FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2000 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 1129 Republikens presidents förordning om polisens förtjänstkors och förtjänstmedalj Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I och II till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart Statsrådets förordning om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp Statsrådets förordning om upphävande av 32 3 mom. förordningen om studiestöd Statsrådets förordning om ändring av förordningen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen Statsrådets förordning på användningsplan av frekvenser för rundradioverksamhet Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och övervakning av den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde Handels- och industriministeriets förordning om metoder för provtagning och analys av vissa främmande ämnen Nr 1129 Republikens presidents förordning om polisens förtjänstkors och förtjänstmedalj Given i Helsingfors den 15 december 2000 I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av inrikesministern, föreskrivs med stöd av 2 1 mom. lagen om offentlig belöning (1215/1999): 1 Polisens utmärkelsetecken utgörs av polisens förgyllda förtjänstkors, polisens förtjänstkors i silver, polisens förgyllda förtjänstmedalj och polisens förtjänstmedalj i silver. Utmärkelsetecken kan som uttryck för erkänsla tilldelas den som hör till polisens personal. Utmärkelsetecken kan även ges till andra personer och till organisationer för förtjänstfullt arbete till förmån för polisen. Till nära anhörig till en polis som omkommit vid utförandet av ett polisuppdrag kan polisens förtjänstkors eller förtjänstmedalj överlämnas för att bevaras som minne. Förtjänstkors eller förtjänstmedalj åtföljs av diplom. 2 Polisens förtjänstkors och polisens förgyllda förtjänstmedalj förlänas av inrikesministern på framställning av polisöverdirektören. Polisens högsta ledning, polisens länsledning, de riksomfattande enheterna, Polisinrättningen i Helsingfors härad, polisläroinrättningarna och Polisens teknikcentral kan göra framställning om utdelning av polisens förtjänstkors eller polisens förgyllda förtjänstmedalj. Polisens förtjänstmedalj i silver förlänas av polisöverdirektören. Även länspolisdirektören och chefen för en riksomfattande enhet förlänar anställda vid de underlydande enheterna polisens förtjänstmedalj i silver. Framställning om utdelning av polisens förtjänstmedalj i silver kan göras av cheferna för polisenheterna. 3 Inrikesministeriet skall föra en förteckning över dem som mottagit polisens förtjänstkors och polisens förgyllda förtjänstmedalj. Förteckning över dem som mottagit polisens förtjänstmedalj i silver förs av de myndigheter som har rätt att förläna förtjänstmedaljen

2 3034 Nr Polisens förtjänstkors är utfört i blå emalj och silver. Korset mäter 40 millimeter i genomskärning. På åtsidan finns utöver en korsfigur ett motiv ur polisemblemet och en heraldisk ros. Förtjänstkorset åtföljs av ett 31 millimeter brett band på vars ljusblå botten det finns två mörkblå ränder mellan smala vita strimmor. Då förtjänstkorset ges som uttryck för erkänsla för särskilt stora förtjänster eller för verksamhet i en farlig situation kan det framställas förgyllt eller förses med polisens emblem på bandet. Polisens förtjänstkors jämte band motsvarar bilden nedan. förtjänstmedaljen är likadant som det som åtföljer förtjänstkorset. Polisens förtjänstmedalj jämte band motsvarar bilden nedan. 5 Polisens förtjänstmedalj är utförd i förgylld metall eller i silver. Medaljen mäter 31 millimeter i genomskärning. På medaljens åtsida finns polisens förtjänstkors i relief. På reversen finns polisens officiella emblem och ett löpande nummer. Det band som åtföljer 6 Polisens förtjänstkors och polisens förtjänstmedalj bärs i band på samma sätt som utmärkelsetecken. På uniform får bandet även bäras i bandbricka. 7 Polisens förtjänstkors eller förtjänstmedalj kan fråntas den som hör till polisens personal, om han eller hon i tjänsten eller i övrigt har uppfört sig så att det minskar polisens anseende. 8 Inrikesministeriet meddelar närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning. 9 Denna förordning träder i kraft den 1 januari Genom denna förordning upphävs förordningen den 25 mars 1988 om polisens förtjänstkors (289/1988). Helsingfors den 15 december 2000 Republikens President TARJA HALONEN Inrikesminister Ville Itälä

3 3035 Nr 1130 Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I och II till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg Given i Helsingfors den 15 december 2000 I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs: 1 De i London den 1juli 1999 genom Internationella sjöfartsorganisationens havsmiljöskyddskommittés beslut MEPC.78(43) gjorda ändringarna i bilagorna I och II till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983), vilka godkänts av republikens president den 30 juni 2000, träder i kraft internationellt för Finlands del den 1januari 2001så som därom har överenskommits. 2 Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning. 3 Denna förordning träder i kraft den 1 januari Helsingfors den 15 december 2000 Republikens President TARJA HALONEN Kommunikationsminister Olli-Pekka Heinonen (Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, somäven lämnar uppgifter omdempå finska och på svenska.)

4 3036 Nr 1131 Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart Given i Helsingfors den 15 december 2000 I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs: 1 De i London den 9 september 1999 genom beslut FAL.6(27) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för underlättande av sjöfart gjorda ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart (FördrS 27/1967), vilka godkänts av republikens president den 22 september 2000, träder i kraft internationellt för Finlands del den 1januari 2001så som därom har överenskommits. 2 Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning. 3 Denna förordning träder i kraft den 1 januari Helsingfors den 15 december 2000 Republikens President TARJA HALONEN Kommunikationsminister Olli-Pekka Heinonen (Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, somäven lämnar uppgifter omdempå finska och på svenska.)

5 3037 Nr 1132 Statsrådets förordning om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp Given i Helsingfors den 14 december 2000 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 56 lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) samt 7 och 8 lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (28/1972): 1 Den högsta räntan för studielån Den högsta räntan för studielån är 4,96 procent. 2 Räntestöd somstaten betalar samt låntagarens ränteandel Beloppet av det räntestöd som staten betalar till kreditinrättningarna för studielån med räntestöd är 1,86 procent. Låntagarens ränteandel är 3,1procent. 3 Förvaltningsersättning somstaten betalar Den förvaltningsersättning som avses i 8 lagen om studiestöd (28/1972) ingår i den maximiränta som avses i 1. 4 årligen från den 1januari med det antal procentenheter med vilket den genomsnittliga räntan för bankernas inlåning i euro från allmänheten för den tolvmånadersperiod som har utgått vid utgången av september har förändrats jämfört med motsvarande genomsnittliga ränta för den tolvmånadersperiod som har utgått vid utgången av september föregående år. 5 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 1 januari Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 8 december 1999 om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp (1169/1999). Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft. Grund för årlig justering Den maximiränta som avses i 1 justeras Helsingfors den 14 december 2000 Kulturminister Suvi Lindén Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen

6 3038 Nr 1133 Statsrådets förordning om upphävande av 32 3 mom. förordningen om studiestöd Given i Helsingfors den 14 december 2000 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs: 1 Genom denna förordning upphävs 32 3 mom. förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994), sådant det lyder i förordning 160/ Denna förordning träder i kraft den 1 januari Helsingfors den 14 december 2000 Kulturminister Suvi Lindén Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen

7 3039 Nr 1134 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen Given i Helsingfors den 14 december 2000 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, upphävs i förordningen den 30 maj 1997 om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (520/1997) 6, ändras 2, samt fogas till 5 nya 4 och 5 mom. som följer: 2 Behörighet för vissa tjänster och uppgifter Behörigheten för tjänster och uppgifter inom räddningsförvaltningen i fråga om befäl, underbefäl och manskap som har tjänsten eller uppgiften som huvudsyssla och behörigheten för tjänster och uppgifter inom polisförvaltningen, försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet, för vilka behörighetsvillkor är någon annan examen än den som avses i 2 lagen om erkännande av examina samt behörighet att arbeta som förare av mobil- och tornkran avgörs enligt 3 2 mom. lagen om erkännande av examina. 5 Obligatoriskt lämplighetsprov När ansökan gäller behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken det krävs en viss examen eller vissa studier vid en polisläroinrättning, ordnas det obligatoriska lämplighetsprovet av en polisläroinrättning. När ansökan gäller behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken det krävs en viss examen eller vissa studier vid gräns- och sjöbevakningsskolan, ordnas det obligatoriska lämplighetsprovet av gräns- och sjöbevakningsskolan. Denna förordning träder i kraft den 31 december Helsingfors den 14 december 2000 Undervisningsminister Maija Rask 1) rådets direktiv 89/48/EEG; EGT nr L 19, , s. 16 2) rådets direktiv 92/51/EEG; EGT nr L 209, , s. 25 3) kommissionens direktiv 94/38/EG; EGT nr L 217, , s. 8 4) kommissionens direktiv 95/43/EG; EGT nr L 184, , s. 21 5) kommissionens direktiv 97/38/EG; EGT nr 184, , s. 31 6) kommissionens direktiv 2000/5/EG; EGT nr L 054, s. 42 Regeringssekreterare Terttu Ujainen

8 3040 Nr 1135 Statsrådets förordning på användningsplan av frekvenser för rundradioverksamhet Given i Helsingfors den 14 december 2000 I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 och 43 lagen den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998): 1 Användningsplanen i bilagan fullföljes i rundradioverksamhet. 2 Användningsplanen angår inte de frekvenser som används för satellitdistribution, AMmodulerade radiosändningar på korta, medellånga och långa vågor samt de frekvenser för analoga televisionssändningar på vilka strålningseffekten inte är mera än 2 kw. 3 Denna förordning träder i kraft den 1 januari Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut (265/2000) av den 2 mars 2000 om användningsplan för frekvenser i rundradioverksamhet. Helsingfors den 14 december 2000 Kommunikationsminister Olli-Pekka Heinonen Kommunikationsråd Ismo Kosonen

9 Nr Nr 1136 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och övervakning av den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde Utfärdat i Helsingfors den 18 december 2000 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994): 1 Tillämpningsområde Denna förordning tillämpas på administrationen och övervakningen av rådets förordning (EEG) nr 2358/71 av den 26 oktober 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde (organisationen av marknaden) som innehåller tillämningsområde av följande växtarter: Vallväxter Ängssvingel Festuca pratensis Hudson Ängsgröe Poa pratensis L. Sengröe, kärrgröe Poa palustris & trivialis L. Engelskt rajgräs Lolium perenne L. Italienskt rajgräs Lolium multiflorum Lam. Timotej Phleum pratense L. Vildtimotej Rödsvingel Phleum bertolonii (DC) Festuca rubra L. Hundäxing Dactylis glomerata L. Brunven Storven Agrostis canina L. Agrostis gigantea L. Krypven Agrostis stolonifera L. Rödven Fårsvingel Agrostis capillaris L. Festuca ovina L. Hybridrajgräs Lolium * bouchenanum Knuth Knylhavre Arrhenatherum elatius L. Rörsvingel Festuca arundinacea Schreber Lundgröe Poa nemoralis L. Festulolium Festuca pratensis Huds. x Lolium multiflorum Lam. (x Festulolium) Baljväxter Åkerärt Pisum sativum L. (partim) Bondböna Vicia faba L. (partim) Fodervicker Luddvicker Vicia sativa L. Vicia villosa Roth. Rödklöver Trifolium pratense L. Vitklöver Trifolium repens L. Trifolium repens L. var. giganteum Alexandrinerklöver Trifolium alexandrium L. Alsikeklöver Trifolium hybridum L. Blodklöver Luktklöver Trifolium incarnatum L. Trifolium resupinatum L. Blålusern (ekotyp, sorter) Medicago sativa L. Humlelusern Medicago lupulina L. Esparsett Onobrychis viciifolia Scop Tuppklöver Hedysarum coronarium L. Stråsäd Speltvete Triticum spelta L. Ris Oryza sativa L. Rådets förordning (EEG) nr 2358/71 (31971R2358); EGT nr L 246, , s. 1, kommissionens förordning (EEG) nr 1686/72 (31972R1686); EGT nr L 177, , s /160

10 3042 Nr 1136 Olje- och spånadsväxter Olje- och spånadslin Linum usitatissimum L. Hampa Cannabis sativa L. 2 Behörig myndighet För verkställigheten av denna förordning samt övervakningen av att bestämmelserna iakttas och ordnandet av övervakningen svarar Kontrollcentralen för växtproduktion (kontrollcentralen). 3 Ingående av utsädesavtal Utsädesavtal enligt denna förordning kan ingås mellan en utsädesproducent och en fröaffär. Med fröaffär avses ett utsädespackeri enligt 11 lagen om handel med utsäde (728/2000) eller en näringsidkare enligt 12 i samma lag. Utsädesavtal kan ingås också med en fröaffär som är verksam i någon annan medlemsstat inom Europeiska Unionen (EU). En fröaffär som har ingått avtal om utsädesproduktion i något annat land än medlemsstat i EU skall anmäla avtalet till kontrollcentralen, om skörden är avsedd för import till EU. 4 Avtal om utsädesproduktion och godkännande av det Fröaffären skall senast den 31 mars årligen bekräfta för kontrollcentralen de gällande avtalen, arealerna, avtalsöverföringarna och generationsväxlingarna. Fröaffären skall underrätta kontrollcentralen om de utsädesavtal som den har ingått. I fråga om ettåriga arter skall anmälan lämnas in senast den 31 maj och i fråga omfleråriga arter senast den 30 september det år då odlingen anläggs. Arealen i ett avtal om utsädesproduktion skall anmälas till kontrollcentralen med en noggrannhet av tio ar. Kontrollcentralen kan godkänna utsädesavtalet enligt lagen om handel med utsäde eller med stöd av denna lagen utfärdade jord- och skogsbruksministeriets förordningar fastställts, om förutsättningar enligt denna förordning finns. Om utsädesproducenten vill byta avtalspartner mitt under en avtalsperiod skall ett nytt avtal om detta ingås med den nya fröaffären, och utsädesavtalet samt den gamla avtalsaffärens samtycke skall lämnas in till kontrollcentralen senast den 31 maj i produktionsåret. Fröaffären skall göra en skriftlig anmälan till kontrollcentralen om överföring av avtalet om utsädesproduktion till en annan utsädesproducenten. Utsädesodlingen skall ha anlagts i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordningar med stöd av lagen om handel med utsäde. Fröaffären kan säga upp ett avtal med utsädesproducenten, om producenten inte har iakttagit villkoren i avtalet om utsädesproduktion. Uppsägningen skall ske senast den 30 september under produktionsåret. 5 Mottagning och inlösning av skörden Fröaffären är skyldig att ta emot och lösa in den skörd som har producerats på en kontraktsodling senast den 15 april året efter skördeåret, om det rensade utsädet uppfyller de kvalitetskrav som har fastställts för utsäde med stöd av lagen om handel med utsäde. Om utsädet inte uppfyller kvalitetskraven, förbinder sig fröaffären att använda partiet på något annat sätt eller förstöra det så, att partiet inte marknadsförs som utsäde. 6 Certifiering av utsäde Erhållandet av utsädesstöd förutsätter att utsädet har certifierats i enlighet med lagen om handel med utsäde mellan den 1 augusti under produktionsåret och den 31 maj året

11 Nr efter produktionsåret. Utsädesproducenten skall leverera fröskörden till fröaffären senast vid utgången av den 15 april månad som följer efter produktionsåret. Enbart den fröaffär med vilken utsädesproducenten har ingått utsädesstöd får låta kontrollera för certifieringen skörd som omfattas av utsädesavtalet. 7 Beviljande av utsädesstöd Utsädesstöd betalas för certifierad utsädesproduktion i Finland av de arter och sorter som nämns i bilagan till denna förordning enligt vad som bestäms i organisationen av marknaden och i komissionens förordning (EEG) nr 1686/72 av den 2 augusti 1972 om vissa tillämpningsföreskrifter för stöd för utsäde. 8 Ansökan om stöd Utsädesproducenten skall ansöka om utsädesstöd hos kontrollcentralen inom två månader från det att han har fått certifieringsbeslutet. Utsädesproducenten skall i stödansökan uppge ansökans namn och adress, arten, sorten, avtalets nummer, antalet certifierade kilogram, uttryckt i enheter a 100 kg med en decimal, odlingsavtalets nummer, signumen för de jordbruksskiften där skörden har producerats, kontaktinformation samt numret på det bankkonto som stödet betalas in på. 9 Betalning av stod På framställning av kontrollcentralen fattar jord- och skogsbruksministeriet beslut om betalningen av stöd. Stödet betalas enligt antalet certifierade kilogram bas- och certifikatutsäde som utsädesproducenten har producerat. Stödbeloppet skall betala till utsädesproducenten inom två månader efter det att ansökan har lämnats in och senast den 30 juni det år som följer på skördeåret. Om skördenivån är exceptionellt hög, skall kontraktsaffären och utsädesproducenten göra en utredning till kontrollcentralen innan utsädesstöd kan betalas. 10 Innehållning av stöd Jord- och skogsbruksministeriet kan låta bli att betala utsädesstödet, om oriktiga uppgifter om kontraktsodlingen har lämnats uppsåtligen eller om odlingen har anlagts eller skötts på så sätt att rimliga förutsättningar för bärgande av fröskörd inte finns eller odlingen inte uppfyller de krav på utsädesodlingar som anges i lagen om handel med utsäde eller jord- och skogsbruksministeriets förordningar som utfärdats med stöd av den eller om odlingen eller en del av den har underkänts vid odlingsgranskningen. Utom i fall av force majeure skall en för sent inlämnad stödansökan medföra att det stödbeloppet som ansökan gäller och som utsädeproducenten skulle ha beviljats om ansökan lämnats in i rätt tid, minskas med en procent per dag. Om det fastställs att de stödansökningar som lämnats in avser utsäde som i praktiken inte saluförts för sådd av stödmottagaren, skall stödet till utsädesproducenten för den aktuella arten minskas med 50 procent, såvida de mängder som i praktiken inte saluförts för sådd uppgör till mer än två procent men högst fem procent av de mängder för vilka det änsökts om stöd. Om det mängder som i praktiken inte saluförts för sådd av stödmottagaren uppgår till mer än fem procent av de mängder som omfattas av en stödansökan skall utsädesproducenten inte beviljas något stöd till produktionen av utsäde för regleringsåret i fråga. Om en stödansökan gäller icke officiellt certifierat utsäde eller utsäde som inte har skördats på den berörda medlemsstatens territorium under det kalenderåret då det regleringsår för vilket stödet fastställts börjar, skall utsädesproducenten inte beviljas något stöd till produktionen av utsäde för det aktuella

12 3044 Nr 1136 regleringsåret eller efterföljande regleringsåret. 11 Övervakning Kontrollcentralen skall kontrollera om den art och sort som nämns i avtalet har växt under produktionsåret på de jordbruksskiften som utsädesproducenten har uppgett i stödansökan samt i övrigt övervaka bestämmelserna i jord- och skogsbruksministeriets förordning om de horisontala villkoren för utsädesstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (372/2000). Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet överträder bestämmelserna i denna förordning kan dömas i enlighet med lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/ 1994). 12 Lämnande av uppgifter Kontrollcentralen skall lämna kommissionen uppgifter om produktionsprognoser, produktionen och priser enligt vad som bestäms i rådets förordning om den organisationen av marknaden. 13 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 27 december Genom denna förordning upphävs jordoch skogsbruksministeriets beslut av den 26 april 1995 om administration och övervakning av den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde (34/95) jämte ändringar. Helsingfors den 18 december 2000 Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä Överinspektör Kirsi Heinonen

13 Nr Växtarter och sorter för vilka produktionsstöd som Europeiska Unionen finansierar samt stödbeloppet Växtart Sort Stödbelopp (ecu/100 kg) Lin Martta 28,38 Helmi 22,46 Hundäxing* Apelsvoll Haka 52,77 Tatu Rörsvingel Retu 58,93 Ängssvingel* Antti Boris 43,59 Kalevi Kasper Salten Fure Ilmari Rödsvingel Felix 36,83 Bellamy Center Cindy Darwin Ensylva Epsom Bargreen Enjoy Mary Medina Olivia Rainbow Raymond Simone Wilma Herald Ivalo Juliska Kauni Koket Italienskt rajgräs Ajax Agraco ,13 Atos Avance Bofur Mitos Bilaga

14 3046 Nr 1136 Mondora Multimo Pollanum Torero Tur-Tetra Urbana Wesley Condado Lemnos Fabio Meroa Turgo Engelskt rajgräs* - av hög uthållighet Norlea 33,60 Riikka - övriga sorter Svea 27,64 Timotej* Alma 83,56 Bottnia II Grindstad Hankkijan Tiiti Iki Jonatan Nokka Saga Tammisto Tammisto II Tarmo Tuukka Vega Vähäsöyrinki Ängsgröe Coctail 38,52 Conni Fortuna Geronimo Haga Julia Limousine Nimbus Unique Baron Esto Mardona Rödven Bardot Rasti 75,95 Boral Blålusern Jokioinen 36,59

15 Nr Åkerärt Alfetta 0 Julia Karita Pika Saara Scorpio Sohvi Sunna Tiina Rödklöver* Betty Bjursele 53,49 Björn Hankkijan Venla Jesper Jokioinen Tepa Vitklöver Isokallio 75,11 Jögeva 4 Lena Aberherald Sonja Alsikeklöver Frida 45,89 Bondböna Kontu 0 Ukko * Ytterligare kan nationellt stöd betalas.

16 3048 FÖRFS/ELEKTRONISK VERSION Nr 1137 Handels- och industriministeriets förordning om metoder för provtagning och analys av vissa främmande ämnen Given i Helsingfors den 20 december 2000 I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995): 1 Syftet med förordningen Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 98/53/EG av den 16 juli 1998 om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för officiell kontroll av högsta tillåtna halt av vissa främmande ämnen i livsmedel. Dessutom skall bestämmelserna i provtagningsförordningen (385/1983) iakttas. 2 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 31 december Helsingfors den 20 december 2000 Minister Kimmo Sasi Överinspektör Liisa Rajakangas Kommissionens direktiv 98/53/EG (31998L0053); EGT nr L 201, , s. 93 Nr , 2 ark OY EDITA AB, HELSINGFORS 2000 HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 10 september 2002 Nr 776 779 INNEHÅLL Nr Sidan 776 Statsrådets förordning om ändring av 13 äktenskapsförordningen... 3807 777 Jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 04.05.2001 KOM(2001) 244 slutlig 2001/0099 (CNS) Förslag RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 28 oktober 2002 Nr 859 867 INNEHÅLL Nr Sidan 859 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inrikesministeriet... 4007 860

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2005 Utgiven i Helsingfors den 21 juli 2005 Nr 76 81 INNEHÅLL Nr Sidan 76 Republikens presidents förordning om sättande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 22 mars 2007 Nr 277 286 INNEHÅLL Nr Sidan 277 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 5 april 2002 Nr 232 240 INNEHÅLL Nr Sidan 232 Lag om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder... 669 233 Lag om ändring

Läs mer

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap.

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Page 1 of 7 Nr 233/1993 Given i Helsingfors den 26 februari 1993 Lag om handel med utsäde I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Syfte Syftet med denna lag är att upprätthålla

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2000 Nr 1144 1152 INNEHÅLL Nr Sidan 1144 Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna... 3065 1145 Lag om ändring av lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 16 december 1999 Nr 1162 1171 INNEHÅLL Nr Sidan 1162 Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden...

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 51/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2004 tills vidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 51/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2004 tills vidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 51/04 Datum Dnr 23.6.2004 2978/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2004 tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 februari 2003 Nr 162 168 INNEHÅLL Nr Sidan 162 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 25 oktober 2004 Nr 918 921 INNEHÅLL Nr Sidan 918 Republikens presidents förordning om ändring av 4 republikens presidents förordning om placeringsorterna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 4 februari 2004 Nr 67 72 INNEHÅLL Nr Sidan 67 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 11 oktober 2002 Nr 843 848 INNEHÅLL Nr Sidan 843 Lag om ändring av 7 kap. 5 ärvdabalken... 3975 844 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 april 2008 Nr 187 191 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 april 2008 Nr 167 175 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Lag om ändring av 1 ilagen om verkställighet av böter... 425 168 Lag om ändring av 10 i lagen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2004 Nr 1153 1163 INNEHÅLL Nr Sidan 1153 om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2015 194/2015 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 5 juli 2007 Nr 747 751 INNEHÅLL Nr Sidan 747 Lag om ändring av avfallslagen... 3523 748 Lag om ändring av 48 kap. 1 istrafflagen... 3527 749

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 19 februari 2007 Nr 167 168 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens uniform

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket Given i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 2 augusti 2006 Nr 663 665 INNEHÅLL Nr Sidan 663 Lag om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag... 2041 664 Statsrådets förordning

Läs mer

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter Given i Helsingfors den 9 september 2004 Decree 852 Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter I enlighet med statsrådets beslut, fattat på

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 26 september 2001 Nr 802 806 INNEHÅLL Nr Sidan 802 Inrikesministeriets förordning om rengöring av ventilationskanaler och ventilationsanordningar

Läs mer

Inrikesminister Ville Itälä

Inrikesminister Ville Itälä Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 3 augusti 2009 Nr 585 590 INNEHÅLL Nr Sidan 585 Lag om ändring av aktiebolagslagen... 3965 586 Lag om ändring av 2 kap. i värdepappersmarknadslagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 15 oktober 2003 Nr 849 857 INNEHÅLL Nr Sidan 849 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det nordiska avtalet om genomförande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 8 oktober 2004 Nr 899 904 INNEHÅLL Nr Sidan 899 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 20 juli 2001 Nr 654 659 INNEHÅLL Nr Sidan 654 Lag om ändring av strafflagen... 2077 655 Lag om ändring av 5 kap. 11 tvångsmedelslagen... 2079

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 11 Nr 11 LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Givet i Helsingfors den 30 januari 2004* Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 16 februari 2001 Nr 130 134 INNEHÅLL Nr Sidan 130 Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder... 329

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1453 1460 INNEHÅLL Nr Sidan 1453 Lag om ändring av universitetslagen... 4457 1454 Republikens Presidents öppna brev om en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1127/2014 Lag om ändring av narkotikalagen Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 3 februari 2004 Nr 62 66 INNEHÅLL Nr Sidan 62 Lag om försök med regionfullmäktige... 165 63 Lag om ändring av lagen om försök med samarbete inom

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 212/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav50 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Det föreslås att i vägtrafiklagen samlas bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 4 februari 2003 Nr 61 68 INNEHÅLL Nr Sidan 61 Lag om ändring av strafflagen... 137 62 Lag om ändring av 8 kap. 4 bokföringslagen... 143 63 Lag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 19 november 2008 Nr 688 699 INNEHÅLL Nr Sidan 688 Lag om ändring av 33 och 35 a ibilskattelagen... 2173 689 Lag om ändring av 7 kap. 3 och8kap.3

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 15 september 2004 Nr 841 846 INNEHÅLL Nr Sidan 841 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Kazakstan om internationell

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 6 september 2001 Nr 762 771 INNEHÅLL Nr Sidan 762 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 19/16

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 19/16 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 19/16 Datum Dnr 9.12.2016 1842/01.04/2016 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2017 - tills vidare Ändrar Bilaga 4 till jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 12 november 1998 Nr 804 807 INNEHÅLL Nr Sidan 804 Förordning om skatteredovisning... 2195 805 Förordning om fritt bildningsarbete... 2197 806

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1035/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 3 november 2010 Nr 902 908 INNEHÅLL Nr Sidan 902 Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 38/07 Datum Dnr 5.7.2007 1820/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2007 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utrotning

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 97/00

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 97/00 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 97/00 Datum Dnr 20.10.2000 3227/565/2000 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.11.2000 tills vidare Bemyndigande 3, 4 och 5 lagen om plantmaterial (1205/1994)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 oktober 2004 Nr 909 912 INNEHÅLL Nr Sidan 909 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till den europeiska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 december 2011 1417/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 februari 2014 141/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 20 januari 2004 Nr 8 10 INNEHÅLL Nr Sidan 8 Statsrådets förordning om konfrontation... 25 9 Statsrådets förordning om behörighetsvillkor som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2007 Nr 1314 1320 INNEHÅLL Nr Sidan 1314 Lag om ändring av befolkningsdatalagen... 5123 1315 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 11 maj 2007 Nr 519 526 INNEHÅLL Nr Sidan 519 Lag om ändring av kommunallagen... 1651 520 Inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 juni 2004 Nr 578 584 INNEHÅLL Nr Sidan 578 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Cartagenaprotokollet

Läs mer

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN Nr 727 2875 Bilaga 9 Endast behöriga myndigheter får ändra detta intyg INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN 2 430301/114 2876 Nr 727 Nr

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 12 juni 2002 Nr 465 471 INNEHÅLL Nr Sidan 465 Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden... 3055 466

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2006 Nr 318 320 INNEHÅLL Nr Sidan 318 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om asbestarbete... 977 319 Handels- och industriministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 1 februari 2006 Nr 81 83 INNEHÅLL Nr Sidan 81 Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2004 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av rådets beslut 2002/772/EG,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2002 Nr 1133 1140 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om social kreditgivning... 4635 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 4638 1135

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 15/13 Datum Dnr x.11.2013 2089/14/2013 Ikraftträdelse- och giltighetstid x.11.2013 tills vidare Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten.

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten. RP 172/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2006 Nr 722 726 INNEHÅLL Nr Sidan 722 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om privilegier och immunitet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen,

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen PROPOSITIONENS

Läs mer

U 43/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 43/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 43/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk I enlighet med 96 2 mom.

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 6 juli 2001 Nr 604 610 INNEHÅLL Nr Sidan 604 Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån... 1553 605 Lag om ändring av 2 och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 sysselsättningslagen, 9 lönegarantilagen, 8 lagen om lönegaranti för sjömän och lagen om kollektivavtal PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 Datum Dnr 11.8.2000 1971/00/2000 Ikraftträdelse och giltighetstid 1.9.2000 - tills vidare Stadganden om bemyndigande: Lagen om verkställighet av Europeiska

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 11/12 Datum Dnr 03.05.2012 1033/14/2012 Ikraftträdelse- och giltighetstid 10.05.2010 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 8 september 1999 Nr 875 880 INNEHÅLL Nr Sidan 875 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 5 april 2000 Nr 322 331 INNEHÅLL Nr Sidan 322 Lag om ändring av revisionslagen... 827 323 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 25 juni 2002 Nr 527 537 INNEHÅLL Nr Sidan 527 Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 13 juni 2001 Nr 475 482 INNEHÅLL Nr Sidan 475 Lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän... 1305 476 Lag om ändring av 48 vägtrafiklagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1229/2013 Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 9 oktober 2002 Nr 833 839 INNEHÅLL Nr Sidan 833 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2007 Nr 733 739 INNEHÅLL Nr Sidan 733 Lag om ändring av 25 i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården...

Läs mer

STATSRÅDETS UTREDNING

STATSRÅDETS UTREDNING MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 15/2001 rd Statsrådets utredning med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 98/70/EG Till stora

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 januari 2015 4/2015 Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 25 januari 2008 Nr 38 43 INNEHÅLL Nr Sidan 38 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 (Finlands författningssamlings nr 289/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 16 juli 2008 Nr 483 485 INNEHÅLL Nr Sidan 483 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 10 augusti 2005 Nr 614 619 INNEHÅLL Nr Sidan 614 Lag om ändring av 5 och 11 i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 3487

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 4 /03 Dnr 386/01/2003 31.1.2003 Giltighetstid 29.2.2003 tills vidare Bemyndigande Lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd. med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING. Remiss. Utlåtande.

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd. med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING. Remiss. Utlåtande. FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 3 april 2001 en proposition med förslag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 1 september 1999 Nr 859 868 INNEHÅLL Nr Sidan 859 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Israel om social trygghet 1973

Läs mer