Vi vill du ska må bra!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi vill du ska må bra!"

Transkript

1 Vi vill du ska må bra! Säkerhet inom betongelementindustrin

2 2

3 InnehÅll 5 Skapa en bra säkerhetskultur inom företagen 6 Säkerhet vid försäljning och order 8 Arbetsmiljö och säkerhet i konstruktionsstadiet 9 Projektering 10 Konstruktionsgenomgång med produktion 10 Konstruktionsgenomgång med montage 12 Arbete i elementhallen 14 Arbete på lagergården och lyfthantering av element 16 Underhålls- och reparationsarbete 17 Transport av betongelement 18 Säkerhet på byggarbetsplatser 20 Återkoppling i projektet

4 4

5 Skapa en bra säkerhetskultur inom företagen Säkerhetsfrågorna är högprioriterade inom betongbranschen. Elementindustrins målsättning är hög säkerhet och nolltolerans för olyckor inom företagen. Det finns riskfyllda arbetsmoment i vår industri och det är oerhört viktigt att skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö. När vi lyckas bygga upp en bra säkerhetskultur kommer vi att minimera riskfyllda beteenden och skapa ett bra säkerhetsklimat och därmed minska risken för olyckor och ohälsa. Säkerhetskultur handlar om vårt beteende och vår attityd. Genom att stärka vårt säkerhetsmedvetande, läggs grunden för en effektiv planering med bra rutiner. Goda råd till chef och arbetsledare Arbetsgivaren skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Men att skapa ett bra säkerhetsklimat är främst ledarens ansvar, men det krävs att alla är delaktiga, att alla får göra sin röst hörd och får möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Det är viktigt att det på arbetsplatsen finns tydliga, relevanta regler och instruktioner gällande säkerheten. Skriftliga rutiner är också viktiga, främst när det gäller att introducera nya medarbetare i verksamheten. Arbetsgivaren ska göra klart vad som gäller på arbetsplatsen och när så krävs, korrigera felaktiga beteenden. Arbetsgivaren ska se till att medarbetaren förstått vad som förväntas av honom/ henne och alltid kommunicera sitt budskap till alla medarbetare. Inled alltid möten med att ta upp arbetsmiljöfrågor som första punkt. Det visar att du prioriterar frågorna och det skapar engagemang hos medarbetarna. Lär av varandra och belöna bra säkerhetstänk och agerande. Det som individen upplever som positivt kommer att upprepas av flera. Lyft också alltid fram de goda exemplen och låt dem bli som ringar på vattnet. Var synlig i organisationen, avsätt tid att gå runt på arbetsplatsen och ta del av medarbetarnas synpunkter. Var alltid ett gott föredöme för medarbetare och kollegor. Ge tydlig information, följ regler och acceptera och följ de beslut du varit med om att fatta. Se till att du har medarbetare med rätt kompetens. Saknas rätt kompetens, se till att alla får utbildning. Fördela arbetsmiljöuppgifterna mellan medarbetarna. Det ska finnas en bra och tydlig delegering vid fördelning av arbetsmiljöuppgifterna. Ser du medarbetare som har ett negativt riskfyllt beteende måste du påtala det och bryta det direkt. Lika viktigt är att se till att rätt personlig skyddsutrustning används. Uppmuntra alla medarbetare att rapportera riskobservationer, tillbud och olyckor. Om du själv inte har möjlighet att utreda dem, se till att någon annan utreder, följer upp och analyserar. Att förändra beteenden är en stor utmaning och en process som tar tid, men det är en process som ger resultat! 5

6 Säkerhet vid försäljning och order Ett projekt startar redan vid anbudet och fortsätter när en lyckad försäljning av en produkt sker och en inköpsorder skrivs av en beställare. Då sätts också ramarna för projektet och barriärerna skapas som ska hindra att det sker olyckor i ett senare skede i projektet. Det är också här man överenskommer om den gemensamma spelplanen och dess regler. I detta skede bör försäljaren ta upp arbetsmiljö och säkerhet med beställaren. Att tydligt klargöra hur tillverkning, lagring, transport, lyft och montage sker på ett säkert sätt, utan att orsaka olyckor. Som försäljare måste du göra beställaren medveten om vilka risker som kan uppstå med allt för optimistiska tidplaner och vad forceringar kan få för konsekvenser. Både du och beställaren måste vara medveten om att kostnaden för att jobba förebyggande endast är en bråkdel jämfört med vad en allvarlig olycka kostar, både i pengar och personligt lidande. För att försäkra sig om att arbetsmiljöfrågorna tas om hand i ett tidigt stadium bör också den av beställaren utsedda Byggarbetsmiljösamordnaren, BAS-P komma in tidigt i projektet. 6

7 7

8 säkerhet i konstruktionsstadiet Att bygga med betongelement är riskfyllt. Det förekommer tunga lyft, arbete på höga höjder, ibland i dålig väderlek och många olika yrkesgrupper och personer ska samverka på arbetsplatsen. I alla led måste det därför vara fokus på säkerheten, vare sig man projekterar, tillverkar, transporterar eller monterar betongelement. Det är viktigt att skapa förutsättningar för god säkerhet. 8

9 Projektering En av de viktigaste frågorna vid startmötet är att lyfta in arbetsmiljöfrågor som rör tillverkning, transport och montage. För att kunna tillvarata allas synpunkter inför projektering och leverans av erhållen order är det viktigt att många kunskapsområden är representerade vid startmötet. Ju fler som är representerade, desto bättre blir förutsättningarna i projektet. Vid mötet måste också tydliggöras vem som har ansvar för totalstabiliseringen av stommen. Det är viktigt att på ett tidigt stadium ta reda på vem som är Byggarbets-miljösamordnare, dels gällande planering och projektering, BAS-P, dels gällande utförande, BAS-U. Dessa personer är nödvändiga i arbetet. På startmötet går man igenom om det finns några avvikelser i förutsättningarna sedan försäljningsskedet. Exempelvis om tidsplanen eller konstruktionen har ändrats. Utforma och samordna projekteringsuppdraget. Säkerställ att projektör/konstruktör har ett säkerhetstänk redan i idéstadiet och stäm av att alla är klara med sina respektive ansvarsområden. Planera så långt det är möjligt i vilken ordning montage respektive tillverkning ska ske. Finns speciella montageförutsättningar som behöver tas hänsyn till? Kanske det behövs speciella säkerhets- eller montageanvisningar vad gäller elementindelningar, mellanlagringsplats, eller andra förutsättningar på montageplatsen. Det kan finnas speciella önskemål från kunden som kan äventyra säkerheten. Planera för olika möten, förutom beställare, tillverkare, konstruktörer, leverantörer, myndigheter m.fl. ska BAS-P vara involverad i det som rör arbetsmiljö och säkerhet. Övriga åtaganden som exempelvis miljöaspekter eller särskilda beställarkrav måste också beaktas. Upprätta gärna matriser eller checklistor för granskning av handlingar. Granska handlingar så att betryggande säkerhet för stabilitet och arbetsmiljö uppnås vid alla arbetsmoment till och med montering. Vid framtagandet av bygghandlingar måste konstruktören beakta de konsekvenser som kan uppstå, med tydliga anvisningar för tillverkning, transport och montage. En riskfaktor är, när flera konstruktörer ritar på bärande delar. Det är därför mycket viktigt med samordning, granskning och kontroll. Konstruktören måste kritiskt granska egna och andras beräkningar, bygghandlingar och kopplingar mot övrigas bygghandlingar, så att eventuella oklarheter och risker undanröjs och betryggande säkerhet uppnås. 9

10 KonstruktionsgenomgÅng med produktion Vid konstruktionsgenomgång är det viktigt att rätt personal är med från alla led för att säkerställa att arbetsmiljöaspekterna beaktas ur ett produktionsperspektiv. Kanske innehåller kravspecifikationen produkter som avviker jämfört med standardprodukten. Dessa kan i så fall påverka arbetsmiljön för produktionspersonal. Kanske finns ökad risk för ohälsa eller olycka, t.ex. nya kemikalier eller ergonomiaspekter. Om speciallösningar förekommer i elementen, som konstruktören vet kommer att påverka produktion och montage, är det mycket viktigt att det informeras om varför lösningen ser ut som den gör. Vid koppling ut mot andra element, när elementen ska monteras, kan det behövas andra verktyg och lyfthjälpmedel. Det kan även krävas nya lösningar för lagring och transport av elementen. Säkerställ att tipprisken beaktas. Hanteringen vid lastning och lossning måste också säkras. Behöver t.ex. personalen klättra på elementen vid lastningen och lossning? Informera även om det finns tekniska lösningar som kräver extra tilläggskontroller. Det är viktigt att återkoppla till tidigare erfarenheter av bra och mindre bra lösningar, med hänsyn till inträffade tillbud och olyckor. KonstruktionsgenomgÅng med montage Vid konstruktionsgenomgång med montage ska fokus vara hur man säkrar lyft och stagning av element. Finns element som har avvikande tyngdpunkt kan dessa utgöra risk vid lossning. En stabiliseringsgenomgång med konstruktören är också nödvändig. Vilka provisorier ska finnas och när ska dessa demonteras. En plan ska upprättas för detta. Det ska också finnas en plan för hur man hanterar svårigheter som upptäcks i samband med montaget, sådant som eventuellt har missats vid projekteringen, som exempelvis kritiska arbetsmoment. 10

11 11

12 12

13 Arbete i elementhallen Arbetsgivaren skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Men att skapa ett bra säkerhetsklimat är främst ledarens ansvar, men det krävs att alla är delaktiga, att alla får göra sin röst hörd och får möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Personlig skyddsutrustning Vid arbete i elementhallen och på lagergården finns risk för olika typer av arbetsskador. Därför ska alltid skyddsskor, hörselskydd och skyddskläder användas när man vistas i produktion, på lagergården eller med underhålls- och reparationsarbeten. Vid vissa arbetsmoment behöver skyddsutrustningen kompletteras med skyddsglasögon, visir, andningsmask och handskar. finns risk för klämskador vid hantering av t.ex. formsidor, magneter och ursparingar. Samma sak gäller vid koppling av element i samband med att element lyfts ur formen för transport till lagergården. Tänk på att spara på ryggen, hjälp varandra i arbetslaget och använda de lyftredskap som finns. Också stukningar i samband med att man kliver upp och ner från formbord kan förekomma. Hängande last Vid tillverkning av betongelement förekommer hängande last i samband med hantering av formar, armering, gjutmaskiner och färdiga element. Gå aldrig under hängande last. Placera dig så att du har en reträttväg när du använder travers eller befinner dig i närheten av hängande last. Ordning och reda Använd de tillträdesleder som finns och se till att det är rent på golvet. En viktig förutsättning för att undvika arbetsskada är att hålla ordning och reda på arbetsplatsen. Anmäl och åtgärda omedelbart felaktigheter och skador på utrustning och verktyg. Armering Vid armeringsarbete finns risk för skär- och stickskador. Även förslitningsskador kan uppstå beroende på olika ergonomiska förutsättningar. Armeringsarbetet är en förhållandevis tyst verksamhet men plötsliga ljud kan uppstå som är farliga för hörseln. Därför är skyddsutrustning på händer och underarmar samt höjoch sänkbara bord, stolar eller arbetsställningar bra komplement till den personliga skyddsutrustningen. Formsättning, gjutning och avformning I samband med formsättning och avformning 13

14 Arbete på lagergården och lyfthantering av element Trafik är en av de största riskerna vid arbete på lagergården men risken kan minimeras med god ordning och planering. Gående på lagergården Försök separera gående och annan trafik på lagergården. Bra belysning är viktig. Ögonkontakt med maskinföraren och tydlig signalering behövs innan man går ut i transportled. Tänk på att alla förare av stora maskiner har ett stort område (död vinkel) där han eller hon inte kan se. På lagergården är det ofta stor aktivitet och många lyft sker med lyftkran. Gå aldrig under eller nära hängande last. Användning av stegar Arbete på höjd utförs normalt med lift eller ställning, men ibland går det bara att koppla element med stege. Denna ska då vara i gott skick och utrustad med stödbalk i botten, alternativt krok upptill. Stödbalk är bra i normala fall, för att förhindra att stegen vickar sidledes, krok är ett bra alternativ bland annat vid ishalka vintertid. Lyftutrustning För att lyftutrustningen ska vara torr, ren och lätt att arbeta med bör det finnas förvaringsställ. Då blir det ordning på utrustningen, lättare att hitta den och man undviker fler lyft än nödvändigt från marknivå. All lyftutrustning ska kontrolleras med avseende på deformation och skador enligt gällande regler. Koppling av element och element i ställ Vid koppling av element finns risk för klämskada, Därför krävs försiktighet och god kunskap om tunga lyft och säker hantering. Tänk också på att alltid låsa fast element som står på lagergården så att inget element faller omkull. Arbete vintertid Vintern kan vara en utmaning när det gäller säkert arbete på lagergården. Planera i förväg hur snöröjning skall göras för att minimera manuell snöröjning. Skydda gärna lyft i element med täckande material för att undvika arbete på höjd med att ta bort is. Placering av produkter i kranbanan Tänk på att placera produkterna på betryggande avstånd ifrån rörliga delar av kranen för att minska risken för klämskador. Skyltning för besökande trafik För att göra besökande trafik påmind om reglerna på lagergården sätt helst upp en tydlig skylt med hastighetsgränser, rutiner vid utsläpp, personlig skyddsutrustning, kontaktpersoner mm. Efterarbeten En del efterarbeten görs på lagergården. Bra utrustning för detta är t.ex. stabila arbetsbockar eller liftar. Hörselskydd bör användas vid arbete med bullrande maskiner, munskydd vid damm och skyddsglasögon när så behövs. 14

15 15

16 UnderhÅlls- och reparationsarbete Underhålls och reparationsarbeten innebär arbetsmoment som i vissa fall inte blivit utförda tidigare. Med god planering och en riskbedömning, minimeras olycksrisken. Planering och riskbedömning av arbete Planering och samordning av arbetet minimerar riskerna. Använder man entreprenörer är det viktigt att man överför information om förhållanden på arbetsplatsen och dess säkerhetsföreskrifter. Det är samordningsansvarig på anläggningen som ansvarar för planering av arbetet. Vid planeringen är det viktigt att gå igenom vilka moment som är riskfyllda och när man identifierat dem vidta de åtgärder som krävs för att åstadkomma ett säkert arbete. Avslut av underhållsarbete När underhålls- och reparationsarbeten är slutförda är det viktigt att städa och återställa arbetsplatsen. All skydds- och säkerhetsutrustning ska vara återmonterad. Samordningsansvarig eller annan utsedd person ska meddelas när arbetet är slutfört. 16

17 Transport av betongelement Att transportera betongelement innebär att man utsätter sig och sin omgivning för risker som är svåra att undvika. Genom att följa de lokala skyddsföreskrifter som finns på arbetsplatserna för lastning och lossning, trafikregler och Vägverkets publikation Säkring av last minimeras olycksrisken. Det är viktigt att alla förare har dokumenterad utbildning enligt Vägverkets publikation 1999:74 Säkring av last. Personlig skyddsutrustning På arbetsplatserna krävs att föraren bär ID06- bricka, skyddshjälm, reflexväst eller varselkläder och skyddsskor. Lastning, transport och lossning av element Innan lastning av element påbörjas ska lastningsutrustningen kontrolleras med avseende på t.ex. svetsar, deformationer och slitage. Samarbete med lastningspersonal måste ske så att det är klargjort för alla hur lasten ska fördelas, pallas och skyddas. Föraren ansvarar både för att lasten fördelas rätt och säkras vid lastning och lossning. Det är också föraren som godkänner att kopplingen kopplas bort från elementet i samband med lastning. Vidare ansvarar föraren för att transportsäkring genomförs och är riktigt utförd enligt Lastningsvillkor Vägverkets Publikation 1999:74. När föraren kommer till lossningsplatsen ska anmälan ske enligt byggplatsens föreskrifter. Innan lossning påbörjas överväger föraren om det finns risk att påbörja arbetet och om det finns risk att lossa i önskad ordning. Krav på fordonet vid transport av element För att kunna lastsäkra enligt Vägverkets publikation 1999:74, vilket innebär att fordonet är rätt utrustat, se Svensk Betongs informationsfolder Säkring av last- Krav på förare och fordon som ska lasta, köra och lossa betongelement. 17

18 Säkerhet på byggarbetsplatser Kom ihåg att noggrant tänka igenom vilka risker som kan uppstå i montageskedet. Genomför arbetsberedningar och upprätta noggranna riskanalyser för alla delmoment som ska utföras. En bra frågeställning är i vilka moment det aktuella projektet kommer att avvika från vad som är normalt. I arbetet med riskanalyserna ska ni fundera över i vilka lägen ni som aktör på byggarbetsplatsen kan tänkas skapa risker för andra aktörer, exempelvis med tunga lyft och vid aktivt montage. Riskanalyserna ingår i den viktiga information som i tidigt skede ska lämnas till BAS- P/BAS-U som underlag för arbetsmiljöplan för projektet. En målsättning måste vara, att för alla förekommande arbeten ska instruktioner finnas, som tydligt beskriver hur arbetet ska utföras och vilka toleranser eller avvikelser som är tillåtna. Där så inte är möjligt ska arbetsberedningar löpande genomföras. Vid alla tveksamheter kontakta alltid ansvarig konstruktör. En byggarbetsplats är av naturen en ständigt föränderlig plats, vilket ställer stora krav på att ha informationsmöten och löpande tillsammans gå igenom vad som ska göras och vilka risker som är förknippade med arbetet. Ständiga påminnelser om risker är det bästa sättet att skapa medvetenhet hos alla. Uppmuntra tillbudsrapportering och hitta former för att enkelt även rapportera observationer/risksituationer. Se alltid till att delta vid skyddsronder arrangerade av BAS-U. 18

19 19

20 Återkoppling i projektet Vid varje avslutad fas i ett projekt är det viktigt med en återkoppling. Vad var det som gick bra och vad var det som gick mindre bra? Vad lärde vi oss och hur tillgodogör vi oss det när vi planerar nästa projekt? Utan en bra återkoppling minskar chanserna till förbättring och det finns alltid sådant som kan förbättras! Återkoppling måste ske i alla olika led. Transportören som lastat, fraktat och lossat är lika viktig som dem som tillverkat i fabriken och dem som monterat. Likaså är konstruktör, försäljare och projektör viktiga vid återkoppling. Samtliga personer har ett ansvar att se till att det inte händer några olyckor, samtliga påverkar varandra på olika sätt. Samtliga bildar också en barriär i syfte att förhindra olyckor. Därför är erfarenhetsutbyte genom kommunikation viktigt. Det finns som du nu förstått riskfyllda arbetsmoment i vår industri och det är oerhört viktigt att skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö. När vi tillsammans lyckas bygga upp en bra säkerhetskultur kommer vi att minimera riskfyllda beteenden och skapa ett bra säkerhetsklimat och därmed minska risken för olyckor och ohälsa. Säkerhetskultur handlar om vårt beteende och vår attityd! *I informationen har hänsyn tagits till de lagar och regler som gäller inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet. 20

21 21

22 2013

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter.

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter. FLIK 4 r»si YSTAD (NERGI AD Riskanalys Som arbetsgivare kartlägger och bedömer Ystad Energi AB vilka risker för ohälsa och olycksfall som de planerade arbetsuppgifterna kan medföra. Detta gäller såväl

Läs mer

1. Samla den grupp som ska

1. Samla den grupp som ska Så här ska arbetsinstruktionerna användas! Använd Arbetsinstruktionerna vid arbetsberedningar och instruktioner på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Arbetsberedning kan göras för i princip alla arbetsmoment

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 Målbilder för Sveriges Byggindustrier VISIONEN ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE I VÄRLDSKLASS DET ÖVERGRIPANDE MÅLET EN ATTRAKTIV BYGGBRANSCH

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren

Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren Innehåll Bygga med betong 3 Betongvaror 3 Fabriken 4 Arbetsplatsen 5 Konstruktion 7 Produktion 7 Betongtillverkning 7 Betongmassan består av 7 Egenskaper 8 Formarbete

Läs mer

Platta på mark Formsättning. Kantform för gjutning av golv på mark. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande ESB

Platta på mark Formsättning. Kantform för gjutning av golv på mark. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande ESB 27 ESB Platta på mark Formsättning Kantform för gjutning av golv på mark Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat Vid våra webinar inom arbetsmiljöområdet presenterar WSP

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

En säker arbetsplats. Din och min arbetsmiljö

En säker arbetsplats. Din och min arbetsmiljö En säker arbetsplats Din och min arbetsmiljö Innehåll Förord...3 Om säkerhet... 4-5 Attityder och beteenden...7 Roller och ansvar...9 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 11-13 Introduktion av nya medarbetare...15

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Special Generella krav Kraven bygger på en kombination på max 25,25 m Minimum krav på anläggningsväg är att den tål 10-tons axeltryck Om backningsmanöver krävs,

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Special Generella krav Kraven bygger på en kombination på max 25,25 m Minimum krav på anläggningsväg är att den tål 10-tons axeltryck Om backningsmanöver krävs,

Läs mer

Viktiga erfarenheter från EKAs och Arbetslivsinstitutets projekt Ändrat säkerhetsbeteende

Viktiga erfarenheter från EKAs och Arbetslivsinstitutets projekt Ändrat säkerhetsbeteende Viktiga erfarenheter från EKAs och Arbetslivsinstitutets projekt Ändrat säkerhetsbeteende SSG Säkerhetskonferens 2007 Quality Airport Hotel Arlanda Box 902 195 86 Arlanda Stad peter.kemi@eka.com Nu har

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Checklista Bergsprängning

Checklista Bergsprängning Checklista Bergsprängning Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

Tank- och bulkbilsförare

Tank- och bulkbilsförare Loggbok - Komplement Tank- och bulkbilsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

Turebergs Visuella Identitet

Turebergs Visuella Identitet Turebergs Visuella Identitet Fordonsprofil och personell information till Turebergs samarbetspartners 2015 Ver 15.09.01 Fordon Fordon skall vara minst utrustade med: Färdskrivare Mobiltelefon och/eller

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

FRÅN FABRIK TILL BYGGE Rätt lastordning minskar onödig hantering och risker.

FRÅN FABRIK TILL BYGGE Rätt lastordning minskar onödig hantering och risker. INLEDNING Användningen av skalelement underlättar uppförandet av väggar och valv. Men det medför en del nya risker att skadas. Denna handbok i checkliste-form ger förslag på hur man ska jobba för att minska

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Projektnamn Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Besöksadress till byggplatsen Flishult Avfallsanläggning

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Platta på mark Värmeisolering

Platta på mark Värmeisolering 27 IBC Platta på mark Värmeisolering Termisk isolering av grund för enfamiljshus Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009

Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009 Datum 2009-08-21 1 (10) Sid Rapport - djupstudie Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna

Läs mer

Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall

Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall SIS Stockholm 27 aug 2008 Del 1 Ringhals riskförebyggande arbete Del 2 Vattenfall satsar på arbetsmiljöfrågorna Morgan Börjesson Ansvarig för Kompetenscenter Arbetsmiljö

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation Lidingöbanans upprustning

SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation Lidingöbanans upprustning Ledningsstaben Säkerhet Upprättat av: Håkan Eriksson Granskad: Arne Grundberg Fastställd av: Gun Eriksson Instruktion 2015-03-25 Version 4.0 1(15) Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Bas P och Bas U 1 dag

Bas P och Bas U 1 dag Bas P och Bas U 1 dag Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden. Vi

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

ARBETET MED ATT SKAPA EN SÄKERHETSKULTUR

ARBETET MED ATT SKAPA EN SÄKERHETSKULTUR ARBETET MED ATT SKAPA EN SÄKERHETSKULTUR HUR VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODA OCH SÄKRA BYGGARBETSPLATSER! Byggmästar n i Skåne www.byggmastarn.nu Vi har en positiv trend gällande arbetsmiljö inom bygg,

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Installationer Förtillverkade badrumsenheter

Installationer Förtillverkade badrumsenheter 80 PUA.1 Installationer Förtillverkade badrumsenheter Montering av fabrikstillverkade badrum och toaletter Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att

Läs mer

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA Renare Mark Norr, 2012-02-14 Säkerhet i fält Christin Jonasson Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare Källa: AV/ISA 1 Fördelning efter orsaker Antal dödsfall i arbetsolyckor bland förvärvsarbetande

Läs mer

Arbetsmiljö vid skotning

Arbetsmiljö vid skotning Arbetsmiljö vid skotning Ett material för förare, entreprenörer och uppdragsgivare Infoga bild I kommande bilder visas vanliga arbetssituationer i samband med skotning av skogsbränsle. Till bilderna lyfts

Läs mer

28 ESB.5. Garagenedfart Kvarsittande form av plåt. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

28 ESB.5. Garagenedfart Kvarsittande form av plåt. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 28 ESB.5 Garagenedfart Kvarsittande form av plåt Formsättning lutande form för bjälklag med kvarsittande form av plåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Uppgift workshop SSG Säkerhetskonferens 2012

Uppgift workshop SSG Säkerhetskonferens 2012 1 (10) Sida Uppgift workshop SSG Säkerhetskonferens 2012 Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på ett svenskt företag. Det är viktiga frågor eftersom det är en industrianläggning

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning

Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning 1 (10) Här är uppgifter för eleverna att arbeta vidare med efter att ha läst reportaget. Syftet är att ämnesplanernas mål för arbetsmiljö och säkerhet ska täckas in av dessa. Uppgifterna är indelade enligt:

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål

Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål 65 NSC.2111 Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål Montering ytterdörr till lägenhet med dörrsmyg av stålplåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är

Läs mer

Grund Pelarfundament för påbyggnad av P-hus

Grund Pelarfundament för påbyggnad av P-hus 24 ES Grund Pelarfundament för påbyggnad av P-hus Befintligt P-hus med pelardäck byggs på med två plan genom att pelare monteras på nya fundament. Pelare monteras genom hål som borrats i däcken Se även

Läs mer

Checklista för allmän skyddsrond

Checklista för allmän skyddsrond Checklista för allmän skyddsrond Använd checklistan så här: Besvara frågorna med ja eller nej. Fyll i efterföljande kolumner i de fall ni konstaterar ett problem. Den ifyllda checklistan blir en handlingsplan

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Fall och farliga grepp vanliga på bygget

Fall och farliga grepp vanliga på bygget Zebastian Engberg går i gymnasiet och är ute och praktiserar varannan månad. Han vill ha ett rörligt jobb: Att sitta vid en dator hela dagarna är inte mitt stuk, säger han. Ett bygge förändras hela tiden.

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Gymnasiesärskolan, Bromangymnasiet Hudiksvall Besöksadress till byggplatsen Gymnasievägen 4A, Hudiksvall Byggherrens namn Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen, Fasighetsavdelningen

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer