RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Biblioteks- och kulturnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-03-15"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl Beslutande Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter Bowin, v Ann-Kristin Åstrand, v Kersti Rydelius, m Lisbeth Beselin, fp Åke Tärntoft, c Kerstin Johansson, fp Lars Svensson, kd Ordförande Tjg ersättare Tjg ersättare Tjg ersättare Övriga deltagare Hugo Savmyr, s, ersättare Annika Berglund, s, ersättare Lena Brorsdotter, kulturchef Anneli Mattsson, bibliotekarie (delvis) Helén Svensson, sekreterare Utses att justera Jusuf Nepola Justeringens plats/tid Kulturcentrum, Ronneby Underskrifter Sekreterare: Helén Svensson Paragrafer: Ordförande: Peter Bowin Justerande: Jusuf Nepola ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Biblioteks- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kulturcentrum Underskrift Helén Svensson

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) Inledning Bibliotekarie Anneli Mattsson informerar om avdelningen data/media på biblioteket som hon är lagledare för. Ordföranden tackar för informationen.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) 28 Fördelning av kostnader mellan kulturenheten och KulturPedagogiskt Centrum När verksamheten inom KulturPedagogiskt Centrum (KPC) 1999 överfördes från kulturenheten till förskole- och grundskoleenheten behölls medel för gemensam administration inom kulturenheten. Exempel på administrativa kostnader är telefonväxel, porto, budbil, kontorsmateriel och kopieringsmaskin. Mellan de två verksamheterna har en fördelning gjorts när det gäller kontorsmateriel och kopieringsmaskiner. Kostnaderna för framför allt telefonväxel har ökat de senare åren, vilket inte är unikt för vår verksamhet och för KPC är det inga synliga kostnader eftersom de belastar kulturenhetens administrativa budget. Kostnaderna för porton är svåra att beräkna för de olika verksamheterna, men vi gör en bedömning att KPC står för ca 25 % av utskickade brevförsändelser. Kostnaden för budbilen har hittills varit oförändrad. Vid en beräkning av hur kostnaderna skall delas mellan verksamheterna bör man utgå från kostnadsläget KPC:s kostnad för telefonväxel 1999 var kr, motsvarande siffra 2004 var kr. Portokostnaden för kulturenheten och KPC tillsammans har inte förändrats nämnvärt; den uppgår till ca 43 tkr/år. Kostnaderna för budbil kan halveras mellan verksamheterna och en beräkning av portokostnaderna kan göras under ett år. Uppdelning av dessa kostnader kan skötas på verksamhetsnivå. I debatten deltar Peter Bowin, v, Åke Tärntoft, c, Kerstin Johansson, fp, Lisbeth Beselin, fp och Håkan Robertsson, s. Kulturenheten överför kr, motsvarande 1999 års kostnad för telefonväxel, till KulturPedagogiskt Centrum som därefter får betala sin del av växelkostnaden. Överföringen sker inför budgetåret Verksamheterna delar på kostnaderna för porto och budbil efter särskild beräkning och överenskommelse på verksamhetsnivå, även detta från Exp: KulturPedagogiskt Centrum Förskole- och grundskoleenheten

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 29 Graffitikonstverk på Bruket och biblioteksmuren Ledamoten Håkan Robertsson, s, fick av nämnden ( 14/2005) i uppdrag att undersöka möjligheterna till graffitimålningar på Brukets våning 2 och biblioteksmuren under helgen valborgsmässoafton/1:a maj. Håkan Robertsson informerar om att totalkostnaden för kulturenheten uppgår till ca kr för två konstnärer, färg m m. Fritidsenheten har lovat bekosta byggnadsställningen som behövs för målning av våning två på Bruket. I debatten deltar Peter Bowin, v, Kersti Rydelius, m, Åke Tärntoft, c, Håkan Robertsson, s, Ingemar Oscarsson, s, Kerstin Johansson, fp, Lars Svensson, kd och Lisbeth Beselin, fp. Ordförande Peter Bowin, v, föreslår att man låter projektet framskrida enligt Håkan Robertssons förslag och att man anvisar kr från utställningskontot till kostnader för konstnärer m m. Yrkanden Ledamoten Kersti Rydelius, m, yrkar på bordläggning av ärendet för ytterligare utredning. Ordföranden Peter Bowin, v, yrkar bifall till att ärendet avgörs idag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bordläggningsyrkandet mot att avgöra ärendet idag och finner att biblioteks- och kulturnämnden beslutar avgöra ärendet idag. Att låta projektet framskrida enligt Håkan Robertssons förslag och att anvisa kr från utställningskontot till kostnader för konstnärer m m. Mot beslutet reserverar sig ledamoten Kersti Rydelius, m (bilaga 1).

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 30 Ansökan om bidrag till retrospektiv utställning med Uno Svensson, Uno Svensson-sällskapet Uno Svensson-sällskapet söker kr i bidrag för att producera en retrospektiv utställning med Uno Svenssons verk sommaren 2005 på Kulturcentrum. Sällskapet räknar med att de sammanlagda kostnaderna i samband med utställningen kommer att uppgå till 95 tkr. Man söker 35 tkr i bidrag från Region Blekinge samt har 15 tkr i egen finansiering. Uno Svensson-sällskapet beviljas ett utställningsbidrag om kr. Bidraget skall regleras i ett avtal mellan kulturenheten och Uno Svensson-sällskapet. Kostnaden belastar kontot för utställningar, C 313. Exp: Uno Svensson-sällskapet

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 31 Ansökan om arrangemangsbidrag 2005, Ronneby Musikförening Ronneby Musikförening söker ett arrangemangsbidrag om kronor för att kunna genomföra konserter under Ledstjärnan för föreningen är musikalisk mångfald och integration. Ronneby Musikförening beviljas ett arrangemangsbidrag om kronor för att genomföra konserter under Föreningen skall redovisa publikantalet fördelade på vuxna och ungdomar efter varje arrangemang till kulturkontoret. Exp: Ronneby Musikförening

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 32 Ansökan om projektbidrag, ARK Konstnärsföreningen ARK söker kronor i projektbidrag för verksamheten Föreningens 10 medlemmar aktiva konstnärer bosatta i Ronneby skall främja konstnärligt arbete, verka för gemensamma utställningar samt samverka med andra kulturföreningar och med kulturenheten. I debatten deltar Peter Bowin, v, Håkan Robertsson, s, Hugo Savmyr, s, Kersti Rydelius, m, Lars Svensson, kd och Lisbeth Beselin, fp. Konstnärsföreningen ARK beviljas ett projektbidrag för 2005 om kronor. Exp: ARK

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 33 Miljöbokslut 2004 Kulturchef Lena Brorsdotter har, enligt uppdrag från nämnden 26/2005, tagit fram ett förslag till miljöbokslut 2004 för biblioteks- och kulturnämndens verksamhet. I debatten deltar Peter Bowin, v, Åke Tärntoft, c och Kerstin Johansson, fp. Att lämna följande miljöbokslut 2004 till miljö- och hälsoskyddskontoret: Kulturenheten omfattar kulturkontoret, Kulturcentrum, huvudbiblioteket och åtta filialer. För all verksamhet gäller: - pappersåtervinning - återanvändning av datorer så långt det är möjligt d v s administrativa datorer återanvänds i publik miljö - strävan efter att ersätta de administrativa datorernas gamla skärmar med nya, platta skärmar, vilket påverkar miljön mindre - miljövänligt rengöringsmedel - miljövänliga, så långt möjligt, lösningsmedel i grafikverkstaden - skyddsutrustning som fläktar och utsug vid användning av lösningsmedel - källsortering Till Kulturcentrums grafikverkstad har nya arbetsstolar köpts in, mer säkra och sittvänliga för ryggar och axlar för de grupper eller enskilda som använder verkstaden. Problem som återstår att åtgärda: Ventilation i Kulturcentrum, framför allt konsthallarna och på huvudbiblioteket. Exp: Miljö- och hälsoskyddskontoret

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 34 Handlingsplan för brottsförebyggande åtgärder Det lokala brottsförebyggande rådet skall göra en översyn av det brottsförebyggande programmet för Ronneby kommun samt visa vilka brottsförebyggande aktiviteter som kan göras i kommunens egna verksamheter. Kulturchef Lena Brorsdotter presenterar ett förslag till handlingsplan för biblioteks- och kulturnämndens verksamhet. Ledamoten Håkan Robertsson, s, vill komplettera förslaget till aktiviteter inom social brottsprevention med arrangemang som görs för ungdomar t ex graffitimålningar. Följande aktiviteter föreslås som kan göras inom nämndens verksamhetsområde; Aktiviteter inom situationell brottsprevention - tillse att sådant som betraktas som stöldbegärligt tydligt märks och ev låses fast. Framförallt gäller det publika datorer på biblioteken, men även administrativa datorer på tjänsterum på biblioteken och på Kulturcentrum. Datorer på tjänsterum skall i möjligaste mån placeras långt från ytterfönster på marknivå för att förhindra stöld. - tillse att det finns fungerande inbrottslarm i verksamhetens lokaler Aktiviteter inom social brottsprevention - förstörelse av datorer, fönster etc och stöld skall konsekvent polisanmälas - öka föreningslivets engagemang i verksamheten och därmed fördela känslan av ansvar - öka enskildas inte minst ungdomars engagemang i kulturaktiviteter t ex graffitimålning för att fördela känslan av ansvar och förhindra förstörelse - skapa och upprätthålla kontakter med nätverk med föräldrar och/eller skola i de fall barn eller ungdomar förstört eller orsakat bråk Exp: Brottsförebyggande rådet, Per Drysén

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 35 Förprojektering av integrerat folk- och skolbibliotek i Listerby Biblioteksfilialen i Listerby är idag inrymd i en källarlokal som har blivit utdömd av brandmyndighen. Endast två besökare åt gången får vistas i lokalerna. Lokalen är inte handikappanpassad och i stort renoveringsbehov. Att renovera lokalerna kostar ca 650 tkr. Kostnaderna för brandtekniska åtgärder är inte medräknade i beloppet. Vid flera tillfällen under de senaste åren har frågan om ett integrerat kommunoch skolbibliotek aktualiserats. Verksamhetschef Tommy Ahlqvist, förskole- och grundskoleenheten och kulturchef Lena Brorsdotter har diskuterat frågan och ser stora möjligheter i ett gemensamt bibliotek. Fördelar som gagnar både förskolans, grundskolans samt allmänhetens intressen. Biblioteksverksamheten skulle dessutom vinna på att få ett mer centralt läge. I debatten deltar Peter Bowin, v, Kersti Rydelius, m, Lisbeth Beselin, fp, Håkan Robertsson, s, Ingemar Oscarsson, s och Lars Svensson, kd. Nämnden ger kulturchefen i uppdrag att, tillsammans med verksamhetschefen inom förskole- och grundskoleenheten samt bygg- och fastighetsenheten ta fram ett förslag till ett nytt integrerat kommun- och skolbibliotek i Listerby. Förslaget, med prisbild, presenteras i de båda nämnderna senast i maj 2005.

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 36 Kurser och konferenser Kulturchef Lena Brorsdotter informerar från ett möte med den regionala konstgruppen i Karlskrona Informationen noteras till protokollet.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 37 Information och delegationsärenden Ordförande Peter Bowin, v, informerar om: I december 2004 beslutade riksdagen att bibliotekslagen skulle utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka och att kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Integrationsberedningen berömmer biblioteks- och kulturnämnden för dess arbete med mångfald. Kommunjurist Johan Braw har skrivit ett PM angående jäv i nämnd med anledning av påstådd jävssituation på nämndsmötet i februari (delas ut). Revisionens PM ang jäv för förtroendevalda har skickats ut till samtliga ledamöter och ersättare i januari 2004 i samband med kallelse (delas ut). Efter förfrågan från kommunjurist Johan Braw har Peter Bowin sammanställt de synpunkter på Snöklockans placering som inkommit från allmänheten. Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen. Nästa nämndsmöte 12 april inleds med öppet möte för allmänheten. Speciellt inbjudna är ungdomsföreningar, ungdomar, föräldrar samt de som jobbar med ungdomar. Ledamot Ingemar Oscarsson, s, informerar om: På nästa beredning kommer ledamoten Håkan Robertsson, s, att delta i stället för Ingemar Oscarsson, som har förhinder. Kulturchef Lena Brorsdotter informerar om: Kallinge Hembygds- och Folkdansgille har genom delegationsbeslut beviljats ett bidrag om kr för sitt jubileumsfirande Sammanställning av styrdokument för biblioteks- och kulturnämnden delas ut. Kulturrådets skrivelse om ökad samverkan mellan bibliotek (delas ut).

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) forts 37 Skrivelse från Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (KIF) Viktig information om ersättning till konstnärer vid utställningar delas ut. Skrivelse från Lars Karlsson inlämnad i samband med enkätsvar vid Kallinge bibliotek delas ut. Personalförändringar på biblioteket i samband med pensionsavgång, friår m m. Tullan Gunér, Blekinge Museum, driver ett projekt kallat Skulpturalt 05, som innebär en satsning på grässkulpturer i de fem kommunerna i Blekinge (Sveriges Trädgård) under Blekingekommunerna har nu undertecknat ett avtal med Landstinget om att hyra en gemensam BOOK IT-server inkl support, avtalet gäller från 1 april Öppettider under vårens helger för Kulturcentrum, Massmanska Kvarnen och Mor Oliviagården delas ut. Protokollsutdrag: KS 44/2005: Förslag till samverkansprojekt på Hjorthöjden. Övrigt: Minnesanteckningar vid möte med Integrationsberedningen Pressmeddelande från Blekinge läns bildningsförbund och Riksteatern Blekinge: Publiksiffrorna för både skolteater och vuxenteater slår rekord! Informationen noteras till protokollet.

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Sammanträdesprotokoll 1(21) 2011-10-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-15.25 ande Nils Ingmar Thorell (fp) Anders P Petersson (s) Claes Diurhuus-Gundersen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18 00-21 15 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Jörgen Osbäck, s Per Lundin,

Läs mer

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17 Sida Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning 2012-09-30... 1 Stöd till kulturverksamhet - ordinarie verksamhetsbidrag 2013... 2 Nya avgifter för biblioteket... 4 Förslag att införa avgifter för utplacering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-24

Kommunfullmäktige 2011-02-24 Sammanträdesprotokoll 1(89) 2011-02-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.45 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum 00 :o..;',,:-e:.;. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2015-03-03 Sida 16 (42) -"'" KOMMUNSTRYRELSENS AU 49 Dnr 91/14 Naturum Sommens ansökan om bidrag för 2015 Enligt tidigare finns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer