Utbildning för myndigheter statliga betalningar och lån. Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning för myndigheter statliga betalningar och lån. Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset"

Transkript

1 Utbildning för myndigheter statliga betalningar och lån Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset

2 Riksgälden Riksgälden (Riksgäldskontoret) (Swedish National Debt Office, SNDO) Bildades 1789 Myndighet under Finansdepartementet Ca 160 medarbetare Ca 70 procent har akademisk examen, de flesta i nationalekonomi eller finansiell ekonomi 54 procent kvinnor, 46 procent män

3 Riksgälden ansvarar för statens finansförvaltning Statens internbank: Cash Management Sköter statens betalningssystem, statens centralkonto (SCR), ansvarar för in- och utlåning till myndigheter m.fl., utbetalar anslagsmedel, säkrar myndigheternas valutaflöden Mål: effektiv likviditetsstyrning i staten Statsskuldsförvaltning: Debt Management Finansierar och förvaltar statsskulden genom att ge ut statspapper Mål: så låg kostnad som möjligt med beaktande av risk Garantier och krediter: Utfärdar statliga garantier och lån Mål: avgifterna ska på sikt motsvara kostnaderna Bankstöd: Ger lånegarantier, kapitaltillskott till solventa banker och stöd till banker i kris via stabilitetsfonden Mål: lindra effekterna av finanskrisen för svenska hushåll och företag

4 Betalningsmodellen Anita Nyqvist

5 Den statliga betalningsmodellen Statsskuldsförvaltning Hög automatiseringsgrad i betalningssystemet Bankkonton med saldo, t.ex. valutakonton Riksgälden behöver låna 100 kr SCR centralkonto i Riksbanken Ramavtal Bankkonton anslutna till SCR (SCR-flöde och räntebärande flöde) En myndighet tar emot en insättning på 400 kr En myndighet bemyndigar en betalning på 500 kr

6 Den statliga betalningsmodellen vad är det i ord? Riksgälden lånar den likviditet som behövs (statsskulden) Likviditeten hanteras över statens centralkonto i Riksbanken (SCR) Likviditetsanvändningen budgeteras i statsbudgeten som Beräknat lånebehov Centralkontot förs i SEK, betalningar i valuta måste växlas Riksgälden upphandlar betalningstjänster via ramavtalsbank Myndigheten kan förvalta likviditet (i SEK eller valuta) utanför centralkontot enligt regeringsbeslut Myndigheten disponerar pengar enligt villkoren i regleringsbrev Myndigheten ansvarar för sina bankkonton och betalningar

7 Varför ett centralkonto med betalningar hos myndigheten? Central pooling av likviditet är mycket kostnadseffektivt det minimerar det dagliga behovet av likviditet Minimeringen ger lägre räntekostnader, lägre risk Förvaltningen av de samlade likvidflödena kräver finansiell kompetens, ger djupare kunskap och högre kvalitet Användningen av kommersiella banktjänster minskar dyra statliga särlösningar, ändring och utveckling av gemensamma tjänster underlättas Myndigheten har incitamentet att använda effektiva banktjänster kan använda pengarna till annat

8 Statsbudgetens indelning Utgiftsområde (anslag) Minskning av anslagsbehållningar Summa utgifter Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto Kassamässig korrigering Summa Inkomsttyp (inkomsttitlar) Summa inkomster Beräknat lånebehov Summa Enligt budgetpropositionen 2009, Prop. 2008/09:1, volym 1

9 Den statliga betalningsmodellen Betalningar Statsskuldsförvaltning Hög automatiseringsgrad i betalningssystemet Bankkonton med saldo, t.ex. valutakonton Riksgälden behöver låna 100 kr SCR centralkonto i Riksbanken Ramavtal Bankkonton anslutna till SCR (SCR-flöde och räntebärande flöde) En myndighet tar emot en insättning på 400 kr En myndighet bemyndigar en betalning på 500 kr

10 Betalningar Samhällsbetalningar, transfereringar och bidrag såsom: - inbetalningar av skatter, tull, och avgifter - utbetalningar av pensioner, barnbidrag, stöd och andra förmåner Ca 90 % av alla betalningar Typiska kännetecken: små belopp, regelbundet återkommande, grundade på lagregler och myndighetsbeslut Finansiella betalningar - överföringar mellan konton, amorteringar, räntor Fakturabetalningar - köp av varor och tjänster Ca 8 % av alla betalningar

11 Betalningar ett led i genomförandet av politiska beslut Betalningarna och hur de utförs är viktigt för att säkert, effektivt och utan fördröjningar kunna genomföra politiska beslut om samhällsutveckling och välfärd Skatter Socialförsäkringar, Bidrag, Social service, Sjukvård Utbildning Driften av myndigheter etc.

12 Den statliga betalningsverksamheten sköts av myndigheterna Statsbudgetens utgifter 2008, miljoner SEK Statsbudgetens inkomster 2008, miljoner SEK Utestående lån 2008 till myndigheter, statliga bolag m.fl. (netto) miljoner SEK 240 myndigheter innehar bankkonton Staten använder tre ramavtalsbanker: Statens betalningar under 2008, miljoner SEK (1½ gånger BNP) Statens lånebehov 2008, miljoner SEK

13 De största betalningsmyndigheterna under 2008 Antal, milj In, mrdr kr Ut Motsvarar 81 % respektive 75 % av alla statliga betalningar

14 Statliga betalningsflöden per dag Miljarder kronor In- och utbetalningar per dag, Jan Febr Mar Apri Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Inbetalningar Utbetalningar

15 Statliga betalningsflöden, in- och utbetalningar oktober 2008 M iljard SEK Moms Överföring från AP-fonder Bolagsskatt Prel.skatt Överföring till AP-fonder IN P ension Barnbidrag UT Skatt till kommuner/landsting, Löner

16 Den statliga betalningsmodellen Statens centralkonto och SCR-flödena Statsskuldsförvaltning Hög automatiseringsgrad i betalningssystemet Bankkonton med saldo, t.ex. valutakonton Riksgälden behöver låna 100 kr SCR centralkonto i Riksbanken Ramavtal Bankkonton anslutna till SCR (SCR-flöde och räntebärande flöde) En myndighet tar emot en insättning på 400 kr En myndighet bemyndigar en betalning på 500 kr

17 Central likviditetshantering vad menar vi? Statens centralkonto ( koncernkonto /Cash pool/treasury Single Account (TSA)) Statens centralkonto (SCR) finns i Riksbanken och innehas av Riksgälden Internbanken utvecklar, upphandlar och förser myndigheterna med betalningssystem (infrastruktur) och betalningstjänster för effektiva och säkra betalningar i affärsbankerna (ramavtalsbankerna) Vi hämtar in och lämnar ut likviditet från SCR för att tömma eller täcka myndigheternas betalningar i ramavtalsbankerna Vi lånar (tar emot placeringar) till myndigheter, affärsverk och statliga bolag

18 Treasury Single Account modell Toppkonton (Riksgälden) T T TT T TTTT TTTTT TTTTTT TTTTTTTT TTTTTTTTT SCR (Statens centralkonto i Riksbanken) Affärsbanker (ramavtalsbanker) Myndigheterna lämnar betalningsuppdrag Riksgälden Penning- och obligationsmarknaden IN UT

19 Krav på betalningssystemet Systemet består av en kombination av regler, tekniska system och avtal med banker Regler, tekniska system och stora delar av avtalen med bankerna bildar tillsammans den infrastruktur som möjliggör betalningar till och från staten OBS! Det statliga betalningssystemet är alltså inte bara ett datasystem. Det statliga betalningssystemet ska: vara kostnadseffektivt ta hänsyn till statens redovisning och ge information om betalningarna skapa valfrihet och konkurrens för långsiktig effektivitet garantera hög säkerhet vid betalningar (Statens grundsyn enligt prop. 1992/93:100, bilaga 1, sid 132)

20 Det statliga betalningssystemet vilka aktörer deltar? hur ser infrastrukturen ut? Riksbanken med RIX-systemet Det kommersiella banksystemet Nordea SEB Swedbank Riksgälden Plusgiro BGC med bankgiro Betalare och mottagare Privatpersoner, företag m.fl. Myndigheter

21 SCR betalningar hur ser kontostrukturen ut? Avveckling tre ggr/dag Statens centralkonto i Riksbanken (SCR) Toppkonton i respektive ramavtalsbank Myndigheternas bankkonton i ramavtalsbankerna (2 600 bankkonton, varav 12 % är nettokonton) IN UT IN UT IN UT IN UT IN UT IN UT IN UT IN UT IN UT Skatter, uppbörd och transfereringar, betalningar för förvaltning (löner, hyror m.m.) Bank 1 Bank 2 Bank 3

22 Central likviditetsförvaltning hur går det till? Riksgälden följer dagligen myndigheternas in- och utbetalningar och ser till att inga över- eller underskott finns på konton i bankerna från en dag till nästa dag Myndigheternas samlade inbetalningar ska i första hand används för finansiering av utbetalningar samma dag Är inbetalningarna större än utbetalningarna placerar Riksgälden överskottet på kapitalmarknaden Är inbetalningarna mindre än utbetalningarna lånar Riksgälden på kapitalmarknaden för att eliminera underskottet

23 Daglig likviditetsförvaltning och en långsiktig skuldförvaltning Skuld Statsskuld utan direkt koppling i tid till faktiska betalningar. Tidigare ackumulerade underskott i betalningarna. Tid

24 Prognos och uppföljning Riksgälden har en databas med daglig betalningsinformation. Databasen används för: Underlag för prognoser av framtida likviditetsbehov baserat på dagligt utfall för förra året kompletterat med särskilda prognoser från ett 50-tal större myndigheter Genomförda betalningar ställt mot prognoserna Uppföljning av myndigheternas användning av banktjänster och kostnader

25 Ramavtalen som Riksgälden ansvarar för Björn Wallgren

26 Den statliga betalningsmodellen Ramavtal Statsskuldsförvaltning Hög automatiseringsgrad i betalningssystemet Bankkonton med saldo, t.ex. valutakonton Riksgälden behöver låna 100 kr SCR centralkonto i Riksbanken Ramavtal Bankkonton anslutna till SCR (SCR-flöde och räntebärande flöde) En myndighet tar emot en insättning på 400 kr En myndighet bemyndigar en betalning på 500 kr

27 Bakgrund till upphandling av ramavtal Riksgälden har regeringens uppdrag att ansvara för och vidareutveckla statens betalningsmodell: Upphandla och teckna ramavtal för betalningstjänster Kostnadseffektivitet Säkerhet Informationsbehov Valfrihet Konkurrensneutral Riksgälden upphandlar ramavtal för statens in- och utbetalningar åt ca 240 myndigheter.

28 Ramavtalen Riksgälden ansvarar för två ramavtal Betalkort-, resekonto- och inköpstjänster Avtalsperiod: 1 januari 2009 till 31 december år Betalningstjänster m.m. Avtalsperiod: 1 april 2007 till 31 mars Riksgälden håller på att upphandla ytterligare ett ramavtal En kortlösning kallad kontantkort (eng. Prepaid Card)

29 Ramavtalen, forts. Alla statliga myndigheter som ingår i den statliga redovisningen omfattas Det är obligatorisk för myndigheterna att använda Riksgäldens ramavtal. Affärsverken har möjlighet att avropa

30 Ramavtalen, forts. Myndigheterna köper betalningstjänster från bankerna och betalar med anslagsmedel Fördelar för myndigheten att avropa ramavtalen Myndigheten behöver inte lägga ner tid på att upphandla tjänsterna själva bara göra en utvärdering och avropa. Statens kostnader = ca kr per avropande myndighet. Konkurrens mellan bankerna leder till bättre service och lägre priser Utvecklingskostnaderna delas av flera parter Enhetliga och dokumenterade krav i ramavtalen.

31 Ramavtalen, forts. Statens totala kostnaden för banktjänsterna Statliga betalningar och kostnader Miljoner kr onor Antal K a l ky l Kostnader Antal betalningar År Totalt antal betalningar i miljoner Total kostnad i miljoner kronor Snittkostnad per betalning, i kronor 2,08 1,47 1,28 1,23 0,95 0,86

32 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

33 Betalningstjänster m.m. Lag (2007:1091) om offentlig upphandling innebär: Att avrop ska ske enligt rangordning eller förnyad konkurrensutsättning Vi har valt att kombinera kraven för att uppnå bästa pris för stort antal betalningar Rangordning av tjänsterna (ca 31 st) över 1 miljon transaktioner per år i en tjänst = förnyad konkurrensutsättning

34 Betalningstjänster m.m, fort. Betalningstjänster Infrastrukturtjänster Bankkonton Kundstöd, support och tillgänglighet Teknik och säkerhet Likviditetshantering och avveckling Återrapportering till Riksgälden

35 Statliga bankkonton Bankkonton

36 Valutakonto Skriftlig ansökan om valutakonto skickas till Riksgälden Myndigheten ska beskriva behovet av valutakonto och ange volymer Ränteberäkning sker. Ränta utbetalas till myndigheten kvartalsvis. Total i staten finns det ca 220 valuta konton (ca 170 EUR-konton) Myndigheten kan terminsäkra sin betalning via Riksgälden

37 Inbetalningstjänster Autogiro OCR-inbetalningar via Plusgirot eller Bankgirot Inbetalningar som inte är OCR (Manuella gireringar) Bankgiro inbetalningar och Total In Kortinlösen Dagskassor Internetbank Utlandsbetalningar

38 Internetbetalningar Följande myndigheter har en webbplats som medborgaren kan göra en inbetalning till myndigheten: Transportstyrelsen Bolagsverket Länsstyrelserna VHS CSN (ny från 2009) De använder antingen Direktbetalning och/eller Kortinlösen som betalningsalternativ.

39 Hur e-betalning via myndighetens webbplats fungerar Medborgare Myndighets webbshop Betalväxel Ramavtal Infratjänst 2003 Kammarkollegiet Dibs PayEx Betalningtjänst Ramavtal Betalningstjänster Riksgälden Swedbank Nordea SEB Kort (-inlösen) Direktbetalning Avstämning Backoffice Support

40 Utbetalningstjänster Leverantörsbetalningar via Plusgirot eller Bankgirot Utbetalningskort Löner och andra ersättningar Samhällsutbetalningar Internetbank Utlandsbetalningar

41 Bastjänstpaket Små och mindre myndigheter behöver endast en bank (bastjänstpaket) Syftar till att underlätta avrop för mindre myndigheter Inbetalningar Inbetalningar som inte är OCR (Manuella gireringar Utlandsbetalning Utbetalningar Leverantörsbetalningar Löner och andra ersättningar Utlandsbetalning

42 Hur en löneutbetalning fungerar inom staten Björn Wallgren

43 Utbetalning av lön Måndag Tisdag Tisdag Torsdag Fredag Fredag kväll/natt klockan 00:01 Klockan 09:00 Myndighet sammanställer och gör lönekörning Banken bokför beloppet på mottagarens konto med fredag som utbetalningsdag Utbetalningsfil skickas till bank Myndighet stämmer av och ger betalningsbem yndigande Mottagaren kan disponera pengarna Banken får likvid från Riksgälden Lägg särskilt märke till tidpunkterna 00:01 och 09:00 på fredag. Banken ligger ute med pengarna i 9 timmar eller längre om den anställda har sitt lönekonto hos en annan bank än banken som har utbetalningsuppdraget, skickar banken likviden till den andra banken på torsdagen. Dvs. banken ligger ute med pengarna en dag innan banken får likvid från Riksgälden.

44 Risk och sårbarhet Anita Nyqvist

45 Den statliga betalningsmodellen Risk och sårbarhet Statsskuldsförvaltning Hög automatiseringsgrad i betalningssystemet Bankkonton med saldo, t.ex. valutakonton Riksgälden behöver låna 100 kr SCR centralkonto i Riksbanken Ramavtal Bankkonton anslutna till SCR (SCR-flöde och räntebärande flöde) En myndighet tar emot en insättning på 400 kr En myndighet bemyndigar en betalning på 500 kr

46 Risk och sårbarhet vilka risker har vi uppmärksammat? Regeringsrapport 28 maj 2008 (finns på Identifierat fyra riskområden Staten är en stor kund i bankerna Statens betalningsmodell är komplex Viktigt med god intern styrning och kontroll Finansiella risker Vilka risker prioriterar vi just nu? Fullmakter Reservrutiner Komplexiteten i modellen, vi ska beskriva modellen och flödena, utbilda och identifiera möjligheterna att minska komplexiteten

47 Statistik Januari till december 2008

48 Betalningstjänster m.m. Stora betalningsvolymer: Det statliga betalningssystemet omslöt 2008: miljarder kronor 132 miljoner betalningar Kan jämföras med BNP: ca miljarder kronor Statsbudgeten: ca 780 miljarder kronor Statens skatteintäkter: ca 810 miljarder kronor

49 Betalningstjänster m.m, fort. Fördelningen i det statliga betalningssystemet, 2008: Inrikes Inbetalningar miljarder kronor 45 miljoner betalningar Utbetalningar miljarder kronor 86 miljoner betalningar Utrikes Inbetalningar 60 miljarder kronor 0,2 miljoner betalningar Utbetalningar 40 miljarder kronor 1,3 miljoner betalningar

50 Betalningstjänster m.m, fort. Ca 128 miljoner (97%) elektroniska betalningar Ca 10 miljoner (7,5%) autogiro Ca 21 miljoner (16%) OCR-inbetalningar Ca 7 miljoner (5%) leverantörsbetalningar Ca 3 miljoner (2,3%) manuella betalningar Ca 2 miljoner (1,5%) utbetalningskort Ca 0,7 miljoner (0,5%) manuella utbetalningar Ca 0,3 miljoner (0,3%) manuella inbetalningar Ca 0,8 miljoner (0,6%) kortinlösen transaktioner

51 Topp 15 i antal betalningar inrikes 2008 Myndighet Typ Antal Volym Försäkringskassan Avgående Vägverket Ankommande Skatteverket Ankommande Centrala studiestödsnämnden Ankommande Centrala studiestödsnämnden Avgående Skatteverket Avgående Statens pensionsverk Avgående Kronofogden Avgående Vägverket Avgående Försvarsmakten Avgående Försäkringskassan Ankommande Polisväsendet Avgående Polisväsendet Ankommande Kronofogden Ankommande Arbetsförmedlingen Avgående

52 Topp 15 i volym utrikes 2008 Myndighet Typ Antal Volym Kärnavfallsfonden Ankommande Premiepensionsmyndigheten Ankommande Skatteverket Ankommande Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Avgående Utrikesdepartementet Avgående Försäkringskassan Avgående Försvarets materielverk Avgående Skatteverket Avgående Banverket Avgående Tullverket Ankommande Riksgälden Ankommande Försvarets materielverk Ankommande Försvarsmakten Avgående Premiepensionsmyndigheten Avgående Luftfartsverket, affärsverk Ankommande

53 Statliga betalningars fördelning mellan banker, betalningsvolym Miljarder kronor Nordea Swedbank SEB Riksgälden

54 Statliga betalningars fördelning mellan banker, antal betalning Tusental Nordea SEB Swedbank

55 Risk och sårbarhet Fördjupande information

56 Staten är en stor kund i bankerna 240 myndigheter, bankkonton, 127 miljoner betalningar, miljarder Flera banker, sprida risker, exponering mot en enskild bank minskar Krav på rating, uppsägning i avtalet Krav på infrastruktur och betalningstjänster, men också på tillgänglighet, redundans i kommunikation och drift, information vid avbrott, övervakning och krishantering Det förekommer förseningar och avbrott i bankernas betalningsverksamhet, i myndigheternas system Åtgärder Identifiera, avropa och dokumentera reservrutiner för system, kommunikation och använda tjänster Använda standardtjänster, utreda vilka specialtjänster som fortfarande används och hur vi ska agera för att minska beroendet

57 Statens betalningsmodell är komplex Staten har en egen betalningsmodell (myndigheterna har en obegränsad dragningsrätt på SCR, koncernkontostruktur med nollsaldon) Modellen tillgodoser många krav och är svår att samordna (central likviditet, effektiva betalningar, information om betalningar, räntekontomodellen, uppdelning av betalningsflöden (ränteb/ej ränteb/övrigt), intern omföring i Riksgälden, verksamhetsindelning, bokföring under Avräkning med statsverket m.m.) Åtgärder Tydligare gränsdragning mellan Riksgälden och ESV Utreda hur kontostrukturen kan moderniseras (hur göra med den obegränsade dragningsrätten?) Utreda hur likviditetsstyrningen kan effektiviseras

58 Viktigt med god intern styrning och kontroll Korrekta betalningsuppdrag rätt tid, rätt belopp, rätt mottagare, bekräfta betalningsorder med bemyndigande, stämma av Behörig användning medarbetare med obegränsad dragningsrätt, avsevärt fler som skapar eller hanterar betalningsuppdragen Åtgärder Information och utbildning om de statliga regler som gäller vid utbetalning, vikten av rätt krav på och säkra system för betalningsuppdrag (särskilt vid ändringar i system) Utbildning om hur betalningssystemet fungerar och hur betalningar hanteras Införa regler för myndighetsledningens centrala ansvar att utse behöriga personer att företräda myndigheten utåt vid betalningar, särskilt viktigt vid betalningar över bankkonton anslutna till SCR Föreskrifter och allmänna råd om fullmakt vid betalningar tas in i Betalningsförordningen, utreda om fullmakten ska dokumenteras i ett registreringsbevis som en firmateckning, informera återkommande om behovet av god kontroll mot fullmakter Ersätta kvarvarande manuella betalningsuppdrag med elektroniska Kvalitetssäkra bankernas rutiner vid tilldelning, ändring av bankgironummer med flera åtgärder.

59 Finansiella risker Kontobehållning på Riksgäldens toppkonton, ca 1-2 miljarder kr Kontobehållning på myndigheternas bankkonton utanför den centrala likviditetshanteringen, ca 1,2 miljarder kr Kontobehållning på myndigheternas valutakonton, motsvarar ca 325 miljoner kr Kursrisker vid växling, ca 22 miljarder kr växlas per år till avistakurs (mest EUR, USD, JPY) Valutaterminer, ca 5 miljarder kr utestående Omsättningen på valutakontona, motsvarar ca 9 miljarder kr per år (mest EUR) Åtgärder Redovisa Riksgäldens kontobehållningar på toppkonton i balansräkningen Utreda behoven och möjligheterna att ha ett valutakoncernkonto i staten

60 Lånehanteringen m.m. Tommy Widell

61 Budgetlagen 20 Inom låneramar som riksdagen årligen fastställer får regeringen besluta att anläggningstillgångar ska finansieras med lån i Riksgälden 21 Inom en kreditram som riksdagen årligen fastställer får regeringen besluta att rörelsekapital ska finansieras med krediter i Riksgälden 23 För en viss myndighet eller för viss anskaffning kan riksdagen besluta kan riksdagen besluta att finansiering ska ske på annat sätt

62 INSTRUKTION FÖR RGK Utlåning och inlåning på konto MÅL: Att ge i första hand andra statliga myndigheter lån och placeringsmöjligheter - Så goda villkor som möjligt - Verksamhet får ej subventioneras

63 Likviditetsstyrning Utbetalning av anslagsmedel Administration av myndigheternas räntekonton Utlåning och inlåning till myndigheter, affärsverk och bolag Kvalificerad rådgivning till våra kunder Övergripande ansvar för kassahållningsfrågor Ansvar för statens betalningssystem Valutaterminer

64 Regelverk och styrning Regleringsbrev och andra regeringsbeslut Kapitalförsörjningsförordningen Anslagsförordningen Relationer till typisk myndighet Räntekonto med kredit (kreditram) Lån till anläggningstillgångar (låneram) Räntebelagda anslag

65 Regleringsbrevet utbetalningsplan 5.2 Utbetalningsplan Till Riksgäldskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp Summa Belopp angivna i tkr Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksgäldskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:12 ap.1 Förvaltningskostnader

66 Anslagsutbetalning Filer från Hermes läses in i SIBSYS Cirka 150 miljarder per år Tillförs räntekontona genom utbetalning/autogiro

67 Regleringsbrevet låne- och kreditramar 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl 20 budgetlagen) Räntekontokredit (enl 21 budgetlagen) Övriga kreditramar (enl 23 budgetlagen) Belopp angivna i tkr

68 In- och utlåning Lån/placering inte matchad på marknaden Normalt tecknas inga avtal Räntan speglar Riksgäldens upplåningskostnad I vissa fall tas avgifter ut Marknadsvärdering vid förtidsinlösen

69 Låne/Placeringsformer Typ Avista Kort dgr Lång 1-30 (40) år FR/RR Räntebas reporänta statsskuldväxlar statsobl/ssvx

70 INLÅNING (mdr) Myndigheter 120,2 Räntekonton 37,0 Premiereservsystemet 35,6 Stabilitetsfonden och Garantireserver (EKN,RGK,BKN) 29,0 Kärnavfallsfonden 12,7 Statliga bolag 1,8 Affärsverk 0,6 Totalt 122,6

71 UTLÅNING (mdr) Myndigheter 211,6 CSN 156,5 Infrastruktur m.m. 23,9 Lån anl.tillg. 21,6 Räntekonton 2,4 Affärsverk 8,1 Statliga bolag 21,4 Utlåning i valuta 66,2 Totalt 307,2 mdr

72 Den statliga betalningsmodellen Statsskuldsförvaltning Hög automatiseringsgrad i betalningssystemet Bankkonton med saldo, t.ex. valutakonton Riksgälden behöver inte låna 1 mkr SCR centralkonto i Riksbanken Ramavtal Bankkonton anslutna till SCR (SCR-flöde och räntebärande flöde) En myndighet amorterar 1 mkr En myndighet lånar 2 mkr

73 Den statliga betalningsmodellen Statsskuldsförvaltning Hög automatiseringsgrad i betalningssystemet Bankkonton med saldo, t.ex. valutakonton Riksgälden behöver låna 2 mkr SCR centralkonto i Riksbanken Ramavtal Bankkonton anslutna till SCR (SCR-flöde och räntebärande flöde) En myndighet amorterar 1 mkr Ett affärsverk lånar 2 mkr

74 Myndighetens räntekonto hos Riksgälden När myndigheten använder medel för betalningar i det räntebärande flödet påverkas saldot på räntekontot Information om myndighetens räntebärande flöde överförs till ett räntekonto hos Riksgälden för beräkning av ränta Myndigheten har en kreditram för räntekontot Konto Räntebärande flöde Räntekonto hos Riksgälden

75 Räntekurva Nollkupongränta Obl 2 Obl 1 Obl 3 Nominell (effektiv 30E/360) Jul-2009 Apr-2012 Dec-2014 Sep-2017 Jun-2020 Mar-2023 Dec-2025 Sep-2028 Jun-2031

76 Räntor 22 september 2009 Placeringar Lån 2 år 1,285 1,325 3 år 2,110 2,150 4 år 2,536 2,576 5 år 2,863 2,903 6 år 3,067 3,107 7 år 3,217 3,257 8 år 3,332 3,372 9 år 3,421 3, år 3,504 3,544

77 Bakgrund Vissa myndigheter har ett stort valutaberoende och har behov av att få tillgång till valutasäkring Små möjligheter och begränsad kompetens att hantera valutaflöden och valutarisker Problem att prognostisera budget och anslagsförbrukningen

78 Vad är en valutatermin? En valutatermin är en rättighet och skyldighet att köpa eller sälja valuta mot en annan: Till en förutbestämd kurs På en förutbestämd dag

79 Modell för terminssäkring 2. Terminsaffär RGK 3. Vid terminens förfall Likvid sätts in på myndighetens valutakonto Myndighet Bank 1. Avtal 4. Betalning Leverantör

80 Valutasäkring Terminskontrakt erbjuds i första hand i de valutor som ingår i riktmärkesportföljen dvs EUR, USD, CHF, GBP och JPY Initialt inga begränsningar vad gäller löptider eller belopp Ansökan om att få teckna valutaterminer görs hos Riksgälden Myndigheterna måste teckna avtal med Riksgäldskontoret Myndigheterna behöver ha tillgång till valutakonton

81 Fördelar Ökad planeringssäkerhet Samlad riskhantering inom staten LÅG RISK Effektivare valutahantering inom staten

82 Skuldförvaltning Statsskuld och lånebehov September 2009 Lisa Dohlvik

83 Statsskuld och lånebehov Man skulle önska. men så är inte fallet!

84 Mål för statsskuldsförvaltningen Målet är fastlagt i 5 lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning: Statens skuld ( ) skall förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Förvaltningen skall ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer. Tre aspekter (argument som inte kan kopplas till dessa är i princip ogiltiga i beslut om statsskuldspolitiken): Kostnad Risk Penningpolitikens krav

85 Statsskuldens utveckling

86 Statsskuldens andel av BNP % EMU-området Sverige

87 Belgien Frankrike Tyskland Portugal Statsskulden, % av BNP Snitt för eurozonen: 79.2 % Källa: OECD Danmark Finland Sverige Spanien Nederländerna Österrike England

88 Statsskuldens uppdelning Realskuld Skuld i utländsk valuta Nominell kronskuld 25,0% 60,0% 15,0%

89 Våra instrument Nominella statsobligationer Reala statsobligationer Statsskuldväxlar Obligationer i utländsk valuta Likviditetshantering

90 Hur vi lånar Återförsäljare Auktioner innebär att vi bestämmer instrument och löptid beroende på vårt finansieringsbehov och policy innebär att marknaden bestämmer räntan är en effektiv (resurssnål) försäljningsform som lämpar sig väl för hög grad av automatisering är en väl inarbetad och välkänd försäljningsform för svenska statspapper Syndikering

91 Likviditetsförvaltningen förändringar under en månad Mdkr On tap-försäljning av statsskuldväxlar Likviditetsväxlar Deposits Återköp av statsskuldväxlar Repor

92 SITS Samordnat IT-stöd för statliga betalningar Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset

93 Innehåll SITS Vad är? Din nytta av Så här använder du Saknar du några funktioner?

94 Vad är SITS? Samordnat IT-stöd för statliga betalningar SITS är ett affärssystem för uppföljning av statliga betalningar SITS utgör en viktig del i vår likviditetshantering och används för avveckling med bankerna Informationen i SITS ger oss ett betydelsefullt underlag som vi använder när vi gör ramavtalsavstämningar eller upphandlar nya ramavtal

95 Vad är SITS? forts. I SITS samlar vi information om alla myndigheters: Bankkonton In- och utbetalningar per dag Produktstatistik om vilka banktjänster myndigheten använder och kostnaderna för dessa Dessutom används SITS för att: Utföra stora internstatliga betalningar Stödja Riksgäldens prognosverksamhet Ni kan enbart ta av de uppgifter som rör er myndighet

96 Skillnad mellan SITS och SIBWebb SITS är ett statistik- och analysverktyg för dig som arbetar med Cash management och betalningar på en statlig myndighet SIBWebb fungerar som en internetbank och ni använder systemet för att hantera era anslag, lån och placeringar

97 Din nytta av SITS Du kan med hjälp av SITS på ett enkelt sätt hålla koll på din myndighets dagliga betalningar på era bankkonton. Du har tillgång till information om: Antal betalningar Betalningarnas volym Kostnaderna för betalningarna och de banktjänster som din myndighet använder Du kan dessutom hålla reda på din myndighets betalningsflöden i olika valutor, om det är aktuellt för din myndighet

Upphandling av ramavtal avseende betalningstjänster m.m

Upphandling av ramavtal avseende betalningstjänster m.m Dnr 2009/1755 Upphandling av ramavtal avseende betalningstjänster m.m Innehåll 1 Statens betalningsmodell...2 1.1 Statens grundsyn och statliga regler...2 1.2 Aktörer i statens betalningsmodell...4 2 Grundprinciper

Läs mer

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 2015-03-12 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 Förvaltningen av statsskulden regleras i budgetlagen (2011:203), förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret och regeringens

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank

Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Till kunder i Statens internbank 2012-04-16 Snabbare uttag och insättningar på konton i Statens internbank Den 21 maj 2012 går Riksgälden med i Bankgirots dataclearing. Det är ett led i vårt arbete med

Läs mer

Utbildning. Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m.

Utbildning. Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m. Utbildning Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m. Jan Maarten Dijkgraaf Okt. 2010 Innehåll Syfte Bakgrund & Strategi Intresseanmälan & Anbud Tilldelning & Rangordning Nyheter Utvärderingsmodellen

Läs mer

Finansdagen 5 april Ramavtal

Finansdagen 5 april Ramavtal Finansdagen 5 april Ramavtal Mikael Bergman Jan Maarten Dijkgraaf Tre ramavtal 1. Laddningsbara kort Leveransperiod 1 januari 2018 ICA Banken 3 + 1 år 2. Betalkort och resekonto Leveransperiod 1 januari

Läs mer

30 december 2011 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

30 december 2011 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar 3 december 11 Statsskuld från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 58 357 518 353 1 626 318 989 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

31 januari 2012 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

31 januari 2012 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar 31 januari 212 Statsskuld från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 7 848 341 18 1 8 474 66 169 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-12-11 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING =Prognosen för 2000 indikerar ett budgetöverskott på 88,1 miljarder kr. Justerat för tillfälliga betalningar beräknas ett överskott på ca 40 miljarder. =Prognosen

Läs mer

2010-09-22. Utvärderingsrapport. Upphandling av betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22. Utvärderingsrapport. Upphandling av betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter för statliga myndigheter 1( Upphandlande myndighet: Riksgälden Norrlandsgatan 15, 103 74 Stockholm Tel. 08-613 45 00 www.riksgalden.se 2(14) Innehåll 1 Allmänt om upphandlingen... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2

Läs mer

SAMLAD VERKSAMHET GER EFFEKTIV FINANSFÖRVALTNING

SAMLAD VERKSAMHET GER EFFEKTIV FINANSFÖRVALTNING SMLD VERKSMHET GER EFFEKTIV FINNSFÖRVLTNING Staten kan betraktas som en stor koncern där de olika myndigheterna utgör dotterbolag. I stora affärsdrivande koncerner är det vanligt att samordna och centralisera

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-11-09 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING =Riksgäldskontorets prognos för 2000 indikerar ett budgetöverskott på 84,7 miljarder kr. I föregående prognos beräknades överskottet bli 80 90 miljarder. Justerat

Läs mer

Riksgälden. Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009. Paul Pedersen Henrik Frizell

Riksgälden. Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009. Paul Pedersen Henrik Frizell Riksgälden Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009 Paul Pedersen Henrik Frizell Riksgäldens uppgifter Förvalta statsskulden till så låg kostnad som möjligt med beaktande av risken Ge statliga garantier och

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 juli 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 juni 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 januari 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens

1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens 1/7 Bilaga 11 - Statlig redovisning 1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens redovisning Den statliga redovisningen liknar på många sätt redovisningen hos företag. Det finns dock krav i den statliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 28 december 212 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 71 523 598 44 1 12 47 33 757 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 31 januari 213 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 119 462 939 985 1 239 51 27 742 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 3 april 212 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 2 44 298 34 1 46 528 961 767 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Regeringsuppdrag ESV 2007:43 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

STATENS LIKVIDITETSFÖRVALTNING

STATENS LIKVIDITETSFÖRVALTNING SSUPPLÅNING PROGNOS OCH NLYS 2005:1 SENS LIVIDIESÖRVLNING Riksgäldskontorets likviditetsförvaltning ska säkra att statens betalningar fullgörs i tid och bedrivas till så låga kostnader som möjligt med

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 mars 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 29 februari 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Regeringsbeslut 11 2016-11-24 Ku2016/02626/LS(delvis) Kulturdepartementet Valmyndigheten Box 12191 10225 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 december 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Gäller från den 1 januari 2015 tills vidare Vill du få mer information om våra priser eller våra erbjudanden är du välkommen att ringa Kundcenter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 22 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03285/A A2015/01040/A A2015/03257/SV (delvis) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 28 november 214 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 6 17 293 15 1 243 443 674 534 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 29 januari 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 29 juli 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 3 december 214 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 77 456 465 29 1 32 9 139 824 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer

Hantering av behörigheter. Instruktion för behörighetsadministratörer

Hantering av behörigheter. Instruktion för behörighetsadministratörer Hantering av behörigheter Instruktion för behörighetsadministratörer Innehåll. Översikt 2. Lägg till behörighet 3. Exempel steg -3 4. Visa och ändra behörighet 5. Bra att veta 6. Tillvalstjänster Välkommen

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:3)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:3) REGERINGSRAPPORT 1 (5) Hanteringsklass: Öppen 2014-11-14 Dnr 2014/1543 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 augusti 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 oktober 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 november 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 december 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank Internetbanken företag Möjligheternas internetbank Välkommen till gränslösa affärsmöjligheter Med internetbanken står dörren till banken alltid öppen för dig och företaget. Du når internetbanken via alla

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 4 Försvarsdepartementet 2009-12-17 Fö2009/2385/EPS (delvis) Fö2009/113/EPS m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Valuta för biståndspengarna?

Valuta för biståndspengarna? en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2014:19 Valuta för biståndspengarna? valutahantering i det internationella utvecklingssamarbetet valuta för biståndspengarna? valutahantering i det internationella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 januari 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 augusti 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-04-11 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING Riksgäldskontorets prognos är oförändrat 90 100 miljarder kr i budgetöverskott 2000. Justering för tillfälliga faktorer indikerar ett överskott på 5 15 miljarder

Läs mer

Översyn av statsskuldspolitiken

Översyn av statsskuldspolitiken Översyn av statsskuldspolitiken Kerstin Hessius 2014-02-19 Utredningens deltagare Kerstin Hessius, särskild utredare Sara Bergström, utredningssekreterare, Magnus Dahlberg, utredningssekreterare juridik

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd Regeringsbeslut II:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U/2016/05525/SF (delvis) U/2016/05625/SF Överklagandenämnden för studiestöd Box 110 871 23 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Statsskuldsräntor. 26 m.m.

Statsskuldsräntor. 26 m.m. Statsskuldsräntor 26 m.m. Förslag till statens budget för 2015 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.... 9 3 Räntor på

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017 Statsupplåning prognos och analys 2017:1 22 februari 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning och förvaltning av statsskulden Garantier och lån

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:91

Regeringens skrivelse 2011/12:91 Regeringens skrivelse 2011/12:91 Stärkt säkerhet i statens betalningar Skr. 2011/12:91 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Finansdepartementet)

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 28 april 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 maj 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 mars 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

Statsupplåning prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017

Statsupplåning prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017 Statsupplåning prognos och analys 2017:1 22 februari 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning och förvaltning av statsskulden Garantier och lån

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 mars 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-04-14 U2016/00923/UH U2016/01852/UH Försvarshögskolan Box 27805 11593 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Riksdagen

Läs mer

Statsskuldsräntor m.m.

Statsskuldsräntor m.m. Statsskuldsräntor m.m. 26 Förslag till statsbudget för 2002 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Inledning...9 3 Räntor på statsskulden...11 3.1 Prognos för

Läs mer

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Bankgruppens uppdrag Lösa redovisningsfrågor Informera inbetalare/kunder Uppdatera fakturorna med rätt betalningsinformation Uppdatera information

Läs mer

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Carl-Henrik Ottosson Annmarie Skoglund 2009-03-18 Innehåll Översikt Samband SCR, RTA och KAP Exempel på avstämningar - Balansavstämning - Flödesavstämning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 14 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02466/A A2016/00780/A A2016/01487/A m.fl. Se bilaga 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev

Läs mer

Statens upplåning i en överskottsmiljö

Statens upplåning i en överskottsmiljö Statens upplåning i en överskottsmiljö Sammanfattning av tal av Thomas Olofsson, upplåningschef på Riksgäldskontoret, på Nordeas Fixed Income Seminarium i Köpenhamn torsdagen den 18 maj 2006. Svenska staten

Läs mer

Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009

Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009 Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009 Låneformer Motparten får ta upp lån i svenska kronor inom den låneram som vid varje tidpunkt gäller enligt beslut av regeringen. För motparter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Regeringsbeslut II:10 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Box 308 10126 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten

Läs mer

Välkommen till eplusgiro!

Välkommen till eplusgiro! Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning

Läs mer

Riksgälden. Paul Pedersen Henrik Frizell

Riksgälden. Paul Pedersen Henrik Frizell Riksgälden Aktiespararträff Falkenberg 9 mars Paul Pedersen Henrik Frizell Riksgäldens uppgifter Förvalta statsskulden till så låg kostnad som möjligt jgmed beaktande av risken Ge statliga garantier och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till finanspolicy, antagna av KS 2009-11-24, rev. 2011-10-25, Ks 198

Tillämpningsanvisningar till finanspolicy, antagna av KS 2009-11-24, rev. 2011-10-25, Ks 198 Varbergs kommun 2011-10-25 (Rubriknummer samma som Finanspolicyn) Tillämpningsanvisningar till finanspolicy, antagna av KS 2009-11-24, rev. 2011-10-25, Ks 198 1 Bakgrund Ekonomikontoret har arbetat fram

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

2009-12-21 Fi2008/3614, Fi2009/1655, Fi2009/2747, m.fl. Sebilaga1. Skatteverket Solna strandväg 10 17194SOLNA

2009-12-21 Fi2008/3614, Fi2009/1655, Fi2009/2747, m.fl. Sebilaga1. Skatteverket Solna strandväg 10 17194SOLNA Regeringsbeslut I 15 Finansdepartementet 2009-12-21 Fi2008/3614, Fi2009/1655, Fi2009/2747, m.fl. Sebilaga1 Skatteverket Solna strandväg 10 17194SOLNA Regleringsbrev för budgetåret avseende Skatteverket

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Regeringsbeslut III 9 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 14 2016-12-20 Fi2016/04489/S3 Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten 1bilaga Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut IV:1 Utrikesdepartementet 2016-12-14 UD2016/21716/PLAN(delvis ) UD2016/21858/NIS Inspektionen för strategiska produkter Gullfossgatan 6 16490 Kista Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015

Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015 Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015 Låneformer Motparten får ta upp lån i svenska kronor inom den låneram som vid varje tidpunkt gäller enligt beslut av regeringen. För motparter som

Läs mer

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 Handledning Avräkning med statsverket Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Beslutsunderlag. Köp av statsobligationer. Förslag till direktionens beslut. Bakgrund. Överväganden

Beslutsunderlag. Köp av statsobligationer. Förslag till direktionens beslut. Bakgrund. Överväganden Beslutsunderlag DATUM: 2015-02-11 AVDELNING: Avdelningen för marknader SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut 21 2012-12-13 Ku2012/1873/MFI (slutligt) Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen

Läs mer

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa Regeringsbeslut 4-11-12 Ku/02715/KI Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 11149 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum för arkitektur och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Inspektionen för socialförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Inspektionen för socialförsäkringen Regeringsbeslut 2009-12-17 S2009/9929/SK(slutligt) Socialdepartementet Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

HUR OCH VARFÖR RIKSGÄLDS- KONTORET GÖR PROGNOSER ÖVER STATENS LÅNEBEHOV

HUR OCH VARFÖR RIKSGÄLDS- KONTORET GÖR PROGNOSER ÖVER STATENS LÅNEBEHOV HUR OCH VARFÖR RIKSGÄLDS- KONTORET GÖR PROGNOSER ÖVER STATENS LÅNEBEHOV Riksgäldskontorets lånebehovsprognoser ligger till grund för vår låneplanering. Årsprognoserna styr i första hand upplåningen på

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala Regeringsbeslut 9 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 75120 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

RAPPORT Dnr 2015/918. Utvärderingsrapport

RAPPORT Dnr 2015/918. Utvärderingsrapport RAPPORT 2016-05-09 Dnr 2015/918 Utvärderingsrapport Innehållsförteckning 1 Allmänt om upphandlingen... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Upphandlingens omfattning... 2 2 Prövning av kraven på tjänsterna...

Läs mer