Vi vill du ska må bra!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi vill du ska må bra!"

Transkript

1 Vi vill du ska må bra! Säkerhet inom betongelementindustrin

2 2

3 InnehÅll 5 Skapa en bra säkerhetskultur inom företagen 6 Säkerhet vid försäljning och order 8 Arbetsmiljö och säkerhet i konstruktionsstadiet 9 Projektering 10 Konstruktionsgenomgång med produktion 10 Konstruktionsgenomgång med montage 12 Arbete i elementhallen 14 Arbete på lagergården och lyfthantering av element 16 Underhålls- och reparationsarbete 17 Transport av betongelement 18 Säkerhet på byggarbetsplatser 20 Återkoppling i projektet

4 4

5 Skapa en bra säkerhetskultur inom företagen Säkerhetsfrågorna är högprioriterade inom betongbranschen. Elementindustrins målsättning är hög säkerhet och nolltolerans för olyckor inom företagen. Det finns riskfyllda arbetsmoment i vår industri och det är oerhört viktigt att skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö. När vi lyckas bygga upp en bra säkerhetskultur kommer vi att minimera riskfyllda beteenden och skapa ett bra säkerhetsklimat och därmed minska risken för olyckor och ohälsa. Säkerhetskultur handlar om vårt beteende och vår attityd. Genom att stärka vårt säkerhetsmedvetande, läggs grunden för en effektiv planering med bra rutiner. Goda råd till chef och arbetsledare Arbetsgivaren skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Men att skapa ett bra säkerhetsklimat är främst ledarens ansvar, men det krävs att alla är delaktiga, att alla får göra sin röst hörd och får möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Det är viktigt att det på arbetsplatsen finns tydliga, relevanta regler och instruktioner gällande säkerheten. Skriftliga rutiner är också viktiga, främst när det gäller att introducera nya medarbetare i verksamheten. Arbetsgivaren ska göra klart vad som gäller på arbetsplatsen och när så krävs, korrigera felaktiga beteenden. Arbetsgivaren ska se till att medarbetaren förstått vad som förväntas av honom/ henne och alltid kommunicera sitt budskap till alla medarbetare. Inled alltid möten med att ta upp arbetsmiljöfrågor som första punkt. Det visar att du prioriterar frågorna och det skapar engagemang hos medarbetarna. Lär av varandra och belöna bra säkerhetstänk och agerande. Det som individen upplever som positivt kommer att upprepas av flera. Lyft också alltid fram de goda exemplen och låt dem bli som ringar på vattnet. Var synlig i organisationen, avsätt tid att gå runt på arbetsplatsen och ta del av medarbetarnas synpunkter. Var alltid ett gott föredöme för medarbetare och kollegor. Ge tydlig information, följ regler och acceptera och följ de beslut du varit med om att fatta. Se till att du har medarbetare med rätt kompetens. Saknas rätt kompetens, se till att alla får utbildning. Fördela arbetsmiljöuppgifterna mellan medarbetarna. Det ska finnas en bra och tydlig delegering vid fördelning av arbetsmiljöuppgifterna. Ser du medarbetare som har ett negativt riskfyllt beteende måste du påtala det och bryta det direkt. Lika viktigt är att se till att rätt personlig skyddsutrustning används. Uppmuntra alla medarbetare att rapportera riskobservationer, tillbud och olyckor. Om du själv inte har möjlighet att utreda dem, se till att någon annan utreder, följer upp och analyserar. Att förändra beteenden är en stor utmaning och en process som tar tid, men det är en process som ger resultat! 5

6 Säkerhet vid försäljning och order Ett projekt startar redan vid anbudet och fortsätter när en lyckad försäljning av en produkt sker och en inköpsorder skrivs av en beställare. Då sätts också ramarna för projektet och barriärerna skapas som ska hindra att det sker olyckor i ett senare skede i projektet. Det är också här man överenskommer om den gemensamma spelplanen och dess regler. I detta skede bör försäljaren ta upp arbetsmiljö och säkerhet med beställaren. Att tydligt klargöra hur tillverkning, lagring, transport, lyft och montage sker på ett säkert sätt, utan att orsaka olyckor. Som försäljare måste du göra beställaren medveten om vilka risker som kan uppstå med allt för optimistiska tidplaner och vad forceringar kan få för konsekvenser. Både du och beställaren måste vara medveten om att kostnaden för att jobba förebyggande endast är en bråkdel jämfört med vad en allvarlig olycka kostar, både i pengar och personligt lidande. För att försäkra sig om att arbetsmiljöfrågorna tas om hand i ett tidigt stadium bör också den av beställaren utsedda Byggarbetsmiljösamordnaren, BAS-P komma in tidigt i projektet. 6

7 7

8 säkerhet i konstruktionsstadiet Att bygga med betongelement är riskfyllt. Det förekommer tunga lyft, arbete på höga höjder, ibland i dålig väderlek och många olika yrkesgrupper och personer ska samverka på arbetsplatsen. I alla led måste det därför vara fokus på säkerheten, vare sig man projekterar, tillverkar, transporterar eller monterar betongelement. Det är viktigt att skapa förutsättningar för god säkerhet. 8

9 Projektering En av de viktigaste frågorna vid startmötet är att lyfta in arbetsmiljöfrågor som rör tillverkning, transport och montage. För att kunna tillvarata allas synpunkter inför projektering och leverans av erhållen order är det viktigt att många kunskapsområden är representerade vid startmötet. Ju fler som är representerade, desto bättre blir förutsättningarna i projektet. Vid mötet måste också tydliggöras vem som har ansvar för totalstabiliseringen av stommen. Det är viktigt att på ett tidigt stadium ta reda på vem som är Byggarbets-miljösamordnare, dels gällande planering och projektering, BAS-P, dels gällande utförande, BAS-U. Dessa personer är nödvändiga i arbetet. På startmötet går man igenom om det finns några avvikelser i förutsättningarna sedan försäljningsskedet. Exempelvis om tidsplanen eller konstruktionen har ändrats. Utforma och samordna projekteringsuppdraget. Säkerställ att projektör/konstruktör har ett säkerhetstänk redan i idéstadiet och stäm av att alla är klara med sina respektive ansvarsområden. Planera så långt det är möjligt i vilken ordning montage respektive tillverkning ska ske. Finns speciella montageförutsättningar som behöver tas hänsyn till? Kanske det behövs speciella säkerhets- eller montageanvisningar vad gäller elementindelningar, mellanlagringsplats, eller andra förutsättningar på montageplatsen. Det kan finnas speciella önskemål från kunden som kan äventyra säkerheten. Planera för olika möten, förutom beställare, tillverkare, konstruktörer, leverantörer, myndigheter m.fl. ska BAS-P vara involverad i det som rör arbetsmiljö och säkerhet. Övriga åtaganden som exempelvis miljöaspekter eller särskilda beställarkrav måste också beaktas. Upprätta gärna matriser eller checklistor för granskning av handlingar. Granska handlingar så att betryggande säkerhet för stabilitet och arbetsmiljö uppnås vid alla arbetsmoment till och med montering. Vid framtagandet av bygghandlingar måste konstruktören beakta de konsekvenser som kan uppstå, med tydliga anvisningar för tillverkning, transport och montage. En riskfaktor är, när flera konstruktörer ritar på bärande delar. Det är därför mycket viktigt med samordning, granskning och kontroll. Konstruktören måste kritiskt granska egna och andras beräkningar, bygghandlingar och kopplingar mot övrigas bygghandlingar, så att eventuella oklarheter och risker undanröjs och betryggande säkerhet uppnås. 9

10 KonstruktionsgenomgÅng med produktion Vid konstruktionsgenomgång är det viktigt att rätt personal är med från alla led för att säkerställa att arbetsmiljöaspekterna beaktas ur ett produktionsperspektiv. Kanske innehåller kravspecifikationen produkter som avviker jämfört med standardprodukten. Dessa kan i så fall påverka arbetsmiljön för produktionspersonal. Kanske finns ökad risk för ohälsa eller olycka, t.ex. nya kemikalier eller ergonomiaspekter. Om speciallösningar förekommer i elementen, som konstruktören vet kommer att påverka produktion och montage, är det mycket viktigt att det informeras om varför lösningen ser ut som den gör. Vid koppling ut mot andra element, när elementen ska monteras, kan det behövas andra verktyg och lyfthjälpmedel. Det kan även krävas nya lösningar för lagring och transport av elementen. Säkerställ att tipprisken beaktas. Hanteringen vid lastning och lossning måste också säkras. Behöver t.ex. personalen klättra på elementen vid lastningen och lossning? Informera även om det finns tekniska lösningar som kräver extra tilläggskontroller. Det är viktigt att återkoppla till tidigare erfarenheter av bra och mindre bra lösningar, med hänsyn till inträffade tillbud och olyckor. KonstruktionsgenomgÅng med montage Vid konstruktionsgenomgång med montage ska fokus vara hur man säkrar lyft och stagning av element. Finns element som har avvikande tyngdpunkt kan dessa utgöra risk vid lossning. En stabiliseringsgenomgång med konstruktören är också nödvändig. Vilka provisorier ska finnas och när ska dessa demonteras. En plan ska upprättas för detta. Det ska också finnas en plan för hur man hanterar svårigheter som upptäcks i samband med montaget, sådant som eventuellt har missats vid projekteringen, som exempelvis kritiska arbetsmoment. 10

11 11

12 12

13 Arbete i elementhallen Arbetsgivaren skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Men att skapa ett bra säkerhetsklimat är främst ledarens ansvar, men det krävs att alla är delaktiga, att alla får göra sin röst hörd och får möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Personlig skyddsutrustning Vid arbete i elementhallen och på lagergården finns risk för olika typer av arbetsskador. Därför ska alltid skyddsskor, hörselskydd och skyddskläder användas när man vistas i produktion, på lagergården eller med underhålls- och reparationsarbeten. Vid vissa arbetsmoment behöver skyddsutrustningen kompletteras med skyddsglasögon, visir, andningsmask och handskar. finns risk för klämskador vid hantering av t.ex. formsidor, magneter och ursparingar. Samma sak gäller vid koppling av element i samband med att element lyfts ur formen för transport till lagergården. Tänk på att spara på ryggen, hjälp varandra i arbetslaget och använda de lyftredskap som finns. Också stukningar i samband med att man kliver upp och ner från formbord kan förekomma. Hängande last Vid tillverkning av betongelement förekommer hängande last i samband med hantering av formar, armering, gjutmaskiner och färdiga element. Gå aldrig under hängande last. Placera dig så att du har en reträttväg när du använder travers eller befinner dig i närheten av hängande last. Ordning och reda Använd de tillträdesleder som finns och se till att det är rent på golvet. En viktig förutsättning för att undvika arbetsskada är att hålla ordning och reda på arbetsplatsen. Anmäl och åtgärda omedelbart felaktigheter och skador på utrustning och verktyg. Armering Vid armeringsarbete finns risk för skär- och stickskador. Även förslitningsskador kan uppstå beroende på olika ergonomiska förutsättningar. Armeringsarbetet är en förhållandevis tyst verksamhet men plötsliga ljud kan uppstå som är farliga för hörseln. Därför är skyddsutrustning på händer och underarmar samt höjoch sänkbara bord, stolar eller arbetsställningar bra komplement till den personliga skyddsutrustningen. Formsättning, gjutning och avformning I samband med formsättning och avformning 13

14 Arbete på lagergården och lyfthantering av element Trafik är en av de största riskerna vid arbete på lagergården men risken kan minimeras med god ordning och planering. Gående på lagergården Försök separera gående och annan trafik på lagergården. Bra belysning är viktig. Ögonkontakt med maskinföraren och tydlig signalering behövs innan man går ut i transportled. Tänk på att alla förare av stora maskiner har ett stort område (död vinkel) där han eller hon inte kan se. På lagergården är det ofta stor aktivitet och många lyft sker med lyftkran. Gå aldrig under eller nära hängande last. Användning av stegar Arbete på höjd utförs normalt med lift eller ställning, men ibland går det bara att koppla element med stege. Denna ska då vara i gott skick och utrustad med stödbalk i botten, alternativt krok upptill. Stödbalk är bra i normala fall, för att förhindra att stegen vickar sidledes, krok är ett bra alternativ bland annat vid ishalka vintertid. Lyftutrustning För att lyftutrustningen ska vara torr, ren och lätt att arbeta med bör det finnas förvaringsställ. Då blir det ordning på utrustningen, lättare att hitta den och man undviker fler lyft än nödvändigt från marknivå. All lyftutrustning ska kontrolleras med avseende på deformation och skador enligt gällande regler. Koppling av element och element i ställ Vid koppling av element finns risk för klämskada, Därför krävs försiktighet och god kunskap om tunga lyft och säker hantering. Tänk också på att alltid låsa fast element som står på lagergården så att inget element faller omkull. Arbete vintertid Vintern kan vara en utmaning när det gäller säkert arbete på lagergården. Planera i förväg hur snöröjning skall göras för att minimera manuell snöröjning. Skydda gärna lyft i element med täckande material för att undvika arbete på höjd med att ta bort is. Placering av produkter i kranbanan Tänk på att placera produkterna på betryggande avstånd ifrån rörliga delar av kranen för att minska risken för klämskador. Skyltning för besökande trafik För att göra besökande trafik påmind om reglerna på lagergården sätt helst upp en tydlig skylt med hastighetsgränser, rutiner vid utsläpp, personlig skyddsutrustning, kontaktpersoner mm. Efterarbeten En del efterarbeten görs på lagergården. Bra utrustning för detta är t.ex. stabila arbetsbockar eller liftar. Hörselskydd bör användas vid arbete med bullrande maskiner, munskydd vid damm och skyddsglasögon när så behövs. 14

15 15

16 UnderhÅlls- och reparationsarbete Underhålls och reparationsarbeten innebär arbetsmoment som i vissa fall inte blivit utförda tidigare. Med god planering och en riskbedömning, minimeras olycksrisken. Planering och riskbedömning av arbete Planering och samordning av arbetet minimerar riskerna. Använder man entreprenörer är det viktigt att man överför information om förhållanden på arbetsplatsen och dess säkerhetsföreskrifter. Det är samordningsansvarig på anläggningen som ansvarar för planering av arbetet. Vid planeringen är det viktigt att gå igenom vilka moment som är riskfyllda och när man identifierat dem vidta de åtgärder som krävs för att åstadkomma ett säkert arbete. Avslut av underhållsarbete När underhålls- och reparationsarbeten är slutförda är det viktigt att städa och återställa arbetsplatsen. All skydds- och säkerhetsutrustning ska vara återmonterad. Samordningsansvarig eller annan utsedd person ska meddelas när arbetet är slutfört. 16

17 Transport av betongelement Att transportera betongelement innebär att man utsätter sig och sin omgivning för risker som är svåra att undvika. Genom att följa de lokala skyddsföreskrifter som finns på arbetsplatserna för lastning och lossning, trafikregler och Vägverkets publikation Säkring av last minimeras olycksrisken. Det är viktigt att alla förare har dokumenterad utbildning enligt Vägverkets publikation 1999:74 Säkring av last. Personlig skyddsutrustning På arbetsplatserna krävs att föraren bär ID06- bricka, skyddshjälm, reflexväst eller varselkläder och skyddsskor. Lastning, transport och lossning av element Innan lastning av element påbörjas ska lastningsutrustningen kontrolleras med avseende på t.ex. svetsar, deformationer och slitage. Samarbete med lastningspersonal måste ske så att det är klargjort för alla hur lasten ska fördelas, pallas och skyddas. Föraren ansvarar både för att lasten fördelas rätt och säkras vid lastning och lossning. Det är också föraren som godkänner att kopplingen kopplas bort från elementet i samband med lastning. Vidare ansvarar föraren för att transportsäkring genomförs och är riktigt utförd enligt Lastningsvillkor Vägverkets Publikation 1999:74. När föraren kommer till lossningsplatsen ska anmälan ske enligt byggplatsens föreskrifter. Innan lossning påbörjas överväger föraren om det finns risk att påbörja arbetet och om det finns risk att lossa i önskad ordning. Krav på fordonet vid transport av element För att kunna lastsäkra enligt Vägverkets publikation 1999:74, vilket innebär att fordonet är rätt utrustat, se Svensk Betongs informationsfolder Säkring av last- Krav på förare och fordon som ska lasta, köra och lossa betongelement. 17

18 Säkerhet på byggarbetsplatser Kom ihåg att noggrant tänka igenom vilka risker som kan uppstå i montageskedet. Genomför arbetsberedningar och upprätta noggranna riskanalyser för alla delmoment som ska utföras. En bra frågeställning är i vilka moment det aktuella projektet kommer att avvika från vad som är normalt. I arbetet med riskanalyserna ska ni fundera över i vilka lägen ni som aktör på byggarbetsplatsen kan tänkas skapa risker för andra aktörer, exempelvis med tunga lyft och vid aktivt montage. Riskanalyserna ingår i den viktiga information som i tidigt skede ska lämnas till BAS- P/BAS-U som underlag för arbetsmiljöplan för projektet. En målsättning måste vara, att för alla förekommande arbeten ska instruktioner finnas, som tydligt beskriver hur arbetet ska utföras och vilka toleranser eller avvikelser som är tillåtna. Där så inte är möjligt ska arbetsberedningar löpande genomföras. Vid alla tveksamheter kontakta alltid ansvarig konstruktör. En byggarbetsplats är av naturen en ständigt föränderlig plats, vilket ställer stora krav på att ha informationsmöten och löpande tillsammans gå igenom vad som ska göras och vilka risker som är förknippade med arbetet. Ständiga påminnelser om risker är det bästa sättet att skapa medvetenhet hos alla. Uppmuntra tillbudsrapportering och hitta former för att enkelt även rapportera observationer/risksituationer. Se alltid till att delta vid skyddsronder arrangerade av BAS-U. 18

19 19

20 Återkoppling i projektet Vid varje avslutad fas i ett projekt är det viktigt med en återkoppling. Vad var det som gick bra och vad var det som gick mindre bra? Vad lärde vi oss och hur tillgodogör vi oss det när vi planerar nästa projekt? Utan en bra återkoppling minskar chanserna till förbättring och det finns alltid sådant som kan förbättras! Återkoppling måste ske i alla olika led. Transportören som lastat, fraktat och lossat är lika viktig som dem som tillverkat i fabriken och dem som monterat. Likaså är konstruktör, försäljare och projektör viktiga vid återkoppling. Samtliga personer har ett ansvar att se till att det inte händer några olyckor, samtliga påverkar varandra på olika sätt. Samtliga bildar också en barriär i syfte att förhindra olyckor. Därför är erfarenhetsutbyte genom kommunikation viktigt. Det finns som du nu förstått riskfyllda arbetsmoment i vår industri och det är oerhört viktigt att skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö. När vi tillsammans lyckas bygga upp en bra säkerhetskultur kommer vi att minimera riskfyllda beteenden och skapa ett bra säkerhetsklimat och därmed minska risken för olyckor och ohälsa. Säkerhetskultur handlar om vårt beteende och vår attityd! *I informationen har hänsyn tagits till de lagar och regler som gäller inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet. 20

21 21

22 2013

Vi vill du ska må bra!

Vi vill du ska må bra! Vi vill du ska må bra! Säkerhet inom betongelementindustrin InnehÅll 5 Skapa en bra säkerhetskultur inom företagen 6 Säkerhet vid försäljning och order 8 Arbetsmiljö och säkerhet i konstruktionsstadiet

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Jag har mottagit den personliga skyddsutrustningen i bilaga 1.1. Jag har fått information om när den ska användas Jag är personligen ansvarig för att utrustningen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress :

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsmiljöplan Version Datum Framtagen av Namn Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsområde : Entreprenadtid : Start : Slut : Byggarbetets miljösamordnare

Läs mer

Checklista Mini www.fastighets.se

Checklista Mini www.fastighets.se Checklista Mini www.fastighets.se Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet hos dig? SAM 2001:1 Din arbetsgivare har ansvar för att du har en så säker och skadefri arbetsmiljö som möjligt. Som anställd

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Lagar och regler. Varför ett arbetsmiljöarbete? Smidesgruppen 14 december Arbetsmiljö Kresimir Iveskic

Lagar och regler. Varför ett arbetsmiljöarbete? Smidesgruppen 14 december Arbetsmiljö Kresimir Iveskic Smidesgruppen 14 december 2016 Arbetsmiljö Kresimir Iveskic Varför ett arbetsmiljöarbete? Omsorg Arbetsmiljö som produktionsfaktor Marknads- och intressentkrav Rekrytering Lagar, regler och avtal 2 Lagar

Läs mer

Förebygg före och under byggande. Ansvar under projektering och byggande för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer.

Förebygg före och under byggande. Ansvar under projektering och byggande för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer. Förebygg före och under byggande Ansvar under projektering och byggande för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer. 1 Medvetna val gör rätt från början! Vid projekteringen

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Konsekvensbedömning?

Konsekvensbedömning? Konsekvensbedömning? Historik - Konsekvensbedömning Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (AML 3 kap 2 ) Arbetsgivaren

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Branschens egen kravmärkning.

Branschens egen kravmärkning. B i l d : L a s s e F o r s b e r g T v å b i l d a r e. Branschens egen kravmärkning. Utmärkt Bygge underlättar samarbetet och effekti- viserar byggprocessen för alla aktörer i ett projekt. Konkret innebär

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

1. Samla den grupp som ska

1. Samla den grupp som ska Så här ska arbetsinstruktionerna användas! Använd Arbetsinstruktionerna vid arbetsberedningar och instruktioner på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Arbetsberedning kan göras för i princip alla arbetsmoment

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Samverkan mellan företag och entreprenörer i stora projekt

Samverkan mellan företag och entreprenörer i stora projekt Samverkan mellan företag och entreprenörer i stora projekt Lena Olofsson Bergsingenjör Arbetsmiljösamordnare Kontaktperson BAS U 1 Expansion Garpenberg 2.5 Investering: 3,9 miljarder SEK År 2011-2014 Nytt

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING KUNSKAP & KÄNNEDOM UTBILDNING RÄTT UTBILDNING ÄR EN SÄKERHETSGARANTI! VÅRA UTBILDNINGAR Säkerhet skapas genom en kombination av fräscha maskiner, bra utrustning och rätt kunskap. Just därför är utbildning

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Instruktioner för framkomlighet och säkerhet Special Generella krav Kraven bygger på en kombination på max 25,25 m Minimum krav på anläggningsväg är att den tål 10-tons axeltryck Om backningsmanöver krävs,

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter.

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter. FLIK 4 r»si YSTAD (NERGI AD Riskanalys Som arbetsgivare kartlägger och bedömer Ystad Energi AB vilka risker för ohälsa och olycksfall som de planerade arbetsuppgifterna kan medföra. Detta gäller såväl

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 Målbilder för Sveriges Byggindustrier VISIONEN ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE I VÄRLDSKLASS DET ÖVERGRIPANDE MÅLET EN ATTRAKTIV BYGGBRANSCH

Läs mer

SÄKERHETSKULTUR. Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur

SÄKERHETSKULTUR. Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur SÄKERHETSKULTUR Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur 2 3 Begreppet säkerhetskultur började diskuteras på allvar i samband med utredningen av kärnkraftsolyckan

Läs mer

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? CNC-maskiner Maskinchecklista Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Olyckor vid CNC-maskinen ger oftast svåra skador med stort personligt lidande och höga kostnader för både

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Diarienummer: 1-510/2013 Utfärdat av: Personalavdelningen Datum: 2013-09-01 Sida1 av 8 Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Riskbedömning ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljö uppgifter

Arbetsmiljö uppgifter Arbetsmiljö uppgifter Arbeten som utförs på byggarbetsplatser är ofta riskfyllda. Enligt lag måste det upprättas en arbetsmiljöplan (AMP) (8 kap 2 AML med hänvisningar, 36 kap 7-10 a BrB, 8, 12, 12 a,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN Norrtälje kommun vill med denna riktlinje säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad lagstiftning

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för ridskolor

Checklista och åtgärdsplan för ridskolor Checklista och åtgärdsplan för ridskolor Datum för genomgång: Företag: Närvarande: Grundläggande säkerhet 1 Finns: a) rutiner för beredskap vid olyckor? b) första hjälpen utbildad personal? AFS 1999:7

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Falkenberg Energi AB SPETTET 3, FALKENBERGS KOMMUN. Påbyggnad för personaldel. Arbetsmiljöplan FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Falkenberg Energi AB SPETTET 3, FALKENBERGS KOMMUN. Påbyggnad för personaldel. Arbetsmiljöplan FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Falkenberg Energi AB SPETTET 3, FALKENBERGS KOMMUN Påbyggnad för personaldel Arbetsmiljöplan FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FALKENBERG 2014-10-20 SF BYGGKONSULT FALKENERAREVÄGEN 42 311 36 FALKENBERG Innehållsförteckning

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Att rita, konstruera och planera färdigt innan produktionsstart. Att avsätta tillräckliga resurser för projekt- och platsledning. Att stötta varandra.

Att rita, konstruera och planera färdigt innan produktionsstart. Att avsätta tillräckliga resurser för projekt- och platsledning. Att stötta varandra. UTMÄRKT BYGGE Utgåva 2 April 2007 Ämnesområden m e n 1. SAMVERKAN A........................ 4 Att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Att respektera varandras roller. 2. PLANERING N OCH PROJEKTERING

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 008-10-10 vsnitt 1(5) Lagar och förordningar rbetsmiljöarbetet styrs av bland annat lagar och förordningar. Grunden för allt arbetsmiljöarbete finns i rbetsmiljölagen (ML).

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) DELEGATION AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER ENLIGT BESLUT I SOCIALNÄMNDEN ARBETSMILJÖPOLICY Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun ligger till grund för socialförvaltningens

Läs mer

Arbetsmiljö. Anders Ingwald,

Arbetsmiljö. Anders Ingwald, Arbetsmiljö Anders Ingwald, anders.ingwald@lnu.se Om.. vem som har arbetsmiljönsvaret för eleven? Huvudmannen för skolan ansvarar för att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet och att detta

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden Anneli Liljemark Liljemark Consulting Syfte Varför finns handboken? Informera om: Gällande regler Risker Hur riskerna kan förebyggas genom:

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer