Percolatorbryggare PKE210

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Percolatorbryggare PKE210"

Transkript

1 Percolatorbryggare PKE210 Innan användning Innan percolatorbryggare tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas för framtida bruk. Innan bryggaren används för första gången, skall insidan av bryggaren, kaffebehållaren, silen och stigarröret rengöras i varmt vatten. Skölj noga och låt delarna torka. OBS! Sänk aldrig ner bryggaren eller sladden i vatten! Apparatens delar 1. Plastknopp 2. Lock 3. Sil 4. Kaffebehållare 5. Stigarrör 6. Bryggare 8. Signallampa Användning Se till att kontaktplattans strömbrytare står på 0 och sätt i kontakten i ett vägguttag. Ta bort lock, stigarrör och kaffebehållare. Fyll bryggaren med önskad mängd kallt vatten. Fyll aldrig över MAX markeringen (12 dl). Vänta med att trycka på kontaktplattans strömbrytare. Skölj kaffebehållaren med kallt vatten för att förhindra att kaffesump faller ned i bryggaren. Mät upp kaffet (1 mått per kopp där en kopp är ca 1,25 dl) i kaffebehållaren, fyll ej på ända upp till kanten. Fördela kaffet jämnt. Sätt på silen på kaffebehållaren och stick upp stigarröret genom kaffebehållaren och silen. Använd brygg-, kok-, presso- eller percolatorkaffe. Bryggkaffe ger något mer sump vilket undviks genom att välja ett mer grovmalet kaffealternativ dvs kok-, presso- eller percolatorkaffe. Placera stigarröret tillsammans med kaffebehållaren med silen i percolatorn, kontrollera att stigarröret är korrekt placerat i botten genom att lätt vrida på det. Placera locket på bryggaren. Placera bryggaren på kontaktplattan. Observera att bryggaren endast kan användas med medföljande kontaktplatta. Tryck på strömbrytaren på kontaktplattan och bryggningen påbörjas. OBS! Öppna aldrig locket under bryggning. När bryggningen är klar tänds signallampan som signalerar att den har slagit om till värmehållning. Kaffets temperatur bibehålls tills du stänger av kontaktplattan med strömbrytaren eller drar ur kontakten. Kom ihåg att alltid stänga av kontaktplattan med hjälp av strömbrytaren efter användning. Viktigt! Var alltid noga med att det finns vatten i bryggaren innan den kopplas på. Starta aldrig bryggaren utan vatten! Använd aldrig varmt vatten då detta resulterar i svagt kaffe!

2 När nivån i bryggaren är under 0,5 dl bör du dra ur kontakten för att undvika att kaffet bränns vid. OBS! Du måste alltid stänga av kontaktplattan med strömbrytaren för att stänga av percolatorbryggaren/kontaktplattan. Rengöring och underhåll Dra ur kontaktplattans kontakt från vägguttaget. Sänk aldrig ner bryggaren, sladden eller kontakten i vatten. Det är viktigt att bryggaren rengörs ordentligt efter användning. T o m en liten mängd gammal kaffesump kan förorsaka dålig och bitter smak vid nästa bryggning. Var särskilt noga med att rengöra fördjupningen och muttern i behållaren. All form av bottensats (avlagring) i fördjupningen kan resultera i att den automatiska avoch påslagningen sker för snabbt och kan därmed påverka styrkan och temperaturen på kaffet. Kaffebehållare, kaffebehållarens sil och stigarrör kan diskas i diskmaskin. Utsidan av bryggaren rengörs med en lätt fuktad trasa och eftertorkas noga. Använd aldrig kemiska rengöringsmedel eller andra medel med repande effekt. Om bryggaren inte skall användas under en längre period, förvara då kaffebehållaren, silen, stigarröret och locket separat. Detta förhindrar att någon form av bismak uppstår under förvaringen. Avkalkning Om du har extremt hårt vatten kan det bli nödvändigt att kalka av percolatorbryggaren med jämna mellanrum för att undvika att elementet täcks av kalkavlagringar. Använd inte kemikalier i bryggaren utan använd vinäger eller citron. Citron Fyll percolatorn med 1 liter vatten och saft från 1 citron. Starta bryggaren och låt stå i 30 minuter. Låt svalna innan du ur sköljer bryggaren noggrant. Vinäger Fyll percolatorn med 1 liter vinäger och låt stå i 1 timme utan att starta bryggaren. Upprepa om det behövs. Skölj noga efteråt. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen innan användning och spara den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Doppa aldrig apparaten eller kontaktplattan i vatten eller andra vätskor. 5. Använd endast den kontaktplatta som levereras med produkten. 6. Ta alltid bort bryggaren från kontakplattan innan du häller vatten i den. 7. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 8. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7

3 9. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 10. Placera inte apparaten i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 11. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 12. Innan du startar bryggaren, kontrollera att locket sitter på ordentligt. 13. Ta aldrig av locket under bryggning. 14. Du måste alltid stänga av kontaktplattan med strömbrytaren för att stänga av percolatorbryggaren/kontaktplattan. 15. Apparaten är utrustad med ett säkerhetssystem som gör att apparaten slår av om den används utan vatten. Om detta händer, dra ur kontakten och låt apparaten svalna innan du fyller på med vatten igen. 16. Överskrid inte MAX markeringen på bryggarens nivåmätare och i kaffebehållaren. 17. Varning! Om bryggaren fylls med vatten över MAX-markeringen kan bryggaren koka över och kokande vatten komma ur pipen. 18. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om anslutningssladden skadas får den endast bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 19. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 20. Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande såsom: - Personalrum, kontor och andra arbetsmiljöer. - Bondgårdar - Kunder på hotell, motell, vandrarhem och andra bostadsmiljöer. 21. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller annat täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. 8

4 Percolator PKE210 Before use Please read the instructions carefully and safe them for future use before using for the percolator for the first time. Before the percolator is used for the first time, clean and rinse the inside of the percolator, the coffee basket, lid and percolating tube with warm water. Rinse carefully and allow to dry. Note! Never immerse the appliance or its cord in water or any other liquid. 1 Parts of the appliance 2 1. Plastic knob 2. Lid 3 3. Strainer 4. Coffee basket 4 5. Tube 6. Body 5 8. Pilot light 6 7 Using the percolator Check that the switch on the contact plate is in off position (O) and connect the plug into an outlet. Remove the lid, coffee basket and tube from the percolator. Fill the percolator with the desired amount of water. Never fill above the MAX marking (12 dl). Wait to press the switch. Rinse the basked to prevent coffee grind in the appliance. Measure the coffee grains into the basket one heaped spoon per cup (one cup is appr 1,25 dl). Do not fill the basket up to the edge with coffee. Distribute the coffee evenly in the basket. Place the strainer on the basket and place the basket/strainer over the tube. Use fine-grind coffee, coarse-grind coffee, presso coffee or percolator coffee. If you use fine-grind coffee it may result in coffee-grounds in the coffee, which is prevented if you use any of the other coffee types mentioned. Place the tube and the basket into the central hole at the bottom of the percolator body. Check that the tube is correctly placed in the bottom by turning it. Place the lid on the percolator. Place the percolator on the contact plate. Note that the percolator can only be used with the enclosed contact plate. Press the switch on the contact plate and the brewing process starts. Note! Never open the lid during brewing. When the coffee is ready the pilot lamp lights which indicates that it has switched to keep warm mode. The temperature of the coffee is maintained until you shut off the contact plate with the switch or pull the plug. Remember to always shot of the contact plate after use. 8 15

5 Note! Make sure that there is water in the unit before switching it on. Never start the appliance without water. Never use warm water though it may result in tasteless coffee! When the coffee level is less than 0,5 dl, shut off the appliance to avoid it to boil dry. Remember! You must turn off the appliance with the switch to turn off the percolator. Cleaning and maintenance Always disconnect from the power supply before cleaning. Never immerse the unit, cord or plug in water or any other liquid. It is important to clean the unit after each use. Even a small amount of coffee grain can cause bad and bitter taste at the next brewing. Be careful to clean the hollow and nut in the container. Any form of coffee grounds in the hollow of the container can make the automatic on/off function to activate to early which can effect the temperature and taste of the coffee. Coffee basket, strainer and tube is dishwasher safe. Clean the outside of the percolator with a damp cloth and dry. Do not use abrasive cleaning or scouring agents, as this will damage the external finish. If the appliance will not be used for a longer period, store the unit, tube, strainer and basket separately. This will prevent any form of bad flavour during the storage. Descaling If you have hard water, it may be necessary to descale the percolator occasionally to prevent the build up of lime on the heating element. Do not use chemicals to remove the lime build up. Lemon or vinegar provide simple, safe and gentle alternative approaches. Lemon Fill percolator with 1 litre of water and add the juice of 1 fresh lemon. Switch on the percolator and leave for 30 minutes. Allow to cool down and rinse thoroughly. Vinegar Fill the percolator with 1 litres of vinegar and allow to stand for 1 hour keeping the percolator switched OFF. Thoroughly rinse afterwards. Repeat the procedure if the lime build up is severe. Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use, after use and when assembling and disassembling, and before cleaning and maintenance. 4. Do not immerse the percolator or the base in water or any other liquid. 5. Only use this product with the base provided. 6. Always remove the unit from the base before filling with water. 7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 8. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 16

6 9. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 10. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 11. The appliance should only be used under supervision. 12. Before plugging in the appliance, check that the lid is correctly placed on the appliance. 13. Never remove the lid during operation. 14. To switch off the appliance you must press the switch on the contact plate or pull the plug. 15. The automatic coffee percolator has an automatic safety device and will switch off should the percolator be used without water. If this occurs, disconnect the power supply and allow the appliance to cool off before filling with water and then operate as normal. 16. Please observe the maximum markings on the percolator. Always fill water within this range. 17. Warning! If water has been filled above the maximum level, boiling water may be ejected. 18. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 19. The electrical installation must comply with the present legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma). Check with your installer. 20. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments 21. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. of electrical appliances. Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

BRUKSANVISNING DPF702MC

BRUKSANVISNING DPF702MC Digital fotoram BRUKSANVISNING DPF702MC and DPF701 JPEG-SPELARE Multimediakort Swedish Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Undvik risken för brand eller stötar genom att

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning 2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver ENG SE NO 1 Item. No. 9035-0104, -0106, -0107 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Våffeljärn...2. Vaffeljern...6 Waffle maker...10

Våffeljärn...2. Vaffeljern...6 Waffle maker...10 Våffeljärn...2 Vaffeljern...6 Waffle maker...10 1 TekniskA data Allmänna säkerhetsinstruktioner: För att du ska få största möjliga glädje av ditt våffeljärn, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning,

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

Safety directions: Failure clearance EN-1

Safety directions: Failure clearance EN-1 Safety directions: 1. For the first operation, it is advisable to read the manual carefully before hand and keep it properly for future use. 2. Before the first operation, make sure the dust cup or the

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Allt i ett, värmepump varmvattenberedare Tack för att du har valt Invest värmepumpen. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du tar värmepumpen

Läs mer

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33 ESI 45010...... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Läs mer

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Användarmanual Safety Instructions SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Innehåll Innehåll Svenska

Innehåll Innehåll Svenska Innehåll Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

All Clean 5P, 5S, 24S

All Clean 5P, 5S, 24S All Clean Industri Sortiment / All Clean Industry Range Användarmanual Operating manual All Clean 0.5P All Clean 1.25P All Clean 5P All Clean 5S All Clean 24S Övrigt Industri Sortiment / Other Industry

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Bruksanvisning för högtryckstvätt. Bruksanvisning for høytrykksvasker. Installation Instructions for High Pressure Washer

Bruksanvisning för högtryckstvätt. Bruksanvisning for høytrykksvasker. Installation Instructions for High Pressure Washer SVENSK A Bruksanvisning för högtryckstvätt Bruksanvisning for høytrykksvasker Installation Instructions for High Pressure Washer 220-086 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP

INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP Läs noggrant igenom instruktionsmanualen innan du tar värmepumpen i bruk och spara manualen för framtida bruk. INSTALLATIONSMANUAL LUFTVÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera

Läs mer

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK

MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK 1 MANUAL FJÄRRKONTROLL VÄRMEPUMP InVest MODELL: MSV-12 BLACK Tack för att du har valt att använda vår luftkonditioneringsapparat. Innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten, läs noga igenom denna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR Kaffebryggare för termosmugg Innehållsförteckning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för Kaffebryggare för termosmugg Viktiga säkerhetsföreskrifter... 6 Krav på elektrisk utrustning... 8 Avfallshantering

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp dig på Internet. Huawei E169 Systemkrav

Läs mer

Digital TV Box STC-Zi3219C

Digital TV Box STC-Zi3219C Bruksanvisning User Guide Digital TV Box STC-Zi3219C Powered by Zenterio v10 STC-Zi3219C User Guide Swe-Eng.indd 1 7/20/2011 11:43:55 AM Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling

Läs mer

LINC 21. SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160 incl. OVERHEAD SHOWER and HAND SHOWER. inr.se

LINC 21. SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160 incl. OVERHEAD SHOWER and HAND SHOWER. inr.se LINC 21 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160 incl. OVERHEAD SHOWER and HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

Copyright 2009 Huawei Technologies Co., Ltd.

Copyright 2009 Huawei Technologies Co., Ltd. Table of Contents Densk Quick Guide E180...3 Förpackningens innehåll...3 Lära känna din E180...4 Förberedelse...6 Installation/borttagning...7 Varningar...9 Akronymer och förkortningar...15 English Quick

Läs mer