Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING"

Transkript

1 Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING

2 1 (18) ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING AV PENNINGAUTOMATUNDERSTÖD 1 ALLMÄNT UNDERSTÖD SOM SKALL REDOVISAS BOKSLUTSHANDLINGAR Understödstagare Parallellorganisationer Bokslutet skall sändas in trots att det inte ännu har fastställts BLANKETTER Universalblanketten (3751; en sida) Verksamhets- och bokslutsuppgifter (3752; två sidor) Fält 2: Verksamhetens intäkter och kostnader Fält 3: Uppgifter om balansräkningen Fält 3 B: Noterade placerings- och finansieringsvärdepapper Fält 3: Specificering av organisationens skulder Fält 5: Organisationens/parallellorganisationens antal anställda Fält 5: Antal frivilliga som deltagit i verksamheten Fält 7 Specificering av organisationens/parallellorganisationens verksamhetsenheters intäkter Utredning om allmänt understöd (Ay) (3755; två sidor) Utredning om B-understöd (3757; en sida) Utredning om Ak-riktat verksamhetsunderstöd och C-projektunderstöd (3758; två sidor) Utredning om hemserviceverksamhet (3765; tre sidor) Utredning om semesterverksamhet (3779; tre sidor) VILLKOR FÖR ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖD Bestämmelser Tidsfrister för återbetalningsskyldigheten Förvaltningskostnader berättigar inte till understöd BOKFÖRINGEN AV UNDERSTÖD HANDLÄGGNINGEN AV BLANKETTERNA SAMT ORDNINGSFÖLJDEN BOKFÖRING AV RAY-UNDERSTÖD Bokföring i specialfall Betalningen och användningen av understöd kan infalla under olika räkenskapsperioder på följande sätt: ALLMÄNT Redovisningsblanketterna är, med vissa små ändringar, desamma som förr. De är utformade med tanke på skanning.

3 2 (18) De viktigaste ändringarna behandlas nedan under rubriken 4 Blanketterna. Vårt önskemål är att Ni fyller i pappersblanketterna med dator eller skrivmaskin. Blankettunderlag i word- och pdf-format finns på RAY:s sidor I 19 i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) föreskrivs om redovisningen. Redovisningen jämte bilagor skall tillställas Penningautomatföreningen senast under adressen PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN Understödsavdelningen PB ESBO RAY:s understödsavdelning behöver redovisningen och bokslutshandlingarna för att kunna försäkra sig om att * verksamheten/projektet motsvarar understödsbeslutet och ansökan * tillräckligt med godtagbara utgifter har uppkommit i samband med verksamheten/projektet * understödsvillkoren har iakttagits (L om penningautomatunderstöd 1056/2001 och eventuella specialvillkor) * bokföringen av understöden och de mot dessa svarande utgifterna har gjorts i enlighet med bestämmelserna och rekommendationerna. På basis av redovisningen görs en bedömning av organisationens ställning i funktionellt och ekonomiskt hänseende. Redovisningens uppgifter jämförs också med dem som lämnades i ansökan, i syfte att kontrollera hur målsättningarna uppnåtts. Understödstagaren skall till RAY lämna in riktiga och tillräckliga uppgifter för övervakningen av att villkoren i understödsbeslutet iakttas. (L om penningautomatunderstöd 1056/2001, 10 ) 2 UNDERSTÖD SOM SKALL REDOVISAS Med det material som postas till organisationen följer ett sammandrag varav framgår de understöd som beviljades organisationen, de understöd som lyftes samt de understöd som inte lyfts (situationen ). I sammandraget finns också uppgifter om sådana understöd som överförts till att användas nästa år.

4 3 (18) 3 BOKSLUTSHANDLINGAR 3.1 Understödstagare Till redovisningen skall fogas verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen jämte noter, bokslutsspecifikationerna samt revisionsberättelsen. Resultaträkningen skall också framställas specificerad enligt verksamhetsområden samt som jämförelse med budgeten för året innan. Eventuella revisionspromemorior skall fogas till redovisningen. 3.2 Parallellorganisationer Till redovisningen skall fogas samma bokslutsuppgifter för parallellorganisationer som för själva understödstagaren. Som parallellorganisationer betraktas understödsföreningar och -stiftelser som grundats som stöd för organisationen samt sådana föreningar, stiftelser och aktiebolag där organisationen har bestämmande inflytande (dvs. aktiebolag där organisationen äger aktiemajoriteten eller föreningar eller stiftelser där organisationen utser majoriteten av de beslutande förvaltningsorganens medlemmar). Eventuella revisionspromemorior skall sändas in också för parallellorganisationer. Understödstagaren skall till redovisningen foga ett koncernbokslut över understödstagaren och de sammanslutningar och stiftelser som denne har bestämmande inflytande i eller en kalkyl med motsvarande uppgifter. I kalkylen skall koncernens interna skulder och fordringar vara eliminerade. (L om penningautomatunderstöd, 19 ) För forskningsstiftelser skall fyllas i en egen blankett, med bifogande av samma handlingar som för parallellorganisationer. 3.3 Bokslutet skall sändas in trots att det inte ännu har fastställts 4 BLANKETTER Bokslutshandlingarna kan sändas in när de har undertecknats av organisationens styrelse och revisorerna har gett sin revisionsberättelse om dem. Om det sammanträde som skall fastställa bokslutet av någon anledning inte godkänner detta, skall RAY underrättas om saken. Redovisningsblanketternas antal och identifieringsnummer är desamma som föregående år och ingen av blanketterna är helt ny. Nere på varje blankett

5 4 (18) finns ett fyrsiffrigt identifieringsnummer som börjar med 37. Detta ingår också de elektroniska blankettunderlagens filnamn. Redovisningsblanketterna är följande: Utredning om användningen av RAY-understöd (3751) Utredning om verksamhet och bokslutsinformation (3752) Utredning om allmänt understöd (3755) Utredning om B-understöd (3757) Utredning om riktat verksamhetsunderstöd (Ak) och C-understöd (3758) Utredning om hemserviceverksamhet (3765) Utredning om anpassningstränings- och rehabiliteringskursverksamhet (3768) Utredning om semesterverksamhet (3779) Blanketterna har inte förhandsifyllts. Samtliga understödstagare skall fylla i huvudblanketten (3751) samt blanketten för utredning om verksamhet och bokslutsinformation (3752). Övriga blanketter skall fyllas i beroende på vilka understöd organisationen har använt. 4.1 Universalblanketten (3751; en sida) På universalblanketten ställs vissa frågor om organisationen som helhet. Den ifyllda blanketten skall undertecknas av organisationens officiella namntecknare. På blankettens nedre del skall organisationen uppge vilka bilagor som fogas till utredningen. 4.2 Verksamhets- och bokslutsuppgifter (3752; två sidor) På blanketten skall beloppen uppges i hela euro, inte t.ex. i tusen euro. För var och en av organisationens eventuella parallellorganisationer skall fyllas i en separat verksamhets- och bokslutsblankett. Utgående från blankettens uppgifter upprätthålls en databas som bl.a. gör det möjligt att bedöma omfattningen av de finländska social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet. Anvisningar för vissa fält på blanketten: Fält 2: Verksamhetens intäkter och kostnader Siffrorna uppges på grundval av resultaträkningen, också RAY-understöd. Med bruttokostnader för understödda funktioner avses de sammanlagda kostnaderna för de funktioner som har täckts med RAY-understöd.

6 5 (18) Övriga offentliga understöd avser statliga understöd (ministerier, TEcentraler osv.) samt understöd som beviljas av Folkpensionsanstalten, kommuner och andra offentliga samfund samt av EU. Kund-/serviceavgifter och hyror avser ersättningar enligt köptjänstavtal. Om det belopp som antecknas i fältet övriga (extraordinära poster) är betydande, skall intäktens art uppges på blanketten eller i en bilaga till den. Om organisationen har momspliktig verksamhet skall i detta fält uppges verksamhetens omsättning Fält 3: Uppgifter om balansräkningen Observera följande definitioner: Anläggningstillgångar: Enligt BFL 4:4 är anläggningstillgångar föremål samt rättigheter som kan överlåtas separat och andra tillgångar vilka hör till bestående aktiva. Också immateriella rättigheter kan således hänföras till anläggningstillgångarna. I organisationsvärlden avses med anläggningstillgångar egendom som organisationen själv använder inom den verksamhet som anges i stadgarnas paragraf om organisationens syfte. Placeringstillgångar: Placeringstillgångar är värdepappersplaceringar och övriga långfristiga placeringar samt sådana anläggningstillgångar som inte är i organisationens egen användning utan har hyrts ut i inkomstsyfte. Omsättningstillgångar: Enligt BFL 4:4 är omsättningstillgångar tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Organisationers omsättningstillgångar kan bestå t.ex. av lager för försäljning eller förmedling av vissa tillbehör eller för produkter av skyddat arbete. Finansieringstillgångar: Enligt BFL 4:4 är finansieringstillgångar kontanta medel, fordringar samt finansieringsmedel som tillfälligt är i annan form. Observera att också resultatregleringar hör till finansieringstillgångarna Fält 3 B: Noterade placerings- och finansieringsvärdepapper Om organisationen har noterade värdepapper skall på blanketten uppges skillnaden mellan det på årets sista dag noterade anskaffningspriset och bokföringsvärdet. Dessa uppgifter framgår av balansräkningens noter och av bankens årliga besked om värdeandelskontot. Motsvarande uppgifter skall anmälas också om eventuella fonder med särskild täckning.

7 6 (18) Fält 3: Specificering av organisationens skulder Skulderna specificeras som skulder som hänför sig till bostäder (i allmänhet statliga bostadslån), till övriga verksamhetsrelaterade skulder och till pensionsansvarsskulder Fält 5: Organisationens/parallellorganisationens antal anställda Uppge alla deltidsanställda, dvs. det sammanlagda antalet personer som deltar i verksamheten. Deltidsanställningar omräknas till heltidsanställningar på följande sätt: 160 arbetstimmar = 1 arbetsmånad 12 arbetsmånader = 1 arbetsår = 1 heltidsanställd arbetstagare under redovisningsåret. Obs! För att alla RAY-understödda organisationers personalresurser i fortsättningen skall vara sinsemellan jämförbara är det viktigt att organisationerna följer de ovanstående omräkningsreglerna Fält 5: Antal frivilliga som deltagit i verksamheten Gör en realistisk bedömning av antalet frivilliga eller lägg fram konkreta siffror om organisationen aktivt har utrett saken Fält 7 Specificering av organisationens/parallellorganisationens verksamhetsenheters intäkter Specificera intäkterna per verksamhetsenhet. Huvudregeln är den att verksamhetsenheternas intäkter härrör från kommuner och från Folkpensionsanstalten. Eventuella andra intäkter kan sammanställas i kolumnen övriga intäkter. Om de övriga intäkterna innehåller exceptionellt stora poster från något annat håll, skall detta specificeras i noterna.

8 7 (18) 4.3 Utredning om allmänt understöd (Ay) (3755; två sidor) För allmänna understöd (Ay) finns en särskild blankett (3755). Riktade verksamhetsunderstöd skall utredas på blankett Sedan år 2000 har för allmänna understöd i ändamålsfältet antecknats Ay och för riktade verksamhetsunderstöd Ak. På blanketten skall i koncentrerad form anges verksamhetens målsättningar och resultat, vilka bedömningsmetoder som har använts, vem som har gjort bedömningen, vilka resurser som har använts samt en jämförelse mellan resultaten och de uppställda målen. I verksamhetsberättelsen ges vid behov en grundligare utredning. Det räcker inte att på blanketten hänvisa till verksamhetsberättelsen. Verksamhetens intäkter och kostnader skall anges för de verksamhetsområden inom vilka det allmänna understödet har använts. Understöden skall i resultaträkningen eller i en särskild bilaga tydligt anges ändamålsvis. I fält 4 skall redogöras för organisationens syn på de tillbudsstående understödsmedlen samt framläggas en kalkyl över understöd som eventuellt överförs till följande år. 4.4 Utredning om B-understöd (3757; en sida) För varje B-understöd skall en egen blankett fyllas i. På blanketten antecknas projektets namn, understödets användningsändamål, projektets tidtabell samt uppgifter om projektets omfattning och driftsekonomi. De förverkligade utgifterna skall antecknas enligt hur projektet har framskridit, som årliga resultat- och balansräkningsposter. Motsvarande uppgifter om eurobelopp skall utan svårighet framgå också bokslutet. Understöden skall i resultaträkningen och balansräkningen eller i en särskild utredningsbilaga tas upp så att understödsobjekten tydligt framgår. 4.5 Utredning om Ak-riktat verksamhetsunderstöd och C-projektunderstöd (3758; två sidor) För varje Ak- och C-understöd skall en separat blankett fyllas i. Verksamhetens målsättningar och resultat, utredning om eventuella skillnader mellan målsättningar och resultat, bedömningsmetoderna och de använda resurserna skall i koncentrerad form uppges på blanketten. Det räcker inte att på blanketten hänvisa till verksamhetsberättelsen eller en projektrapport. I verksamhetsberättelsen eller i projektrapporten skall vid behov ges en grundligare utredning.

9 8 (18) Använd inte Ay-blanketten för redovisning av Ak-understöd! När utredningen gäller C-understöd skall projektets del- och slutrapporter bifogas till utredningen. Slutrapporten skall innehålla också en utvärdering av projektet, åtminstone organisationens egen bedömning. Projektets resultat skall jämföras med de uppställda målen. De intäkter och kostnader som hänför sig till ett projekt och/eller ett riktat verksamhetsunderstöd skall anges enligt hur projektet eller verksamheten har framskridit under olika år, på så sätt att de för det år som utredningen avser kan jämföras med resultaträkningen för samma år. Understöden skall tas upp i resultaträkningen eller i en särskild utredningsbilaga så att understödsobjekten tydligt framgår. Det är enklast att i bokföringen inrätta ett särskilt kostnadsställe för varje understödsobjekt. I fält 6 skall redogöras för organisationens syn på de tillbudsstående understödsmedlen samt framläggas en kalkyl över understöd som eventuellt överförs till följande år. Detta skall framgå av balansräkningens noter. (överfört understöd = understöd som lyfts men inte använts) Understöden skall intäktsföras till storleken av de understödsbelopp som har betalts till organisationen. Hela det beviljade beloppet har eventuellt inte betalts ut under räkenskapsperioden. Om de kostnader för vilka understöd beviljats (de särskilda kostnaderna minskade med de särskilda intäkterna) uppgår till ett högre belopp än det understödsbelopp som lyfts, kan skillnaden intäktsföras som en fordran på RAY. I fält 6 avses med understöd som lyfts under redovisningsåret sådana understödsposter som enligt bokföringen har intäktsförts på projektet under det år som redovisningen avser. Med understöd som har överförts från föregående år avses understöd som har lyfts det föregående året med inte använts vid bokslutstidpunkten. När det gäller Ak-understöd är det belopp som överförs alltid positivt, eftersom underskott enligt understödslagen i sådana fall inte överförs till att användas följande år. Ak-understöd kan användas för kostnader som uppkommer under det år understödet beviljas och under det följande året. När det gäller C-projekt kan det understöd som överförs emellertid också vara negativt, vilket innebär att projektets underskott kan täckas med följande års understöd, dock inte med ett riktat Ak-understöd. Ett eventuellt underskott i samband med Ak- och C-understöd kan inte heller täckas med ett allmänt understöd.

10 9 (18) Exempel på understödsöverföring: 1:a understödsåret Ak-understöd C-projektunderstöd Lyft understöd :- Lyft understöd :- Övriga intäkter :- Övriga intäkter :- Kostnader :- Kostnader :- = Överskott :- Överskott :- Överförs till följande år :- Överförs till följande år :- 2:a understödsåret Överförts från föregående år :- Överförts från föregående år :- Lyft understöd 2:a året :- Lyft understöd 2:a året :- Övriga intäkter :- Övriga intäkter :- Kostnader :- Kostnader :- = = Underskott :- Underskott :- 3:e understödsåret Underskott överförs inte - Överförts från föregående år :- Lyft understöd :- Lyft understöd :- Övriga intäkter :- Övriga intäkter :- Kostnader :- Kostnader :- = = Överskott :- Över-/underskott 0:- Återbetalas :- Också eventuellt överskott som återstår då projektet avslutas, dvs. oanvänt understöd, skall återbetalas. Organisationen skall täcka ett eventuellt underskott av projektet. Ett eventuellt underskott av ett Ak-understött projekt skall årligen i bokföringen överföras på föreningen och sålunda inte aktiveras i balansräkningen. Ett eventuellt överskott av ett Ak-understödsprojekt - dvs. ett understöd som överförs - skall i balansräkningen tas upp som en resultatreglering, dvs. som en skuld till RAY. På motsvarande sätt aktiveras ett projekts underskott i balansräkningen som en fordran på RAY eller ett överskott som en resultatreglering, dvs. skuld till RAY. En förutsättning för att ett understöd skall bokföras som en fordran är att organisationen vid

11 10 (18) bokslutstidpunkten (31.12) har minst ett så stort olyft belopp av det redan beviljade understödet som det belopp som skall bokföras som fordran. När ett projektunderstöd eller ett Ak-understöd tar slut skall balansposterna upplösas och intäktsföras. Resultatregleringen, dvs. skulden till RAY, upplöses så att det understöd som inte blivit använt återbärs i enlighet med understödsvillkoren. 4.6 Utredning om hemserviceverksamhet (3765; tre sidor) Organisationer som har fått understöd för hemserviceverksamhet skall utöver Ak/C-blanketten (3758) fylla i denna blankett. Blankettens fält 1-10 skall fyllas i endast för hemserviceverksamhet för vilken har beviljats RAYunderstöd. I fält 11 ber vi dessutom organisationen i korthet uppge om den bedriver annan hemserviceverksamhet än den RAY-finansierade. I fält 3 skall utredas hur kommunen deltar i finansieringen av verksamheten. Om organisationens verksamhetsområde omfattar flera kommuner skall på blanketten med siffror anges hur många kommuner som deltar med allmänt understöd, samt med hur många kommuner organisationen har ingått avtal om köp av tjänster, osv. I fält 4 uppges de producerade tjänsterna enligt serviceform och målgrupp. Ange både timantal och besöksantal eller åtminstone någotdera (precisera i så fall vilket). Ange i fält 5 de kommuner inom vilkas område organisationen har verksamhet. Vi frågar också inom vilken av de fyra typerna av områden verksamheten huvudsakligen sker. Med glesbygd avses här områden där det inte förekommer landsbygdsföretag i någon nämnvärd utsträckning. Med kärnlandsbygd avses områden där det finns aktiva landsbygdsföretag. Med landsbygd nära städer avses områden som har nära växelverkan med någon stad. Med stad eller stadsliknande centrum avser vi också sådana betydande tätorter som inte är egentliga städer. 4.7 Utredning om semesterverksamhet (3779; tre sidor) De som har fått understöd för semesterverksamhet (inklusive semesterverksamhet för barn och andra liknande verksamhetsformer) skall fylla i denna blankett. I fråga om semesterverksamhet behöver utredningsblanketten för Ak-understöd (3758) inte fyllas i. Det finns endast en semesterverksamhetsblankett. Den skall fyllas i av alla organisationer

12 11 (18) som har fått understöd för semesterverksamhet (s.k. egentliga semesterorganisationer, organisationer som ordnar semesterverksamhet för barn samt övriga organisationer som har fått understöd för sin semesterverksamhet). Blanketten skall fyllas i till de delar som den passar in på organisationens semesterverksamhet. 5 VILLKOR FÖR ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖD 5.1 Bestämmelser 5.2 Tidsfrister för återbetalningsskyldigheten Bestämmelser om användningen av understöd finns i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001). Understödsbesluten kan förenas med specialvillkor. Penningautomatföreningen kan dessutom styra understödsanvändningen genom följebrev till understödsbeslutet. För investeringsunderstöd är återbetalningsskyldigheten i kraft 30 år och för övriga understöd 10 år. Beslutet tillämpas på understöd som har beviljats 1999 och därefter. På understöd som har beviljats före 1999 tillämpas SRB 177/1993, enligt vilket skyldigheten att återbetala understöd är i kraft 20 år. På understöd som före 1993 har beviljats för anskaffning av verksamhetslokaler eller bostäder tillämpas SRB 60/1986, enligt vilket återbetalningsskyldigheten är i kraft 10 år. 5.3 Förvaltningskostnader berättigar inte till understöd Uppdelning av förvaltningskostnader: Riktat verksamhetsunderstöd (Ak) och specialunderstöd (B och C) får användas endast till särskilda kostnader för den understödda verksamheten, minskat med motsvarande särskilda intäkter (L om penningautomatunderstöd 1056/2001; 13 och 14 ). Med särskilda kostnader avses i understödspraxis kostnader som inte skulle uppkomma utan den ifrågavarande verksamheten. Delar av förvaltningskostnader är således inte godtagbara kostnader när det är fråga om riktade verksamhetsunderstöd eller projektunderstöd. Många organisationer vill emellertid fördela också centralförvaltningens och -kansliets kostnader mellan olika verksamheter. Detta kan göras i bokföringen och bokslutet. En förutsättning är att överföringarna (uppdelningarna) görs på ett synligt sätt. Av resultaträkningen skall tydligt framgå vilka kostnadsposter som innehåller förvaltningskostnader. Dessa kostnadsposter godkänns inte som understödsberättigade kostnader när det gäller ett riktat verksamhetsunderstöd eller projekt, men de kan godkännas

13 12 (18) som understödsberättigade för ett eventuellt allmänt understöd (Ay), även om de i resultaträkningen framställs som uppdelade. 6 BOKFÖRINGEN AV UNDERSTÖD Särskilda anvisningar gäller för bokföringen och redovisningen av understöd (bilaga). 7 HANDLÄGGNINGEN AV BLANKETTERNA SAMT ORDNINGSFÖLJDEN Alla skriftliga utredningar som Ni sänder in till oss skannas in elektroniskt. Sänt därför in utredningsblanketterna, bokslutshandlingarna och eventuella tilläggsutredningar, slut- och mellanrapporter om projekt mm. som lösa blad, utan att häfta ihop dem på något sätt. Bokslut, verksamhetsberättelser och andra dokument som har häftats eller bundits ihop, skall bifogas redovisningen utprintade eller kopierade i formatet A 4. För skanningen behöver vi pappersutskrifter eller kopior som lösblad också i sådana fall då den tryckta versionen bifogas. Alla bokföringsutskrifter vill vi om möjligt ha i formatet stående A 4. Skanningen underlättas avsevärt om handlingarna sänds in ordnade på följande sätt (alla organisationer behöver inte tillnärmelsevis alla de papper som räknas upp nedan): 1. Utredning om användningen av RAY-understöd (blankett 3751) 2. Utredning om verksamhet och bokslutsinformation (3752) med eventuella bilagor 3. Utredning om hemserviceverksamhet (3765) med eventuella bilagor 4. Utredning om anpassningsträningsverksamhet (3768) med eventuella bilagor 5. Utredning om semesterverksamhet (3779) med eventuella bilagor 6. Verksamhetsberättelse 7. Bokslut (resultaträkning, balansräkning, noter, specifikationer till balansräkningen) 8. Revisionsberättelse 9. Eventuella revisionspromemorior 10. Utredning om allmänt understöd (Ay) (3755) med eventuella bilagor 11. Utredningar om B-understöd (3757) med eventuella bilagor 12. Utredningar om riktade verksamhetsunderstöd (Ak) och C-understöd (3758) med eventuella bilagor 13. Övriga utredningsbilagor

14 13 (18) Om flera Ay-, Ak-, B- eller C-understöd redovisas skall utredningsblanketterna med eventuella bilagor ordnas enligt understödsobjektens nummer i motsvarande ordning (se ovan punkterna 11-12) samt enligt understödstyper (från lägsta till högsta nummer, t.ex. B1- B10) och därefter blanketterna för följande typ av understöd (riktade Akunderstöd och C-understöd). Blanketterna med parallellorganisationers verksamhets- och bokslutsuppgifter (3752) samt bokslutshandlingarna skall ordnas på motsvarande sätt, efter huvudorganisationens blanketter. Om t.ex. ett koncernbokslut och eventuella parallellorganisationers bokslut inte enkelt kan skiljas från organisationens egentliga bokslut, skall de om möjligt bifogas i rätt ordning. Organisationens alla utredningar skall sändas in på en gång, senast Tack för att Ni följer våra anvisningar!

15 14 (18) 8 BOKFÖRING AV RAY-UNDERSTÖD BOKFÖRINGSANVISNINGAR BILAGA Penningautomatunderstöd skall i bokslutet tas upp enligt användningsändamål på följande sätt: Allmänna verksamhetsunderstöd (Ay) skall i resultaträkningen tas upp som en särskild post före räkenskapsperiodens resultat. Om en del av understödet har använts för anskaffning av lösa anläggningstillgångar och anskaffningsutgiften har aktiverats, skall en mot anskaffningsutgiften svarande andel av understödet bokföras som en synlig understödsöverföring, som ett avdrag från anskaffningsutgiften. (se punkt 3, investeringsunderstöd) Understöd för ett visst verksamhetsområde (Ak eller C) skall i resultaträkningen tas upp som en intäkt av den ifrågavarande verksamheten. Understöd för investeringsutgifter och överhuvudtaget för anskaffning av anläggningstillgångar (B) anses ha karaktären av beviljarens andel av egendomens anskaffningsutgift. I resultaträkningen skall ett sådant understöd tas upp som en intäkt under "Investeringsunderstöd", som i resultaträkningen följer efter de allmänna understöden. Efter intäkterna skall i resultaträkningen synligt tas upp understödsöverföringen som ett avdrag av anskaffningsutgiften från utgiftsresten. Följande exempel visar hur investeringsunderstödet och avdraget från anskaffningsutgiften skall tas upp i resultaträkningen och balansräkningen: RESULTATRÄKNING Överskott/underskott ALLMÄNNA UNDERSTÖD RAY:s verksamhetsunderstöd Överfört som avdrag från anskaffnings utgiften för inventarier Investeringsunderstöd Understöd för byggkostnader Överfört som avdrag från anskaffningsutgiften

16 15 (18) Balansräkning Aktiva Bestående aktiva (=Anläggningstillgångar och andra långfristiga placeringar) Byggnader och konstruktioner 500 Ökning Täckt med RAY:s investeringsunderstöd Avskrivning (4 % av e) - 40 Maskiner och inventarier 100 Ökning 700 Täckt med RAY:s understöd -500 Avskrivning (25 % av 300 e) Bokföring i specialfall 1 Ökning av understödsprocent Om understödsprocenten för ett objekt i ett senare skede höjs skall understödet bokföras i enlighet med punkt 3, dvs. som ett avdrag från anskaffningsutgiften. Understödets inverkan på avskrivningarna skall korrigeras retroaktivt. Avskrivningarna och korrigeringarna av dem skall utredas i balansräkningens noter. 2 Understöd för investeringsrelaterade lån och räntor En för låneamorteringar använd understödsandel skall tas upp som avdrag från investeringens anskaffningsutgift (se punkt 3) och en för räntor använd understödsandel skall tas upp i resultaträkningen som en avdragspost från ränteutgifterna. 3 Understöd för verksamhetsunderskott Understödet skall på ett synligt sätt tas upp i resultaträkningen i samband med respektive verksamhetsområde när det är fråga om ett riktat understöd, eller bland allmänna understöd när det är fråga om ett allmänt understöd för verksamhetsunderskott. Efter den understödsrelaterade intäkten skall i resultaträkningen på ett synligt sätt redovisas understödsöverföringen till det egna kapitalet, som ett avdrag från föregående räkenskapsperiods underskott. På så sätt kommer understödet inte att påverka räkenskapsperiodens resultat

17 16 (18) 10 Bokföringstidpunkt Huvudregel: Den understödsrelaterade intäkten och de motsvarande utgifterna skall bokföras på samma räkenskapsperiod Understödet skall bokföras som intäkt för den räkenskapsperiod under vilken den prestation har överlåtits som orsakat den mot understödet svarande utgiften (den s.k. prestationsprincipen) eller under vilken understödsvillkoren i övrigt har uppfyllts. Om bokföringen under räkenskapsperioden har skötts enligt betalningsprincipen skall den när bokslutet uppgörs omvandlas enligt prestationsprincipen också för understödens vidkommande. 9.1 Betalningen och användningen av understöd kan infalla under olika räkenskapsperioder på följande sätt: 1 Understödet har betalats under samma räkenskapsperiod som de mot understödet svarande kostnaderna hänför sig till Understödet bokförs som intäkt för räkenskapsperioden medan motsvarande utgifter tas upp som kostnader i resultaträkningen eller som aktiverade utgifter i balansräkningen, om understödet har beviljats för anskaffning av anläggningstillgångar. 2 Motsvarande utgifter har uppkommit under den avslutande räkenskapsperioden men understödet eller en del av det betalas först under den följande räkenskapsperioden Det mot utgifterna svarande understöd som inte lyfts skall i resultaträkningen tas upp som en intäkt och i balansräkningen som en resultatreglering, dvs. fordran under finansieringstillgångar. 3 Understödet har betalts ut under den avslutade räkenskapsperioden men motsvarande utgifter uppkommer först under den följande räkenskapsperioden Det utbetalda understödet utgör för följande räkenskapsperiod en inkomst som skall tas upp i balansräkningen bland passiva som en resultatreglering (eller som förskott på understöd) i gruppen kortfristigt främmande kapital. Under följande räkenskapsperiod, då understödet används för betalning av utgifter, skall understödet intäktsföras genom att förskottet överförs till kontot för understödsintäkter: Understödsförskott an Understödsintäkter

18 17 (18) 4 Understödet har betalats under den avslutade räkenskapsperioden och motsvarande utgifter uppkommer under den innevarande samt under den följande räkenskapsperioden. Dessutom har till kunderna sänts ett beslut med ett bindande besked om semesterstödet (utgift) för följande räkenskapsperiod. Understödet tas upp som räkenskapsperiodens intäkt och de motsvarande utgifter som hänför sig till räkenskapsperioden tas upp som räkenskapsperiodens kostnader. För följande räkenskapsperiod beviljade semesterstöd som kunderna fått bindande besked om skall i balansräkningen tas upp som en obligatorisk avsättning. Understöd som inte använts och bundits skall i balansräkningen tas upp under passiva, i enlighet med punkt 3. Räkenskapsperioden 2001 RESULTATRÄKNING Semesterverksamhet Intäkter Kundavgifter 200 Kommunernas understöd 500 RAY-understöd för år Beviljade semesterstöd för år (överförs till balansräkningen som obligatorisk avsättning) Understöd som inte använts (överförs till balansräkningen som resultatreglering) Oanvänt understöd från år 2000 Resultatregleringar/understödsförskott 150 Avsättningar/beviljade semesterstöd Kostnader Helpensionsavgifter Övriga särskilda kostnader 400 Kostnader för ordnande av semesterverksamhet BALANSRÄKNING Passiva Obligatoriska avsättningar 100 Avsättning för semesterstöd Främmande kapital Kortfristigt Understödsförskott 250

19 18 (18) 5 Understöd och motsvarande utgifter betalas under räkenskapsperioden efter understödsbeslutet Om organisationen har beviljats understöd, men inga mot understödet svarande utgifter har uppkommit under räkenskapsperioden och understödet inte heller har lyfts, skall understödet inte överhuvudtaget tas upp i räkenskapsperiodens bokföring. Det är skäl att i bokslutets noter och i verksamhetsberättelsens avsnitt om understöd konstatera det beviljade understödet. Under den följande räkenskapsperioden skall vid bokföringen av understödet förfaras i enlighet med punkterna 1-3. Penningautomatföreningens understödsavdelning ger vid behov råd i ärenden som gäller användning och bokföring av understöd.

20

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

STEA/-RAY-understöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande:

STEA/-RAY-understöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1 (9) 1. Allmänt Den här anvisningen är till för de samfund och stiftelser som får STEA-understöd. Anvisningen är inte bindande för understödsmottagarna, eftersom det i första hand är bokföringsnämndens

Läs mer

Förmögenhetskriterier

Förmögenhetskriterier Förmögenhetskriterier Övriga I denna anvisning används allmänt termen STEA-understöd, som avser statsunderstöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Principer för RAY:s understödsverksamhet - RAY:s preciserade förmögenhetskriterier

Principer för RAY:s understödsverksamhet - RAY:s preciserade förmögenhetskriterier Principer för RAY:s understödsverksamhet RAY:s preciserade förmögenhetskriterier I enlighet med 1 kap. 4 i lagen om penningautomatunderstöd skall beviljandet av understöd anses vara nödvändigt med beaktande

Läs mer

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten 1 Allmänt STEA börjar betala ut nya understöd efter social- och hälsovårdsministeriets understödsbeslut. Sättet på vilket understödet betalas ut anges

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

om ändring av lagen om pensionsstiftelser

om ändring av lagen om pensionsstiftelser RSv 205/1998 rd - RP 234/1998 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om rörsäkringskassor Till riksdagen har överlämnats

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Dnr 11/002/2002

Dnr 11/002/2002 FÖRESKRIFT 30.12.2002 Dnr 11/002/2002 Till begravnings- och avgångsbidragskassor underställda lagen om försäkringskassor Fullmaktstadgande: Lagen om försäkringskassor (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96,

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE (3) Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE (3) Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 105 1 (3) 6.3.2012 Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet 1 Begäran om utlåtande Ordföranden i revisionsnämnden i stad X har bett bokföringsnämndens

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet Finansministeriet

Läs mer

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer 13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer Bokslutsspecifikationerna och de förteckningar som uppgörs i samband med bokslutet är räkenskapsverkets interna bokslutsdokument, som

Läs mer

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 116 21.3.2017 UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 Grunden för utlåtandet Enligt 112 i kommunallagen

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET

Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET 2012 1 Layout: Dynamo Ombrytning: Graiksi/Pauliina Sjöholm Utgivare: RAY Giltig: 2012 2 Sisältö 1. Inledning...4 2. RAY 3751 Utredning

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010. Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal. 1 Begäran om utlåtande

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010. Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal. 1 Begäran om utlåtande Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010 Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal 1 Begäran om utlåtande Staden X har bett om anvisningar för bokföringen i fråga om markanvändningsavtal.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK TEMPORÄRT NATIONELLT TILLÄGGSSTÖD Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK Merparten av de begärda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ATLE I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2014 31/8 2015 HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/ DNr 3/51/2001

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/ DNr 3/51/2001 STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/2001 20.8.2001 DNr 3/51/2001 Statens bokföringsnämnds utlåtande om försvarsministeriets ansökan, där ministeriet bett om utlåtande om definition av ersättningar

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

Principer för allokering av allmänna kostnader

Principer för allokering av allmänna kostnader 1 (6) Principer för allokering av allmänna kostnader För understödstagare som inte får allmänt understöd kan man godta allmänna kostnader enligt föreliggande föreskrifter som kostnader kring Ak- och C-

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma Onsdagen den 24 oktober 2007 Samt ÅRSREDOVISNING 2006-05-01 2007-04-30 Bussar avgår till stämman från Mobäcksgatan (den västra vändplatsen)

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB Brf Berguven i Malmö 2007-05-01 2008-04-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Magne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nr 1. Svar på av Jonas-Günter Rosentörn inlämnad motion om Offentliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Principer för allokering av allmänna kostnader samt tillämpningsföreskrifter

Principer för allokering av allmänna kostnader samt tillämpningsföreskrifter Denna anvisning tillämpas på STEA:s understöd som beviljas den 1 januari 2017 eller senare. På penningautomatunderstöd som beviljats före 2017 tillämpas de bestämmelser och anvisningar som gällde vid tidpunkten

Läs mer

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 9. Hänvisning: Statskontorets begäran om utlåtande

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 9. Hänvisning: Statskontorets begäran om utlåtande 1 STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 9 8.7.1996 Statskontoret Hänvisning: Statskontorets begäran om utlåtande 11.3.1996 STATENS BOKFÖRINGSNÄMNDS UTLÅTANDE OM PRINCIPLÖSNINGARNA FÖR STATENS BOKFÖRINGS-

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 108 1 (5) 16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR 1 Begäran om utlåtande Sjukvårdsdistrikten A och B (nedan sökandena)

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

1 Begäran om utlåtande

1 Begäran om utlåtande Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 75 20.12.2005 BOKFÖRING MELLAN ETT RÄDDNINGSVERK SOM FUNGERAR SOM AFFÄRSVERK I EN STAD OCH DE ÖVERLÅTANDE KOMMUNERNA AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SOM ÖVERLÅTS AV

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 HSB Brf Almhög imalmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Almhög kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ALMEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ALMEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ALMEN I MALMÖ HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Almen i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB Certifiering

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Fyra kommuner förbereder en kommunsammanslagning där alla kommuner upplöses och en ny kommun bildas i stället.

Fyra kommuner förbereder en kommunsammanslagning där alla kommuner upplöses och en ny kommun bildas i stället. Bokföringsnämndens kommunsektion, 23.10.2007 81. Utlåtande om bokföringen vid ändring i kommunindelningen 1 Begäran om utlåtande och utlåtandets innehåll Fyra kommuner förbereder en kommunsammanslagning

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF KALLAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF KALLAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF KALLAN I MALMÖ HSB Brf Kallan i Malmö Org Nr: 746000-5445 KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Kallan i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF KAPELLMÄSTAREN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF KAPELLMÄSTAREN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2014 30/4 2015 HSB BRF KAPELLMÄSTAREN I MALMÖ HSB Brf Kapellmästaren i Malmö Org Nr: 716407-4267 Förvalta din investering, kom till årsstämman! Att köpa en bostadsrätt är kanske din

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF GODHETEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF GODHETEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF GODHETEN I MALMÖ BRF GODHETEN Kallelse Var med och påverka ditt boende! Välkommen till Godhetens ordinarie föreningsstämma. Genom detta vill vi i föreningens

Läs mer

Ett ämbetsverk eller en inrättning som är räkenskapsverk skall för varje finansår göra upp räkenskapsverkets bokslut som består av

Ett ämbetsverk eller en inrättning som är räkenskapsverk skall för varje finansår göra upp räkenskapsverkets bokslut som består av 11 KAPITEL: UPPGÖRANDE AV RÄKENSKAPSVERKETS BOKSLUT I detta kapitel behandlas uppgörande av bokslut för räkenskapsverk. I kapitlet ges anvisningar för de bestående principer och förfaranden som följs vid

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida.

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. Inlämningsuppgift 1 Grundkurs i redovisning våren 2008 Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. 1. Läs igenom frågorna nedan och diskutera tillsammans utgående från föreläsningarna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2010

ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2010 ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING HENRIKSDAL I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ~ HSB Bil Henriksdal i Malmö Org Nr: 746001-0726 Noter Not 15 Not 16 Not 17 KortfristIga

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB 31.12.2014 1(7) ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM Den här överlåtelsehandlingen för apportegendom (nedan "Överlåtelsehandling")

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF STENBOCKEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF STENBOCKEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF STENBOCKEN I MALMÖ HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB brf Stenbocken i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF TUBAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF TUBAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF TUBAN I MALMÖ Org Nr: 746000-5361 HSB Brf Tuban i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Tuban kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen

Läs mer