolen visar det valda värmeläget på startskärmen. Tiden visas på skärmens högra sida och längst ned visas om uppvärmningen är på eller av. Obs! Starta alltid från startskärmen när du kontrollerar information om systemet eller ändra inställningar. Kontrollpanelens användargränssnitt påminner om ett datorprogram med olika menyer. Varje meny innehåller olika funktioner som kan användas för att styra värmepumpen. Om du vill ändra en inställning för uppvärmningssystemet börja med att välja menyn. Välj sedan den funktion du vill ändra. Efter att ha ändrat inställningen bekräfta detta genom att trycka på OK-knappen Bläddra i menyerna och ändra inställningar 1. Tryck på OK-knappen för att komma till menyerna. 2. Välj en meny med hjälp av inställningsratten och tryck på OK-knappen. 3. Bläddra till en undermeny eller till det värde du vill justera och tryck på OK-knappen. 4. Använd inställningsratten för att ändra ett värde eller välja ett alternativ. 5. Bekräfta ditt val genom att trycka på OK-knappen. Du kan använda ESC-knappen för att backa i menyerna utan att spara några ändringar. GT SE 7/24

8 Användarnivåer Systemet har olika användarnivåer med olika grupperingar av inställningar. Till användaren på en viss nivå visas endast de inställningar som är tillgängliga för den aktuella nivån. De tillgängliga användarnivåerna är: Slutanvändare Idrifttagning Expert (kräver kod) OEM (kräver kod) OEM2 (kräver kod) Byta användarnivå 1. Välj Byt användare på startskärmen. 2. Tryck på OK-knappen. 3. Håll infoknappen intryckt under tre sekunder för att se listan med användarnivåer. 4. Välj en användarnivå med hjälp av inställningsratten och bekräfta ditt val genom att trycka på OK-knappen. FARA! Felaktiga parameterinställningar på nivån för idriftsättning kan orsaka en felaktig funktion hos enheten eller skada enheten. Aldrig ändra dessa inställningar! 3.3. Grundläggande funktioner pumpens status och temperatur 1. Tryck på infoknappen. Olika värden och eventuella störningar syns på skärmen. 2. Bläddra värden med inställningsratten eller infoknappen Inställningar för tid och datum Använd menyn Inställningar för tid och datum för att ställa in tid, datum och årtal för din värmepump. Värmepumpen växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid. Datumen för denna växling är fastsätta vilket innebär att klockan kan visa fel tid med en timme under några dagar varje år Val av språk På menyn Användarinställningar kan du välja menyspråket. Du kan välja mellan tio olika språk på de värmepumpar som säljs i Finland Välja driftläge för värmekretsen Du kan använda knappen som finns i kontrollpanelens övre högra hörn för att välja ett driftläge för värmekrets 1 och 2. Följande driftlägen kan väljas: Kylning, aktiveras med kylningsknappen (används ej) Automatiskt (styrning via tidsprogram) Komfortbörvärde Ekonomibörvärde Frysskydd GT SE 8/24

9 Obs! Om du väljer det automatiska läget måste du även skapa ett tidsprogram för de önskade tidsperioderna. 1. Ange datum när du har ställt in tidsperioderna. 2. Ange tidsperioder för komfortanvändning. Under övriga tider används driftläget Ekonomibörvärde Ställa in tidsprogram 1. Tryck på OK-knappen när startskärmen visas för att öppna menyerna. 2. Välj Tidsprog. värmekrets 1 och tryck på OK-knappen. Om du i stället vill ställa in ett tidsprogram för värmekrets 2 väljer du menyn Tidsprog. värmekrets Välj de veckodagar du vill ställa in tider för och tryck på OK-knappen. 4. Ange ett värde med hjälp av inställningsratten. Bekräfta dina ändringar genom att trycka på OK-knappen. Om du har valt det automatiska läget väljer du sedan även motsvarande tidsprogram med önskade tidsperioder. Du kan ställa in tidsperioderna under Tidsprogram på menyerna för värmekrets 1 och 2. Komfortbörvärdet kommer att användas för uppvärmningen under de valda tiderna. Ekonomibörvärdet kommer att användas under övrig tid Ändra värmekurva Fabriksinställningen för värmekurvan är 0,8, vilket är det förinställda värdet för hus som värms upp med hjälp av varmvattenradiatorer. En lämplig inställning för hus med vattenburen golvvärme brukar vara 0,44 0,50. Du ändrar inställningen för värmekurvan i menyerna för respektive värmekrets: Värmekrets 1 eller Värmekrets 2. Följande figur visar en uppsättning värmekurvor, vilka samtliga är avsedda att ge en inomhustemperatur på 20 grader. C ,5 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0, ,5 30 0, D C Ändra värmekurva för värmekrets 1 Ändra inställningen för värmekurvan för värmekrets 1 på menyn Värmekrets 1. Ändra värmekurvans lutning på menyrad 720: Lutning värmekurva. GT SE 9/24

10 Ändra värmekurva för värmekrets 2 Ändra inställningen för värmekurvan för värmekrets 2 på menyn Värmekrets 2. Ändra värmekurvans lutning på menyrad 1020: Lutning värmekurva Ange semesterinställningar för värmekrets 1 och 2 På menyerna Semester värmekrets 1 och Semester värmekrets 2 kan du ställa in datum då rumstemperaturen ska sänkas, till exempel när du är på semester. Denna inställning är endast aktiv när automatiskt läge har valts för den aktuella värmekretsen Ändra temperatur och läge för tappvarmvatten Du kan slå på och stänga av uppvärmningen av tappvarmvatten genom att trycka på tappvarmvattenknappen i kontrollpanelens övre vänstra hörn. När du använder tappvarmvattenknappen aktiveras inte värmepumpen enligt inställningen för temperatur i varmvattenberedarens övre del. Ställ in komforttemperatur och reducerad temperatur för tappvarmvatten på menyn Tappvarmvatten, på rad 1610: Komfortbörvärde respektive rad 1612: Ekonomibörvärde. När uppvärmningen av tappvarmvatten är aktiverad följer den tidsprogram 4. Använd denna meny för att ställa in datum och tidsperioder för komfortinställningar för tappvarmvatten. Ekonomibörvärdet kommer att användas under övrig tid Ändra fördröjningstid för elpatron Om elpatronen aktiveras för tidigt, i onödan eller för sent kan du ändra fördröjningstiden för elpatronen på menyn Värmepump; på menyrad 2881: Blockeringstid El framledning. Huvudregeln är att fördröjningstiden bör vara längre om värmepumpen är kopplad till en stor varmvattenberedare och kortare om värmepumpen är kopplad till en liten varmvattenberedare Nöddrift När ett feltillstånd har inträffat i jordvärmepumpen och kompressorn inte kan producera någon värme kan nöddrift användas. Nöddrift innebär att elpatronerna i både värmepumpen och i varmvattenberedaren används för att producera varmvatten och vatten för uppvärmning. Du aktiverar nöddriften via menyn /special genom att välja alternativet Ja på menyrad Forcerad laddning av tappvarmvatten Om förbrukningen av tappvarmvatten kommer att öka tillfälligt kan du genomföra en forcerad laddning cirka 10 minuter innan ökningen kommer att inträffa. Håll tappvarmvattenknappen på kontrollpanelen intryckt under tre sekunder för att aktivera en forcerad laddning. Värmepumpen börjar värma upp vatten till den nominella inställningen även om den inställda temperaturdifferensen ännu inte har nåtts. Funktionen kan användas även om inställningen för ekonomibörvärde har valts för värmepumpen eller om läget för tappvarmvatten har inaktiverats Ytterligare tidsprogram I systemet finns även tidsprogram 5 som inte är konstant kopplat till något funktion. Vid idriftsättningen kan till exempel avstängning av kylkretsen eller styrning av cirkulationspumpen hanteras med hjälp av tidsprogram 5. Styrning av externa enheter via tidsprogram kan konfigureras vid idriftsättningen. Inställningen av tidsperiod görs på samma sätt som för andra tidsprogram. GT SE 10/24

11 3.4. Menynivåer för användare och fabriksinställningar Följande tabell visar de menyrader som är tillgängliga för slutanvändare. Inställningar för tid och datum 1 Timmar/minuter Inställning av tid - 2 Dag/månad Inställning av datum - 3 År Inställning av år - Användare 20 Språk Val av språk för kontrollpanelen Finska Tidsprogram för värmekrets Förval Anger dagar för tidsgränser Må Sö Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet 06: Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet 516 Standardvärden Välj Ja för att återställa standardvärdena Nej Tidsprogram för värmekrets 2 22: Förval Anger dagar för tidsgränser Må Sö Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet 06: Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet 536 Standardvärden Välj Ja för att återställa standardvärdena Nej : GT SE 11/24

12 Tidsprogram 4 TVV 600 Förval Anger dagar för tidsgränser Må Sö Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet 04: Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet 09: Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet 16: Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet 616 Standardvärden Välj Ja för att återställa standardvärdena Nej Semestervärmekrets 1 22: Förval Val av fasnummer, 8 olika alternativ för tidsperioder Fas Start Det datum då börvärdet reduceras Slut Det datum då värdena återställs Driftnivå Val av nivå för temperaturminskning Reducerad Semestervärmekrets Förval Val av fasnummer, 8 olika alternativ för tidsperioder Fas Start Det datum då börvärdet reduceras Slut Det datum då värdena återställs Driftnivå Val av nivå för temperaturminskning Reducerad Värmekrets Komfortbörvärde 712 Ekonomibörvärde Värmekrets 2 Lutning värmekurva Sommar/vinter värmegräns Anger den rumstemperatur som värmekretsen ska uppnå vid komfortbörvärde 20 Anger den rumstemperatur som värmekretsen ska uppnå vid ekonomibörvärde 18 Se kurvor under Ändra värmekurva 0,8 Temperatur för start-/stoppfunktionen för cirkulation för uppvärmning. Används endast i automatiskt driftläge Driftläge Anger driftläge Automatiskt 1010 Komfortbörvärde 1012 Ekonomibörvärde 1020 Lutning värmekurva Anger den rumstemperatur som värmekretsen ska uppnå vid komfortbörvärde Anger den rumstemperatur som värmekretsen ska uppnå vid ekonomibörvärde Se kurvor under Ändra värmekurva 0, GT SE 12/24

13 1030 Sommar/vinter värmegräns Temperatur för start-/stoppfunktionen för cirkulation för uppvärmning. Används endast i automatiskt driftläge 18 Tappvarmvatten 1610 Komfortbörvärde Komfortbörvärde för temperatur för tappvarmvatten Ekonomibörvärde Ekonomibörvärde för temperatur för tappvarmvatten 50 Värmepump 2881 Blockeringstid El framledning Den tid som måste förflyta från värmepumpens start innan elpatronen aktiveras 60 /service 7120 Ekonomidrift Aktiverar ekonomidrift Nej 7141 Nöddrift Diagnostik för värmekällan Om värmepumpen inte fungerar kan nöddriften aktiveras och uppvärmningen görs med hjälp av elpatronen Nej 8410 Returtemp VP Visar returvattentemperaturen för värmepumpen 8411 Börvärde VP Visar börvärde för returvatten för värmepumpen 8412 Framledningstem p VP Visar temperaturen för kondensorns framledningsvatten Källa ingångstemp Källa utgångstemp Visar temperaturen för värmepumpens ingångskrets Visar temperaturen för värmepumpens utloppskrets GT SE 13/24

14 Diagnostik för förbrukare 8700 Utomhustempera tur Den aktuella utomhustemperaturen 8701 Utetemp min Den lägsta utomhustemperaturen 8702 Utetemp max Den högsta utomhustemperaturen 8740 Rumstemp 1 Rumstemperatur för eventuell utegivare för krets Rumsmodell temperatur 1 Rumsinställning för värmekrets Tilloppstemp 1 Utgående vattentemperatur för värmekrets Tilloppstemp 1 Inställning för utgående vatten för värmekrets Rumsmodell temperatur 2 Rumsmodell börvärde 2 Rumstemperatur för eventuell utegivare för krets 2 Rumsinställning för värmekrets Tilloppstemp 2 Utgående vattentemperatur för värmekrets Tillopp börvärde 2 Tappvatten temp 1 Tappvatten börvärde Inställning för utgående vatten för värmekrets 2 Temperatur i den övre delen av varmvattenberedaren Inställning för den undre delen av varmvattenberedaren 8980 Tank temp 1 Temperatur i den mellersta delen av varmvattenberedaren 8981 Tank börvärde Temperatur vid anoden i den nedre delen av varmvattenberedaren 8982 Tank temp 2 Temperatur i den nedre delen av varmvattenberedaren GT SE 14/24

15 4. Fjärrkontroll (extra utrustning) 1. Val av värmeläge för tappvarmvatten 2. Val av driftläge 3. Symboler för uppvärmningsläge 4. ESC-knapp: avbryt inställningen 5. Inställningsratt: bläddra i menyerna och ändra inställningar 6. OK-knapp: bekräfta inställningar 7. Närvaroknapp 8. Infoknapp Fjärrkontrollsystemet består av två komponenter: en mottagare och en rumenhet. Mottagaren är ansluten till huvudstyrenheten i värmepumpen. Den trådlösa rumenheten används även som temperatursensor. Mottagarens räckvidd är ganska lång, men i byggnader med betongväggar kan ibland signalförstärkare behöva användas. Signalförstärkare kan beställas separat Placering av rumsenheten Placera rumsenheten i vardagsrummet. Observera följande: Välj en position för installation där enhetens sensor kan mäta rumstemperaturen så noggrant som möjligt. Placera inte enheten så att temperatursensorn utsätts för direkt solljus eller källor som avger värme eller kyla. Placera enheten cirka 1,5 m ovanför golvet Val av driftläge Tryck på knappen för val av driftläge för att växla mellan de olika driftlägena. Det valda driftläget indikeras av en stapel under det aktuella driftläget. GT SE 15/24

16 Driftlägen Automatiskt läge Det automatiska driftläget styr rumstemperaturen enligt ett förvalt tidsprogram. Läget för kontinuerlig drift Läget för kontinuerlig drift håller rumstemperaturen på den valda nivån. Uppvärmning till komfortbörvärdet Uppvärmning till ekonomibörvärdet Frysskyddsläge När frysskyddsläget har valts är uppvärmningssystemet inaktiverat, men frysskyddet är aktivt (frysskyddstemperatur). TVV-läge Tappvarmvattnet värms upp enligt det valda driftläget Inställning av rumstemperatur 1. Använd inställningsratten för att öka eller minska komfortbörvärdet. 2. Bekräfta inställningen genom att trycka på knappen för driftläge. 3. Tryck på OK-knappen om du vill välja ekonomibörläget. Välj sedan programsidan Värmekrets och ändra inställningen för ekonomibörläget. Obs! Det kan ta minst två timmar innan rumstemperaturen anpassas till de ändrade inställningarna. GT SE 16/24

17 Använda närvaroknappen Om rummen inte skall användas under en längre tidsperiod kan du sänka rumstemperaturen och spara energi genom att trycka på närvaroknappen. När rummen ska användas igen trycker du bara på närvaroknappen för att aktivera uppvärmningen. Närvaroknappen kan endast användas när du har valt automatiskt läge. Det gjorda valet är aktivt ända till dess att nästa uppvärmningsprogram aktiveras Visning av information Du kan bläddra information genom att trycka på infoknappen. I exceptionella fall visas någon av följande symboler: s Om den här symbolen visas har ett fel inträffat i anläggningen. Tryck på infoknappen för att visa mer information. Om den här symbolen visas har ett underhållsmeddelande levererats eller anläggningen gått till ett specialläge. Tryck på infoknappen för att visa mer information Symboler Uppvärmning till komfortbörvärde Informationsläge aktiverat Uppvärmning till ekonomibörvärde Uppvärmning till frysskyddsbörvärde Processen körs vänta Inställningsläge aktiverat Uppvärmningssystemet tillfälligt inaktiverat Semesterfunktionen inaktiverad Byt batteri Indikering av värmekrets GT SE 17/24

18 Inställningar De inställningar som inte är direkt tillgängliga via användargränssnittet kan göras via inställningsläget. Gör så här för att ändra inställningar: 1. Tryck på OK-knappen för att komma till driftskärmarna. 2. Välj en driftskärm med hjälp av inställningsratten och tryck sedan på OK-knappen. 3. Välj en menyrad. 4. Tryck på OK-knappen. 5. Välj en inställning med hjälp av inställningsratten. 6. Bekräfta inställningen genom att trycka på OK-knappen. GT SE 18/24

19 Rengöring av kollektorkretsens filter FARA! Gör enheten strömlös innan du utför någon form av underhållsarbete. Öppna filtret försiktigt eftersom rören innehåller vätska. Obs! Se till att ha samtliga verktyg som behövs för arbetet tillgängliga. 1. Stäng av enheten via huvudströmbrytaren 2. Stäng ventilerna som förser filtret med vätska. 3. Öppna locket. 4. Ta loss silen och skölj det under rinnande vatten. 5. Sätt tillbaka silen på plats. 6. Fyll på en knapp deciliter värmebärare eller vatten. 7. Stäng locket. 8. Öppna ventilerna. 9. Koppla på strömmen. GT SE 19/24

20 5.2. Felsökning Koder för felmeddelanden Nr Definition Sensor Orsak Åtgärd Användarnivå 10 Utomhussensor B9 Ingen utomhussensor anslutningen till utomhussensorn. 30 Framledningsgivare 1 B1 Inga mätvärden från utgående vatten anslutningen till framledningsgivare L1. 32 Framledningsgivare 2 B12 Inga mätvärden från utgående vatten 35 Ingångsgivare för källa +B91 Inga mätvärden från ingångsgivare för källa 36 Hetgasgivare 1 B81 Inga mätvärden från hetgasgivare 40 Maxgräns för kondensordifferens 41 Mingräns för kondensordifferens 42 Maxgräns för förångardifferens 43 Mingräns för förångardifferens 106 För låg källtemperatur För hög temperatur över kondensorn För hög temperatur över kondensorn För hög temperaturdifferens över förångaren För låg temperaturdifferens över förångaren För låg temperatur i kollektorkretsen 107 Hetgaskompressor 1 För hög gastemperatur i kompressorn 222 Högtryck i VP-drift E10 Kompressorn har uppnått maxtryck på trycksidan 223 Högtryck på startvärmekrets E10 Kompressorn har uppnått övertryck vid starten av värmekretsen anslutningen till framledningsgivare L2 (extra tillbehör). ingångsgivare för källa. anslutningen för mätdata till hetgasgivaren. ventilationen för värmekretsen. Öka pumpens varvtal. Minska pumpens varvtal. ventilationen för kollektorkretsen. Öka pumpens varvtal. filtret. driften av kompressorn. Ventilera kollektorkretsen. att pumpens varvtal är inställt på maxläge. temperaturen i kollektorkretsen, kondensationstempe raturen och inställningen för expansionsventilen. Justera maximal temperatur för utgående vatten. funktionen hos kondensorns pump. filtret. Slutanvändare Slutanvändare Slutanvändare Slutanvändare Slutanvändare GT SE 20/24

21 224 Högtryck vid start av TVV E10 Kompressorn har uppnått övertryck vid starten av uppvärmningen av TVV 225 Lågt tryck E9 Kompressorns ingångstryck är lägre än minimigränsen för lägsta tryck 226 Kompressor 1 överbelastad E11 Kompressorn är överbelastad 324 BX gemensam givare BX-utgångarna anslöts via samma adress 325 BX/e.modul gemensam givare 327 E.modul gemensam funktion 329 E.modul/m.grupp gemensam funktion BX-utgångarna anslöts via samma adress Samma funktion för flera moduler Samma funktion för flera mixgrupper funktionen hos kondensorns pump. att kollektorkretsens pump fungerar korrekt. kollektorkretsen och värmekällan och ventilera vid behov. att varvtalet för pumpen för kollektorkretsen är inställd på maxläge. Återställ säkringen F1. Kontakta en elektriker om felet upprepas. inställningsdata från motorskydd. Ändra sensoradresserna. Ändra sensoradresserna. funktionen för den tillagda modulen. funktionen för den tillagda mixgruppen. Slutanvändare Slutanvändare Slutanvändare GT SE 21/24

22 6. Tekniska data Modell GT 5 GT 7 GT 9 GT 11 GT 13 GT 16 GT 20 GT 28 Elektriska data Märkspänning 3/N/PE 400 V 50 Hz Kompressor, startström (A) Kompressor, maxström (A) 5 5,2 6,8 8,2 10,1 11, Värmepumpens säkring Framsäkring för värmepumpen(a) Säkring för värmepumpen om elpatronen är inaktiverad eller används som hjälpenhet (A) Elpatron, maximal kapacitet (kw/a) 6/8,7 6/8,7 6/8,7 6/8,7 6/8,7 9/13 9/13 9/13 Köldkrets Köldmedium R407C Köldmedium, mängd (kg) 1,25 1,3 1,3 1,9 1,9 2,2 2,8 3,0 Kompressor Hermetisk scrollkompressor Anslutningar Kollektorkrets, ingång (mm) Kollektorkrets, utgång (mm) Vatten till kondensor (mm) Vatten från kondensor (mm) Mått Djup (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Tryck Maxtryck i kollektorkretsen (bar) Maxtryck i värmekretsen (bar) Temperatur Maxtemperatur för tappvarmvatten, ºC Kapacitet (utan pumpar) EN /35 Värme från mark (kw) 4,1 5,7 7,4 8,6 10,4 12,5 15,4 21,3 Kompressor, elektrisk effekt (kw) 1,3 1,7 2,1 2,4 2,9 3,5 4,8 6,4 Total värmeeffekt (kw) 5,4 7,4 9, , ,2 27,7 Värmefaktor (COP) 4,2 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,1 4,3 EN /45 Värme från mark (kw) 3,7 5,2 6,6 7,6 9,2 11,1 13,6 18,9 Kompressor, elektrisk effekt (kw) 1,5 2 2,5 2,9 3,5 4,2 5,5 7,4 Total värmeeffekt (kw) 5,2 7,2 9,1 10,5 12,7 15,3 19,1 26,3 Värmefaktor (COP) 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 3,5 GT SE 22/24

23 ///MANUAALI NRO 4/24

24 OILON HOME OY P.O. box 5, Lahti Besöksadress: Tarmontie 4, Hollola Tel: +358 (03) Fax: +358 (03)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.4 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Handbok Värmepump EHP xx LW/M och LW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009-12 Artikelnummer: 6720640297 Utgåva 2009/12

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump 161 501 54/1 2009-05-15 Välkommen! Grattis! Din nya CTC luft/vatten-värmepump för inomhusbruk (CLWi) är en förstklassig

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Användarhandbok NIBE F1226

Användarhandbok NIBE F1226 LEK Användarhandbok Bergvärmepump UHB SE 1109-1 031927 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 11. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 -

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Garanti och försäkring Tack för att du har valt en värmepump från Thorén! Du bidrar till en bättre

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox.

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox. CYLINDER UNIT EHST20 series EHPT20 series HYDROBOX EHSC series EHPX series ERSC series OPERATION MANUAL FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Användarhandbok NIBE F370

Användarhandbok NIBE F370 Användarhandbok Frånluftsvärmepump LEK UHB SE 1208-4 031495 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 13. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

162 101 25-4 2012-01-10. Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312

162 101 25-4 2012-01-10. Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 25-4 2012-01-10 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 25-4 2012-01-101

Läs mer

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ 2006-09 Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ Avstängning värmesystem Avstängning värmesystem retur/filter tillopp Avstängning kallvatten/ Filter kallvatten Avstängning varmvatten Termometer värmesystem

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-2 2014-02-18 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol Installations- och bruksanvisning för med styrsystem ExoTrol ver 1.5 ver 0901-08 Inledning Denna manual är avsedd för värmepumparna ExoAir, Polaris och Exotic tillsammans med styrning Exotrol och ExoTank

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 Innehåll Användarhandledning Allmänt Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning värmekurva

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231364 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 32. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Allmän information

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer