AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga."

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2

3 AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga. Under året har vi betalat ut sammanlagt 11 miljarder i ersättning. Vi har även bidragit med 150 miljoner i forsknings anslag, för att på sikt minska antalet sjukskrivningar i Sverige. AFA Försäkrings uppdrag är att förmedla trygghet i form av kollektivavtalade försäkringar. Vår verksamhet påverkar därför inte bara det svenska arbetslivet i stort, utan även enskilda människors vardag. Tack för förtroendet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

4 innehåll inledning 5 Vd har ordet 6 afa Försäkring 10 hållbarhetsredovisning 19 årsredovisningar afa sjukförsäkring 33 afa trygghetsförsäkring 103 afa livförsäkring 147 styrelser, revisorer m.fl. 196 Villkorstolkning 199 ordlista 200 english summary 202 adresser 213 4

5 inledning AFA Försäkring För ett bättre Arbetsliv AFA Försäkring är namnet på den gemensamma organisationen för de tre försäkringsföretagen AFA Livförsäkringsaktiebolag, AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag som ägs av Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen i Sverige (LO), samt i fråga om AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag även av Förhandlings och samverkansrådet PTK. Varje företag inom AFA Försäkring är var för sig den största försäkringsgivaren i Sverige inom sitt område. Vi försäkrar anställda inom den privata sektorn, kommuner, landsting och regioner. Idag omfattas mer än fyra miljoner människor av minst en av våra försäkringar. vi FörsäkrAr, FörvAltAr och Förebygger Allt hänger samman Tack vare de stora kollektiv som försäkringarna omfattar har AFA Försäkring unik kunskap om ohälsa i arbetslivet. Under mer än 30 år har vi samlat information om sjukdomar och skador. Alla enskilda skadeanmälningar har lagrats i vårt unika skaderegister som idag innehåller mer än 10 miljoner ärenden. Dessa fakta analyseras och bildar en viktig kunskapskälla och beslutsunderlag för den skadeförebyggande verksamheten och vårt stöd till forskning och utveckling. På så sätt lägger den kollektivavtalade försäkringen grunden till ett bättre arbetsliv för alla. AFAFörsäkringArnA AFAförsäkringarna bestäms i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och ger ekonomiskt stöd vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom, vid arbetsskada, vid arbetsbrist, vid dödsfall och vid föräldraledighet. Den kollektivavtalade försäkringen är effektiv, bland annat genom en hög täckningsgrad, låga administrativa kostnader och avsaknad av resurskrävande riskbedömningar vid tecknande av försäkring. Den kollektivavtalade försäkringen drivs utan krav på vinstutdelning till ägarna och med en aktiv skadereglering som värnar om den försäkrades rättigheter enligt kollektivavtalet. våra strategiska mål AFA Försäkring har i uppdrag att sköta administra tionen kring försäkringarna. En förutsättning för att vi ska kunna behålla dessa uppdrag är att vi kan erbjuda parterna på arbetsmarknaden förutsättningar för en långsiktigt stabil premie, givet oförändrade lagar och för säkrings villkor, samtidigt som vi har nöjda försäkrade och en hög kostnadseffektivitet. 5

6 VD har ordet Fortsatt minskade skadekostnader gav sänkta premier För andra året i rad kunde premien för sjukförsäkringen sänkas till noll, vilket innebar en återbetalning av 2,7 miljarder kronor motsvarande hela premien på 0,5 procent av lönesumman som debiterats arbetsgivarna preliminärt under året. Premiesänkningen kunde genomföras på grund av onormalt låga kostnader för försäkringsersättningar, vilka huvudsakligen berodde på fortsatta avvecklingsvinster orsakade av de ändringar i lagen om allmän försäkring som trädde i kraft den 1 juli VD MajCharlotte Wallin God ekonomisk utveckling Gott resultat Den svenska reala ekonomin återhämtade sig mycket starkt under 2010 och den svenska finansmarknaden utvecklades väl under året. Den svenska aktiebörsen gav en total avkastning på hela 27 procent. Den kommersiella fastighetsmarknaden kom också tillbaka efter en svag period under , både avseende aktivitet och värdeutveckling. De historiskt sett låga obligationsräntorna svängde ordentligt under året men slutade på relativt oförändrade nivåer sett från årets början. Trots en låg avkastning på de räntebärande placeringarna uppgick AFA Försäkrings totalavkastning under 2010 till 8,8 procent (13,5) en god avkastning, mycket tack vare en bra värdeutveckling på aktier och fastigheter, även om vi inte nådde upp till föregående års extremt höga nivå. Avkastningen översteg vår jämförelseportfölj med 0,6 procentenheter. Hela bidraget till denna överavkastning härrör från aktieförvaltningen där den svenska portföljen gick särskilt bra. resultat De sammantagna effekterna av den höga kapitalavkastningen, de totalt lägre skadekostnaderna inklusive avvecklingsvinster och de sänkta premieintäkterna medför att AFA Försäkring totalt redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgående till 16,9 miljarder kronor (22,2) och ett resultat efter skatt på 12,0 miljarder kronor (16,3). Driftkostnaderna uppgick till 988 miljoner kronor (907). Ökningen förklaras delvis av att vi under föregående år fick en återbetalning från KP Pension & Försäkring avseende pensionsavsättningar om 56 miljoner kronor. AFA Försäkring stärkte under året sin redan tidigare starka finansiella ställning och hade vid årets utgång en fonderingskvot som uppgick till 165,4 procent (145,8). Förändringar av organisationen och nya medlemmar i företagsledningen För att effektivisera vår verksamhet och bättre kunna möta de krav som våra ägare, uppdragsgivare och kunder ställer på oss genomfördes en sammanslagning av det som tidigare var Område Skadereglering och Område Försäkring till nya Område Försäkring. Det nya området leds av Anita Johansson som tillsammans med Johan Held, ny chef för Område Kapitalförvaltning, och Johan Ljungqvist, ny chef för Stab Kommunikation, också är nya medlemmar av företagsledningen. FörändrinGar i vår omvärld Många faktorer i vår omvärld kan komma att påverka förutsättningarna för AFA Försäkrings verksamhet under de närmaste tre till fem åren. Vi påverkas dels av de änd 6

7 vd har ordet rade regelverk som rör hela försäkringsbranschen, dels förändringar inom det allmänna socialförsäkringssystemet som ju till stora delar utgör basen för våra försäkringar. solvens ii Vår oro inför Solvens II har minskat. Det återstår fort farande en del frågetecken, men farhågorna inför de nya kapitalkraven som vi kände för ett år sedan har avsevärt minskat. De nya solvensreglerna som föreslås i Solvens II är inte fastställda och effekterna på fonderingskvoten av en marknadsvärderad skuld i kombination med ett riskbaserat kapitalkrav är svåra att uppskatta exakt i dagsläget. Detta innebär att den optimala fonderingskvoten för företagen ännu inte kan bestämmas. En annan utmaning med det nya regelverket blir att uppfylla de krav på verksamhetsstyrning och rapportering som regelverket kräver utan att detta resulterar i onödig byråkrati och avsevärt ökade kostnader. kollektivavtalade försäkringar granskas av eu Av stor betydelse inför framtiden är det så kallade Tysklandsmålet där EUkommissionen stämt den tyska staten. EGdomstolen säger i sin dom att Tyskland bryter mot direktiven om offentlig upphandling i och med att vissa tyska kollektivavtal inom offentlig sektor direkt pekar ut ett antal förvaltare av pensionskapital utan att först genomföra en offentlig upphandling av förvaltare. AFA Försäkrings försäkringar regleras till stora delar av kollektivavtal inom svensk offentlig sektor och ett arbete pågår såväl inom AFA Försäkring som hos representanterna från arbetsgivare och arbetstagare för att analysera vilken påverkan EGdomstolens dom kan få på dessa kollektivavtal och val av försäkringsgivare. hållbara socialförsäkringar utreds AFAförsäkringarna är komplement till de statliga socialförsäkringarna. Regeringen har utsett en parlamentarisk utredning som ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Utredningens direktiv är mycket omfattande och de förslag den arbetar fram kommer med stor sannolikhet att påverka den framtida utformningen av AFAförsäkringarna. Det är därför viktigt för oss att noga följa utredningens arbete. Utredningen ska redovisa sina förslag i maj I anslutning till denna utredning har Försäkringsförbundet tillsatt en fristående Arbetsskadekommission som ska föreslå hur en framtida arbetsskadeförsäkring ska utformas. AFA Försäkring deltar i kommissionens arbete där vi bidrar med vår unika kunskap om arbetsskador och vår höga specialist kompetens inom vårt försäkringsområde. mötesplats för kunskaps och erfarenhetsutbyte Våra välbesökta seminarier kring aktuella frågor är också en del av hur vi följer utvecklingen på både arbetsmarknaden och inom socialförsäkringsområdet. Åhörarna på seminarierna kommer från regeringskansliet, myndigheter, arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och andra organisationer och företag som är intresserade av dessa frågor i vid mening. Under 2010 hölls sammanlagt 14 seminarier; några exempel är Socialförsäkringar i en globaliserad värld med forskaren Agneta Kruse och Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet där den parlamentariska socialförsäkringsutredningen redogjorde för sitt arbete. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson redogjorde för utmaningar i reformeringen av sjukförsäkringen och vid årets sista seminarium den 20 december 2010 presenterade Arbetsskadekommissionen sin verksamhet. AFA Försäkrings hållbarhetsarbete För första gången publicerar AFA Försäkring en hållbarhetsredovisning. Den beskriver vår verksamhet och dess utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsperspektivet är strategiskt viktigt för oss eftersom det sätter fokus på den samhällsnytta som vi bidrar med när vi utför vårt uppdrag från arbetsmarknadens parter att försäkra, förvalta och förebygga inom ramen för de kollektivavtalade försäkringarna. För att tydliggöra kopplingen mellan olika delar av vår verksamhet och vårt bidrag till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet har vi fastställt en Hållbarhetspolicy för AFA Försäkring som ska hjälpa oss att styra vår verksamhet mot en ökad hållbarhet. Det kommer inte nödvändigtvis att leda till att vi gör nya saker, men det kan hjälpa oss att prioritera när vi väljer mellan olika utvecklingsalternativ. 7

8 vd har ordet inför FrAmtiden Förutom att följa förändringar i vår omvärld, anpassa vår verksamhet och ta vara på de möjligheter som därmed ges, måste vi också ständigt förbättra den befintliga verksamheten. Fokus på ökad kundnytta Det är viktigt att vi ser på vår verksamhet ur ett kundperspektiv. Rimliga handläggningstider, begriplig information samt respektfullt och professionellt bemötande är några faktorer som vi arbetar med. Under 2011 lanserar AFA Försäkring en etjänst. Syftet är att öka tillgängligheten för arbetsgivare och deras anställda samt att förenkla och förkorta skadeanmälningsprocessen. Den försäkrade kommer också att enkelt kunna följa sina försäkringsärenden på nätet. Parallellt med detta har vi påbörjat arbetet med att utveckla en ny webbplats för AFA Försäkring. Vi strävar alltid efter att vara tydliga, tillgängliga och korrekta i vår kommunikation. För att betona vikten av detta har vi formulerat en vision om att bli Sveriges begripligaste försäkringsbolag. unikt försäkringsföretag AFA Försäkring har en unik verksamhet då vi endast hanterar försäkringar som är kollektivavtalade och täcker nästan hela den svenska arbetsmarknaden. I stort sett alla yrkesarbetande svenskar, drygt fyra miljoner, har minst en försäkring hos oss, vilket innebär en stor riskspridning och betydande stordriftsfördelar. Detta möjliggör en låg kostnad i relation till det försäkringsskydd som vi erbjuder. Vi drivs utan vinstsyfte och en viktig uppgift som våra ägare och uppdragsgivare gett oss är att se till att alla som har rätt till ersättning också får det. Vår skadereglering har under många år givit oss möjlighet att bygga upp en unik skadestatistik inom arbetslivsområdet. Denna statistik används både som underlag för forskningssatsningar och direkt av våra uppdragsgivare för prioriteringar av olika förebyggande satsningar. MajCharlotte Wallin verkställande direktör Fortsatt satsning på förebyggande arbete, forskning och utveckling Det aktiva arbetet med att minska och förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro är viktigt för oss och våra uppdragsgivare. Vi satsar varje år 150 miljoner kronor i form av forskningsanslag till olika projekt. Det som skiljer oss från många andra anslagsgivare är att vi i vår bedömning av projekten lägger stor vikt vid att resultatet ska kunna omsättas i konkreta åtgärder för att förbättra arbets livet eller skapa nya metoder för att både förbygga och be handla sjukdomar. I samarbete med Prevent kommer vi att intensifiera våra ansträngningar att föra ut forskningsresultat i arbetslivet. Under 2011 förbereds utlysning av nya FoUprogram, bland annat ett för att främja utvecklingen inom företagshälsovården. Vi kan även se fram emot slutresultatet av de två pågående FoUprogrammen Kvinnors arbetsmiljö inom industrin och Buller i arbetslivet. 8

9 9

10 afa FÖrsÄKring våra FörsäkringAr ersättningsgrundande händelser Försäkringsföretag Ungefär 90 procent av Sveriges löntagare arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal. Därmed omfattas i princip alla anställda av försäkringsskyddet. Sjukdom Arbetsskada Dödsfall Arbetsbrist AFA Sjukförsäkring AFA Trygghetsförsäkring AFA Livförsäkring AFA Livförsäkring Avtalsförsäkringar grundar sig på kollektivavtal mellan olika huvudorganisationer på arbetsmarknaden. Syftet med avtalsförsäkringar är att ge alla anställda inom berörda kollektivavtalsområden ett försäkringsskydd utöver de lagstadgade allmänna försäkringarna. Detta sker genom att avtalsförsäkringarna kompletterar de allmänna försäkringarna eller träder in där inget offentligt försäkringsskydd finns. Arbetsmarknadens parter har valt att fördela administrationen av de kollektivavtalade försäkringarna på två från varandra fristående organisationer: AFA Försäkring och Fora. AFA Försäkring administrerar försäkringarna medan Fora sköter avtalsteckning, fakturering och inkassering av premierna. Inom AFA Försäkring finns i huvudsak tre stora försäkringskollektiv: Arbetare inom enskild sektor (privata och kooperativa företag) Anställda inom kommunal sektor (kommuner och landsting/regioner samt Svenska kyrkan med flera) Tjänstemän i enskild sektor Avtalsgruppsjukförsäkringen finns både för den enskilda sektorn (AGS) och den kommunala sektorn (AGSKL) och är en komplettering till de lagstadgade ersättningarna sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada finns både för den enskilda sektorn (TFA) och den kommunala sektorn (TFAKL) och ger ersättningar vid arbetsskada utöver det som stadgas i lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF). Ersättningarna vid arbetsbrist eller dödsfall har inga direkta motsvarigheter i de allmänna försäkringssystemen. Försäkringarna är så konstruerade att inträdesbiljetten för den enskilde är själva anställningen i företag som har tecknat kollektivavtal; det är alltså anställningen som ger rätt till försäkring. Försäkringarna kan även tecknas av arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Fördelar med kollektivavtalad försäkring Fördelarna med kollektivavtalad försäkring är flera: Administrationskostnaderna är låga jämfört med individuell försäkring. Premierna är enhetliga och någon hälso eller riskprövning med hänsyn till ålder, kön, tidigare sjukdomar och liknande sker inte. Försäkringarnas konstruktion i övrigt är sådana att de inte skapar inlåsningseffekter som hindrar arbetskraftens rörlighet. Detta gör försäkringarna i sin konstruktion samhällsekonomiskt effektiva och ger många människor ett bra försäkringsskydd till en låg kostnad. Försäkringar vid sjukdom Arbetsoförmåga på grund av sjukdom är grunden för ersättning från AFA Sjukförsäkring. Fyra slag av försäkringar samt en sjuklivränta hanteras inom företaget. Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS och AGSKL) ger, utöver sjukpenning från den allmänna försäkringen, en kompletterande ersättning kallad dagsersättning dock längst till och med den 360:e sjukdagen. Under tid med sjukersättning eller aktivitetsersättning betalas månadsersättning. Ersättning lämnas som längst tills den försäkrade fyller 65 år. Sjuklivränta gäller för försäkrad som var sjuk vid årsskiftet 1995/1996 och inte kan tjäna in pension enligt Avtalspension SAFLO från år Försäkringen gäller för den som var förtidspensionerad den 31 december 1995 eller den som var sjuk den 31 december 1995 och beviljas förtidspension eller sjukersättning i direkt anslutning till denna sjukperiod. Den som uppfyller något av dessa villkor får ersättning i form av en så kallad sjuklivränta. Livräntan 10

11 afa FÖrsÄKring betalas från och med den månad den försäkrade fyller 65 år och är livsvarig. Premiebefrielseförsäkring innebär att försäkringen efter sjuklöneperioden under den anställdes hela sjukdomstid, inklusive tid med sjukersättning eller aktivitetsersättning, betalar pensionspremien antingen till Avtalspension SAFLO eller till Kooperationens avtalspension, dock längst tills den försäkrade fyller 65 år. Detsamma gäller även för försäkrade som uppbär arbetsskadelivränta som inte samordnas med sjukersättning eller aktivitetsersättning. Vid ledighet i samband med barns födelse (föräldraledighet) övertar försäkringen inbetalningen av pensionspremie till Avtalspension SAFLO under en begränsad tid. Avgiftsbefrielseförsäkring övertar arbetsgivarens betalning av pensionsavgift för den avgiftsbestämda ålderspensionen i de kommunala pensionsavtalen KAPKL respektive KAPKL Svenska Kyrkan under tid med sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta. Försäkringen betalar pensionsavgiften fram till dess den försäkrade börjar ta ut sin ålderspension enligt KAPKL, dock längst till 65 år. Arbetare inom den enskilda sektor omfattas av AGS, sjuklivränta och premiebefrielseförsäkring. Anställda inom den kommunala sektorn omfattas av AGSKL samt avgiftsbefrielseförsäkring. Försäkringarna är grundade på kollektivavtal. Egenföretagare kan teckna AGS för egen del. Försäkringar vid arbetsskada Arbetsskada är grunden för ersättning från AFA Trygghetsförsäkring. Två slag av försäkringar, TFA och TFAKL, samt en förlängd livränta ligger i företaget. Genom uppdrag från staten administreras även statens personskadeavtal (PSA). Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA och TFAKL) ger en kompletterande ersättning vid arbetsskada, det vill säga vid arbetsolycksfall, vid olycksfall på väg till eller från arbetet, dock ej olycksfall som täcks enligt trafikskadelagen, och vid arbetssjukdomar. Ersättning ges för inkomstförluster, kostnader, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur och bestående art samt för särskilda olägenheter. Ersättning lämnas också för rehabilitering och vid dödsfall. Försäkringen omfattar anställda inom enskild sektor (TFA) samt anställda inom kommunal sektor (TFAKL). Egenföretagare som tecknar avtal om AFAförsäkringar är själv per automatik TFAförsäkrad. En viktig del i försäkringsavtalet om TFA är det så kallade taleförbudet. Det innebär att anställd inte får föra skadeståndstalan med anledning av personskada som utgör arbetsskada mot juridisk person som tecknat avtal om TFA, TFAKL eller som omfattas av PSA. Skadeståndstalan får inte heller föras mot arbetsgivare, anställd eller annan som omfattas av dessa avtal. Förlängd livränta gäller för försäkrad som var arbetsskadad vid årsskiftet 1995/1996 och inte kan tjäna in pension enligt Avtalspension SAFLO från år Försäkringen gäller för den som den 31 december 1995 uppbar arbetsskadelivränta, som samordnas med förtidspension eller den som var sjuk den 31 december 1995 och beviljades sådan samordnad arbetsskadelivränta i direkt anslutning till denna sjukperiod. Den som uppfyller något av dessa villkor får ersättning i form av en så kallad förlängd livränta. Livräntan betalas från och med den månad den försäkrade fyller 65 år och är livsvarig. TFA, TFAKL och förlängd livränta är samtliga grundade på kollektivavtal. Statens personskadeavtal (PSA) är, till skillnad från TFA och TFAKL, inte en försäkring utan ett kollektivavtal. PSA tillförsäkrar de statligt anställda vissa förmåner i händelse av arbetsskada och täcker samma typ av skador som TFA. Statens personskadeavtal gäller många anställda inom den statliga sektorn; anställda i vissa affärsdrivande verk och företag omfattas dock av TFAavtal. AFA Trygghetsförsäkring reglerar skador enligt PSA på uppdrag av PSAnämnden. 11

12 afa FÖrsÄKring Försäkringar vid dödsfall Försäkringarna ger engångsbelopp och periodisk ersättning till efterlevande. Försäkringsgivare är AFA Livförsäkring. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) ger begravningshjälp till dödsboet samt engångsbelopp till efterlevande. Engångsbeloppens storlek beror av den avlidnes ålder, arbetstid och efterlevandekrets. TGLskyddet fortsätter att gälla viss tid efter det att den senaste anställningen upphört. Vid arbetsoförmåga gäller skyddet längst till det att den försäkrade fyllt 65 år. Den som riskerar att förlora sitt skydd kan utan hälsoprövning teckna en fortsättningsförsäkring. Familjeskydd är en försäkring som under fem år ger ersättning till efterlevande efter avliden som individuellt valt denna försäkring i Avtalspension SAFLO. Försäkringarna är grundade på kollektivavtal och omfattar arbetare inom den enskilda sektorn exklusive kooperativt anställda. Egenföretagare kan teckna TGL för egen del. Egenföretagare som omfattas av Avtalspension SAFLO kan även välja familjeskydd för egen del. Försäkringar vid arbetsbrist Arbetsbrist är grunden för ersättning från AFA Livförsäkrings skadeförsäkringsrörelse, det vill säga AGBförsäkringen. Försäkring om avgångsbidrag (AGB) ger arbetare som fyllt 40 år rätt till ersättning om de innehar en tillsvidareanställning som upphör genom uppsägning på grund av arbetsbrist och den driftmässiga förändringen i företaget medför varaktig personalreduktion. Rätt till ersättning finns som längst till och med månaden före man fyller 65 år. Ersättning utgår i form av engångsbelopp. ekonomisk utveckling För AFA Försäkring AFA Försäkring har ett stort ekonomiskt åtagande till de försäkrade, detta eftersom utbetalningen av försäkringsersättning i många fall sträcker sig över lång tid. Förutom utbetalningar av ersättningar görs därför varje år även avsättningar för framtida betalningar för under året inträffade skador. Kostnaderna för årets skador, det vill säga för försäkringsersättningar i resultaträkningen, täcks dels genom årliga premieinbetalningar, dels genom avkastning från företagens tillgångar. För åren , alltså de hela verksamhetsår då AFAföretagen (AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring) har haft en gemensam organisation, har kapitalavkastningen täckt 57 procent av kostnaderna för försäkringsersättningar. År 2010 betalades det ut 11,0 miljarder kronor (12,1) och de totala avsättningarna för framtida betalningar uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till 129 miljarder kronor (138). Premieintäkten i ett femårigt perspektiv framgår av nedanstående diagram. Förändringen i premiesättningen för avtalsgruppsjukförsäkringen för åren 2009 och 2010 beror på dels stora avvecklingsvinster till följd av väsentligt minskad sjukfrånvaro i samhället på grund av den lagändring som trädde i kraft 1 juli 2008, dels att kapitalförvaltningen varit framgångsrik. Premieintäkter i AFA Försäkring fördelade på ersättningsbara händelser mkr Försäkringen grundas på kollektivavtal och omfattar arbetare inom enskild sektor Dödsfall Arbetsbrist Arbetsskada Sjukdom 12

13 afa FÖrsÄKring Utvecklingen av kostnaderna för försäkringsersättningar framgår av nedanstående diagram. Försäkringsersättningarna presenteras totalt för AFA Försäkring uppdelat på utbetalningar och förändring i avsättningarna samt per ersättningsgrundande händelse. Den främsta orsaken till utvecklingen av försäkringsersättningarna för åren 2006 till 2010 är variationer i sjukfrånvaron i samhället. Upplösning av de försäkringstekniska avsättningarna under år 2008 till 2010 beror på minskade kostnader till följd av en ändring i lagen om allmän försäkring (AFL) som trädde i kraft den 1 juli Lagändringen minskar kostnaderna för sjukersättningsfall retroaktivt i form av avvecklingsvinster och påverkar även skadekostnaderna för åren 2008 till De minskade kostnaderna uppkommer genom att sjukskrivningsprocessen har reformerats, vilket innebär en striktare bedömning av vad som ska godkännas som sjukersättning. Försäkringsersättningar i AFA Försäkring fördelade på utbetalningar och förändring i avsättningar mkr Till skillnad från kostnaderna för respektive års skador, det vill säga för försäkringsersättningar, som varierat med sjukfrånvaron i samhället, utvecklades skadeutbetalningarna stabilt under åren Detta beror på att utbetalning av skadeersättning i ett pågående ärende har en genomsnittlig utbetalningstid på tio år. De senaste årens minskande sjukfrånvaro i samhället kommer att påverka utbetalningsnivån med en stor eftersläpning i tid. De lägre utbetalningarna 2007 beror på förändrade utbetalningsrutiner för premiebefrielseförsäkringen samt en återbetalning av särskild löneskatt. Utan dessa engångseffekter skulle utbetalningarna under 2007 ökat jämfört med föregående år. Försäkringsersättningar i AFA Försäkring fördelade på ersättningsgrundande händelser mkr Dödsfall Arbetsbrist Arbetsskada Sjukdom Avsättning för nya åtaganden (förändring FTA) Utbetalningar (inkl. skaderegleringskostnader) 13

14 afa FÖrsÄKring utvärdering Av FinAnsiell måluppfyllelse senaste tio åren Premiemålet Premiemålet är att totalpremien för AFAförsäkringarna ska vara långsiktigt hållbar och stabil vid oförändrade försäkringsvillkor och lagar. Med långsiktigt stabil premie nivå menas att premiesatserna ska uppvisa en låg variation mellan verksamhetsåren samtidigt som nivån på premieintäkterna bidrar till en stabil soliditet över tid. När det gäller AFA Livförsäkring är det övergripande målet att uppnå en effektiv kombination av premier och fondering som minimerar den totala skattekostnaden (premieskatt och inkomstskatt). Förändringen inom AFA Sjukförsäkring mellan åren 2002 och 2003 är en effekt av två faktorer som utvecklades ogynnsamt samtidigt och under en längre tid. Dessa var den ökade sjukfrånvaron i samhället som påverkade kostnaderna i AFA Sjukförsäkring och utvecklingen på börsen som påverkade intäkterna negativt. Samma faktorer påverkar premiesättningen inom kollektivet Svenskt Näringsliv/LO i AFA Sjukförsäkring mellan åren 2006 och 2007, där utvecklingen varit gynnsam när det gäller både skadekostnad och kapitalavkastning. Detta medförde en överkonsolidering inom kollektivet och en justering av 2007 års premiesats i slutet av år Fram till och med år 2003 var premien för arbetsskador inom AFA Trygghetsförsäkring låg, detta till följd av en mycket god konsolidering. År 2004 nåddes en mer normal konsolidering inom den privata sektorn och därmed kunde en mer rättvisande premie sättas. Under 2010 har dock åter en god konsolidering kunnat rabattera premien. Ändringar i AFL per 1 juli 2008 har gett upphov till ändrade kostnadsförutsättningar i AFA Sjukförsäkring och AFA Livförsäkring, vilket har resulterat i avvecklingsvinster som arbetsmarknadens parter valt att ta ut genom sänkta premier år 2009 och Premiemålet är under dessa förutsättningar inte tillämpligt för 2009 och AFA Försäkring har lyckats uppnå premiemålet sex av de senaste åtta åren. Premiesatser inom respektive kollektivavtalsområde i procent av lönesumma AFA sjukförsäkring AFA trygghetsförsäkring AFA livförsäkring totalt år svenskt näringsliv/lo kl svenskt näringsliv/lo kl svenskt näringsliv/ptk svenskt näringsliv/lo svenskt näringsliv/lo kl svenskt näringsliv/ptk ,10 1,18 0,01 0,02 0,01 0,39 1,50 1,20 0, ,10 1,19 0,01 0,01 0,01 0,39 1,50 1,20 0, ,95 2,25 0,01 0,01 0,01 0,44 2,40 2,26 0, ,95 2,25 0,26 0,01 0,01 0,19 2,40 2,26 0, ,06 2,25 0,26 0,01 0,01 0,37 2,69 2,26 0, ,09 2,25 0,26 0,01 0,01 0,10 2,45 2,26 0, ,19 2,25 0,20 0,01 0,01 0,30 1,69 2,26 0, ,01 2,05 0,15 0,01 0,01 0,30 2,46 2,06 0, ,00 0,00 0,15 0,01 0,01 0,00 0,15 0,01 0, ,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,30 0,31 0,01 0,01 14

15 afa FÖrsÄKring Aktiv avkastning Under de tretton år, , som AFA Försäkring bedrivit kapitalförvaltning i egen regi uppgår den ackumulerade avkastningen till 115,4 procent. Den aktiva avkastningen för samtliga tillgångsslag, såväl noterade som onoterade, uppgår till 8,3 procent. år Avkastning innehav Avkastning normalportfölj Aktiv avkastning ,76 % 15,18 % 0,58 % ,84 % 18,39 % 1,45 % ,92 % 2,76 % 0,16 % ,79 % 2,00 % 0,79 % ,86 % 8,44 % 1,58 % ,46 % 9,15 % 0,31 % ,66 % 8,11 % 0,55 % ,44 % 12,24 % 1,20 % ,65 % 5,80 % 0,85 % ,16 % 4,21 % 1,05 % ,09 % 6,57 % 2,52 % ,52 % 11,49 % 2,03 % ,78 % 8,22 % 0,56 % Avkastning 13 år 115,43 % 107,10 % 8,33 % skadeutveckling 2010 AFA Försäkring mottog under år 2010 sammanlagt anmälningar om ersättning för samtliga försäkringar, vilket är drygt färre än året innan. Nedgången beror på ett mer än halverat inflöde av anmälningar till vår avgångsbidragsförsäkring (AGB) och en smärre minskning av inflödet i tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). För övriga försäkringar har ökning i inflödet av anmälningar om ersättning skett. De försäkringar som lämnar ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom är avtalsgruppsjukförsäkring (AGS och AGSKL), premiebefrielseförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring. Antalet nyanmälda skador för dessa försäkringar under år 2010 uppgick till , vilket är en ökning med knappt jämfört med året innan. För trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA och TFA KL) kan man konstatera att antalet nyanmälda skador under år 2010 blev cirka , vilket är en ökning med drygt jämfört med året innan. Ett minskat inflöde av antalet anmälningar kan noteras inom tjänstegrupplivförsäkring (TGL) där antalet nyanmälda skador under år 2010 uppgick till drygt Avgångsbidragsförsäkring (AGB) som lämnar ersättning vid arbetsbrist uppvisade en kraftig minskning av antalet anmälningar under år 2010 jämfört med år 2009, från cirka till cirka Minskningen i antalet anmälningar kunde observeras redan under senhösten 2009 och har sedan fortsatt under hela året. Från och med augusti 2010 har inflödet till AGB uppnått ett stabilt läge om cirka 900 anmälningar per månad. kapitalavkastningen 2010 och PlAceringstillgångAr De sammanlagda placeringstillgångarna för AFA Försäkring uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till cirka 217 miljarder kronor. Tillgångarna fördelade sig exponerings mässigt på 57 procent räntebärande värdepapper, 32 procent aktier, 7 procent fastigheter och 4 procent alternativa investeringar (private equity). Avkastningen för AFA Försäkring uppgick under året till 8,8 procent. För företagen i AFA Försäkring var avkastningen under 2010 enligt följande: AFA Sjukförsäkring (moderföretaget), 8,6 procent; AFA Trygghetsförsäkring, 9,3 procent samt AFA Livförsäkring, 10,3 procent. De onoterade tillgångsslagen fastigheter och private equity utvärderas inte på så kort tid som ett år och normalportföljens avkastning har därför satts till lika med den uppnådda avkastningen för dessa tillgångsslag. I längre tidsserier är Svenskt Fastighetsindex (SFI) jämförelseindex för tillgångsslaget fastigheter. Tillgångsslaget private equity har i längre tidsserier ett absolutavkastningskrav på 10 procent årligen som jämförelseindex. 15

16 afa FÖrsÄKring totalavkastningstabell för placeringar marknadsvärden totalavkastning mkr % mkr % % % Räntebärande nominellt ,4 3,7 Räntebärande realt ,3 3,5 Aktier ,4 44,1 Fastigheter ,9 0,4 Private equity ,4 15,2 Allokering valuta ,0 0,3 summa placeringar ,8 13,5 bidragsanalys år 2010, % normalportfölj Avkastning normalportfölj Avkastning portfölj Förvaltningsbidrag Räntebärande nominellt 44 3,4 3,4 0,0 Räntebärande realt 13 5,0 4,3 0,1 Aktier 31 15,4 17,4 0,6 Fastigheter 8 11,9 11,9 Private equity 4 6,4 6,4 Taktisk allokering 0,0 0,0 totalt 100 8,2 8,8 0,6 riskexponering den 31 december 2010 Vid kvantifiering av finansiell risk används Value at Risk (VaR) med 97,5 procents konfidensnivå. För en närmare beskrivning hänvisas till avsnittet Value at Risk i not 2 i respektive företags årsredovisning. Vid utgången av år 2010 hade de tre försäkringsföretagen inom AFA Försäkring finansiella risker på de samlade placeringstillgångarna på brutto 47 miljarder kronor. AFAföretagens finansiella exponeringar i miljarder kronor AFA Försäkring totalt Räntebärande värdepapper 113,1 Aktier 69,1 Private equity 9,2 Fastigheter 15,3 summa finansiella tillgångar 206,7 varav utländska valutor 50,0 Till följd av långt driven diversifiering av tillgångarna reducerades de finansiella riskerna med 32 miljarder kronor. Den finansiella nettorisken stannade därför på 15 miljarder kronor. Finansiell riskexponering under ett år i miljarder kronor, med 97,5 procents sannolikhet enligt var AFA Försäkring totalt Räntebärande värdepapper 5,4 Aktier 23,9 Fastigheter 3,3 Private equity 1,7 Valutor 12,8 summa risker, brutto 47,1 Diversifieringseffekt 31,6 summa risker, netto 15,5 16

17 afa FÖrsÄKring medelantal AnställdA samt ersättningar till styrelse och ledning Anställda Medelantalet anställda under året uppgick till 489 personer (477) varav 64 procent (64) var kvinnor. Antalet anställda var vid utgången av året 533 personer (535). löner och ersättningar till styrelse och ledning Företagens anställda är tillikaanställda i AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring. MajCharlotte Wallin är verkställande direktör i samtliga tre försäkringsföretag. Nedan redogörs för ersättningar till styrelse och företagsledning från den gemensamma organisationen AFA Försäkring. Se även noter i respektive företags årsredovisning. löner och ersättningar, mkr styrelse (22 25 ledamöter) Företagsledning (8 medlemmar) totalt Löner och ersättningar 1,5 1,4 18,7 15,8 20,2 17,2 Sociala kostnader 0,5 0,4 7,0 5,4 7,5 5,8 Pensionskostnader 4,8 1,4 4,8 1,4 summa 2,0 1,8 30,5 22,6 32,6 24,4 ersättningar företagsledning, mkr löner och ersättningar sociala kostnader Pensionskostnader totalt Verkställande direktör: MajCharlotte Wallin 3,3 3,2 1,3 1,1 1,0 0,9 5,6 5,2 Vice verkställande direktörer: Johan Held (anställd 15 mars 2010) 2,3 1,1 0,7 4,1 Lars Öhrstedt (pension 30 april 2010) 1,0 2,7 0,4 1,0 0,2 0,0 1,6 3,7 Gunnar Söderberg (pension 31 maj 2010) 1,1 2,1 0,4 0,7 0,3 0,1 1,8 2,9 Jan Grönlund (slutade 30 juni 2010) 3,3 1,8 1,1 0,6 0,6 0,2 5,0 2,6 Övriga i företagsledning (6 medlemmar 2010, 4 medlemmar 2009) 7,7 6,0 2,7 2,0 2,0 0,2 12,5 8,2 summa ersättningar företagsledning 18,7 15,8 7,0 5,4 4,8 1,4 30,6 22,6 ersättningar styrelser, mkr 1,5 1,4 0,5 0,4 2,0 1,8 summa 20,2 17,2 7,5 5,8 4,8 1,4 32,6 24,4 17

18 afa FÖrsÄKring resultatöversikt 1 januari 31 december AFA Försäkring AFA sjukförsäkring AFA trygghetsförsäkring AFA livförsäkring mkr intäkter Premieintäkter Kapitalavkastning summa intäkter kostnader Försäkringsersättningar Kostnader för forskning Administrativa driftkostnader summa kostnader rörelseresultat årets resultat Resultatöversikt för AFA Sjukförsäkring respektive AFA Trygghetsförsäkring redovisas inklusive koncernvärden för dotterföretag. Resultatöversikt för AFA Livförsäkring redovisas som om företaget konsoliderats i en koncern. ekonomisk ställning Per den 31 december AFA Försäkring AFA sjukförsäkring AFA trygghetsförsäkring AFA livförsäkring mkr Balansomslutning Placeringstillgångar Försäkringstekniska avsättningar (FTA) Eget kapital Ekonomisk ställning för AFA Sjukförsäkring respektive AFA Trygghetsförsäkring redovisas inklusive koncernvärden för dotterföretag. Ekonomisk ställning för AFA Livförsäkring redovisas som om företaget konsoliderats i en koncern. nyckeltal AFA Försäkring AFA sjukförsäkring AFA trygghetsförsäkring AFA livförsäkring Totalavkastningsprocent 8,8 13,5 8,6 12,9 9,3 15,1 10,4 22,5 Driftkostnader för skadereglering i % av 3,0 3,0 1,4 1,2 13,2 15,4 4,3 2,7 utbetalda försäkringsersättningar Driftkostnader för finansförvaltning i % 0,05 0,04 0,05 0,04 0,08 0,06 0,15 0,14 av förvaltat kapital Konsolideringskapital, mkr Konsolideringskapital i % av FTA 65,1 49,0 63,3 43,9 61,3 68,7 178,1 158,3 18

19 hållbarhetsredovisning hållbarhet För AFA Försäkring AFA Försäkrings verksamhet påverkar många människor i Sverige och våra försäkringar kan sägas vara en del av det svenska trygghetssystemet. Förändringar i försäkringarnas villkor, vårt arbetssätt och förhållningssätt får stora konsekvenser för försäkringstagare, försäkrade och samhället i stort. En hållbar utveckling definieras generellt som en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att riskera framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En hållbar utveckling omfattar såväl sociala och ekonomiska som miljömässiga aspekter. Inom AFA Försäkring är den sociala hållbarhetsaspekten viktig för vår verksamhet. Grunden är de kollektivavtalade försäkringarna med försäkringsverksamhet och kapitalförvaltning som kännetecknas av långsiktighet och god etik. Vårt bidrag till samhället är att utföra uppdraget för arbetsmarknadens parter på ett sådant sätt att vi tillsammans skapar ett tryggare arbetsliv och en hållbar försäkringsverksamhet med hänsyn till miljön. Vi har under året fokuserat på hållbarhetsperspektivet i vår verksamhet. Denna hållbarhetsredovisning, som redogör för hur AFA Försäkring bidrar till ett mer hållbart samhälle, är upprättad enligt riktlinjer för hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI). om oss AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar anställda inom den privata sektorn samt kommuner, landsting och regioner. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Vi handlägger även premiebefrielseförsäkring vid föräldraledighet. Utöver den grundläggande försäkringsverksamheten förvaltar vi kapital och kan med hjälp av våra statistikdatabaser och forskningssatsningar bidra till att förebygga ohälsa i arbetslivet. På så sätt lägger den kollektivavtalade försäkringen grunden för ett bättre arbetsliv, med ökad trygghet för alla. INDIVIDUELL FÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING KOLLEKTIVAVTALAD FÖRSÄKRING hållbara FörsäkringAr För ett tryggt Arbetsliv gemensamt ansvar Socialförsäkringarna är lagstadgade och ger individen ett grundskydd. Kollektivavtalade försäkringar bestäms i överenskommelser mellan parterna på arbetsmarknaden och kompletterar socialförsäkringssystemet. Kollektivavtalade försäkringar tillhör de vanligaste anställningsförmånerna i Sverige. Merparten av dessa försäkringar administreras av oss på AFA Försäkring. Idag omfattas mer än fyra miljoner människor av minst en av våra försäkringar. SOCIALFÖRSÄKRING 19

20 hållbarhetsredovisning våra verksamhetsområden Vår verksamhet kan delas in i tre verksamhetsområden: Försäkra, Förvalta och Förebygga. FÖREBYGGA FÖRSÄKRA FÖRVALTA Försäkra AFA Försäkring bedriver en aktiv skadereglering. Vi är måna om de försäkrades rättigheter och arbetar aktivt för att alla som är berättigade till ersättning också får det. Förvalta Försäkringspremierna betalas i förskott. När en händelse som omfattas av en försäkring inträffar betalas ersättning ofta ut under många år. Under tiden mellan premieinbetalning och utbetalning av försäkringsersättningar placeras pengarna för att ge en god avkastning, vilket bidrar till låga premier och att framtida ersättningar inte äventyras. En professionell kapitalförvaltning bidrar också till att vi kan hålla en långsiktigt stabil premienivå. samverkan med uppdragsgivare, kunder och AndrA intressenter En systematisk omvärldsbevakning och en god dialog med omgivningen är betydelsefullt för företagets utveckling, framgång och påverkan på samhället. Genom vår specialistkompetens och omvärldsbevakning kan vi stödja uppdragsgivarna i utvecklingen av långsiktigt hållbara försäkringslösningar och förbättra förutsättningarna för ett gott arbetsliv. Genom dialog med intressenter om deras behov och förväntningar uppnår vi en kundorienterad målbild i vår verksamhetsplanering. Samverkansgrupper och regelbundna kundundersökningar är olika sätt att fånga intressenternas behov. AFA Försäkrings viktigaste intressenter är våra uppdragsgivare, arbetsmarknadens parter inom privat och offentlig sektor, samt deras medlemmar: arbetsgivare och arbetstagare. Samverkan med parterna sker framför allt i styrelsearbete, KLdelegationen, beredningsgrupper och beredningsnämnder, i de olika utskotten, i våra särskilda produktnämnder samt i olika projekt. En framgångsfaktor för AFA Försäkring för att behålla uppdragsgivarnas, arbetsgivarnas och de försäkrades förtroende är att vi i alla sammanhang uppträder med integritet och etik samt att vi är professionella och ansvarsfulla. Med hjälp av en öppen dialog med våra intressenter skapas förtroende för vår verksamhet. Förebygga Med vår skadedatabas som grund kan vi arbeta förebyggande. Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljöområdet. Utgångspunkten är arbetsplatsen. Genom att bidra till ett aktivt, förebyggande och hälsofrämjande arbete för arbetslivet kan ohälsan långsiktigt minska och därmed också kostnaderna för försäkringarna. Att sprida kunskap och resultat av vår förebyggande verksamhet är en annan viktig del av detta. 20

ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 År 2009 har AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar skapat trygghet för över tre miljoner människor. Vår verksamhet har inte bara påverkat enskilda personer

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

sammanfattning av året 2014

sammanfattning av året 2014 sammanfattning av året 2014 4 465 159 är antalet människor som genom arbetslivet får ta del av våra försäkringar och den trygghet de förmedlar. De arbetar hos de drygt 200 000 företag som tecknat försäkring.

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag. Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Augusti 2010 Försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringsskyddet.

Läs mer

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för AFA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för AFA Livförsäkringsaktiebolag Sida 1 (7) Försäkringstekniska riktlinjer för AFA Livförsäkringsaktiebolag Gäller fr.o.m. 2014-12-31 FFFS 2011:12 Sida 2 (7) shistorik Uppdaterad av Kommentarer 1.0 1.1 2012-11-22 2013-12-04 Uppdaterad

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare Om du är föräldraledig För privat- och kooperativt a arbetare Utgiven i september 2017 Cirka 90 procent av alla a i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Om du skadar dig För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006 AFA SJUKFÖRSÄKRING AFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING AFA LIVFÖRSÄKRING. Årsredovisning 2006 AFA F0080 0704

ÅRSREDOVISNING 2006 AFA SJUKFÖRSÄKRING AFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING AFA LIVFÖRSÄKRING. Årsredovisning 2006 AFA F0080 0704 ÅRSREDOVISNING 2006 AFA SJUKFÖRSÄKRING AFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING AFA LIVFÖRSÄKRING Årsredovisning 2006 AFA F0080 0704 Innehåll Inledning 3 VD HAR ORDET 4 FÖRSÄKRINGARNA 9 INFORMATION OM FÖRSÄKRINGARNA 15

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

AFA FÖRSÄKRING PRESENTERAR ETT ÅR I SIFFROR

AFA FÖRSÄKRING PRESENTERAR ETT ÅR I SIFFROR AFA FÖRSÄKRING PRESENTERAR ETT ÅR I SIFFROR innehåll INLEDNING 11 VD har ordet 12 Försäkringarna 17 Information om försäkringarna 22 Hantering av risker 24 Utvärdering av kapitalförvaltningen 30

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING

FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING TRYGGARE ARBETSLIV UTVECKLING 4 MILJONER FÖRSÄKRADE 2011 var ett år då vi gjorde nytta för många människor.

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING Ersättning från AFA Försäkring vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom Avtalsgruppsjukförsäkring AGS och AGS-KL

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Välfärdstendens 216 Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Inledning Folksam har sedan år 27 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

VI FÖRSÄKRAR, FÖRVALTAR OCH FÖREBYGGER.

VI FÖRSÄKRAR, FÖRVALTAR OCH FÖREBYGGER. VI FÖRSÄKRAR, FÖRVALTAR OCH FÖREBYGGER. ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL INLEDNING 3 VD HAR ORDET 5 FÖRSÄKRINGARNA 11 INFORMATION OM FÖRSÄKRINGARNA 17 HANTERING AV RISKER OCH OSÄKERHETER 20 UTVÄRDERING AV

Läs mer

Produktion: PATRIK STHLM Illustration: Edholm Ullenius/Agent Molly & Co

Produktion: PATRIK STHLM Illustration: Edholm Ullenius/Agent Molly & Co Årsredovisning 2014 Produktion: PATRIK STHLM Illustration: Edholm Ullenius/Agent Molly & Co Årsredovisning 2014 4 465 159 är antalet människor som genom arbetslivet får ta del av våra försäkringar och

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

AFA Försäkrings FoU - finansiering

AFA Försäkrings FoU - finansiering AFA Försäkrings FoU - finansiering Skapa värde för våra uppdragsgivare genom att i ett långsiktigt perspektiv bidra till ett gott arbetsliv utan skador och arbetssjukdomar Forskning, utveckling och kunskapsförmedling

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

AFA försäkrar för ett bättre arbetsliv

AFA försäkrar för ett bättre arbetsliv ÅRSREDOVISNING 2003 AFA försäkrar för ett bättre arbetsliv AFA är namnet på den gemensamma organisationen för de tre försäkringsbolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal. Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring

Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal. Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring AFA Försäkring försäkrar för ett bättre arbetsliv AFA Försäkring är en försäkringsorganisation som ägs

Läs mer

Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Bagare, sotare, busschaufförer, sjuksköterskor, maskinskötare, cirkusprinsessor, entreprenörer, städare, parkeringsvakter, snickare och skogshuggare Listan på

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Rehabilitering AGS-fonden. För privata och kooperativa arbetsgivare

Rehabilitering AGS-fonden. För privata och kooperativa arbetsgivare Rehabilitering AGS-fonden För privata och kooperativa arbetsgivare AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ÅRET 2016

SAMMANFATTNING AV ÅRET 2016 SAMMANFATTNING AV ÅRET AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens

Läs mer

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014.

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Sidan 1 av 3 Nr 31/13 Stockholm 2013-12-12 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Från

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Kort om AFA Försäkring

Kort om AFA Försäkring Kort om AFA Försäkring AFA Försäkring administrerar försäkringar som är bestämda i kollektivavtal. Stöd vid sjukdom, dödsfall och arbetsskada. Omfattar fler än tre miljoner människor varav 1.1 miljoner

Läs mer

Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande

Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande Monica Zettervall, pensionsexpert, Pensionsmyndigheten Michel Normark, chef Partsrelationer och försäkringsvillkor, AFA Försäkring Annika Thid, försäkringsspecialist,

Läs mer

Arbetsskada - kollektivavtal

Arbetsskada - kollektivavtal Arbetsskada - kollektivavtal Kollektivavtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Avtalet tillämpas på skadefall som har inträffat den 1 oktober

Läs mer

Driftig men otrygg S11097 11-04

Driftig men otrygg S11097 11-04 Driftig men otrygg S11097 11-04 Sammanfattning Småföretagare kan inte räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras genom det statliga socialförsäkringssystemet och de kollektivavtalade försäkringarna.

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden 28 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Anställningsförhållanden Det här avsnittet handlar om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet påverkas vid olika anställningsförhållanden. Främst påverkas ITP- och TGL-försäkringarna

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb 3 2009-04 Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb Svensk fackföreningsrörelse har alltid haft som en av sina viktigaste uppgifter att be kämpa arbetslösheten. Full sysselsättning är ett självklart

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer