Frisk luft i Sverige. Slutrapport från ett forskningsprogram. Peringe Grennfelt, John Munthe, Stefan Åström, Göran Pershagen och Hans-Christen Hansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frisk luft i Sverige. Slutrapport från ett forskningsprogram. Peringe Grennfelt, John Munthe, Stefan Åström, Göran Pershagen och Hans-Christen Hansson"

Transkript

1 Slutrapport från ett forskningsprogram Peringe Grennfelt, John Munthe, Stefan Åström, Göran Pershagen och Hans-Christen Hansson rapport 6567 maj 2013

2 Slutrapport från ett forskningsprogram Peringe Grennfelt (programchef), John Munthe, Stefan Åström IVL Svenska Miljöinstitutet AB Göran Pershagen Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet Hans-Christen Hansson Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: Arkitektkopia AB, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: Fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, Stockholm Internet: ISBN ISSN Naturvårdsverket 2013 Tryck: Arkitektkopia AB, Bromma 2013 Omslag: SXC

4 Förord Naturvårdsverket har under åren finansierat forskningsprogrammet, SCARP (Swedish Clean Air Research Program). Programmet har syftat till att stärka det vetenskapliga underlaget i vårt nationella och internationella luftvårdsarbete. Programmet har haft en bred expertis med aktivt deltagande av ett femtiotal forskare från nio universitet och forskningsinstitut. Under hela programtiden har forskarna har haft ett nära utbyte med Naturvårdsverkets handläggare. Detta tillsammans med resultaten som programmet har tagit fram, har gett direkt stöd såväl i det nationella miljömålsarbetet som i vårt arbete i internationella förhandlingar. Den första delen av denna rapport är en sammanfattning av programmets forskningsresultat och resultatens betydelse för luftvårdsarbetet. I slutet av rapporten finns detaljrapportteringar från de olika delprojekten. Författarna svarar för innehållet i rapporten. Forskningsprogrammet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag. Naturvårdsverket, maj

5 Innehåll FÖRORD 3 INNEHÅLL 4 SAMMANFATTNING 5 SUMMARY 6 BAKGRUND 7 FORSKNINGSRESULTAT 8 FORSKNINGSRESULTATENS BETYDELSE FÖR LUFTVÅRDSARBETET 15 DETALJRAPPORTERING FRÅN DELPROJEKTEN 20 4

6 Sammanfattning Forskningsprogrammet SCARP, Frisk Luft i Sverige, ( ) har omfattat luftvårdsforskning för tillämpning inom internationellt luftvårdsarbete och det nationella miljömålsarbetet. Programmet har varit inriktat mot hälsoeffekter, partiklars ursprung, spridning och omvandling i atmosfären, ekosystemeffekter av kväve samt beslutstödsmodeller. Forskningen kring hälsoeffekter har bland annat visat ökad risk för kardiovaskulära effekter av exponering för luftföroreningar från vägtrafiken. Vidare visar resultaten att partiklar i dieselavgaser ger en direkt påverkan på hjärta och blodkärl, att vedrök ger upphov till inflammationseffekter. SCARPs forskning visar också att exponering för luftföroreningar från vägtrafiken skadar barns luftvägar upp till skolåldern och bland annat påverkar lungfunktionen negativt. Forskningen inom SCARP har också medfört väsentligt förbättrade möjligheter att modellera bildning och dynamik av sekundära organiska partiklar. Kunskapen har applicerats såväl i EMEPs modell för Europa som i en mer forskningsbaserad modell. Ny metodik och emissionsdata har också tagits fram för partikelemissioner. Forskningen kring ekosystemeffekter av kväve har bland annat medfört fortsatt utveckling och applicering av en modell för att beskriva hur kvävenedfallet påverkar markvegetation till exempel vid olika typer av markanvändning. Forskningen har också visat att kvävenedfallet ger begränsade effekter på kväveläckage med undantag för kalavverkning. I delprogrammet kring beslutsstödssystem har arbetet främst varit inriktat mot att applicera den så kallade GAINS-modellen på svenska förhållanden (till exempel effekten av långa transportfordon och användning av biobränslen inom transportsektorn). Forskningen har specifikt använts för att stärka Sveriges arbete internationellt samt för ett deltagande av EECCA-länderna i det internationella luftvårdsarbetet. 5

7 Summary The Swedish Clean Air Research Programme, SCARP, ( ) is aimed for supporting international air pollution policies and the Swedish environmental objectives. The programme has been directed towards research on health effects from atmospheric pollutants, sources, formation and dispersion of particles in the atmosphere, ecosystem effects from nitrogen and integrated assessment modelling. The research on health effects shows increased risks of cardiovascular effects from exposure to air pollution related to road traffic. The results also indicate that particle exhaust from diesel engines gives a direct impact on heart and blood vessels and that wood smoke induces systemic inflammation. SCARP s research also shows that air pollution from road traffic gives rise to adverse respiratory effects in school-children, including lung function disturbances. Through the scientific research in SCARP, atmospheric modelling of formation and dynamics of secondary organic aerosols have been significantly improved. The new knowledge has been applied into the policy-supporting EMEP model for Europe and in a more research-oriented model. New methodologies for emission inventories of aerosols have also been developed. The research on ecosystem effects has been directed towards a further development and application of a model for the impact of nitrogen deposition on ground vegetation under different climate conditions and land use situations. The research also shows that present nitrogen deposition gives limited effects on nitrogen leaching except during clear-cutting. The sub-programme on integrated assessment modelling has primarily been directed towards the application of the GAINS model for Swedish conditions (e.g. the air pollution effect from using extra-long trucks and the use of biofuel for motor vehicles). The research has also been used for strengthening participation of Sweden in international negotiations and for EECCA countries in their international air pollution policy work. 6

8 Bakgrund Luftvårdsforskning har en lång tradition i Sverige. I programform går den tillbaka till slutet av 1970-talet, då forskningsprogram relaterade till hälsoeffekter (trafik och bilavgaser) och ekosystemeffekter (försurning) etablerades. Initiativtagare och finansiär av dessa program var Naturvårdsverket. Forskningsprogrammet SCARP ( ) har till stor del byggt på den kompetens och de samarbeten som byggts upp inom den långvariga nationella forskningen. SCARP föregicks närmast av två forskningsprogram, SNAP och ASTA. SNAP hade en inriktning mot hälsoeffekter av luftföroreningar och främst deras lokala effekter och ASTA hade en inriktning mot stöd till det internationella luftvårdsarbetet inom Konventionen förlångväga gränsöverskridande luftföroreningar. SCARPs målsättning har varit att bygga upp kompetens och stödja policy-arbete för nationella behov (miljömålsarbetet) och Sveriges aktiva deltagande i det internationella luftvårdsarbetet inom CLRTAP och EU. De miljömål som SCARP inriktats mot är Frisk Luft, Bara naturlig försurning, och Ingen övergödning. SCARP har omfattat två faser; den första perioden 1 november december 2009 och den andra perioden 1 januari december I slutet av fas 1 genomfördes en utvärdering av programmet som låg till grund för prioriteringarna av fas 2. Budgeten för de båda perioderna har varit 17,1 miljoner kronor vardera. I tillägg till basfinansieringen har tilläggsanslag beviljats 2009 om kr och 2012 om kr. Programmet har innefattat fyra delprogram: Hälsoeffekter av luftföroreningar Partiklar, speciellt deras dynamik i atmosfären Ekosystemeffekter av luftföroreningar, framför allt från kväve Beslutstödssystem med inriktning mot integrerade modeller (Integrated Assessment Modelling) Programmet har koordinerats av en programchef (Peringe Grennfelt, IVL) samt ledare för vart och ett av delprogrammen. Dessa har tillsammans med representanter från Naturvårsverket utgjort programmets ledningsgrupp. Koordinering av programmet har skett via årliga sammankomster. Ledningsgruppen, liksom deltagarna inom varje delprogram, har dessutom ordnat återkommande möten. Inom varje delprogram har det funnits ett antal projekt (Tabell 1). Flertalet av projekten har sträckt sig över hela programperioden. 7

9 Forskningsresultat Effekter av luftföroreningar på människans hälsa delprogram 1 Kardiovaskulära effekter av luftföroreningar En allt mer omfattande vetenskaplig litteratur visar att luftföroreningar kan ge upphov till allvarliga effekter på hjärt-kärlsystemet vid såväl korttids- som långtidsexponering. Genom flera studier inom SCARP har kunskapen inom området stärkts. SCARPs forskning har belyst effekter av korttidsexponering för luftföroreningar både i humanexperimentella och epidemiologiska studier. En forskningslinje har etablerat en ny förståelse för hur dieselavgaser direkt leder till akut påverkan i lungorna och hur de successivt timma efter timma kan ge en rad olika effekter i hjärta och blodkärl, som direkt kopplar till proppbildning, styva blodkärl, hjärtinfarkt och stroke (delprojekten 1.9 och 1.10). Studierna visar också att dagens hjärtmediciner inte klarar att motverka dessa effekter. Beträffande ozon och kvävedioxid så talar genomförda studier mot att dessa ger akuteffekter på hjärta och blodkärl. På grund av det starka stödet för att partikulära luftföroreningar påverkar hjärta och kärl har uppmärksamheten även riktats mot källor som vedrök och annan förbränning av biomassa. En kammarstudie inom SCARP gav inte något stöd för att vedrök är mindre farligt än dieselavgaser (delprojekt 1.11). I en epidemiologisk studie har visats att exponering för NO 2 och NO x innebär en ökad risk för akut hjärtinfarkt och instabil kärlkramp (projekt 1.6). Risken ökade med 69% för varje 10 µg/m3 ökning av NO 2. Sambandet avseende exponering för NO x var inte statistiskt säkerställt, men motsvarande riskestimat var 38 %. Risken för högt blodtryck påverkades dock inte av exponering för luftföroreningar på bostadsadressen. Patienter som överlevt hjärtstopp eller bedömts ha stor risk att utveckla livshotande kammararytmier har visat sig utgöra en känslig grupp för luftföroreningar. Sådana patienter i Göteborg och Stockholm hade ökad risk för terapikrävande arytmier redan efter ett par timmar av höga luftföroreningshalter (projekt 1.2). Även överlevande hjärtinfarktpatienter utgör en känslig grupp. Sådana patienter hade förhöjda inflammationsnivåer vid höga halter luftföroreningar, vilket är en föreslagen mekanism för hur luftföroreningar påverkar hjärta och kärl. Benägenheten att reagera med inflammation på höga luftföroreningshalter varierar med genetiska faktorer. Detta pekar på att risken kan vara olika även inom gruppen överlevande hjärtinfarktpatienter, som också visades ha en förhöjd risk att dö efter några dygn med höga luftföroreningshalter (PM10 och ozon) under några dygn. Detta står i kontrast till avsaknaden av tydliga effekter på utvecklandet av akut hjärtinfarkt hos tidigare hjärtfriska. Tydliga effekter på nivåerna av olika inflammationsmarkörer i blod påvisades efter långtidsexponering för luftföroreningar (projekt 1.8). Detta talar för att exponering 8

10 för luftföroreningar kan ge upphov till systemisk inflammation. Eftersom systemisk inflammation är av betydelse för en rad sjukdomar, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, visar resultaten på möjliga mekanismer bakom sambanden med exponering för luftföroreningar. Dessa fynd stöds av de observerade interaktionseffekterna med varianter av gener involverade i inflammationsprocessen. Resultaten tyder också på att vissa individer av genetiska orsaker kan vara särskilt känsliga för effekter av luftföroreningar. Inom ramen för SCARP har en databas skapats av fyra kohorter i Stockholms län med detaljerad individuell beräkning av långtidsexponering för luftföroreningar som lämpar sig för analyser av kvantitativa samband mellan olika luftföroreningskomponenter och hälsoeffekter (projekt 1.7). Inledande analyser visar samband mellan exponering för luftföroreningar och kardiovaskulära sjukdomar i vissa av kohorterna men inte i andra. Orsakerna till dessa skillnader analyseras vidare. Preliminära analyser inom ramen för ett europeiskt samarbetsprojekt där de fyra Stockholmskohorterna ingår visar på samband mellan olika luftföroreningskomponenter och inflammationsmarkörer, hypertoni och hjärtinfarkt. En viss heterogenitet förelåg mellan olika centra vilket kan ha att göra med skillnader i exponering för luftföroreningar. Luftföroreningseffekter på barn Ett projekt syftade till att studera sambandet mellan exponering för trafik- och uppvärmningsrelaterade luftföroreningar under livet och lungfunktion, astma och allergisk sensibilisering upp till 8 års ålder i födelsekohorten BAMSE, baserad i Stockholms län (projekt 1.1). Dessutom studerades betydelsen av när i livet exponeringen inträffar för att identifiera potentiellt kritiska tidsfönster med ökad känslighet och samverkan med andra riskfaktorer analyserades även. I en tidigare publikation, sågs redan vid fyra års ålder en påverkan från luftföroreningar på barnens luftvägar. Det gällde sensibilisering för pollen, förekomst av pipande-väsande andning ( wheeze ) samt lungfunktion och trafikrelaterade luftföroreningar vid hemmet under det första levnadsåret. Fortsatt uppföljning till 8 års ålder visar inte på några tydliga samband med generell sensibilisering mot vanliga inhalations- och födoämnesallergen, men en ökad allergirisk kan förekomma mot vissa allergen om man utsatts för höga halter av luftföroreningar från vägtrafiken under spädbarnstiden. För astma sågs de tydligaste sambanden med luftföroreningar hos barn som inte var sensibiliserade och effekterna föreföll kvarstå till 12 års ålder. Likaså verkar exponering tidigt i livet ha effekter på lungfunktion vid 8 år, särskilt i känsliga grupper såsom atopiska barn och barn med astma. Den genomsnittliga lungfunktionsnedsättningen knuten till exponering för luftföroreningar (PM10, NOx) var endast några procent, men för en mindre grupp av barnen var risken 4 gånger större att få en lungfunktionsnedsättning på minst 20%. Ingen betydande inverkan av korttidsexponering för luftföroreningar kunde iakttas. Exponering efter spädbarnstiden föreföll inte heller ha någon effekt för senare allergiutveckling. 9

11 I studierna har både NOx och PM10 använts som mått på lokalt genererade luftföroreningar från vägtrafiken. NOx är relaterat till utsläppen av ultrafina partiklar från avgaserna medan PM10 huvudsakligen påverkas av vägdamm. Dessa föroreningar var starkt korrelerade, eftersom de båda har vägtrafiken som viktigaste källa, och inga genomgående skillnader kunde ses då det gäller sambanden med de olika hälsoeffekterna mellan dessa exponeringsmått. Källrelaterade studier Exponering för luftföroreningar från trafik (skattat som NOx, men innefattar alla luftföroreningar som härrör från trafik) och fossil bostadsuppvärmning (skattat som SO 2 ) under flera decennier ökade halten av inflammationsmarkörer i blodet (projekt 1.7). Inflammationsmarkörerna visar att exponeringen ökar risken för systemisk inflammation som sen i sin tur är av betydelse för en rad sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdom. En studie avsedd att studera långtidseffekter (20 år) av trafikföroreningar på vuxna i relation till astma, KOL och lungfunktion är försenad och kommer inte att avslutas förrän efter forskningsprogrammets utgång (projekt 1.4). Korttidsexponering för NO2 och NOx, vilken även kan tolkas som korttidsexponering för förbränningsrelaterade partiklar, ökade risken för akut hjärtinfarkt och instabil kärlkramp. Korttidsexponering för PM10 visade ingen sådan effekt. Lång tids exponering för NOx var i vissa material associerad med ökad risk för stroke. Befolkningsstudier av korttidsexponering för PM10 och grova partiklar visade påverkan på luftvägarna (ökat utandat NO) på vuxna astmatiker och friska skolbarn under våren då vägdamm är en viktig partikelkälla (projekt 1.3). Motsvarande effekter sågs inte hos friska vuxna, varken efter kort eller efter lång tids exponering. Kontrollerad exponering för realistiska inomhusnivåer av vedrök visade effekter på luftvägar (projekt 1.11). Underlaget för bedömning av den relativa betydelsen av olika typer av partiklar och andra luftföroreningskomponenter för långsiktiga hälsoeffekter är alltjämt mycket begränsat. Vissa förhoppningar knyts till den kommande rapporteringen från det europeiska samarbetet ESCAPE, i vilket långtidsstudier i områden med olika luftföroreningssammansättning ingår. Effekten av långdistanstransporterade luftföroreningar i relation till lokalt emitterade är av särskilt intresse för internationellt luftvårdsarbete. I ett projekt avsågs att studera relationen mellan dessa båda exponeringstyper (projekt 1.12). Projektet initierades inom SCARP och har nu fått full finansiering via Formas. Utvärdering av resultat kommer under Effekter av extermsituationer Genom klimatförändringarna kan man förvänta sig att extremsituationer vad avser värme och luftförroreningar kan uppstå oftare i framtiden. Hittills under 2000-talet har ett par sådana fall uppmärksammats; juli-augusti 2003 i västra Europa (framför 10

12 allt Frankrike) och augusti 2010,då omfattande skogsbränder härjade kring Moskva i samband med en värmebölja. Den sistnämnda situationen har utvärderats som en del av SCARP. Resultaten visar att det förelåg en överdödlighet på fall under värmeböljan, främst bland dem över 65 år, men ökade risker noterades även i yngre åldersgrupper. Mest uttalade effekter observerades för dödsfall på grund av sjukdomar i cirkulations- och andningsorganen samt i urinvägar och för neurologiska sjukdomar. Samverkanseffekter mellan partiklar från skogsbränderna och höga temperaturer var av betydelse för dödligheten. Bildning, omvandling och spridning av partiklar - delprogram 2 Resultat: Som en del av SCARP har för första gången en modul för modellering av sekundär organisk aerosol (SOA) införts i standardmodellen för beräkning av långdistanstransport av luftföroreningar i Europa (EMEP-modellen) (projekt 2.1 och 2.2). Den nya koden används för käll-receptor beräkningar och avser de behov som finns såväl inom konventionen som för EU:s tematiska strategi. Ett antal moderna SOA system (VBS, volatility basis set -baserade) har därmed inkluderats i EMEP-modellen och testats mot mätningar (bl. a. från projekt 2.4). Resultaten visar vikten av modellantaganden och belyser de stora osäkerheter som råder när det gäller olika källors bidrag till organiska partiklar och sot i Europa. Resultateten visar dock att antropogena utsläpp av organiska ämnen förmodligen bidrar mer till organiska partiklar i Europa än tidigare uppskattningar men det finns fortfarande betydande osäkerheter när det gäller utsläpp av organiska ämnen av olika flyktighet. Användningen av en ny utsläppsinventering för bostadsuppvärmning med biobränslen (framför allt ved) visar tydligt att de nuvarande nordiska utsläppsinventeringarna troligen har betydande fel (projekt 2.3). Modellresultaten med de alternativa vedeldningsemissionerna ger mycket bättre resultat än motsvarande beräkningar med de officiella (till CLRTAP inrapporterade) utsläppen. En modell som beskriver aerosoldynamik (SALSA) har kopplats till en kemisk transportmodell (MATCH) (projekt 2.2). Storleksfördelade emissioner av partiklar används som input. Vegetations-emissioner av terpener används för beräkning av sekundära organiska partiklar av naturligt ursprung. Modellen har utvärderats mot relevanta data och känslighetstester har gjorts med avseende på indata (t ex. emissioner) och fysisk beskrivning av aerosoler (t ex. nukleering och våtuttvättning). Det nya verktyget MATCH-SALSA innebär förbättrade möjligheter till en mer fullständig kartläggning av PM10 och PM2.5, samt partiklarnas antalsstorleksfördelning, då MATCH-SALSA innehåller fler kemiska partikelkomponenter än tidigare samt ger möjlighet till en mera kemisk-fysikaliskt korrekt beskrivning av olika atmosfäriska processer som inverkar på aerosolkoncentrationerna. 11

13 Emissionsdatabaser som kan användas i dynamiska partikelmodeller har utvecklats, vilket gett emissionsdata för partiklar och partikelkomponenter på såväl lokal skala (Stockholm) som Europeisk skala. De största utsläppen av partiklar kommer från vägtrafiken (dieselfordon största källan till elementärt kol (EC) och biobränsle- och koleldning. Användningen av biobränslen är största källan till organiskt kol (OC). Sämre förbränning leder till större partiklar, större total massa, mer EC/OC men färre partiklar, jämfört med mer fullständig förbränning, då partiklarna är mindre men flera och består av alkalisalter/mineraler. Modellberäkningar med uppdaterade emissioner av OC från biobränsleeldning i Europa har visats mer än fördubbla bidragen till partikelhalterna från denna källa. En modell för beräkning av emissionerna av icke-avgaspartiklar har utvecklats och validerats i ett Nordiskt samarbetsprojekt (NORTRIP). Modellen har använts för att beräkna betydelsen av dubbdäck för partikelemissionerna. En epidemiologisk studie visar att dygnsvisa variationer i dödligheten ökar signifikant på grund av exponering för grova partiklar i Stockholm Mer detaljerad information om partikelutsläppen har möjliggjort noggrannare beräkningar av klimat- och hälsokonsekvenserna. Delprojektet har också bidragit till underlag för arbetet med nya luftkvalitetsdirektivet för partiklar i tätorter och kvantifierat hälsorisker förknippade med exponering för grova partiklar i stadsmiljö. En ettårig källbestämningsstudie från mätstationen Vavihill (Skåne) visar god överensstämmelse mellan mätningarna och EMEP-modellen för fraktionen totalt organiskt kol (OC), undantaget vinterperioden. I jämförelse med den mätningsbaserade källbestämningen underskattade dock modellen markant förbränning av biomassa. Vidare underskattades det fossila bidraget under vintern, men överskattades under sommaren. Resultaten är viktiga för den fortsatta modellutvecklingen. Ekosystemeffekter av kvävenedfall delprogram 3 Kväve är centralt i många av de miljöfrågor som diskuteras idag. Överskott av kväve kan bidra till övergödning av mark och vatten, ge förhöjda halter av oorganiskt kväve i grundvatten, och kan dessutom leda till försurning av mark och vatten. Hög kvävetillförsel kan även leda till att lustgas bildas och avgår till atmosfären, vilket bidrar till klimatförändringen. Luftburna kväveoxider är också en av grundförutsättningarna för bildning av marknära ozon. Samtidigt är kväve i de flesta av landets ekosystem det växtnäringsämne som är begränsande för tillväxten. Ökad kvävetillgång i områden där tillväxten i dag är kvävebegränsad har därmed potentialen att ge en ökad tillväxt och en minskad nedbrytning av det organiska materialet, vilket leder till en ökad kolinbindning. Delrogrammet har omfattat såväl experimentella studier, modellutveckling och applicering av modeller för att ge stöd till nationella och internationella beslut. 12

14 Experimentella studier Flera experimentella studier har ingått i SCARP. I försök har eutrofieringseffekter av ökat kvävenedfall studerats i lågbelastad gran och tallskog. Försöken visar att effekter kan uppträda i granskogen vid relativt låga nedfall medan motsvarande effekter inte observerats i tallskogen. Försöken visar också att andra störningar t ex utbrott av skadegörare helt kan överskugga effekten av kvävenedfall. Risken för läckage av oorganiskt kväve till grund- och ytvatten har följts i ett antal långliggande försök. Dessa visar att förhöjd kvävetillförsel påverkar skog, markvegetation och mikrobiella processer i marken liksom utlakningen av kväve. Samtidigt visar försöken att i vanligt förekommande kvävefattiga ekosystem krävs det relativt stora mängder av kväve och lång tid för att orsaka betydande kväveutlakning, vegetationsförändring, mark- och vattenförsurning och övergödning. Modellutveckling och applicering Experimenten ligger till grund för modellutveckling och applicering för att dels belysa aktuella effekter på systemen men också för att analysera framtida utveckling med hänsyn tagen till klimatförändringar, ändrade föroreningsförhållanden, skogsbruk samt olika störningar av ekosystemen. En del av modellutvecklingen omfattar en ny uppbyggnad av den så kallade MAGIC-modellen, där upplagring, omsättning och utlakning av kväve kan studeras under olika scenarier (projekt 3.2) Inom SCARP har även en dynamisk modell, ForSAFE-Veg, för kväveomsättning i skogsekosystem vidareutvecklats (projekt 3.3). I modellen kan hänsyn tas till både kemiska och biologiska processer i marken av betydelse för kväveläckage och kväveimmobilisering räknas med. Modellen har använts för att beräkna kvävets ekosystemeffekter till följd av framtida kvävenedfall och klimatförändringar. Syntes Stor vikt har i forskningsprogrammet lagts på att integrera experimentella studier och deras resultat med modellutveckling (projekt 3.4). Resultaten visar att modellerna med de väsentligt förbättrade processbeskrivningarna kan reproducera uppmätta värden av kväve i markvatten, med och utan kvävegödsling, på ett betydligt bättre sätt. Bättre beskrivning av mikrobiella processer har varit en av de viktiga förbättringarna. Gårdsjön är den lokal som använts vid modellutvecklingen, men utöver Gårdsjön har sju andra ytor i olika delar av Sverige använts som för analys av experimentella data och för dynamisk modellering. Det finns dock fortfarande vissa kunskapsluckor, framför allt vad gäller drivfaktorerna för kväveutlakning i de områden i Sverige som har högst kvävenedfall, där vissa skogar uppvisar förhöjda kvävehalter medan andra skogar tar upp allt tillgängligt kväve. För detta krävs mer ingående studier på ett större antal ytor i sydvästra Sverige. Några viktiga faktorer som har identifierats inom SCARP och som kommer att fortsätta studeras är markens mineralogi, historisk markanvändning och trädavgång genom gallringar eller stormfällningar. För markvegetation saknas än så länge fältdata på de långsiktiga effekterna av låga doser av kväve. 13

15 European Nitrogen Assessment Flera forskare inom SCARP har deltagit i framtagningen av European Nitrogen Assessment. En liten del av forskningsbudgeten har avsatts till stöd för detta arbete (projekt 3.5). Beslutsstöd i luftvårdsarbetet delprogram 4 Den europeiska beslutstödsmodellen GAINS utgör det kanske viktigaste vetenskapliga underlaget för överenskommelserna under CLRTAP och för EUs luftvårdsarbete. I ett projekt har med vetenskaplig bas en svensk nationell resurs skapats inom integrerade beslutsstöd (Integrated Assessment Modelling IAM) för arbete med GAINS-modellen (projekt 4.1 och 4.3). Standardiserade metoder har utvecklats för scenarioutveckling i GAINS-modellen. Eftersom det har rått betydande skillnader mellan de scenarier som utvecklas i GAINS och de som tas fram inom Sverige har det varit viktigt att studera de olika angreppssätten och ta fram metoder som ger Data och uppskattningar för energieffektivisering av Europas hushålls- och servicesektor, samt utsläppsfaktorer för högutsläppande fordon har tagits fram. Vidare har underlag tagits fram för beräkning av utsläpp av luftföroreningar från användning av biobränslen i transportsektorn. Slutligen har programmet aktivt medverkat till att skapa ett internationellt nätverk för integrerad bedömningsmodellering (NIAM) och till att utbilda nationella och internationella experter i GAINS-modellen och dess användning. Beteendeförändringar utgör en potentiellt viktig metod för att minska emissionerna av luftföroreningar och de har ofta framförts som ett viktigt komplement till traditionella tekniska åtgärder. Inom SCARP har möjligheten att inkludera sådana så kallade icke tekniska åtgärder studerats (projekt 4.2). Resultaten visar att det för närvarande är svårt att ta med dessa åtgärder beroende dels på att systematiskt dataunderlag är begränsat, dels på att GAINS-modellen inte för närvarande är kapabel att inkludera dessa åtgärder. Detta beror på att såväl kostnader som effektiviteten i åtgärderna är svåra att kvantifiera. 14

16 Forskningsresultatens betydelse för luftvårdsarbetet En av programmets viktigaste målsättningar har varit att ge stöd till nationella och internationellt luftvårdsarbete. Genom att flera av projekten rört grundläggande frågor ät resultaten av betydelse för luft- och miljövårdsarbetet från lokal till internationell skala. Detta innebär att resultaten kan användas av kommunala miljö- och hälsovårdsmyndigheter, regionalt och nationellt i miljömålsarbetet. Resultaten är av direkt betydelse för miljömålen för frisk luft, bara naturlig försurning och ingen övergödning. Resultaten även underlag för begränsad klimatpåverkan och levande skogar och biologisk mångfald. Delprogram 1: Flera av projekten ger grundläggande kunskap kring luftföroreningars effekter kopplat till specifika föroreningssituationer och befolkningsgrupper. Detta gäller t ex kardiovaskulära effekter, där forskningen bland annat gett ett bättre underlag för att bedöma olika riskgruppers känslighet för föroreningar. Resultaten antyder att för dessa grupper föreligger risker som uppträder vid lägre koncentrationer än aktuella gränsvärden. Resultaten visar också att barn har en stor känslighet för luftföroreningar som kvarstår åtminstone till 12 års ålder. Studierna på barn har genomförts i miljöer där föroreningshalterna i de flesta fall ligger under EUs gränsvärden. Ett viktigt resultat är att större partiklar ( um) ger upphov till betydande hälsoeffekter. En stor del av slitagepartiklar från trafiken ligger inom detta storleksintervall och har därmed betydelse för trafikrelaterade åtgärder (dubbdäck, trafikplanering etc.). Ett annat rör effekterna från vedrök, där forskningen indikerar att vedrök inte kan betraktas som mindre hälsovådlig än bilavgaser. SCARP har genom sin forskning bidragit till att säkerställa flera longitudinella studier för hälsoeffekter av luftföroreningar. Miljömål: Forskningen visar att miljömålet för frisk luft när det gäller partiklar kan behöva revideras med tanke på att effekter kan uppträda vid lägre nivåer. Det kan också finnas skäl att ytterligare beakta känsliga grupper och barn i miljömålsarbetet. Internationellt: SCARP har bidragit till att säkerställa ett aktivt deltagande i EUprojekt vars syfte är att ta fram bättre dos-effektsamband för luftföroreningar. Delprogram 2: Modellutvecklingen inom delprogram 2 är direkt användbar för hälsorelaterade studier samt för en förbättrad kunskap om den relativa betydelsen av naturliga och antropogena källor. Effekter av olika utsläppsscenarier och klimatförändringar på partikelmassa och antal kan även studeras. Beräkningarna kan ge stöd till miljömålsutvärdering och politiska/lagstiftande ställningstaganden. Den mer fysikaliska modellen ger även möjlighet att bättre beskriva luftföroreningars inverkan på klimatet och därmed dess del i observerad och kommande klimatför- 15

Hälsoeffekter av partiklar

Hälsoeffekter av partiklar 2007:14 Hälsoeffekter av partiklar Tilläggsprogram 2006 SLB-ANALYS, MARS 2007 Förord Ett av Luftvårdsförbundets tilläggsprogram för 2006 har varit att redovisa kunskapsläget vad gäller partiklars hälsoeffekter

Läs mer

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader METEOROLOGI Nr 146, 2011 SIMAIRscenario - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader Gunnar Omstedt, Bertil Forsberg 1, Lena Nerhagen 2, Lars Gidhagen och Stefan Andersson

Läs mer

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet VTI notat 35 2003 VTI notat 35-2003 Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet Författare FoU-enhet Projektnummer 91005

Läs mer

Hälsopåverkan av ett varmare klimat en kunskapsöversikt

Hälsopåverkan av ett varmare klimat en kunskapsöversikt Hälsopåverkan av ett varmare klimat en kunskapsöversikt Joacim Rocklöv, Anna-Karin Hurtig, Bertil Forsberg Umeå universitet ISSN 1654-7314 Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2008:1, Climatools

Läs mer

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND

Läs mer

RAPPORT. Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011. B2119 Oktober 2013

RAPPORT. Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011. B2119 Oktober 2013 RAPPORT Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011 Författare: Karin Hansen, Gunilla Pihl Karlsson, Martin Ferm, Per Erik Karlsson, Cecilia Bennet 1, Lennart Granat 2, Veronika Kronnäs, Claudia von

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

LUNG & ALLERGI FORUM. Nr 1 2013. Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi

LUNG & ALLERGI FORUM. Nr 1 2013. Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi LUNG & ALLERGI FORUM Nr 1 2013 Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi Spirometrier i första ledet Avhandling: Asthma in West Sweden Engagerande Allergistämma

Läs mer

Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET

Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET Underlag till Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålen Banverket Energimyndigheten Luftfartsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län RAPPORT För Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län mätningar och modellering Resultat till och med september 7 Gunilla Pihl Karlsson,

Läs mer

1 F. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Från ord till handling - mitt

1 F. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Från ord till handling - mitt Från ord till handling - mitt 1 F halvsekelperspektiv på arbets- och miljömedicin Lennart Levi (1) Karolinska institutet och Sveriges Riksdag (1). Ingen tvekan råder om att arbets- och livsmiljön är viktiga

Läs mer

Flyget, energianvändningen och miljömålen

Flyget, energianvändningen och miljömålen Flyget, energianvändningen och miljömålen En förstudie Bengt Johansson Avdelningen för Miljö- och energisystem Institutionen för teknik och samhälle Lunds tekniska högskola Lunds universitet Februari 2002

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Vattenkraft miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten. Slutrapport, etapp 3, Elforsk rapport 10:90

Vattenkraft miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten. Slutrapport, etapp 3, Elforsk rapport 10:90 Vattenkraft miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten Slutrapport, etapp 3, Elforsk rapport 10:90 B. Kriström, O. Calles, L. Greenberg, K. Leonardsson, A. Paulrud, B. Ranneby och S. Sandberg

Läs mer

Sammansta llning flygbuller och barns ha lsa

Sammansta llning flygbuller och barns ha lsa Sammansta llning flygbuller och barns ha lsa Swedavia är ett statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver

Läs mer

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 RAPPORT 6557 mars 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Beställningar Ordertel:

Läs mer

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Djärva projekt med stor potential mistras idéstöd 2001 2011

Djärva projekt med stor potential mistras idéstöd 2001 2011 Djärva projekt med stor potential mistras idéstöd 2001 2011 Mistra Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 2013 Redaktör: Henrik Lundström Skribenter: Andreas Nilsson, Thomas Heldmark och Henrik Lundström,

Läs mer

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås?

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? R A P P O RT 5413 OKTOBER 2005 Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Redaktörer Johnny de Jong och Malin Almstedt

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor

Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor RAPPORT 5913 DECEMBER 2008 Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer

UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET

UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET KLIMATOLOGI NR 9 2014 UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET Erik Kjellström, Reino Abrahamsson, Pelle Boberg, Eva Jernbäcker, Marie Karlberg, Julien Morel och Åsa Sjöström Pärmbild En pojke

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer

Rapport 2006:04. Hur mår skogen och skogsmarken?

Rapport 2006:04. Hur mår skogen och skogsmarken? Rapport 2006:04 Hur mår skogen och skogsmarken? Tillstånd och trender för kronutglesning och markförsurning i Stockholms län 1985 2010 Författare: Torbjörn Nilsson Maj-Britt Johansson Åke Nilsson Institutionen

Läs mer

Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser

Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser Slutrapport från forskningsprogrammet MAXFLYG Mats E. Nilsson, Jenny Selander, Jesper Alvarsson,

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan - en kunskapsöversikt med förslag på åtgärder

Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan - en kunskapsöversikt med förslag på åtgärder Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan - en kunskapsöversikt med förslag på åtgärder Titel: Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan Utgiven av. Klimatsamverkan Skåne,

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer