GT SE Bruksanvisning GT jordvärmepump

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GT010101148SE Bruksanvisning GT jordvärmepump"

Transkript

1 GT SE Bruksanvisning GT jordvärmepump Läs noga igenom denna tekniska anledning innan montering, injustering eller service av anläggning!

2

3 Innehåll 1. Inledning Beskrivning av jordvärmepumpens funktion Användning Funktioner som kan styras via kontrollpanelen Användning av kontrollpanelen Bläddra i menyerna och ändra inställningar Användarnivåer Byta användarnivå Grundläggande funktioner pumpens status och temperatur Inställningar för tid och datum Val av språk Välja driftläge för värmekretsen Ställa in tidsprogram Ändra värmekurva Ange semesterinställningar för värmekrets 1 och Ändra temperatur och läge för tappvarmvatten Ändra fördröjningstid för elpatron Nöddrift Forcerad laddning av tappvarmvatten Ytterligare tidsprogram Menynivåer för användare och fabriksinställningar Fjärrkontroll (extra utrustning) Placering av rumsenheten Val av driftläge Driftlägen Inställning av rumstemperatur Använda närvaroknappen Visning av information Symboler Inställningar Rengöring av kollektorkretsens filter Felsökning Tekniska data... 22

4 1. Inledning Denna instruktion är avsedd för jordvärmepumpar från Geopro. Be installatören att fylla i samtliga installationsdokument som sedan skickas till tillverkaren. Installationsdokumenten måste vara ifyllda för att tillverkarens garanti ska gälla. Läs dessa instruktioner noggrant innan du börjar använda enheten. Samtliga instruktioner måste följas noga. Tre olika symboler används för att göra dig uppmärksam på viktig information i den här handboken. FARA! Varnar för att personskador kan uppstå om inte instruktionerna följs noggrant. VARNING! Varnar för att något kan orsaka skador på en komponent, enhet, process eller på omgivningen om inte instruktionerna följs. Obs! Uppmärksammar dig på viktig information. FÖRVARA INSTRUKTIONERNA NÄRA ENHETEN! GT SE 4/24

5 2. Beskrivning av jordvärmepumpens funktion Figur 1. Beskrivning av jordvärmepumpens funktion. 1. Förångare A Kollektorkrets 2. Kompressor B Köldkrets 3. Kondensor C Värmekrets 4. Expansionsventil Värmepumpens funktion bygger på tre slutna kretsar: Kollektorkretsen som tar upp värme. Köldkretsen, som finns inne i själva värmepumpen. Värmekretsen mellan värmepumpen och en varmvattenberedare. Värmepumpens funktion bygger på förångning och kondensation av ett köldmedium som cirkulerar i värmepumpen. När vätskan som cirkulerar i kollektorkretsen pumpas ut i kollektorkretsen från förångaren är den mycket kall. När vätskan cirkulerar genom kollektorkretsen tar den upp värmeenergi från mark eller vatten. När vätskan har cirkulerat genom kollektorkretsen kommer den tillbaka till förångaren där dess värmeenergi överförs till ett köldmedium innan den åter pumpas ut i kollektorkretsen. Köldmediet är kallare än den vätska som kommer från kollektorkretsen, vilket innebär att värme överförs från vätskan i kollektorkretsen till köldmediet. Värmeöverföringen gör att köldmediet övergår i ångform. Det förgångat köldmediet leds in i en kompressor, där köldmediet komprimeras med hjälp av ett högt tryck. Tryckhöjningen leder till att det gasformiga koldemediets temperatur höjs och blir högre än temperaturen av vattnet i värmeketsen. Den heta högkompimerade gasformiga köldmediet leds nu till en kondensor där dess värmeenergi överförs till vattnet som cirkulerar mellan värmepumpen och varmvattenberedaren. När köldmediet överför värmeenergin till vattnet sjunker dess temperatur och det återgår till vätskeform igen. Från kondensorn leds köldmediet vidare till en expansionsventil där dess tryck och temperatur sjunker. När köldmediet har passerat expansionsventilen leds det återigen in i förångaren där det påbörjar en ny cykel och tar upp värme från den vätska som kommer från kollektorkretsen. GT SE 5/24

6 3. Användning 3.1. Funktioner som kan styras via kontrollpanelen 1. Tappvarmvattenknapp: val av värmeläge för TVV 2. Val av värmeläge Kylning (aktiveras med kylningsknappen; används ej) Automatiskt (styrning via tidsprogram) Komfortbörvärde Ekonomibörvärde Frysskyddsbörvärde 3. Infoknapp: visar mätresultat och felinformation 4. ESC-knapp: avbryt inställningar, återställer menyerna 5. Inställningsratt: komfortbörvärde, bläddra i menyer, ändra inställningar 6. OK-knapp: val och bekräftande av inställningar 7. Kylningsknapp 8. Återställningsknapp: återställning av fel 9. Strömbrytare GT SE 6/24

7 3.2. Användning av kontrollpanelen När värmepumpen är installerad och påslagen visas startskärmen. Följande bild visar en exempel av startskärmen. Figur 2. Startskärmen Om startskärmen inte syns tryck upprepade gånger på ESC-knappen till startskärmen visas. Ett svart streck under symbolen visar det valda värmeläget på startskärmen. Tiden visas på skärmens högra sida och längst ned visas om uppvärmningen är på eller av. Obs! Starta alltid från startskärmen när du kontrollerar information om systemet eller ändra inställningar. Kontrollpanelens användargränssnitt påminner om ett datorprogram med olika menyer. Varje meny innehåller olika funktioner som kan användas för att styra värmepumpen. Om du vill ändra en inställning för uppvärmningssystemet börja med att välja menyn. Välj sedan den funktion du vill ändra. Efter att ha ändrat inställningen bekräfta detta genom att trycka på OK-knappen Bläddra i menyerna och ändra inställningar 1. Tryck på OK-knappen för att komma till menyerna. 2. Välj en meny med hjälp av inställningsratten och tryck på OK-knappen. 3. Bläddra till en undermeny eller till det värde du vill justera och tryck på OK-knappen. 4. Använd inställningsratten för att ändra ett värde eller välja ett alternativ. 5. Bekräfta ditt val genom att trycka på OK-knappen. Du kan använda ESC-knappen för att backa i menyerna utan att spara några ändringar. GT SE 7/24

8 Användarnivåer Systemet har olika användarnivåer med olika grupperingar av inställningar. Till användaren på en viss nivå visas endast de inställningar som är tillgängliga för den aktuella nivån. De tillgängliga användarnivåerna är: Slutanvändare Idrifttagning Expert (kräver kod) OEM (kräver kod) OEM2 (kräver kod) Byta användarnivå 1. Välj Byt användare på startskärmen. 2. Tryck på OK-knappen. 3. Håll infoknappen intryckt under tre sekunder för att se listan med användarnivåer. 4. Välj en användarnivå med hjälp av inställningsratten och bekräfta ditt val genom att trycka på OK-knappen. FARA! Felaktiga parameterinställningar på nivån för idriftsättning kan orsaka en felaktig funktion hos enheten eller skada enheten. Aldrig ändra dessa inställningar! 3.3. Grundläggande funktioner pumpens status och temperatur 1. Tryck på infoknappen. Olika värden och eventuella störningar syns på skärmen. 2. Bläddra värden med inställningsratten eller infoknappen Inställningar för tid och datum Använd menyn Inställningar för tid och datum för att ställa in tid, datum och årtal för din värmepump. Värmepumpen växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid. Datumen för denna växling är fastsätta vilket innebär att klockan kan visa fel tid med en timme under några dagar varje år Val av språk På menyn Användarinställningar kan du välja menyspråket. Du kan välja mellan tio olika språk på de värmepumpar som säljs i Finland Välja driftläge för värmekretsen Du kan använda knappen som finns i kontrollpanelens övre högra hörn för att välja ett driftläge för värmekrets 1 och 2. Följande driftlägen kan väljas: Kylning, aktiveras med kylningsknappen (används ej) Automatiskt (styrning via tidsprogram) Komfortbörvärde Ekonomibörvärde Frysskydd GT SE 8/24

9 Obs! Om du väljer det automatiska läget måste du även skapa ett tidsprogram för de önskade tidsperioderna. 1. Ange datum när du har ställt in tidsperioderna. 2. Ange tidsperioder för komfortanvändning. Under övriga tider används driftläget Ekonomibörvärde Ställa in tidsprogram 1. Tryck på OK-knappen när startskärmen visas för att öppna menyerna. 2. Välj Tidsprog. värmekrets 1 och tryck på OK-knappen. Om du i stället vill ställa in ett tidsprogram för värmekrets 2 väljer du menyn Tidsprog. värmekrets Välj de veckodagar du vill ställa in tider för och tryck på OK-knappen. 4. Ange ett värde med hjälp av inställningsratten. Bekräfta dina ändringar genom att trycka på OK-knappen. Om du har valt det automatiska läget väljer du sedan även motsvarande tidsprogram med önskade tidsperioder. Du kan ställa in tidsperioderna under Tidsprogram på menyerna för värmekrets 1 och 2. Komfortbörvärdet kommer att användas för uppvärmningen under de valda tiderna. Ekonomibörvärdet kommer att användas under övrig tid Ändra värmekurva Fabriksinställningen för värmekurvan är 0,8, vilket är det förinställda värdet för hus som värms upp med hjälp av varmvattenradiatorer. En lämplig inställning för hus med vattenburen golvvärme brukar vara 0,44 0,50. Du ändrar inställningen för värmekurvan i menyerna för respektive värmekrets: Värmekrets 1 eller Värmekrets 2. Följande figur visar en uppsättning värmekurvor, vilka samtliga är avsedda att ge en inomhustemperatur på 20 grader. C ,5 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0, ,5 30 0, D C Ändra värmekurva för värmekrets 1 Ändra inställningen för värmekurvan för värmekrets 1 på menyn Värmekrets 1. Ändra värmekurvans lutning på menyrad 720: Lutning värmekurva. GT SE 9/24

10 Ändra värmekurva för värmekrets 2 Ändra inställningen för värmekurvan för värmekrets 2 på menyn Värmekrets 2. Ändra värmekurvans lutning på menyrad 1020: Lutning värmekurva Ange semesterinställningar för värmekrets 1 och 2 På menyerna Semester värmekrets 1 och Semester värmekrets 2 kan du ställa in datum då rumstemperaturen ska sänkas, till exempel när du är på semester. Denna inställning är endast aktiv när automatiskt läge har valts för den aktuella värmekretsen Ändra temperatur och läge för tappvarmvatten Du kan slå på och stänga av uppvärmningen av tappvarmvatten genom att trycka på tappvarmvattenknappen i kontrollpanelens övre vänstra hörn. När du använder tappvarmvattenknappen aktiveras inte värmepumpen enligt inställningen för temperatur i varmvattenberedarens övre del. Ställ in komforttemperatur och reducerad temperatur för tappvarmvatten på menyn Tappvarmvatten, på rad 1610: Komfortbörvärde respektive rad 1612: Ekonomibörvärde. När uppvärmningen av tappvarmvatten är aktiverad följer den tidsprogram 4. Använd denna meny för att ställa in datum och tidsperioder för komfortinställningar för tappvarmvatten. Ekonomibörvärdet kommer att användas under övrig tid Ändra fördröjningstid för elpatron Om elpatronen aktiveras för tidigt, i onödan eller för sent kan du ändra fördröjningstiden för elpatronen på menyn Värmepump; på menyrad 2881: Blockeringstid El framledning. Huvudregeln är att fördröjningstiden bör vara längre om värmepumpen är kopplad till en stor varmvattenberedare och kortare om värmepumpen är kopplad till en liten varmvattenberedare Nöddrift När ett feltillstånd har inträffat i jordvärmepumpen och kompressorn inte kan producera någon värme kan nöddrift användas. Nöddrift innebär att elpatronerna i både värmepumpen och i varmvattenberedaren används för att producera varmvatten och vatten för uppvärmning. Du aktiverar nöddriften via menyn /special genom att välja alternativet Ja på menyrad Forcerad laddning av tappvarmvatten Om förbrukningen av tappvarmvatten kommer att öka tillfälligt kan du genomföra en forcerad laddning cirka 10 minuter innan ökningen kommer att inträffa. Håll tappvarmvattenknappen på kontrollpanelen intryckt under tre sekunder för att aktivera en forcerad laddning. Värmepumpen börjar värma upp vatten till den nominella inställningen även om den inställda temperaturdifferensen ännu inte har nåtts. Funktionen kan användas även om inställningen för ekonomibörvärde har valts för värmepumpen eller om läget för tappvarmvatten har inaktiverats Ytterligare tidsprogram I systemet finns även tidsprogram 5 som inte är konstant kopplat till något funktion. Vid idriftsättningen kan till exempel avstängning av kylkretsen eller styrning av cirkulationspumpen hanteras med hjälp av tidsprogram 5. Styrning av externa enheter via tidsprogram kan konfigureras vid idriftsättningen. Inställningen av tidsperiod görs på samma sätt som för andra tidsprogram. GT SE 10/24

11 3.4. Menynivåer för användare och fabriksinställningar Följande tabell visar de menyrader som är tillgängliga för slutanvändare. Inställningar för tid och datum 1 Timmar/minuter Inställning av tid - 2 Dag/månad Inställning av datum - 3 År Inställning av år - Användare 20 Språk Val av språk för kontrollpanelen Finska Tidsprogram för värmekrets Förval Anger dagar för tidsgränser Må Sö Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet 06: Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet 516 Standardvärden Välj Ja för att återställa standardvärdena Nej Tidsprogram för värmekrets 2 22: Förval Anger dagar för tidsgränser Må Sö Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet 06: Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet 536 Standardvärden Välj Ja för att återställa standardvärdena Nej : GT SE 11/24

12 Tidsprogram 4 TVV 600 Förval Anger dagar för tidsgränser Må Sö Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet 04: Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet 09: Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet 16: Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet Fas Till Den valda tid då temperaturnivån höjs till komfortbörvärdet Fas Från Den valda tid då temperaturnivån sänks till ekonomibörvärdet 616 Standardvärden Välj Ja för att återställa standardvärdena Nej Semestervärmekrets 1 22: Förval Val av fasnummer, 8 olika alternativ för tidsperioder Fas Start Det datum då börvärdet reduceras Slut Det datum då värdena återställs Driftnivå Val av nivå för temperaturminskning Reducerad Semestervärmekrets Förval Val av fasnummer, 8 olika alternativ för tidsperioder Fas Start Det datum då börvärdet reduceras Slut Det datum då värdena återställs Driftnivå Val av nivå för temperaturminskning Reducerad Värmekrets Komfortbörvärde 712 Ekonomibörvärde Värmekrets 2 Lutning värmekurva Sommar/vinter värmegräns Anger den rumstemperatur som värmekretsen ska uppnå vid komfortbörvärde 20 Anger den rumstemperatur som värmekretsen ska uppnå vid ekonomibörvärde 18 Se kurvor under Ändra värmekurva 0,8 Temperatur för start-/stoppfunktionen för cirkulation för uppvärmning. Används endast i automatiskt driftläge Driftläge Anger driftläge Automatiskt 1010 Komfortbörvärde 1012 Ekonomibörvärde 1020 Lutning värmekurva Anger den rumstemperatur som värmekretsen ska uppnå vid komfortbörvärde Anger den rumstemperatur som värmekretsen ska uppnå vid ekonomibörvärde Se kurvor under Ändra värmekurva 0, GT SE 12/24

13 1030 Sommar/vinter värmegräns Temperatur för start-/stoppfunktionen för cirkulation för uppvärmning. Används endast i automatiskt driftläge 18 Tappvarmvatten 1610 Komfortbörvärde Komfortbörvärde för temperatur för tappvarmvatten Ekonomibörvärde Ekonomibörvärde för temperatur för tappvarmvatten 50 Värmepump 2881 Blockeringstid El framledning Den tid som måste förflyta från värmepumpens start innan elpatronen aktiveras 60 /service 7120 Ekonomidrift Aktiverar ekonomidrift Nej 7141 Nöddrift Diagnostik för värmekällan Om värmepumpen inte fungerar kan nöddriften aktiveras och uppvärmningen görs med hjälp av elpatronen Nej 8410 Returtemp VP Visar returvattentemperaturen för värmepumpen 8411 Börvärde VP Visar börvärde för returvatten för värmepumpen 8412 Framledningstem p VP Visar temperaturen för kondensorns framledningsvatten Källa ingångstemp Källa utgångstemp Visar temperaturen för värmepumpens ingångskrets Visar temperaturen för värmepumpens utloppskrets GT SE 13/24

14 Diagnostik för förbrukare 8700 Utomhustempera tur Den aktuella utomhustemperaturen 8701 Utetemp min Den lägsta utomhustemperaturen 8702 Utetemp max Den högsta utomhustemperaturen 8740 Rumstemp 1 Rumstemperatur för eventuell utegivare för krets Rumsmodell temperatur 1 Rumsinställning för värmekrets Tilloppstemp 1 Utgående vattentemperatur för värmekrets Tilloppstemp 1 Inställning för utgående vatten för värmekrets Rumsmodell temperatur 2 Rumsmodell börvärde 2 Rumstemperatur för eventuell utegivare för krets 2 Rumsinställning för värmekrets Tilloppstemp 2 Utgående vattentemperatur för värmekrets Tillopp börvärde 2 Tappvatten temp 1 Tappvatten börvärde Inställning för utgående vatten för värmekrets 2 Temperatur i den övre delen av varmvattenberedaren Inställning för den undre delen av varmvattenberedaren 8980 Tank temp 1 Temperatur i den mellersta delen av varmvattenberedaren 8981 Tank börvärde Temperatur vid anoden i den nedre delen av varmvattenberedaren 8982 Tank temp 2 Temperatur i den nedre delen av varmvattenberedaren GT SE 14/24

15 4. Fjärrkontroll (extra utrustning) 1. Val av värmeläge för tappvarmvatten 2. Val av driftläge 3. Symboler för uppvärmningsläge 4. ESC-knapp: avbryt inställningen 5. Inställningsratt: bläddra i menyerna och ändra inställningar 6. OK-knapp: bekräfta inställningar 7. Närvaroknapp 8. Infoknapp Fjärrkontrollsystemet består av två komponenter: en mottagare och en rumenhet. Mottagaren är ansluten till huvudstyrenheten i värmepumpen. Den trådlösa rumenheten används även som temperatursensor. Mottagarens räckvidd är ganska lång, men i byggnader med betongväggar kan ibland signalförstärkare behöva användas. Signalförstärkare kan beställas separat Placering av rumsenheten Placera rumsenheten i vardagsrummet. Observera följande: Välj en position för installation där enhetens sensor kan mäta rumstemperaturen så noggrant som möjligt. Placera inte enheten så att temperatursensorn utsätts för direkt solljus eller källor som avger värme eller kyla. Placera enheten cirka 1,5 m ovanför golvet Val av driftläge Tryck på knappen för val av driftläge för att växla mellan de olika driftlägena. Det valda driftläget indikeras av en stapel under det aktuella driftläget. GT SE 15/24

16 Driftlägen Automatiskt läge Det automatiska driftläget styr rumstemperaturen enligt ett förvalt tidsprogram. Läget för kontinuerlig drift Läget för kontinuerlig drift håller rumstemperaturen på den valda nivån. Uppvärmning till komfortbörvärdet Uppvärmning till ekonomibörvärdet Frysskyddsläge När frysskyddsläget har valts är uppvärmningssystemet inaktiverat, men frysskyddet är aktivt (frysskyddstemperatur). TVV-läge Tappvarmvattnet värms upp enligt det valda driftläget Inställning av rumstemperatur 1. Använd inställningsratten för att öka eller minska komfortbörvärdet. 2. Bekräfta inställningen genom att trycka på knappen för driftläge. 3. Tryck på OK-knappen om du vill välja ekonomibörläget. Välj sedan programsidan Värmekrets och ändra inställningen för ekonomibörläget. Obs! Det kan ta minst två timmar innan rumstemperaturen anpassas till de ändrade inställningarna. GT SE 16/24

17 Använda närvaroknappen Om rummen inte skall användas under en längre tidsperiod kan du sänka rumstemperaturen och spara energi genom att trycka på närvaroknappen. När rummen ska användas igen trycker du bara på närvaroknappen för att aktivera uppvärmningen. Närvaroknappen kan endast användas när du har valt automatiskt läge. Det gjorda valet är aktivt ända till dess att nästa uppvärmningsprogram aktiveras Visning av information Du kan bläddra information genom att trycka på infoknappen. I exceptionella fall visas någon av följande symboler: s Om den här symbolen visas har ett fel inträffat i anläggningen. Tryck på infoknappen för att visa mer information. Om den här symbolen visas har ett underhållsmeddelande levererats eller anläggningen gått till ett specialläge. Tryck på infoknappen för att visa mer information Symboler Uppvärmning till komfortbörvärde Informationsläge aktiverat Uppvärmning till ekonomibörvärde Uppvärmning till frysskyddsbörvärde Processen körs vänta Inställningsläge aktiverat Uppvärmningssystemet tillfälligt inaktiverat Semesterfunktionen inaktiverad Byt batteri Indikering av värmekrets GT SE 17/24

18 Inställningar De inställningar som inte är direkt tillgängliga via användargränssnittet kan göras via inställningsläget. Gör så här för att ändra inställningar: 1. Tryck på OK-knappen för att komma till driftskärmarna. 2. Välj en driftskärm med hjälp av inställningsratten och tryck sedan på OK-knappen. 3. Välj en menyrad. 4. Tryck på OK-knappen. 5. Välj en inställning med hjälp av inställningsratten. 6. Bekräfta inställningen genom att trycka på OK-knappen. GT SE 18/24

19 Rengöring av kollektorkretsens filter FARA! Gör enheten strömlös innan du utför någon form av underhållsarbete. Öppna filtret försiktigt eftersom rören innehåller vätska. Obs! Se till att ha samtliga verktyg som behövs för arbetet tillgängliga. 1. Stäng av enheten via huvudströmbrytaren 2. Stäng ventilerna som förser filtret med vätska. 3. Öppna locket. 4. Ta loss silen och skölj det under rinnande vatten. 5. Sätt tillbaka silen på plats. 6. Fyll på en knapp deciliter värmebärare eller vatten. 7. Stäng locket. 8. Öppna ventilerna. 9. Koppla på strömmen. GT SE 19/24

20 5.2. Felsökning Koder för felmeddelanden Nr Definition Sensor Orsak Åtgärd Användarnivå 10 Utomhussensor B9 Ingen utomhussensor anslutningen till utomhussensorn. 30 Framledningsgivare 1 B1 Inga mätvärden från utgående vatten anslutningen till framledningsgivare L1. 32 Framledningsgivare 2 B12 Inga mätvärden från utgående vatten 35 Ingångsgivare för källa +B91 Inga mätvärden från ingångsgivare för källa 36 Hetgasgivare 1 B81 Inga mätvärden från hetgasgivare 40 Maxgräns för kondensordifferens 41 Mingräns för kondensordifferens 42 Maxgräns för förångardifferens 43 Mingräns för förångardifferens 106 För låg källtemperatur För hög temperatur över kondensorn För hög temperatur över kondensorn För hög temperaturdifferens över förångaren För låg temperaturdifferens över förångaren För låg temperatur i kollektorkretsen 107 Hetgaskompressor 1 För hög gastemperatur i kompressorn 222 Högtryck i VP-drift E10 Kompressorn har uppnått maxtryck på trycksidan 223 Högtryck på startvärmekrets E10 Kompressorn har uppnått övertryck vid starten av värmekretsen anslutningen till framledningsgivare L2 (extra tillbehör). ingångsgivare för källa. anslutningen för mätdata till hetgasgivaren. ventilationen för värmekretsen. Öka pumpens varvtal. Minska pumpens varvtal. ventilationen för kollektorkretsen. Öka pumpens varvtal. filtret. driften av kompressorn. Ventilera kollektorkretsen. att pumpens varvtal är inställt på maxläge. temperaturen i kollektorkretsen, kondensationstempe raturen och inställningen för expansionsventilen. Justera maximal temperatur för utgående vatten. funktionen hos kondensorns pump. filtret. Slutanvändare Slutanvändare Slutanvändare Slutanvändare Slutanvändare GT SE 20/24

21 224 Högtryck vid start av TVV E10 Kompressorn har uppnått övertryck vid starten av uppvärmningen av TVV 225 Lågt tryck E9 Kompressorns ingångstryck är lägre än minimigränsen för lägsta tryck 226 Kompressor 1 överbelastad E11 Kompressorn är överbelastad 324 BX gemensam givare BX-utgångarna anslöts via samma adress 325 BX/e.modul gemensam givare 327 E.modul gemensam funktion 329 E.modul/m.grupp gemensam funktion BX-utgångarna anslöts via samma adress Samma funktion för flera moduler Samma funktion för flera mixgrupper funktionen hos kondensorns pump. att kollektorkretsens pump fungerar korrekt. kollektorkretsen och värmekällan och ventilera vid behov. att varvtalet för pumpen för kollektorkretsen är inställd på maxläge. Återställ säkringen F1. Kontakta en elektriker om felet upprepas. inställningsdata från motorskydd. Ändra sensoradresserna. Ändra sensoradresserna. funktionen för den tillagda modulen. funktionen för den tillagda mixgruppen. Slutanvändare Slutanvändare Slutanvändare GT SE 21/24

22 6. Tekniska data Modell GT 5 GT 7 GT 9 GT 11 GT 13 GT 16 GT 20 GT 28 Elektriska data Märkspänning 3/N/PE 400 V 50 Hz Kompressor, startström (A) Kompressor, maxström (A) 5 5,2 6,8 8,2 10,1 11, Värmepumpens säkring Framsäkring för värmepumpen(a) Säkring för värmepumpen om elpatronen är inaktiverad eller används som hjälpenhet (A) Elpatron, maximal kapacitet (kw/a) 6/8,7 6/8,7 6/8,7 6/8,7 6/8,7 9/13 9/13 9/13 Köldkrets Köldmedium R407C Köldmedium, mängd (kg) 1,25 1,3 1,3 1,9 1,9 2,2 2,8 3,0 Kompressor Hermetisk scrollkompressor Anslutningar Kollektorkrets, ingång (mm) Kollektorkrets, utgång (mm) Vatten till kondensor (mm) Vatten från kondensor (mm) Mått Djup (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Tryck Maxtryck i kollektorkretsen (bar) Maxtryck i värmekretsen (bar) Temperatur Maxtemperatur för tappvarmvatten, ºC Kapacitet (utan pumpar) EN /35 Värme från mark (kw) 4,1 5,7 7,4 8,6 10,4 12,5 15,4 21,3 Kompressor, elektrisk effekt (kw) 1,3 1,7 2,1 2,4 2,9 3,5 4,8 6,4 Total värmeeffekt (kw) 5,4 7,4 9, , ,2 27,7 Värmefaktor (COP) 4,2 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,1 4,3 EN /45 Värme från mark (kw) 3,7 5,2 6,6 7,6 9,2 11,1 13,6 18,9 Kompressor, elektrisk effekt (kw) 1,5 2 2,5 2,9 3,5 4,2 5,5 7,4 Total värmeeffekt (kw) 5,2 7,2 9,1 10,5 12,7 15,3 19,1 26,3 Värmefaktor (COP) 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 3,5 GT SE 22/24

23 ///MANUAALI NRO 4/24

24 OILON HOME OY P.O. box 5, Lahti Besöksadress: Tarmontie 4, Hollola Tel: +358 (03) Fax: +358 (03)

GT010091226SE Installationsanledning GT jordvärmepump

GT010091226SE Installationsanledning GT jordvärmepump GT010091226SE Installationsanledning GT jordvärmepump Läs noga igenom denna tekniska anledning innan montering, injustering eller service av anläggning! Innehåll 1. Inledning... 4 2. Leverans av jordvärmepumpen...

Läs mer

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm allt du behöver Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Finlands starkaste 1983-2013 Lämpöässäs Vm-jordvärmepump värmer, kyler och producerar varmvatten för ditt hem enkelt, förmånligt och miljövänligt

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

MH01011 1040SE. Bruksanvisning MH jordvärmepump. Läs noga igenom denna tekniska handledning innan montering, injustering eller service av anläggning!

MH01011 1040SE. Bruksanvisning MH jordvärmepump. Läs noga igenom denna tekniska handledning innan montering, injustering eller service av anläggning! MH01011 1040SE Bruksanvisning MH jordvärmepump Läs noga igenom denna tekniska handledning innan montering, injustering eller service av anläggning! 2 (27) MH01011 1040SE Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 B3133sv2 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Värmeregulator RMH760B-1 Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 1. Första menysidan 2. 1:a tryck på INFO Här visas vilket driftläge som värmekretsen har. Driftläget

Läs mer

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791 G3133.1 sv Installationsanvisning Värmeregulator SYNCO 700 RMH760B-3 Montering A 49...70 mm 3110Z10 min. 110 mm 49...70 mm 3110Z11 B 44...65 mm 3110Z12 min. 105 mm 44...65 mm 3110Z13 min. 105 mm 44...65

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW 007-009 - 018-022 1.6 4.7 kw 2.1 5.85 kw 2013-01-29 D99343R1 1/8 DISPLAY Information som visas när fjärrkontrollen är aktiverad. Driftläge Automatisk Värme Kyla

Läs mer

Gebwell Operatörsterminal UI400 Snabbguide

Gebwell Operatörsterminal UI400 Snabbguide Gebwell Operatörsterminal UI400 Snabbguide 2 Gebwell UI400 Att förflytta sig i menyn Vrid manövervredet: Välj symbol i navigeringsmenyn. Den valda symbolen syns som mörkare i menyn. Tryck på manövervredet

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Tappvarmvatten. Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD ECO Z0 2. Ändring av menyrader. Manuell styrning TILL/FRÅN

Tappvarmvatten. Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD ECO Z0 2. Ändring av menyrader. Manuell styrning TILL/FRÅN 1 RC avtängd (frostskydd) Rad, autoläge Rad, ej ur-funktion och eco Tappvarmvatten Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD 1 2 5 6 7 8 1 3 7 Pump VVC Pump Laddning Autodrift Nattsänkning Sänkning

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet... 3 3.2.1 Knappar...

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Användarhandbok. Danfoss fjärrenergi

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Användarhandbok. Danfoss fjärrenergi MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210/310 Användarhandbok Danfoss fjärrenergi Säkerhetsmeddelande Nödvändigt arbete med montering, igångkörning och underhåll ska endast utföras av kvalificerad

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Två energikällor Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Teknisk data Blå zon Första värmekällan agerar själv upp till balanspunkten (PE). Orange zon Båda värmekällorna agerar tillsammans

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09)

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09) 6 720 87 577-00.I 400V, 3N~ / 230V, N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW Användarhandledning 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 2. Symbolförklaring................................

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Användarhandledning. 6 720 813 695 (2015/08) sv

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Användarhandledning. 6 720 813 695 (2015/08) sv 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Användarhandledning 6 720 813 695 (2015/08) sv 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar...... 2 1.1 Symbolförklaring........................

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

IVT Anywhere - Snabbguide

IVT Anywhere - Snabbguide VT Anywhere - Snabbguide Smidig fjärrstyrning via smartphone. Med VT Anywhere kan du styra din värmepump var du än är. När du är på semester kan du till exempel sänka värmen och höja den igen lagom till

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Snabbguide Inverter Bultvägen 8, 451 75 Uddevalla Telefon 052264 12 82 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning av drift läge... 3 Avläsning drift data... 3 Avläsning

Läs mer

Användarhandbok. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Användarhandbok Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Användarhandbok. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Användarhandbok Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 1.1 Om dokumentationen... 2 1.1.1 Betydelse av varningstexter och symboler... 2 1.2 För användaren... 2 2 Om detta dokument 3 3 Om systemet

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A BRUKSANVISNING Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump

Läs mer

BAS-REG 2 manual. Vers

BAS-REG 2 manual. Vers BAS-REG 2 manual Vers. 2.1.3 111011 Innehållsförteckning Anslutningar och tryckknappar 3 Funktion 4-5 Inkoppling 6-7 Driftsättning 8-20 Huvudmeny 8 Larm 8 Givare 8 Värden utgångar 9 Ställbara börvärden

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se www.thermia.se Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar Innehållsförteckning

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

Smart Kund Gotland-appen Användarmanual

Smart Kund Gotland-appen Användarmanual Smart Kund Gotland-appen Användarmanual Innehållsförteckning Installera och logga in 3 Styrenheter 4 Ändra styrschemat 5 Ändra styrnivå 6 Säkerhetsfunktioner i systemet 7 Återgå till normal drift utan

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se Investera i en luft/luft värmepump 1 Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? www..se Så fungerar en luft/luft värmepump 2 Kompressorn (1) tillförs en mindre mängd energi, komprimerar köldmediegasen,

Läs mer

ECL Comfort 210/310. Användarhandbok *087H9007* *VIKTY107*

ECL Comfort 210/310. Användarhandbok *087H9007* *VIKTY107* MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9007* *VIKTY107* Ytterligare dokumentation för ECL Comfort 210 och310, moduler och tillbehör finns på http://den.danfoss.com/ ECL Comfort 210/310 Användarhandbok Produced

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Villaprefab 1P-5/S (15 sek VV-ställdon) Råd idrifttagning vid installation Regulator för fjärrvärme och tappvarmvatten

Villaprefab 1P-5/S (15 sek VV-ställdon) Råd idrifttagning vid installation Regulator för fjärrvärme och tappvarmvatten 1 RC avtängd (frostskydd) Rad, autoläge Rad, ej ur-funktion och eco Tappvarmvatten Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD 1 6 7 8 1 3 7 Pump VVC Pump Laddning Autodrift Nattsänkning ECO Sänkning

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer