Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10"

Transkript

1 Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB

2 Handen på hjärtat Vid våra webinar inom arbetsmiljöområdet presenterar WSP aktuell lagstiftning och andra krav samt ger matnyttiga exempel på metodik, verktyg och referenser. Följande områden kommer att presenteras. Riskanalyser och säker arbetsmiljö Lagstiftning och andra krav Säkerhetskultur och beteende Kommunikation och samverkan Uppföljning och revisioner

3 Handen på hjärtat Hur jobbar ni med riskanalyser och säker arbetsmiljö? Krav på riskanalyser i lagstiftning och standard Verktyg och metodik för riskanalyser Vidta förebyggande åtgärder Ta fram säkra arbetsinstruktioner

4 Krav på riskanalyser i lagstiftning och standard SIS-OHSAS 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö Krav på att identifiera faror, bedöma risker samt bestämma hur faror och risker styrs. Ta hänsyn till ett stort antal olika faktorer Fastställa metodik och verktyg för riskanalyser Bedöma och hantera risker vid förändringar i verksamheten Dokumentera och hålla resultaten uppdaterade Definitioner Risk kombination av sannolikheten för att en farlig händelse eller exponering ska inträffa och hur allvarlig skada eller ohälsa som den kan orsaka. Riskbedömning process för att utvärdera den risk som orsakas av en fara, där man tar hänsyn till om obefintliga åtgärder är tillräckliga och avgör om risken är acceptabel. Acceptabel risk risk som reducerats till en nivå som organisationen kan tolerera med hänsyn till skyldigheter enligt lag och till sin egen arbetsmiljöpolicy.

5 Krav på riskanalyser i lagstiftning och standard AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete Krav på att regelbundet och systematiskt undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Vid riskbedömningar ska hänsyn tas till alla faktorer som påverkar arbetssituationen, inte bara de som kan påverka hälsa och säkerhet negativt. Detta gäller alltså både fysiska, psykologiska och sociala faktorer. När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. När riskerna är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. Kraven på riskbedömningar omfattar även arbete som utförs av inhyrd personal. I de flesta av Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställs krav på riskbedömningar. Risker ska analyseras och bedömas vilka som är allvarliga. Åtgärder ska planeras och vidtas för de risker som är allvarliga.

6 Krav på riskanalyser Summering Regelbundenhet och systematik Planera in riskanalyser Fastställ metodik Ta fram verktyg Samla in information, tex statistik, mätningar, skyddsronder, enkäter, protokoll, medarbetarsamtal Beakta alla faktorer som påverkar arbetssituationen Fysiska, psykologiska och sociala faktorer Allt som kan orsaka ohälsa och olycksfall Analysera risker vid förändringar i verksamheten för inhyrd personal Dokumentera samtliga risker skriftligt Samla en bruttolista Ange om riskerna är allvarliga eller inte Håll resultaten uppdaterade. Skriftliga instruktioner när riskerna är allvarliga.

7 Verktyg och metodik för riskanalyser Exempel på checklistor Arbetsanpassning och rehabilitering Belastningsergonomi Bygg- och anläggningsarbete Checklista för projekteringsansvar Datorarbete Kundtjänstföretag In- och uthyrning av arbetskraft Kemiska arbetsmiljörisker Maskiner Offentlig upphandling Restaurang Skola Smitta Städning Systematiskt arbetsmiljöarbete Chefers arbetsmiljö Transport Truckar Hot och våld Återvinning Checklistor för riskbedömningar Bra verktyg, men får inte begränsa identifieringen. Ska omfatta fysiska, psykologiska och sociala (samt arbetsorganisatoriska) arbetsmiljörisker. Anpassa efter organisation, verksamhet, projekt etc. Missa inte psykologiska och sociala risker för de med tekniskt / fysiskt arbete. Kan skapa falsk trygghet. Jag har ju kryssat alla

8 Verktyg och metodik för riskanalyser Workshop Effektivt möte Moderator Leder och styr Chefer, Projektledare, Ansvariga Medarbetare, Inhyrd personal Entreprenörer och leverantörer Skyddsombud, HR Arbetsmiljösamordnare/-ingenjör Brainstorming Regler och metodik Begränsa tiden för riskidentifieringen Klargör regler och metodik Allt ska noteras, ingen kritik Inga risker ska bedömas i steg 1 Moderatorn leder, men styr inte Följ arbetsprocessen Använd checklistor/guider Återanvänd information Sammanställ riskerna Inga bedömningar görs i steg 1

9 Verktyg och metodik för riskanalyser Nr Risk Händelsemekanismer Möjliga orsaker Skada, påverkan (övriga kommentarer) 1 Fall från byggställning, hög höjd. 2 Ställningsbygge. Ställning rasar. Dåligt utförande. Bristande utbildning. Bristande kontroll. Personskada, dödsfall Dokumentera riskidentifieringen Risk - Formulera en kort beskrivning utformad som en händelse (dvs. vi ska senare kunna ange sannolikhet och konsekvenser för risken = skadehändelsen). Händelsemekanismer - Redogör gärna mer utförligt hur skadehändelsen kan uppkomma samt tänkbara omständigheter och händelsemekanismer. Möjliga orsaker - Beskriv orsaker och andra bakomliggande faktorer till att skadehändelsen kan inträffa. Skada, påverkan - Beskriv i klartext vilken typ av skada, påverkan eller effekt som blir följden av att skadehändelsen inträffar. Här ska ingen klassning i siffror göras.

10 Verktyg och metodik för riskanalyser En 5x5 matris ger tillräckligt detaljerad bedömning av sannolikhet och konsekvenser Anpassa skalor och kriterier för respektive verksamhet eller projekt. Anpassa färger för acceptabla och allvarliga risker om andra acceptanskriterier ska tillämpas.

11 Verktyg och metodik för riskbedömningar Nr Risk S K Summa Åtgärder Ansvarig Datum 1 Fall från byggställning, hög höjd Certifierade ställningsbyggare. Pers.Säkutbildning. Proj.chef Bedöm först sannolikhet att risken inträffar utan att spekulera i vilken konsekvensen kan bli. Bedöm sedan vilka konsekvenser händelsen kan få. Resultaten från den första övergripande riskanalysen kan påverka matrisens färger i mitten Vad är kritiskt och vad är acceptabelt för oss? Fastställ lämpliga åtgärder, ansvarig och datum för de kritiska/allvarliga riskerna. Gör en förnyad analys efter genomförda åtgärder. Samla in, dokumentera och återanvänd informationen vid regelbundna analyser, i projekt, till andra delar av verksamheten.

12 Vidta förebyggande åtgärder Förebyggande åtgärder ska utformas Eliminering Utbyte Tekniska skyddsåtgärder Utmärkning/Varning o/el Administrativ styrning Personlig skyddsutrustning Att ta fram säkra arbetsinstruktioner Låt alltid ansvarig chef och arbetsledare delta i arbetet med förebyggande och riskreducerande åtgärder. De som arbetar i processen, dvs utsätts för risken ska också delta. Engagera också skyddsombud och arbetsmiljöingenjör samt gärna personalavdelning och företagshälsovården.

13 Säkra arbetsinstruktioner Beskriv arbetsprocessen och vilka som är engagerade Vad påverkar arbetet? Metoder, verktyg, utrustning, omgivning/ miljö, tider, ansvar, organisation etc. Dokumentera bara det som behövs Logisk ordningsföljd och processteg ger tydlighet och trygghet Tekniska instruktioner, handböcker, manualer ska användas. Utbildning, information Mentorskap, handledning, praktisk övning Arbetsinstruktioner ska vara Tydliga och avgränsade Bilder + text Baserade på aktuella förhållanden Arbetsinstruktioner ska Granskas av användarna + repr Godkännas av ansvarig chef Kommuniceras till medarbetarna. Följ regelbundet upp att medarbetarna har förstått dem, att de används, att de fungerar bra och har avsedd effekt.

14 Handen på hjärtat Hur hanterar ni lagstiftning och andra krav? Identifiera lagar och andra krav Verktyg och metodik för lagbevakning Kommunicera ändringar och nyheter Genomföra lagefterlevnadskontroller

15 Hantera lagar och andra krav Krav på att identifiera lagstiftning Viktigt att förbereda verksamheten inför kommande ändringar och nyheter i lagstiftningen Hur kan WSP hjälpa till med lagbevakning och uppföljning? Upprätta laglista Bevaka nyheter i miljö- och arbetsmiljölagstiftning Beskriva hur verksamheten berörs av nyheter ändringar i lagstiftningen Sammanställa relevanta ändringar i effektiva rapporter inför Ledningens genomgång Genomföra lagefterlevnadskontroller WSP:s Best Practice databas Synliggör goda exempel och låter kreativa lösningar inspirera och engagera medarbetare i att förbättra företagets systematiska arbetsmiljöarbete

16 CSP is a Platform Tool for Sustainability Performance Reporting

17 BEST PRACTICE

18 Tillbud ARBETSMILJÖ Goda Exempel Åtgärder Uppföljning

19 Nätverk för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor. ü Forumträffar och webinars ü Kunskapsöverföring ü Erfarenhetsutbyte

20 Handen på hjärtat Hur är säkerhetskulturen på ert företag? Att bygga en säkerhetskultur Att skapa engagemang Att förändra beteende och attityder

21 Säkerhetskultur - > Säkerhetsklimat Gruppens gemensamma antaganden POLICY MÅL Uttalade värderingar Beteende och agerande Mål: Överensstämmelse! (Schein, 2004)

22 Säkerhetskulturens 4 hörnstenar Rapporterande kultur Rättvis kultur Lärande kultur Flexibel kultur (Reason 1997)

23 Heinrichs triangel 1 Död 30 Allvarlig skada 300 Mindre allvarlig skada Tillbud Observationer

24 Handen på hjärtat Så hur når vi en god säkerhetskulturen? Jo, genom att exempelvis: Skapa engagemang runt vårt personliga säkerhetstänkande, genom utbildning. Titta på sina egna attityder och förstå hur dessa påverkar mitt beteende. Fokus på säkerhet/ prata om säkerhet. Förstå vikten av ledningens engagemang i säkerhetsarbetet!

25 Handen på hjärtat

26 Handen på hjärtat Hur kommunicerar och samverkar ni kring arbetsmiljö? Samverkan och deltagande Internkommunikation och kampanjer Interna och externa intressenter

27 Handen på hjärtat SAMVERKAN OCH DELTAGANDE AFS 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete Byggarbetsmiljösamordnare BAS P/ BAS U OHSAS 18001: Deltagande och samråd. AML 3 Kap 4, krav på medarbetarnas deltagande AML 3 kap 3 d,e,g Samordningsansvarig

28 Handen på hjärtat Intern kommunikation Extern kommunikation AFS 2001:1 SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) Kunskap om faror och risker kräver kommunikation OHSAS 18001: Kommunikation Externa synpunkter OHSAS 18001: Kommunikation mellan olika nivåer inhyrda och besökare

29 Handen på hjärtat INTERNKOMMUNIKATION Internkommunikation enligt lag Internkommunikation för att riktigt få med sig medarbetarna och uppnå en långsiktig och stabil förankring av arbetsmiljöarbetet i hela organisationen.

30 Handen på hjärtat INTERNKOMMUNIKATION Olika yrkesgrupper behöver olika utformad information. Anpassa tilltalet och utformningen av informationsmaterialet. Kommunikationskanalerna varierar beroende på vilken/vilka yrkesgrupper du vill nå. I vissa lägen kan intranätet vara en bra kanal, i andra lägen är det bättre med en enklare folder. Starta med ett ta fram en enklare kommunikationsstrategi samt en plan för er interna kommunikation.

31 Handen på hjärtat EXTERN KOMMUNIKATION FÖR ATT stärka företagets varumärke ett företag som arbetar strukturerat med sitt arbetsmiljöarbete får ett ökat förtroende hos sina befintliga och presumtiva kunder. vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera rätt personal. Starta med att komplettera befintlig kommunikationsstrategi alternativt ta fram en ny, följ upp med en kommunikationsplan.

32 Handen på hjärtat Hur följer ni upp arbetsmiljöarbetet?

33 Det finns alltid något som kan bli ännu bättre

34 Vad säger lagen? AFS 2001:1 om Systematiskt Arbetsmiljöarbete 9 - Olyckor och allvarliga tillbud ska utredas för att förebygga ohälsa och olycksfall i fortsättningen 10 - Genomförda åtgärder ska kontrolleras 11 - Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. > 10 anställda så ska det dokumenteras.

35 Vad säger OHSAS 18001? Identifiera och ha tillgång till lagkrav och andra arbetsmiljökrav Prestandamätning och övervakning Krav på lagefterlevnadskontroll och efterlevnad av andra krav Utreda incidenter och avvikelser Intern revision Ledningens genomgång

36 Metoder och verktyg 1. Metoder för uppföljning av arbetsmiljöarbetet Skyddsronder, Interna revisioner, Externa revisioner, Lagefterlevnadskontroller Viktigt: Ersätt inte lagefterlevnadskontroll med stickprovskontroller av lagefterlevnad genom internrevision. Viktigt: Revidera inte bara dokumentation och rutiner. Försök att få en uppfattning om säkerhetskulturen.

37

38 Metoder och verktyg! 2. Metoder för uppföljning av händelser Avvikelserapportering och orsaksanalyser Viktigt: analysera orsaker till sjukfrånvaro Viktigt: förstärk den rapporterande kulturen med återkoppling!

39 Metoder och verktyg 3. Följ upp genom mätning och indikatorer Proaktiv mätning riskrapportering, frisknärvaro, personalnöjdhet Reaktiv mätning olyckor, ohälsa osv. Tips: ha en målbild, exempelvis ett hälsobokslut eller motsvarande

40 Korsreferens Arbetsmiljöindikator - OHSAS - SAM Arbetsmiljöindikator (exempel) A.1.1 Organisationens Policyer A.1.2 Uppgiftsfördelning inom organisationen A.1.3 Mål och handlingsplaner inom organisationen A.1.4 Samråd och samverkan i arbetsmiljöfrågor A.1.5 Tillgång till företagshälsovård eller motsvarande resurs SIS-OHAS 18001:2007 SAM AFS 2001:1 4.2 Arbetsmiljöpolicy 5 Arbetsmiljöpolicy Resurser, roller, ansvar, organisationsansvar och befogenheter Mål och handlingsplaner Deltagande och samråd Resurser, roller, ansvar, organisationsansvar och befogenheter 6 Uppgiftsfördelning 10 Ta fram handlingsplan och genomföra åtgärder 4 Arbetstagare, medverkan 12 Sakkunnig extern hjälp

41 forts Korsreferens Arbetsmiljöindikator - OHSAS - SAM Arbetsmiljöindikator (exempel) A.1.6 Arbetsmiljöutbildning A.1.7 Rutiner för arbetsmiljöarbetet A.2.1 Fysisk arbetsmiljö A.2.2 Skyddsutrustning SIS-OHAS 18001:2007 SAM AFS 2001: Kompetens, utbildning och medvetenhet 7 Kunskaper Dokumentation 5 Skiftliga rutiner Identifiera faror, bedöma risker samt bestämma hur faror och risker styrs Identifiera faror, bedöma risker samt bestämma hur faror och risker styrs 8 Risker, undersökning och riskbedömning 10 Åtgärder

42 forts Korsreferens Arbetsmiljöindikator - OHSAS - SAM Arbetsmiljöindikator (exempel) A.3 Psykisk/social arbetsmiljö SIS-OHAS 18001:2007 SAM AFS 2001: Identifiera faror, bedöma risker samt bestämma hur faror och risker styrs A.4 Säkerhetskultur Resurser, roller, ansvar, organisationsansvar och befogenheter A.5 Arbetsskador och tillbud Utredning av incidenter 8 Risker, undersökning och riskbedömning 8 Uppmärksamhet i vardagen 9 Utredning av olyckor och allvarliga tillbud. 10 Åtgärder, handlingsplan

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Feelgood Företagshälsovård - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel.

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Skydds ombuds boken.

Skydds ombuds boken. Skydds ombuds boken. Skyddsombudsboken. En handledning för dig som arbetar med arbetsmiljö 2001 LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE LO 2001.09 70 000 ISBN 91 566 1781-X Grafisk form och produktion: Karlavagnen,

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Emelie Eriksson Martin Steby Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö En kvalitativ studie på ett privat assistansföretag The psychosocial work environment

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 Innehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 Innehåll Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 1 Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) Undersökning av risker Handlingsplan Fördela arbetsmiljöuppgifter Olika typer av

Läs mer