Vi vill du ska må bra!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi vill du ska må bra!"

Transkript

1 Vi vill du ska må bra! Säkerhet inom betongelementindustrin

2 2

3 InnehÅll 5 Skapa en bra säkerhetskultur inom företagen 6 Säkerhet vid försäljning och order 8 Arbetsmiljö och säkerhet i konstruktionsstadiet 9 Projektering 10 Konstruktionsgenomgång med produktion 10 Konstruktionsgenomgång med montage 12 Arbete i elementhallen 14 Arbete på lagergården och lyfthantering av element 16 Underhålls- och reparationsarbete 17 Transport av betongelement 18 Säkerhet på byggarbetsplatser 20 Återkoppling i projektet

4 4

5 Skapa en bra säkerhetskultur inom företagen Säkerhetsfrågorna är högprioriterade inom betongbranschen. Elementindustrins målsättning är hög säkerhet och nolltolerans för olyckor inom företagen. Det finns riskfyllda arbetsmoment i vår industri och det är oerhört viktigt att skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö. När vi lyckas bygga upp en bra säkerhetskultur kommer vi att minimera riskfyllda beteenden och skapa ett bra säkerhetsklimat och därmed minska risken för olyckor och ohälsa. Säkerhetskultur handlar om vårt beteende och vår attityd. Genom att stärka vårt säkerhetsmedvetande, läggs grunden för en effektiv planering med bra rutiner. Goda råd till chef och arbetsledare Arbetsgivaren skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Men att skapa ett bra säkerhetsklimat är främst ledarens ansvar, men det krävs att alla är delaktiga, att alla får göra sin röst hörd och får möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Det är viktigt att det på arbetsplatsen finns tydliga, relevanta regler och instruktioner gällande säkerheten. Skriftliga rutiner är också viktiga, främst när det gäller att introducera nya medarbetare i verksamheten. Arbetsgivaren ska göra klart vad som gäller på arbetsplatsen och när så krävs, korrigera felaktiga beteenden. Arbetsgivaren ska se till att medarbetaren förstått vad som förväntas av honom/ henne och alltid kommunicera sitt budskap till alla medarbetare. Inled alltid möten med att ta upp arbetsmiljöfrågor som första punkt. Det visar att du prioriterar frågorna och det skapar engagemang hos medarbetarna. Lär av varandra och belöna bra säkerhetstänk och agerande. Det som individen upplever som positivt kommer att upprepas av flera. Lyft också alltid fram de goda exemplen och låt dem bli som ringar på vattnet. Var synlig i organisationen, avsätt tid att gå runt på arbetsplatsen och ta del av medarbetarnas synpunkter. Var alltid ett gott föredöme för medarbetare och kollegor. Ge tydlig information, följ regler och acceptera och följ de beslut du varit med om att fatta. Se till att du har medarbetare med rätt kompetens. Saknas rätt kompetens, se till att alla får utbildning. Fördela arbetsmiljöuppgifterna mellan medarbetarna. Det ska finnas en bra och tydlig delegering vid fördelning av arbetsmiljöuppgifterna. Ser du medarbetare som har ett negativt riskfyllt beteende måste du påtala det och bryta det direkt. Lika viktigt är att se till att rätt personlig skyddsutrustning används. Uppmuntra alla medarbetare att rapportera riskobservationer, tillbud och olyckor. Om du själv inte har möjlighet att utreda dem, se till att någon annan utreder, följer upp och analyserar. Att förändra beteenden är en stor utmaning och en process som tar tid, men det är en process som ger resultat! 5

6 Säkerhet vid försäljning och order Ett projekt startar redan vid anbudet och fortsätter när en lyckad försäljning av en produkt sker och en inköpsorder skrivs av en beställare. Då sätts också ramarna för projektet och barriärerna skapas som ska hindra att det sker olyckor i ett senare skede i projektet. Det är också här man överenskommer om den gemensamma spelplanen och dess regler. I detta skede bör försäljaren ta upp arbetsmiljö och säkerhet med beställaren. Att tydligt klargöra hur tillverkning, lagring, transport, lyft och montage sker på ett säkert sätt, utan att orsaka olyckor. Som försäljare måste du göra beställaren medveten om vilka risker som kan uppstå med allt för optimistiska tidplaner och vad forceringar kan få för konsekvenser. Både du och beställaren måste vara medveten om att kostnaden för att jobba förebyggande endast är en bråkdel jämfört med vad en allvarlig olycka kostar, både i pengar och personligt lidande. För att försäkra sig om att arbetsmiljöfrågorna tas om hand i ett tidigt stadium bör också den av beställaren utsedda Byggarbetsmiljösamordnaren, BAS-P komma in tidigt i projektet. 6

7 7

8 säkerhet i konstruktionsstadiet Att bygga med betongelement är riskfyllt. Det förekommer tunga lyft, arbete på höga höjder, ibland i dålig väderlek och många olika yrkesgrupper och personer ska samverka på arbetsplatsen. I alla led måste det därför vara fokus på säkerheten, vare sig man projekterar, tillverkar, transporterar eller monterar betongelement. Det är viktigt att skapa förutsättningar för god säkerhet. 8

9 Projektering En av de viktigaste frågorna vid startmötet är att lyfta in arbetsmiljöfrågor som rör tillverkning, transport och montage. För att kunna tillvarata allas synpunkter inför projektering och leverans av erhållen order är det viktigt att många kunskapsområden är representerade vid startmötet. Ju fler som är representerade, desto bättre blir förutsättningarna i projektet. Vid mötet måste också tydliggöras vem som har ansvar för totalstabiliseringen av stommen. Det är viktigt att på ett tidigt stadium ta reda på vem som är Byggarbets-miljösamordnare, dels gällande planering och projektering, BAS-P, dels gällande utförande, BAS-U. Dessa personer är nödvändiga i arbetet. På startmötet går man igenom om det finns några avvikelser i förutsättningarna sedan försäljningsskedet. Exempelvis om tidsplanen eller konstruktionen har ändrats. Utforma och samordna projekteringsuppdraget. Säkerställ att projektör/konstruktör har ett säkerhetstänk redan i idéstadiet och stäm av att alla är klara med sina respektive ansvarsområden. Planera så långt det är möjligt i vilken ordning montage respektive tillverkning ska ske. Finns speciella montageförutsättningar som behöver tas hänsyn till? Kanske det behövs speciella säkerhets- eller montageanvisningar vad gäller elementindelningar, mellanlagringsplats, eller andra förutsättningar på montageplatsen. Det kan finnas speciella önskemål från kunden som kan äventyra säkerheten. Planera för olika möten, förutom beställare, tillverkare, konstruktörer, leverantörer, myndigheter m.fl. ska BAS-P vara involverad i det som rör arbetsmiljö och säkerhet. Övriga åtaganden som exempelvis miljöaspekter eller särskilda beställarkrav måste också beaktas. Upprätta gärna matriser eller checklistor för granskning av handlingar. Granska handlingar så att betryggande säkerhet för stabilitet och arbetsmiljö uppnås vid alla arbetsmoment till och med montering. Vid framtagandet av bygghandlingar måste konstruktören beakta de konsekvenser som kan uppstå, med tydliga anvisningar för tillverkning, transport och montage. En riskfaktor är, när flera konstruktörer ritar på bärande delar. Det är därför mycket viktigt med samordning, granskning och kontroll. Konstruktören måste kritiskt granska egna och andras beräkningar, bygghandlingar och kopplingar mot övrigas bygghandlingar, så att eventuella oklarheter och risker undanröjs och betryggande säkerhet uppnås. 9

10 KonstruktionsgenomgÅng med produktion Vid konstruktionsgenomgång är det viktigt att rätt personal är med från alla led för att säkerställa att arbetsmiljöaspekterna beaktas ur ett produktionsperspektiv. Kanske innehåller kravspecifikationen produkter som avviker jämfört med standardprodukten. Dessa kan i så fall påverka arbetsmiljön för produktionspersonal. Kanske finns ökad risk för ohälsa eller olycka, t.ex. nya kemikalier eller ergonomiaspekter. Om speciallösningar förekommer i elementen, som konstruktören vet kommer att påverka produktion och montage, är det mycket viktigt att det informeras om varför lösningen ser ut som den gör. Vid koppling ut mot andra element, när elementen ska monteras, kan det behövas andra verktyg och lyfthjälpmedel. Det kan även krävas nya lösningar för lagring och transport av elementen. Säkerställ att tipprisken beaktas. Hanteringen vid lastning och lossning måste också säkras. Behöver t.ex. personalen klättra på elementen vid lastningen och lossning? Informera även om det finns tekniska lösningar som kräver extra tilläggskontroller. Det är viktigt att återkoppla till tidigare erfarenheter av bra och mindre bra lösningar, med hänsyn till inträffade tillbud och olyckor. KonstruktionsgenomgÅng med montage Vid konstruktionsgenomgång med montage ska fokus vara hur man säkrar lyft och stagning av element. Finns element som har avvikande tyngdpunkt kan dessa utgöra risk vid lossning. En stabiliseringsgenomgång med konstruktören är också nödvändig. Vilka provisorier ska finnas och när ska dessa demonteras. En plan ska upprättas för detta. Det ska också finnas en plan för hur man hanterar svårigheter som upptäcks i samband med montaget, sådant som eventuellt har missats vid projekteringen, som exempelvis kritiska arbetsmoment. 10

11 11

12 12

13 Arbete i elementhallen Arbetsgivaren skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Men att skapa ett bra säkerhetsklimat är främst ledarens ansvar, men det krävs att alla är delaktiga, att alla får göra sin röst hörd och får möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Personlig skyddsutrustning Vid arbete i elementhallen och på lagergården finns risk för olika typer av arbetsskador. Därför ska alltid skyddsskor, hörselskydd och skyddskläder användas när man vistas i produktion, på lagergården eller med underhålls- och reparationsarbeten. Vid vissa arbetsmoment behöver skyddsutrustningen kompletteras med skyddsglasögon, visir, andningsmask och handskar. finns risk för klämskador vid hantering av t.ex. formsidor, magneter och ursparingar. Samma sak gäller vid koppling av element i samband med att element lyfts ur formen för transport till lagergården. Tänk på att spara på ryggen, hjälp varandra i arbetslaget och använda de lyftredskap som finns. Också stukningar i samband med att man kliver upp och ner från formbord kan förekomma. Hängande last Vid tillverkning av betongelement förekommer hängande last i samband med hantering av formar, armering, gjutmaskiner och färdiga element. Gå aldrig under hängande last. Placera dig så att du har en reträttväg när du använder travers eller befinner dig i närheten av hängande last. Ordning och reda Använd de tillträdesleder som finns och se till att det är rent på golvet. En viktig förutsättning för att undvika arbetsskada är att hålla ordning och reda på arbetsplatsen. Anmäl och åtgärda omedelbart felaktigheter och skador på utrustning och verktyg. Armering Vid armeringsarbete finns risk för skär- och stickskador. Även förslitningsskador kan uppstå beroende på olika ergonomiska förutsättningar. Armeringsarbetet är en förhållandevis tyst verksamhet men plötsliga ljud kan uppstå som är farliga för hörseln. Därför är skyddsutrustning på händer och underarmar samt höjoch sänkbara bord, stolar eller arbetsställningar bra komplement till den personliga skyddsutrustningen. Formsättning, gjutning och avformning I samband med formsättning och avformning 13

14 Arbete på lagergården och lyfthantering av element Trafik är en av de största riskerna vid arbete på lagergården men risken kan minimeras med god ordning och planering. Gående på lagergården Försök separera gående och annan trafik på lagergården. Bra belysning är viktig. Ögonkontakt med maskinföraren och tydlig signalering behövs innan man går ut i transportled. Tänk på att alla förare av stora maskiner har ett stort område (död vinkel) där han eller hon inte kan se. På lagergården är det ofta stor aktivitet och många lyft sker med lyftkran. Gå aldrig under eller nära hängande last. Användning av stegar Arbete på höjd utförs normalt med lift eller ställning, men ibland går det bara att koppla element med stege. Denna ska då vara i gott skick och utrustad med stödbalk i botten, alternativt krok upptill. Stödbalk är bra i normala fall, för att förhindra att stegen vickar sidledes, krok är ett bra alternativ bland annat vid ishalka vintertid. Lyftutrustning För att lyftutrustningen ska vara torr, ren och lätt att arbeta med bör det finnas förvaringsställ. Då blir det ordning på utrustningen, lättare att hitta den och man undviker fler lyft än nödvändigt från marknivå. All lyftutrustning ska kontrolleras med avseende på deformation och skador enligt gällande regler. Koppling av element och element i ställ Vid koppling av element finns risk för klämskada, Därför krävs försiktighet och god kunskap om tunga lyft och säker hantering. Tänk också på att alltid låsa fast element som står på lagergården så att inget element faller omkull. Arbete vintertid Vintern kan vara en utmaning när det gäller säkert arbete på lagergården. Planera i förväg hur snöröjning skall göras för att minimera manuell snöröjning. Skydda gärna lyft i element med täckande material för att undvika arbete på höjd med att ta bort is. Placering av produkter i kranbanan Tänk på att placera produkterna på betryggande avstånd ifrån rörliga delar av kranen för att minska risken för klämskador. Skyltning för besökande trafik För att göra besökande trafik påmind om reglerna på lagergården sätt helst upp en tydlig skylt med hastighetsgränser, rutiner vid utsläpp, personlig skyddsutrustning, kontaktpersoner mm. Efterarbeten En del efterarbeten görs på lagergården. Bra utrustning för detta är t.ex. stabila arbetsbockar eller liftar. Hörselskydd bör användas vid arbete med bullrande maskiner, munskydd vid damm och skyddsglasögon när så behövs. 14

15 15

16 UnderhÅlls- och reparationsarbete Underhålls och reparationsarbeten innebär arbetsmoment som i vissa fall inte blivit utförda tidigare. Med god planering och en riskbedömning, minimeras olycksrisken. Planering och riskbedömning av arbete Planering och samordning av arbetet minimerar riskerna. Använder man entreprenörer är det viktigt att man överför information om förhållanden på arbetsplatsen och dess säkerhetsföreskrifter. Det är samordningsansvarig på anläggningen som ansvarar för planering av arbetet. Vid planeringen är det viktigt att gå igenom vilka moment som är riskfyllda och när man identifierat dem vidta de åtgärder som krävs för att åstadkomma ett säkert arbete. Avslut av underhållsarbete När underhålls- och reparationsarbeten är slutförda är det viktigt att städa och återställa arbetsplatsen. All skydds- och säkerhetsutrustning ska vara återmonterad. Samordningsansvarig eller annan utsedd person ska meddelas när arbetet är slutfört. 16

17 Transport av betongelement Att transportera betongelement innebär att man utsätter sig och sin omgivning för risker som är svåra att undvika. Genom att följa de lokala skyddsföreskrifter som finns på arbetsplatserna för lastning och lossning, trafikregler och Vägverkets publikation Säkring av last minimeras olycksrisken. Det är viktigt att alla förare har dokumenterad utbildning enligt Vägverkets publikation 1999:74 Säkring av last. Personlig skyddsutrustning På arbetsplatserna krävs att föraren bär ID06- bricka, skyddshjälm, reflexväst eller varselkläder och skyddsskor. Lastning, transport och lossning av element Innan lastning av element påbörjas ska lastningsutrustningen kontrolleras med avseende på t.ex. svetsar, deformationer och slitage. Samarbete med lastningspersonal måste ske så att det är klargjort för alla hur lasten ska fördelas, pallas och skyddas. Föraren ansvarar både för att lasten fördelas rätt och säkras vid lastning och lossning. Det är också föraren som godkänner att kopplingen kopplas bort från elementet i samband med lastning. Vidare ansvarar föraren för att transportsäkring genomförs och är riktigt utförd enligt Lastningsvillkor Vägverkets Publikation 1999:74. När föraren kommer till lossningsplatsen ska anmälan ske enligt byggplatsens föreskrifter. Innan lossning påbörjas överväger föraren om det finns risk att påbörja arbetet och om det finns risk att lossa i önskad ordning. Krav på fordonet vid transport av element För att kunna lastsäkra enligt Vägverkets publikation 1999:74, vilket innebär att fordonet är rätt utrustat, se Svensk Betongs informationsfolder Säkring av last- Krav på förare och fordon som ska lasta, köra och lossa betongelement. 17

18 Säkerhet på byggarbetsplatser Kom ihåg att noggrant tänka igenom vilka risker som kan uppstå i montageskedet. Genomför arbetsberedningar och upprätta noggranna riskanalyser för alla delmoment som ska utföras. En bra frågeställning är i vilka moment det aktuella projektet kommer att avvika från vad som är normalt. I arbetet med riskanalyserna ska ni fundera över i vilka lägen ni som aktör på byggarbetsplatsen kan tänkas skapa risker för andra aktörer, exempelvis med tunga lyft och vid aktivt montage. Riskanalyserna ingår i den viktiga information som i tidigt skede ska lämnas till BAS- P/BAS-U som underlag för arbetsmiljöplan för projektet. En målsättning måste vara, att för alla förekommande arbeten ska instruktioner finnas, som tydligt beskriver hur arbetet ska utföras och vilka toleranser eller avvikelser som är tillåtna. Där så inte är möjligt ska arbetsberedningar löpande genomföras. Vid alla tveksamheter kontakta alltid ansvarig konstruktör. En byggarbetsplats är av naturen en ständigt föränderlig plats, vilket ställer stora krav på att ha informationsmöten och löpande tillsammans gå igenom vad som ska göras och vilka risker som är förknippade med arbetet. Ständiga påminnelser om risker är det bästa sättet att skapa medvetenhet hos alla. Uppmuntra tillbudsrapportering och hitta former för att enkelt även rapportera observationer/risksituationer. Se alltid till att delta vid skyddsronder arrangerade av BAS-U. 18

19 19

20 Återkoppling i projektet Vid varje avslutad fas i ett projekt är det viktigt med en återkoppling. Vad var det som gick bra och vad var det som gick mindre bra? Vad lärde vi oss och hur tillgodogör vi oss det när vi planerar nästa projekt? Utan en bra återkoppling minskar chanserna till förbättring och det finns alltid sådant som kan förbättras! Återkoppling måste ske i alla olika led. Transportören som lastat, fraktat och lossat är lika viktig som dem som tillverkat i fabriken och dem som monterat. Likaså är konstruktör, försäljare och projektör viktiga vid återkoppling. Samtliga personer har ett ansvar att se till att det inte händer några olyckor, samtliga påverkar varandra på olika sätt. Samtliga bildar också en barriär i syfte att förhindra olyckor. Därför är erfarenhetsutbyte genom kommunikation viktigt. Det finns som du nu förstått riskfyllda arbetsmoment i vår industri och det är oerhört viktigt att skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö. När vi tillsammans lyckas bygga upp en bra säkerhetskultur kommer vi att minimera riskfyllda beteenden och skapa ett bra säkerhetsklimat och därmed minska risken för olyckor och ohälsa. Säkerhetskultur handlar om vårt beteende och vår attityd! *I informationen har hänsyn tagits till de lagar och regler som gäller inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet. 20

21 21

22 2013

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Allmänt om drift och underhåll Många av de regler som gäller för uppförandet av vindkraftverk/vindkraftparker gäller också sedan man gjort överlämning till kund

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi Belastningsergonomi Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi ISBN 978-91-7930-565-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net Mars 2010 Premiär för nyhetsbrev till arbetsmiljökommittéer i energibolag Tanken väcktes efter att nätverket för arbetsmiljöingenjörer och -samordnare i energibolagen hade bildats på försommaren 2009.

Läs mer

Belasta rätt. arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen

Belasta rätt. arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen Belasta rätt arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen Vår kropp är gjord för rörelse och belastning den mår bra av det. Men vi behöver en lagom blandning av belastning och vila för att kroppen ska fungera

Läs mer