Översyn av statsskuldspolitiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av statsskuldspolitiken"

Transkript

1 Översyn av statsskuldspolitiken Kerstin Hessius

2 Utredningens deltagare Kerstin Hessius, särskild utredare Sara Bergström, utredningssekreterare, Magnus Dahlberg, utredningssekreterare juridik Nebil Aho, Finansdepartementet Torbjörn Becker, Stockholm Institute of Transition Economics Peter Englund, Handelshögskolan Per Franzén, Finansdepartementet Lars Hörngren, Riksgälden Malin Omberg, Finansinspektionen (fr.o.m. sept. 2013) Åsa Pripp, Nordea Jonas Söderberg, Riksbanken Samira Rosen, Finansinspektionen (t.o.m. sept. 2013)

3 Översyn av statsskuldspolitiken Mdkr Statsskulden minskar Konsekvensberäkning,

4 Översyn av statsskuldspolitiken Överupplåna 1. Krisbuffert 2. Marknadens funktionssätt 3. Säkerställa god låneberedskap Överupplåna Allmän översyn 1. Översyn anpassning i budgetlagen av bestämmelserna om statens upplåning skuldförvaltning 2. Finanskriskommitténs förslag påverkar det? 3. Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende balansräkning påverkar det? 4. Riksgäldens likviditetsförvaltning 5. Processen för statsskuldsförvaltningen

5 Del 1 Överupplåna

6 upplåni ngsänd Allmän översyn 1. Krisbuffert Det blir bara en buffert om man har sparat till den, inte lånat upp den (refinansieringsbehov) Omöjligt att bestämma storleken på bufferten - skulle behöva vara gigantisk En kris kan också påverka tillgångarna i bufferten negativt Bedömning: Staten bör inte låna i syfte att inrätta en krisbuffert

7 2. Marknadens funktionssätt Vad gör statspapper unika? Låg kreditrisk Långa löptider Hög likviditet Låga transaktionskostnader Alternativ placering till kassa Fly till i kris

8 Har svenska statspapper unika egenskaper? Sverige har låg kreditrisk Hög likviditet låga transaktionskostnader Riksgälden tillför marknaden nya obligationer förutsägbart frekvent Marknadsgarantmarknad säkrar tvåvägspriser till investerare med liten spread Riksgälden marknadsgaranterna har gjort betydande investeringar i marknadens funktionssätt Sverige litet land med egen valuta

9 Svenska statspapper har hög likviditet i en internationell jämförelse Svenska statspapper har hög likviditet Australien Danmark Norge Nya Zeeland Sverige Benchmarklån, år , 5, 10, 30 2, 4, 6, 8, , Volym i tioåringen, mdkr Omsättningskvot 2,2 2 1,2 2 0,6 4 0,2 4 1,4 1 0,9 1 1,6 1 2,2 1 7,6 3 3,7 3 Antal återförsäljare _ 12 5 _ 8 Andel utländska investerare 69 % 34 % 63 % 63 % 36 % 2

10 Svenska statspapper har hög likviditet jämfört med andra värdepapper på marknaden Omsättningskvot i stats- bostadsobligationer, avista terminer, Antal gånger per år

11 upplåni ngsänd Allmän översyn Behövs svenska statspapper? Riskfri jämförelseränta Investeringsobjekt Ökar efterfrågan p.g.a regleringar Särskild roll i kris

12 Svenska statspapper är riskreducerande i livbolagens portföljer Investerare i svenska statspapper, andel av total volym,

13 Regleringar kan öka efterfrågan på statspapper CRD IV/CRR (Basel III) LCR: Buffert av likvida tillgångar för att möte utflödet av pengar under en 30 dagars period i stress Solvens 2 Matchning EMIR Central motpartsclearing, krav på att ställa säkerheter Likviditetskrav, kapitalkrav, löptider, säkerheter

14 upplåni ngsänd Allmän översyn Marknaden anpassar sig

15 upplåni ngsänd Allmän översyn 3. Säkerställa god låneberedskap Om statsskulden minskar kan befintliga marknader lånekanaler tunnas ut försvinna? Mdkr Statsskuldens utveckling, Mdkr Konsekvensberäkning,

16 upplåni ngsänd Allmän översyn Lånebehov kan svänga snabbt % Statsskuld som andel av BNP, Förändring i statsskuldskvoten %-enhet

17 Statens nettolånebehov har svängt Mdkr

18 Vad händer om staten har slutat att låna under en tid? Marknadsgarantsystemet försvinner övergår till ett förmedlingssystem Omsättningen sjunker prisbildningen försämras Transaktionskostnaderna ökar Svenska statspapper blir illikvida fungerar inte som referensränta Måste vårda marknaden för den är svår att återskapa om den en gång har släckts ned

19 Internationella erfarenheter Statsskulden utveckling, (mdkr procent)

20 Överupplåning för att säkerställa god låneberedskap Bedömning: Överupplåning möjliggör för staten att säkerställa en god låneberedskap genom att upprätthålla en fungerande statspappersmarknad behålla nödvändig kompentens infrastruktur för att låna i utländsk valuta Det nya upplåningsändet innebär inte ett utvidgat statsskuldspolitiskt uppdrag utan kan snarare ses som en tillämpning av det gällande målet för statsskuldsförvaltningen på en framtida situation (minskar framtida förväntade kostnader refinansieringsrisk).

21 upplåni ngsänd Allmän översyn Upplåningen kan i viss mån anpassas Statsskulden fördelad på olika skuldslag, 2013 Bruttoupplåning, Mdkr procent Mdkr

22 Överupplåning kan ses som en försäkring för staten att ha goda finansieringsmöjligheter i framtiden

23 Överupplåning kan bli aktuellt i framtiden Mdkr Konsekvensberäkning: statsskuldens utveckling i förhållande till miniminivå för statsskulden Andra hälften av 2020-talet

24 upplåni ngsänd Allmän översyn Överupplåning i praktiken Riksgälden fortsätter att emittera statsobligationer Upprätthåller volymerna Upplåningen koncentreras troligen till den tioåriga statsobligationen Volymen måste avgöras vid tidpunkten för beslutet att överupplåna

25 Överupplåning kan även komma de finansiella marknaderna till del Överupplåning handlar primärt om att säkerställa en god låneberedskap för staten men en väl fungerande statspappersmarknad bidrar även till att det finansiella systemet fungerar mer effektivt, inte minst genom att det blir mer robust mindre sårbart för störningar

26 Slutsats: upplåningsänd i budgetlagen Förslag: Med riksdagens bemyndigande ska regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Riksgälden få ta upp lån till staten i syfte att säkerställa en god låneberedskap Bedömning: Regeringen bör besluta om riktlinjer för statsskuldsförvaltningen

27 Mål placeringsriktlinjer för tillgångsförvaltningen Bedömning: Målet bör anges av riksdagen samtidigt med bemyndigandet om överupplåningen. Bedömning: Regeringen bör fastställa mer detaljerade placeringsriktlinjer Bedömning: Risken i förvaltningen bör minimeras samtidigt som avkastningen beaktas.

28 Överupplåning kan genomföras till begränsad kostnad risk Resultat av överupplåning (årligt) kostnad minus intäkt 3 januari december 2013 Procent

29 upplåni ngsänd Allmän översyn Ansvarig myndighet: Riksgälden Bedömning: Riksgälden bör ansvara för förvaltningen administrationen av de överupplånade medlen.

30 När till vad får de överupplånade medlen användas? Bedömning: Huvudregel bör endast få betala igen lånen när de förfaller. Bedömning: I en statsfinansiell krissituation bör medlen få tas i anspråk i förtid. Bedömning: En förtida avveckling av tillgångarna bör beslutas av riksdagen.

31 Del 2 En allmän översyn

32 5. Processen för statsskuldsförvaltningen Förslag: Regeringen ska besluta om riktlinjer minst var tredje år (i stället för varje år) Finns inte behov av att ompröva riktlinjerna mer frekvent under normala omständigheter Spara resurser i Riksgälden Regeringskansliet.

33

34 övergångsbestämmelser upplånin Allmän gsända översyn mål Ikraftträdan de konsekvens -analys Förslag: Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2016 Bedömning: Inga övergångsbestämmelser

35 Konsekvenser av utredningens förslag upplånin Allmän gsända översyn mål Ikraftträdan de konsekvens -analys Samhällsekonomiska konsekvenser Bedömning: Positiva samhällsekonomiska effekter Säkerställa god låneberedskap för staten Upprätthålla en fungerande statspappersmarknad Statsfinansiella konsekvenser Bedömning: Överupplåning kan genomföras till begränsad kostnad risk Bedömning: Ett längre tidsperspektiv i styrningen av statsskuldsförvaltningen (riktlinjebeslut mer sällan) sparar resurser hos Riksgälden Regeringskansliet, men statsfinansiellt försumbart

36 Övriga förslag 5 kap Budgetlagen

37 1. Översyn anpassning av bestämmelserna i 5 kap. budgetlagen Förslag Från årligt till ett stående bemyndigande (1 första satsen) Förenklad process föreslås Affärsverkens möjlighet till upplåning, m.m. bör utredas (2 ) Ingen ändring föreslås

38 1. Översyn anpassning av bestämmelserna i 5 kap. budgetlagen Förslag Ta bort bestämmelsen om statens användning av tillförda medel från Riksbanken (3 andra satsen) Bestämmelsen fyller ingen funktion Terminologiska systematiska anpassningar till övriga bestämmelser

39 2. FKK:s förslag om statliga åtgärder för likviditetesförsörjningen FKK:s förslag ger Riksbanken möjlighet att hantera en brist på statspapper genom att låna statspapper av Riksgälden Bedömning: Regeringens (Riksgäldens) möjlighet att emittera statspapper i likviditetsstödjande syfte bör behållas Kan ses som ett komplement till FKK:s föslag Bra med många verktyg i en krissituation FKK:s förslag kritiserades av Riksgälden Bedömning: Det bör inte införas några ytterligare regler kring medlens placering Den nuvarande ordningen där regeringen utfärdar riktlinjer för förvaltningen är tillfyllest

40 3. Riksbankens finansiella oberoende balansräkning (SOU 2013:9) Utredningen har inte kunnat identifiera något som skulle föranleda en ändring i budgetlagen Behandlar inte utredningens förslag

41 upplåni ngsänd Allmän översyn 4. Riksgäldens likviditetsförvaltning Statens betalningar är mycket ojämnt fördelade både över året inom månaden Mdkr Statens in- utbetalningar under en typmånad (mars 2013) Mdkr Statens nettolånebehov fördelat över året, Premiepensionsinsättningar & stora kupongbetalningar Vidareutlåning till Riksbanken Försäljning Vin & Sprit Försäljning Vasakronan Extra inbetalningar av skatt

42 upplåni ngsänd Allmän översyn 4. Likviditetsförvaltning, forts. Förslag: Ett bemyndigande att ta upp lån till staten inom ramen för den löpande likviditetsförvaltningen ska införas i budgetlagen. Ingen ändring i sak; kodifiering av nuvarande praxis Verksamheten utgör en väsentlig del av skuldförvaltningen kan periodvis omfatta stora belopp Avser bara lån som Riksgälden tar upp i förtid, inte Riksgäldens placeringar. Placeringarna regleras i regeringsformen.

Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9)

Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9) REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen Dnr 2013/469 2013-05-30 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9) (Fi2013/484) Sammanfattning

Läs mer

Underlag för utvärdering

Underlag för utvärdering Dnr 214/251 21 februari 214 Underlag för utvärdering Statsskuldens förvaltning 213 1 Underlag för utvärdering 213 1 Mål och utvärdering 1 1.1 Uppdrag 1 1.2 Ramverk för statsskuldsförvaltningen 1 2 Riksgäldens

Läs mer

Statsskuldens förvaltning

Statsskuldens förvaltning Dnr 2012/1672 27 september 2012 Statsskuldens förvaltning Förslag till riktlinjer 2013 2016 SAMMANFATTNING 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 2 1 Statsskuldens utveckling fram till 2016 2 FÖRSLAG TILL RIKTLINJER 2013 2016

Läs mer

Riksgälden Årsredovisning

Riksgälden Årsredovisning 2012 Riksgälden Årsredovisning Innehåll 2 3 4 5 8 16 20 22 24 27 29 33 54 55 56 Viktiga händelser 2012 Biträdande riksgäldsdirektören har ordet Vi är statens finansförvaltning Statens internbank Skuldförvaltning

Läs mer

Dnr 2013/376 22 februari 2013. Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2012

Dnr 2013/376 22 februari 2013. Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2012 Dnr 213/376 22 februari 213 Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 212 1 Innehåll 1 Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2 Statsskuldens kostnad och risk 2 2.1 Räntebetalningar på statsskulden

Läs mer

Riksgälden Årsredovisning

Riksgälden Årsredovisning 2014 Riksgälden Årsredovisning Innehåll INLEDNING 2 Statens centrala finansförvaltning 3 Viktiga händelser 2014 4 Riksgäldsdirektören har ordet RESULTATREDOVISNING 6 Statens internbank 10 Skuldförvaltning

Läs mer

Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk

Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk 2012-11-13 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-13136 Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Finansiell stabilitet 2012:1 S V E R I G E S R I K S B A N K

Finansiell stabilitet 2012:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Finansiell stabilitet 2:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

En reformerad budgetlag (SOU 2010:18)

En reformerad budgetlag (SOU 2010:18) REMISSVAR 2010-06-01 Dnr 2010/409 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM En reformerad budgetlag (SOU 2010:18) (Fi2010/1618) Sammanfattning Riksgälden bedömer att det förslag till ny budgetlag

Läs mer

Finans- och riskpolicy 2015

Finans- och riskpolicy 2015 Informationsklass: Öppen Finans- och riskpolicy 2015 Fastställd av Riksgäldens styrelse 2014-12-11, Dnr 2014/1400 Ändrad av Riksgäldens styrelse 2015-02-18 i Innehåll Inledning 3 1 Hantering av risker

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för statsskuldens förvaltning år 2000 1. Bilaga. 1 Sammanfattning... 3. 2 Inledning... 5

Innehåll. Riktlinjer för statsskuldens förvaltning år 2000 1. Bilaga. 1 Sammanfattning... 3. 2 Inledning... 5 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning år 2000 1 Innehåll Bilaga 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 3 Utgångspunkter för regeringens riktlinjer... 6 3.1 Skuldens sammansättning... 6 3.2 Kostnadsmått...

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Statsskuldsräntor. 26 m.m.

Statsskuldsräntor. 26 m.m. Statsskuldsräntor 26 m.m. Förslag till statens budget för 2016 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.... 9 3 Räntor på

Läs mer

Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet

Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet A N F Ö R A N D E Datum 2013-03-20 Talare Martin Andersson Möte Bank & Finans Outlook, Berns Salonger Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009 2013 2014:15

Regeringsuppdrag. Rapport Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009 2013 2014:15 Regeringsuppdrag Rapport Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009 2013 2014:15 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen (Ds 2003:49) (Fi2003/6595)

Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen (Ds 2003:49) (Fi2003/6595) REMISSVAR 2004-04-13 Dnr 2004/163 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen (Ds 2003:49) (Fi2003/6595) Sammanfattning

Läs mer

Upplåning för att tillgodose Riksbankens behov av valutareserv

Upplåning för att tillgodose Riksbankens behov av valutareserv Styrelsepromemoria Hanteringsklass: Öppen 1 (8) Dnr 2013-01-22 Upplåning för att tillgodose Riksbankens behov av valutareserv Förslag till styrelsebeslut: Styrelsen ger riksgäldsdirektören mandat att för

Läs mer

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm ANFÖRANDE DATUM: 2015-01-23 TALARE: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick PLATS: Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Dnr 2012/725 Statens garantier och krediter en riskanalys 15 maars 2012

Dnr 2012/725 Statens garantier och krediter en riskanalys 15 maars 2012 Dnrr 2012/725 Statens garantier och krediter en riskanalys 15 mars 2012 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 Bakgrund 2 Ett långsiktigt utvecklingsarbete 2 En relevant påbyggnad till ett redan väl utformat system

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2013 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2013 Information om denna publikation lämnas av Jenny Mannent, tel 08-787 06 89 eller e-post: jenny.mannent@riksbank.se

Läs mer

RIKSGÄLDSKONTORETS ÅRSREDOVISNING 2002

RIKSGÄLDSKONTORETS ÅRSREDOVISNING 2002 Dnr 2003/198 RIKSGÄLDSKONTORETS ÅRSREDOVISNING 2002 TILLIKA UNDERLAG FÖR UTVÄRDERING AV STATSSKULDSFÖRVALTNINGEN ÅTERRAPPORTERINGSKRAV TILL REGERINGEN...3 SAMMANFATTNING OCH SAMLAD UTVÄRDERING...4 RIKSGÄLDSKONTORETS

Läs mer

Innehåll Mål och vision

Innehåll Mål och vision 2009 Innehåll Vi är statens finansförvaltning 1 Riksgäldsdirektören har ordet 2 Viktiga händelser 4 Statens internbank 6 Statsskuldsförvaltning 10 Garantier och krediter 18 Insättningsgaranti och investerarskydd

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2015 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2015 Information om denna publikation lämnas av Lisa Marklund, tel 08-787 07 93 eller e-post: lisa.marklund@riksbank.se

Läs mer

Statens upplåning i en överskottsmiljö

Statens upplåning i en överskottsmiljö Statens upplåning i en överskottsmiljö Sammanfattning av tal av Thomas Olofsson, upplåningschef på Riksgäldskontoret, på Nordeas Fixed Income Seminarium i Köpenhamn torsdagen den 18 maj 2006. Svenska staten

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Statsupplåning Prognos och analys 21:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Tydliga tecken på ljusning 2 Budget mot balans 3 Budgetsaldot jämfört med statens finansiella sparande 6 Månadsprognoser

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2012 S v e r i g e S r i k S b a n k Rättelse 2012-10-02 till tabeller X, Y och Z i bilaga 1 Historiska data avseende användandet av olika betalningsinstrument (tabell X), korttransaktioner

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer