Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING"

Transkript

1 Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING

2 1 (18) ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING AV PENNINGAUTOMATUNDERSTÖD 1 ALLMÄNT UNDERSTÖD SOM SKALL REDOVISAS BOKSLUTSHANDLINGAR Understödstagare Parallellorganisationer Bokslutet skall sändas in trots att det inte ännu har fastställts BLANKETTER Universalblanketten (3751; en sida) Verksamhets- och bokslutsuppgifter (3752; två sidor) Fält 2: Verksamhetens intäkter och kostnader Fält 3: Uppgifter om balansräkningen Fält 3 B: Noterade placerings- och finansieringsvärdepapper Fält 3: Specificering av organisationens skulder Fält 5: Organisationens/parallellorganisationens antal anställda Fält 5: Antal frivilliga som deltagit i verksamheten Fält 7 Specificering av organisationens/parallellorganisationens verksamhetsenheters intäkter Utredning om allmänt understöd (Ay) (3755; två sidor) Utredning om B-understöd (3757; en sida) Utredning om Ak-riktat verksamhetsunderstöd och C-projektunderstöd (3758; två sidor) Utredning om hemserviceverksamhet (3765; tre sidor) Utredning om semesterverksamhet (3779; tre sidor) VILLKOR FÖR ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖD Bestämmelser Tidsfrister för återbetalningsskyldigheten Förvaltningskostnader berättigar inte till understöd BOKFÖRINGEN AV UNDERSTÖD HANDLÄGGNINGEN AV BLANKETTERNA SAMT ORDNINGSFÖLJDEN BOKFÖRING AV RAY-UNDERSTÖD Bokföring i specialfall Betalningen och användningen av understöd kan infalla under olika räkenskapsperioder på följande sätt: ALLMÄNT Redovisningsblanketterna är, med vissa små ändringar, desamma som förr. De är utformade med tanke på skanning.

3 2 (18) De viktigaste ändringarna behandlas nedan under rubriken 4 Blanketterna. Vårt önskemål är att Ni fyller i pappersblanketterna med dator eller skrivmaskin. Blankettunderlag i word- och pdf-format finns på RAY:s sidor I 19 i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) föreskrivs om redovisningen. Redovisningen jämte bilagor skall tillställas Penningautomatföreningen senast under adressen PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN Understödsavdelningen PB ESBO RAY:s understödsavdelning behöver redovisningen och bokslutshandlingarna för att kunna försäkra sig om att * verksamheten/projektet motsvarar understödsbeslutet och ansökan * tillräckligt med godtagbara utgifter har uppkommit i samband med verksamheten/projektet * understödsvillkoren har iakttagits (L om penningautomatunderstöd 1056/2001 och eventuella specialvillkor) * bokföringen av understöden och de mot dessa svarande utgifterna har gjorts i enlighet med bestämmelserna och rekommendationerna. På basis av redovisningen görs en bedömning av organisationens ställning i funktionellt och ekonomiskt hänseende. Redovisningens uppgifter jämförs också med dem som lämnades i ansökan, i syfte att kontrollera hur målsättningarna uppnåtts. Understödstagaren skall till RAY lämna in riktiga och tillräckliga uppgifter för övervakningen av att villkoren i understödsbeslutet iakttas. (L om penningautomatunderstöd 1056/2001, 10 ) 2 UNDERSTÖD SOM SKALL REDOVISAS Med det material som postas till organisationen följer ett sammandrag varav framgår de understöd som beviljades organisationen, de understöd som lyftes samt de understöd som inte lyfts (situationen ). I sammandraget finns också uppgifter om sådana understöd som överförts till att användas nästa år.

4 3 (18) 3 BOKSLUTSHANDLINGAR 3.1 Understödstagare Till redovisningen skall fogas verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen jämte noter, bokslutsspecifikationerna samt revisionsberättelsen. Resultaträkningen skall också framställas specificerad enligt verksamhetsområden samt som jämförelse med budgeten för året innan. Eventuella revisionspromemorior skall fogas till redovisningen. 3.2 Parallellorganisationer Till redovisningen skall fogas samma bokslutsuppgifter för parallellorganisationer som för själva understödstagaren. Som parallellorganisationer betraktas understödsföreningar och -stiftelser som grundats som stöd för organisationen samt sådana föreningar, stiftelser och aktiebolag där organisationen har bestämmande inflytande (dvs. aktiebolag där organisationen äger aktiemajoriteten eller föreningar eller stiftelser där organisationen utser majoriteten av de beslutande förvaltningsorganens medlemmar). Eventuella revisionspromemorior skall sändas in också för parallellorganisationer. Understödstagaren skall till redovisningen foga ett koncernbokslut över understödstagaren och de sammanslutningar och stiftelser som denne har bestämmande inflytande i eller en kalkyl med motsvarande uppgifter. I kalkylen skall koncernens interna skulder och fordringar vara eliminerade. (L om penningautomatunderstöd, 19 ) För forskningsstiftelser skall fyllas i en egen blankett, med bifogande av samma handlingar som för parallellorganisationer. 3.3 Bokslutet skall sändas in trots att det inte ännu har fastställts 4 BLANKETTER Bokslutshandlingarna kan sändas in när de har undertecknats av organisationens styrelse och revisorerna har gett sin revisionsberättelse om dem. Om det sammanträde som skall fastställa bokslutet av någon anledning inte godkänner detta, skall RAY underrättas om saken. Redovisningsblanketternas antal och identifieringsnummer är desamma som föregående år och ingen av blanketterna är helt ny. Nere på varje blankett

5 4 (18) finns ett fyrsiffrigt identifieringsnummer som börjar med 37. Detta ingår också de elektroniska blankettunderlagens filnamn. Redovisningsblanketterna är följande: Utredning om användningen av RAY-understöd (3751) Utredning om verksamhet och bokslutsinformation (3752) Utredning om allmänt understöd (3755) Utredning om B-understöd (3757) Utredning om riktat verksamhetsunderstöd (Ak) och C-understöd (3758) Utredning om hemserviceverksamhet (3765) Utredning om anpassningstränings- och rehabiliteringskursverksamhet (3768) Utredning om semesterverksamhet (3779) Blanketterna har inte förhandsifyllts. Samtliga understödstagare skall fylla i huvudblanketten (3751) samt blanketten för utredning om verksamhet och bokslutsinformation (3752). Övriga blanketter skall fyllas i beroende på vilka understöd organisationen har använt. 4.1 Universalblanketten (3751; en sida) På universalblanketten ställs vissa frågor om organisationen som helhet. Den ifyllda blanketten skall undertecknas av organisationens officiella namntecknare. På blankettens nedre del skall organisationen uppge vilka bilagor som fogas till utredningen. 4.2 Verksamhets- och bokslutsuppgifter (3752; två sidor) På blanketten skall beloppen uppges i hela euro, inte t.ex. i tusen euro. För var och en av organisationens eventuella parallellorganisationer skall fyllas i en separat verksamhets- och bokslutsblankett. Utgående från blankettens uppgifter upprätthålls en databas som bl.a. gör det möjligt att bedöma omfattningen av de finländska social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet. Anvisningar för vissa fält på blanketten: Fält 2: Verksamhetens intäkter och kostnader Siffrorna uppges på grundval av resultaträkningen, också RAY-understöd. Med bruttokostnader för understödda funktioner avses de sammanlagda kostnaderna för de funktioner som har täckts med RAY-understöd.

6 5 (18) Övriga offentliga understöd avser statliga understöd (ministerier, TEcentraler osv.) samt understöd som beviljas av Folkpensionsanstalten, kommuner och andra offentliga samfund samt av EU. Kund-/serviceavgifter och hyror avser ersättningar enligt köptjänstavtal. Om det belopp som antecknas i fältet övriga (extraordinära poster) är betydande, skall intäktens art uppges på blanketten eller i en bilaga till den. Om organisationen har momspliktig verksamhet skall i detta fält uppges verksamhetens omsättning Fält 3: Uppgifter om balansräkningen Observera följande definitioner: Anläggningstillgångar: Enligt BFL 4:4 är anläggningstillgångar föremål samt rättigheter som kan överlåtas separat och andra tillgångar vilka hör till bestående aktiva. Också immateriella rättigheter kan således hänföras till anläggningstillgångarna. I organisationsvärlden avses med anläggningstillgångar egendom som organisationen själv använder inom den verksamhet som anges i stadgarnas paragraf om organisationens syfte. Placeringstillgångar: Placeringstillgångar är värdepappersplaceringar och övriga långfristiga placeringar samt sådana anläggningstillgångar som inte är i organisationens egen användning utan har hyrts ut i inkomstsyfte. Omsättningstillgångar: Enligt BFL 4:4 är omsättningstillgångar tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Organisationers omsättningstillgångar kan bestå t.ex. av lager för försäljning eller förmedling av vissa tillbehör eller för produkter av skyddat arbete. Finansieringstillgångar: Enligt BFL 4:4 är finansieringstillgångar kontanta medel, fordringar samt finansieringsmedel som tillfälligt är i annan form. Observera att också resultatregleringar hör till finansieringstillgångarna Fält 3 B: Noterade placerings- och finansieringsvärdepapper Om organisationen har noterade värdepapper skall på blanketten uppges skillnaden mellan det på årets sista dag noterade anskaffningspriset och bokföringsvärdet. Dessa uppgifter framgår av balansräkningens noter och av bankens årliga besked om värdeandelskontot. Motsvarande uppgifter skall anmälas också om eventuella fonder med särskild täckning.

7 6 (18) Fält 3: Specificering av organisationens skulder Skulderna specificeras som skulder som hänför sig till bostäder (i allmänhet statliga bostadslån), till övriga verksamhetsrelaterade skulder och till pensionsansvarsskulder Fält 5: Organisationens/parallellorganisationens antal anställda Uppge alla deltidsanställda, dvs. det sammanlagda antalet personer som deltar i verksamheten. Deltidsanställningar omräknas till heltidsanställningar på följande sätt: 160 arbetstimmar = 1 arbetsmånad 12 arbetsmånader = 1 arbetsår = 1 heltidsanställd arbetstagare under redovisningsåret. Obs! För att alla RAY-understödda organisationers personalresurser i fortsättningen skall vara sinsemellan jämförbara är det viktigt att organisationerna följer de ovanstående omräkningsreglerna Fält 5: Antal frivilliga som deltagit i verksamheten Gör en realistisk bedömning av antalet frivilliga eller lägg fram konkreta siffror om organisationen aktivt har utrett saken Fält 7 Specificering av organisationens/parallellorganisationens verksamhetsenheters intäkter Specificera intäkterna per verksamhetsenhet. Huvudregeln är den att verksamhetsenheternas intäkter härrör från kommuner och från Folkpensionsanstalten. Eventuella andra intäkter kan sammanställas i kolumnen övriga intäkter. Om de övriga intäkterna innehåller exceptionellt stora poster från något annat håll, skall detta specificeras i noterna.

8 7 (18) 4.3 Utredning om allmänt understöd (Ay) (3755; två sidor) För allmänna understöd (Ay) finns en särskild blankett (3755). Riktade verksamhetsunderstöd skall utredas på blankett Sedan år 2000 har för allmänna understöd i ändamålsfältet antecknats Ay och för riktade verksamhetsunderstöd Ak. På blanketten skall i koncentrerad form anges verksamhetens målsättningar och resultat, vilka bedömningsmetoder som har använts, vem som har gjort bedömningen, vilka resurser som har använts samt en jämförelse mellan resultaten och de uppställda målen. I verksamhetsberättelsen ges vid behov en grundligare utredning. Det räcker inte att på blanketten hänvisa till verksamhetsberättelsen. Verksamhetens intäkter och kostnader skall anges för de verksamhetsområden inom vilka det allmänna understödet har använts. Understöden skall i resultaträkningen eller i en särskild bilaga tydligt anges ändamålsvis. I fält 4 skall redogöras för organisationens syn på de tillbudsstående understödsmedlen samt framläggas en kalkyl över understöd som eventuellt överförs till följande år. 4.4 Utredning om B-understöd (3757; en sida) För varje B-understöd skall en egen blankett fyllas i. På blanketten antecknas projektets namn, understödets användningsändamål, projektets tidtabell samt uppgifter om projektets omfattning och driftsekonomi. De förverkligade utgifterna skall antecknas enligt hur projektet har framskridit, som årliga resultat- och balansräkningsposter. Motsvarande uppgifter om eurobelopp skall utan svårighet framgå också bokslutet. Understöden skall i resultaträkningen och balansräkningen eller i en särskild utredningsbilaga tas upp så att understödsobjekten tydligt framgår. 4.5 Utredning om Ak-riktat verksamhetsunderstöd och C-projektunderstöd (3758; två sidor) För varje Ak- och C-understöd skall en separat blankett fyllas i. Verksamhetens målsättningar och resultat, utredning om eventuella skillnader mellan målsättningar och resultat, bedömningsmetoderna och de använda resurserna skall i koncentrerad form uppges på blanketten. Det räcker inte att på blanketten hänvisa till verksamhetsberättelsen eller en projektrapport. I verksamhetsberättelsen eller i projektrapporten skall vid behov ges en grundligare utredning.

9 8 (18) Använd inte Ay-blanketten för redovisning av Ak-understöd! När utredningen gäller C-understöd skall projektets del- och slutrapporter bifogas till utredningen. Slutrapporten skall innehålla också en utvärdering av projektet, åtminstone organisationens egen bedömning. Projektets resultat skall jämföras med de uppställda målen. De intäkter och kostnader som hänför sig till ett projekt och/eller ett riktat verksamhetsunderstöd skall anges enligt hur projektet eller verksamheten har framskridit under olika år, på så sätt att de för det år som utredningen avser kan jämföras med resultaträkningen för samma år. Understöden skall tas upp i resultaträkningen eller i en särskild utredningsbilaga så att understödsobjekten tydligt framgår. Det är enklast att i bokföringen inrätta ett särskilt kostnadsställe för varje understödsobjekt. I fält 6 skall redogöras för organisationens syn på de tillbudsstående understödsmedlen samt framläggas en kalkyl över understöd som eventuellt överförs till följande år. Detta skall framgå av balansräkningens noter. (överfört understöd = understöd som lyfts men inte använts) Understöden skall intäktsföras till storleken av de understödsbelopp som har betalts till organisationen. Hela det beviljade beloppet har eventuellt inte betalts ut under räkenskapsperioden. Om de kostnader för vilka understöd beviljats (de särskilda kostnaderna minskade med de särskilda intäkterna) uppgår till ett högre belopp än det understödsbelopp som lyfts, kan skillnaden intäktsföras som en fordran på RAY. I fält 6 avses med understöd som lyfts under redovisningsåret sådana understödsposter som enligt bokföringen har intäktsförts på projektet under det år som redovisningen avser. Med understöd som har överförts från föregående år avses understöd som har lyfts det föregående året med inte använts vid bokslutstidpunkten. När det gäller Ak-understöd är det belopp som överförs alltid positivt, eftersom underskott enligt understödslagen i sådana fall inte överförs till att användas följande år. Ak-understöd kan användas för kostnader som uppkommer under det år understödet beviljas och under det följande året. När det gäller C-projekt kan det understöd som överförs emellertid också vara negativt, vilket innebär att projektets underskott kan täckas med följande års understöd, dock inte med ett riktat Ak-understöd. Ett eventuellt underskott i samband med Ak- och C-understöd kan inte heller täckas med ett allmänt understöd.

10 9 (18) Exempel på understödsöverföring: 1:a understödsåret Ak-understöd C-projektunderstöd Lyft understöd :- Lyft understöd :- Övriga intäkter :- Övriga intäkter :- Kostnader :- Kostnader :- = Överskott :- Överskott :- Överförs till följande år :- Överförs till följande år :- 2:a understödsåret Överförts från föregående år :- Överförts från föregående år :- Lyft understöd 2:a året :- Lyft understöd 2:a året :- Övriga intäkter :- Övriga intäkter :- Kostnader :- Kostnader :- = = Underskott :- Underskott :- 3:e understödsåret Underskott överförs inte - Överförts från föregående år :- Lyft understöd :- Lyft understöd :- Övriga intäkter :- Övriga intäkter :- Kostnader :- Kostnader :- = = Överskott :- Över-/underskott 0:- Återbetalas :- Också eventuellt överskott som återstår då projektet avslutas, dvs. oanvänt understöd, skall återbetalas. Organisationen skall täcka ett eventuellt underskott av projektet. Ett eventuellt underskott av ett Ak-understött projekt skall årligen i bokföringen överföras på föreningen och sålunda inte aktiveras i balansräkningen. Ett eventuellt överskott av ett Ak-understödsprojekt - dvs. ett understöd som överförs - skall i balansräkningen tas upp som en resultatreglering, dvs. som en skuld till RAY. På motsvarande sätt aktiveras ett projekts underskott i balansräkningen som en fordran på RAY eller ett överskott som en resultatreglering, dvs. skuld till RAY. En förutsättning för att ett understöd skall bokföras som en fordran är att organisationen vid

11 10 (18) bokslutstidpunkten (31.12) har minst ett så stort olyft belopp av det redan beviljade understödet som det belopp som skall bokföras som fordran. När ett projektunderstöd eller ett Ak-understöd tar slut skall balansposterna upplösas och intäktsföras. Resultatregleringen, dvs. skulden till RAY, upplöses så att det understöd som inte blivit använt återbärs i enlighet med understödsvillkoren. 4.6 Utredning om hemserviceverksamhet (3765; tre sidor) Organisationer som har fått understöd för hemserviceverksamhet skall utöver Ak/C-blanketten (3758) fylla i denna blankett. Blankettens fält 1-10 skall fyllas i endast för hemserviceverksamhet för vilken har beviljats RAYunderstöd. I fält 11 ber vi dessutom organisationen i korthet uppge om den bedriver annan hemserviceverksamhet än den RAY-finansierade. I fält 3 skall utredas hur kommunen deltar i finansieringen av verksamheten. Om organisationens verksamhetsområde omfattar flera kommuner skall på blanketten med siffror anges hur många kommuner som deltar med allmänt understöd, samt med hur många kommuner organisationen har ingått avtal om köp av tjänster, osv. I fält 4 uppges de producerade tjänsterna enligt serviceform och målgrupp. Ange både timantal och besöksantal eller åtminstone någotdera (precisera i så fall vilket). Ange i fält 5 de kommuner inom vilkas område organisationen har verksamhet. Vi frågar också inom vilken av de fyra typerna av områden verksamheten huvudsakligen sker. Med glesbygd avses här områden där det inte förekommer landsbygdsföretag i någon nämnvärd utsträckning. Med kärnlandsbygd avses områden där det finns aktiva landsbygdsföretag. Med landsbygd nära städer avses områden som har nära växelverkan med någon stad. Med stad eller stadsliknande centrum avser vi också sådana betydande tätorter som inte är egentliga städer. 4.7 Utredning om semesterverksamhet (3779; tre sidor) De som har fått understöd för semesterverksamhet (inklusive semesterverksamhet för barn och andra liknande verksamhetsformer) skall fylla i denna blankett. I fråga om semesterverksamhet behöver utredningsblanketten för Ak-understöd (3758) inte fyllas i. Det finns endast en semesterverksamhetsblankett. Den skall fyllas i av alla organisationer

12 11 (18) som har fått understöd för semesterverksamhet (s.k. egentliga semesterorganisationer, organisationer som ordnar semesterverksamhet för barn samt övriga organisationer som har fått understöd för sin semesterverksamhet). Blanketten skall fyllas i till de delar som den passar in på organisationens semesterverksamhet. 5 VILLKOR FÖR ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖD 5.1 Bestämmelser 5.2 Tidsfrister för återbetalningsskyldigheten Bestämmelser om användningen av understöd finns i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001). Understödsbesluten kan förenas med specialvillkor. Penningautomatföreningen kan dessutom styra understödsanvändningen genom följebrev till understödsbeslutet. För investeringsunderstöd är återbetalningsskyldigheten i kraft 30 år och för övriga understöd 10 år. Beslutet tillämpas på understöd som har beviljats 1999 och därefter. På understöd som har beviljats före 1999 tillämpas SRB 177/1993, enligt vilket skyldigheten att återbetala understöd är i kraft 20 år. På understöd som före 1993 har beviljats för anskaffning av verksamhetslokaler eller bostäder tillämpas SRB 60/1986, enligt vilket återbetalningsskyldigheten är i kraft 10 år. 5.3 Förvaltningskostnader berättigar inte till understöd Uppdelning av förvaltningskostnader: Riktat verksamhetsunderstöd (Ak) och specialunderstöd (B och C) får användas endast till särskilda kostnader för den understödda verksamheten, minskat med motsvarande särskilda intäkter (L om penningautomatunderstöd 1056/2001; 13 och 14 ). Med särskilda kostnader avses i understödspraxis kostnader som inte skulle uppkomma utan den ifrågavarande verksamheten. Delar av förvaltningskostnader är således inte godtagbara kostnader när det är fråga om riktade verksamhetsunderstöd eller projektunderstöd. Många organisationer vill emellertid fördela också centralförvaltningens och -kansliets kostnader mellan olika verksamheter. Detta kan göras i bokföringen och bokslutet. En förutsättning är att överföringarna (uppdelningarna) görs på ett synligt sätt. Av resultaträkningen skall tydligt framgå vilka kostnadsposter som innehåller förvaltningskostnader. Dessa kostnadsposter godkänns inte som understödsberättigade kostnader när det gäller ett riktat verksamhetsunderstöd eller projekt, men de kan godkännas

13 12 (18) som understödsberättigade för ett eventuellt allmänt understöd (Ay), även om de i resultaträkningen framställs som uppdelade. 6 BOKFÖRINGEN AV UNDERSTÖD Särskilda anvisningar gäller för bokföringen och redovisningen av understöd (bilaga). 7 HANDLÄGGNINGEN AV BLANKETTERNA SAMT ORDNINGSFÖLJDEN Alla skriftliga utredningar som Ni sänder in till oss skannas in elektroniskt. Sänt därför in utredningsblanketterna, bokslutshandlingarna och eventuella tilläggsutredningar, slut- och mellanrapporter om projekt mm. som lösa blad, utan att häfta ihop dem på något sätt. Bokslut, verksamhetsberättelser och andra dokument som har häftats eller bundits ihop, skall bifogas redovisningen utprintade eller kopierade i formatet A 4. För skanningen behöver vi pappersutskrifter eller kopior som lösblad också i sådana fall då den tryckta versionen bifogas. Alla bokföringsutskrifter vill vi om möjligt ha i formatet stående A 4. Skanningen underlättas avsevärt om handlingarna sänds in ordnade på följande sätt (alla organisationer behöver inte tillnärmelsevis alla de papper som räknas upp nedan): 1. Utredning om användningen av RAY-understöd (blankett 3751) 2. Utredning om verksamhet och bokslutsinformation (3752) med eventuella bilagor 3. Utredning om hemserviceverksamhet (3765) med eventuella bilagor 4. Utredning om anpassningsträningsverksamhet (3768) med eventuella bilagor 5. Utredning om semesterverksamhet (3779) med eventuella bilagor 6. Verksamhetsberättelse 7. Bokslut (resultaträkning, balansräkning, noter, specifikationer till balansräkningen) 8. Revisionsberättelse 9. Eventuella revisionspromemorior 10. Utredning om allmänt understöd (Ay) (3755) med eventuella bilagor 11. Utredningar om B-understöd (3757) med eventuella bilagor 12. Utredningar om riktade verksamhetsunderstöd (Ak) och C-understöd (3758) med eventuella bilagor 13. Övriga utredningsbilagor

14 13 (18) Om flera Ay-, Ak-, B- eller C-understöd redovisas skall utredningsblanketterna med eventuella bilagor ordnas enligt understödsobjektens nummer i motsvarande ordning (se ovan punkterna 11-12) samt enligt understödstyper (från lägsta till högsta nummer, t.ex. B1- B10) och därefter blanketterna för följande typ av understöd (riktade Akunderstöd och C-understöd). Blanketterna med parallellorganisationers verksamhets- och bokslutsuppgifter (3752) samt bokslutshandlingarna skall ordnas på motsvarande sätt, efter huvudorganisationens blanketter. Om t.ex. ett koncernbokslut och eventuella parallellorganisationers bokslut inte enkelt kan skiljas från organisationens egentliga bokslut, skall de om möjligt bifogas i rätt ordning. Organisationens alla utredningar skall sändas in på en gång, senast Tack för att Ni följer våra anvisningar!

15 14 (18) 8 BOKFÖRING AV RAY-UNDERSTÖD BOKFÖRINGSANVISNINGAR BILAGA Penningautomatunderstöd skall i bokslutet tas upp enligt användningsändamål på följande sätt: Allmänna verksamhetsunderstöd (Ay) skall i resultaträkningen tas upp som en särskild post före räkenskapsperiodens resultat. Om en del av understödet har använts för anskaffning av lösa anläggningstillgångar och anskaffningsutgiften har aktiverats, skall en mot anskaffningsutgiften svarande andel av understödet bokföras som en synlig understödsöverföring, som ett avdrag från anskaffningsutgiften. (se punkt 3, investeringsunderstöd) Understöd för ett visst verksamhetsområde (Ak eller C) skall i resultaträkningen tas upp som en intäkt av den ifrågavarande verksamheten. Understöd för investeringsutgifter och överhuvudtaget för anskaffning av anläggningstillgångar (B) anses ha karaktären av beviljarens andel av egendomens anskaffningsutgift. I resultaträkningen skall ett sådant understöd tas upp som en intäkt under "Investeringsunderstöd", som i resultaträkningen följer efter de allmänna understöden. Efter intäkterna skall i resultaträkningen synligt tas upp understödsöverföringen som ett avdrag av anskaffningsutgiften från utgiftsresten. Följande exempel visar hur investeringsunderstödet och avdraget från anskaffningsutgiften skall tas upp i resultaträkningen och balansräkningen: RESULTATRÄKNING Överskott/underskott ALLMÄNNA UNDERSTÖD RAY:s verksamhetsunderstöd Överfört som avdrag från anskaffnings utgiften för inventarier Investeringsunderstöd Understöd för byggkostnader Överfört som avdrag från anskaffningsutgiften

16 15 (18) Balansräkning Aktiva Bestående aktiva (=Anläggningstillgångar och andra långfristiga placeringar) Byggnader och konstruktioner 500 Ökning Täckt med RAY:s investeringsunderstöd Avskrivning (4 % av e) - 40 Maskiner och inventarier 100 Ökning 700 Täckt med RAY:s understöd -500 Avskrivning (25 % av 300 e) Bokföring i specialfall 1 Ökning av understödsprocent Om understödsprocenten för ett objekt i ett senare skede höjs skall understödet bokföras i enlighet med punkt 3, dvs. som ett avdrag från anskaffningsutgiften. Understödets inverkan på avskrivningarna skall korrigeras retroaktivt. Avskrivningarna och korrigeringarna av dem skall utredas i balansräkningens noter. 2 Understöd för investeringsrelaterade lån och räntor En för låneamorteringar använd understödsandel skall tas upp som avdrag från investeringens anskaffningsutgift (se punkt 3) och en för räntor använd understödsandel skall tas upp i resultaträkningen som en avdragspost från ränteutgifterna. 3 Understöd för verksamhetsunderskott Understödet skall på ett synligt sätt tas upp i resultaträkningen i samband med respektive verksamhetsområde när det är fråga om ett riktat understöd, eller bland allmänna understöd när det är fråga om ett allmänt understöd för verksamhetsunderskott. Efter den understödsrelaterade intäkten skall i resultaträkningen på ett synligt sätt redovisas understödsöverföringen till det egna kapitalet, som ett avdrag från föregående räkenskapsperiods underskott. På så sätt kommer understödet inte att påverka räkenskapsperiodens resultat

17 16 (18) 10 Bokföringstidpunkt Huvudregel: Den understödsrelaterade intäkten och de motsvarande utgifterna skall bokföras på samma räkenskapsperiod Understödet skall bokföras som intäkt för den räkenskapsperiod under vilken den prestation har överlåtits som orsakat den mot understödet svarande utgiften (den s.k. prestationsprincipen) eller under vilken understödsvillkoren i övrigt har uppfyllts. Om bokföringen under räkenskapsperioden har skötts enligt betalningsprincipen skall den när bokslutet uppgörs omvandlas enligt prestationsprincipen också för understödens vidkommande. 9.1 Betalningen och användningen av understöd kan infalla under olika räkenskapsperioder på följande sätt: 1 Understödet har betalats under samma räkenskapsperiod som de mot understödet svarande kostnaderna hänför sig till Understödet bokförs som intäkt för räkenskapsperioden medan motsvarande utgifter tas upp som kostnader i resultaträkningen eller som aktiverade utgifter i balansräkningen, om understödet har beviljats för anskaffning av anläggningstillgångar. 2 Motsvarande utgifter har uppkommit under den avslutande räkenskapsperioden men understödet eller en del av det betalas först under den följande räkenskapsperioden Det mot utgifterna svarande understöd som inte lyfts skall i resultaträkningen tas upp som en intäkt och i balansräkningen som en resultatreglering, dvs. fordran under finansieringstillgångar. 3 Understödet har betalts ut under den avslutade räkenskapsperioden men motsvarande utgifter uppkommer först under den följande räkenskapsperioden Det utbetalda understödet utgör för följande räkenskapsperiod en inkomst som skall tas upp i balansräkningen bland passiva som en resultatreglering (eller som förskott på understöd) i gruppen kortfristigt främmande kapital. Under följande räkenskapsperiod, då understödet används för betalning av utgifter, skall understödet intäktsföras genom att förskottet överförs till kontot för understödsintäkter: Understödsförskott an Understödsintäkter

18 17 (18) 4 Understödet har betalats under den avslutade räkenskapsperioden och motsvarande utgifter uppkommer under den innevarande samt under den följande räkenskapsperioden. Dessutom har till kunderna sänts ett beslut med ett bindande besked om semesterstödet (utgift) för följande räkenskapsperiod. Understödet tas upp som räkenskapsperiodens intäkt och de motsvarande utgifter som hänför sig till räkenskapsperioden tas upp som räkenskapsperiodens kostnader. För följande räkenskapsperiod beviljade semesterstöd som kunderna fått bindande besked om skall i balansräkningen tas upp som en obligatorisk avsättning. Understöd som inte använts och bundits skall i balansräkningen tas upp under passiva, i enlighet med punkt 3. Räkenskapsperioden 2001 RESULTATRÄKNING Semesterverksamhet Intäkter Kundavgifter 200 Kommunernas understöd 500 RAY-understöd för år Beviljade semesterstöd för år (överförs till balansräkningen som obligatorisk avsättning) Understöd som inte använts (överförs till balansräkningen som resultatreglering) Oanvänt understöd från år 2000 Resultatregleringar/understödsförskott 150 Avsättningar/beviljade semesterstöd Kostnader Helpensionsavgifter Övriga särskilda kostnader 400 Kostnader för ordnande av semesterverksamhet BALANSRÄKNING Passiva Obligatoriska avsättningar 100 Avsättning för semesterstöd Främmande kapital Kortfristigt Understödsförskott 250