Skatteverkets allmänna råd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatteverkets allmänna råd"

Transkript

1 Skatteverkets allmänna råd ISSN Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2020 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret Inkomstbeskattning Skattebetalning Utkom från trycket den 20 december Bilförmån Enligt 11 kap. 1 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska bl.a. förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i 8 kap., 11 kap. eller 11 a kap. inkomstskattelagen. Bestämmelserna om värdering av bilförmån finns i 61 kap. 5 11, 18, 19 och 19 b inkomstskattelagen. I 22 kap. 7 andra stycket inkomstskattelagen finns bestämmelser om uttag ur näringsverksamhet i form av användande av bil. Allmänna råd: En anställd som hyr bil av arbetsgivaren eller i övrigt betalar för privat användning bör anses ha bilförmån. Den som är anställd hos ett biluthyrningsföretag, eller annat företag som regelmässigt hyr ut bilar till konsumenter på marknadsmässiga villkor, och som hyr bil på samma villkor som gäller för konsumenterna bör inte anses ha bilförmån. En anställd som har ingått ett förmånligt hyresavtal med annan än arbetsgivaren, t.ex. utomstående uthyrningsföretag eller annat bolag inom koncernen, bör anses ha bilförmån om det finns ett samband mellan avtalet och anställningen. Detsamma gäller då ett förmånligt hyresavtal har ingåtts på grund av att bilen även används för reklamändamål. Även om en anställd formellt sett själv äger en bil bör denne anses ha bilförmån, t.ex. då bilen på grund av anställningen har förvärvats på mycket förmånliga villkor såsom vid ett fördelaktigt återköpsavtal som reellt sett innebär att bilen kunnat användas på ett med bilförmån jämförligt sätt, eller den anställde har förvärvat bilen av sin arbetsgivare med skyldighet att amortera endast obetydliga belopp och utan att betala kontant. En anställd som använder bil för privat bruk i mer än ringa omfattning bör anses ha bilförmån även om bilen används främst för resor mellan bostad och arbetsplats. 1 Beträffande beskattningsåret 2019, se SKV A 2018:35. 1

2 Med bil avses personbil, tung personbil med totalvikt över kg, lätt lastbil och liknande fordon som kan utnyttjas för personbefordran. Hit räknas även husbil som registrerats som personbil klass II eller som lätt lastbil i vägtrafikregistret. Bestämmelserna för bilförmån tillämpas inte för tung lastbil, husbil som registrerats som tung lastbil, buss, motorcykel, terrängskoter m.fl. fordon. För sådana fordon beräknas värdet av privat användning till marknadsvärdet i varje enskilt fall. Med tung lastbil avses lastbil med totalvikt över kg. Med buss avses ett fordon som är inrättat för befordran av fler än åtta personer utöver föraren (tio sittplatser) även om fordonet dessutom är inrättat för annat ändamål. Uttag i form av användande av bil som ingår i näringsverksamhet bör värderas enligt samma bestämmelser som i inkomstslaget tjänst. Enligt 61 kap. 11 andra stycket inkomstskattelagen ska förmånen värderas till noll om den skattskyldige haft bilförmån i bara ringa omfattning. Allmänna råd: Med ringa omfattning bör avses privat användning vid högst tio tillfällen. Stopp som görs av privata skäl under en pågående tjänstekörning, och som endast medför en mindre förlängning av resvägen, bör inte räknas som sådant tillfälle. För husbil bör även varje påbörjat dygn med privat användning för boende eller övernattning räknas som sådant tillfälle. 2 Värdering av bilförmån 2.1 Nybilspris för bilmodellen Enligt 61 kap. 6 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) avses med bilmodell bilar av samma märke, variant och tillverkningsår. Med en bilmodells nybilspris avses enligt 61 kap. 6 andra stycket inkomstskattelagen det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden. Allmänna råd: En bilmodell som är ny endast på grund av nytt tillverkningsår bör anses introducerad på den svenska marknaden vid detta tillverkningsårs ingång. Med nybilspris, anskaffningsutgift och marknadspris avses pris inklusive mervärdesskatt. Då Skatteverket ännu inte har fastställt nybilspriset för en ny bilmodell som har introducerats på marknaden bör det marknadspris som en generalagent eller motsvarande har rekommenderat användas. 2

3 2.2 Extrautrustning Vid beräkning av förmånsvärdet ska enligt 61 kap. 8 inkomstskattelagen anskaffningsutgiften för eventuell extrautrustning som ingår i förmånen läggas till nybilspriset, dock inte anskaffningsutgift för alkolås. Detta gäller dock inte om nybilspriset beräknats enligt 61 kap. 7 inkomstskattelagen. För en bilmodell som är sex år eller äldre, ska nybilspriset i sådant fall anses vara det högsta av det verkliga nybilspriset och anskaffningsutgiften för extrautrustning enligt 61 kap. 6 och 8 inkomstskattelagen, och fyra prisbasbelopp. Allmänna råd: Som extrautrustning bör avses sådan utrustning som är avsedd att användas på en bil. Utrustningen kan antingen vara fast monterad eller monterad så att den går att avlägsna. Det bör sakna betydelse vid vilken tidpunkt liksom för vilket ändamål utrustningen anskaffats, såsom för bilens funktion, körsäkerhet eller för de resandes bekvämlighet. Med anskaffningsutgift för extrautrustning avses utgiften vid anskaffningstillfället för material och arbete inklusive mervärdesskatt. Exempel på extrautrustning är automatisk växellåda, antisladdsystem, automatisk parkeringshjälp, farthållare, extraljus, klimatanläggning, sollucka, eljusterbara säten, airbag, sidokrockskydd, dragkrok, vinterdäck, kupévärmare, centrallås, larmanordning, takräcke, lastbox, bilbarnstol, metalliclack, tonade rutor, läderklädsel, personlig bilskylt, radio, ljudanläggning, DVDspelare, färddator, väg- och trafikinformationssystem och GPSnavigator, förutsatt att utrustningen inte redan ingår i nybilspriset för bilmodellen. Utrustning enbart för tjänstebruk såsom vinsch, kran eller liknande anordning bör inte beaktas vid förmånsvärderingen. Sedvanlig rabatt som lämnats vid köp av extrautrustning bör reducera anskaffningsutgiften, dock högst motsvarande den rabatt som lämnas till privatpersoner (ej företag). Rabatten bör, oavsett om den gett nedsättning av totalpriset eller om utrustning ingått utan kostnad, proportioneras på bilen respektive utrustningen. Rabatt som lämnats på priset för enbart bilen bör inte ge någon reduktion. Som exempel har en bil ett pris på kr hos en bilhandlare och den förses med extrautrustning för kr, dvs. det totala priset är kr. Då köparen får en rabatt på kr (5 % av kr) betalar således denne kr. Anskaffningsutgiften för utrustningen anses då vara kr ( x [1-0,05] ). Detta belopp läggs till bilens nybilspris i Skatteverkets billista. 3

4 Då extrautrustningen hyrts eller om arbetsgivarens kostnad väsentligt understiger ordinarie anskaffningsutgift bör det marknadspris som återförsäljare rekommenderat anses utgöra anskaffningsutgift. Är bilen tio år eller äldre bör bortses från extrautrustning som anskaffades då bilen var ny. Vidare bör bortses från extrautrustning som den anställde själv anskaffat och bekostat och som senare kan flyttas till annan bil, t.ex. bilstereo. 2.3 Miljöbil Av 61 kap. 8 a inkomstskattelagen framgår att om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska nybilspriset, vid beräkning av värdet av bilförmån enligt 61 kap. 5, sättas ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för den jämförbara bilen. Dessa bestämmelser tillämpas första gången för bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) för första gången den 1 juli 2018 eller senare. Följande bestämmelser gäller för bilar av tillverkningsår 2018 eller tidigare som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången före den 1 juli 2018, och bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som är registrerade utomlands och som inte är skattepliktiga här enligt vägtrafikskattelagen. Av 61 kap. 8 a framgår att om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen. Allmänna råd: Bilar med mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel (miljöbilar) samt vid nedsättning jämförbara bilar och med tillverkningsår 2019 anges i bilaga 1 och motsvarande bilar med tillverkningsår 2020 anges i bilaga Nedsättning av förmånsvärde Av 61 kap. 11 första stycket inkomstskattelagen framgår att om den skattskyldige lämnar ersättning för bilförmånen, ska förmånsvärdet beräknas till värdet för förmånen enligt 61 kap inkomstskattelagen minskat med vad han har betalat. Allmänna råd: Förmånsvärdet bör minskas om betalning för fast avgift, fordonsskatt, försäkring, besiktning, reparation eller extrautrustning m.m. gjorts av den anställde, t.ex. månatligen eller med engångsbelopp. Har den anställde betalat till någon annan än arbetsgivaren 4

5 bör kvittot eller motsvarande verifikation lämnas till arbetsgivaren som underlag för nedsättningen. Förmånsvärdet bör inte minskas på grund av betalning avseende mindre utgifter för underhåll, såsom för biltvätt, oförutsebara utgifter, såsom utgift för självrisk eller reparation vid trafikolycka eller annan skada, utgifter för garage, parkering och liknande, eller utgifter för trängselskatt och infrastrukturavgift. Förmånsvärdet kan inte vara negativt. Nedsättningen av värdet för ett beskattningsår kan således högst motsvara det beräknade värdet. Belopp som inte kan avräknas kan inte heller utnyttjas senare år. 2.5 Byte av bil Av 61 kap. 9 andra stycket inkomstskattelagen framgår att för en förmån som den skattskyldige haft under bara en del av året, ska värdet sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte har haft förmånen. Allmänna råd: Då en anställd under en månad har använt olika bilar bör förmånsvärdet beräknas efter den bil som disponerats längst tid. Då bilar med olika förmånsvärden har använts lika länge under en månad, bör förmånsvärdet beräknas som ett genomsnitt av bilarnas förmånsvärden. Ett genomsnittsvärde får också användas om den anställde ofta har växlat mellan olika förmånsbilar under året. Detta kan t.ex. förekomma för anställda vid bilhandelsföretag eller företag med bilpooler. Ett genomsnittsvärde bör kunna tillämpas vid minst tio bilbyten någorlunda jämnt fördelade under året. Ett sådant genomsnittsvärde kan användas för anställda vid företag med bilpool om underlaget för beräkningen dels avser varje arbetsplats där det finns en bilpool inom företaget (koncerngemensam bilpool bör inte godtas), dels visar att samtliga bilar som ingår i bilpoolen används för privatresor av de anställda som deltar i bilpoolen, och dels justeras så snart en förändring skett av bilarna som ingår i bilpoolen. 3 Justering av förmånsvärde 3.1 Synnerliga skäl Enligt 61 kap. 18 inkomstskattelagen (1999:1229) ska värdet av bilförmån enligt 61 kap. 5 9 inkomstskattelagen justeras uppåt eller 5

6 nedåt om det finns synnerliga skäl. Enligt 61 kap. 19 inkomstskattelagen ska som synnerliga skäl för att justera värdet av bilförmån nedåt anses att bilen använts som arbetsredskap, att bilen använts i taxinäring, att den körts minst mil i verksamheten under kalenderåret och att dispositionen för privat körning varit begränsad i mer än ringa utsträckning, eller att det finns liknande omständigheter. Allmänna råd: Justering bör inte ske enbart för att reklamskyltar finns på bilen. Lätt lastbil som arbetsredskap Då den anställde med hänsyn till tjänstebehovet varit tvungen att använda lätt lastbil med flak eller lastkåpa, av skåpmodell eller i övrigt med sådan fast utrustning eller inredning att det privata användandet avsevärt begränsats, bör justering ske. Förmånsvärdet bör i sådant fall beräknas till 60 procent av bilens förmånsvärde beräknat enligt 61 kap. 5 9 inkomstskattelagen. Personbil som arbetsredskap Justering kan medges om bilens inredning är fast, eller om den utrustning som normalt medförs i bilen är tung eller kräver stort utrymme och det är förenat med stora svårigheter att lasta ur den. Justering bör t.ex. kunna ske för en servicebil om utrustningen i form av verktyg och reservdelar är så omfattande och tidsödande att lasta i och ur att det inte kan göras varje dag. Förmånsvärdet får beräknas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, men bör dock inte överstiga 75 procent av fullt värde. Taxibil Justering av förmånsvärde för bil som används i taxinäring bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp. Liknande omständigheter; bilen används huvudsakligen i tjänsten Förmånsvärdet bör justeras nedåt om bilen är anskaffad för verksamheten och används där i sådan omfattning att det finns betydande hinder att använda den privat. Detta kan aktualiseras om bilen används av mer än en förare, vid jourberedskap eller om den anställdes privata användning begränsas på annat sätt. En sådan begränsning kan vara att den anställde enligt avtal med arbetsgivaren är förhindrad att använda bilen för andra privata resor än för sådana sporadiska resor mellan tjänsteställe och bostad som föranleds av planerade kundbesök eller andra tjänsteärenden. Justering bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp. Liknande omständigheter; bil med delad dispositionsrätt Sådan begränsning av möjligheten att använda en förmånsbil privat som följer av att två eller fler anställda delar på dispositionsrätten till bilen bör anses vara synnerliga skäl för justering. 6

7 Då två anställda delar på dispositionen av en förmånsbil så att de endast kan utnyttja bilen under halva tiden vardera bör förmånsvärdet för dem båda justeras till 50 procent. Liknande omständigheter; hinder att använda bilen Förmånsvärdet bör justeras nedåt om ett absolut hinder för den anställde att använda bilen finns under en lång och sammanhängande tidsperiod och bilen då inte kan användas av någon närstående eller för familjens räkning. Hindret bör finnas under mer än tre hela kalendermånader i följd, oavsett om perioden infaller under samma år eller över ett årsskifte. Exempel på sådant hinder är sjukhusvistelse och återkallelse av körkort. Förmånsvärdet för året bör då reduceras med 1/9 per hel kalendermånad som hindret har funnits utöver tre månader, dvs. maximalt nio månader för ett beskattningsår. Liknande omständigheter; bil under semester m.m. Användning av förmånsbil under kortare tidsperiod kan anses utgöra synnerliga skäl för justering uppåt av förmånsvärdet. Förmånsvärdet bör justeras uppåt om en anställd haft bilförmån endast under en kortare tidsperiod, t.ex. under semesterledighet, och marknadsvärdet av en motsvarande bilhyra överstiger bilförmånsvärdet för perioden. Förmånsvärdet bör då motsvara bilhyran för en motsvarande bil under samma period. 4 Avräkningsordning I 61 kap. 5 8 inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om värdering av bilförmån. Av 61 kap. 8 a framgår att om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska nybilspriset, vid beräkning av värdet av bilförmån enligt 61 kap. 5, sättas ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för den jämförbara bilen. Om bilen är utrustad med teknik för drift med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol ska förmånsvärdet enligt 61 kap. 8 a första stycket sättas ned med 40 procent, dock högst kr. Av övergångsbestämmelserna framgår att bestämmelserna i 61 kap. 5 och 8 a i den nya lydelsen tillämpas första gången för bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) för första gången den 1 juli 2018 eller senare. Bestämmelserna i den äldre lydelsen gäller fortfarande för bilar av tillverkningsår 2018 eller tidigare som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången före den 1 juli 2018, och bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som är registrerade utomlands och som inte är skattepliktiga här i landet enligt vägtrafikskattelagen. 7

8 För den som har kört minst mil i tjänsten med förmånsbilen under ett kalenderår ska enligt 61 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen förmånsvärdet beräknas till 75 procent av det värde som beräknats enligt 61 kap. 5 8 a inkomstskattelagen. För en förmån som den skattskyldige har haft under bara en del av året, ska enligt 61 kap. 9 andra stycket inkomstskattelagen värdet sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte har haft förmånen. Om den skattskyldige lämnar ersättning för bilförmånen, ska enligt 61 kap. 11 första stycket inkomstskattelagen förmånsvärdet beräknas till värdet för förmånen enligt 5 10 minskat med vad han betalat. Enligt 61 kap. 18 och 19 inkomstskattelagen ska värdet av bilförmån justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl. Enligt 61 kap. 19 b inkomstskattelagen ska värdet av bilförmån justeras nedåt när en bil ingår i en större grupp av bilar som deltar i ett test eller liknande för att prova ut ny eller förbättrande miljö- eller säkerhetsteknik eller dylikt och bilen i det utförandet inte finns att köpa på den allmänna marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Allmänna råd: Avräkning från förmånsvärde beräknat i enlighet med 61 kap. 5 8 inkomstskattelagen bör ske i nedan angiven ordning när förmånsvärdet ska reduceras på grund av 1. nedsättning för miljöbil enligt 61 kap. 8 a inkomstskattelagen 2. justering, uppåt eller nedåt, enligt 61 kap. 18, 19 eller 19 b inkomstskattelagen 3. omfattande tjänstekörning enligt 61 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen 4. att förmånen enbart har funnits under en del av året enligt 61 kap. 9 andra stycket inkomstskattelagen 5. att den skattskyldige har lämnat ersättning för bilförmånen enligt 61 kap. 11 första stycket inkomstskattelagen Finns grund för justering både uppåt och nedåt, bör justering uppåt göras före justering nedåt. I de fall justering anses motiverad på flera grunder, bör storleken av justeringen grunda sig på en samlad bedömning av de omständigheter som påverkar det privata nyttjandet av bilen. Ett undantag från avräkningsordningen bör tillämpas för taxibil i vissa fall. Har Skatteverket fattat beslut om justering till 40 procent av ett prisbasbelopp, dvs. till den lägsta angivna nivån, bör denna justering i förekommande fall anses omfatta även nedsättning på grund av omfattande tjänstekörning (minst mils tjänstekörning). Någon ytterligare reduktion på grund av omfattande tjänstekörning bör således inte göras i sådant fall. 8

9 Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2020 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2018:35) om värdering av bilförmån för beskattningsåret Avsnitt 2.3 ska dock fortfarande tillämpas vad avser miljöbilar med tillverkningsår Avsnitt 2.3 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2017:23) om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2018 ska dock fortfarande tillämpas vad avser miljöbilar med tillverkningsår Avsnitt 2.3 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2016:31) om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017 ska fortfarande tillämpas vad avser miljöbilar med tillverkningsår Avsnitt 2.3 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2015:27) om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 ska dock fortfarande tillämpas vad gäller miljöbilar med tillverkningsår Avsnitt 2.3 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2014:26) om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 ska fortfarande tillämpas vad gäller miljöbilar med tillverkningsår Avsnitt 2.3 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2013:21) om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 ska fortfarande tillämpas vad gäller miljöbilar med tillverkningsår Avsnitt 2.3 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2012:29) om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2013 ska fortfarande tillämpas vad gäller miljöbilar med tillverkningsår Avsnitt 2.3 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2011:32) om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 ska fortfarande tillämpas vad gäller miljöbilar med tillverkningsår På Skatteverkets vägnar FREDRIK ROSENGREN Peter Ljungqvist (Rättsavdelningen, rättsenhet 3) 9

10 Bilaga 1 Elbilar, laddhybridbilar och gasdrivna bilar (ej gasol) 2019 Miljöbilar Jämförbara bilar 19AU092 Audi e-tron 55 quattro Proline 19AU116 Audi Q5 40 TDI 190 hk, med tillägg kr = kr 19AU093 Audi e-tron 55 quattro 19AU117 Audi Q5 40 TDI 190 hk Sport, med tillägg kr = kr 19AU310 Audi A3 Sportback 30 g- tron 131 hk S tronic Proline 19AU311 Audi A3 Sportback 30 g- tron 131 hk S tronic Sport 19AU317 Audi A4 Avant 40 g-tron 170 hk S tronic Proline Sport 19AU318 Audi A4 Avant 40 g-tron 170 hk S tronic Proline 19AU344 Audi A5 Sportback 40 g- tron 170 hk S tronic Proline Sport 19AU350 Audi e-tron 55 quattro Proline Advanced 19AU382 Audi A3 Sportback TFSI e Proline 19AU 383 Audi A3 Sportback TFSI e Sport 19AU387 19AU388 19AU389 Audi A4 Avant 40 g-tron 170 hk S tronic Proline, nya modellen Audi A4 Avant 40 g-tron 170 hk S tronic Proline advanced, nya modellen Audi A4 Avant 40 g-tron 170 hk S tronic S line (nya modellen) 19AU023 Audi A3 Sportback 30 TFSI 116 hk Proline, med tillägg kr = kr 19AU023 Audi A3 Sportback 30 TFSI 116 hk Proline, med tillägg kr = kr 19AU316 Audi A4 Avant 35 TFSI 150 hk S tronic Proline, med tillägg kr = kr 19AU316 Audi A4 Avant 35 TFSI 150 hk S tronic Proline 19AU343 Audi A5 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline Sport 19AU117 Audi Q5 40 TDI 190 hk Sport, med tillägg kr = kr 19AU028 Audi A3 Sportback 35 TFSI 150 hk Proline, med tillägg kr = kr 19AU313 Audi A3 Sportback 35 TFSI 150 hk Sport, med tillägg kr = kr 19AU316 Audi A4 Avant 35 TFSI 150 hk S tronic Proline 19AU316 Audi A4 Avant 35 TFSI 150 hk S tronic Proline, med tillägg kr = kr 19AU316 Audi A4 Avant 35 TFSI 150 hk S tronic Proline, med tillägg kr = kr 10

11 19AU416 Audi A6 Sedan 55 TFSI e 367 hk quattro S tronic Competition 19AU421 Audi A7 Sportback 55 TFSI e 367 hk quattro S tronic Competition 19AU422 19AU423 Audi e-tron 50 quattro Proline advanced Audi e-tron 50 quattro Proline 19AU081 19AU418 19AU117 19AU117 Audi A6 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline Sport, med tillägg kr = kr Audi A7 Sportback 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line, med tillägg kr = kr Audi Q5 40 TDI 190 hk Sport, med tillägg kr = kr Audi Q5 40 TDI 190 hk Sport, med avdrag kr = kr 19AU424 Audi e-tron 50 quattro 19AU116 Audi Q5 40 TDI 190 hk, med avdrag kr = kr 19AU440 19AU441 19BM041 19BM040 19BM182 Audi Q5 50 TFSI e 299 hk Sport Audi Q5 55 TFSI e 367 hk quattro S tronic Competition BMW 225xe Active Tourer iperformance BMW 225xe Active Tourer iperformance Connected BMW 530e iperformance Sedan 19AU118 19AU439 19BM018 19BM018 19BM167 Audi Q5 TFSI 245 hk Sport, med tillägg kr = kr Audi Q5 45 TFSI 245 hk S line, med tillägg kr = kr BMW 216i Active Tourer BMW 216i Active Tourer BMW 520i Sedan, med tillägg kr = kr BMW 520i Sedan Connected 19BM181 BMW 530e iperformance Sedan Connected 19BM168 19BM231 BMW 740e iperformance 19BM236 BMW 750i xdrive, med avdrag kr = kr 19BM233 BMW 740Le iperformance 19BM238 BMW 750Li xdrive, med avdrag kr = kr 19BM234 BMW 740Le xdrive iperformance 19BM238 BMW 750Li xdrive, med avdrag kr = kr 19BM240 BMW i3 120Ah BEV 19BM006 BMW 118i, med avdrag kr = kr 19BM241 BMW i3s 120Ah BEV 19BM006 BMW 118i, med avdrag kr = kr 11

12 19BM242 BMW i8 Coupé 19BM242 Samma, med avdrag kr = kr 19BM243 BMW i8 Roadster 19BM243 Samma, med avdrag kr = kr 19BM326 BMW 330e iperformance 19BM324 BMW 320i Sedan Connected 19BM327 BMW 330e iperformance 19BM324 BMW 320i Sedan 19BM332 BMW745e IPerformance 19BM236 BMW 750i xdrive, med avdrag kr = kr 19BM333 BMW 745Le xdrive iperformance 19BM238 BMW 750Li xdrive, med avdrag kr = kr BMW X5 40i xdrive 19BM351 BMW X5 xdrive 45e iperformance 19BM307 19BM378 BMW 530e xdrive 19BM168 BMW 520i Sedan Connected edition Connected 19BM379 BMW 530e xdrive 19BM167 BMW 520i Sedan, med tillägg kr = kr 19BM395 BMW X3 xdrive 30e Connected edition 19BM288 BMW X3 xdrive 20i Connected 19BM396 BMW X3 xdrive 30e 19BM287 BMW X3 xdrive 20i, med tillägg kr = kr 19BM403 BMW X1 xdrive 25e Connected edition 19BM263 BMW X1 sdrive 20i, med tillägg kr = kr 19BM404 BMW X1 xdrive 25e 19BM263 BMW X1 sdrive 20i, med tillägg kr = kr 19DS008 DS 3 Crossback E-Tense Exclusive 19DS011 DS 3 Crossback Exclusive PureTech 130 AUT 8 19DS009 19DS010 19DS020 19DS021 19DS022 19DS023 DS 3 Crossback E-Tense Performance Line DS 3 Crossback E-Tense Préstige DS 7 Crossback E-Tense Exclusive Plug-In Hybrid 225 DS 7 Crossback E-Tense Exclusive Plug-In Hybrid 300 4X4 DS 7 Crossback E-tense Prestige Plug-In Hybrid 300 4X4 DS 7 Crossback E-Tense Préstige Plug-In Hybrid DS013 DS 3 Crossback Performance Line PureTech DS016 DS 3 Crossback Préstige PureTech DS002 DS 7 Exclusive PureTech 180 AUT 8 Premium Business 19DS002 DS 7 Exclusive PureTech 180 AUT 8 Premium Business 19DS005 DS 7 Préstige PureTech 180 AUT 8 Business 19DS005 DS 7 Préstige PureTech 180 AUT 8 Business 12

13 19DS024 DS 7 Crossback E-Tense Élégance Plug-In Hybrid FI035 Fiat Doblò Lounge 1.4 CNG 120 hk, nya modellen 19FI512 Fiat Doblò Skåp Fleet 1.4 CNG 120 hk E6 19FI513 Fiat Doblò Skåp Nordic 1.4T CNG 120 hk E6 19FI522 Fiat Ducato Chassi Enkelhytt 3.0 CNG 136 hk E6 (Chassiplatta) 19FI532 Fiat Ducato Combi 3.0 CNG 136 hk E6 19FI542 Fiat Ducato Skåp 3 Nordic 3.0 CNG 136 hk E6 19FI544 Fiat Ducato Skåp Maxi 3.0 CNG 136 hk E6 19FI566 Fiat Doblò Combi 1.4 CNG 120 hk E6 19FO128 Ford Explorer ST-Line Plug-In Hybrid, nya modellen 19FO141 19FO143 19HY021 19HY022 19HY023 19HY029 19HY028 19HY027 19HY078 Ford Kuga ST-Line Plug-In Hybrid, nya modellen Ford Kuga Titanium Plug- In Hybrid, nya modellen Hyundai IONIQ Electric ComfortEco Hyundai IONIQ Electric PremiumEco Hyundai IONIQ Electric PremiumPlusEco Hyundai IONIQ Plug-in PremiumPlusEco Hyundai IONIQ Plug-in PremiumEco Hyundai IONIQ Plug-in ComfortEco Hyundai IONIQ EV Premium + 19DS007 DS 7 Élégance PureTech 180 AUT 8 19FI036 Fiat Doblò Easy 1.6 MIT 120 hk, nya modellen 19FI509 Fiat Doblò Skåp 1.4 T-Jet 120 hk E6, med avdrag kr = kr 19FI509 Fiat Doblò Skåp 1.4 T-Jet 120 hk E6, med tillägg kr = kr 19FI529 Fiat Ducato Chassi Nordic Enkelhytt 2.3 MultiJet 130 hk E6 19FI531 Fiat Ducato Combi 2.3 MultiJet 150 hk med S/S E6 19FI546 Fiat Ducato Skåp Nordic 2.3 MultiJet 130 hk E6 3,0 ton 19FI546 Fiat Ducato Skåp Nordic 2.3 MultiJet 130 hk E6 3,0 ton 19FI505 Fiat Doblò 1.4 T-Jet 120 hk E6 19FO142 Ford Kuga Titanium 1,5T 150 hk, nya modellen, med tillägg kr = kr 19FO142 Ford Kuga Titanium 1.5T 150 hk, nya modellen, med tillägg kr = kr 19FO142 Ford Kuga Titanium 1,5T 150 hk, nya modellen 19HY006 Hyundai i30 5d 1.0 Turbo Comfort 19HY006 Hyundai i30 5d 1.0 Turbo Comfort, med tillägg kr = kr 19HY006 Hyundai i30 5d 1.0 Turbo Comfort, med tillägg kr = kr 19HY006 Hyundai i30 5d 1.0 Turbo Comfort, med tillägg kr = kr 19HY006 Hyundai i30 5d 1.0 Turbo Comfort, med tillägg kr = kr 19HY006 Hyundai i30 5d 1.0 Turbo Comfort 19HY059 Hyundai i30 5d 1.4 T-Gdi Premium, med tillägg kr = kr 13

14 19HY079 Hyundai IUNIQ EV 19HY059 Hyundai i30 5d 1,4 T-Gdi Premium premium 19HY080 Hyundai IONIQ EV Trend 19HY060 Hyundai i30 5d 1.4 T-Gdi Trend 19HY084 Hyundai IONIQ PHEV Premium + 19HY059 Hyundai i30 5d 1.4 T-Gdi Premium, med tillägg kr = kr 19HY085 Hyundai IONIQ PHEV Premium 19HY059 Hyundai i30 5d 1.4 T-Gdi Premium 19HY086 Hyundai IONIQ PHEV Trend 19HY060 Hyundai i30 5d 1.4 T-Gdi Trend 19HY101 Hyundai Kona EV 39 kwh Trend 19HY089 Hyundai Kona 1.0 T-Gdi 2WD Trend 19HY102 Hyundai Kona EV 64 kwh Premium 19HY097 Hyundai Kona 1.6 T-Gdi DCT 2WD Premium 19HY103 Hyundai Kona EV 64 kwh Trend 19HY098 Hyundai Kona 1.6 T-Gdi DCT 2WD Trend 19HY104 Hyundai NEXO Premium 19HY114 Hyundai Tucson 1.6 T-Gdi 2WD Premium, med tillägg kr = kr 19HY105 Hyundai NEXO Trend 19HY115 Hyundai Tucson 1.6 T-Gdi 2WD Trend, med tillägg kr = kr 19HY142 Hyundai Kona EV 39,2 kwh Life 19HY098 Hyundai Kona 1.6 T-Gdi DCT 2WD Trend 19HY143 Hyundai Kona EV 39,2 kwh Premium 19HY097 Hyundai Kona 1.6 T-Gdi DCT 2WD Premium 19HY144 Hyundai Kona EV 64 kwh Life 19HY098 Hyundai Kona 1.6 T-Gdi DCT 2WD Trend 19HY145 Hyundai Kona EV 64 kwh Premium + 19HY097 Hyundai Kona 1.6 T-Gdi DCT 2WD Premium, med tillägg kr = kr 19IV507 Iveco 35C14N V Kassebil 19IV505 Iveco 35C14 V Kassebil 19IV508 Iveco 35C14N Chassis 19IV506 Iveco 35C14 Chassis 19IV529 Iveco 35S14N BPChassis 19IV528 Iveco 35S14 Chassis 19IV530 Iveco 35S14N V Kassebil 19IV527 Iveco 35S14 V Kassebil 19JA119 19JA120 19JA121 19JA122 19JA280 Jaguar I-PACE EV 400PS AWD Auto First Jaguar I-PACE EV 400PS AWD Auto HSE Jaguar I-PACE EV 400PS AWD Auto S Jaguar I-PACE EV 400PS AWD Auto SE Jaguar I-PACE EV kwh 400 PS AWD Auto Signature Business 19JA035 19JA041 19JA042 19JA040 19JA035 Jaguar E-PACE 2.0P 249PS AWD Auto HSE Jaguar E-PACE 2.0P 249PS AWD Auto SE Jaguar E-PACE 2.0P 249PS AWD Auto Standard, med tillägg kr = kr Jaguar E-PACE 2.0P 249PS AWD Auto S, med tillägg kr = kr Jaguar E-PACE 2.0P 249PS AWD Auto HSE 14

15 19JA281 Jaguar I-PACE kwh 400 PS AWD Auto Signature Fe Business 19JA282 Jaguar I-PACE EV kwh 400 PS AWD Signature Fe 19JA283 Jaguar I-PACE EV kwh 400 PS AWD Auto Signature 19KI011 Kia Niro 1.6 Plug-In Hybrid Advance PlusPaket 1 19KI012 Kia Niro 1.6 Plug-In Hybrid Advance PlusPaket 2 19KI013 Kia Niro 1.6 Plug-In Hybrid Advance 19JA041 19JA041 19JA035 19KI003 19KI003 19KI003 Jaguar E-PACE 2.0P 249PS AWD Auto SE Jaguar E-PACE 2.0P 249PS AWD Auto SE Jaguar E-PACE 2.0P 249PS AWD Auto HSE Kia Ceed 1.4 T-GDi Advance, med tillägg kr = kr Kia Ceed 1.4 T-GDi Advance, med tillägg kr = kr Kia Ceed 1.4 T-GDi Advance 19KI014 Kia e-niro Advance Plus 19KI003 Kia Ceed 1.4 T-GDi Advance, med tillägg kr = kr 19KI915 Kia e-niro Advance 19KI003 Kia Ceed 1.4 T-GDi Advance, med tillägg kr = kr 19KI019 19KI020 Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid Advance Plus Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid Advance PlusPaket 2 19KI018 19KI018 Kia Optima Sportswagon 2.0 AUT Advance, med tillägg kr = kr Kia Optima Sportswagon 2.0 AUT Advance, med tillägg kr = kr 19KI042 Kia e-soul Advance Plus 19KI027 Kia Rio 1.0 T-GDi 120 hk DCT Advance, med tillägg kr = kr 19KI043 Kia e-soul Advance 19KI027 Kia Rio 1.0 T-GDi 120 hk DCT Advance, med tillägg kr = kr 19LR063 19lLR064 19LR065 Range Rover 2.0P Si4 PHEV 404PS LWB AUTO Autobiography Range Rover 2.0P Si4 PHEV 404PS LWB AUTO SVAutobiography Range Rover 2.0P Si4 PHEV 404PS LWB AUTO Vogue 19LR068 Range Rover 3.0D SDV6 275PS LWB AUTO Autobiography, med avdrag kr = kr 19LR069 Range Rover 3.0D SDV6 275PS LWB AUTO SVAutobiography, med avdrag kr = kr 19LR070 Range Rover 3.0D SDV6 275PS LWB AUTO Vogue, med avdrag kr = kr 15

16 19LP066 Range Rover 2.0P Si4 PHEV 404PS SWB AUTO Autobiography 19LR067 Range Rover 2.0P Si4 PHEV 404PS SWB AUTO Vogue 19LR112 Range Rover Sport 2.0P Si4 PHEV 404PS SWB AUTO Autobiography Dynamic 19LR113 Range Rover Sport 2.0P Si4 PHEV 404PS SWB AUTO HSE Dynamic 19LR114 Range Rover Sport 2.0P Si4 PHEV 404PS SWB AUTO HSE 19LR115 Range Rover Sport 2.0P Si4 PHEV 404PS SWB AUTO SE 19LR248 19LR363 19LR364 19LR365 19LR366 19LR367 19LR368 19LR397 19LR398 Range Rover Sport Signature PHEV 404 SWB AUTO Range Rover P404 PHEV AWD Auto LWB Autobiography Range Rover P404 PHEV AWD LWB SVAutobiography Range Rover P404 PHEV AWD Auto LWB Vogue Range Rover P404 PHEV AWD Auto SWB Autobiography Range Rover P404 PHEV AWD Auto SWB Signature Range Rover P404 PHEV AWD Auto SWB Vogue Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto Autobiography Dynamic Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto HSE Dynamic 19LR071 Range Rover 3.0D SDV6 275PS SWB AUTO Autobiography, med avdrag kr = kr 19LR073 Range Rover 3.0D SDV6 275PS SWB AUTO Vogue, med avdrag kr = kr 19LR117 Range Rover Sport 3.0D SDV6 249PS SWB AUTO HSE Dynamic, med tillägg kr = kr 19LR117 Range Rover Sport 3.0D SDV6 249PS SWB AUTO HSE Dynamic, med avdrag kr = kr 19LR116 Range Rover Sport 3.0D SDV6 249PS SWB AUTO HSE, med avdrag kr = kr 19LR119 Range Rover Sport 3.0D SDV6 249PS SWB AUTO SE, med avdrag kr = kr 19LR119 Range Rover Sport 3.0D SDV6 249PS SWB AUTO SE, med avdrag kr = kr 19LR333 Range Rover D275PS AWD Auto LWB Autobiography 19LR334 19LR335 19LR329 19LR329 19LR332 19LR386 19LR386 Range Rover D275PS AWD Auto LWB SVAutobiography Range Rover D275PS AWD Auto LWB Vogue Range Rover D275 AWD SWB Autobiography Range Rover D275 AWD SWB Autobiography Range Rover D275 AWD Auto SWB Vogue Range Rover Sport P300 AWD Auto HSE, med tillägg kr = kr Range Rover Sport P300 AWD Auto HSE, med tillägg kr = kr 16

17 19LR399 19LR400 19LR401 19LR402 19LR403 19LR404 19MB148 19MB149 19MB150 19MB151 19MB152 19MB300 19MB364 19MB365 19MB366 Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto HSE Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto SE Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto Signature Business Dynamic Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto Signature Business Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto Signature Dynamic Range Rover Sport PHEV404 AWD Auto Signature Fe Mercedes Benz E 300 de kombi SE Mercedes Benz E 300 de kombi Mercedes Benz E 300 de sedan SE Mercedes Benz E 300 de sedan Mercedes Benz E 300 e sedan Mercedes Benz S 560 e Lång Mercedes Benz A 250 e SE Mercedes Benz A 250 e Sedan SE Mercedes Benz A 250 e Sedan 19LR386 19LR388 19LR386 19LR388 19LR386 19LR388 Range Rover Sport P300 AWD Auto HSE Range Rover Sport P300 AWD Auto SE Range Rover Sport P300 AWD Auto HSE, med tillägg kr = kr Range Rover Sport P300 AWD Auto SE Range Rover Sport P300 AWD Auto HSE, med tillägg kr = kr Range Rover Sport P300 AWD Auto SE 19MB137 Mercedes Benz E 220 d kombi SE, med tillägg kr = kr 19MB136 Mercedes Benz E 220 d kombi, med tillägg kr = kr 19MB139 Mercedes Benz E 220 d sedan SE, med tillägg kr = kr 19MB138 Mercedes Benz E 220 d sedan, med tillägg kr = kr 19MB124 Mercedes Benz E 200 sedan, med tillägg kr = kr 19MB289 Mercedes Benz S 350 d Lång, med tillägg kr = kr 19MB009 Mercedes Benz A 200 SE, med tillägg kr = kr 19MB011 Mercedes Benz A 200 Sedan SE, med tillägg kr = kr 19MB010 Mercedes Benz A 200 Sedan, med tillägg kr = kr 19MB367 Mercedes Benz A 250 e 19MB007 Mercedes Benz A 200, med tillägg kr = kr 17

18 19MB370 Mercedes Benz B 250 e SE 19MB328 Mercedes Benz B 200 SE, med tillägg kr = kr 19MB371 Mercedes Benz B 250 e 19MB325 Mercedes Benz B 200, med tillägg kr = kr 19MB379 19MB380 19MB381 19MB382 19MB383 19MB384 19MB385 19MB386 19MB387 19MB388 19MB416 Mercedes Benz C 300 de Kombi Mercedes Benz C 300 de Kombi Mercedes Benz C 300 de Sedan SE Mercedes Benz C 300 de Sedan Mercedes Benz C 300 e 4MATIC Sedan SE Mercedes Benz C 300 e 4MATIC Sedan Mercedes Benz C 300 e Kombi SE Mercedes Benz C 300 e Kombi Mercedes Benz C 300 e Sedan SE Mercedes Benz C 300 e Sedan Mercedes Benz E 300 e Sedan SE 19MB422 Mercedes Benz EQC 400 4MATIC 19MB053 Mercedes Benz C 220 d Kombi SE, med tillägg kr = kr 19MB052 Mercedes Benz C 220 d Kombi, med tillägg kr = kr 19MB055 Mercedes Benz C 220 d Sedan SE, med tillägg kr = kr 19MB054 Mercedes Benz C 220 d Sedan, med tillägg kr = kr 19MB029 Mercedes Benz C 180 Sedan SE, med tillägg kr = kr 19MB029 Mercedes Benz C 180 Sedan SE, med tillägg kr = kr 19MB027 Mercedes Benz C 180 Kombi SE, med tillägg kr = kr 19M B026 Mercedes Benz C 180 Kombi, med tillägg kr = kr 19MB029 Mercedes Benz C 180 Sedan SE, med tillägg kr = kr 19MB028 Mercedes Benz C 180 Sedan, med tillägg kr = kr 19MB125 Mercedes Benz E 200 Sedan SE, med tillägg kr = kr 19MB449 Mercedes Benz GLC 220 d 4MATIC, nya modellen, med tillägg kr = kr 18

19 19MN051 19MN049 19MN048 19MN050 19MI004 19NI026 Mini Countryman Cooper S E ALL4 Mini Countryman Cooper S E ALL4 Experience Mini Countryman Cooper S E ALL4 Essential Mini Countryman Cooper S E ALL4 Maximise Mitsubishi Outlander PHEV Nissan LEAF 40 kwh Acenta 19NI027 Nissan LEAF 40 kwh N- Connecta 19NI028 19NI064 19NI065 19NI066 19NI067 19NI068 19NI069 19NI070 19NI007 Nissan LEAF 40 kwh Tekna Nissan LEAF 40 kwh MY19 3.ZERO Nissan LEAF 40 kwh MY19 Acenta Nissan LEAF 40 kwh MY19 N-Connecta Nissan LEAF 40 kwh MY19 Tekna Nissan LEAF e+ 62 kwh MY19 3.ZERO Nissan LEAF e+ 62 kwh MY19 N-Connecta Nissan LEAF e+ 62 kwh MY19 Tekna Nissan e-nv kwh Combi-5 Comfort Plus 19MN038 19MN043 Mini Countryman Cooper, med tillägg kr = kr Mini Countryman Cooper Experience 19MN042 Mini Countryman Cooper Essential, med tillägg kr = kr 19MN042 Mini Countryman Cooper Essential, med tillägg kr = kr 19MI003 Mitsubishi Outlander 2,0, med tillägg kr = kr 19NI031 Nissan Micra IG-T 90 Acenta, med tillägg kr = kr 19NI032 Nissan Micra IG-T 90 N- Connecta, med tillägg kr = kr 19NI033 Nissan Micra 1G-T 90 Tekna, med tillägg kr = kr 19NI083 Nissan Micra IG-T 100 Xtronic Tekna, med tillägg kr = kr 19NI080 Nissan Micra IG-T 100 Xtronic Acenta, med tillägg kr = kr 19NI081 Nissan Micra IG-T 100 Xtronic N-Connecta, med tillägg kr = kr 19NI083 Nissan Micra IG-T 100 Xtronic Tekna, med tillägg kr = kr 19NI083 Nissan Micra IG-T 100 Xtronic Tekna, med tillägg kr = kr 19NI081 Nissan Micra IG-T 100 Xtronic N-Connecta, med tillägg kr = kr 19NI083 Nissan Micra IG-T 100 Xtronic Tekna, med tillägg kr = kr 19NI044 Nissan Qashqai DIG-T 140 Visia, med tillägg kr = kr 19

20 19NI008 Nissan e-nv kwh Combi-7 Comfort Plus 19NI009 19NI010 19NI501 19NI502 19NI503 Nissan e-nv kwh Evalia-5 Premium Nissan e-nv kwh Evalia-7 Premium Nissan e-nv200 Skåp Comfort Plus Nissan e-nv200 Skåp Comfort Nissan e-nv200 Skåp Premium 19OP016 Opel Astra Enjoy 5-d 1.4 CNG ecotec 110 hk 19OP022 Opel Astra Enjoy Sports Tourer 1.4 CNG ecotec 110 hk 19OP109 Opel Corsa e- 136 hk AUT 19OP110 Opel Corsa e-elegance 136 hk AUT 19OP113 19OP114 19OP115 Opel Grandland X Business PHEV AT8 AWD Opel Grandland X Business PHEV AT8 FWD Opel Grandland X Dynamic PHEV AT8 AWD 19NI044 Nissan Qashqai DIG-T 140 Visia, med tillägg kr = kr 19NI044 Nissan Qashqai DIG-T 140 Visia, med tillägg kr = kr 19NI044 Nissan Qashqai DIG-T 140 Visia, med tillägg kr = kr 19NI518 Nissan NV200 Skåp dci 90 Comfort Plus, med tillägg kr = kr 19NI518 Nissan NV200 Skåp dci 90 Comfort Plus, med tillägg kr = kr 19NI518 Nissan NV200 Skåp dci 90 Comfort Plus, med tillägg kr = kr 19OP015 Opel Astra Enjoy 5-d 1.0 Turbo ECOTEC 105 hk 19OP021 Opel Astra Enjoy 1.0 Turbo ECOTEC 105 hk 19OP027 Opel Corsa Enjoy hk 19OP093 Opel Corsa Enjoy hk PLUS, med tillägg kr = kr 19OP031 Opel Grandland X Dynamic 1,2 Turbo 130 hk, med tillägg kr = kr 19OP031 Opel Grandland X Dynamic 1,2 Turbo 130 hk, med tillägg kr = kr 19OP031 Opel Grandland X Dynamic 1,2 Turbo 130 hk, med tillägg kr = kr 19OP031 Opel Grandland X Dynamic 1,2 Turbo 130 hk 19OP508 Opel Combo Skåp hk 19OP116 Opel Grandland X Dynamic PHEV AT8 FWD 19OP507 Opel Combo Skåp 1.4 CNG 120 hk 19PE044 Peugeot ion 5D 19PE014 Peugeot 108 5D ACTIVE PureTech 68 19PE149 Peugeot 3008 Allure Plug- 19PE005 In Hybrid 225 AUT 8 Peugeot 3008 Allure PureTech 130, med tillägg kr = kr 20

21 19PE150 19PE151 19PE155 19PE166 19PE167 19PE169 19PE171 19PE172 Peugeot 3008 GT Plug-In Hybrid 225 AUT 8 Peugeot 3008 GT Plug-In Hybrid AUT 8 Peugeot 3008 GT-Line Plug-In Hybrid 225 AUT 8 Peugeot 508 5d Allure Plug-In Hybrid 225 AUT 8 Peugeot 508 5d GT Plug-In Hybrid 225 AUT 8 Peugeot 508 5d GT-Line Hybrid 225 AUT 8 Peugeot 508 SW Allure Plug-In Hybrid 225 AUT 8 Peugeot 508 SW GT Plug- In Hybrid 225 AUT 8 19PE012 19PE012 19PE012 19PE085 19PE092 19PE092 19PE139 19PE146 Peugeot 3008 GT-Line PureTech 180 AUT 8, med tillägg kr = kr Peugeot 3008 GT-Line PureTech 180 AUT 8, med tillägg kr = kr Peugeot 3008 GT-Line PureTech 180 AUT 8 Peugeot 508 5d Allure PureTech 180 AUT 8 Peugeot 508 5d GT-Line PureTech 180 AUT 8, med tillägg kr = kr Peugeot 508 5d GT-Line PureTech 180 AUT 8 Peugeot 508 SW Allure PureTech 180 AUT 8 Peugeot 508 SW GT-Line PureTech 180 AUT 8, med tillägg kr = kr Peugeot 508 SW GT-Line PureTech 180 AUT 8 Peugeot 208 Active PureTech 82 Peugeot 208 Allure PureTech 82 19PE174 Peugeot 508 SW GT-Line Plug-In Hybrid ss5 AUT 8 19PE146 19PE175 Peugeot e-208 Active 19PE029 Electric 19PE176 Peugeot e-208 Allure 19PE033 Electric 19PE177 Peugeot e-208 GT Electric 19PE033 Peugeot 208 Allure PureTech 82, med tillägg kr = kr 19PE582 Peugeot Partner Skåp Electric 19PE580 Peugeot Partner Skåp BlueHDi 75 19PS001 Polestar 1 19PS001 Polestar 1, med avdrag kr = kr 19PS002 Polestar 2 19PS002 Polestar 2, med avdrag kr = kr 19PR018 Porsche Panamera 4 E- Hybrid 19PR016 Porsche Panamera 4, med tillägg kr = kr 19PR012 Porsche Cayenne E-Hybrid 19PR011 Porsche Cayenne, med tillägg kr = kr 19PR017 Porsche Panamera 4 E- Hybrid Sport Turismo 19PR023 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 19PR019 19PR025 Porsche Panamera 4 Sport Turismo, med tillägg kr = kr Porsche Panamera Turbo Sport Turismo, med tillägg kr = kr 21

22 19PR024 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 19PR042 19PR045 19PR046 Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 19PR025 19PR041 19PR044 19PR014 Porsche Panamera Turbo Sport Turismo, med tillägg kr = kr Porsche Cayenne Coupé, med tillägg kr = kr Porsche Cayenne Turno Coupé, med tillägg kr = kr Porsche Cayenne Turno, med tillägg kr = kr 19PR050 Porsche Taycan Turbo S 19PR048 Porsche Panamera 4S, med tillägg kr = kr 19PR051 Porsche Taycan Turbo 19PR016 Porsche Panamera 4, med tillägg kr = kr 19RE059 Renault Zoe Bose 41 kwh 19RE006 Renault Clio Hatchback Intens Energy TCe 90, med tillägg kr = kr 19RE060 Renault Zoe Intens 41 kwh 19RE006 Renault Clio Hatchback Intens Energy TCe 90 19RE061 Renault Zoe Life 41 kwh 19RE007 Renault Clio Hatchback Life Energy TCe 75 19RE089 Renault Zoe Iconic 41 kwh 19RE006 Renault Clio Hatchback Intens Energy TCe 90, med tillägg kr = kr 19RE090 Renault Zoe One 52 kwh 19RE006 Renault Clio Hatchback Intens Energy TCe 90, med tillägg kr = kr 19RE091 Renault Zoe Intens 52 kwh 19RE006 Renault Clio Hatchback Intens Energy TCe 90 19RE092 Renault Zoe Life 52 kwh 19RE007 Renault Clio Hatchback Life Energy TCe 75 19RE093 Renault Zoe Zen 52 kwh 19RE009 Renault Clio Hatchback Zen Energy TCe 75 19RE515 Renault Kangoo Z.E. Maxi + 19RE511 Renault Kangoo Express Maxi + 90 hk 19RE516 Renault Kangoo Z.E. Maxi 19RE513 Renault Kangoo Express Maxi 90 hk 19RE517 Renault Kangoo Z.E. 19RE508 Renault Kangoo Express 75 hk 19RE559 Renault Master Z.E. Chassi Platta L2H1 19RE528 Renault Master Chassi 145 hk Twin-Turbo 19RE560 Renault Master Z.E. L1H1 19RE518 Renault Master 110 hk 19SE039 Seat Leon 1.5 TGI 130 Style 19SE036 Seat Leon 1.0 TSI 115 Style 22

23 19SE005 Seat Arona 1.0 TGI 90 FR 19SE010 Seat Arona 1.0 TSI 95 Style, med tillägg kr = kr 19SE006 Seat Arona 1.0 TGI 90 19SE010 Seat Arona 1.0 TSI 95 Style Style 19SE028 Seat Ibiza 1.0 TGI 90 Style 19SE033 Seat Ibiza 1.0 TSI 95 Style 19SE027 Seat Ibiza 1.0 TGI 90 FR 19SE032 Seat Ibiza 1.0 TSI 95 FR 19SE037 Seat Leon 1.5 TGI 130 FR 19SE055 Seat Leon ST 1.5 TGI 130 FR 19SE056 Seat Leon ST 1.5 TGI 130 Style 19SE054 Seat Leon ST 1.5 TGI 130 FR 19SE036 Seat Leon 1.0 TSI 115 Style, med tillägg kr = kr 19SE053 Seat Leon ST 1.0 TSI 115 Style, med tillägg kr = kr 19SE053 Seat Leon ST 1.0 TSI 115 Style 19SE053 Seat Leon ST 1.0 TSI 115 Style, med tillägg kr = kr 19SE038 Seat Leon 1.5 TGI 130 FR 19SE036 Seat Leon 1.0 TSI 115 Style, med tillägg kr kr 19SK060 Skoda Octavia Combi Ambition TSI 130 hk G- TEC Skoda Octavia Combi Style TSI 130 hk G-TEC 19SK059 Skoda Octavia Combi Ambition TSI 115 hk 19SK080 19SK079 Skoda Octavia Ambition TSI 115 hk 19SK146 Skoda CITIGOe iv BEV 19SK146 Samma, med avdrag kr = kr 19SK157 Skoda Octavia Combi Style Adventure G-Tec TGI 130 CNG 19SK079 Skoda Octavia Combi Style TSI 115 hk, med tillägg kr = kr 19SK158 Skoda Superb Combi L&K iv 1.4 TSI PHEV 19SK121 Skoda Superb Combi Style TSI 150 hk, med tillägg kr = kr 19SK159 Skoda Superb Combi Sportline iv 1.4 TSI PHEV 19SK121 Skoda Superb Combi Style TSI 150 hk, med tillägg kr = kr 19SK160 Skoda Superb Combi Style iv 1.4 TSI PHEV 19SK121 Skoda Superb Combi Style TSI 150 hk, med tillägg kr = kr 19SK161 Skoda Superb L&K iv 1.4 TSI PHEV 19SK140 Skoda Superb Style TSI 150 hk, med tillägg kr = kr 19SK162 Skoda Superb Sportline iv 1.4 TSI PHEV 19SK140 Skoda Superb Style TSI 150 hk, med tillägg kr = kr 19SK163 Skoda Superb Style iv 1.4 TSI PHEV 19SK140 Skoda Superb Style TSI 150 hk, med tillägg kr = kr 19SM002 Smart forfour electric drive 19SM004 Smart forfour passion 90 hk, med tillägg kr = kr 23

24 19SM005 Smart fortwo cabrio electric drive 19SM009 Smart fortwo coupé electric drive 19SM007 19SM011 Smart fortwo cabrio passion 90 hk, med tillägg kr = kr Smart fortwo coupé passion 90 hk, med tillägg kr = kr SsangYong XLV 1,6 e-xgi EX 2WD SsangYong XLV 1,6 e-xgi EX 4WD A/T 19SY015 SsangYong XLV 1,6 GAS EX 2WD 19SY013 19SY016 SsangYong XLV 1,6 GAS 19SY014 EX 4WD A/T 19SZ015 Suzuki Swift 1.2 CNG 19SZ012 Suzuki Swift SZ014 Suzuki Swift 1,2 AllGrip 4x4 CNG 19SZ013 Suzuki Swift 1.2 AllGrip 4x4 19SZ007 Suzuki S-Cross 1.0T AllGrip 4x4 CNG 19SZ006 Suzuki S-Cross 1.0T AllGrip 4x4 19SZ009 Suzuki S-Cross 1.4T AllGrip 4x4 CNG 19SZ008 Suzuki S-Cross 1.4T AllGrip 4x4 19SZ011 Suzuki S-Cross 1.4T Inclusivepaket AllGrip 4x4 19SZ010 Suzuki S-Cross 1.4T Inclusivepaket AllGrip 4x4 CNG 19SZ002 Suzuki Ignis 1.2 AllGrip 19SZ001 Suzuki Ignis 1.2 Allgrip 4x4 4x4 CNG 19SZ004 Suzuki Ignis 1.2 Inclusivepaket AllGrip 4x4 19SZ003 Suzuki Ignis 1.2 Inclusivepaket AllGrip 4x4 CNG 19SZ019 Suzuki Vitara 1.0T AllGrip 4x4 CNG 19SZ018 Suzuki Vitara 1.0T AllGrip 4x4 19SZ021 Suzuki Vitara 1.4T Allgrip 4x4 CNG 19SZ020 Suzuki Vitara 1.4T AllGrip 4x4 19SZ023 Suzuki Vitara 1.4T Inclusivepaket AllGrip 4x4 19SZ022 Suzuki Vitara 1.4T Inclusivepaket AllGrip 4x4 CNG 19TE001 Tesla Model 3 Long Range Dual Motor AWD 19TE001 Samma, med avdrag kr = kr 19TE002 Tesla Model 3 Long Range RWD 19TE002 Samma, med avdrag kr = kr 19TE003 Tesla Model 3 Performance AWD 19TE003 Samma, med avdrag kr = kr 19TE004 Tesla Model S 100D 19TE004 Samma, med avdrag kr = kr 19TE005 Tesla Model S 75D 19TE005 Samma, med avdrag kr = kr 19TE006 Tesla Model S P100D 19TE006 Samma, med avdrag kr = kr 19TE007 Tesla Model X 100D 19TE007 Samma, med avdrag kr = kr 19TE008 Tesla Model X 75D 19TE008 Samma, med avdrag kr = kr 19TE009 Tesla Model X P100D 19TE009 Samma, med avdrag kr = kr 19TE010 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD 19TE010 Samma, med avdrag kr = kr 24

25 19TE011 Tesla Model S Long Range 19TE011 Samma, med avdrag kr = kr 19TE012 Tesla Model S Ludicrous Performance 19TE012 Samma, med avdrag kr = kr 19TE013 Tesla Model S Standard Range 19TE013 Samma, med avdrag kr = kr 19TE014 Tesla Model X Long Range 19TE014 Samma, med avdrag kr = kr 19TE015 Tesla Model X Ludicrous Performance 19TE015 Samma, med avdrag kr = kr 19TE016 Tesla Model 3 Base Performance AWD 19TE016 Samma, med avdrag kr = kr 19TE017 Tesla Model X Standard Range 19TE017 Samma, med avdrag kr = kr 19TO048 Toyota Prius Plug-in Active 19TO025 Toyota C-HR 1,2T MT S 2WD Active, med tillägg kr = kr 19TO049 19TO050 Toyota Prius Plus-in Executive Toyota Prius Plug-in Solar Pack 19TO025 19TO025 Toyota C-HR 1,2T MT S 2WD Active, med tillägg kr = kr Toyota C-HR 1,2T MT S 2WD Active, med tillägg kr = kr 19TO035 Toyota Mirai 19TO025 Toyota C-HR 1,2T MT S 2WD Active, med tillägg kr = kr 19VW125 Volkswagen up! e-up! 19VW128 Volkswagen up! High up! 1,0 MPI 19VW126 Volkswagen up! eco up! 19VW128 Volkswagen up! High up! 1,0 MPI 19VW139 Volkswagen Golf SC TGI VW037 Volkswagen Golf SC TSI VW140 Volkswagen Golf TGI VW047 Volkswagen Golf TSI VW168 19VW176 19VW178 Volkswagen Golf SC TGI 130 DSG7 Volkswagen Passat GTE, nya modellen Volkswagen Passat SC GTE, nya modellen 19VW037 19VW187 19VW185 Volkswagen Golf SC TSI 130, med tillägg kr = kr Volkswagen Passat TSI 150, nya modellen, med tillägg kr = kr Volkswagen Passat SC TSI 150 Edt, nya modellen, med tillägg kr = kr 19VW066 Volkswagen Polo TGI 90 19VW067 Volkswagen Polo TSI 95 19VW045 Volkswagen Golf TGI VW046 Volkswagen Golf TSI VW035 Volkswagen Golf SC TGI VW036 Volkswagen Golf SC TSI VW025 Volkswagen e-golf 19VW046 Volkswagen Golf TSI 115, med tillägg kr = kr 25

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2019 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Nyregistrerade laddbara personbilar september 2019

Nyregistrerade laddbara personbilar september 2019 Nyregistrerade laddbara personbilar september 2019 september januari-september andel % totalt jan-sep Modell Typ 2019 2018 2019 2018 2019 2018 1 MITSUBISHI OUTLANDER PHE Laddhybrid 283 242 3503 1800 12,83

Läs mer

Nyregistrerade laddbara personbilar augusti 2019

Nyregistrerade laddbara personbilar augusti 2019 Nyregistrerade laddbara personbilar augusti 2019 augusti januari-augusti andel % totalt jan-aug Modell Typ 2019 2018 2019 2018 2019 2018 1 MITSUBISHI OUTLANDER PHE Laddhybrid 246 78 3220 1558 13,53 8,91

Läs mer

Nyregistrerade laddbara personbilar december 2018

Nyregistrerade laddbara personbilar december 2018 1 (7) Nyregistrerade laddbara personbilar december 2018 december januari-december andel % totalt jan-dec Modell Typ 2018 2017 2018 2017 2018 2017 1 VW PASSAT GTE Laddhybrid 60 440 3974 4624 14,03 23,93

Läs mer

Nyregistrerade laddbara personbilar mars 2019

Nyregistrerade laddbara personbilar mars 2019 Nyregistrerade laddbara personbilar mars 2019 mars januari-mars andel % totalt jan-mar Modell Typ 2019 2018 2019 2018 2019 2018 1 MITSUBISHI OUTLANDER PHE Laddhybrid 642 178 1594 527 16,26 8,68 2 Tesla

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2018 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Miljöbilar BIL Sweden

Miljöbilar BIL Sweden Miljöbilar 2018 BIL Sweden 2018-01-02 Miljöbilar 2018 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Nyregistrerade laddbara personbilar februari 2019

Nyregistrerade laddbara personbilar februari 2019 Nyregistrerade laddbara personbilar februari 2019 februari januari-februari andel % totalt jan-feb Modell Typ 2019 2018 2019 2018 2019 2018 1 MITSUBISHI OUTLANDER PHE Laddhybrid 496 209 952 349 17,48 10,04

Läs mer

Miljöbilar BIL Sweden

Miljöbilar BIL Sweden Miljöbilar 2017 BIL Sweden 2017-07-01 Miljöbilar 2017 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:26) om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 SKV M 2015:17 I detta meddelande finns information om de regler som gäller för värdering

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter Mazdak Haghanipour Sakkunnig e-mobility, Power Circle Fossilfritt Jämtland 2017-09-20 OM POWER CIRCLE En nationell intresseorganisation

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2013 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för

Läs mer

SKVFS 2013:15 Nybilspriser för lätta lastbilar

SKVFS 2013:15 Nybilspriser för lätta lastbilar Nybilspriser för lätta lastbilar 2 Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar tillverkade 2014 bestäms enligt följande. Kod 3 Bilmärke/-modell Nybilspris CITROËN 14CI501 Berlingo

Läs mer

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 = Importцrens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell Rцd text = Fordonstillverkaren har ej rapporterat fordonet eller gjort fordon tillgдngligt fцr

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2018-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2017 Under december registrerades enligt BIL Sweden 34 958 nya personbilar vilket är en minskning med 6,2% jämfört med samma månad förra

Läs mer

BIL Sweden. Ulf Svensson. BIL Sweden. Wallenbergaren 13/6-18

BIL Sweden. Ulf Svensson. BIL Sweden. Wallenbergaren 13/6-18 Ulf Svensson Wallenbergaren 13/6-18 Bonus-malus. 1/7-18 till 31/12-19 Nytt skattesystem för personbilar I och II, lätta bussar och lätta lastbilar av fordonsår 2018 eller senare och som tas i trafik första

Läs mer

Bästa mars någonsin för nya bilar

Bästa mars någonsin för nya bilar 2017-04-03 Bästa mars någonsin för nya bilar - Det var fortsatt mycket bra fart på bilmarknaden i mars. Registreringarna av nya personbilar ökade med 10,6 procent. Det är 39:e månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Bilrekord i juni och första halvåret

Bilrekord i juni och första halvåret 2017-07-03 Bilrekord i juni och första halvåret - Det var fortsatt full fart på bilmarknaden i juni. Registreringarna av nya personbilar ökade med 5,6 procent och nådde den högsta siffran någonsin för

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2011 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Rekordhögt antal nya laddbara bilar i mars

Rekordhögt antal nya laddbara bilar i mars 2019-04-01 Rekordhögt antal nya laddbara bilar i mars - Antalet nyregistrerade laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 68 procent i mars och nådde den högsta nivån hittills för en enskild

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 = Importörens uppgifter D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan = Fordon kontrollerat A = Godkänd * = Ny modell E = Överträffar kraven - Positiv

Läs mer

Elbilar ökade på en minskad totalmarknad i april

Elbilar ökade på en minskad totalmarknad i april 2019-05-02 Elbilar ökade på en minskad totalmarknad i april - Nyregistreringarna av laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 44 procent i april jämfört med april förra året. Uppgången var

Läs mer

Bonus-malussystemet gav uppgång på fordonsmarknaden i augusti

Bonus-malussystemet gav uppgång på fordonsmarknaden i augusti 2019-09-02 Bonus-malussystemet gav uppgång på fordonsmarknaden i augusti - Uppgången på bilmarknaden fortsatte som väntat även i augusti. Personbilsregistreringarna ökade med 19,5 procent och lätta lastbilar

Läs mer

Näst bästa januari någonsin för nya bilar

Näst bästa januari någonsin för nya bilar 2018-02-01 Näst bästa januari någonsin för nya bilar - Även om registreringarna av nya personbilar minskade med 1,3 procent i januari, så var det en mycket bra bilmånad. Detta eftersom årets januari är

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1650-3570 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas för beskattningsåret 2009 * SKV M I detta meddelande finns information om de regler som gäller

Läs mer

Bilregistreringarna minskade som väntat kraftigt i juli och laddbara bilar fortsätter att öka

Bilregistreringarna minskade som väntat kraftigt i juli och laddbara bilar fortsätter att öka 2018-08-01 Bilregistreringarna minskade som väntat kraftigt i juli och laddbara bilar fortsätter att öka - Introduktionen av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus från 1 juli medförde rekordhöga nyregistreringar

Läs mer

Fortsatt uppgång i maj för laddbara bilar

Fortsatt uppgång i maj för laddbara bilar 2019-06-03 Fortsatt uppgång i maj för laddbara bilar - Uppgången för laddbara bilar fortsätter i maj. Antal nyregistreringar av laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 43 procent. Uppgången

Läs mer

Väntad minskning av bilregistreringarna i september men laddbara bilar fortsätter att öka

Väntad minskning av bilregistreringarna i september men laddbara bilar fortsätter att öka 2018-10-01 Väntad minskning av bilregistreringarna i september men laddbara bilar fortsätter att öka - Effekterna av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus fortsätter att prägla bilmarknaden och skapa

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2017-01-09 Definitiva nyregistreringar under 2016 Under december registrerades enligt BIL Sweden 37 281 nya personbilar vilket är en ökning med 11,2% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Bästa registreringsmånaden någonsin för nya fordon

Bästa registreringsmånaden någonsin för nya fordon 2018-07-02 Bästa registreringsmånaden någonsin för nya fordon - Juni blev som väntat en rekordstark månad för nya personbilar och lätta lastbilar. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 72,9 procent

Läs mer

Liten minskning för nya bilar i februari andelen supermiljöbilar fortsätter att öka medan dieselandelen minskar

Liten minskning för nya bilar i februari andelen supermiljöbilar fortsätter att öka medan dieselandelen minskar 2018-03-01 Liten minskning för nya bilar i februari andelen supermiljöbilar fortsätter att öka medan dieselandelen minskar - Registreringarna av nya personbilar minskade med 1,9 procent i februari. Även

Läs mer

Laddbara fordon fortsätter att öka på en minskande marknad

Laddbara fordon fortsätter att öka på en minskande marknad 2019-03-01 Laddbara fordon fortsätter att öka på en minskande marknad - Registreringarna av nya personbilar minskade med 15 procent i februari. Det var väntat med en minskning även i februari. En viss

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2018 SKV M 2017:16 I detta meddelande finns information om de regler som gäller för värdering

Läs mer

Bonus-malus, bonusen

Bonus-malus, bonusen Bonus-malus, bonusen Kr 70000 60000 50000 Bonus 40000 30000 20000 10000 0 CO2, g/km 0 10 20 30 40 50 60 Bonus, exempel personbilar Modell NEDC-värden Bonus (CO 2 g/km) (kr) Nissan Leaf 0 60 000 BMW i3

Läs mer

Stark ökning av rena elbilar i januari - väntad minskning av totalmarknaden

Stark ökning av rena elbilar i januari - väntad minskning av totalmarknaden 2019-02-01 Stark ökning av rena elbilar i januari - väntad minskning av totalmarknaden - Nyregistreringarna av personbilar minskade med elva procent i januari. Nedgången var väntad mot bakgrund av kvardröjande

Läs mer

Stark inledning på personbilsåret 2015

Stark inledning på personbilsåret 2015 2015-02-02 Stark inledning på personbilsåret 2015 - Personbilsåret 2015 har börjat bra och registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent i januari. Det är den trettonde månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Fortsatt stark bilmarknad och supermiljöbilsökningen fortsätter

Fortsatt stark bilmarknad och supermiljöbilsökningen fortsätter 2018-04-03 Fortsatt stark bilmarknad och supermiljöbilsökningen fortsätter - Årets marssiffra för nya bilar är den näst högsta någonsin för en marsmånad. Nedgången i mars med 3,1 procent jämfört med förra

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2017-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var bra fart i bilhallarna i maj då registreringarna av nya personbilar ökade med 2,5 procent och nådde den högsta siffran någonsin för maj. Hittills i

Läs mer

Stark bilmarknad i april, bonus-malus börjar ge effekter

Stark bilmarknad i april, bonus-malus börjar ge effekter 2018-05-02 Stark bilmarknad i april, bonus-malus börjar ge effekter - Nyregistreringarna av både personbilar och lastbilar ökade i april. Personbilarna ökade med 12,3 procent, lätta lastbilar ökade med

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån; beslutade den 15 december 2014. SKVFS 2014:19

Läs mer

Fortsatt obalans på fordonsmarknaden i november

Fortsatt obalans på fordonsmarknaden i november 2018-12-03 Fortsatt obalans på fordonsmarknaden i november - Effekterna av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus och den nya testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) fortsätter

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel.

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel. counter, internt bruk Märke Modellbeteckning Drivmedel Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) 1 Opel Astra Kombi CNG BIOGAS 6,9 9 2 Opel Zafira 5D 1.6 CNG BIOGAS 7,5 10 3 Volkswagen Golf

Läs mer

Laddbara fordon växer på en ryckig marknad

Laddbara fordon växer på en ryckig marknad 2019-07-01 Laddbara fordon växer på en ryckig marknad - Uppgången för laddbara bilar fortsätter och ökade i antal med 60 procent i juni jämfört med juni förra året. Efterfrågan på laddbara bilar är fortfarande

Läs mer

Bonus-malus och ny testmetod gav som väntat en negativ effekt på bilregistreringarna i oktober

Bonus-malus och ny testmetod gav som väntat en negativ effekt på bilregistreringarna i oktober 2018-11-01 Bonus-malus och ny testmetod gav som väntat en negativ effekt på bilregistreringarna i oktober - Nyregistreringarna av både personbilar och lätta lastbilar minskade som väntat även i oktober.

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat Security = Stöldskyddspaket, bland annat innehållande godkänt larm D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan

Läs mer

Ett ryckigt 2018 med stor omställning, och fortsatt höga registreringar

Ett ryckigt 2018 med stor omställning, och fortsatt höga registreringar 2019-01-02 Ett ryckigt 2018 med stor omställning, och fortsatt höga registreringar Tredje bästa året för nya personbilar: 353 666 under 2018, där 64 % av registreringarna gjordes under första halvåret

Läs mer

Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar

Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU29 Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2010/11:58) om att alkolås ska undantas från sådan extrautrustning

Läs mer

Bilregistreringarna ökade 2,6 procent första tertialet

Bilregistreringarna ökade 2,6 procent första tertialet 2017-05-02 Bilregistreringarna ökade 2,6 procent första tertialet - Nybilsregistreringarna ökade med 2,6 procent under de fyra första månaderna i år. Det här visar på en mycket stark marknad med tanke

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Sida 1 av 9 Skatteverkets författningssamling Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:38) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005

Läs mer

Bästa oktober någonsin för nya bilar

Bästa oktober någonsin för nya bilar 2017-11-01 Bästa oktober någonsin för nya bilar - Den starka bilkonjunkturen fortsätter och registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent i oktober. Det är den bästa oktobersiffran någonsin

Läs mer

Tidig julrusch i bilhallarna nytt rekord i november

Tidig julrusch i bilhallarna nytt rekord i november 2017-12-01 Tidig julrusch i bilhallarna nytt rekord i november - Det var fortsatt turbofart på fordonsmarknaden i november. Nyregistreringarna av både personbilar och de totala lastbilsregistreringarna

Läs mer

Bonus-malus ger ryckighet på en stark fordonsmarknad

Bonus-malus ger ryckighet på en stark fordonsmarknad 2018-06-01 Bonus-malus ger ryckighet på en stark fordonsmarknad - Det var en fortsatt mycket stark bilmarknad i maj. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 6,7 procent och lätta lastbilar ökade med

Läs mer

Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr

Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr 2017-03-01 Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr - Februari var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Registreringarna av nya personbilar ökade med 3,2 procent i februari. Det är

Läs mer

Nybilspriser för lätta lastbilar

Nybilspriser för lätta lastbilar Nybilspriser för lätta lastbilar Årsmodell 1992 Kod Bilmärke/-modell Nybilspris DAIHATSU 92DA222 Feroza Soft top lastbil 115 000 FORD (Tyskland) 92FO222 Courier Skåp 88 000 92FO222 Escort Express skåp

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) 2015-08-03 Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den

Läs mer

Fortsatt högtryck på bilmarknaden i juli

Fortsatt högtryck på bilmarknaden i juli 2017-08-01 Fortsatt högtryck på bilmarknaden i juli - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med 2,2 procent och nådde den näst högsta siffran någonsin

Läs mer

Tredje bästa augusti någonsin för nya bilar

Tredje bästa augusti någonsin för nya bilar 2014-09-01 Tredje bästa augusti någonsin för nya bilar - Det råder fortsatt högtryck i bilhallarna. Registreringarna av nya personbilar ökade med tolv procent i augusti. Årets augusti är den tredje högsta

Läs mer

Stark inledning på bilåret 2017

Stark inledning på bilåret 2017 2017-02-01 Stark inledning på bilåret 2017 - Efter rekordåret ifjol så är det fortsatt bra fart på den svenska bilmarknaden när vi går in i 2017. Registreringarna av nya personbilar ökade med 7,6 procent

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Raketstart på bilåret 2016

Raketstart på bilåret 2016 2016-02-01 Raketstart på bilåret 2016 - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Heta bilhallar i mars

Heta bilhallar i mars 2016-04-01 Heta bilhallar i mars - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2011-01-10 Definitiva nyregistreringar under 2010 Under december registrerades enligt BIL Sweden 29 770 nya personbilar vilket är en ökning med 53,7% jämfört med samma månad förra

Läs mer

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING DAGS FÖR LADDNING Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER VAR 4:E BIL, LADDBAR! 1

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Mycket starka bilsiffror i september

Mycket starka bilsiffror i september 2017-10-02 Mycket starka bilsiffror i september - Nybilsregistreringarna minskade med 1,9 procent i september. Det är dock viktigt och komma ihåg att vi jämför med starka siffror förra året och att det

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

BIL-rekord i oktober. Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade

BIL-rekord i oktober. Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade 2016-11-02 BIL-rekord i oktober - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i oktober. Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent, vilket är den trettiofjärde månaden i rad med

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2012-01-09 Definitiva nyregistreringar under 2011 Under 2011 registrerades enligt definitiva siffror från BIL Sweden 304 984 personbilar vilket är 5,3% fler än under 2010, då 289

Läs mer

Bästa oktober någonsin för personbilar

Bästa oktober någonsin för personbilar 2015-11-02 Bästa oktober någonsin för personbilar - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd Samtliga fordon introducerade sedan , sorterade på Märke

Gradering av stöld- och inbrottsskydd Samtliga fordon introducerade sedan , sorterade på Märke Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2011-06-13 Samtliga fordon introducerade sedan 2008-06-01, sorterade på Märke = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell Röd text = Fordonstillverkaren

Läs mer

Nytt bilrekord! Prognos för personbilar under 2017: Prognos för lätta lastbilar under 2017:

Nytt bilrekord! Prognos för personbilar under 2017: Prognos för lätta lastbilar under 2017: 2017-01-02 Nytt bilrekord! Rekord för nya personbilar: 372 300 under 2016 Rekord för nya lätta lastbilar: 51 700 under 2016 Rekord för nya lastbilar, totalt: 58 200 under 2016 Prognos för 2017: 360 000

Läs mer

Bonus-maluseffekt medförde minskade registreringar av personbilar och lätta lastbilar även i augusti

Bonus-maluseffekt medförde minskade registreringar av personbilar och lätta lastbilar även i augusti 2018-09-03 Bonus-maluseffekt medförde minskade registreringar av personbilar och lätta lastbilar även i augusti - Det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus, som trädde i kraft 1 juli, fortsätter att ha

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 SKV M 2013:19 I detta meddelande finns information om de regler som gäller för värdering

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1650-3570 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas för beskattningsåret 2012 * SKV M I detta meddelande finns information om de regler som gäller

Läs mer

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar 2007-11-01 Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar - Oktober var en mycket bra månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Fordonsregistreringarna

Läs mer

Riksskatteverkets författningssamling

Riksskatteverkets författningssamling Riksskatteverkets författningssamling ISSN 0347-3023 * Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:14) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1650-3570 Skatteverkets information om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2007 samt

Läs mer

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar 2014-10-01 Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar - Den positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade med sju procent, vilket är nionde månaden

Läs mer

Het julimånad för fordonsregistreringarna

Het julimånad för fordonsregistreringarna 2010-08-02 Het julimånad för fordonsregistreringarna - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade

Läs mer

Miljöbästa bilar 2017

Miljöbästa bilar 2017 Miljöbästa bilar 2017 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75

Läs mer

Bilregistreringarna ökade som väntat kraftigt i juli

Bilregistreringarna ökade som väntat kraftigt i juli 2019-08-01 Bilregistreringarna ökade som väntat kraftigt i juli - Det blev som väntat en kraftig uppgång i juli för nyregistreringarna av både personbilar och lätta lastbilar. Personbilsregistreringarna

Läs mer