Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:15 ande Christina Pettersson (c) ordförande Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson (m) Hlödur Bjarnason (kd) Inga Folkesson (v) Hans Boström (s) Bo Stenberg (s) Ingegerd Lööv (s) Bo Bäckman (c), tjänstgörande ersättare Birgitta Lind Axelsson (v), ej tjänstgörande ersättare Gun Andersson (kd), ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Christer Lenke, socialchef Daniel Pichler, nämndsekreterare Ann-Britt Löfström, avdelningschef ÄO Ewa Rodenfelt, ekonom Lena Uvhagen, Kostprojektet Ulla Lundqvist, Kommunal Eva Olsen, SKTF Utses att justera Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Justeringens Socialförvaltningen plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Daniel Pichler Ordförande... Christina Pettersson Justerare.... Inga Folkesson ANSLAG - BEVIS Organ Socialnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift...

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 18 Riktlinjer för mat- och måltidsverksamheten inom äldreomsorgen 19 Socialnämndens bokslut Redovisning av 2006 års stimulansmedel riktat till de svårast sjuka äldre 21 Delredovisning av 2007 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 22 Tillsynsrapporter - Yxe Herrgård AB 23 Tillsynsrapporter - Christinagården AB 24 Socialnämndens delegation 25 För kännedom - Personliga ombud verksamhetsberättelse Muntlig information om studieresan till Falun 27 Kompensation för löneökningar 28 Anmälningsärenden 29 Meddelanden Sekretessärenden

3 3 Sn 18 Dnr 2008/45 Riktlinjer för mat- och måltidsverksamheten inom äldreomsorgen - Riktlinjerna för mat- och måltidsverksamheten inom äldreomsorgen skall, efter smärre justeringar angivna nedan har gjorts av äldreomsorgen, överlämnas till berörda remissinstanser. - Remisstiden sträcker sig fram till den 31 mars och beslut i frågan tas i nämnden den 15 april Äldreomsorgen har för närvarande en person projektanställd som arbetar med kostfrågor. Projektet finansieras av Socialstyrelsens stimulansmedel som kommunen har blivit beviljad. Projektet har bland annat resulterat i förslag till nya riktlinjer för mat- och måltidsverksamheten inom äldreomsorgen. Syftet med riktlinjerna är att skapa en gemensam målsättning för måltidsverksamheten inom äldreomsorgen, skapa samsyn och struktur samt att motverka alltför stora olikheter mellan enheterna i kommunen. Det övergripande målet med måltidsverksamheten är att alla äldreomsorgens brukare ska få en god och väl sammansatt kost och en stimulerande måltidsmiljö, att tillgodose alla brukares näringsmässiga behov samt att genom en väl sammansatt kost och stimulerande måltidsmiljö främja hälsa och förebygga sjukdom och skada. Arbetet ska bedrivas utifrån ett individperspektiv med brukaren i centrum. Ordföranden förslår att riktlinjerna skall lämnas ut på remiss till de politiska partierna och som finns representerade i kommunen och berörda fackförbund samt det kommunala pensionärsrådet (KPR) och handikapprådet (KHR) för att inhämta eventuella synpunkter. Arbetsutskottet den 14 februari 2008 beslutade att föreslå socialnämnden att: - Riktlinjerna för mat- och måltidsverksamheten inom äldreomsorgen skall överlämnas till berörda remissinstanser. - Remisstiden skall sträcka sig fram till den 31 mars och beslut i frågan tas i nämnden den 15 april Nämnden diskuterade även smärre justeringar av innehållet i riktlinjerna i termer av en precisering av begreppen ordinärt boende och kontaktperson. Avd.chef ÄO Kostutredare Politiska partier Fackförbund KPR KHR

4 4 Sn 19 Dnr 2007/79 Socialnämndens bokslut 2007 Socialnämnden godkänner bokslutet 2007 och verksamhetsberättelsen Bokslutet år 2007 visar ett budgetunderskott på 702 tkr för Handikappomsorgen, för Äldreomsorgen med tkr, för administrationen med 507 tkr samt ett budgetöverskott på 229 tkr för Individ- och familjeomsorgen. Socialnämndens totala underskott i bokslutet 2007 är således kronor. Arbetsutskottet den 14 februari 2008 föreslog att socialnämnden skulle godkänna bokslutet Kommunledningsstaben Kommunstyrelsen Ekonomienheten Socialchefen Avd.chefer HK, IFO, ÄO

5 5 Sn 20 Dnr 2006/239 Redovisning av 2006 års stimulansmedel riktat till de svårast sjuka äldre Redovisningen av 2006 års stimulansmedel riktat till de svårast sjuka äldre antas och överlämnas till Socialstyrelsen. Socialförvaltningen i Lindesbergs kommun har ansökt och blivit beviljade 1,1 miljoner kronor i stimulansmedel av Socialstyrelsen. På följande områden har satsningar gjorts: Kost/nutrition Läkemedelsgenomgångar i särskilt boende Rehabilitering Utredningssekreteraren har nu gjort en redovisning om hur 2006 års stimulansmedel riktat till de svårast sjuka äldre har använts. Slutredovisningen skall antas av nämnden och skickas in till Socialstyrelsen. Arbetsutskottet den 14 februari 2008 föreslog att socialnämnden skulle anta redovisningen av 2006 års stimulansmedel riktat till de svårast sjuka äldre och överlämna den till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen Avd.chef ÄO Utredningssekreterare

6 6 Sn 21 Dnr 2006/239 Delredovisning av 2007 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer Delredovisningen av 2007 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer antas och överlämnas till Socialstyrelsen. Socialförvaltningen i Lindesbergs kommun har ansökt och blivit beviljade 2,891 miljoner i stimulansmedel av Socialstyrelsen. Stimulansmedlen för 2007/2008 kommer att användas till: Fortsatt satsning på ett rehabiliterande synsätt i vården. Framtagande av riktlinjer för mat- och måltidsverksamheten inom äldreomsorgen. Läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden och i hemtjänsten samt i ordinärt boende. Utveckling av demensvården genom handledning och metodutveckling m.m. Förbättra det sociala innehållet i de äldres vardag. Hälsofrämjande hembesök hos dem som är 80 år eller äldre. Utredningssekreteraren har nu gjort en delredovisning om hur 2007 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer har använts. Delredovisningen skall antas av nämnden och skickas in till Socialstyrelsen. Arbetsutskottet den 14 februari 2008 föreslog att socialnämnden skulle anta delredovisningen av 2007 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer och överlämna den till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen Avd.chef ÄO Utredningssekreterare

7 7 Sn 22 Dnr 2008/18 Tillsynsrapporter - Yxe Herrgård AB - Tillsynsrapporterna godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen. - Rapporterna läggs till handlingarna. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har den 7 december 2007 genomfört tillsyn vid följande verksamheter som Yxe Herrgård AB bedriver i Lindesbergs kommun: Yxe Herrgård Villa Mosebacke Rosa Villan Annexet & Ånäsvägen 18 Daglig verksamhet Enligt tillsynsrapporten bedrivs verksamheten enligt tillståndet och inga anmärkningar riktas mot Yxe Herrgård AB. Arbetsutskottet den 14 februari 2008 beslutade att föreslå socialnämnden att: - Tillsynsrapporterna godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen. - Rapporterna läggs till handlingarna. Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro Yxe Herrgård AB, Lindesberg MAS

8 8 Sn 23 Dnr 2008/19 Tillsynsrapporter - Christinagården AB - Tillsynsrapporterna godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen. - Rapporterna läggs till handlingarna. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har den 13 november 2007 genomfört tillsyn vid följande verksamheter som Christinagården AB bedriver i Lindesbergs kommun: Torphyttevägen Lindagatan Christinagården Enligt tillsynsrapporten bedrivs verksamheten enligt tillståndet och inga anmärkningar riktas mot Christinagården AB. Arbetsutskottet den 14 februari 2008 beslutade att föreslå socialnämnden att: - Tillsynsrapporterna godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen. - Rapporterna läggs till handlingarna. Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro Christinagården AB, Box 7, Lindesberg MAS

9 9 Sn 24 Dnr 2008/58 Socialnämndens delegation Den reviderade versionen av Socialnämndens delegation antas och gäller från och med den 1 mars Arbetsutskottet och nämnden har diskuterat förvaltningens förslag till revidering av Individ- och familjeomsorgens, Äldreomsorgens och Handikappomsorgens delegation samt Personaldelegationen för socialförvaltningen. Arbetsutskottet den 14 februari 2008 föreslog att socialnämnden skulle anta den reviderade versionen av Socialnämndens delegation. Socialchef Avd.chefer IFO, ÄO, HK

10 10 Sn 25 Dnr 2008/23 För kännedom - Personliga ombud verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna och delges kommunfullmäktige för kännedom. Personliga ombud har överlämnat verksamhetsberättelse 2007 för kännedom. Kommunfullmäktige f k Socialchefen Personliga ombud

11 11 Sn 26 Dnr Muntlig information om studieresan till Falun Informationen läggs till handlingarna Ordföranden berättade för nämnden om ett studiebesök delar av nämnden och en representant från fackförbundet Kommunal gjorde i januari 2008 till Falu kommun där brukarinflytandet inom hemtjänsten undersöktes. Falu kommun har arbetat med ökat brukarinflytande sedan 2001, först i projektform vilket sedan övergick till ett permanent inslag i verksamheten Deras förhållningssätt ser brukaren som aktiv med inflytande över vem eller vilka som ger insatser, vad man får hjälp med och när samt var och hur insatsen ges. Biståndsbeslutet anger ramarna för insatserna och det är det individuella behovet som styr. Inom ramen för de beviljade insatserna har kunden ett inflytande över innehållet. Brukarinflytandet kan till exempel vara möjligheten att kunna byta en insats mot en annan. Förutom ett mycket positivt gensvar hos brukarna har det ökade brukarinflytandet även bidragit till att halvera sjukfrånvaron för personalen. Ordföranden anser att studiebesöket skall tjäna som inspiration för ett ökat brukarinflytande i Lindesbergs kommun. Vice ordföranden tillägger även att brukarinflytandet höjer kvalitén i omvårdnaden. Ordförande

12 12 Sn 27 Dnr 2008/33 Kompensation för löneökningar Socialnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om tilläggsanslag med 2,6 miljoner kronor för ökade lönekostnader under 2008 samt att 1,8 miljoner kronor skall ingå i budgetunderlag för I budget 2008 för äldre- och handikappomsorgen har socialförvaltningen kompenserats med exakt utfall för löneökningar under 2007 avseende tillsvidareanställd personal. Denna kompensation har inte tillförts anslaget för vikarier. Löneökningen för vikarier beräknas till tkr för äldreomsorgen och 706 tkr för handikappomsorgen, totalt tkr under Dessutom har inte engångsbeloppet för vikarier, inom kommunals avtalsområde, kompenserats. I samband med löneutbetalningen i januari månad 2008 utbetalades 740 tkr till vikarierna. Socialförvaltningens ökade kostnader uppgår totalt till 2,6 mnkr för Kommunstyrelsen Socialchef Avd.chefer ÄO & HK

13 13 Sn 28 Dnr 2008/10 Anmälningsärenden Anmälningsärenden redovisade i pärm på bordet läggs till handlingarna. 1. Länsrätten i Örebro län Dom , Målnr Länsrätten i Örebro län Dom , Målnr Länsrätten i Örebro län Dom , Målnr Länsrätten i Örebro län Dom , Målnr Länsrätten i Örebro län Dom , Målnr Länsstyrelsen i Örebro län , dnr Länsrätten i Örebro län Dom , Målnr Länsrätten i Örebro län Dom , Målnr Delegationsbeslut Individ- och familjeomsorgen

14 14 Sn 29 Dnr 2008/11 Meddelanden Meddelanden redovisade i pärm på bordet läggs till handlingarna. 1. Kommunfullmäktige, Sammanträdesprotokoll (Kf 3), Kommunfullmäktiges ordförande - arbetsordning för kommunfullmäktige 2. Barn- och utbildningsnämnden, Sammanträdesprotokoll (BUN 14), Samverkan mellan socialförvaltning/barn- och utbildningsförvaltning - A28 3. Försäkringskassan - Information om Försäkringskassans förnyelse i Lindesbergs kommun 4. Länsstyrelsen Örebro län (Publ.nr. 2008:3) - Tillämpning av tobakslagen 5. Kurser/konferenser/seminarier cirkulerar kring bordet

15 Sekretessärenden

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer