Svensk författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk författningssamling"

Transkript

1 Svensk författningssamling Utsadesforordning; utfardad den 7 deceniber Utkom frin trycket den 17 december 1993 Regeringen föreskriver' följande. Krav för att litsade skall få släppas ut på marknaden 1 5 Utsade av arter som anges i bilagan till denna förordning far inte slappas ut ph marknaden utan att certifiering har skett. Utsade av köksvaxtarter far dock slappas ut pa marknaden utan certifiering, om utsädet uppfyller de krav for kontrollerat standardutsade som Statens jordbruksverk föreskriver. Utsade, utom utsädespotatis, som ar certifierat i nagot annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet eller i nagot land som med avseende pa cenifiering har godkänts av Europeiska ekonomiska gemenskapen som tredje land skall likställas med utsade som ar cenifierat i Sverige om I. villkoren i 3 I eller 2 ar uppfyllda, och I. utsädet uppfyller de särskilda krav enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomrhdet som har godkänts av EFTA:s övervakningsmyndighet. Om cenifiering har skett med stöd av undantagsregeln i 6 $ andra stycket, far utsade som avses i forsta stycket inte slappas ut pa marknaden utan att tillsthnd lämnats av Statens utsädeskontroll. Tillstandet kan forenas med villkor. Om ett villkor inte uppfylls, far tillstandet Aterkallas. 2 5 Bestämmelsen i I 9 första stycket galler inte l. utsade som exponeras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsomrtidet, 2. utsade i form av orensad vara for cenifiering, 3. utsade som utgör material for forädlingsandamal, 4. utsade for forsöksandamal eller vetenskapligt bruk, 5. utsade for framställning av prydnadsplantor. ' Jfr EES-avtalet bilaga I avsnitt III och raders direktiv lEEG (EGT nr 125, ) s ) m.fl.

2 Utsade som far certifieras 3 Certifiering fir ske av 1. utsäde av sorter av de lantbruksvaxter som finns upptagna i bilagan till denna förordning och som ar intagna i den svenska sortlistan. 2. utsade av sorter av de köksväxter som finns upptagna i bilagan till denna förordning och som ar intagna i den svenska sortlistan, i Europeiska gemenskapens gemensamma sortlista for-arte-r-av köksväxter eller i en nationell sortlista fran nagot land inom Europeiska ekonomiska samarbetsomridet. 3. handelsutsiide av sadana arter av foderväxter och oljeväxter som Jordbru ksverket föreskriver. 4. utsade avsett endast för utförsel eller reproduktion for utförsel. Om det finns särskilda skal, far Jordbruksverket föreskriva eller i sarskilda fall medge att aven annat utsade an som avses i första stycket far certifieras. 3 5 En växtsort som vid officiell provni-ng visat sig vara självständig, stabil och tillräckligt enhetlig kan godkännas for intagning i den svenska sonlistan. Andra sorter av lantbruksvaxter an växter för grönytor skall dessutom vid otficiell provning visat sig ha ett tillfredsställande odlingsoch bruksvärde. 5 Statens vaxtsortnamnd prövar fragor om godkännande av vaxtsorter och deras benämning för intagning i den svenska sortlistan. Sadant godkännande far aterkallas. Jordbruksverket far meddela ytterligare föreskrifter om godkannande av vaxtsorter for intagning i sortlistan. Verket far dessutom meddela foreskrifter om hur en sort skall uppratthállas och om Aterkallelse av sortgodkännande. Jordbruksverket skall samrada med Vaxtsortnamnden innan föreskrifterna meddelas. Villkor for certifiering 6 Utsade tar certifieras endast om utsädet efter undersökning har visat sig uppfylla de kvalitetsfordringar och villkor i övrigt som anges i foreskrifter meddelade av Jordbruksverket. Enligt vad Jordbruksverket närmare föreskriver far utsade certifieras i vissa fall aven om den kvalitetsundersökning som avses i första stycket inte ar slutförd. Vad kvalitetsfordringarna får avse 7 S De kvalitetsfordringar som avses i 6 första stycket far galla l. grundutsadet till den odling varifran utsädet har skördats, 2. utsädesodlingens läge och tillstand under vaxttiden, 3. utsädets sortrenhet. 1. utsädets sundhet, livs- och lagringsduglighet.

3 J3 9 En kvalitetsdeklaration skall innehilla uppgifter om I. tzrpackarens eller importörens namn och adress. 2. vaxtart. 3. grobarhet. och 4. renhet. Förpackaren eller importören 3r ansvarig för att uppgifterna lämnas. Jordbruksverket far meddela föreskrifter om begränsning av uppgiftsskyldigheten enligt 3 och 4. Införsel av utsade 14 5 Utsäde av arter som anges i bilagan till denna förordning, utom utsädespotatis, far föras in i landet bara om utsädet enligt 1 S andra stycket är likställt med utsade som ar cenifierat i Sverige. Köksvaxtutsade som far slappas ut p% marknaden som kontrollerat standardutsade far dock utan certifiering föras in i landet om utsädet finns intaget i en sadan sortlista som avses i För införsel av utsade galler aven bestämmelserna i (1975: 994) om införsel av växter m.m. Jordbruksverket Br föreskriva undantag fran första stycket. förordningen Anmälningsskyldighet 15 9 Den som yrkesmässigt förpackar eller bedriver handel med kökskixtutsäde skall göra anmälan om sin verksamhet till Utsädeskontrollen. 16 $ Den som för in utsade i landet skall anmäla detta till Utsädeskontrollen i den omfattning och enligt de närmare föreskrifter som Jordbruksverket meddelar. Tillsyn 17 5 Utsädeskontrollen utövar tillsynen över att föreskrifterna om certifiering och kvalitetsdeklaration följs. Utsädeskontrollen har ocksa de befogenheter som följer av 3 a utsadeslagen (1976: 298). Överklagande 18 5 I fraga om.beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen galler följande. 1. Beslut av en frökontrollanstalt far överklagas hos Utsädeskontrollen. 2. Beslut av Växtsortnamnden far överklagas hos Jordbruksverket. 3. Beslut i ett särskilt fall av Utsädeskontrollen eller av Jordbruksverket far överklagas hos kammarrätten.

4 Förteckning som avses i 1 5 Artbenamning Bilaga Strisad Havre Korn RAg RAgvete Vete Durumvete Kanariegräs Majs utom puffmajs (popkorn) och sockermajs Avena sativa L. Hordeum vulgare L. Secale cereale L. x Triticosecale Wittrnack Triticurn aestivum L. ernend. Fiori et Paol. Triticurn dumrn Desf. Phalaris canariensis L. Zea mays L. med undantag av convar. rnicrosperma Koern. och convar. sacchata Koern. Foderväxter l. Gräs Brunven Rödven Storven Krypven Ängskavle Knylhavre Plattlosta Alaskagräs Hundäxing Rörsvingel FArsvi ngel HArdsvingel Ängssvingel Rödsvingel Rajsvingel Italienskt rajgras (inkl. westerwoldiskt rajgräs) Engelskt rajgräs Hybridrajgräs Turftimotej Timotej Vitgröe Berggröe Lundgröe Sengröe Agrostis canina L. Agrostis capillaris L. Agrostis gigantea Roth Agrostis stolonifera L. Alopecurus pratensis L. Arrhenathemm elatius (L.) P. Beauv. ex. J.S. et K.B. Presl. Bromus catharticus Vahl Brorn.us sitchensis Trin. Dactylis glornerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca ovina L. Festuca ovina L. var. duriuscula Koch Festuca pratensis Hudson Festuca nibia L. x Festulolium Lolium multiflorum Lam. Loliurn perenne L. Loiiurn x boucheanum Kunth Phleurn bertolonii DC. Phleurn pratense L. Poa annua L. Poa cornpressa L. Poa nernoralis L. Poa palustris L.

5 Artbenan,ning Kummin Sojaböna Solros Oljelin, Spanadslin Vallmo Vitsenap Carum carvi L. Glycine max (L.) Merr. Helianthus annuus L. Linum usitatissimum L. Papaver somniferum L. Sinapis alba L. Potatis Potatis Solanum tuberosum L. Köksväxter Lök Purjolök Körvel Selleri Sparris Mangold Rödbeta Kalrabbi Broccoli Kinesisk kal Maj rova Paprika Endive Cikoria Vattenmelon Melon Gurka Allium cepa L. Allium porrum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffrn. Apium graveolens L.. Asparagus oficinalis L. Beta vulgaris L. var. vulgaris Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L, Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. Brassica oleracea L. convar.. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch (L:) Alef. var. alba DC. (L.) Alef. var. conica DC. (L.) Alef. var. rubra DC. (L.) Alef. var. sabauda L. Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemrnifera DC. Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. Brassica rapa L. var. rapa Capsicurn annuum L. Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. (partim) Citmllus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis melo L. Cucumis sativus L.

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 51/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2004 tills vidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 51/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2004 tills vidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 51/04 Datum Dnr 23.6.2004 2978/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2004 tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330); SFS 2016:1181 Utkom från trycket den 9 december 2016 utfärdad den 1 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 51/07 Datum Dnr 11.10.2007 2739/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 31.10.2007 - tills vidare Ändrar Bilagorna 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utsädesförordning; utfärdad den 7 december 2000. SFS 2000:1330 Utkom från trycket den 19 december 2000 Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/09 Datum Dnr 3.11.2009 2427/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 16.11.2009 - tills vidare Ändrar Bilagorna 1, 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

SFS nr: 2000:1330. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Utsädesförordning (2000:1330) Utfärdad: 2000-12-07

SFS nr: 2000:1330. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Utsädesförordning (2000:1330) Utfärdad: 2000-12-07 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:1330 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

Amatörsorter på nationella sortlistor

Amatörsorter på nationella sortlistor Amatörsorter på nationella sortlistor Information om växtsorter I dagsläget har 879 amatörsorter godkänts och registrerats i nationella sortlistor i EU. Det betyder att man får producera och saluföra utsäde

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 40/07 Datum Dnr 26.6.2007 2075/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 10.7.2007 - tills vidare Ändrar 1 och bilagorna 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning DIREKTIV L 17/34 23.1.2018 DIREKTIV KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV (EU) 2018/100 av den 22 januari 2018 om ändring av kommissionens direktiv 2003/90/EG och 2003/91/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av valloch foderväxter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av valloch foderväxter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 46/05 Datum Dnr 1.6.2005 2443/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2005 - tills vidare Ändrar 1 och 2 i jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 04.05.2001 KOM(2001) 244 slutlig 2001/0099 (CNS) Förslag RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

1 Denna lag skall tillämpas på växtsorter som tillhör de växtsläkten eller växtarter som anges i bilagan till denna lag.

1 Denna lag skall tillämpas på växtsorter som tillhör de växtsläkten eller växtarter som anges i bilagan till denna lag. SFS nr: 1971:392 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Växtförädlarrättslag (1971:392) Utfärdad: 1971-05-27 Författningen har upphävts genom: SFS 1997:306 Ändring införd: t.o.m. SFS

Läs mer

Lagen skall tillämpas även på växtsorter som är hybrider mellan de växtsläkten eller växtarter som anges i bilagan. Lag (1992: 1690).

Lagen skall tillämpas även på växtsorter som är hybrider mellan de växtsläkten eller växtarter som anges i bilagan. Lag (1992: 1690). Svensk författningssamling SFS_1971 :392 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1971-05-27 Växtförädlarrättslag (1971 :392) Justitiedepartementet L3 Ändringar införda t.o.m. SFS 1994:236 \ Allmänna bestämmelser

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter JORD OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr /7 Datum Dnr 4.7.7 79/.4/7 Ikraftträdelse och giltighetstid.7.7 tills vidare Ändrar samt bilagorna och till jord och skogsbruksministeriets förordning om handel

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Regeringens proposition

Regeringens proposition Regeringens proposition 1990/91: 74 om ändring i växtförädlarrättslagen (1971: 392) Prop. 1990/91: 74 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur rcgeringsprotokollct

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 6/14 Datum Dnr 13.3.2014 333/14/2014 Ikraftträdelse- och giltighetstid 24.3.2014 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 15/13 Datum Dnr x.11.2013 2089/14/2013 Ikraftträdelse- och giltighetstid x.11.2013 tills vidare Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

Härmed ges du möjlighet att lämna synpunkter på Jordbruksverkets förslag till ändringar i föreskrifterna:

Härmed ges du möjlighet att lämna synpunkter på Jordbruksverkets förslag till ändringar i föreskrifterna: Från: Anna Pettersson Skickat: den 24 april 2018 15:30 Till: registrator@lrf.se; remisser@lantmannen.com; info@nnr.se; Regelrådet; kommerskollegium@kommers.se; annette.olesen@lantmannen.com;

Läs mer

Rubrik Ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan,

Rubrik Ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan, Myndighet Statens jordbruksverk Diarienummer Dnr 3.6.16-07875/2019, Dnr 3.6.16-07876/2019. Rubrik Ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska

Läs mer

Amatör- och bevarandesorter. regler kring utsädesodling och försäljning. Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet

Amatör- och bevarandesorter. regler kring utsädesodling och försäljning. Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet Amatör- och bevarandesorter regler kring utsädesodling och försäljning Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet Skriften ingår i den serie broschyrer om odlingslandskapets biologiska mångfald

Läs mer

REMISS. Dnr /17, Dnr / Enligt sändlista 1(4)

REMISS. Dnr /17, Dnr / Enligt sändlista 1(4) 1(4) REMISS 2017-05-02 Dnr 3.6.16-3980/17, Dnr 3.6.16-3981/17 Växtregelenheten Anna Pettersson Tfn: 036-15 59 16 E-post: anna.pettersson@jordbruksverket.se Enligt sändlista Remiss om ändring i Statens

Läs mer

De stödvillkor som nämns här grundar sig på beredningssituationen 10.10.2014. Uppgifterna kan komma att ändras.

De stödvillkor som nämns här grundar sig på beredningssituationen 10.10.2014. Uppgifterna kan komma att ändras. FÖRGRÖNINGSSTÖD Tankesmedja 6: Förgröningsstöd De stödvillkor som nämns här grundar sig på beredningssituationen 10.10.2014. Uppgifterna kan komma att ändras. Förgröningsstödet är ett nytt EU-finansierat

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

BESTÄMNINGSNYCKEL FÖR GRÄS

BESTÄMNINGSNYCKEL FÖR GRÄS BESTÄMNINGSNYCKEL FÖR GRÄS 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET INSTRUKTIONER Förse dig med ett så välutrustat plantmaterial (inklusive rötter) som möjligt av det gräs du ska bestämma Identifieringen bygger på ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

A Allmänt Konsekvensutredning. Myndighet Statens jordbruksverk. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt Konsekvensutredning. Myndighet Statens jordbruksverk. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2016-10-27 Konsekvensutredning Myndighet Statens jordbruksverk Diarienummer 3.6.16-9263/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2016:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 19/16

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 19/16 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 19/16 Datum Dnr 9.12.2016 1842/01.04/2016 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2017 - tills vidare Ändrar Bilaga 4 till jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens utsädeskontrolls (SUK) föreskrifter med taxa för certifiering,

Läs mer

SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2013

SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2013 SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2013 Grödkod SAM Gröda Näsgård Mark gröda Fälttyp 1 Korn (höst) Helsäd, höstkorn Höstkorn Höstkorn, malt 2 Korn (vår) Helsäd, vårkorn Vårkorn, foder Vårkorn, foder m ins

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2000 Nr 1129 1137 INNEHÅLL Nr Sidan 1129 Republikens presidents förordning om polisens förtjänstkors och förtjänstmedalj... 3033

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av vissa naturgasföretag; SFS 2011:711 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Fånggrödor i framtiden. Helena Aronsson Institutionen för mark och miljö SLU, Uppsala

Fånggrödor i framtiden. Helena Aronsson Institutionen för mark och miljö SLU, Uppsala Fånggrödor i framtiden Helena Aronsson Institutionen för mark och miljö SLU, Uppsala Varför välja fånggröda? +..mellangröda, täckgröda, bottengröda, bonusgröda... Minska förluster av kväve och fosfor Miljöstöd

Läs mer

Officiella provningsplatser vallsorter från 2013

Officiella provningsplatser vallsorter från 2013 Sortprovning i olika vallarter Växjö möte den 4 december 2014 Magnus Halling, SLU, Uppsala Officiella provningsplatser vallsorter från 2013 Hedemora a Uppsala Fast basplats Extra basplats Rådde, HS Tenhult

Läs mer

KAPITEL 12 OLJEVÄXTFRÖN OCH OLJEHALTIGA FRUKTER; DIVERSE ANDRA FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR INDUSTRIELLT ELLER MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FODERVÄXTER

KAPITEL 12 OLJEVÄXTFRÖN OCH OLJEHALTIGA FRUKTER; DIVERSE ANDRA FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR INDUSTRIELLT ELLER MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FODERVÄXTER KAPITEL 12 OLJEVÄXTFRÖN OCH OLJEHALTIGA FRUKTER; DIVERSE ANDRA FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR INDUSTRIELLT ELLER MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FODERVÄXTER Anmärkningar 1. Nr 1207 ska tillämpas för bl.a. palmnötter

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 110/00

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 110/00 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 110/00 Datum Dnr 24.11.2000 4013/565/2000 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.12.2000 tills vidare Bemyndigande Lagen om handel med utsäde (728/2000) Motsvarande

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Näringskvalitet i vallsortprovningen Växjö möte den 7 december Magnus Halling Forskningsledare Växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala

Näringskvalitet i vallsortprovningen Växjö möte den 7 december Magnus Halling Forskningsledare Växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala Näringskvalitet i vallsortprovningen Växjö möte den 7 december 2016 Magnus Halling Forskningsledare, SLU, Uppsala Bakgrund och metodik Näringsinnehållet analyseras rutvis i skörd 1 första vallåret på de

Läs mer

Nuläge för nordiskt PPP Prebreeding. växtförädling

Nuläge för nordiskt PPP Prebreeding. växtförädling Nuläge för nordiskt PPP Prebreeding och SLUs program för växtförädling SUF 19 maj 2016 Anders Nilsson Växtförädling i rapporter om Forskning Formas om Växtskyddsforskning för hållbarhet och konkurrenskraft

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 32/03

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 32/03 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 32/03 Datum Dnr 16.4.2003 1691/01/2003 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2003 tills vidare Bemyndigande 4 1 mom. lagen om handel med utsäde (728/2000)

Läs mer

A-III Återtagna ansökningar om växtförädlarrätt 4 Withdrawal of Applications for Protection

A-III Återtagna ansökningar om växtförädlarrätt 4 Withdrawal of Applications for Protection INNEHÅLL CONTENTS A VÄXTFÖRÄDLARRÄTT PLANT BREEDERS RIGHTS 2017:1 2 januari 2017 Sida Page A-I A-II Ansökningar om växtförädlarrätt Applications for Protection Sortbenämningar Variety s (UPOV) a. Förslag

Läs mer

a. Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning (UPOV) Grant of Protection and Approval of Variety Denomination

a. Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning (UPOV) Grant of Protection and Approval of Variety Denomination INNEHÅLL CONTENTS A VÄXTFÖRÄDLARRÄTT PLANT BREEDERS RIGHTS 2016:12 30 november 2016 Sida Page A-I Ansökningar om växtförädlarrätt Applications for Protection A-II Sortbenämningar Variety Denominations

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av ursprungssorter och handel med utsäde

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av ursprungssorter och handel med utsäde JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 16/09 Datum Dnr 28.8.2009 1613/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 7.9.2009 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning av den

Läs mer

Fånggrödor för minskad kväveutlakning och mervärden i växtföljden

Fånggrödor för minskad kväveutlakning och mervärden i växtföljden Fånggrödor för minskad kväveutlakning och mervärden i växtföljden Helena Aronsson Institutionen för mark och miljö SLU Uppsala Sammanfattning av fånggrödestudier som finansierats av SLU, Jordbruksverket,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:38)

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

8 Råg 9 Majs 10 Bovete 11 Spannmålsförsök Råg Råg, helsäd biogas Råg, hybrid Råg, utsäde Majs, CCM Majs, ensilage Majs, ensilage biogas Majs, mogen sk

8 Råg 9 Majs 10 Bovete 11 Spannmålsförsök Råg Råg, helsäd biogas Råg, hybrid Råg, utsäde Majs, CCM Majs, ensilage Majs, ensilage biogas Majs, mogen sk SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2015 Grödkod SAM Gröda Näsgård Mark gröda Fälttyp 1 Korn (höst) Höstkorn Höstkorn, helsäd foder Höstkorn, malt Höstkorn, utsäde 2 Korn (vår) Vårkorn, foder Vårkorn, foder

Läs mer

SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2018

SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2018 SAM Gröda - Näsgård Mark gröda 2018 Grödkod SAM Gröda Näsgård Mark gröda Fälttyp 1 Korn (höst) Höstkorn Höstkorn, helsäd foder Höstkorn, malt Höstkorn, utsäde 2 Korn (vår) Vårkorn, foder Vårkorn, foder

Läs mer

PRISLISTA Gäller från och med Alla priser i SEK

PRISLISTA Gäller från och med Alla priser i SEK 1(7) BILAGA 2019-04-25 Utsädesenheten PRISLISTA Gäller från och med 2019-05-02 Alla priser i SEK 1. AVGIFTER FÖR CERTIFIERING OCH KONTROLL AV STANDARDUTSÄDE A. CERTIFIERING AV FRÖBURNA VÄXTSLAG Certifieringsadministration,

Läs mer

Dina synpunkter behöver komma in till Jordbruksverket senast den 8 december Ange dnr /17 om du lämnar synpunkter.

Dina synpunkter behöver komma in till Jordbruksverket senast den 8 december Ange dnr /17 om du lämnar synpunkter. Från: Anna Pettersson Skickat: den 27 november 2017 13:59 Till: info@nnr.se; Regelrådet; kommerskollegium@kommers.se; olof.h.christerson@agortus.com; AnnaNyberg@eurofins.se;

Läs mer

BESLUT EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

BESLUT EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 12.11.2018 Europeiska unionens officiella tidning L 284/31 BESLUT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2018/1674 av den 23 oktober 2018 om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om kvalitetskontroll av färska

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 28/03

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 28/03 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 28/03 Datum Dnr 16.4.2003 1687/01/2003 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2003 tills vidare Bemyndigande 4 1 mom. lagen om handel med utsäde (728/2000)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om redovisningscentraler för taxitrafik; SFS 2014:1020 Utkom från trycket den 22 juli 2014 utfärdad den 10 juli 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

a. Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning (UPOV) Grant of Protection and Approval of Variety Denomination

a. Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning (UPOV) Grant of Protection and Approval of Variety Denomination INNEHÅLL CONTENTS A VÄXTFÖRÄDLARRÄTT PLANT BREEDERS RIGHTS 2018:5 27 april 2018 Sida Page A-I Ansökningar om växtförädlarrätt Applications for Protection A-II Sortbenämningar Variety Denominations (UPOV)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om växtskydd m.m.; SFS 2006:817 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Syfte m.m. 1 Bestämmelserna i denna

Läs mer

Märkningsregler för dig som säljer frö av köksväxter i småförpackningar 1

Märkningsregler för dig som säljer frö av köksväxter i småförpackningar 1 1(8) INFORMATION Dnr 3.6.17-07160/2018 2018-05-30 Växtregelenheten Enligt sändlista Märkningsregler för dig som säljer frö av köksväxter i småförpackningar 1 Jordbruksverket har både själva noterat och

Läs mer

a. Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning (UPOV) Grant of Protection and Approval of Variety Denomination

a. Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning (UPOV) Grant of Protection and Approval of Variety Denomination INNEHÅLL CONTENTS A VÄXTFÖRÄDLARRÄTT PLANT BREEDERS RIGHTS 2019:2 28 februari 2019 Sida Page A-I Ansökningar om växtförädlarrätt Applications for Protection A-II Sortbenämningar Variety s (UPOV) a. Förslag

Läs mer

Ekologiskt utsäde av vallfrö 2004, kan vi leva upp till kravet?

Ekologiskt utsäde av vallfrö 2004, kan vi leva upp till kravet? Ekologiskt utsäde av vallfrö 2004, kan vi leva upp till kravet? (Organic seed production of herbage legumes and fodder grasses 2004, can we meet the demand?) Thorsten Rahbek Pedersen Jordbruksverket Box

Läs mer

KN-nr Varuslag Belopp per varje påbörjat 100-tal kg, kr. 0706 90 90 00 Beta vulgaris L., rödbetor, färska, avsedda för industriell bearbetning...

KN-nr Varuslag Belopp per varje påbörjat 100-tal kg, kr. 0706 90 90 00 Beta vulgaris L., rödbetor, färska, avsedda för industriell bearbetning... VÄXTSKYDDSAVGIFT Vid import från tredje land skall växtskyddsavgift betalas till tullmyndigheten av växter och växtprodukter utom varor enligt bilaga 2 samt trä och varor av trä enligt bilaga 3 och 4.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel; SFS 2011:849 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

SAM grödkod och gröda Gröda i Näsgård Mark Fälttyp. 1 Korn (höst) Höstkorn Åkermark. 2 Korn (vår) Vårkorn, foder Åkermark Vårkorn, foder m insådd

SAM grödkod och gröda Gröda i Näsgård Mark Fälttyp. 1 Korn (höst) Höstkorn Åkermark. 2 Korn (vår) Vårkorn, foder Åkermark Vårkorn, foder m insådd Gröda i Näsgård Mark som ger bestämd SAM grödkod 2014 SAM grödkod och gröda Gröda i Näsgård Mark Fälttyp 1 Korn (höst) Höstkorn Höstkorn, helsäd foder Höstkorn, malt Höstkorn, utsäde 2 Korn (vår) Vårkorn,

Läs mer

Ekologisk odling av grönsaker på friland. Växtföljd

Ekologisk odling av grönsaker på friland. Växtföljd Ekologisk odling av grönsaker på friland Växtföljd Växtföljd Text och foto: Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Värmland Växtföljden är ett viktigt redskap för växtnäringsförsörjning, ogräsreglering och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Förteckning över STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRFATTNINGAR M.M. 1 juli 2011

Förteckning över STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRFATTNINGAR M.M. 1 juli 2011 Förteckning över STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRFATTNINGAR M.M. 1 juli 2011 INNEHÅLL 1 Förord...3 2 Numeriskt register över författningarna...4 2.1 Författningar som beslutats av Jordbruksverket eller dess

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 2016 Utkom från trycket den 25 januari 2017 Register över författningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; Utkom från trycket den 22 juli 2003 utfärdad den 10 juli 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels att 19 kap. 5,

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 6/16 Datum Dnr 17.2.2016 291/01.04/2016 Ikraftträdelse- och giltighetstid 29.2.2016 - tills vidare Ändrar Bilaga 1 och bilaga 2 till jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

Om kväve i mark och gröda förekomst, omsättning och förlustvägar till luft och vatten. speciellt om fånggrödor och jordbearbetning

Om kväve i mark och gröda förekomst, omsättning och förlustvägar till luft och vatten. speciellt om fånggrödor och jordbearbetning Om kväve i mark och gröda förekomst, omsättning och förlustvägar till luft och vatten speciellt om fånggrödor och jordbearbetning Greppa näringen kvävestrategi Uppsala 21 nov 2012 Helena Aronsson Åsa Myrbeck

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer; Utkom från trycket den 16 maj 2000 utfärdad den 4 maj 2000. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd; SFS 2000:1217 Utkom från trycket den 15 december 2000 utfärdad den 7 december 2000.

Läs mer

DATABASEN 2016 del 1, Lantbruksväxter senast uppdaterad

DATABASEN 2016 del 1, Lantbruksväxter senast uppdaterad DATABASEN 2016 del 1, Lantbruksväxter senast uppdaterad 2016-10-07 Bakgrund. I ekologisk produktion ska odlare använda ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial. Det framgår av rådets förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Utkom från trycket den 7 februari 2019 Register över författningar

Läs mer

Miljöersättningar Minskat kväveläckage

Miljöersättningar Minskat kväveläckage Här kan du se vilka grödkoder som ger vilka. Miljöar Spannmål 1 Korn (höst) J J J N J J J J N N N N J N 2 Korn (vår) J J J N J J J J N N N N J N 3 Havre J J J N J J J J N N N N J N 4 Vete (höst) J J J

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter () om kontroll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403); SFS 2011:713 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om naturgaslagen

Läs mer

L 184 officiella tidning

L 184 officiella tidning Europeiska unionens L 184 officiella tidning Svensk utgåva Lagstiftning sextioförsta årgången 20 juli 2018 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Kommissionens genomförandeförordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 34/03

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 34/03 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 34/03 Datum Dnr 16.4.2003 1693/01/2003 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2003 tills vidare Bemyndigande 4 1 mom. lagen om handel med utsäde (728/2000)

Läs mer