Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET"

Transkript

1 Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET

2 Layout: Dynamo Ombrytning: Graiksi/Pauliina Sjöholm Utgivare: RAY Giltig:

3 Sisältö 1. Inledning RAY 3751 Utredning om användningen av RAY-understöd RAY3752 Utredning om verksamhet och bokslutsinformation RAY 3768 Utredning om kursverksamhet RAY 3757A Utredning om B-understöd RAY 3757 Utredning om B-understöd RAY 3779 Utredning om semesterverksamhet RAY 3755 Utredning om allmänt understöd (Ay) RAY 3758 Utredning om Ak/C-understöd

4 1. 1. Inledning Inlämnandet av årsredovisningen grundar sig på lag. Understödstagaren ska årligen lämna in en utredning om användningen av beviljade understöd till Penningautomatföreningen RAY. Understödstagarens skyldighet att lämna in en årsredovisning grundar sig på 19 i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) där det konstateras följande: Understödstagaren skall för varje år, före utgången av april följande år, tillställa penningspelssammanslutningen en redovisning över användningen av understödet. Till redovisningen skall fogas bokslut, revisionsberättelse, utredningar angående resultatet samt andra behövliga utredningar. Understödstagaren skall till redovisningen foga ett koncernbokslut över understödstagaren och de sammanslutningar och stiftelser som denne har bestämmande inflytande i eller en kalkyl med motsvarande uppgifter. Understödstagaren ska i sin årsredovisning fylla i åtminstone följande blanketter: Utredning om användningen av penningautomatunderstöd (RAY3751S) Utredning om verksamhet och bokslut (RAY3752S) Separata objektsspecifika blanketter för varje använt understödsslag (Ay, Ak/C och B) Vid behov ska också följande blanketter fyllas i: Utredning om kursverksamhet (RAY 3768) Utredning om semesterverksamhet (RAY 3779) Om det inte finns tillräckligt med platspå blanketten kan du fortsätta utredningen på en separat bilaga och uppge det här under Bilagor på blanketten. Med understödstagaren avses en organisation som har ansökt om och som i enlighet med statsrådets årliga beslut har beviljats penningautomatunderstöd. Understödstagaren framgår av statsrådets understödsbeslut. Skyldigheten att lämna en årsredovisning fastställs i handboken Användnings- och rapporteringsguide för understöd som publiceras på RAY:s webbplats på adressen organisationer. Guiden innehåller också övriga anvisningar och bestämmelser om årsredovisningen. De blanketter som används i årsredovisningen finns på RAY:s webbplats på finska och på svenska. I frågor där det finns utrymme för tolkning eller i andra oklara situationer ska understödstagaren kontakta den inspektör vid RAY vars namn och kontaktuppgifter framgår av bland annat understödsbeslutet. 4

5 2. 2. RAY 3751 Utredning om användningen av RAY-understöd 1. Namn och kontaktuppgifter till den understödstagare som ger utredningen? Fyll i de aktuella kontaktuppgifterna. Med FOnummer avses en företags- eller organisationsidentifikation som myndigheterna tilldelar ett företag eller en organisation när det eller den registreras i handels- och stiftelseregistret eller vissa register inom Skatteförvaltningen. Organisationsnumret är en identifikation som RAY tilldelar och som identifierar understödstagaren. Organisationsnumret framgår av understödsbeslutet. 2. Understöd som ska utredas Fyll i antalet understöd som ska utredas per understödsslag (A, B och C) samt uppgift om huruvida centralorganisationen som är understödstagare har övervakat användningen av medlemsorganisationernas understöd. 3. Parallellorganisationer till den understödstagare som ger utredningen Uppge alla parallellorganisationer till understödstagaren. Med parallellorganisation avses samfund som enligt 1 kap. 5.1 och 6 i samma kapitel i bokföringslagen (1336/1997) hör till understödstagarens organisation oberoende av om understödstagaren är skyldig att upprätta ett koncernbokslut eller inte. En bokföringsskyldig anses ha bestämmande inflytande i en annan bokföringsskyldig eller i ett motsvarande utländskt företag (målföretag) då den bokföringsskyldige 1) innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i målföretaget och denna röstmajoritet grundar sig på ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller därmed jämförbara stadgar eller något annat avtal, eller 2) innehar rätt att utse eller avsätta flertalet av ledamöterna i målföretagets styrelse eller motsvarande organ eller i ett organ som har denna rätt, och rätten grundar sig på samma omständigheter som den röstmajoritet som avses i 1 punkten. När den röstandel som avses i 1 mom. räknas ut, beaktas inte en röstningsbegränsning som följer av lag eller av målföretagets bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar. Utöver det som föreskrivs i 1 och 2 mom. anses den bokföringsskyldige ha bestämmande inflytande i målföretaget, om den bokföringsskyldige och målföretaget står under gemensam ledning eller den bokföringsskyldige på annat sätt faktiskt utövar bestämmande inflytande i målföretaget. ( /1304) Om understödstagaren inte har parallellorganisationer, kryssa för punkten understödstagaren har inga parallellorganisationer. Du behöver inte besvara de övriga frågorna under punkt 3. Observera att blanketten RAY 3752 ska fyllas i separat för både understödstagaren och för varje parallellorganisation. 4. Förvaltning av understödd egendom Fyll i uppgifterna om sådan egendom vars anläggnings-, anskaffnings- eller saneringsutgifter har täckts med hjälp av RAY:s investeringsunderstöd (B) och som fortfarande faller under återbetalningsvillkoret. Återbetalningsvillkoret för understöden gäller i regel i 30 år efter att understödet har beviljats. För understöd som beviljats före år 1999 gäller återbetalningsvillkoret i 20 år. 5. Bilagor till utredningen Ange här alla dokument som bifogas årsredovisningen. Verksamhetsberättelsen, resultaträk- 5

6 2. ningen inklusive noter och budgetjämförelser, balansräkningen inklusive noter, bokslutsspecifikationer, revisionsberättelsen, revisionspromemorior och övervakningsberättelser ska alltid lämnas in till RAY. Om det har upprättats ett koncernbokslut ska också det skickas till RAY. Observera att de ovan nämnda dokumenten ska lämnas in separat också för samtliga parallellorganisationer, även om ett koncernbokslut har upprättats och lämnats in till RAY. För att säkerställa att understödstagaren uppfyller skyldigheten att ge riktiga och tillräckliga uppgifter som behövs för tillsynen av iakttagandet av understödsbeslutets villkor kan du även bifoga övriga bilagor till protokollet. Kom ihåg att nämna dem separat. För detta ändamål finns det tre tomma rutor på blanketten. 6. Underskrifter Personer som enligt understödstagarens regler eller bolagsordningen innehar prokura och har antecknats i handels-, förenings- eller stiftelseregistret ska underteckna årsredovisningen och därmed bekräfta uppgifterna som riktiga och tillräckliga. Om firmateckningsrätten tillfälligt genom fullmakt har överförts till annan person ska en kopia av fullmakten bifogas till årsredovisningen. 3. RAY3752 Utredning om verksamhet och bokslutsinformation 1. Uppgifter om understödstagaren eller parallellorganisationen Fyll i blanketten särskilt för varje parallellorganisation. Ange med hjälp av ett kryss på blanketten om den gäller understödstagaren eller en parallellorganisation. Begreppet parallellorganisation definieras under punkt 3 på blanketten RAY3751 Utredning om användningen av penningautomatunderstöd i de här anvisningarna. 2. Specifikation av understödstagarens/ parallellorganisationens medlemmar den 31 december Fyll i understödstagarens medlemsantal här. Ange antalet medlemmar under redovisningsåret med medlemsantalet på årets sista dag (den 31 december). Dra ett streck vid punkten, om någon av grupperna som nämns under punkt 2 på blanketten inte existerar. 3. Specifikation av understödstagarens/ parallellorganisationens personal den 31 december Specificera den personal som har anlitats under redovisningsåret. Som antal anställda under redovisningsåret anges antalet anställda på årets sista dag (den 31 december). Också det genomsnittliga antalet anställda under året kan användas för utredningen av antalet anställda. Lämna fältet tomt, om någon av grupperna som nämns på blanketten inte existrerar. 4. Antal frivilliga som deltar i verksamheten den 31 december Fyll i det genomsnittliga antalet frivilliga som deltagit i verksamheten under redovisningsåret. Som frivilliga anses personer som inte får lön för den arbetsprestation som de utför. Om antalet frivilliga varierar betydligt från månad till månad, 6

7 3. räkna ut medeltalet. Dra ett streck vid punkten, om inga frivilliga deltar i verksamheten. 5. Understödstagarens intäkter Specificera organisationens samtliga intäkter och inkomster här. Avdra inte kostnaderna från intäkterna/inkomsterna för verksamheten utan specificera dem under punkt 6 på blanketten. Intäktsposter på mindre än euro behöver inte specificeras utan kan räknas samman till exempel under rubriken övriga intäkter. Lämna fältet tomt, om det inte finns intäktsposter. a) Fyll i de beviljade understöden och övriga offentliga stöd här (understöd, kredit, räntestöd, borgen, betalningslättnad eller annan ekonomisk förmån som kan likställas med dessa och som har getts av staten, kommunerna eller andra samfund inom den offentliga sektorn eller offentligrättsliga institutioner eller stiftelser eller som har betalats med deras medel samt understöd, kredit, räntestöd, borgen, betalningslättnad eller annan ekonomisk förmån som beviljas av Europeiska gemenskapen eller ur andra medel inom Europeiska unionen med undantag av understöd som ges via skattesystemet). Specificera andra än offentliga understöd. Ange också understödets/stödets eventuella understödsprocent och beskriv kort understödets/ stödets användningsändamål. Om understödsprocenten inte anges på understödsbeslutet är den i praktiken 100 procent. b) Specificera hyresintäkterna från sådana hyrda lokaler som har anskaffats med hjälp av investeringsunderstöd från RAY eller som har hyrts ut till understödstagaren med hjälp av verksamhetsrelaterade understöd från RAY (Ay-, Ak- eller C-understöd). Sådana intäkter kan uppstå till exempel ifall understödstagare A hyr ut ett rum i sina verksamhetslokaler till B r.f. och lokalerna har hyrts eller anskaffats med hjälp av understöd från RAY. Ange inte hyresintäkterna från objekt som hyrs ut i investeringssyfte under den här punkten utan ange dem under punkt g). Hyresintäkterna från sådana lokaler som inte längre berörs av återbetalningsvillkoret för investeringsunderstöd (20 eller 30 år) behöver inte heller anges under den här punkten. c) Ange här de sammanräknade intäkterna från klientavgifter och serviceavgifter (till exempel självriskandelar för kurser, övriga ersättningar som kunderna har betalt, ersättningar som FPA har betalat osv.). d) Fyll i övriga intäkter från den egentliga verksamheten här, dvs. andra intäkter än intäkter från understöd och stöd, från klient- och serviceavgifter i resultaträkningen. e) Specificera intäkterna från kapitalanskaffningen samt extraordinära poster. Med verksamhet som lyder under näringsskattelagen (NSL) avses intäkter för vilka understödstagaren är skyldig att betala näringsskatt. Intäkter från medlemsavgifter består av intäkterna som personmedlemmarna och samfundsmedlemmarna har betalat. Ange också intäkter som man fått genom tillståndspliktiga insamlingar. Ange försäljningsintäkterna (till exempel biståndsprodukter) och sammanräknade intäkter från eventuella mindre poster under Övrig kapitalanskaffning. f) Specificera eventuella testamenten och övriga donationer som kommit in under året. Om det i testamentet eller annan donation ingår villkor som begränsar användningen ska det uppges. Om det inte finns några begränsande villkor för användningen uppges användningsändamålet som fritt. Små donationer kan anges som ett penningbelopp. g) Specificera intäkterna från investerings- och finansieringsverksamheten. Med investeringsverksamhet avses investering av sådana medel som inte omedelbart betjänar understödstagarens egentliga verksamhet. Exempel på intäkter från investeringsverksamhet är dividendavkastningar, ränte- och hyresintäkter. Som intäkter från investeringsverksamheten räknas hyresintäkter från sådana objekt som är i understödstagarens ägo men som hyrs ut till utomstående och vars lokaler inte betjänar understödstagarens egentliga verksamhet. Objektet kan till exempel vara uthyrt till annat samfund eller en privatperson. h) I försäljningsvinsterna för den egentliga verksamheten ingår försäljningsvinster för egendomen som har aktiverats i balansräkningen till den del som de före försäljningen har använts till att genomföra egentlig verksamhet. Vinsterna för investeringsverksamheten omfattar försäljningsvinsterna för investeringsegendomen. 7

8 3. 6. Understödstagarens kostnader a. Specificera personalkostnaderna och övriga utgifter för sammanräknade projekt som genomförts med hjälp av RAY-understöd (Aoch C-understöd). Beakta inte B-understöden under denna punkt. Specificera här nedan de totala kostnaderna för den egentliga verksamheten, med andra ord bruttokostnaderna för den egentliga verksamheten. b. Specificera kostnaderna för kapitalanskaffningen grupperade på samma sätt som intäkterna från kapitalanskaffningen (se punkt 5 e). c. Kostnaderna för investeringsverksamheten omfattar kostnaderna till följd av ändringarna i det investerade kapitalets värde och mängd och kostnaderna för administrationen. Sådana kostnader är till exempel arvoden till egendomsförvaltare och arvoden som betalats för aktiehandel samt försäljningsförluster eller nedskrivningar. Exempel på kostnader för finansieringsverksamhet är räntor som betalats för penninginrättningslån, kostnader för limitkonton och regleringsprovisioner. d. Anteckna som försäljningsförlust för den egentliga verksamheten försäljningsförlusterna till följd av realiseringen av sådan egendom som understödstagaren har använt i sin egentliga verksamhet och som har aktiverats i balansräkningen, likaså förlusten till följd av försäljningen av investeringsegendomen som har aktiverats i balansräkningen. e. Ett ideellt samfunds eller en ideell stiftelses fonder kan delas upp i fonder som är bundna till vissa syften och fria fonder. Fonderna specificeras noggrannare under punkt 7 b på blanketten. Om det under räkenskapsperioden har överförts medel till en fond, specificeras deras namn, grunden för fonderingen och beloppet i euro. Om det inte har gjorts några fondöverföringar lämnas fältet tomt. 7. Uppgifter om balansräkningen a. Aktiva Enligt 4 kap. 3 i bokföringslagen delas posterna bland aktiva i balansräkningen upp i bestående och rörliga utgående från användningsändamålet. Bestående är sådana poster i balansräkningen som är avsedda att generera intäkter under flera räkenskapsperioder. Bestående aktiva delas upp i tre huvudgrupper i balansräkningen: immateriella tillgångar, materiella tillgångar och placeringar. Tillgångarna för rörliga aktiva genererar intäkter i regel under en räkenskapsperiod. Exempel på immateriella tillgångar är patent, koncessioner, varumärken, utvecklingsutgifter och affärsvärde. De materiella tillgångarna och placeringarna delas i detta sammanhang upp i anläggningstillgångar och placeringstillgångar. Exempel på anläggningstillgångar bland materiella tillgångar är understödstagarens maskiner och anläggningar, byggnader, landoch vattenområden som understödstagaren använder i sin egentliga verksamhet. Exempel på placeringstillgångar är sådana byggnader som i investeringssyfte har hyrts ut till utomstående. Också den delen av en byggnad som används i egentlig verksamhet som i investeringssyfte har hyrts ut till utomstående anses ingå i placeringstillgångar. Anläggningstillgångar bland placeringar är i sin tur lokalaktier i form av värdepapper (till exempel fastighetsbolagets aktier) och bostadsaktier som understödstagaren använder i sin egentliga verksamhet. Exempel på placeringstillgångar bland placeringar är värdepapper som ägs i investeringssyfte, lokalaktier och bostadsaktier. Anteckna medel i självständiga fonder och de rörliga aktivas huvudgrupper på följande rader. b. Passiva Anteckna det totala egna kapitalet på den första raden. Specificera eventuella fonder under följande punkter. Fonderna som är bundna vid vissa syften (självtäckande fonder, övriga bundna fonder och fonder enligt stadgarna) och som fastställs i 1 kap. 6 i bokföringsförordningen (1339/1997) ska specificeras. Ge även en kort motivering till specialbestämmelsen som hänför sig till användningen av fonderna. Om fonderna har grundats genom ett självständigt beslut av understödstagarens förvaltningsorgan anses de i det här sammanhanget vara fria fonder. Övriga fonder, dvs. fria fonder, anges sist. Anteckna i motiveringarna om fonden har grundats genom ett självständigt beslut av förvaltningsorganen eller om den baserar sig på ett testamente eller en donation eller annat dylikt 8

9 3. fång, för vilka användningen av egendomen inte har begränsats närmare genom specialbestämmelser. Om det finns flera fonder och det inte finns tillräckligt med utrymme på blanketten ska understödstagaren utarbeta en bilaga där de motsvarande uppgifterna utreds. Då anges endast bilagans namn och den sammanräknade summan av fonderna på blanketten. Om understödstagaren inte har fonder för eget kapital behöver de här punkterna inte beaktas. Fyll i uppgiften om eventuella reserver och avsättningar. Reserverna definieras i 5 kap. 15 i bokföringslagen och är investeringsreserv, driftsreserv och andra dylika reserver. Användningen av reserver är endast möjligt ifall understödstagaren har verksamhet som lyder under näringsskattelagen, i annat fall borde allmännyttiga samfund eller stiftelser inte ha reserver. Avsättningar fastställs i 5 kap. 14 i bokföringslagen enligt följande: 1) de hänför sig till räkenskapsperioden eller en tidigare räkenskapsperiod; 2) de ska anses vara säkra eller sannolika vid den tidpunkt då bokslutet upprättas; 3) den inkomst som motsvarar dem är inte säker eller sannolik; och 4) de baserar sig på lag eller den bokföringsskyldiges förpliktelse gentemot en utomstående. Investeringsegendomen antecknas i bokslutet som ett belopp som motsvarar anskaffningsutgiften eller om deras sannolika överlåtelsepris på bokslutsdagen är lägre, i detta belopp. Anteckna skillnaderna mellan de noterade placeringsvärdepappren och de finansiella värdepappren samt skillnaderna mellan återanskaffningspriserna och bokföringsvärdena för självtäckande fonder. Om de noterade värdepappren har antecknats till verkligt värde i bokslutet är skillnaden som räknas på återanskaffningspriset noll. Om understödstagaren inte har placeringstillgångar eller självtäckande fonder lämnas fältet tomt. 9. Risker Ange kort de riskbedömningar som förutsätts under olika punkter. Lämna fältet tomt om funktionerna inte finns och därmed inte heller riskerna. Riskerna i anslutning till organisationsverksamheten ska alltid fyllas i. 10. Uppskattning av utvecklingen i framtiden Uppskatta kort de väsentliga ändringarna i verksamheten (till exempel om nya funktioner ska föras in och gamla avskaffas, personalförändringar, betydande inköp eller försäljningar, rättegångar och eventuella domar som rättsinstanserna ger), utvecklingsobjekt (till exempel utvidgningar av verksamheten eller nya verksamhetsformer) och framtida investeringar (till exempel nya verksamhetslokaler, förnyanden av datasystem, materialinvesteringar, reparationer osv.). Typiska avsättningar är utgifter som hänför sig till pensionsansvar och som realiseras i framtiden eller till exempel en eventuell utgift som hänför sig till en framtida skyldighet (t.ex. rättegång) vars realisering, realiseringstidpunkt eller slutgiltiga belopp inte kan uppskattas med säkerhet. Specificera långfristigt och kortfristigt främmande kapital så att skulderna i anknytning till anläggningstillgångarna och övrigt långfristigt och kortfristigt främmande kapital framgår av specifikationen. 8. Skillnader mellan återanskaffningsvärden och bokföringsvärden 9

10 4. 4. RAY 3768 Utredning om kursverksamhet Samtliga understödstagare som ordnar öppna kurser eller internatkurser ska fylla i blanketten om kursverksamhet. Sådana kurser är till exempel kurser i anpassningsträning, förstainfo-kurser och kurser i krishjälp. Med kursverksamhet avses inte utbildnings- eller klubbverksamhet. 1. Uppgifter om understödstagaren Fyll i de aktuella kontaktuppgifterna. Med FOnummer avses en företags- eller organisationsidentifikation som myndigheterna tilldelar ett företag eller en organisation när det eller den registreras i handels- och stiftelseregistret eller vissa register inom Skatteförvaltningen. Organisationsnumret är en identifikation som RAY tilldelar och som identifierar understödstagaren. Organisationsnumret framgår av understödsbeslutet. 2. Kurser som fullföljs med hjälp av RAY-understöd Uppge varje kurs som ordnats med hjälp av RAYunderstöd på en egen rad och fyll i de uppgifter som krävs. Om det har ordnats flera kurser för samma målgrupp, ska blanketten fyllas i separat för varje kurs i kronologisk ordning på egna rader. Med totala kostnader för kursen avses samtliga kostnader som kursen orsakat (till exempel inkvartering, måltider, personal, material, övrigt program). 3. Personal Ange uppgifterna om varje personalrepresentant som deltagit i kursen på en egen rad. Om personens lön delvis har betalats på annat sätt än med hjälp av RAY-understöd, ska för denna del uppgifter om finansieringens procentuella andel upges samt namnet på finansiären/finansiärerna (till exempel RAY-finansiering 80 %, understöd som Åbo stad har beviljat 20 %). Koppla ihop personaluppgifterna med kurserna med hjälp av kursnumreringen på första sidan. 5. RAY 3757A Utredning om B-understöd Med den här blanketten utreds endast B-understöd som hänför sig till bostadsanskaffningar. Övriga B-understöd utreds med blankett RAY Uppgifter om understödstagaren Fyll i de aktuella kontaktuppgifterna. Med FOnummer avses en företags- eller organisationsidentifikation som myndigheterna tilldelar ett företag eller en organisation när det eller den registreras i handels- och stiftelseregistret eller vissa register inom Skatteförvaltningen. Organisationsnumret är en identifikation som RAY tilldelar och som identifierar understödstagaren. Organisationsnumret framgår av understödsbeslutet. Med objektnummer avses understödsobjektets nummer (till exempel AK1 eller C1). 2. Uppgifter om bostadsanskaffningar som genomförts med hjälp av understödet Fyll i uppgifterna om anskaffningen och objektets användningsändamål (till exempel anskaffning av bostad inom ramen för programmet för att minska långtidsbostadslösheten i huvudstadsregionen). Om användningsändamålet har ändrats anges användningsändamålet på årets sista dag (den 31 december). Besvara frågorna om serviceverksamheten. Om verksamheten i de understödda lokalerna har överlåtits för att skötas av utomstående, ska det här utredas på blanketten. 3. Uppgifter om bostadsanskaffningar Fyll i de önskade uppgifterna på blanketten särskilt för varje objekt. 10

11 5. Exempel: Lägenhetstyp Antal, st. Bostadsaktie 45 m 2 1 Ort Helsingfors Köpepris Kapitalöverföringsskatt+ renoveringskostnader o.d. kostnader, handikappbostad Bostadsaktie 1 Vanda ungdomsbostad 60 m 2 Användningsändamål Anskaffningspris, Understödsandel, Sammanlagt I exemplet har understödstagarens understödsandel för bostadsanskaffningar varit 50 procent. Kostnaderna för kapitalöverföringsskatt och renoveringar räknas in i anskaffningspriset. 4. Uppgifter om sålda lägenheter Exempel: Lägenhetstyp Antal, st. Ort Köpepris, Under stöds-% Understödda kostnader Försäljningspris, Understödsandel, Bostadsaktie 60 m 2 1 Kuopio % ,0 fortsätter i en separat bilaga Sammanlagt I exemplet har RAY gett understödstagaren finansiering för ett objekt värt euro. Understödsprocenten har varit 70, vilket motsvarar euro. Understödstagaren har själv investerat euro i bland annat renoveringen av lägenheten. Då har lägenhetens inköpspris uppgått till euro, vilket betyder att den verkliga understödsprocenten har varit / = 58,33 procent. Senare har lägenhetens försäljningspris varit euro. När den här summan multipliceras med 58,33 procent är resultatet det verkliga understödsbeloppet i euro, dvs euro. Om understödstagaren anskaffar ett nytt objekt som får understöd, ska understödstagaren ange minst så mycket understödda kostnader att deras belopp motsvarar den här summan. 11

12 5. 5. Understöd som kunnat användas och som har använts under redovisningsåret Understöd som betalats under redovisningsåret, Oanvänt understöd som överförts från föregående år, Understödsandelen för lägenheter som har sålts under redovisningsåret, Det sammanlagda understödet som kunnat användas, Understöd som använts under redovisningsåret, (punkt 3, understödsandelen sammanlagt) Oanvänt understöd som överförs till följande år, Analysen ovan visar att understödstagaren har resultatregleringar, dvs. skulder på euro till RAY. Understödstagaren ska med andra ord följande år lägga fram för RAY minst så mycket godkända kostnader att deras belopp motsvarar denna summa. Om exempelanalysen ovan visade ett negativt resultat, skulle understödstagaren ha resultatregleringar, dvs. fordringar på RAY, om det fortfarande finns outtaget understöd för redovisningsåret eller om det i objektets understödsplan har föredragits understöd för objektet för kommande år. Understödstagaren ska anteckna det överförda beloppet under resultatregleringar i balansräkningen. Om det finns flera understöd som överförs kan dessa anges som ett belopp under resultatregleringarna i balansräkningen, men de olika typerna av resultatregleringar (fordringar och skulder) får inte kvittas mot varandra. Varje överfört belopp ska specificeras särskilt i noterna till bokslutet eller i bokslutsspecifikationerna och de ska stämma överens med de utredningsblanketter som läggs fram för RAY. 6. Tilläggsuppgifter: Fyll i nödvändiga tilläggsuppgifter och bilagor. 12

13 6. 6. RAY 3757 Utredning om B-understöd Med den här blanketten utreds de investeringsunderstöd som under redovisningsåret har använts för andra objekt än bostadsanskaffningar, som exempel understödstagarens verksamhetslokaler, ICT-system, maskin- och materialanskaffningar, byggande av stödbostäder osv. För bostadsanskaffningar används blanketten RAY 3757A. 1. Uppgifter om understödstagaren Fyll i de aktuella kontaktuppgifterna. Med FOnummer avses en företags- eller organisationsidentifikation som myndigheterna tilldelar ett företag eller en organisation när det eller den registreras i handels- och stiftelseregistret eller vissa register inom Skatteförvaltningen. Organisationsnumret är en identifikation som RAY tilldelar och som identifierar understödstagaren. Organisationsnumret framgår av understödsbeslutet. Med objektnummer avses understödsobjektets nummer (till exempel AK1 eller C1). 2. Uppgifter om projekt som fullföljts med hjälp av understödet Fyll i uppgifterna om projektet, beskriv projektet och ange dess användningsändamål som framgår av understödsbeslutet (till exempel anskaffning av verksamhetslokaler, datasystem för ekonomiförvaltningen). Fyll i också övriga önskade uppgifter. Besvara frågorna om serviceverksamheten. De punkter som inte hänför sig till understödsobjektet kan lämnas obeaktade. 3. Realiserade kostnader för investerings projektet enligt bokslutet Anteckna i tabellen över resultaträkning och balanskonton de realiserade investeringskostnaderna för redovisningsåret och tre föregående år (också anskaffningskostnaderna för samtliga olika investeringar, till exempel byggnadsanskaffning eller investering i datasystem) samt räntor, lösegendom och övriga kostnader. Om någon kostnadsgrupp saknas lämnas fältet tomt. 4. Understöd som kunnat användas och som har använts under redovisningsåret Exempel: Understöd som betalats under redovisningsåret, Understöd som överförts från föregående år, (resultatregleringar) Separatintäkter, Separatutgifter, Understöd som överförs till följande år, (resultatregleringar +/-) Oanvänt understöd som överförs till följande år, Analysen ovan visar att understödstagaren har resultatregleringar, dvs. skulder på euro till RAY. Understödstagaren ska med andra ord följande år lägga fram för RAY minst så mycket godkända kostnader att deras belopp motsvarar den här summan. Om exempelanalysen ovan gav ett negativt resultat, skulle understödstagaren ha resultatregleringar i form av fordringar på RAY, vilket innebär att understödstagarens kostnader hade uppstått degressivt. Understödstagaren ska anteckna det överförda beloppet under resultatregleringar i balansräkningen samt också ange det överförda beloppet i noterna till balansräkningen. Om det finns flera understöd som överförs kan dessa anges som ett belopp under resultatregleringar i balansräkningen, men de olika typerna av resultatregleringar (fordringar och skulder) får inte kvittas mot varandra. Varje överfört belopp ska specificeras särskilt i noterna till bokslutet eller i bokslutsspecifikationerna och de ska stämma överens med de utredningsblanketter som läggs fram för RAY. 5. Tilläggsuppgifter: Komplettera med nödvändiga tilläggsuppgifter och bilagor. 13

14 7. 7. RAY 3779 Utredning om semesterverksamhet 1. Uppgifter om understödstagaren Fyll i de aktuella kontaktuppgifterna. Med FOnummer avses en företags- eller organisationsidentifikation som myndigheterna tilldelar ett företag eller en organisation när det eller den registreras i handels- och stiftelseregistret eller vissa register inom Skatteförvaltningen. Organisationsnumret är en identifikation som RAY tilldelar och som identifierar understödstagaren. Organisationsnumret framgår av understödsbeslutet. 2. Redovisning för år Fyll i punkterna. 3. Utredning om semesterverksamhetens omfattning Fyll i uppgifterna om personer som varit på semester och om semesterdygnen. 4. Semesteransökningar under redovisningsåret Fyll i uppgifterna om allmänna ansökningar och specialansökningar. 5. Understöd som kunnat användas och som har använts under redovisningsåret Exempel: Understöd som betalats under redovisningsåret, Understöd som överförts från föregående år, (resultatregleringar) Separatintäkter, Separatutgifter, Understöd som överförs till följande år, (resultatregleringar /-) Analysen ovan visar att understödstagaren har resultatregleringar, dvs. skulder på euro till RAY. Understödstagaren ska med andra ord följande år lägga fram för RAY minst så mycket godkända utgifter att deras belopp motsvarar denna summa. Om exempelanalysen ovan hade ett negativt resultat, skulle understödstagaren ha resultatregleringar i form av fordringar på RAY, vilket innebär att understödstagarens kostnader hade uppstått degressivt. Understödstagaren ska anteckna det överförda beloppet under resultatregleringar i balansräkningen samt också ange det överförda beloppet i noterna till balansräkningen. Om det finns flera understöd som överförs kan dessa anges som ett belopp under resultatregleringar i balansräkningen, men de olika typerna av resultatregleringar (fordringar och skulder) får inte kvittas mot varandra. Varje överfört belopp ska specificeras särskilt i noterna till bokslutet eller i bokslutsspecifikationerna och de ska stämma överens med de utredningsblanketter som läggs fram för RAY. 6. Genomsnittligt semesterunderstöd under redovisningsåret Fyll i uppgifterna. 7. Specifikation av finansieringen av understödd semesterverksamhet Fyll i uppgifterna. 8. Specifikation av kostnaderna för semesterverksamheten Fyll i uppgifterna. Ange kostnaderna till följd av ordnandet av semesterverksamheten under punkt 9 Specifikation av kostnaderna för ordnandet av understödd semesterverksamhet. 9. Specifikation av kostnaderna för understödd semesterverksamhet Ange kostnaderna för ordnandet av semesterverksamheten (till exempel personalkostnader inklusive bikostnader, kostnader för kommunikation och information, IT-kostnader osv.). Understödstagaren ska beakta 13 2 mom. i understödslagen: 14

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Fiskeområdenas ekonomiförvaltningsprojekt I Mikko Airaksinen och Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K S I Ä 6 B /

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-729-6 (haftad) ISBN 978-952-213-730-2

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-731-9 (häftad) ISBN 978-952-213-732-6

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1254/2014 Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar Givet i Helsingfors den 18 december 2014 Skatteförvaltningen

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om fritt finansierade bostadsrättsbostäder och annat utvecklande av bostadsrättssystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till stiftelselag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny stiftelselag,

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för givningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn Innehåll Inledning 4 01 Rapportera till intressentgrupper gör upp en årsredovisning 5 02 Beakta olika intressentgruppers

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 9 januari 2006 Nr 1 5 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer

SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET

SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2002 FÖRFATTARE Oiva Myllyntaus ARBETSGRUPP Sisko Myöhänen Mauri Marjamäki Jaakko Paloposki Auli Valli-Lintu Karl-Erik Blomgren

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 16/2012

Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor Dnr FIVA 8/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag ALLMÄNNA FINANSIERINGSVILLKOR 1.1.2015 1 (10) Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 Stadens kontrollsystem... 4 1.1.1 Extern kontroll... 4 1.1.2 Intern kontroll... 4 1.2

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer