Utbildning för myndigheter statliga betalningar och lån. Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning för myndigheter statliga betalningar och lån. Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset"

Transkript

1 Utbildning för myndigheter statliga betalningar och lån Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset

2 Riksgälden Riksgälden (Riksgäldskontoret) (Swedish National Debt Office, SNDO) Bildades 1789 Myndighet under Finansdepartementet Ca 160 medarbetare Ca 70 procent har akademisk examen, de flesta i nationalekonomi eller finansiell ekonomi 54 procent kvinnor, 46 procent män

3 Riksgälden ansvarar för statens finansförvaltning Statens internbank: Cash Management Sköter statens betalningssystem, statens centralkonto (SCR), ansvarar för in- och utlåning till myndigheter m.fl., utbetalar anslagsmedel, säkrar myndigheternas valutaflöden Mål: effektiv likviditetsstyrning i staten Statsskuldsförvaltning: Debt Management Finansierar och förvaltar statsskulden genom att ge ut statspapper Mål: så låg kostnad som möjligt med beaktande av risk Garantier och krediter: Utfärdar statliga garantier och lån Mål: avgifterna ska på sikt motsvara kostnaderna Bankstöd: Ger lånegarantier, kapitaltillskott till solventa banker och stöd till banker i kris via stabilitetsfonden Mål: lindra effekterna av finanskrisen för svenska hushåll och företag

4 Betalningsmodellen Anita Nyqvist

5 Den statliga betalningsmodellen Statsskuldsförvaltning Hög automatiseringsgrad i betalningssystemet Bankkonton med saldo, t.ex. valutakonton Riksgälden behöver låna 100 kr SCR centralkonto i Riksbanken Ramavtal Bankkonton anslutna till SCR (SCR-flöde och räntebärande flöde) En myndighet tar emot en insättning på 400 kr En myndighet bemyndigar en betalning på 500 kr

6 Den statliga betalningsmodellen vad är det i ord? Riksgälden lånar den likviditet som behövs (statsskulden) Likviditeten hanteras över statens centralkonto i Riksbanken (SCR) Likviditetsanvändningen budgeteras i statsbudgeten som Beräknat lånebehov Centralkontot förs i SEK, betalningar i valuta måste växlas Riksgälden upphandlar betalningstjänster via ramavtalsbank Myndigheten kan förvalta likviditet (i SEK eller valuta) utanför centralkontot enligt regeringsbeslut Myndigheten disponerar pengar enligt villkoren i regleringsbrev Myndigheten ansvarar för sina bankkonton och betalningar

7 Varför ett centralkonto med betalningar hos myndigheten? Central pooling av likviditet är mycket kostnadseffektivt det minimerar det dagliga behovet av likviditet Minimeringen ger lägre räntekostnader, lägre risk Förvaltningen av de samlade likvidflödena kräver finansiell kompetens, ger djupare kunskap och högre kvalitet Användningen av kommersiella banktjänster minskar dyra statliga särlösningar, ändring och utveckling av gemensamma tjänster underlättas Myndigheten har incitamentet att använda effektiva banktjänster kan använda pengarna till annat

8 Statsbudgetens indelning Utgiftsområde (anslag) Minskning av anslagsbehållningar Summa utgifter Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto Kassamässig korrigering Summa Inkomsttyp (inkomsttitlar) Summa inkomster Beräknat lånebehov Summa Enligt budgetpropositionen 2009, Prop. 2008/09:1, volym 1

9 Den statliga betalningsmodellen Betalningar Statsskuldsförvaltning Hög automatiseringsgrad i betalningssystemet Bankkonton med saldo, t.ex. valutakonton Riksgälden behöver låna 100 kr SCR centralkonto i Riksbanken Ramavtal Bankkonton anslutna till SCR (SCR-flöde och räntebärande flöde) En myndighet tar emot en insättning på 400 kr En myndighet bemyndigar en betalning på 500 kr

10 Betalningar Samhällsbetalningar, transfereringar och bidrag såsom: - inbetalningar av skatter, tull, och avgifter - utbetalningar av pensioner, barnbidrag, stöd och andra förmåner Ca 90 % av alla betalningar Typiska kännetecken: små belopp, regelbundet återkommande, grundade på lagregler och myndighetsbeslut Finansiella betalningar - överföringar mellan konton, amorteringar, räntor Fakturabetalningar - köp av varor och tjänster Ca 8 % av alla betalningar

11 Betalningar ett led i genomförandet av politiska beslut Betalningarna och hur de utförs är viktigt för att säkert, effektivt och utan fördröjningar kunna genomföra politiska beslut om samhällsutveckling och välfärd Skatter Socialförsäkringar, Bidrag, Social service, Sjukvård Utbildning Driften av myndigheter etc.

12 Den statliga betalningsverksamheten sköts av myndigheterna Statsbudgetens utgifter 2008, miljoner SEK Statsbudgetens inkomster 2008, miljoner SEK Utestående lån 2008 till myndigheter, statliga bolag m.fl. (netto) miljoner SEK 240 myndigheter innehar bankkonton Staten använder tre ramavtalsbanker: Statens betalningar under 2008, miljoner SEK (1½ gånger BNP) Statens lånebehov 2008, miljoner SEK

13 De största betalningsmyndigheterna under 2008 Antal, milj In, mrdr kr Ut Motsvarar 81 % respektive 75 % av alla statliga betalningar

14 Statliga betalningsflöden per dag Miljarder kronor In- och utbetalningar per dag, Jan Febr Mar Apri Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Inbetalningar Utbetalningar

15 Statliga betalningsflöden, in- och utbetalningar oktober 2008 M iljard SEK Moms Överföring från AP-fonder Bolagsskatt Prel.skatt Överföring till AP-fonder IN P ension Barnbidrag UT Skatt till kommuner/landsting, Löner

16 Den statliga betalningsmodellen Statens centralkonto och SCR-flödena Statsskuldsförvaltning Hög automatiseringsgrad i betalningssystemet Bankkonton med saldo, t.ex. valutakonton Riksgälden behöver låna 100 kr SCR centralkonto i Riksbanken Ramavtal Bankkonton anslutna till SCR (SCR-flöde och räntebärande flöde) En myndighet tar emot en insättning på 400 kr En myndighet bemyndigar en betalning på 500 kr

17 Central likviditetshantering vad menar vi? Statens centralkonto ( koncernkonto /Cash pool/treasury Single Account (TSA)) Statens centralkonto (SCR) finns i Riksbanken och innehas av Riksgälden Internbanken utvecklar, upphandlar och förser myndigheterna med betalningssystem (infrastruktur) och betalningstjänster för effektiva och säkra betalningar i affärsbankerna (ramavtalsbankerna) Vi hämtar in och lämnar ut likviditet från SCR för att tömma eller täcka myndigheternas betalningar i ramavtalsbankerna Vi lånar (tar emot placeringar) till myndigheter, affärsverk och statliga bolag

18 Treasury Single Account modell Toppkonton (Riksgälden) T T TT T TTTT TTTTT TTTTTT TTTTTTTT TTTTTTTTT SCR (Statens centralkonto i Riksbanken) Affärsbanker (ramavtalsbanker) Myndigheterna lämnar betalningsuppdrag Riksgälden Penning- och obligationsmarknaden IN UT

19 Krav på betalningssystemet Systemet består av en kombination av regler, tekniska system och avtal med banker Regler, tekniska system och stora delar av avtalen med bankerna bildar tillsammans den infrastruktur som möjliggör betalningar till och från staten OBS! Det statliga betalningssystemet är alltså inte bara ett datasystem. Det statliga betalningssystemet ska: vara kostnadseffektivt ta hänsyn till statens redovisning och ge information om betalningarna skapa valfrihet och konkurrens för långsiktig effektivitet garantera hög säkerhet vid betalningar (Statens grundsyn enligt prop. 1992/93:100, bilaga 1, sid 132)

20 Det statliga betalningssystemet vilka aktörer deltar? hur ser infrastrukturen ut? Riksbanken med RIX-systemet Det kommersiella banksystemet Nordea SEB Swedbank Riksgälden Plusgiro BGC med bankgiro Betalare och mottagare Privatpersoner, företag m.fl. Myndigheter

21 SCR betalningar hur ser kontostrukturen ut? Avveckling tre ggr/dag Statens centralkonto i Riksbanken (SCR) Toppkonton i respektive ramavtalsbank Myndigheternas bankkonton i ramavtalsbankerna (2 600 bankkonton, varav 12 % är nettokonton) IN UT IN UT IN UT IN UT IN UT IN UT IN UT IN UT IN UT Skatter, uppbörd och transfereringar, betalningar för förvaltning (löner, hyror m.m.) Bank 1 Bank 2 Bank 3

22 Central likviditetsförvaltning hur går det till? Riksgälden följer dagligen myndigheternas in- och utbetalningar och ser till att inga över- eller underskott finns på konton i bankerna från en dag till nästa dag Myndigheternas samlade inbetalningar ska i första hand används för finansiering av utbetalningar samma dag Är inbetalningarna större än utbetalningarna placerar Riksgälden överskottet på kapitalmarknaden Är inbetalningarna mindre än utbetalningarna lånar Riksgälden på kapitalmarknaden för att eliminera underskottet

23 Daglig likviditetsförvaltning och en långsiktig skuldförvaltning Skuld Statsskuld utan direkt koppling i tid till faktiska betalningar. Tidigare ackumulerade underskott i betalningarna. Tid

24 Prognos och uppföljning Riksgälden har en databas med daglig betalningsinformation. Databasen används för: Underlag för prognoser av framtida likviditetsbehov baserat på dagligt utfall för förra året kompletterat med särskilda prognoser från ett 50-tal större myndigheter Genomförda betalningar ställt mot prognoserna Uppföljning av myndigheternas användning av banktjänster och kostnader

25 Ramavtalen som Riksgälden ansvarar för Björn Wallgren

26 Den statliga betalningsmodellen Ramavtal Statsskuldsförvaltning Hög automatiseringsgrad i betalningssystemet Bankkonton med saldo, t.ex. valutakonton Riksgälden behöver låna 100 kr SCR centralkonto i Riksbanken Ramavtal Bankkonton anslutna till SCR (SCR-flöde och räntebärande flöde) En myndighet tar emot en insättning på 400 kr En myndighet bemyndigar en betalning på 500 kr

27 Bakgrund till upphandling av ramavtal Riksgälden har regeringens uppdrag att ansvara för och vidareutveckla statens betalningsmodell: Upphandla och teckna ramavtal för betalningstjänster Kostnadseffektivitet Säkerhet Informationsbehov Valfrihet Konkurrensneutral Riksgälden upphandlar ramavtal för statens in- och utbetalningar åt ca 240 myndigheter.

28 Ramavtalen Riksgälden ansvarar för två ramavtal Betalkort-, resekonto- och inköpstjänster Avtalsperiod: 1 januari 2009 till 31 december år Betalningstjänster m.m. Avtalsperiod: 1 april 2007 till 31 mars Riksgälden håller på att upphandla ytterligare ett ramavtal En kortlösning kallad kontantkort (eng. Prepaid Card)

29 Ramavtalen, forts. Alla statliga myndigheter som ingår i den statliga redovisningen omfattas Det är obligatorisk för myndigheterna att använda Riksgäldens ramavtal. Affärsverken har möjlighet att avropa

30 Ramavtalen, forts. Myndigheterna köper betalningstjänster från bankerna och betalar med anslagsmedel Fördelar för myndigheten att avropa ramavtalen Myndigheten behöver inte lägga ner tid på att upphandla tjänsterna själva bara göra en utvärdering och avropa. Statens kostnader = ca kr per avropande myndighet. Konkurrens mellan bankerna leder till bättre service och lägre priser Utvecklingskostnaderna delas av flera parter Enhetliga och dokumenterade krav i ramavtalen.

31 Ramavtalen, forts. Statens totala kostnaden för banktjänsterna Statliga betalningar och kostnader Miljoner kr onor Antal K a l ky l Kostnader Antal betalningar År Totalt antal betalningar i miljoner Total kostnad i miljoner kronor Snittkostnad per betalning, i kronor 2,08 1,47 1,28 1,23 0,95 0,86

32 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

33 Betalningstjänster m.m. Lag (2007:1091) om offentlig upphandling innebär: Att avrop ska ske enligt rangordning eller förnyad konkurrensutsättning Vi har valt att kombinera kraven för att uppnå bästa pris för stort antal betalningar Rangordning av tjänsterna (ca 31 st) över 1 miljon transaktioner per år i en tjänst = förnyad konkurrensutsättning

34 Betalningstjänster m.m, fort. Betalningstjänster Infrastrukturtjänster Bankkonton Kundstöd, support och tillgänglighet Teknik och säkerhet Likviditetshantering och avveckling Återrapportering till Riksgälden

35 Statliga bankkonton Bankkonton

36 Valutakonto Skriftlig ansökan om valutakonto skickas till Riksgälden Myndigheten ska beskriva behovet av valutakonto och ange volymer Ränteberäkning sker. Ränta utbetalas till myndigheten kvartalsvis. Total i staten finns det ca 220 valuta konton (ca 170 EUR-konton) Myndigheten kan terminsäkra sin betalning via Riksgälden

37 Inbetalningstjänster Autogiro OCR-inbetalningar via Plusgirot eller Bankgirot Inbetalningar som inte är OCR (Manuella gireringar) Bankgiro inbetalningar och Total In Kortinlösen Dagskassor Internetbank Utlandsbetalningar

38 Internetbetalningar Följande myndigheter har en webbplats som medborgaren kan göra en inbetalning till myndigheten: Transportstyrelsen Bolagsverket Länsstyrelserna VHS CSN (ny från 2009) De använder antingen Direktbetalning och/eller Kortinlösen som betalningsalternativ.

39 Hur e-betalning via myndighetens webbplats fungerar Medborgare Myndighets webbshop Betalväxel Ramavtal Infratjänst 2003 Kammarkollegiet Dibs PayEx Betalningtjänst Ramavtal Betalningstjänster Riksgälden Swedbank Nordea SEB Kort (-inlösen) Direktbetalning Avstämning Backoffice Support

40 Utbetalningstjänster Leverantörsbetalningar via Plusgirot eller Bankgirot Utbetalningskort Löner och andra ersättningar Samhällsutbetalningar Internetbank Utlandsbetalningar

41 Bastjänstpaket Små och mindre myndigheter behöver endast en bank (bastjänstpaket) Syftar till att underlätta avrop för mindre myndigheter Inbetalningar Inbetalningar som inte är OCR (Manuella gireringar Utlandsbetalning Utbetalningar Leverantörsbetalningar Löner och andra ersättningar Utlandsbetalning

42 Hur en löneutbetalning fungerar inom staten Björn Wallgren

43 Utbetalning av lön Måndag Tisdag Tisdag Torsdag Fredag Fredag kväll/natt klockan 00:01 Klockan 09:00 Myndighet sammanställer och gör lönekörning Banken bokför beloppet på mottagarens konto med fredag som utbetalningsdag Utbetalningsfil skickas till bank Myndighet stämmer av och ger betalningsbem yndigande Mottagaren kan disponera pengarna Banken får likvid från Riksgälden Lägg särskilt märke till tidpunkterna 00:01 och 09:00 på fredag. Banken ligger ute med pengarna i 9 timmar eller längre om den anställda har sitt lönekonto hos en annan bank än banken som har utbetalningsuppdraget, skickar banken likviden till den andra banken på torsdagen. Dvs. banken ligger ute med pengarna en dag innan banken får likvid från Riksgälden.

44 Risk och sårbarhet Anita Nyqvist

45 Den statliga betalningsmodellen Risk och sårbarhet Statsskuldsförvaltning Hög automatiseringsgrad i betalningssystemet Bankkonton med saldo, t.ex. valutakonton Riksgälden behöver låna 100 kr SCR centralkonto i Riksbanken Ramavtal Bankkonton anslutna till SCR (SCR-flöde och räntebärande flöde) En myndighet tar emot en insättning på 400 kr En myndighet bemyndigar en betalning på 500 kr

46 Risk och sårbarhet vilka risker har vi uppmärksammat? Regeringsrapport 28 maj 2008 (finns på Identifierat fyra riskområden Staten är en stor kund i bankerna Statens betalningsmodell är komplex Viktigt med god intern styrning och kontroll Finansiella risker Vilka risker prioriterar vi just nu? Fullmakter Reservrutiner Komplexiteten i modellen, vi ska beskriva modellen och flödena, utbilda och identifiera möjligheterna att minska komplexiteten

47 Statistik Januari till december 2008

48 Betalningstjänster m.m. Stora betalningsvolymer: Det statliga betalningssystemet omslöt 2008: miljarder kronor 132 miljoner betalningar Kan jämföras med BNP: ca miljarder kronor Statsbudgeten: ca 780 miljarder kronor Statens skatteintäkter: ca 810 miljarder kronor

49 Betalningstjänster m.m, fort. Fördelningen i det statliga betalningssystemet, 2008: Inrikes Inbetalningar miljarder kronor 45 miljoner betalningar Utbetalningar miljarder kronor 86 miljoner betalningar Utrikes Inbetalningar 60 miljarder kronor 0,2 miljoner betalningar Utbetalningar 40 miljarder kronor 1,3 miljoner betalningar

50 Betalningstjänster m.m, fort. Ca 128 miljoner (97%) elektroniska betalningar Ca 10 miljoner (7,5%) autogiro Ca 21 miljoner (16%) OCR-inbetalningar Ca 7 miljoner (5%) leverantörsbetalningar Ca 3 miljoner (2,3%) manuella betalningar Ca 2 miljoner (1,5%) utbetalningskort Ca 0,7 miljoner (0,5%) manuella utbetalningar Ca 0,3 miljoner (0,3%) manuella inbetalningar Ca 0,8 miljoner (0,6%) kortinlösen transaktioner

51 Topp 15 i antal betalningar inrikes 2008 Myndighet Typ Antal Volym Försäkringskassan Avgående Vägverket Ankommande Skatteverket Ankommande Centrala studiestödsnämnden Ankommande Centrala studiestödsnämnden Avgående Skatteverket Avgående Statens pensionsverk Avgående Kronofogden Avgående Vägverket Avgående Försvarsmakten Avgående Försäkringskassan Ankommande Polisväsendet Avgående Polisväsendet Ankommande Kronofogden Ankommande Arbetsförmedlingen Avgående

52 Topp 15 i volym utrikes 2008 Myndighet Typ Antal Volym Kärnavfallsfonden Ankommande Premiepensionsmyndigheten Ankommande Skatteverket Ankommande Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Avgående Utrikesdepartementet Avgående Försäkringskassan Avgående Försvarets materielverk Avgående Skatteverket Avgående Banverket Avgående Tullverket Ankommande Riksgälden Ankommande Försvarets materielverk Ankommande Försvarsmakten Avgående Premiepensionsmyndigheten Avgående Luftfartsverket, affärsverk Ankommande

53 Statliga betalningars fördelning mellan banker, betalningsvolym Miljarder kronor Nordea Swedbank SEB Riksgälden

54 Statliga betalningars fördelning mellan banker, antal betalning Tusental Nordea SEB Swedbank

55 Risk och sårbarhet Fördjupande information

56 Staten är en stor kund i bankerna 240 myndigheter, bankkonton, 127 miljoner betalningar, miljarder Flera banker, sprida risker, exponering mot en enskild bank minskar Krav på rating, uppsägning i avtalet Krav på infrastruktur och betalningstjänster, men också på tillgänglighet, redundans i kommunikation och drift, information vid avbrott, övervakning och krishantering Det förekommer förseningar och avbrott i bankernas betalningsverksamhet, i myndigheternas system Åtgärder Identifiera, avropa och dokumentera reservrutiner för system, kommunikation och använda tjänster Använda standardtjänster, utreda vilka specialtjänster som fortfarande används och hur vi ska agera för att minska beroendet

57 Statens betalningsmodell är komplex Staten har en egen betalningsmodell (myndigheterna har en obegränsad dragningsrätt på SCR, koncernkontostruktur med nollsaldon) Modellen tillgodoser många krav och är svår att samordna (central likviditet, effektiva betalningar, information om betalningar, räntekontomodellen, uppdelning av betalningsflöden (ränteb/ej ränteb/övrigt), intern omföring i Riksgälden, verksamhetsindelning, bokföring under Avräkning med statsverket m.m.) Åtgärder Tydligare gränsdragning mellan Riksgälden och ESV Utreda hur kontostrukturen kan moderniseras (hur göra med den obegränsade dragningsrätten?) Utreda hur likviditetsstyrningen kan effektiviseras

58 Viktigt med god intern styrning och kontroll Korrekta betalningsuppdrag rätt tid, rätt belopp, rätt mottagare, bekräfta betalningsorder med bemyndigande, stämma av Behörig användning medarbetare med obegränsad dragningsrätt, avsevärt fler som skapar eller hanterar betalningsuppdragen Åtgärder Information och utbildning om de statliga regler som gäller vid utbetalning, vikten av rätt krav på och säkra system för betalningsuppdrag (särskilt vid ändringar i system) Utbildning om hur betalningssystemet fungerar och hur betalningar hanteras Införa regler för myndighetsledningens centrala ansvar att utse behöriga personer att företräda myndigheten utåt vid betalningar, särskilt viktigt vid betalningar över bankkonton anslutna till SCR Föreskrifter och allmänna råd om fullmakt vid betalningar tas in i Betalningsförordningen, utreda om fullmakten ska dokumenteras i ett registreringsbevis som en firmateckning, informera återkommande om behovet av god kontroll mot fullmakter Ersätta kvarvarande manuella betalningsuppdrag med elektroniska Kvalitetssäkra bankernas rutiner vid tilldelning, ändring av bankgironummer med flera åtgärder.

59 Finansiella risker Kontobehållning på Riksgäldens toppkonton, ca 1-2 miljarder kr Kontobehållning på myndigheternas bankkonton utanför den centrala likviditetshanteringen, ca 1,2 miljarder kr Kontobehållning på myndigheternas valutakonton, motsvarar ca 325 miljoner kr Kursrisker vid växling, ca 22 miljarder kr växlas per år till avistakurs (mest EUR, USD, JPY) Valutaterminer, ca 5 miljarder kr utestående Omsättningen på valutakontona, motsvarar ca 9 miljarder kr per år (mest EUR) Åtgärder Redovisa Riksgäldens kontobehållningar på toppkonton i balansräkningen Utreda behoven och möjligheterna att ha ett valutakoncernkonto i staten

60 Lånehanteringen m.m. Tommy Widell

61 Budgetlagen 20 Inom låneramar som riksdagen årligen fastställer får regeringen besluta att anläggningstillgångar ska finansieras med lån i Riksgälden 21 Inom en kreditram som riksdagen årligen fastställer får regeringen besluta att rörelsekapital ska finansieras med krediter i Riksgälden 23 För en viss myndighet eller för viss anskaffning kan riksdagen besluta kan riksdagen besluta att finansiering ska ske på annat sätt

62 INSTRUKTION FÖR RGK Utlåning och inlåning på konto MÅL: Att ge i första hand andra statliga myndigheter lån och placeringsmöjligheter - Så goda villkor som möjligt - Verksamhet får ej subventioneras

63 Likviditetsstyrning Utbetalning av anslagsmedel Administration av myndigheternas räntekonton Utlåning och inlåning till myndigheter, affärsverk och bolag Kvalificerad rådgivning till våra kunder Övergripande ansvar för kassahållningsfrågor Ansvar för statens betalningssystem Valutaterminer

64 Regelverk och styrning Regleringsbrev och andra regeringsbeslut Kapitalförsörjningsförordningen Anslagsförordningen Relationer till typisk myndighet Räntekonto med kredit (kreditram) Lån till anläggningstillgångar (låneram) Räntebelagda anslag

65 Regleringsbrevet utbetalningsplan 5.2 Utbetalningsplan Till Riksgäldskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp Summa Belopp angivna i tkr Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksgäldskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:12 ap.1 Förvaltningskostnader

66 Anslagsutbetalning Filer från Hermes läses in i SIBSYS Cirka 150 miljarder per år Tillförs räntekontona genom utbetalning/autogiro

67 Regleringsbrevet låne- och kreditramar 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl 20 budgetlagen) Räntekontokredit (enl 21 budgetlagen) Övriga kreditramar (enl 23 budgetlagen) Belopp angivna i tkr

68 In- och utlåning Lån/placering inte matchad på marknaden Normalt tecknas inga avtal Räntan speglar Riksgäldens upplåningskostnad I vissa fall tas avgifter ut Marknadsvärdering vid förtidsinlösen

69 Låne/Placeringsformer Typ Avista Kort dgr Lång 1-30 (40) år FR/RR Räntebas reporänta statsskuldväxlar statsobl/ssvx

70 INLÅNING (mdr) Myndigheter 120,2 Räntekonton 37,0 Premiereservsystemet 35,6 Stabilitetsfonden och Garantireserver (EKN,RGK,BKN) 29,0 Kärnavfallsfonden 12,7 Statliga bolag 1,8 Affärsverk 0,6 Totalt 122,6

71 UTLÅNING (mdr) Myndigheter 211,6 CSN 156,5 Infrastruktur m.m. 23,9 Lån anl.tillg. 21,6 Räntekonton 2,4 Affärsverk 8,1 Statliga bolag 21,4 Utlåning i valuta 66,2 Totalt 307,2 mdr

72 Den statliga betalningsmodellen Statsskuldsförvaltning Hög automatiseringsgrad i betalningssystemet Bankkonton med saldo, t.ex. valutakonton Riksgälden behöver inte låna 1 mkr SCR centralkonto i Riksbanken Ramavtal Bankkonton anslutna till SCR (SCR-flöde och räntebärande flöde) En myndighet amorterar 1 mkr En myndighet lånar 2 mkr

73 Den statliga betalningsmodellen Statsskuldsförvaltning Hög automatiseringsgrad i betalningssystemet Bankkonton med saldo, t.ex. valutakonton Riksgälden behöver låna 2 mkr SCR centralkonto i Riksbanken Ramavtal Bankkonton anslutna till SCR (SCR-flöde och räntebärande flöde) En myndighet amorterar 1 mkr Ett affärsverk lånar 2 mkr

74 Myndighetens räntekonto hos Riksgälden När myndigheten använder medel för betalningar i det räntebärande flödet påverkas saldot på räntekontot Information om myndighetens räntebärande flöde överförs till ett räntekonto hos Riksgälden för beräkning av ränta Myndigheten har en kreditram för räntekontot Konto Räntebärande flöde Räntekonto hos Riksgälden

75 Räntekurva Nollkupongränta Obl 2 Obl 1 Obl 3 Nominell (effektiv 30E/360) Jul-2009 Apr-2012 Dec-2014 Sep-2017 Jun-2020 Mar-2023 Dec-2025 Sep-2028 Jun-2031

76 Räntor 22 september 2009 Placeringar Lån 2 år 1,285 1,325 3 år 2,110 2,150 4 år 2,536 2,576 5 år 2,863 2,903 6 år 3,067 3,107 7 år 3,217 3,257 8 år 3,332 3,372 9 år 3,421 3, år 3,504 3,544

77 Bakgrund Vissa myndigheter har ett stort valutaberoende och har behov av att få tillgång till valutasäkring Små möjligheter och begränsad kompetens att hantera valutaflöden och valutarisker Problem att prognostisera budget och anslagsförbrukningen

78 Vad är en valutatermin? En valutatermin är en rättighet och skyldighet att köpa eller sälja valuta mot en annan: Till en förutbestämd kurs På en förutbestämd dag

79 Modell för terminssäkring 2. Terminsaffär RGK 3. Vid terminens förfall Likvid sätts in på myndighetens valutakonto Myndighet Bank 1. Avtal 4. Betalning Leverantör

80 Valutasäkring Terminskontrakt erbjuds i första hand i de valutor som ingår i riktmärkesportföljen dvs EUR, USD, CHF, GBP och JPY Initialt inga begränsningar vad gäller löptider eller belopp Ansökan om att få teckna valutaterminer görs hos Riksgälden Myndigheterna måste teckna avtal med Riksgäldskontoret Myndigheterna behöver ha tillgång till valutakonton

81 Fördelar Ökad planeringssäkerhet Samlad riskhantering inom staten LÅG RISK Effektivare valutahantering inom staten

82 Skuldförvaltning Statsskuld och lånebehov September 2009 Lisa Dohlvik

83 Statsskuld och lånebehov Man skulle önska. men så är inte fallet!

84 Mål för statsskuldsförvaltningen Målet är fastlagt i 5 lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning: Statens skuld ( ) skall förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Förvaltningen skall ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer. Tre aspekter (argument som inte kan kopplas till dessa är i princip ogiltiga i beslut om statsskuldspolitiken): Kostnad Risk Penningpolitikens krav

85 Statsskuldens utveckling

86 Statsskuldens andel av BNP % EMU-området Sverige

87 Belgien Frankrike Tyskland Portugal Statsskulden, % av BNP Snitt för eurozonen: 79.2 % Källa: OECD Danmark Finland Sverige Spanien Nederländerna Österrike England

88 Statsskuldens uppdelning Realskuld Skuld i utländsk valuta Nominell kronskuld 25,0% 60,0% 15,0%

89 Våra instrument Nominella statsobligationer Reala statsobligationer Statsskuldväxlar Obligationer i utländsk valuta Likviditetshantering

90 Hur vi lånar Återförsäljare Auktioner innebär att vi bestämmer instrument och löptid beroende på vårt finansieringsbehov och policy innebär att marknaden bestämmer räntan är en effektiv (resurssnål) försäljningsform som lämpar sig väl för hög grad av automatisering är en väl inarbetad och välkänd försäljningsform för svenska statspapper Syndikering

91 Likviditetsförvaltningen förändringar under en månad Mdkr On tap-försäljning av statsskuldväxlar Likviditetsväxlar Deposits Återköp av statsskuldväxlar Repor

92 SITS Samordnat IT-stöd för statliga betalningar Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset

93 Innehåll SITS Vad är? Din nytta av Så här använder du Saknar du några funktioner?

94 Vad är SITS? Samordnat IT-stöd för statliga betalningar SITS är ett affärssystem för uppföljning av statliga betalningar SITS utgör en viktig del i vår likviditetshantering och används för avveckling med bankerna Informationen i SITS ger oss ett betydelsefullt underlag som vi använder när vi gör ramavtalsavstämningar eller upphandlar nya ramavtal

95 Vad är SITS? forts. I SITS samlar vi information om alla myndigheters: Bankkonton In- och utbetalningar per dag Produktstatistik om vilka banktjänster myndigheten använder och kostnaderna för dessa Dessutom används SITS för att: Utföra stora internstatliga betalningar Stödja Riksgäldens prognosverksamhet Ni kan enbart ta av de uppgifter som rör er myndighet

96 Skillnad mellan SITS och SIBWebb SITS är ett statistik- och analysverktyg för dig som arbetar med Cash management och betalningar på en statlig myndighet SIBWebb fungerar som en internetbank och ni använder systemet för att hantera era anslag, lån och placeringar

97 Din nytta av SITS Du kan med hjälp av SITS på ett enkelt sätt hålla koll på din myndighets dagliga betalningar på era bankkonton. Du har tillgång till information om: Antal betalningar Betalningarnas volym Kostnaderna för betalningarna och de banktjänster som din myndighet använder Du kan dessutom hålla reda på din myndighets betalningsflöden i olika valutor, om det är aktuellt för din myndighet

Innehåll Mål och vision

Innehåll Mål och vision 2009 Innehåll Vi är statens finansförvaltning 1 Riksgäldsdirektören har ordet 2 Viktiga händelser 4 Statens internbank 6 Statsskuldsförvaltning 10 Garantier och krediter 18 Insättningsgaranti och investerarskydd

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

Riksgälden Årsredovisning

Riksgälden Årsredovisning 2014 Riksgälden Årsredovisning Innehåll INLEDNING 2 Statens centrala finansförvaltning 3 Viktiga händelser 2014 4 Riksgäldsdirektören har ordet RESULTATREDOVISNING 6 Statens internbank 10 Skuldförvaltning

Läs mer

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet en granskningsrapport från riksrevisionen Valuta för bistånds pengarna? tionella valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet rir 2014:19 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Statsupplåning Prognos och analys 21:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Tydliga tecken på ljusning 2 Budget mot balans 3 Budgetsaldot jämfört med statens finansiella sparande 6 Månadsprognoser

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

Samhällskonsekvensanalys för myndigheterna inom SOES

Samhällskonsekvensanalys för myndigheterna inom SOES Samverkansområdet Ekonomisk Säkerhet Datum Sida 1(54) Version 2013-12-19 1.0 Slutrapport: Samhällskonsekvensanalys för myndigheterna inom SOES Sida 2(54) Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND 3 1.2 MÅL OCH

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (39) Datum 2010-02-15. Diarienr 2009-3309. Utgåva Ver 1.0. Gemensamma rutiner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (39) Datum 2010-02-15. Diarienr 2009-3309. Utgåva Ver 1.0. Gemensamma rutiner. samhällsskydd och beredskap 1 (39) Gemensamma rutiner Uppdrag inom SOES samhällsskydd och beredskap 2 (39) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Inledning... 7 2.1 Bakgrund...7 2.2 Syfte...7 2.3

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till kapitalförsörjningsförordningen (10) ESV beslutade den 30 mars 2011.

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2015 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2015 Information om denna publikation lämnas av Lisa Marklund, tel 08-787 07 93 eller e-post: lisa.marklund@riksbank.se

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial 1 2013

AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING. RIX tertial 1 2013 AVDELNINGEN FÖR KAPITALFÖRVALTNING RIX tertial 1 2013 MAJ 2013 Denna rapport redovisar data från RIX Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar samt information kring deltagare, händelser och

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2013 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2013 Information om denna publikation lämnas av Jenny Mannent, tel 08-787 06 89 eller e-post: jenny.mannent@riksbank.se

Läs mer

Beroende och konsekvensanalys, finansiella tjänster. Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden

Beroende och konsekvensanalys, finansiella tjänster. Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden Beroende och konsekvensanalys, från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden 2007-07-05 Dnr 0021/2007 Beroende- konsekvensanalys, 2 Beroende- och konsekvensanalys, Förord Krisberedskapsmyndigheten, KBM,

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12 Statsupplåning Prognos och analys 2015:2 Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2 Måttlig global tillväxt 2 Stabil tillväxt i svensk ekonomi 3 Något lägre nettolånebehov 5 Prognosförändringar i nettolånebehovet

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern

Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern Sundsvalls kommun Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-29 Ersätter dokument Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern beslutad av Kommunfullmäktige 2010-02-22 705.

Läs mer

Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern

Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Diarienummer KS 2013-00178 Fastställt av KF 2013-04 (rev) Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

Recept på att starta företag. Din affärsidé ska helst kunna beskrivas med max två meningar. Det ska vara enkelt och tydligt.

Recept på att starta företag. Din affärsidé ska helst kunna beskrivas med max två meningar. Det ska vara enkelt och tydligt. Mobilbanken ung Mobilbanken ung för alla under 18 år. Mobilbanken ung är en mobilapp med enkla och smarta tjänster. Appen innehåller flera funktioner som gör det enkelt för ditt barn att hålla koll på

Läs mer

Fyra nya ramavtal klara

Fyra nya ramavtal klara Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 5 2007 Avtalsnytt nr 5 2007 Lyckad upphandling minskar statens kostnader Sid 6 Fyra nya ramavtal klara Tjänstefordon och förmånsbilar Fordonsförhyrning Flygresor

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2010 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2010 INFORMATION om denna publikation lämnas av Lena Strömberg, tel 08-787 06 86 eller e-post: lena.stromberg@riksbank.se

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Swedfund International AB

Swedfund International AB en granskningsrapport från riksrevisionen Swedfund International AB Är finansieringen av bolaget effektiv för staten? rir 2014:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Bankerna i Sverige Telefon: 08-453 44 00 E-post: info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se

Bankerna i Sverige Telefon: 08-453 44 00 E-post: info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Bankerna i Sverige Innehållsförteckning Den svenska finansmarknaden... 4 Bankstrukturen... 5 Bankernas funktion... 6 De stora bankkoncernerna... 7... 8 Övriga kreditmarknadsföretag... 9 Hushållens lån...10

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer