ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Övriga deltagande Per-Erik Adrian, teknisk chef, Håkan Jarnryd, turistchef, 64 Tommy Jingfors, förv chef; föredragande och sekreterare Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Kjell Lindstedt Tommy Jingfors Thomas Olson Kjell Lindstedt Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ S ARBETSUTSKOTT Sammantr datum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Samhällsbyggnadskansliet, Norrtulls förvaltningsbyggnad, Åmål Monica Andersson

2 Arbetsutskottet SBNs AU 59 dnr SBN 2009/111 Gamla Örnäsgatan/Strandgatan, fartreducerande åtgärder En boende på Strandgatan har inkommit med skrivelse avseende fartreducerande åtgärder på Gamla Örnäsgatan och Strandgatan. Tekniske chefen ges i uppdrag att utreda ärendet och därvid efterhöra polisens uppfattning efter polisutredning vid trafikolycka på Gamla Örnäsgatan.

3 Arbetsutskottet SBNs AU 60 dnr SBN 2009/104 Stenberg Bil AB begäran om betalning av faktura Stenberg Bil AB har inkommit till förvaltningen med begäran om att kommunen skall betala företagets utlägg till ett konsultföretag för geoteknisk markundersökning av kommunens mark vid Västra Åsen, vilken genomfördes våren Ärendet överlämnas till nämnden utan eget förslag.

4 Arbetsutskottet SBNs AU 61 Frågor kring översvämningar vid kraftiga regn Med anledning av det kraftiga regnet under juli informerade enhetschef Per-Erik Adrian om följderna för förvaltningens del och de åtgärder som vidtagits. I nuläget hade 77 anmälningar inkommit om källaröversvämningar, varav 71 i Åmåls tätort, 1 i Fengersfors och 5 i Tösse. Vattenverket i Edsleskog översvämmades med påföljd att vattnet var avstängt under cirka två veckor. En diskussion följde om kommunens VA-nät samt egenansvaret för fastighetsägarna avseende separering av dag- och spillvatten. Tekniske chefen ges i uppdrag att sammanställa en utvärdering av händelseförloppet. Arbetsutskott och nämnd ska kontinuerligt hållas informerade om läget.

5 Arbetsutskottet SBNs AU 62 dnr SBN 2009/136 Östbyvägens Samfällighetsförening begäran om förhandsbesked Östbyvägens Samfällighetsförening har, i skrivelse , inlämnat begäran om förhandsbesked avseende kommunala medel för reparation av Östbyvägen. Tekniske chefen ges i uppdrag att efterhöra med Vägverket i ärendet.

6 Arbetsutskottet SBNs AU 63 dnr SBN 2009/134 Stiftelsen Åmåls Scouthem ny väg i Örnäsparken Stiftelsen Åmåls Scouthem hade, i skrivelse , efterhört möjligheten att, via en ny vägförbindelse, förbättra framkomligheten till föreningens scoutstuga. Förvaltningen uppdras utreda ärendet och återkomma med förslag.

7 Arbetsutskottet SBNs AU 64 dnr SBN 2009/33 Revisionsrapport om granskning av turism- och upplevelseområdet remiss Konsultföretaget Deloitte har, på uppdrag av kommunrevisionen, granskat turism- och upplevelseområdet i Åmåls kommun. Kommunstyrelsen har remitterat rapporten till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Turistchef Håkan Jarnryd redogjorde för förslag till genomförandeplan och nyckeltal inom turism- och upplevelseområdet. Ärendet tas upp i nämnden för yttrande till kommunstyrelsen.

8 Arbetsutskottet SBNs AU 65 dnr SBN 2009/20 Budget 2010 Förutsättningar för budget 2010 avseende drift, investering och taxor genomgicks och diskuterades ingående. Informationen noteras. Ärendet tas upp i nämnden.

9 Arbetsutskottet SBNs AU 66 Ekonomisk uppföljning Förv chef Tommy Jingfors föredrog ekonomiprognos januari-juli Som följd av de kraftiga översvämningarna under juli befarar förvaltningen ett kraftigt underskott inom enheterna Gator & Förråd och Park & Fritid på grund av skadeståndskrav och omfattande återställningsarbeten. Förv chefen informerade om åtgärder i samband med att ny uteservering anlagts vid Stadshotellet samt om rivning av fastigheterna Adolfsberg 2 och 3 och pannhuset på gamla Ahlmarkstomten. Båda objekten medför en initialkostnad, men får positiv effekt under kommande år genom högre hyresintäkter respektive lägre driftkostnader. Informationen noteras.

10 Arbetsutskottet SBNs AU 67 dnr SBN 2009/72 Motion om Tillgänglighetsplan för Åmåls kommun remiss Kommunfullmäktige hade översänt motion om Tillgänglighetsplan för Åmåls kommun för yttrande. Bygglovshandläggare Susanne Anderssons förslag till yttrande föreligger. Ärendet överlämnas till nämnden. Bygglovshandläggare Susanne Andersson redogör för ärendet för nämnden.

11 Arbetsutskottet SBNs AU 68 dnr SBN 2008/149 DCSW Dansförening ansökan om hyresbidrag till kontorslokal DCSW Dansförening ansöker om hyresbidrag, 750:-/månad, till kontorslokal Ansökan beviljas.

12 Arbetsutskottet SBNs AU 69 dnr SBN 2009/18 Delgivning: T Dahlström Önskemål om rastplats för hundar Arbetsutskottet har tidigare behandlat önskemål från hundägare i norra delen av Åmål om anordnande av en större inhägnad med viltstaket för rastning av hundar. Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Kent Gustawsson föreligger. Arbetsutskottet konstaterar att ett behov kan föreligga men att nämnden i nuvarande budgetläge inte har resurser att tillmötesgå önskemålet. Förvaltningen kommer att hålla ärendet under uppsikt för att om möjligt finna en lösning på problemet.

13 Arbetsutskottet SBNs AU 70 dnr SBN 2009/141 Organisationstillhörighet för kommunens telefonväxel Förv chef Tommy Jingfors redogjorde för tjänsteskrivelse , avseende förändrad organisationstillhörighet för kommunens telefonväxel. I skrivelsen föreslår Tommy Jingfors och IT-avdelningens chef Pontus Karlsson att kommunens telefonväxel skall överföras till kommunstyrelsens IT-avdelning. Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar den budget som tillhör telefonväxeln och förändringen föreslås ske omgående. Arbetsutskottets förslag Nämnden beslutar i enlighet med förslag. Förvaltningen uppdras genomföra MBL-förhandling i ärendet

14 Arbetsutskottet SBNs AU 71 Rapporter och meddelanden Beslut från Länsstyrelsen om tillstånd att hålla dovhjortar i djurparken Östby miljöstation, kundbemötande samt svarsskrivelse tekniksamarbete i Dalsland, samverkan på presidienivå yttranden över Vindbruksplan PUF Politiskt Ungdomsforum Åmål (KF 113) samhällsbyggnadsförvaltningens delårsrapport Ordf Thomas Olsons deltagande i Regional Development Conference, Östersund Ågården alternativa lokaler för nuvarande hyresgäster upprustning av Pilgrimsleden, ansökan om EU-medel Arbetsutskottet bjuder in representanter för Politiskt Ungdomsforum för ytterligare presentation av verksamheten. Rapporter och meddelanden noteras i övrigt och läggs till handlingarna.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42 2008-08-12 1-42 Plats och Tid Stadshuset 13.30-16.00 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande, ej 168-169 Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Blad 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2007-09-19 Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00 Beslutande John Nyman, ordförande Annelie Wallberg,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 Närvarande ledamöter Övriga Irene Hellekant (S), ordförande Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson (C) Uno

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1 Plats och tid kl 08.30 11.05 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer