Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET"

Transkript

1 Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET

2 Layout: Dynamo Ombrytning: Graiksi/Pauliina Sjöholm Utgivare: RAY Giltig:

3 Sisältö 1. Inledning RAY 3751 Utredning om användningen av RAY-understöd RAY3752 Utredning om verksamhet och bokslutsinformation RAY 3768 Utredning om kursverksamhet RAY 3757A Utredning om B-understöd RAY 3757 Utredning om B-understöd RAY 3779 Utredning om semesterverksamhet RAY 3755 Utredning om allmänt understöd (Ay) RAY 3758 Utredning om Ak/C-understöd

4 1. 1. Inledning Inlämnandet av årsredovisningen grundar sig på lag. Understödstagaren ska årligen lämna in en utredning om användningen av beviljade understöd till Penningautomatföreningen RAY. Understödstagarens skyldighet att lämna in en årsredovisning grundar sig på 19 i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) där det konstateras följande: Understödstagaren skall för varje år, före utgången av april följande år, tillställa penningspelssammanslutningen en redovisning över användningen av understödet. Till redovisningen skall fogas bokslut, revisionsberättelse, utredningar angående resultatet samt andra behövliga utredningar. Understödstagaren skall till redovisningen foga ett koncernbokslut över understödstagaren och de sammanslutningar och stiftelser som denne har bestämmande inflytande i eller en kalkyl med motsvarande uppgifter. Understödstagaren ska i sin årsredovisning fylla i åtminstone följande blanketter: Utredning om användningen av penningautomatunderstöd (RAY3751S) Utredning om verksamhet och bokslut (RAY3752S) Separata objektsspecifika blanketter för varje använt understödsslag (Ay, Ak/C och B) Vid behov ska också följande blanketter fyllas i: Utredning om kursverksamhet (RAY 3768) Utredning om semesterverksamhet (RAY 3779) Om det inte finns tillräckligt med platspå blanketten kan du fortsätta utredningen på en separat bilaga och uppge det här under Bilagor på blanketten. Med understödstagaren avses en organisation som har ansökt om och som i enlighet med statsrådets årliga beslut har beviljats penningautomatunderstöd. Understödstagaren framgår av statsrådets understödsbeslut. Skyldigheten att lämna en årsredovisning fastställs i handboken Användnings- och rapporteringsguide för understöd som publiceras på RAY:s webbplats på adressen organisationer. Guiden innehåller också övriga anvisningar och bestämmelser om årsredovisningen. De blanketter som används i årsredovisningen finns på RAY:s webbplats på finska och på svenska. I frågor där det finns utrymme för tolkning eller i andra oklara situationer ska understödstagaren kontakta den inspektör vid RAY vars namn och kontaktuppgifter framgår av bland annat understödsbeslutet. 4

5 2. 2. RAY 3751 Utredning om användningen av RAY-understöd 1. Namn och kontaktuppgifter till den understödstagare som ger utredningen? Fyll i de aktuella kontaktuppgifterna. Med FOnummer avses en företags- eller organisationsidentifikation som myndigheterna tilldelar ett företag eller en organisation när det eller den registreras i handels- och stiftelseregistret eller vissa register inom Skatteförvaltningen. Organisationsnumret är en identifikation som RAY tilldelar och som identifierar understödstagaren. Organisationsnumret framgår av understödsbeslutet. 2. Understöd som ska utredas Fyll i antalet understöd som ska utredas per understödsslag (A, B och C) samt uppgift om huruvida centralorganisationen som är understödstagare har övervakat användningen av medlemsorganisationernas understöd. 3. Parallellorganisationer till den understödstagare som ger utredningen Uppge alla parallellorganisationer till understödstagaren. Med parallellorganisation avses samfund som enligt 1 kap. 5.1 och 6 i samma kapitel i bokföringslagen (1336/1997) hör till understödstagarens organisation oberoende av om understödstagaren är skyldig att upprätta ett koncernbokslut eller inte. En bokföringsskyldig anses ha bestämmande inflytande i en annan bokföringsskyldig eller i ett motsvarande utländskt företag (målföretag) då den bokföringsskyldige 1) innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i målföretaget och denna röstmajoritet grundar sig på ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller därmed jämförbara stadgar eller något annat avtal, eller 2) innehar rätt att utse eller avsätta flertalet av ledamöterna i målföretagets styrelse eller motsvarande organ eller i ett organ som har denna rätt, och rätten grundar sig på samma omständigheter som den röstmajoritet som avses i 1 punkten. När den röstandel som avses i 1 mom. räknas ut, beaktas inte en röstningsbegränsning som följer av lag eller av målföretagets bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar. Utöver det som föreskrivs i 1 och 2 mom. anses den bokföringsskyldige ha bestämmande inflytande i målföretaget, om den bokföringsskyldige och målföretaget står under gemensam ledning eller den bokföringsskyldige på annat sätt faktiskt utövar bestämmande inflytande i målföretaget. ( /1304) Om understödstagaren inte har parallellorganisationer, kryssa för punkten understödstagaren har inga parallellorganisationer. Du behöver inte besvara de övriga frågorna under punkt 3. Observera att blanketten RAY 3752 ska fyllas i separat för både understödstagaren och för varje parallellorganisation. 4. Förvaltning av understödd egendom Fyll i uppgifterna om sådan egendom vars anläggnings-, anskaffnings- eller saneringsutgifter har täckts med hjälp av RAY:s investeringsunderstöd (B) och som fortfarande faller under återbetalningsvillkoret. Återbetalningsvillkoret för understöden gäller i regel i 30 år efter att understödet har beviljats. För understöd som beviljats före år 1999 gäller återbetalningsvillkoret i 20 år. 5. Bilagor till utredningen Ange här alla dokument som bifogas årsredovisningen. Verksamhetsberättelsen, resultaträk- 5

6 2. ningen inklusive noter och budgetjämförelser, balansräkningen inklusive noter, bokslutsspecifikationer, revisionsberättelsen, revisionspromemorior och övervakningsberättelser ska alltid lämnas in till RAY. Om det har upprättats ett koncernbokslut ska också det skickas till RAY. Observera att de ovan nämnda dokumenten ska lämnas in separat också för samtliga parallellorganisationer, även om ett koncernbokslut har upprättats och lämnats in till RAY. För att säkerställa att understödstagaren uppfyller skyldigheten att ge riktiga och tillräckliga uppgifter som behövs för tillsynen av iakttagandet av understödsbeslutets villkor kan du även bifoga övriga bilagor till protokollet. Kom ihåg att nämna dem separat. För detta ändamål finns det tre tomma rutor på blanketten. 6. Underskrifter Personer som enligt understödstagarens regler eller bolagsordningen innehar prokura och har antecknats i handels-, förenings- eller stiftelseregistret ska underteckna årsredovisningen och därmed bekräfta uppgifterna som riktiga och tillräckliga. Om firmateckningsrätten tillfälligt genom fullmakt har överförts till annan person ska en kopia av fullmakten bifogas till årsredovisningen. 3. RAY3752 Utredning om verksamhet och bokslutsinformation 1. Uppgifter om understödstagaren eller parallellorganisationen Fyll i blanketten särskilt för varje parallellorganisation. Ange med hjälp av ett kryss på blanketten om den gäller understödstagaren eller en parallellorganisation. Begreppet parallellorganisation definieras under punkt 3 på blanketten RAY3751 Utredning om användningen av penningautomatunderstöd i de här anvisningarna. 2. Specifikation av understödstagarens/ parallellorganisationens medlemmar den 31 december Fyll i understödstagarens medlemsantal här. Ange antalet medlemmar under redovisningsåret med medlemsantalet på årets sista dag (den 31 december). Dra ett streck vid punkten, om någon av grupperna som nämns under punkt 2 på blanketten inte existerar. 3. Specifikation av understödstagarens/ parallellorganisationens personal den 31 december Specificera den personal som har anlitats under redovisningsåret. Som antal anställda under redovisningsåret anges antalet anställda på årets sista dag (den 31 december). Också det genomsnittliga antalet anställda under året kan användas för utredningen av antalet anställda. Lämna fältet tomt, om någon av grupperna som nämns på blanketten inte existrerar. 4. Antal frivilliga som deltar i verksamheten den 31 december Fyll i det genomsnittliga antalet frivilliga som deltagit i verksamheten under redovisningsåret. Som frivilliga anses personer som inte får lön för den arbetsprestation som de utför. Om antalet frivilliga varierar betydligt från månad till månad, 6

7 3. räkna ut medeltalet. Dra ett streck vid punkten, om inga frivilliga deltar i verksamheten. 5. Understödstagarens intäkter Specificera organisationens samtliga intäkter och inkomster här. Avdra inte kostnaderna från intäkterna/inkomsterna för verksamheten utan specificera dem under punkt 6 på blanketten. Intäktsposter på mindre än euro behöver inte specificeras utan kan räknas samman till exempel under rubriken övriga intäkter. Lämna fältet tomt, om det inte finns intäktsposter. a) Fyll i de beviljade understöden och övriga offentliga stöd här (understöd, kredit, räntestöd, borgen, betalningslättnad eller annan ekonomisk förmån som kan likställas med dessa och som har getts av staten, kommunerna eller andra samfund inom den offentliga sektorn eller offentligrättsliga institutioner eller stiftelser eller som har betalats med deras medel samt understöd, kredit, räntestöd, borgen, betalningslättnad eller annan ekonomisk förmån som beviljas av Europeiska gemenskapen eller ur andra medel inom Europeiska unionen med undantag av understöd som ges via skattesystemet). Specificera andra än offentliga understöd. Ange också understödets/stödets eventuella understödsprocent och beskriv kort understödets/ stödets användningsändamål. Om understödsprocenten inte anges på understödsbeslutet är den i praktiken 100 procent. b) Specificera hyresintäkterna från sådana hyrda lokaler som har anskaffats med hjälp av investeringsunderstöd från RAY eller som har hyrts ut till understödstagaren med hjälp av verksamhetsrelaterade understöd från RAY (Ay-, Ak- eller C-understöd). Sådana intäkter kan uppstå till exempel ifall understödstagare A hyr ut ett rum i sina verksamhetslokaler till B r.f. och lokalerna har hyrts eller anskaffats med hjälp av understöd från RAY. Ange inte hyresintäkterna från objekt som hyrs ut i investeringssyfte under den här punkten utan ange dem under punkt g). Hyresintäkterna från sådana lokaler som inte längre berörs av återbetalningsvillkoret för investeringsunderstöd (20 eller 30 år) behöver inte heller anges under den här punkten. c) Ange här de sammanräknade intäkterna från klientavgifter och serviceavgifter (till exempel självriskandelar för kurser, övriga ersättningar som kunderna har betalt, ersättningar som FPA har betalat osv.). d) Fyll i övriga intäkter från den egentliga verksamheten här, dvs. andra intäkter än intäkter från understöd och stöd, från klient- och serviceavgifter i resultaträkningen. e) Specificera intäkterna från kapitalanskaffningen samt extraordinära poster. Med verksamhet som lyder under näringsskattelagen (NSL) avses intäkter för vilka understödstagaren är skyldig att betala näringsskatt. Intäkter från medlemsavgifter består av intäkterna som personmedlemmarna och samfundsmedlemmarna har betalat. Ange också intäkter som man fått genom tillståndspliktiga insamlingar. Ange försäljningsintäkterna (till exempel biståndsprodukter) och sammanräknade intäkter från eventuella mindre poster under Övrig kapitalanskaffning. f) Specificera eventuella testamenten och övriga donationer som kommit in under året. Om det i testamentet eller annan donation ingår villkor som begränsar användningen ska det uppges. Om det inte finns några begränsande villkor för användningen uppges användningsändamålet som fritt. Små donationer kan anges som ett penningbelopp. g) Specificera intäkterna från investerings- och finansieringsverksamheten. Med investeringsverksamhet avses investering av sådana medel som inte omedelbart betjänar understödstagarens egentliga verksamhet. Exempel på intäkter från investeringsverksamhet är dividendavkastningar, ränte- och hyresintäkter. Som intäkter från investeringsverksamheten räknas hyresintäkter från sådana objekt som är i understödstagarens ägo men som hyrs ut till utomstående och vars lokaler inte betjänar understödstagarens egentliga verksamhet. Objektet kan till exempel vara uthyrt till annat samfund eller en privatperson. h) I försäljningsvinsterna för den egentliga verksamheten ingår försäljningsvinster för egendomen som har aktiverats i balansräkningen till den del som de före försäljningen har använts till att genomföra egentlig verksamhet. Vinsterna för investeringsverksamheten omfattar försäljningsvinsterna för investeringsegendomen. 7

8 3. 6. Understödstagarens kostnader a. Specificera personalkostnaderna och övriga utgifter för sammanräknade projekt som genomförts med hjälp av RAY-understöd (Aoch C-understöd). Beakta inte B-understöden under denna punkt. Specificera här nedan de totala kostnaderna för den egentliga verksamheten, med andra ord bruttokostnaderna för den egentliga verksamheten. b. Specificera kostnaderna för kapitalanskaffningen grupperade på samma sätt som intäkterna från kapitalanskaffningen (se punkt 5 e). c. Kostnaderna för investeringsverksamheten omfattar kostnaderna till följd av ändringarna i det investerade kapitalets värde och mängd och kostnaderna för administrationen. Sådana kostnader är till exempel arvoden till egendomsförvaltare och arvoden som betalats för aktiehandel samt försäljningsförluster eller nedskrivningar. Exempel på kostnader för finansieringsverksamhet är räntor som betalats för penninginrättningslån, kostnader för limitkonton och regleringsprovisioner. d. Anteckna som försäljningsförlust för den egentliga verksamheten försäljningsförlusterna till följd av realiseringen av sådan egendom som understödstagaren har använt i sin egentliga verksamhet och som har aktiverats i balansräkningen, likaså förlusten till följd av försäljningen av investeringsegendomen som har aktiverats i balansräkningen. e. Ett ideellt samfunds eller en ideell stiftelses fonder kan delas upp i fonder som är bundna till vissa syften och fria fonder. Fonderna specificeras noggrannare under punkt 7 b på blanketten. Om det under räkenskapsperioden har överförts medel till en fond, specificeras deras namn, grunden för fonderingen och beloppet i euro. Om det inte har gjorts några fondöverföringar lämnas fältet tomt. 7. Uppgifter om balansräkningen a. Aktiva Enligt 4 kap. 3 i bokföringslagen delas posterna bland aktiva i balansräkningen upp i bestående och rörliga utgående från användningsändamålet. Bestående är sådana poster i balansräkningen som är avsedda att generera intäkter under flera räkenskapsperioder. Bestående aktiva delas upp i tre huvudgrupper i balansräkningen: immateriella tillgångar, materiella tillgångar och placeringar. Tillgångarna för rörliga aktiva genererar intäkter i regel under en räkenskapsperiod. Exempel på immateriella tillgångar är patent, koncessioner, varumärken, utvecklingsutgifter och affärsvärde. De materiella tillgångarna och placeringarna delas i detta sammanhang upp i anläggningstillgångar och placeringstillgångar. Exempel på anläggningstillgångar bland materiella tillgångar är understödstagarens maskiner och anläggningar, byggnader, landoch vattenområden som understödstagaren använder i sin egentliga verksamhet. Exempel på placeringstillgångar är sådana byggnader som i investeringssyfte har hyrts ut till utomstående. Också den delen av en byggnad som används i egentlig verksamhet som i investeringssyfte har hyrts ut till utomstående anses ingå i placeringstillgångar. Anläggningstillgångar bland placeringar är i sin tur lokalaktier i form av värdepapper (till exempel fastighetsbolagets aktier) och bostadsaktier som understödstagaren använder i sin egentliga verksamhet. Exempel på placeringstillgångar bland placeringar är värdepapper som ägs i investeringssyfte, lokalaktier och bostadsaktier. Anteckna medel i självständiga fonder och de rörliga aktivas huvudgrupper på följande rader. b. Passiva Anteckna det totala egna kapitalet på den första raden. Specificera eventuella fonder under följande punkter. Fonderna som är bundna vid vissa syften (självtäckande fonder, övriga bundna fonder och fonder enligt stadgarna) och som fastställs i 1 kap. 6 i bokföringsförordningen (1339/1997) ska specificeras. Ge även en kort motivering till specialbestämmelsen som hänför sig till användningen av fonderna. Om fonderna har grundats genom ett självständigt beslut av understödstagarens förvaltningsorgan anses de i det här sammanhanget vara fria fonder. Övriga fonder, dvs. fria fonder, anges sist. Anteckna i motiveringarna om fonden har grundats genom ett självständigt beslut av förvaltningsorganen eller om den baserar sig på ett testamente eller en donation eller annat dylikt 8

9 3. fång, för vilka användningen av egendomen inte har begränsats närmare genom specialbestämmelser. Om det finns flera fonder och det inte finns tillräckligt med utrymme på blanketten ska understödstagaren utarbeta en bilaga där de motsvarande uppgifterna utreds. Då anges endast bilagans namn och den sammanräknade summan av fonderna på blanketten. Om understödstagaren inte har fonder för eget kapital behöver de här punkterna inte beaktas. Fyll i uppgiften om eventuella reserver och avsättningar. Reserverna definieras i 5 kap. 15 i bokföringslagen och är investeringsreserv, driftsreserv och andra dylika reserver. Användningen av reserver är endast möjligt ifall understödstagaren har verksamhet som lyder under näringsskattelagen, i annat fall borde allmännyttiga samfund eller stiftelser inte ha reserver. Avsättningar fastställs i 5 kap. 14 i bokföringslagen enligt följande: 1) de hänför sig till räkenskapsperioden eller en tidigare räkenskapsperiod; 2) de ska anses vara säkra eller sannolika vid den tidpunkt då bokslutet upprättas; 3) den inkomst som motsvarar dem är inte säker eller sannolik; och 4) de baserar sig på lag eller den bokföringsskyldiges förpliktelse gentemot en utomstående. Investeringsegendomen antecknas i bokslutet som ett belopp som motsvarar anskaffningsutgiften eller om deras sannolika överlåtelsepris på bokslutsdagen är lägre, i detta belopp. Anteckna skillnaderna mellan de noterade placeringsvärdepappren och de finansiella värdepappren samt skillnaderna mellan återanskaffningspriserna och bokföringsvärdena för självtäckande fonder. Om de noterade värdepappren har antecknats till verkligt värde i bokslutet är skillnaden som räknas på återanskaffningspriset noll. Om understödstagaren inte har placeringstillgångar eller självtäckande fonder lämnas fältet tomt. 9. Risker Ange kort de riskbedömningar som förutsätts under olika punkter. Lämna fältet tomt om funktionerna inte finns och därmed inte heller riskerna. Riskerna i anslutning till organisationsverksamheten ska alltid fyllas i. 10. Uppskattning av utvecklingen i framtiden Uppskatta kort de väsentliga ändringarna i verksamheten (till exempel om nya funktioner ska föras in och gamla avskaffas, personalförändringar, betydande inköp eller försäljningar, rättegångar och eventuella domar som rättsinstanserna ger), utvecklingsobjekt (till exempel utvidgningar av verksamheten eller nya verksamhetsformer) och framtida investeringar (till exempel nya verksamhetslokaler, förnyanden av datasystem, materialinvesteringar, reparationer osv.). Typiska avsättningar är utgifter som hänför sig till pensionsansvar och som realiseras i framtiden eller till exempel en eventuell utgift som hänför sig till en framtida skyldighet (t.ex. rättegång) vars realisering, realiseringstidpunkt eller slutgiltiga belopp inte kan uppskattas med säkerhet. Specificera långfristigt och kortfristigt främmande kapital så att skulderna i anknytning till anläggningstillgångarna och övrigt långfristigt och kortfristigt främmande kapital framgår av specifikationen. 8. Skillnader mellan återanskaffningsvärden och bokföringsvärden 9

10 4. 4. RAY 3768 Utredning om kursverksamhet Samtliga understödstagare som ordnar öppna kurser eller internatkurser ska fylla i blanketten om kursverksamhet. Sådana kurser är till exempel kurser i anpassningsträning, förstainfo-kurser och kurser i krishjälp. Med kursverksamhet avses inte utbildnings- eller klubbverksamhet. 1. Uppgifter om understödstagaren Fyll i de aktuella kontaktuppgifterna. Med FOnummer avses en företags- eller organisationsidentifikation som myndigheterna tilldelar ett företag eller en organisation när det eller den registreras i handels- och stiftelseregistret eller vissa register inom Skatteförvaltningen. Organisationsnumret är en identifikation som RAY tilldelar och som identifierar understödstagaren. Organisationsnumret framgår av understödsbeslutet. 2. Kurser som fullföljs med hjälp av RAY-understöd Uppge varje kurs som ordnats med hjälp av RAYunderstöd på en egen rad och fyll i de uppgifter som krävs. Om det har ordnats flera kurser för samma målgrupp, ska blanketten fyllas i separat för varje kurs i kronologisk ordning på egna rader. Med totala kostnader för kursen avses samtliga kostnader som kursen orsakat (till exempel inkvartering, måltider, personal, material, övrigt program). 3. Personal Ange uppgifterna om varje personalrepresentant som deltagit i kursen på en egen rad. Om personens lön delvis har betalats på annat sätt än med hjälp av RAY-understöd, ska för denna del uppgifter om finansieringens procentuella andel upges samt namnet på finansiären/finansiärerna (till exempel RAY-finansiering 80 %, understöd som Åbo stad har beviljat 20 %). Koppla ihop personaluppgifterna med kurserna med hjälp av kursnumreringen på första sidan. 5. RAY 3757A Utredning om B-understöd Med den här blanketten utreds endast B-understöd som hänför sig till bostadsanskaffningar. Övriga B-understöd utreds med blankett RAY Uppgifter om understödstagaren Fyll i de aktuella kontaktuppgifterna. Med FOnummer avses en företags- eller organisationsidentifikation som myndigheterna tilldelar ett företag eller en organisation när det eller den registreras i handels- och stiftelseregistret eller vissa register inom Skatteförvaltningen. Organisationsnumret är en identifikation som RAY tilldelar och som identifierar understödstagaren. Organisationsnumret framgår av understödsbeslutet. Med objektnummer avses understödsobjektets nummer (till exempel AK1 eller C1). 2. Uppgifter om bostadsanskaffningar som genomförts med hjälp av understödet Fyll i uppgifterna om anskaffningen och objektets användningsändamål (till exempel anskaffning av bostad inom ramen för programmet för att minska långtidsbostadslösheten i huvudstadsregionen). Om användningsändamålet har ändrats anges användningsändamålet på årets sista dag (den 31 december). Besvara frågorna om serviceverksamheten. Om verksamheten i de understödda lokalerna har överlåtits för att skötas av utomstående, ska det här utredas på blanketten. 3. Uppgifter om bostadsanskaffningar Fyll i de önskade uppgifterna på blanketten särskilt för varje objekt. 10

11 5. Exempel: Lägenhetstyp Antal, st. Bostadsaktie 45 m 2 1 Ort Helsingfors Köpepris Kapitalöverföringsskatt+ renoveringskostnader o.d. kostnader, handikappbostad Bostadsaktie 1 Vanda ungdomsbostad 60 m 2 Användningsändamål Anskaffningspris, Understödsandel, Sammanlagt I exemplet har understödstagarens understödsandel för bostadsanskaffningar varit 50 procent. Kostnaderna för kapitalöverföringsskatt och renoveringar räknas in i anskaffningspriset. 4. Uppgifter om sålda lägenheter Exempel: Lägenhetstyp Antal, st. Ort Köpepris, Under stöds-% Understödda kostnader Försäljningspris, Understödsandel, Bostadsaktie 60 m 2 1 Kuopio % ,0 fortsätter i en separat bilaga Sammanlagt I exemplet har RAY gett understödstagaren finansiering för ett objekt värt euro. Understödsprocenten har varit 70, vilket motsvarar euro. Understödstagaren har själv investerat euro i bland annat renoveringen av lägenheten. Då har lägenhetens inköpspris uppgått till euro, vilket betyder att den verkliga understödsprocenten har varit / = 58,33 procent. Senare har lägenhetens försäljningspris varit euro. När den här summan multipliceras med 58,33 procent är resultatet det verkliga understödsbeloppet i euro, dvs euro. Om understödstagaren anskaffar ett nytt objekt som får understöd, ska understödstagaren ange minst så mycket understödda kostnader att deras belopp motsvarar den här summan. 11

12 5. 5. Understöd som kunnat användas och som har använts under redovisningsåret Understöd som betalats under redovisningsåret, Oanvänt understöd som överförts från föregående år, Understödsandelen för lägenheter som har sålts under redovisningsåret, Det sammanlagda understödet som kunnat användas, Understöd som använts under redovisningsåret, (punkt 3, understödsandelen sammanlagt) Oanvänt understöd som överförs till följande år, Analysen ovan visar att understödstagaren har resultatregleringar, dvs. skulder på euro till RAY. Understödstagaren ska med andra ord följande år lägga fram för RAY minst så mycket godkända kostnader att deras belopp motsvarar denna summa. Om exempelanalysen ovan visade ett negativt resultat, skulle understödstagaren ha resultatregleringar, dvs. fordringar på RAY, om det fortfarande finns outtaget understöd för redovisningsåret eller om det i objektets understödsplan har föredragits understöd för objektet för kommande år. Understödstagaren ska anteckna det överförda beloppet under resultatregleringar i balansräkningen. Om det finns flera understöd som överförs kan dessa anges som ett belopp under resultatregleringarna i balansräkningen, men de olika typerna av resultatregleringar (fordringar och skulder) får inte kvittas mot varandra. Varje överfört belopp ska specificeras särskilt i noterna till bokslutet eller i bokslutsspecifikationerna och de ska stämma överens med de utredningsblanketter som läggs fram för RAY. 6. Tilläggsuppgifter: Fyll i nödvändiga tilläggsuppgifter och bilagor. 12

13 6. 6. RAY 3757 Utredning om B-understöd Med den här blanketten utreds de investeringsunderstöd som under redovisningsåret har använts för andra objekt än bostadsanskaffningar, som exempel understödstagarens verksamhetslokaler, ICT-system, maskin- och materialanskaffningar, byggande av stödbostäder osv. För bostadsanskaffningar används blanketten RAY 3757A. 1. Uppgifter om understödstagaren Fyll i de aktuella kontaktuppgifterna. Med FOnummer avses en företags- eller organisationsidentifikation som myndigheterna tilldelar ett företag eller en organisation när det eller den registreras i handels- och stiftelseregistret eller vissa register inom Skatteförvaltningen. Organisationsnumret är en identifikation som RAY tilldelar och som identifierar understödstagaren. Organisationsnumret framgår av understödsbeslutet. Med objektnummer avses understödsobjektets nummer (till exempel AK1 eller C1). 2. Uppgifter om projekt som fullföljts med hjälp av understödet Fyll i uppgifterna om projektet, beskriv projektet och ange dess användningsändamål som framgår av understödsbeslutet (till exempel anskaffning av verksamhetslokaler, datasystem för ekonomiförvaltningen). Fyll i också övriga önskade uppgifter. Besvara frågorna om serviceverksamheten. De punkter som inte hänför sig till understödsobjektet kan lämnas obeaktade. 3. Realiserade kostnader för investerings projektet enligt bokslutet Anteckna i tabellen över resultaträkning och balanskonton de realiserade investeringskostnaderna för redovisningsåret och tre föregående år (också anskaffningskostnaderna för samtliga olika investeringar, till exempel byggnadsanskaffning eller investering i datasystem) samt räntor, lösegendom och övriga kostnader. Om någon kostnadsgrupp saknas lämnas fältet tomt. 4. Understöd som kunnat användas och som har använts under redovisningsåret Exempel: Understöd som betalats under redovisningsåret, Understöd som överförts från föregående år, (resultatregleringar) Separatintäkter, Separatutgifter, Understöd som överförs till följande år, (resultatregleringar +/-) Oanvänt understöd som överförs till följande år, Analysen ovan visar att understödstagaren har resultatregleringar, dvs. skulder på euro till RAY. Understödstagaren ska med andra ord följande år lägga fram för RAY minst så mycket godkända kostnader att deras belopp motsvarar den här summan. Om exempelanalysen ovan gav ett negativt resultat, skulle understödstagaren ha resultatregleringar i form av fordringar på RAY, vilket innebär att understödstagarens kostnader hade uppstått degressivt. Understödstagaren ska anteckna det överförda beloppet under resultatregleringar i balansräkningen samt också ange det överförda beloppet i noterna till balansräkningen. Om det finns flera understöd som överförs kan dessa anges som ett belopp under resultatregleringar i balansräkningen, men de olika typerna av resultatregleringar (fordringar och skulder) får inte kvittas mot varandra. Varje överfört belopp ska specificeras särskilt i noterna till bokslutet eller i bokslutsspecifikationerna och de ska stämma överens med de utredningsblanketter som läggs fram för RAY. 5. Tilläggsuppgifter: Komplettera med nödvändiga tilläggsuppgifter och bilagor. 13

14 7. 7. RAY 3779 Utredning om semesterverksamhet 1. Uppgifter om understödstagaren Fyll i de aktuella kontaktuppgifterna. Med FOnummer avses en företags- eller organisationsidentifikation som myndigheterna tilldelar ett företag eller en organisation när det eller den registreras i handels- och stiftelseregistret eller vissa register inom Skatteförvaltningen. Organisationsnumret är en identifikation som RAY tilldelar och som identifierar understödstagaren. Organisationsnumret framgår av understödsbeslutet. 2. Redovisning för år Fyll i punkterna. 3. Utredning om semesterverksamhetens omfattning Fyll i uppgifterna om personer som varit på semester och om semesterdygnen. 4. Semesteransökningar under redovisningsåret Fyll i uppgifterna om allmänna ansökningar och specialansökningar. 5. Understöd som kunnat användas och som har använts under redovisningsåret Exempel: Understöd som betalats under redovisningsåret, Understöd som överförts från föregående år, (resultatregleringar) Separatintäkter, Separatutgifter, Understöd som överförs till följande år, (resultatregleringar /-) Analysen ovan visar att understödstagaren har resultatregleringar, dvs. skulder på euro till RAY. Understödstagaren ska med andra ord följande år lägga fram för RAY minst så mycket godkända utgifter att deras belopp motsvarar denna summa. Om exempelanalysen ovan hade ett negativt resultat, skulle understödstagaren ha resultatregleringar i form av fordringar på RAY, vilket innebär att understödstagarens kostnader hade uppstått degressivt. Understödstagaren ska anteckna det överförda beloppet under resultatregleringar i balansräkningen samt också ange det överförda beloppet i noterna till balansräkningen. Om det finns flera understöd som överförs kan dessa anges som ett belopp under resultatregleringar i balansräkningen, men de olika typerna av resultatregleringar (fordringar och skulder) får inte kvittas mot varandra. Varje överfört belopp ska specificeras särskilt i noterna till bokslutet eller i bokslutsspecifikationerna och de ska stämma överens med de utredningsblanketter som läggs fram för RAY. 6. Genomsnittligt semesterunderstöd under redovisningsåret Fyll i uppgifterna. 7. Specifikation av finansieringen av understödd semesterverksamhet Fyll i uppgifterna. 8. Specifikation av kostnaderna för semesterverksamheten Fyll i uppgifterna. Ange kostnaderna till följd av ordnandet av semesterverksamheten under punkt 9 Specifikation av kostnaderna för ordnandet av understödd semesterverksamhet. 9. Specifikation av kostnaderna för understödd semesterverksamhet Ange kostnaderna för ordnandet av semesterverksamheten (till exempel personalkostnader inklusive bikostnader, kostnader för kommunikation och information, IT-kostnader osv.). Understödstagaren ska beakta 13 2 mom. i understödslagen: 14

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING

Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING Understödsverksamhet ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING 1 (18) ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING AV PENNINGAUTOMATUNDERSTÖD 1 ALLMÄNT... 1 2 UNDERSTÖD SOM SKALL REDOVISAS... 2 3 BOKSLUTSHANDLINGAR... 3 3.1 Understödstagare...

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion, 8.12.1998 37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion har beslutat

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2000 HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET Bokföringsnämndens

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida.

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. Inlämningsuppgift 1 Grundkurs i redovisning våren 2008 Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. 1. Läs igenom frågorna nedan och diskutera tillsammans utgående från föreläsningarna

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE 1 (6) NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE I noter till bokslutet skall redovisas nyckeltal för kreditinstitutets ekonomiska utveckling och nyckeltal per aktie för de fem senaste

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer