USER MANUAL. Svenska, English. Svea I.0 AIR COOLER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "USER MANUAL. Svenska, English. Svea I.0 AIR COOLER"

Transkript

1 USER MANUAL Svenska, English Svea I.0 AIR COOLER

2

3 Svenska Säkerhetsföreskrifter Produktöversikt...6 Användning Underhåll...9 Specifikationer Övrig information English Safety precautions Product overview...14 Operation Maintenance Specifications...18 Other information...19

4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den för framtida bruk. Om du följer dessa instruktioner kommer du ha glädje av produkten länge. Svenska Innan du ansluter enheten: Säkerställ att ditt vägguttags spänning motsvarar den spänning som anges på produktens typskylt (typskylten är placerad på baksidan av enheten). För att förhindra risk för elchock: Öppna aldrig höljet. Det finns inga delar som du som användare själv kan laga. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Reparationer av elektriska enheter får endast utföras av behörig servicepersonal. Felaktig reparation kan utsätta användaren och enheten för allvarlig fara. Använd inte produkten om den har en skadad kontakt eller sladd, eller efter att den tappats och skadats på något sätt. Gör du det kan det leda till elchock/personskador eller skador på egendom. Om strömsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerad servicepersonal för att undvika fara. Koppla inte från enheten genom att dra i sladden, dra i kontakten. Annars kan sladden eller enheten skadas. Tryck inte in föremål i några öppningar på enheten då skada på enheten och/eller elchock kan uppstå. Använd inte enheten till annat än det den är avsedd för. Sänk inte ned enheten i vatten eller annan vätska. Koppla alltid från enheten innan du utför rengöring och underhåll. Placera inte enheten nära värmeavgivande produkter, eller i direkt solljus. Använd inte enheten utomhus. Denna utrustning får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller har bristfällig erfarenhet eller kunskap. De ska ha lämplig tillsyn och ges tillräckliga instruktioner från en person som ansvarar för deras säkerhet, för att få använda utrustningen. 4

5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten. Använd inte utrustningen i närheten av bad, dusch eller pool. Använd inte utrustningen i närheten av explosiva eller lättantändliga gaser. Täck inte luftutsläppet eller andra delar av utrustningen. Utrustningen får inte placeras direkt nedanför ett eluttag. Den nominella strömmen på uttaget bör inte överskrida 10A. Använd endast utrustningen på en plan och stabil yta. Slå eller skaka inte enheten när den används, det kan orsaka stopp. Luta eller vält inte utrustningen när du flyttar den. Om du vill flytta den ska du använda handtagen och flytta den försiktigt för att undvika att spilla vatten från vattentanken. Om utrustningen lutas med vatten inuti, och vattnet läcker ut från vattentanken ska du genast koppla från enheten och kontakta kvalificerad servicepersonal. Vattnet i vattentanken kan börja lukta under sommaren. Se till att byta ut vattnet regelbundet. Vattennivån i vattentanken får aldrig överstiga MAX och inte heller understiga MIN. Vattenfiltret behöver bytas ut med jämna mellanrum, beroende på hur frekvent enheten används. Det är dags att byta filtret när du märker att utrustningens prestanda försämras. Kontakta din återförsäljare för information om hur du köper nytt vattenfilter. Svenska 5

6 PRODUKTÖVERSIKT 1. Övre vattentank 2. Luftutsläpp 3. Vattennivåmätare 4. Hjul 5. Kylklampar 6. Nedre vattentank 7. Kontrollpanel 8. Handtag 9. Vattenfilter 10. Luftfilter 11. Nedre dräneringsplugg Svenska

7 ANVÄNDNING Kom igång 1. Ta bort allt förpackningsmaterial. 2. Lägg enheten på en plan yta och montera de fyra hjulen på undersidan av enheten (A). 3. Placera enheten i en upprätt position på en plan och stabil yta. 4. Kontrollera att den nedre dräneringspluggen (B) är korrekt installerad, annars kommer vatten läcka ut på golvet. 5. Öppna locket längst upp på enheten och öppna sedan den övre dräneringspluggen (C). Häll därefter i vatten. Vattnet rinner ner till den nedre tanken. Säkerställ att vattennivån är mellan MIN och MAX -markeringarna på vattennivåmätaren. Stäng den övre dräneringspluggen och locket. Obs! När enheten används i kylningsläget kommer vatten pumpas från den nedre till den övre vattentanken och det kalla vattnet droppar sedan ner till vattenfiltret för att generera kalluft. Om den övre dräneringspluggen inte är stängd kommer vattnet droppa ned till den nedre vattentanken igen. A B C Viktigt angående vattennivån Var uppmärksam på vattennivån genom vattennivåmätaren när du fyller på med vatten Vattennivån får inte överstiga MAX -nivån eller understiga MIN -nivån. D Svenska 7

8 ANVÄNDNING Hur det fungerar Vatten pumpas från den nedre till den övre vattentanken. När du använder kylklampar kommer vattnet kylas när det når den övre vattentanken. Detta vatten droppar sedan ner i vattenfiltret och enheten levererar kalluft. Användning 1. Öppna de horisontella ventilationsgallren manuellt, till en önskad vinkel. Obs! De horisontella ventilationsgallren öppnas inte automatiskt. 2. Starta enheten genom att trycka på LOW, MID eller HIGH på kontrollpanelen. Då ställer du in fläkthastigheten. LOW: Låg hastighet MID: Medelhastighet HIGH: Snabb hastighet 3. Tryck på COOL för att starta kylsystemet, det reducerar temperaturen på den utgående luften genom att aktivera vattenpumpen. Avbryt denna funktion genom att trycka på COOL igen. Obs! Säkerställ att det finns vatten i vattentanken innan du trycker på denna knapp. Tryck inte på knappen om vattentanken är tom. Tryck på SWING för att starta oscilleringen på de vertikala ventilationsgallren. Det säkerställer en jämn fördelning av luften. Obs! De horisontella bladen kan justeras uppåt och nedåt manuellt. 4. Tryck på OFF för att stänga av enheten. Koppla från enheten från eluttaget när den inte används. Användning av kylklampar 1. Häll vatten i kylklamparna (överstig inte MAX-nivån), och placera dem i frysen för att kyla dem. Obs! Vattennivån får inte överstiga MAX-nivån i kylklampen. Överstigs nivån kommer kylklampen deformeras vilket leder till att locket på den övre vattentanken inte går att stänga ordentligt. 2. Öppna locket och lägg i två kylklampar i den övre vattentanken. Obs! 4 kylklampar ingår så du kan använda dem växelvis. Svenska 8

9 UNDERHÅLL Stäng alltid av och koppla från enheten innan du utför någon rengöring eller något annat underhåll. Rengöra filtren Ta loss luftfiltret och vattenfiltret. Rengör dem med neutralt rengöringsmedel och en borste. Skölj sedan med vatten och montera dem på enheten igen. Obs! Filtren måste installeras vertikalt, för att undvika läckage. Ta bort och installera luftfiltret: Tryck försiktigt på lossningsflikarna på ovandelen av filtret. Tryck filtret nedåt och dra bort det från enheten. Sätt i bottenflikarna i spåren och tryck på lossningsflikarna för att sätta tillbaka det. Ta bort och installera vattenfiltret: Ta tag i filtret och dra försiktigt ut det, eller tryck försiktigt in det för att sätta tillbaka det. Rengöra den nedre vattentanken 1. Lossa den nedre dräneringspluggen för att tömma vattentanken. Obs! Säkerställ att du har en uppsamlare för vattnet som rinner ut, eller töm vattentanken utomhus. 2. Ta bort filtren. Vattentanken kan inte tas bort från enheten. Ta bort smuts och damm genom att använda en borste med milt rengöringsmedel. Använd sedan rent vatten för att rengöra den. Du kan behöva tömma vattentanken ett par gånger. 3. Använd en lätt fuktad trasa för att torka vattentanken. Montera filtren. Försiktig: Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel då det kan skada produktens plastkomponenter. Försiktig: Vattentanken kan inte tas bort. Låt inte vatten eller andra vätskor rinna ut från vattentanken och ut i produkten, då detta kan orsaka skador, brand eller elektrisk fara. Rengöra höljet Rengör höljet med milt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Obs! Skölj inte med vatten, och lämna inget vatten på ytan. Svenska 9

10 SPECIFIKATIONER Modellnummer (Svea 1.0) Strömförsörjning AC V, 50/60 Hz Effekt 65 W Kapacitet 5 liter Ljudnivå 56,8 db Luftflöde 3,5 m³ / min Sladdlängd 140 cm Mått 260 x 238 x 565 mm Vikt 3,6 kg Svenska 10

11 ÖVRIG INFORMATION Miljö Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information. Den här symbolen på produktens förpackning innebär att materialet är återvinningsbart. Säkerhet Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning. Förbehåll Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella tryckfel samt fortlöpande ändra och förbättra produkten och medföljande material. Svenska 11

12 SAFETY PRECAUTIONS Read this instruction manual carefully before use and save it for future reference. If you follow these instructions, your appliance will provide you with years of good service. English Before you connect the appliance: Ensure that the voltage rating on the type plate corresponds to your mains voltage (type plate is located on the back of the product). To reduce the risk of electric shock: Do not remove the cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. Repairs to electrical appliances shall always be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user and the equipment at serious risk. Do not operate the appliance with a damaged plug or cord, after a malfunction or after being dropped or damaged in any way. Doing so may cause electric shock/personal injuries and property damage may occur. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified people to avoid a hazard. Do not remove the appliance from the mains power supply by pulling the cord, pull the plug. Otherwise damage to the cord and appliance may occur. Do not push objects into any openings as damage to the equipment and/or electric shock may occur. Do not use the appliance for anything other than its intended use. Do not immerse the product in water or any other liquid. Always unplug the appliance after use and before any cleaning or maintenance. Do not place the appliance near heat emitting appliances or in direct sunlight. Do not use the appliance outdoors. The equipment is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 12

13 SAFETY PRECAUTIONS or lack of experience or knowledge. They should be given appropriate supervision and instructions to use the equipment by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance. Do not use the appliance in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. Do not use the appliance near explosive and combustible gas. Do not cover the air vents or other parts of the appliance. The appliance must not be located immediately below a socket. The rated current of socket should not exceed 10A. Use the appliance only on a flat and stable surface. Do not knock or shake the appliance when use, otherwise it may cause stop. Do not tilt or knock over the appliance when you try to move it. If you want to move it, use the handles and move it carefully to avoid spilling water inside the water tank. If the appliance is tilted with water inside, and the water leaks from the water tank, you shall immediately unplug the power supply and contact a qualified service center. The water in water tank can easily start to smell during summer. Renew the water frequently. The water level in the water tank must never exceed the MAX and never be below the MIN mark. The water filter needs to be replaced at regular intervals, depending on how frequently the unit is used. It is time to change the filter when you notice that the performance of the equipment is deteriorating. Contact your dealer for information about how to buy a new water filter. English 13

14 PRODUCT OVERVIEW 1. Top water tank 2. Air outlet 3. Water indication window 4. Casters 5. Ice packs 6. Bottom water tank 7. Control panel 8. Handle 9. Water filter 10. Air filter 11. Bottom drain plug English 11 14

15 OPERATION Get started 1. Remove all packaging material. 2. Place the appliance on a flat surface and install the four casters on the bottom of the appliance (A). 3. Place the appliance in an upright position on a flat and stable surface. 4. Check that the bottom drain plug (B) is correctly installed, otherwise water will leak out on the floor. 5. Open the top cover, remove the upper drain plug (C) and add water. The water will run down to the bottom water tank. Ensure that the water level is between the MIN and MAX mark on the water indication window. Close the upper drain plug and top cover. Note: When the appliance is operating in cooling mode, the water will be pumped from the bottom water tank, and the cool water will drip into the water filter to deliver cool winds. If the upper drain plug is not closed, the water will drip into the bottom water tank again. 6. To release water: Remove the bottom drain plug (D). A B C Important about the water level Pay attention to the water level in the water indication window when adding water. The water level must never exceed the MAX level, or be below the MIN. D English 15

16 OPERATION How it works Water is pumped from the bottom to the top tank. When using ice packs in the top water tank, the water will be cooled. This water drips into the water filter and the appliance will deliver cool air. Operation 1. Open the horizontal blades manually, to a desired angle. Note: The horizontal blades do not open automatically. 2. Start the appliance by pressing LOW, MID or HIGH on the control panel. This determines the air flow speed. LOW: Slow speed MID: Medium speed HIGH: Fast speed 3. Press COOL to start the cooling system, it reduces the temperature of the outgoing air by activating the water pump. Stop this function by pressing the COOL button again. Note: Ensure that there is water in the water tank before pressing this button. Do not press the button if the water tank is empty. 4. Press SWING to start oscillation of the vertical blades. It ensures an even distribution of the air streams. Note: The horizontal blades can only be moved manually up and down. 5. Press OFF to turn off the device. Unplug the appliance when it is not in use. Use of ice packs 1. Add water to the ice pack (do not exceed the MAX level), and put them into your freezer to cool them. Note: The water cannot exceed the MAX level in the ice pack. Exceeding this level will make the ice pack deform and therefore make it difficult to close the top cover. 2. Open the top cover and put two frozen ice packs into the top water tank. Note: 4 ice packs are included so you can use them circularly. English 16

17 MAINTENANCE Always turn off and unplug the appliance before you perform any maintenance. Clean the filters Remove the air and water filters. Clean them with neutral detergent and a brush, then rinse with water. Reinstall in the appliance. Note: The filters must be installed vertically, in order to avoid leaking. Remove and install the air filter: Gently press the release tabs on top of the filter, and pull it down and away from unit. Insert the bottom tabs into the slots, and press the release tabs to put it back in place. Remove and install the water filter: Grab the filter and carefully slide out of, or put into the unit. Clean the bottom water tank 1. Remove the bottom drain plug to release the water. Note: Ensure you have a container under the drain to collect the water, or empty the water tank outdoors. 2. Remove the filters. The water tank cannot be removed from the appliance. Remove dirt and dust by using a brush with neutral detergent. Then use clean water to wash it. You may have to empty the water tank a few times. 3. Use a damp cloth to dry it. Reinstall the filters. Caution: Do not use harsh detergents, chemical cleaners or solvents as they may damage the surface of the plastic components. Caution: The water tank is not detachable, do not allow water or other liquids to run into the interior of the product, as this could create a fire and/or electrical hazard. Clean the cabinet Clean with neutral detergent and a soft cloth. Note: Do not rinse with water, or leave any water on the surface. English 17

18 SPECIFICATIONS Model number (Svea 1.0) Power supply AC V, 50/60 Hz Effect 65 W Capacity 5 L Sound level 56.8 db Air flow 3.5 m³ / min Cord length 140 cm Dimensions 260 x 238 x 565 mm Weight 3.6 kg English 18

19 OTHER INFORMATION Environment This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be disposed of separately from other household waste when it does not work anymore. The EU has separate waste collection systems, contact your local dealer or authority for more information. This symbol on the products packaging means that the material is recyclable. Safety This mark is printed on the product and in the manual to show that it has been produced according to current regulations within the EU legislation. Reservations We reserve the right to correct any typographical errors, and reserve the right to make ongoing changes and improvements to the product and related materials. English 19

20 Made in P.R.C by Bergsala SDA AB P.O. Box 10204, Kungsbacka, Sweden

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS SAFETY PRECAUTIONS Read the instructions carefully before use and save them for future reference. Before you connect the appliance: Ensure that the voltage rating on the type plate corresponds to your

Läs mer

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS SAFETY PRECAUTIONS Read the instructions carefully before use and save them for future reference. Before you connect the appliance: Ensure that the voltage rating on the type plate corresponds to your

Läs mer

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS SAFETY PRECAUTIONS Read the instructions carefully before use and save them for future reference. Before you connect the appliance: Ensure that the voltage rating on the type plate corresponds to your

Läs mer

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS SAFETY PRECAUTIONS Read the instructions carefully before use and save them for future reference. Before you connect the appliance: Ensure that the voltage rating on the type plate corresponds to your

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

USER MANUAL. Svenska, English. Niklas 2.0 HAND BLENDER

USER MANUAL. Svenska, English. Niklas 2.0 HAND BLENDER USER MANUAL Svenska, English Niklas 2.0 HAND BLENDER Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Produktöversikt...6 Användning...7 Underhåll...8 Specifikationer...8 Övrig information...9 English Safety precautions...10-11

Läs mer

USER MANUAL. Svenska, English. Marie 4.I FLOOR FAN

USER MANUAL. Svenska, English. Marie 4.I FLOOR FAN USER MANUAL Svenska, English Marie 4.I FLOOR FAN Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Produktöversikt...6 Användning...7 Specifikationer...8 Övrig information...9 English Safety precautions...10-11 Product

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

USER MANUAL. Svenska, English. Model:

USER MANUAL. Svenska, English. Model: USER MANUAL Svenska, English Model: 570105 Svenska SÄKERHETS- FÖRESKRIFTER Läs noggrant igenom manualen och spara den för framtida bruk. Innan du ansluter enheten: Säkerställ att ditt vägguttags spänning

Läs mer

Modell: , Bruksanvisning. Svenska, English

Modell: , Bruksanvisning. Svenska, English Modell: 570048, 570049 Bruksanvisning Svenska, English Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Produktöversikt...6 Användning...7-9 Specifikationer... 10 Övrig information... 11 English Safety precautions...12-13

Läs mer

USER MANUAL. Svenska, English. Benjamin I.I HAND MIXER

USER MANUAL. Svenska, English. Benjamin I.I HAND MIXER USER MANUAL Svenska, English Benjamin I.I HAND MIXER Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Produktöversikt...6 Användning...7 Underhåll...8 Specifikationer...8 Övrig information...9 English Safety precautions...10-11

Läs mer

USER MANUAL. Svenska, English. Jacob 3.0 WATER KETTLE

USER MANUAL. Svenska, English. Jacob 3.0 WATER KETTLE USER MANUAL Svenska, English Jacob 3.0 WATER KETTLE Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Produktöversikt...6 Användning...7 Underhåll...8 Specifikationer...8 Övrig information...9 English Safety precautions...10-11

Läs mer

USER MANUAL. Svenska, English. Erika 2.5 COFFEE MAKER

USER MANUAL. Svenska, English. Erika 2.5 COFFEE MAKER USER MANUAL Svenska, English Erika 2.5 COFFEE MAKER Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Produktöversikt...6 Användning... 7-8 Underhåll...8 Specifikationer...9 Övrig information...9 English Safety precautions...10-11

Läs mer

USER MANUAL. Svenska, English. Leo 3.0 TABLE GRILL

USER MANUAL. Svenska, English. Leo 3.0 TABLE GRILL USER MANUAL Svenska, English Leo 3.0 TABLE GRILL Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Produktöversikt...6 Användning...7 Underhåll...8 Specifikationer...8 Övrig information...9 English Safety precautions...10-11

Läs mer

USER MANUAL. Svenska, English. Benjamin 3.0 HAND MIXER

USER MANUAL. Svenska, English. Benjamin 3.0 HAND MIXER USER MANUAL Svenska, English Benjamin 3.0 HAND MIXER Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Produktöversikt...6 Användning...7 Underhåll...8 Specifikationer...8 Övrig information...9 English Safety precautions...10-11

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

USER MANUAL. Svenska, English. Lina 2.0 TOASTER

USER MANUAL. Svenska, English. Lina 2.0 TOASTER USER MANUAL Svenska, English Lina 2.0 TOASTER Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Produktöversikt...6 Användning... 7-8 Underhåll...8 Specifikationer...9 Övrig information...9 English Safety precautions...10-11

Läs mer

USER MANUAL. Svenska, English. Lina I.0 TOASTER

USER MANUAL. Svenska, English. Lina I.0 TOASTER USER MANUAL Svenska, English Lina I.0 TOASTER Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Produktöversikt...6 Användning...7 Underhåll...8 Specifikationer...8 Övrig information...9 English Safety precautions...10-11

Läs mer

USER MANUAL. Svenska, English. Molly I.0 KITCHEN SCALE

USER MANUAL. Svenska, English. Molly I.0 KITCHEN SCALE USER MANUAL Svenska, English Molly I.0 KITCHEN SCALE Svenska Säkerhetsföreskrifter...4 Användning...5 Underhåll...6 Specifikationer...6 Övrig information...7 English Safety precautions...8 Operation...9

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

User Manual English Svenska. FRH 2.0 Floor heater

User Manual English Svenska. FRH 2.0 Floor heater User Manual English Svenska FRH 2.0 Floor heater Table of content / Innehållsförteckning English Safety instructions 4-5 Overview 6 Operation 6 Maintenance 6 Specifications 7 Other 7 Svenska Säkerhetsinstruktioner

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

INNEHÅLL / CONTENT. Svenska Säkerhetsföreskrifter...4-5 Användning...6-7 Elschema... 8 Specifikationer... 9 Information...10

INNEHÅLL / CONTENT. Svenska Säkerhetsföreskrifter...4-5 Användning...6-7 Elschema... 8 Specifikationer... 9 Information...10 party cooler INNEHÅLL / CONTENT Svenska Säkerhetsföreskrifter...4-5 Användning...6-7 Elschema... 8 Specifikationer... 9 Information...10 English Safety Precautions...12-13 Operation...14-15 Electrical

Läs mer

USER MANUAL. Svenska, English. Party cooler

USER MANUAL. Svenska, English. Party cooler USER MANUAL Svenska, English Party cooler Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Produktöversikt... 6-7 Användning... 8-9 Specifikationer... 10 Övrig information... 11 English Safety precautions...12-13

Läs mer

Active Speaker System X-Line 50 AW

Active Speaker System X-Line 50 AW Active Speaker System X-Line 50 AW Important Safety Information: Read all documentation before operating your equipment. Retain all documentation for future reference. Save the carton and packing material

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

User Manual English Svenska. IDA 2.5 Indoor antenna

User Manual English Svenska. IDA 2.5 Indoor antenna User Manual English Svenska IDA 2.5 Indoor antenna Table of Content / Innehållsförteckning English Safety Instructions 4-6 Operation 8-9 Specifications 9 Other 10-11 Svenska Säkerhetsinstruktioner 12-14

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

Svenska English INSTRUCTION MANUAL TABLE TOP FAN (F25)

Svenska English INSTRUCTION MANUAL TABLE TOP FAN (F25) Svenska English INSTRUCTION MANUAL TABLE TOP FAN (F25) Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Delar... 6 Installation... 7 Användning... 7 Underhåll... 8 Tekniska specifikationer... 8 English Safety Precautions...

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BFJ-88 INSTRUCTION MANUAL ENGLISH SVENSKA

BLUETOOTH SPEAKER BFJ-88 INSTRUCTION MANUAL ENGLISH SVENSKA BLUETOOTH SPEAKER BFJ-88 INSTRUCTION MANUAL ENGLISH SVENSKA TABLE OF CONTENT / INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENGLISH Safety instructions...4-5 Overview... 6 Operation... 7 Specifications... 8 Other... 9 SVENSKA

Läs mer

USER MANUAL. Svenska, English. Bianca 3.0 SOUS VIDE COOKER

USER MANUAL. Svenska, English. Bianca 3.0 SOUS VIDE COOKER USER MANUAL Svenska, English Bianca 3.0 SOUS VIDE COOKER Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Produktöversikt...6 Användning... 7-8 Underhåll...9 Felsökning... 10 Specifikationer... 10 Övrig information...

Läs mer

BOW. Art.nr

BOW. Art.nr 190412 BOW Art.nr 80000637-80000642 SE INNEHÅLL Komponenter 3 Produktfakta 3 Montering 4 Kontakt 8 EN CONTENTS Components 3 Product facts 3 Installation 4 Contact 8 KOMPONENTER COMPONENTS x 3 x 3 PRODUKTFAKTA

Läs mer

VASSVIK FIXED STAND SE / ENG

VASSVIK FIXED STAND SE / ENG VASSVIK FIXED STAND SE / ENG SE VIKTIGT Läs noga igenom instruktionerna före användning och spar dessa för framtida bruk. VARNING: Barnets huvud bör inte ligga lägre än barnets kropp. Lägg inte till ytterligare

Läs mer

Nathi Skötbord Changing unit Table à langer murale Wickeltisch Verschoontafel Puslebord Cambiador de pared Přebalovací pult Fasciatoio

Nathi Skötbord Changing unit Table à langer murale Wickeltisch Verschoontafel Puslebord Cambiador de pared Přebalovací pult Fasciatoio Nathi Skötbord Changing unit Table à langer murale Wickeltisch Verschoontafel Puslebord Cambiador de pared Přebalovací pult Fasciatoio Пеленальный стол Tested and approved according to SS-EN 12221:2008+A1_2013

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

USER MANUAL. Svenska, English. Nikolina 4.0 BLENDER

USER MANUAL. Svenska, English. Nikolina 4.0 BLENDER USER MANUAL Svenska, English Nikolina 4.0 BLENDER Svenska Säkerhetsföreskrifter... 2-3 Produktöversikt...4 Användning... 5-6 Underhåll...7 Specifikationer...8 Övrig information...9 English Safety precautions...10-11

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenkokare. Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Bruksanvisning. Vattenkokare. Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Bruksanvisning Vattenkokare Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. 1. Viktiga instruktioner Vänligen läs dessa instruktioner noggrant innan du använder apparaten första

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

BEAM. Product Manual Produktmanual

BEAM. Product Manual Produktmanual BEAM Product Manual Produktmanual BEAM Technical Specifications Tekniska Specifikationer Description Product number Mode Voltage Current Vehicle interface Cable length Encapsulation Operating temperature

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. OBS! INGA STORA KRAFTER KRÄVS!! Om benen sitter i spänn tryck

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III www.liden-weighing.com Svenska OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är den för vägning. Om ni vill rengöra

Läs mer

USER MANUAL. Svenska, English. Erika 2.0 COFFEE MAKER

USER MANUAL. Svenska, English. Erika 2.0 COFFEE MAKER USER MANUAL Svenska, English Erika 2.0 COFFEE MAKER Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Produktöversikt...6 Användning... 7-8 Underhåll...9 Tips... 10 Specifikationer... 10 Övrig information... 11 English

Läs mer

MCP-16RC, Air Purification

MCP-16RC, Air Purification Kompakt patronfilter med tryckstötsrensning. MCP-16RC Air Purification Tower är ett kompakt patronfilter för decentraliserad luftrening inomhus, där luft återåtervinning är möjlig. Den kompakta filterenheten

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska, English. Erika 3.1. Kaffebryggare. Brygg ditt kaffe snabbt och enkelt

Bruksanvisning. Svenska, English. Erika 3.1. Kaffebryggare. Brygg ditt kaffe snabbt och enkelt Bruksanvisning Svenska, English Erika 3.1 Kaffebryggare Brygg ditt kaffe snabbt och enkelt Svenska Säkerhetsföreskrifter...4-6 Produktöversikt... 7 Användning... 8-10 Underhåll... 11 Specifikationer...12

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

USER MANUAL. Svenska, English. Nikolina 2.0 BLENDER

USER MANUAL. Svenska, English. Nikolina 2.0 BLENDER USER MANUAL Svenska, English Nikolina 2.0 BLENDER Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Produktöversikt...6 Användning... 7-9 Underhåll... 10 Specifikationer... 11 Övrig information... 11 English Safety

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

Svenska English INSTRUCTION MANUAL AIR CONDITIONER (AC110)

Svenska English INSTRUCTION MANUAL AIR CONDITIONER (AC110) Svenska English INSTRUCTION MANUAL AIR CONDITIONER (AC110) Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Översikt... 6 Kontrollpanel... 7 Tillbehör... 8 Installation... 9-12 Användning... 13-14 Underhåll... 15

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Molift Raiser 75135G Etac Box 203, Anderstorp Sweden Tel Fax

Molift Raiser 75135G Etac Box 203, Anderstorp Sweden Tel Fax 7G 8-0-07 SE SE EN EN Till och med serienummer 0900 Från serienummer 0900 Up to serial number 0900 From serial number 0900.... Etac Box 0, Anderstorp Sweden Tel + 7 8 7 00 Fax + 7 8 7 90 www.etac.com Svenska

Läs mer

Tower Speaker LXi45. Instruction Manual. Svenska, English

Tower Speaker LXi45. Instruction Manual. Svenska, English Tower Speaker LXi45 Instruction Manual Svenska, English INNEHÅLL / CONTENT Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Paneler... 6 I förpackningen... 6 Funktioner... 7 Felsökning... 8 Specifikationer... 8

Läs mer

Installation Instructions

Installation Instructions Installation Instructions (Cat. No. 1794-IE8 Series B) This module mounts on a 1794 terminal base unit. 1. Rotate keyswitch (1) on terminal base unit (2) clockwise to position 3 as required for this type

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTALLATION - REEIVER INSTALLATION INSTRUTIONS RT0 RF WIRELESS ROOM THERMOSTAT AND REEIVER MOUNTING OF WALL MOUTING PLATE - Unscrew the screws under the - Pack contains... Installation - Receiver... Mounting

Läs mer

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE VAROBARRR S/M MMSA BY CHOC K L A B D M C H A B C D 522 K 524 Right leg Right leg 514L 514R 510L 510R L 526L M 526R S508 S509 521 6X 521 + H 527 529 528 8X/1 18X 8X/1 M-460641AL M-SM6X14A M-460641B M-M37202_2014

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

User Manual English Svenska. PYC 3.1 Party cooler

User Manual English Svenska. PYC 3.1 Party cooler User Manual English Svenska PYC 3.1 Party cooler Table of Content / Innehållsförteckning English Safety Instructions 4-5 Overview 6 Operation 6-7 Maintenance 7 Specifications 8 Energy Label 8 Other 9

Läs mer

Storlek/ Size. Modell/ Model. Effekt/ Effect. Vattenmängd/ Water amount T30 63W T30 87W T30 67W T30 76W T30 108W T30 121W

Storlek/ Size. Modell/ Model. Effekt/ Effect. Vattenmängd/ Water amount T30 63W T30 87W T30 67W T30 76W T30 108W T30 121W HANDDUKSTORK 101641 HANDDUKSTORK Glow 110/260 95 65/205 CC Shine 400/500 80 345/445 CC 750/1200 40 117 41 630/1080 CC Joy 500 80 445 CC 100 690/1000/1400 540/850/1250 CC 78 27 1200 1140 CC x2 101659x1

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 26300:2008 Fastställd/Approved: 2008-06-17 Publicerad/Published: 2008-08-04 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.240.30 Information technology Open Document

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Contents / Innehållsförteckning

Contents / Innehållsförteckning Contents / Innehållsförteckning Copyright This manual is the copyright of CI no 55650-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI no

Läs mer

Instruktioner. Säkerhetsföreskrifter. Förklaringar av symboler

Instruktioner. Säkerhetsföreskrifter. Förklaringar av symboler Instruktioner Modell: 570070 Säkerhetsföreskrifter Varning! Titta inte för länge på utrustningens upplysta LED-lampor. Ljuset från LEDlamporna kan orsaka skador eller irritation i ögonen. Titta inte direkt

Läs mer

LX Desk Mount LCD Arm

LX Desk Mount LCD Arm ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX Desk Mount LCD Arm * Den vertikala hissens lägsta rörelseomfång minskas upp till 3 tum (76 mm) när armen justeras för att kunna stödja över 20 lbs (9 kg). 8.5 (216 mm) 5-25 lbs*

Läs mer

AirCare - Bakteriekontroll i offentliga utrymmen

AirCare - Bakteriekontroll i offentliga utrymmen AirCare - Bakteriekontroll Ohygiensk toalett ger negativa kunder Bakterier finns överallt i vår omgivning och i våra kroppar. I skolor och på andra platser där det finns mycket människor trivs de extra

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Joki Joki Air. JCD70-xx JAD90-xx. lasiesta.com. Manual. Betriebsanleitung. Manuel. Manual. Manuale. Gebruiksaanwijzing.

Joki Joki Air. JCD70-xx JAD90-xx. lasiesta.com. Manual. Betriebsanleitung. Manuel. Manual. Manuale. Gebruiksaanwijzing. lasiesta.com LA SIESTA GmbH Im Wiesenweg 4 55270 Jugenheim Germany Tel: +49 6130 9119-19 LA SIESTA Inc. 7355 S.W. 87 th Ave., Ste. 100 Miami, FL 33173 USA Tel: +1 786 401-1138 EN DE FR ES IT NL DA SV FI

Läs mer

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror.

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror. ANVÄNDAR INSTRUKTION Bordsvåg JWE Bordsvågar för vägning av det mesta. För normalt bruk räcker det med sida 1 och 2 i instruktionen. Om komplett information önskas kan den kompletta instruktionen laddas

Läs mer

Modell: SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Modell: SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Modell: 570006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda utrustningen. 2. Använd inte den här produkten till något annat än det den är avsedd för. 3. Produkten är inte

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

S 2 Förvaras oåtkomligt för barn Keep out of the reach of children. S 3 Förvaras svalt Keep in a cool place

S 2 Förvaras oåtkomligt för barn Keep out of the reach of children. S 3 Förvaras svalt Keep in a cool place Utdrag ur och översättning av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. Förteckningen finns även i Klassificeringslistan (KIFS 2005:5). Excerpt

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

LINC Modell 17 130624A

LINC Modell 17 130624A LINC Modell 17 130624A Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschregler och monteringsanvisning följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

Bänkvåg LCW-6S Manual/Förenklat handhavande User Manual LCW-6S www.liden-weighing.se Knappfunktioner: ON/OFF Sätter på och stänger av vågen. UNIT Skiftar vägningsenhet ZERO/TARE Nollställer vågen Tarerar

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Servicemanual SE Rostfri Värmehäll för glaskanna COFFEE QUEEN V2 S SE/GB Din återförsäljare / Your retail dealer GB Stainless Warmer for glasspot Rev. 071017 1. Innehåll / Table of

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

POSH. Art.nr

POSH. Art.nr POSH Art.nr 80000628 190412 SE INNEHÅLL Produktöversikt 3 Innan montering 4 Montering 5 Skötselråd 7 Kontakt 8 CONTTS Product overview 3 Before installation 4 Installation 5 Maintenance 7 Contact 8 PRODUKTÖVERSIKT

Läs mer

FORTA M315. Installation. 218 mm.

FORTA M315. Installation. 218 mm. 1 Installation 2 1 2 1 218 mm. 1 2 4 5 6 7 8 9 2 G, G0= Max 100 m 1.5 mm² (AWG 15) X1, MX, Y, VH, VC = Max 200 m 0.5 mm² (AWG 20) Y X1 MX VH VC G1 G0 G 0 V 24 V~ IN 0-10 0-5, 2-6 60 s OP O 1 2 4 5 6 7

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

ASSEMBLY INSTRUCTIONS SCALE SQUARE - STANDARD

ASSEMBLY INSTRUCTIONS SCALE SQUARE - STANDARD ASSEMBLY INSTRUCTIONS ALL COMPONENTS Metal profile 0 mm Gripper Ceiling attachments Screws for ceiling attachements (not included) Wires Metal profile 60 mm Metal profile 00 mm Felt - Full Felt - Half

Läs mer

GB ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL SE MONTERINGSANVISNING DUNK YOUTH ART. NO

GB ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL SE MONTERINGSANVISNING DUNK YOUTH ART. NO www.stigagames.com GB ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL SE MONTERINGSANVISNING DUNK YOUTH ART. NO. 61-4810-24 GB ENGLISH STIGA Dunk Youth - Art.no. 61-4810-24 OWNER S MANUAL 1. Read this manual carefully before

Läs mer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 SV F E G D B C A 3 SVENSKA 14-16 4 HÅRTORK HD 3700 Säkerhet Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7

Läs mer

Percolatorbryggare PKE210

Percolatorbryggare PKE210 Percolatorbryggare PKE210 Innan användning Innan percolatorbryggare tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas för framtida bruk. Innan bryggaren används för första

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer