AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga."

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2

3 AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga. Under året har vi betalat ut sammanlagt 11 miljarder i ersättning. Vi har även bidragit med 150 miljoner i forsknings anslag, för att på sikt minska antalet sjukskrivningar i Sverige. AFA Försäkrings uppdrag är att förmedla trygghet i form av kollektivavtalade försäkringar. Vår verksamhet påverkar därför inte bara det svenska arbetslivet i stort, utan även enskilda människors vardag. Tack för förtroendet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

4 innehåll inledning 5 Vd har ordet 6 afa Försäkring 10 hållbarhetsredovisning 19 årsredovisningar afa sjukförsäkring 33 afa trygghetsförsäkring 103 afa livförsäkring 147 styrelser, revisorer m.fl. 196 Villkorstolkning 199 ordlista 200 english summary 202 adresser 213 4

5 inledning AFA Försäkring För ett bättre Arbetsliv AFA Försäkring är namnet på den gemensamma organisationen för de tre försäkringsföretagen AFA Livförsäkringsaktiebolag, AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag som ägs av Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen i Sverige (LO), samt i fråga om AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag även av Förhandlings och samverkansrådet PTK. Varje företag inom AFA Försäkring är var för sig den största försäkringsgivaren i Sverige inom sitt område. Vi försäkrar anställda inom den privata sektorn, kommuner, landsting och regioner. Idag omfattas mer än fyra miljoner människor av minst en av våra försäkringar. vi FörsäkrAr, FörvAltAr och Förebygger Allt hänger samman Tack vare de stora kollektiv som försäkringarna omfattar har AFA Försäkring unik kunskap om ohälsa i arbetslivet. Under mer än 30 år har vi samlat information om sjukdomar och skador. Alla enskilda skadeanmälningar har lagrats i vårt unika skaderegister som idag innehåller mer än 10 miljoner ärenden. Dessa fakta analyseras och bildar en viktig kunskapskälla och beslutsunderlag för den skadeförebyggande verksamheten och vårt stöd till forskning och utveckling. På så sätt lägger den kollektivavtalade försäkringen grunden till ett bättre arbetsliv för alla. AFAFörsäkringArnA AFAförsäkringarna bestäms i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och ger ekonomiskt stöd vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom, vid arbetsskada, vid arbetsbrist, vid dödsfall och vid föräldraledighet. Den kollektivavtalade försäkringen är effektiv, bland annat genom en hög täckningsgrad, låga administrativa kostnader och avsaknad av resurskrävande riskbedömningar vid tecknande av försäkring. Den kollektivavtalade försäkringen drivs utan krav på vinstutdelning till ägarna och med en aktiv skadereglering som värnar om den försäkrades rättigheter enligt kollektivavtalet. våra strategiska mål AFA Försäkring har i uppdrag att sköta administra tionen kring försäkringarna. En förutsättning för att vi ska kunna behålla dessa uppdrag är att vi kan erbjuda parterna på arbetsmarknaden förutsättningar för en långsiktigt stabil premie, givet oförändrade lagar och för säkrings villkor, samtidigt som vi har nöjda försäkrade och en hög kostnadseffektivitet. 5

6 VD har ordet Fortsatt minskade skadekostnader gav sänkta premier För andra året i rad kunde premien för sjukförsäkringen sänkas till noll, vilket innebar en återbetalning av 2,7 miljarder kronor motsvarande hela premien på 0,5 procent av lönesumman som debiterats arbetsgivarna preliminärt under året. Premiesänkningen kunde genomföras på grund av onormalt låga kostnader för försäkringsersättningar, vilka huvudsakligen berodde på fortsatta avvecklingsvinster orsakade av de ändringar i lagen om allmän försäkring som trädde i kraft den 1 juli VD MajCharlotte Wallin God ekonomisk utveckling Gott resultat Den svenska reala ekonomin återhämtade sig mycket starkt under 2010 och den svenska finansmarknaden utvecklades väl under året. Den svenska aktiebörsen gav en total avkastning på hela 27 procent. Den kommersiella fastighetsmarknaden kom också tillbaka efter en svag period under , både avseende aktivitet och värdeutveckling. De historiskt sett låga obligationsräntorna svängde ordentligt under året men slutade på relativt oförändrade nivåer sett från årets början. Trots en låg avkastning på de räntebärande placeringarna uppgick AFA Försäkrings totalavkastning under 2010 till 8,8 procent (13,5) en god avkastning, mycket tack vare en bra värdeutveckling på aktier och fastigheter, även om vi inte nådde upp till föregående års extremt höga nivå. Avkastningen översteg vår jämförelseportfölj med 0,6 procentenheter. Hela bidraget till denna överavkastning härrör från aktieförvaltningen där den svenska portföljen gick särskilt bra. resultat De sammantagna effekterna av den höga kapitalavkastningen, de totalt lägre skadekostnaderna inklusive avvecklingsvinster och de sänkta premieintäkterna medför att AFA Försäkring totalt redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgående till 16,9 miljarder kronor (22,2) och ett resultat efter skatt på 12,0 miljarder kronor (16,3). Driftkostnaderna uppgick till 988 miljoner kronor (907). Ökningen förklaras delvis av att vi under föregående år fick en återbetalning från KP Pension & Försäkring avseende pensionsavsättningar om 56 miljoner kronor. AFA Försäkring stärkte under året sin redan tidigare starka finansiella ställning och hade vid årets utgång en fonderingskvot som uppgick till 165,4 procent (145,8). Förändringar av organisationen och nya medlemmar i företagsledningen För att effektivisera vår verksamhet och bättre kunna möta de krav som våra ägare, uppdragsgivare och kunder ställer på oss genomfördes en sammanslagning av det som tidigare var Område Skadereglering och Område Försäkring till nya Område Försäkring. Det nya området leds av Anita Johansson som tillsammans med Johan Held, ny chef för Område Kapitalförvaltning, och Johan Ljungqvist, ny chef för Stab Kommunikation, också är nya medlemmar av företagsledningen. FörändrinGar i vår omvärld Många faktorer i vår omvärld kan komma att påverka förutsättningarna för AFA Försäkrings verksamhet under de närmaste tre till fem åren. Vi påverkas dels av de änd 6

7 vd har ordet rade regelverk som rör hela försäkringsbranschen, dels förändringar inom det allmänna socialförsäkringssystemet som ju till stora delar utgör basen för våra försäkringar. solvens ii Vår oro inför Solvens II har minskat. Det återstår fort farande en del frågetecken, men farhågorna inför de nya kapitalkraven som vi kände för ett år sedan har avsevärt minskat. De nya solvensreglerna som föreslås i Solvens II är inte fastställda och effekterna på fonderingskvoten av en marknadsvärderad skuld i kombination med ett riskbaserat kapitalkrav är svåra att uppskatta exakt i dagsläget. Detta innebär att den optimala fonderingskvoten för företagen ännu inte kan bestämmas. En annan utmaning med det nya regelverket blir att uppfylla de krav på verksamhetsstyrning och rapportering som regelverket kräver utan att detta resulterar i onödig byråkrati och avsevärt ökade kostnader. kollektivavtalade försäkringar granskas av eu Av stor betydelse inför framtiden är det så kallade Tysklandsmålet där EUkommissionen stämt den tyska staten. EGdomstolen säger i sin dom att Tyskland bryter mot direktiven om offentlig upphandling i och med att vissa tyska kollektivavtal inom offentlig sektor direkt pekar ut ett antal förvaltare av pensionskapital utan att först genomföra en offentlig upphandling av förvaltare. AFA Försäkrings försäkringar regleras till stora delar av kollektivavtal inom svensk offentlig sektor och ett arbete pågår såväl inom AFA Försäkring som hos representanterna från arbetsgivare och arbetstagare för att analysera vilken påverkan EGdomstolens dom kan få på dessa kollektivavtal och val av försäkringsgivare. hållbara socialförsäkringar utreds AFAförsäkringarna är komplement till de statliga socialförsäkringarna. Regeringen har utsett en parlamentarisk utredning som ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Utredningens direktiv är mycket omfattande och de förslag den arbetar fram kommer med stor sannolikhet att påverka den framtida utformningen av AFAförsäkringarna. Det är därför viktigt för oss att noga följa utredningens arbete. Utredningen ska redovisa sina förslag i maj I anslutning till denna utredning har Försäkringsförbundet tillsatt en fristående Arbetsskadekommission som ska föreslå hur en framtida arbetsskadeförsäkring ska utformas. AFA Försäkring deltar i kommissionens arbete där vi bidrar med vår unika kunskap om arbetsskador och vår höga specialist kompetens inom vårt försäkringsområde. mötesplats för kunskaps och erfarenhetsutbyte Våra välbesökta seminarier kring aktuella frågor är också en del av hur vi följer utvecklingen på både arbetsmarknaden och inom socialförsäkringsområdet. Åhörarna på seminarierna kommer från regeringskansliet, myndigheter, arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och andra organisationer och företag som är intresserade av dessa frågor i vid mening. Under 2010 hölls sammanlagt 14 seminarier; några exempel är Socialförsäkringar i en globaliserad värld med forskaren Agneta Kruse och Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet där den parlamentariska socialförsäkringsutredningen redogjorde för sitt arbete. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson redogjorde för utmaningar i reformeringen av sjukförsäkringen och vid årets sista seminarium den 20 december 2010 presenterade Arbetsskadekommissionen sin verksamhet. AFA Försäkrings hållbarhetsarbete För första gången publicerar AFA Försäkring en hållbarhetsredovisning. Den beskriver vår verksamhet och dess utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsperspektivet är strategiskt viktigt för oss eftersom det sätter fokus på den samhällsnytta som vi bidrar med när vi utför vårt uppdrag från arbetsmarknadens parter att försäkra, förvalta och förebygga inom ramen för de kollektivavtalade försäkringarna. För att tydliggöra kopplingen mellan olika delar av vår verksamhet och vårt bidrag till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet har vi fastställt en Hållbarhetspolicy för AFA Försäkring som ska hjälpa oss att styra vår verksamhet mot en ökad hållbarhet. Det kommer inte nödvändigtvis att leda till att vi gör nya saker, men det kan hjälpa oss att prioritera när vi väljer mellan olika utvecklingsalternativ. 7

8 vd har ordet inför FrAmtiden Förutom att följa förändringar i vår omvärld, anpassa vår verksamhet och ta vara på de möjligheter som därmed ges, måste vi också ständigt förbättra den befintliga verksamheten. Fokus på ökad kundnytta Det är viktigt att vi ser på vår verksamhet ur ett kundperspektiv. Rimliga handläggningstider, begriplig information samt respektfullt och professionellt bemötande är några faktorer som vi arbetar med. Under 2011 lanserar AFA Försäkring en etjänst. Syftet är att öka tillgängligheten för arbetsgivare och deras anställda samt att förenkla och förkorta skadeanmälningsprocessen. Den försäkrade kommer också att enkelt kunna följa sina försäkringsärenden på nätet. Parallellt med detta har vi påbörjat arbetet med att utveckla en ny webbplats för AFA Försäkring. Vi strävar alltid efter att vara tydliga, tillgängliga och korrekta i vår kommunikation. För att betona vikten av detta har vi formulerat en vision om att bli Sveriges begripligaste försäkringsbolag. unikt försäkringsföretag AFA Försäkring har en unik verksamhet då vi endast hanterar försäkringar som är kollektivavtalade och täcker nästan hela den svenska arbetsmarknaden. I stort sett alla yrkesarbetande svenskar, drygt fyra miljoner, har minst en försäkring hos oss, vilket innebär en stor riskspridning och betydande stordriftsfördelar. Detta möjliggör en låg kostnad i relation till det försäkringsskydd som vi erbjuder. Vi drivs utan vinstsyfte och en viktig uppgift som våra ägare och uppdragsgivare gett oss är att se till att alla som har rätt till ersättning också får det. Vår skadereglering har under många år givit oss möjlighet att bygga upp en unik skadestatistik inom arbetslivsområdet. Denna statistik används både som underlag för forskningssatsningar och direkt av våra uppdragsgivare för prioriteringar av olika förebyggande satsningar. MajCharlotte Wallin verkställande direktör Fortsatt satsning på förebyggande arbete, forskning och utveckling Det aktiva arbetet med att minska och förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro är viktigt för oss och våra uppdragsgivare. Vi satsar varje år 150 miljoner kronor i form av forskningsanslag till olika projekt. Det som skiljer oss från många andra anslagsgivare är att vi i vår bedömning av projekten lägger stor vikt vid att resultatet ska kunna omsättas i konkreta åtgärder för att förbättra arbets livet eller skapa nya metoder för att både förbygga och be handla sjukdomar. I samarbete med Prevent kommer vi att intensifiera våra ansträngningar att föra ut forskningsresultat i arbetslivet. Under 2011 förbereds utlysning av nya FoUprogram, bland annat ett för att främja utvecklingen inom företagshälsovården. Vi kan även se fram emot slutresultatet av de två pågående FoUprogrammen Kvinnors arbetsmiljö inom industrin och Buller i arbetslivet. 8

9 9

10 afa FÖrsÄKring våra FörsäkringAr ersättningsgrundande händelser Försäkringsföretag Ungefär 90 procent av Sveriges löntagare arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal. Därmed omfattas i princip alla anställda av försäkringsskyddet. Sjukdom Arbetsskada Dödsfall Arbetsbrist AFA Sjukförsäkring AFA Trygghetsförsäkring AFA Livförsäkring AFA Livförsäkring Avtalsförsäkringar grundar sig på kollektivavtal mellan olika huvudorganisationer på arbetsmarknaden. Syftet med avtalsförsäkringar är att ge alla anställda inom berörda kollektivavtalsområden ett försäkringsskydd utöver de lagstadgade allmänna försäkringarna. Detta sker genom att avtalsförsäkringarna kompletterar de allmänna försäkringarna eller träder in där inget offentligt försäkringsskydd finns. Arbetsmarknadens parter har valt att fördela administrationen av de kollektivavtalade försäkringarna på två från varandra fristående organisationer: AFA Försäkring och Fora. AFA Försäkring administrerar försäkringarna medan Fora sköter avtalsteckning, fakturering och inkassering av premierna. Inom AFA Försäkring finns i huvudsak tre stora försäkringskollektiv: Arbetare inom enskild sektor (privata och kooperativa företag) Anställda inom kommunal sektor (kommuner och landsting/regioner samt Svenska kyrkan med flera) Tjänstemän i enskild sektor Avtalsgruppsjukförsäkringen finns både för den enskilda sektorn (AGS) och den kommunala sektorn (AGSKL) och är en komplettering till de lagstadgade ersättningarna sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada finns både för den enskilda sektorn (TFA) och den kommunala sektorn (TFAKL) och ger ersättningar vid arbetsskada utöver det som stadgas i lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF). Ersättningarna vid arbetsbrist eller dödsfall har inga direkta motsvarigheter i de allmänna försäkringssystemen. Försäkringarna är så konstruerade att inträdesbiljetten för den enskilde är själva anställningen i företag som har tecknat kollektivavtal; det är alltså anställningen som ger rätt till försäkring. Försäkringarna kan även tecknas av arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Fördelar med kollektivavtalad försäkring Fördelarna med kollektivavtalad försäkring är flera: Administrationskostnaderna är låga jämfört med individuell försäkring. Premierna är enhetliga och någon hälso eller riskprövning med hänsyn till ålder, kön, tidigare sjukdomar och liknande sker inte. Försäkringarnas konstruktion i övrigt är sådana att de inte skapar inlåsningseffekter som hindrar arbetskraftens rörlighet. Detta gör försäkringarna i sin konstruktion samhällsekonomiskt effektiva och ger många människor ett bra försäkringsskydd till en låg kostnad. Försäkringar vid sjukdom Arbetsoförmåga på grund av sjukdom är grunden för ersättning från AFA Sjukförsäkring. Fyra slag av försäkringar samt en sjuklivränta hanteras inom företaget. Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS och AGSKL) ger, utöver sjukpenning från den allmänna försäkringen, en kompletterande ersättning kallad dagsersättning dock längst till och med den 360:e sjukdagen. Under tid med sjukersättning eller aktivitetsersättning betalas månadsersättning. Ersättning lämnas som längst tills den försäkrade fyller 65 år. Sjuklivränta gäller för försäkrad som var sjuk vid årsskiftet 1995/1996 och inte kan tjäna in pension enligt Avtalspension SAFLO från år Försäkringen gäller för den som var förtidspensionerad den 31 december 1995 eller den som var sjuk den 31 december 1995 och beviljas förtidspension eller sjukersättning i direkt anslutning till denna sjukperiod. Den som uppfyller något av dessa villkor får ersättning i form av en så kallad sjuklivränta. Livräntan 10

11 afa FÖrsÄKring betalas från och med den månad den försäkrade fyller 65 år och är livsvarig. Premiebefrielseförsäkring innebär att försäkringen efter sjuklöneperioden under den anställdes hela sjukdomstid, inklusive tid med sjukersättning eller aktivitetsersättning, betalar pensionspremien antingen till Avtalspension SAFLO eller till Kooperationens avtalspension, dock längst tills den försäkrade fyller 65 år. Detsamma gäller även för försäkrade som uppbär arbetsskadelivränta som inte samordnas med sjukersättning eller aktivitetsersättning. Vid ledighet i samband med barns födelse (föräldraledighet) övertar försäkringen inbetalningen av pensionspremie till Avtalspension SAFLO under en begränsad tid. Avgiftsbefrielseförsäkring övertar arbetsgivarens betalning av pensionsavgift för den avgiftsbestämda ålderspensionen i de kommunala pensionsavtalen KAPKL respektive KAPKL Svenska Kyrkan under tid med sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta. Försäkringen betalar pensionsavgiften fram till dess den försäkrade börjar ta ut sin ålderspension enligt KAPKL, dock längst till 65 år. Arbetare inom den enskilda sektor omfattas av AGS, sjuklivränta och premiebefrielseförsäkring. Anställda inom den kommunala sektorn omfattas av AGSKL samt avgiftsbefrielseförsäkring. Försäkringarna är grundade på kollektivavtal. Egenföretagare kan teckna AGS för egen del. Försäkringar vid arbetsskada Arbetsskada är grunden för ersättning från AFA Trygghetsförsäkring. Två slag av försäkringar, TFA och TFAKL, samt en förlängd livränta ligger i företaget. Genom uppdrag från staten administreras även statens personskadeavtal (PSA). Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA och TFAKL) ger en kompletterande ersättning vid arbetsskada, det vill säga vid arbetsolycksfall, vid olycksfall på väg till eller från arbetet, dock ej olycksfall som täcks enligt trafikskadelagen, och vid arbetssjukdomar. Ersättning ges för inkomstförluster, kostnader, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur och bestående art samt för särskilda olägenheter. Ersättning lämnas också för rehabilitering och vid dödsfall. Försäkringen omfattar anställda inom enskild sektor (TFA) samt anställda inom kommunal sektor (TFAKL). Egenföretagare som tecknar avtal om AFAförsäkringar är själv per automatik TFAförsäkrad. En viktig del i försäkringsavtalet om TFA är det så kallade taleförbudet. Det innebär att anställd inte får föra skadeståndstalan med anledning av personskada som utgör arbetsskada mot juridisk person som tecknat avtal om TFA, TFAKL eller som omfattas av PSA. Skadeståndstalan får inte heller föras mot arbetsgivare, anställd eller annan som omfattas av dessa avtal. Förlängd livränta gäller för försäkrad som var arbetsskadad vid årsskiftet 1995/1996 och inte kan tjäna in pension enligt Avtalspension SAFLO från år Försäkringen gäller för den som den 31 december 1995 uppbar arbetsskadelivränta, som samordnas med förtidspension eller den som var sjuk den 31 december 1995 och beviljades sådan samordnad arbetsskadelivränta i direkt anslutning till denna sjukperiod. Den som uppfyller något av dessa villkor får ersättning i form av en så kallad förlängd livränta. Livräntan betalas från och med den månad den försäkrade fyller 65 år och är livsvarig. TFA, TFAKL och förlängd livränta är samtliga grundade på kollektivavtal. Statens personskadeavtal (PSA) är, till skillnad från TFA och TFAKL, inte en försäkring utan ett kollektivavtal. PSA tillförsäkrar de statligt anställda vissa förmåner i händelse av arbetsskada och täcker samma typ av skador som TFA. Statens personskadeavtal gäller många anställda inom den statliga sektorn; anställda i vissa affärsdrivande verk och företag omfattas dock av TFAavtal. AFA Trygghetsförsäkring reglerar skador enligt PSA på uppdrag av PSAnämnden. 11

12 afa FÖrsÄKring Försäkringar vid dödsfall Försäkringarna ger engångsbelopp och periodisk ersättning till efterlevande. Försäkringsgivare är AFA Livförsäkring. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) ger begravningshjälp till dödsboet samt engångsbelopp till efterlevande. Engångsbeloppens storlek beror av den avlidnes ålder, arbetstid och efterlevandekrets. TGLskyddet fortsätter att gälla viss tid efter det att den senaste anställningen upphört. Vid arbetsoförmåga gäller skyddet längst till det att den försäkrade fyllt 65 år. Den som riskerar att förlora sitt skydd kan utan hälsoprövning teckna en fortsättningsförsäkring. Familjeskydd är en försäkring som under fem år ger ersättning till efterlevande efter avliden som individuellt valt denna försäkring i Avtalspension SAFLO. Försäkringarna är grundade på kollektivavtal och omfattar arbetare inom den enskilda sektorn exklusive kooperativt anställda. Egenföretagare kan teckna TGL för egen del. Egenföretagare som omfattas av Avtalspension SAFLO kan även välja familjeskydd för egen del. Försäkringar vid arbetsbrist Arbetsbrist är grunden för ersättning från AFA Livförsäkrings skadeförsäkringsrörelse, det vill säga AGBförsäkringen. Försäkring om avgångsbidrag (AGB) ger arbetare som fyllt 40 år rätt till ersättning om de innehar en tillsvidareanställning som upphör genom uppsägning på grund av arbetsbrist och den driftmässiga förändringen i företaget medför varaktig personalreduktion. Rätt till ersättning finns som längst till och med månaden före man fyller 65 år. Ersättning utgår i form av engångsbelopp. ekonomisk utveckling För AFA Försäkring AFA Försäkring har ett stort ekonomiskt åtagande till de försäkrade, detta eftersom utbetalningen av försäkringsersättning i många fall sträcker sig över lång tid. Förutom utbetalningar av ersättningar görs därför varje år även avsättningar för framtida betalningar för under året inträffade skador. Kostnaderna för årets skador, det vill säga för försäkringsersättningar i resultaträkningen, täcks dels genom årliga premieinbetalningar, dels genom avkastning från företagens tillgångar. För åren , alltså de hela verksamhetsår då AFAföretagen (AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring) har haft en gemensam organisation, har kapitalavkastningen täckt 57 procent av kostnaderna för försäkringsersättningar. År 2010 betalades det ut 11,0 miljarder kronor (12,1) och de totala avsättningarna för framtida betalningar uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till 129 miljarder kronor (138). Premieintäkten i ett femårigt perspektiv framgår av nedanstående diagram. Förändringen i premiesättningen för avtalsgruppsjukförsäkringen för åren 2009 och 2010 beror på dels stora avvecklingsvinster till följd av väsentligt minskad sjukfrånvaro i samhället på grund av den lagändring som trädde i kraft 1 juli 2008, dels att kapitalförvaltningen varit framgångsrik. Premieintäkter i AFA Försäkring fördelade på ersättningsbara händelser mkr Försäkringen grundas på kollektivavtal och omfattar arbetare inom enskild sektor Dödsfall Arbetsbrist Arbetsskada Sjukdom 12

13 afa FÖrsÄKring Utvecklingen av kostnaderna för försäkringsersättningar framgår av nedanstående diagram. Försäkringsersättningarna presenteras totalt för AFA Försäkring uppdelat på utbetalningar och förändring i avsättningarna samt per ersättningsgrundande händelse. Den främsta orsaken till utvecklingen av försäkringsersättningarna för åren 2006 till 2010 är variationer i sjukfrånvaron i samhället. Upplösning av de försäkringstekniska avsättningarna under år 2008 till 2010 beror på minskade kostnader till följd av en ändring i lagen om allmän försäkring (AFL) som trädde i kraft den 1 juli Lagändringen minskar kostnaderna för sjukersättningsfall retroaktivt i form av avvecklingsvinster och påverkar även skadekostnaderna för åren 2008 till De minskade kostnaderna uppkommer genom att sjukskrivningsprocessen har reformerats, vilket innebär en striktare bedömning av vad som ska godkännas som sjukersättning. Försäkringsersättningar i AFA Försäkring fördelade på utbetalningar och förändring i avsättningar mkr Till skillnad från kostnaderna för respektive års skador, det vill säga för försäkringsersättningar, som varierat med sjukfrånvaron i samhället, utvecklades skadeutbetalningarna stabilt under åren Detta beror på att utbetalning av skadeersättning i ett pågående ärende har en genomsnittlig utbetalningstid på tio år. De senaste årens minskande sjukfrånvaro i samhället kommer att påverka utbetalningsnivån med en stor eftersläpning i tid. De lägre utbetalningarna 2007 beror på förändrade utbetalningsrutiner för premiebefrielseförsäkringen samt en återbetalning av särskild löneskatt. Utan dessa engångseffekter skulle utbetalningarna under 2007 ökat jämfört med föregående år. Försäkringsersättningar i AFA Försäkring fördelade på ersättningsgrundande händelser mkr Dödsfall Arbetsbrist Arbetsskada Sjukdom Avsättning för nya åtaganden (förändring FTA) Utbetalningar (inkl. skaderegleringskostnader) 13

14 afa FÖrsÄKring utvärdering Av FinAnsiell måluppfyllelse senaste tio åren Premiemålet Premiemålet är att totalpremien för AFAförsäkringarna ska vara långsiktigt hållbar och stabil vid oförändrade försäkringsvillkor och lagar. Med långsiktigt stabil premie nivå menas att premiesatserna ska uppvisa en låg variation mellan verksamhetsåren samtidigt som nivån på premieintäkterna bidrar till en stabil soliditet över tid. När det gäller AFA Livförsäkring är det övergripande målet att uppnå en effektiv kombination av premier och fondering som minimerar den totala skattekostnaden (premieskatt och inkomstskatt). Förändringen inom AFA Sjukförsäkring mellan åren 2002 och 2003 är en effekt av två faktorer som utvecklades ogynnsamt samtidigt och under en längre tid. Dessa var den ökade sjukfrånvaron i samhället som påverkade kostnaderna i AFA Sjukförsäkring och utvecklingen på börsen som påverkade intäkterna negativt. Samma faktorer påverkar premiesättningen inom kollektivet Svenskt Näringsliv/LO i AFA Sjukförsäkring mellan åren 2006 och 2007, där utvecklingen varit gynnsam när det gäller både skadekostnad och kapitalavkastning. Detta medförde en överkonsolidering inom kollektivet och en justering av 2007 års premiesats i slutet av år Fram till och med år 2003 var premien för arbetsskador inom AFA Trygghetsförsäkring låg, detta till följd av en mycket god konsolidering. År 2004 nåddes en mer normal konsolidering inom den privata sektorn och därmed kunde en mer rättvisande premie sättas. Under 2010 har dock åter en god konsolidering kunnat rabattera premien. Ändringar i AFL per 1 juli 2008 har gett upphov till ändrade kostnadsförutsättningar i AFA Sjukförsäkring och AFA Livförsäkring, vilket har resulterat i avvecklingsvinster som arbetsmarknadens parter valt att ta ut genom sänkta premier år 2009 och Premiemålet är under dessa förutsättningar inte tillämpligt för 2009 och AFA Försäkring har lyckats uppnå premiemålet sex av de senaste åtta åren. Premiesatser inom respektive kollektivavtalsområde i procent av lönesumma AFA sjukförsäkring AFA trygghetsförsäkring AFA livförsäkring totalt år svenskt näringsliv/lo kl svenskt näringsliv/lo kl svenskt näringsliv/ptk svenskt näringsliv/lo svenskt näringsliv/lo kl svenskt näringsliv/ptk ,10 1,18 0,01 0,02 0,01 0,39 1,50 1,20 0, ,10 1,19 0,01 0,01 0,01 0,39 1,50 1,20 0, ,95 2,25 0,01 0,01 0,01 0,44 2,40 2,26 0, ,95 2,25 0,26 0,01 0,01 0,19 2,40 2,26 0, ,06 2,25 0,26 0,01 0,01 0,37 2,69 2,26 0, ,09 2,25 0,26 0,01 0,01 0,10 2,45 2,26 0, ,19 2,25 0,20 0,01 0,01 0,30 1,69 2,26 0, ,01 2,05 0,15 0,01 0,01 0,30 2,46 2,06 0, ,00 0,00 0,15 0,01 0,01 0,00 0,15 0,01 0, ,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,30 0,31 0,01 0,01 14

15 afa FÖrsÄKring Aktiv avkastning Under de tretton år, , som AFA Försäkring bedrivit kapitalförvaltning i egen regi uppgår den ackumulerade avkastningen till 115,4 procent. Den aktiva avkastningen för samtliga tillgångsslag, såväl noterade som onoterade, uppgår till 8,3 procent. år Avkastning innehav Avkastning normalportfölj Aktiv avkastning ,76 % 15,18 % 0,58 % ,84 % 18,39 % 1,45 % ,92 % 2,76 % 0,16 % ,79 % 2,00 % 0,79 % ,86 % 8,44 % 1,58 % ,46 % 9,15 % 0,31 % ,66 % 8,11 % 0,55 % ,44 % 12,24 % 1,20 % ,65 % 5,80 % 0,85 % ,16 % 4,21 % 1,05 % ,09 % 6,57 % 2,52 % ,52 % 11,49 % 2,03 % ,78 % 8,22 % 0,56 % Avkastning 13 år 115,43 % 107,10 % 8,33 % skadeutveckling 2010 AFA Försäkring mottog under år 2010 sammanlagt anmälningar om ersättning för samtliga försäkringar, vilket är drygt färre än året innan. Nedgången beror på ett mer än halverat inflöde av anmälningar till vår avgångsbidragsförsäkring (AGB) och en smärre minskning av inflödet i tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). För övriga försäkringar har ökning i inflödet av anmälningar om ersättning skett. De försäkringar som lämnar ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom är avtalsgruppsjukförsäkring (AGS och AGSKL), premiebefrielseförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring. Antalet nyanmälda skador för dessa försäkringar under år 2010 uppgick till , vilket är en ökning med knappt jämfört med året innan. För trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA och TFA KL) kan man konstatera att antalet nyanmälda skador under år 2010 blev cirka , vilket är en ökning med drygt jämfört med året innan. Ett minskat inflöde av antalet anmälningar kan noteras inom tjänstegrupplivförsäkring (TGL) där antalet nyanmälda skador under år 2010 uppgick till drygt Avgångsbidragsförsäkring (AGB) som lämnar ersättning vid arbetsbrist uppvisade en kraftig minskning av antalet anmälningar under år 2010 jämfört med år 2009, från cirka till cirka Minskningen i antalet anmälningar kunde observeras redan under senhösten 2009 och har sedan fortsatt under hela året. Från och med augusti 2010 har inflödet till AGB uppnått ett stabilt läge om cirka 900 anmälningar per månad. kapitalavkastningen 2010 och PlAceringstillgångAr De sammanlagda placeringstillgångarna för AFA Försäkring uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till cirka 217 miljarder kronor. Tillgångarna fördelade sig exponerings mässigt på 57 procent räntebärande värdepapper, 32 procent aktier, 7 procent fastigheter och 4 procent alternativa investeringar (private equity). Avkastningen för AFA Försäkring uppgick under året till 8,8 procent. För företagen i AFA Försäkring var avkastningen under 2010 enligt följande: AFA Sjukförsäkring (moderföretaget), 8,6 procent; AFA Trygghetsförsäkring, 9,3 procent samt AFA Livförsäkring, 10,3 procent. De onoterade tillgångsslagen fastigheter och private equity utvärderas inte på så kort tid som ett år och normalportföljens avkastning har därför satts till lika med den uppnådda avkastningen för dessa tillgångsslag. I längre tidsserier är Svenskt Fastighetsindex (SFI) jämförelseindex för tillgångsslaget fastigheter. Tillgångsslaget private equity har i längre tidsserier ett absolutavkastningskrav på 10 procent årligen som jämförelseindex. 15

16 afa FÖrsÄKring totalavkastningstabell för placeringar marknadsvärden totalavkastning mkr % mkr % % % Räntebärande nominellt ,4 3,7 Räntebärande realt ,3 3,5 Aktier ,4 44,1 Fastigheter ,9 0,4 Private equity ,4 15,2 Allokering valuta ,0 0,3 summa placeringar ,8 13,5 bidragsanalys år 2010, % normalportfölj Avkastning normalportfölj Avkastning portfölj Förvaltningsbidrag Räntebärande nominellt 44 3,4 3,4 0,0 Räntebärande realt 13 5,0 4,3 0,1 Aktier 31 15,4 17,4 0,6 Fastigheter 8 11,9 11,9 Private equity 4 6,4 6,4 Taktisk allokering 0,0 0,0 totalt 100 8,2 8,8 0,6 riskexponering den 31 december 2010 Vid kvantifiering av finansiell risk används Value at Risk (VaR) med 97,5 procents konfidensnivå. För en närmare beskrivning hänvisas till avsnittet Value at Risk i not 2 i respektive företags årsredovisning. Vid utgången av år 2010 hade de tre försäkringsföretagen inom AFA Försäkring finansiella risker på de samlade placeringstillgångarna på brutto 47 miljarder kronor. AFAföretagens finansiella exponeringar i miljarder kronor AFA Försäkring totalt Räntebärande värdepapper 113,1 Aktier 69,1 Private equity 9,2 Fastigheter 15,3 summa finansiella tillgångar 206,7 varav utländska valutor 50,0 Till följd av långt driven diversifiering av tillgångarna reducerades de finansiella riskerna med 32 miljarder kronor. Den finansiella nettorisken stannade därför på 15 miljarder kronor. Finansiell riskexponering under ett år i miljarder kronor, med 97,5 procents sannolikhet enligt var AFA Försäkring totalt Räntebärande värdepapper 5,4 Aktier 23,9 Fastigheter 3,3 Private equity 1,7 Valutor 12,8 summa risker, brutto 47,1 Diversifieringseffekt 31,6 summa risker, netto 15,5 16

17 afa FÖrsÄKring medelantal AnställdA samt ersättningar till styrelse och ledning Anställda Medelantalet anställda under året uppgick till 489 personer (477) varav 64 procent (64) var kvinnor. Antalet anställda var vid utgången av året 533 personer (535). löner och ersättningar till styrelse och ledning Företagens anställda är tillikaanställda i AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring. MajCharlotte Wallin är verkställande direktör i samtliga tre försäkringsföretag. Nedan redogörs för ersättningar till styrelse och företagsledning från den gemensamma organisationen AFA Försäkring. Se även noter i respektive företags årsredovisning. löner och ersättningar, mkr styrelse (22 25 ledamöter) Företagsledning (8 medlemmar) totalt Löner och ersättningar 1,5 1,4 18,7 15,8 20,2 17,2 Sociala kostnader 0,5 0,4 7,0 5,4 7,5 5,8 Pensionskostnader 4,8 1,4 4,8 1,4 summa 2,0 1,8 30,5 22,6 32,6 24,4 ersättningar företagsledning, mkr löner och ersättningar sociala kostnader Pensionskostnader totalt Verkställande direktör: MajCharlotte Wallin 3,3 3,2 1,3 1,1 1,0 0,9 5,6 5,2 Vice verkställande direktörer: Johan Held (anställd 15 mars 2010) 2,3 1,1 0,7 4,1 Lars Öhrstedt (pension 30 april 2010) 1,0 2,7 0,4 1,0 0,2 0,0 1,6 3,7 Gunnar Söderberg (pension 31 maj 2010) 1,1 2,1 0,4 0,7 0,3 0,1 1,8 2,9 Jan Grönlund (slutade 30 juni 2010) 3,3 1,8 1,1 0,6 0,6 0,2 5,0 2,6 Övriga i företagsledning (6 medlemmar 2010, 4 medlemmar 2009) 7,7 6,0 2,7 2,0 2,0 0,2 12,5 8,2 summa ersättningar företagsledning 18,7 15,8 7,0 5,4 4,8 1,4 30,6 22,6 ersättningar styrelser, mkr 1,5 1,4 0,5 0,4 2,0 1,8 summa 20,2 17,2 7,5 5,8 4,8 1,4 32,6 24,4 17

18 afa FÖrsÄKring resultatöversikt 1 januari 31 december AFA Försäkring AFA sjukförsäkring AFA trygghetsförsäkring AFA livförsäkring mkr intäkter Premieintäkter Kapitalavkastning summa intäkter kostnader Försäkringsersättningar Kostnader för forskning Administrativa driftkostnader summa kostnader rörelseresultat årets resultat Resultatöversikt för AFA Sjukförsäkring respektive AFA Trygghetsförsäkring redovisas inklusive koncernvärden för dotterföretag. Resultatöversikt för AFA Livförsäkring redovisas som om företaget konsoliderats i en koncern. ekonomisk ställning Per den 31 december AFA Försäkring AFA sjukförsäkring AFA trygghetsförsäkring AFA livförsäkring mkr Balansomslutning Placeringstillgångar Försäkringstekniska avsättningar (FTA) Eget kapital Ekonomisk ställning för AFA Sjukförsäkring respektive AFA Trygghetsförsäkring redovisas inklusive koncernvärden för dotterföretag. Ekonomisk ställning för AFA Livförsäkring redovisas som om företaget konsoliderats i en koncern. nyckeltal AFA Försäkring AFA sjukförsäkring AFA trygghetsförsäkring AFA livförsäkring Totalavkastningsprocent 8,8 13,5 8,6 12,9 9,3 15,1 10,4 22,5 Driftkostnader för skadereglering i % av 3,0 3,0 1,4 1,2 13,2 15,4 4,3 2,7 utbetalda försäkringsersättningar Driftkostnader för finansförvaltning i % 0,05 0,04 0,05 0,04 0,08 0,06 0,15 0,14 av förvaltat kapital Konsolideringskapital, mkr Konsolideringskapital i % av FTA 65,1 49,0 63,3 43,9 61,3 68,7 178,1 158,3 18

19 hållbarhetsredovisning hållbarhet För AFA Försäkring AFA Försäkrings verksamhet påverkar många människor i Sverige och våra försäkringar kan sägas vara en del av det svenska trygghetssystemet. Förändringar i försäkringarnas villkor, vårt arbetssätt och förhållningssätt får stora konsekvenser för försäkringstagare, försäkrade och samhället i stort. En hållbar utveckling definieras generellt som en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att riskera framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En hållbar utveckling omfattar såväl sociala och ekonomiska som miljömässiga aspekter. Inom AFA Försäkring är den sociala hållbarhetsaspekten viktig för vår verksamhet. Grunden är de kollektivavtalade försäkringarna med försäkringsverksamhet och kapitalförvaltning som kännetecknas av långsiktighet och god etik. Vårt bidrag till samhället är att utföra uppdraget för arbetsmarknadens parter på ett sådant sätt att vi tillsammans skapar ett tryggare arbetsliv och en hållbar försäkringsverksamhet med hänsyn till miljön. Vi har under året fokuserat på hållbarhetsperspektivet i vår verksamhet. Denna hållbarhetsredovisning, som redogör för hur AFA Försäkring bidrar till ett mer hållbart samhälle, är upprättad enligt riktlinjer för hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI). om oss AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar anställda inom den privata sektorn samt kommuner, landsting och regioner. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Vi handlägger även premiebefrielseförsäkring vid föräldraledighet. Utöver den grundläggande försäkringsverksamheten förvaltar vi kapital och kan med hjälp av våra statistikdatabaser och forskningssatsningar bidra till att förebygga ohälsa i arbetslivet. På så sätt lägger den kollektivavtalade försäkringen grunden för ett bättre arbetsliv, med ökad trygghet för alla. INDIVIDUELL FÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING KOLLEKTIVAVTALAD FÖRSÄKRING hållbara FörsäkringAr För ett tryggt Arbetsliv gemensamt ansvar Socialförsäkringarna är lagstadgade och ger individen ett grundskydd. Kollektivavtalade försäkringar bestäms i överenskommelser mellan parterna på arbetsmarknaden och kompletterar socialförsäkringssystemet. Kollektivavtalade försäkringar tillhör de vanligaste anställningsförmånerna i Sverige. Merparten av dessa försäkringar administreras av oss på AFA Försäkring. Idag omfattas mer än fyra miljoner människor av minst en av våra försäkringar. SOCIALFÖRSÄKRING 19

20 hållbarhetsredovisning våra verksamhetsområden Vår verksamhet kan delas in i tre verksamhetsområden: Försäkra, Förvalta och Förebygga. FÖREBYGGA FÖRSÄKRA FÖRVALTA Försäkra AFA Försäkring bedriver en aktiv skadereglering. Vi är måna om de försäkrades rättigheter och arbetar aktivt för att alla som är berättigade till ersättning också får det. Förvalta Försäkringspremierna betalas i förskott. När en händelse som omfattas av en försäkring inträffar betalas ersättning ofta ut under många år. Under tiden mellan premieinbetalning och utbetalning av försäkringsersättningar placeras pengarna för att ge en god avkastning, vilket bidrar till låga premier och att framtida ersättningar inte äventyras. En professionell kapitalförvaltning bidrar också till att vi kan hålla en långsiktigt stabil premienivå. samverkan med uppdragsgivare, kunder och AndrA intressenter En systematisk omvärldsbevakning och en god dialog med omgivningen är betydelsefullt för företagets utveckling, framgång och påverkan på samhället. Genom vår specialistkompetens och omvärldsbevakning kan vi stödja uppdragsgivarna i utvecklingen av långsiktigt hållbara försäkringslösningar och förbättra förutsättningarna för ett gott arbetsliv. Genom dialog med intressenter om deras behov och förväntningar uppnår vi en kundorienterad målbild i vår verksamhetsplanering. Samverkansgrupper och regelbundna kundundersökningar är olika sätt att fånga intressenternas behov. AFA Försäkrings viktigaste intressenter är våra uppdragsgivare, arbetsmarknadens parter inom privat och offentlig sektor, samt deras medlemmar: arbetsgivare och arbetstagare. Samverkan med parterna sker framför allt i styrelsearbete, KLdelegationen, beredningsgrupper och beredningsnämnder, i de olika utskotten, i våra särskilda produktnämnder samt i olika projekt. En framgångsfaktor för AFA Försäkring för att behålla uppdragsgivarnas, arbetsgivarnas och de försäkrades förtroende är att vi i alla sammanhang uppträder med integritet och etik samt att vi är professionella och ansvarsfulla. Med hjälp av en öppen dialog med våra intressenter skapas förtroende för vår verksamhet. Förebygga Med vår skadedatabas som grund kan vi arbeta förebyggande. Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljöområdet. Utgångspunkten är arbetsplatsen. Genom att bidra till ett aktivt, förebyggande och hälsofrämjande arbete för arbetslivet kan ohälsan långsiktigt minska och därmed också kostnaderna för försäkringarna. Att sprida kunskap och resultat av vår förebyggande verksamhet är en annan viktig del av detta. 20

ÅRSREDOVISNING 2006 AFA SJUKFÖRSÄKRING AFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING AFA LIVFÖRSÄKRING. Årsredovisning 2006 AFA F0080 0704

ÅRSREDOVISNING 2006 AFA SJUKFÖRSÄKRING AFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING AFA LIVFÖRSÄKRING. Årsredovisning 2006 AFA F0080 0704 ÅRSREDOVISNING 2006 AFA SJUKFÖRSÄKRING AFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING AFA LIVFÖRSÄKRING Årsredovisning 2006 AFA F0080 0704 Innehåll Inledning 3 VD HAR ORDET 4 FÖRSÄKRINGARNA 9 INFORMATION OM FÖRSÄKRINGARNA 15

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2013

Skandia Årsredovisning 2013 Skandia Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB samt

Läs mer

AMF Årsredovisning 2011

AMF Årsredovisning 2011 AMF Årsredovisning 2011 2AMF Årsredovisning 2011 Innehåll Vd har ordet 3 AMF koncernens verksamhet i korthet 4 AMF som samhällsaktör 7 Förvaltningsberättelse 10 AMFs styrning 16 Risker och riskhantering

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Välfärdsbarometer 2008

Välfärdsbarometer 2008 Välfärdsbarometer 2008 Innehåll Inledning 2 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 9 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 13 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

Välfärdstendens 2009

Välfärdstendens 2009 Välfärdstendens 2009 Innehåll Inledning 3 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 12 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 17 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll 1 Så gick det för Skandia 2014 2 Vd & hållbarhetschef har ordet 4 Höjdpunkter 2014 6 Roll i samhället, intressent dialog, kundinflytande 9 Väsentlighetsanalys 10 Övergripande

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

En alternativ arbetsskadeförsäkring

En alternativ arbetsskadeförsäkring En alternativ arbetsskadeförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) En alternativ arbetsskadeförsäkring Parlamentariska

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Så placerar vi dina pengar

Så placerar vi dina pengar KYRKANSPENSIONSKASSA.SE RESULTAT 2013 ATT FÖRVALTA PENSIONS PENGAR ÄR ETT STORT FÖRTROENDE DAG KLACKENBERG, NY STYRELSEORDFÖRANDE Så placerar vi dina pengar ALLT OM DIN TJÄNSTEPENSION SÅ GÅR DU I PENSION

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio femton åren. Denna skrift ger ett bidrag till reformprocessen

Läs mer