Luftkvalitetsmätning på stationen Triangeln

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftkvalitetsmätning på stationen Triangeln"

Transkript

1 Luftkvalitetsmätning på stationen Triangeln Miljöförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Mårten Spanne Miljöförvaltningen på uppdrag av Gatukontoret MHS

2 Innehållsförteckning Luftkvalitetsmätning på stationen Triangeln... 1 Inledning... 3 Metod... 3 Resultat och diskussion... 3 Partikelantal... 4 Partikelmassa... 5 Mätning Mätning Kemisk analys av luft och dammprover... 8 Ljudnivåmätningar... 8 Slutsats Referenser Miljöförvaltningen Luftkvalitetsmätning på stationen Triangeln

3 Inledning Med anledning av inkomna klagomål på luftkvaliteten på perrongen på tågsationen Triangeln har indikativa mätningar av luftburna partiklar gjorts av Miljöförvaltningen på uppdrag av Gatukontoret. Mätningarna har utförts vid två tillfällen: kl samt kl 07 till kl 10. Vid det första mättillfället gjordes även en ljudnivåmätning. Metod Mätinstrumenten placerades på perrongen mellan pelare 8 och 9 från norra sidan räknat. Mikrofonen på ljudnivåmätaren riktades mot spår 74 (tåg mot Malmö C). Instrumentens inlopp placerades ca 1,1 meter över perronggolvet. De använda instrumentens fabrikat anges i Figur 1. Tabell 1. Instrument använda vid mätningarna. Tillverkare och Mätprincip modell TSI, Dusttrak DRX Nefelometer med storleksklassificering TSI, CPC 3075 Kondensationskärneräknare Climet, CI-500 Optisk partikelräknare med storleksklassificering Norsonic, Nor-140 Integrerande ljudnivåmätare med tersbandsfilter Förutom att optiskt mäta patikelkoncentrationen samlar instrumentet Dusttrak DRX de provtagna partiklarna på ett filter, vilket efter mätningen kan analyseras med andra tekniker. Efter mätningen samlades damm in från ytor i rökgasevakueringskanalerna ovanför perrongen. Under mätningarnas gång noterades det i protokoll vid de tidpunkter då X2000-tåg passerade samt då man kunde känna lukt av bromsande tåg (skarp doft av upphettad metall). Resultaten från mätningarna med Climet CI-500 var svårtolkade då instrumentets koncentrationsmätområde överskreds vid upprepade tillfällen. Resultaten har därför inte tagits med i rapporten. Filter och dammprover skickades för elementanalys av metaller med ICP-MS till ALS Scandinavia AB i Luleå. Analysrapporterna bifogas i bilaga 1. Resultat och diskussion Under det första mättillfället ( ) passerade 79 tåg under 4 timmar. Vid tre tillfällen noterades en distinkt lukt av varma tågbromsar och vid tre tillfällen passerade X2000-tåg perrongen. Dessa tillfällen är markerade med punkter i vissa av resultatdiagrammen. Vid det andra mättillfället ( ) passerade 379 tåg under 27 timmar. Som vid den första mätningen markeras lukt och X2000 passager i vissa av diagrammen. Medelhalterna i utomhusluften under mätperioden /14 vid Malmö stads mätstationer på Rådhuset (takhöjd) respektive Dalaplan (gatumiljö) visas i Tabell 2. En bedömning av halten vid Triangelns station har också gjorts. Klimatparametrar uppmätta vid den metereologiska masten på Heleneholm redovisas nederst i tabellen. 3 Miljöförvaltningen Luftkvalitetsmätning på stationen Triangeln

4 Tabell 2. Medelvärden under mätperioden /14 för luftkoncentrationer av partiklar respektive en bedömning av halten utanför Triangelns station. Klimatparametrar är hämtade från Heleneholms vädermast. PM10 PM2.5 Rådhuset 21,6 10,3 Dalaplan 20,3 11,7 Bedömning, Triangeln Temperatur 15 C Luftfuktighet 70 % RH Vindhastighet 7,1 m/s Vindriktning 240 fr. sydväst Triangelns Station Relativ luftfuktighet (%) Temperatur ( C) RH Temp X2000 Lukt :00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 Figur 1. Temperatur och luftfuktighet under den första mätningen. Medelvärdet för mätperioden var 66 % RH respektive 19,4 C. Partikelantal Koncentrationen av ultrafina partiklar (sk nanopartiklar) i storleksintervallet 0,01 µm till strax över 1 µm mättes med en kondensationskärneräknare vid det senare mättillfället. Instrumentet visar i praktiken hur mycket luftburnapartiklar det finns som har bildats från varma processer, t ex friktion mellan bromsar, hjul och skenor. Man kan notera att de störst halterna uppkommer under natten då fler tåg än under dagtid passerar perrongen utan att stanna. Möjligen har reparationsarbeten som involverar svetsning utförts någonstans i Citytunneln, vilket kan ge upphov till mycket höga halter av ultrafina partiklar. 4 Miljöförvaltningen Luftkvalitetsmätning på stationen Triangeln

5 Partikelkoncentration (partiklar/cm3) Figur Antalet partiklar per cm 3 (0,01 µm - >1 µm). Medelkoncentrationen under mätperioden är 9100 partiklar/cm 3. Partikelmassa Massan av partiklar i luften mättes med ett optiskt partikelinstrument, Dusttrak DRX. Instrumentet ger värden för masskoncentrationen i olika storleksfraktioner (till skillnad från antalskoncentrationen i Figur 2). Mätning Partikelhalterna under morgonrusningen (07:11 11:10) visas i Tabell 3 och Figur 3. Inga tydliga återkommande mönster mellan partikelhalter och lukt respektive passerande X2000-tåg kan ses. Tabell 3. Partikelkoncentrationer uppmätta med Dusttrak DRX i µg/m³ PM1 PM2.5 RESP PM10 Total Medel: Maximum: Tid för max: 09:45:03 09:45:03 09:45:03 09:45:03 09:45:03 Dag för max: Start Date: Start Time: 07:10:55 Duration (dd:hh:mm:ss): 0:03:59:00 Log Interval (mm:ss): 00:01 Number of points: Miljöförvaltningen Luftkvalitetsmätning på stationen Triangeln

6 TSI Dusttrak, Triangeln ,3 0,25 0,2 mg/m 3 0,15 0,1 PM1 >1 2,5-10 X2000 Lukt 0, :00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 Figur 3. Ett urval av olika storleksfraktioner av partiklar visas i diagrammet. Samma data som i Tabell 3. Mätning Man kan jämföra t ex dygnsmedelhalten av PM10 på Triangeln (66 µg/m 3 ) med PM 10 -halter uppmätta på Arlanda C (237 ± 75 µg/m 3 ), Arlanda S (88 ± 22 µg/m 3 ), Stockholms tunnelbana (367 μg/m 3 ), Helsingfors (47-60 μg/m 3 ) Taipei ( µg/m 3 ), London ( μg/m 3 ), New York (62 μg/m 3 ). Koncentrationerna på Triangelns station tycks alltså ligga i det undre spannet i jämförelse med liknande miljöer. Tabell 4. Partikelkoncentrationer /14 uppmätta med Dusttrak DRX i µg/m³ PM1 PM2.5 RESP PM10 Total Medel: Maximum: Tid för max: 21:58:29 21:58:29 21:58:29 21:58:29 09:10:19 Dag för max: Start Date: Start Time: 07:05:53 Duration (dd:hh:mm:ss): 1:03:00:00 Log Interval (mm:ss): 00:02 Number of points: Miljöförvaltningen Luftkvalitetsmätning på stationen Triangeln

7 Masskoncentration PM10 (µg/m 3 ) PM10 Fläktar X2000 Lukt 10-min medelv Tågaktivitet Figur 4. PM10-halter uppmätta med Dusttrak DRX. Stationens ventilationsfläktar var påslagna under ca 15 minuter mellan de ljusblå linjerna kl 11 respektive kl 15. I Figur 4 kan man konstatera att det inte finns något tydligt samband mellan halten av PM10 och vare sig lukt, passager av X2000-tåg eller påslagna ventilationsfläktar. Däremot är det tydligt att en högre tågaktivitet (svarta kryss i nedre delen av diagrammet) ger högre halter av luftburna partiklar. 7 Miljöförvaltningen Luftkvalitetsmätning på stationen Triangeln

8 Kemisk analys av luft och dammprover Koncentrationen av metaller i luften på perrongen redovisas i Tabell 5. De luftburna metallerna föreligger normalt sett som oxider men analysmetoden ger ingen information om exakt metalloxidkomposition. Därför redovisas resultatet omräknat till ren metall. Järn dominerar naturligtvis starkt, men även koppar och zink återfinns i luften. Halterna ligger långt under de hygieniska gränsvärdena för arbetsplatser (AFS 2005:17). Personer med luftvägssjukdom kan dock uppleva besvär vid betydligt lägre halter än de hygieniska gränsvärdena (Sehlstedt 2011). Tabell 5. Metallkoncentrationer i luften på perrongen i µg/m 3. Ett streck i tabellen anger att halten ligger under rapporteringsgränsen för ämnet i fråga. Prov As Ca Cd Co Cr Cu Fe ,008 0,010 0, ,002 0,005 0,35 8,0 69 Prov Mn Mo Ni Pb V Zn 1 0,92 0,22 0,09 0,65-8,0 2 0,54 0,15 0,06 0,20-5,5 1: Mätning : Mätning /14 De betydligt högre halterna av metaller i det uppsamlade dammet (Tabell 6) från perrongområdet jämfört med damm vid ingången till rulltrapporna indikerar att metallerna är genererade nere i tunneln och inte har transporterats ned från omgivningen ovan mark. Tabell 6. Metallkoncentrationer i uppsamlade dammprover i mg/kg. Prov As Ba Be Cd Co Cr Cu Fe Hg 1 < <1 <1 29, <10 2 < <2 <2 28, <20 3 < <0,9 <0,9 13, <9 Prov Li Mn Mo Ni P Pb Sr V Zn 1 < , < , , ,2 94, , , : Provet taget i fönserkarmen i en av öppningarna mot tågtunneln i den norra ventilationsgången. 2: Provet taget på golvet i den norra ventilationsgången. 3: Provet taget på en avsats i midjehöjd i den norra kupolen ovanför rulltrapporna. Ljudnivåmätningar I nedanstående figurer visas resultaten från ljudnivåmätningen Då tåg är inne vid perrongen ligger den ekvivalenta ljudnivån ca 25 db högre än bakgrundsnivån. Den ekvivalenta ljudnivån för hela mätperioden var 74 dba och ligger väl under gällande normer för arbetsplatser, men kan likväl vara tröttande vid heldagsexponeringar. Då X2000-tåg passerar ser man de högsta topparna men korrelationen till bromslukt är inte så tydlig. I Figur 6 visas frekvensspektra vid ett par av de högst uppmätta ljudnivåerna samt för bakgrundsljudet. 8 Miljöförvaltningen Luftkvalitetsmätning på stationen Triangeln

9 db Lukt X2000 LCpeak LAF(max) LAeq :00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 Figur 5. Ekvivalent ljudnivå (LAeq) samt impulsljudnivå (LCpeak). Tillfällen med lukt markeras med blå punkt och då ett X2000-tåg passerat markeras med röd punkt. Medelvärdet för ljudnivåerna under hela mätperioden var 74 db (LAeq) respektive db (LCpeak). Frekvensspektra, 1 minut db :30 08:44 09:07 09:22 10:12 10: Figur Frekvens (Hz) Frekvensspektra för ett antal olika minutintervall. De högre är valda då tåg passerar och de lägre kan ses som en bakgrundsnivå då inga tåg passerar. 9 Miljöförvaltningen Luftkvalitetsmätning på stationen Triangeln

10 Slutsats Det skulle kunna antas att två typer av partiklar genereras i tågtunnlar: mycket små partiklar från inbromsningen av tågen samt större partiklar som virvlas upp från ytor i tunneln av tågen som passerar. Mätresultaten indikerar att båda processerna sker, men att det är starkt beroende på hur luftflödena i tågtunneln går vilken partikeltyp som dominerar vid perrongen. Det är inte möjligt att med mätresultaten sluta sig till vilken process som kommer att dominera för ett givet tåg eller tidpunkt. De koncentrationer av partiklar som har uppmätts är inte anmärkningsvärt höga jämfört med studier av andra tågtunnelsystem (se referenslistan). Det kan spekuleras i om de anmälda besvären från ögon och hals orsakas eller förvärras av emissioner från byggnadsmaterial i den nybyggda tunneln i en kombinationsexponering med de partiklar som uppmätts. Om så är fallet kommer troligen besvären att avta med tiden då emissionerna vanligen minskar då byggnadsmaterialet åldras. Luftmätningar av ämnen som är kända för att emitteras från byggnadsmaterial behöver göras för att man skall kunna bekräfta detta resonemang. Ljudnivåmätnigarna visade att den ekvivalenta ljudnivån (74 dba) ligger väl under gällande normer för arbetsplatser, men kan likväl vara tröttande vid heldagsexponeringar. 10 Miljöförvaltningen Luftkvalitetsmätning på stationen Triangeln

11 Referenser Andreas Dahl Aerosol Measurements as Applied for Exposure Charachterization Akademisk avhandling, Lunds universitet (2011) Mats Gustafsson et al. Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljöer VTI rapport 538 (2006) (www.vti.se) Yu-Hsiang Cheng, Yi-Lun Lin Measurement of Particle Mass Concentrations and Size Distributions in an Underground Station Aerosol and Air Quality Research, 10: (2010) A Seaton, J Cherrie, M Dennekamp, K Donaldson, J F Hurley, C L Tran The London Underground: dust and hazards to health Occup Environ Med, 62: (2005) Maria Sehlstedt Respiratory effects of particulate matter air pollution Akademisk avhandling, Umeå universitet (2011) Källor till partiklar i Stockholms tunnelbana SLB-analys, rapport 6:2005 (slb.nu) Arbetsmiljöverket Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar AFS 2005:17 (www.av.se) 11 Miljöförvaltningen Luftkvalitetsmätning på stationen Triangeln

Hälsoeffekter av partiklar

Hälsoeffekter av partiklar 2007:14 Hälsoeffekter av partiklar Tilläggsprogram 2006 SLB-ANALYS, MARS 2007 Förord Ett av Luftvårdsförbundets tilläggsprogram för 2006 har varit att redovisa kunskapsläget vad gäller partiklars hälsoeffekter

Läs mer

Inandningsbara partiklar från interaktion mellan däck, vägbana och friktionsmaterial

Inandningsbara partiklar från interaktion mellan däck, vägbana och friktionsmaterial VTI rapport 52 Utgivningsår 25 www.vti.se/publikationer Inandningsbara partiklar från interaktion mellan däck, vägbana och friktionsmaterial Slutrapport av WearTox-projektet Mats Gustafsson Göran Blomqvist

Läs mer

Effekter av dammbindning av belagda vägar

Effekter av dammbindning av belagda vägar VTI rapport 666 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Effekter av dammbindning av belagda vägar Mats Gustafsson Göran Blomqvist Per Jonsson Martin Ferm Utgivare: Publikation: VTI rapport 666 Utgivningsår:

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2008:25 Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER Michael Norman SLB-ANALYS, NOVEMBER 2008

Läs mer

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför?

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Vänerns vattenvårdsförbund 2004 Rapport nr 34. ISSN 1403-6134 Anna Palm Erik Furusjö Magnus Rahmberg John Sternbeck B1600 November 2004 Organisation/Organization

Läs mer

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13 RAPPORT Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 20 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Karin Persson B 2126 september 2013 Rapport godkänd Karin Sjöberg Enhetschef Luftkvaliteten i Sverige 2012

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN AB. Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län

STOCKHOLMS HAMN AB. Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län STOCKHOLMS HAMN AB Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län Stockholms Luft- och Bulleranalys Stockholm november 1997 Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson, Bo Sahlberg, Gabriella Östlund, Ann-Beth Antonsson B 2166 Januari 2014 Rapporten godkänd:

Läs mer

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998.

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. Av: Mia Edofsson Håkan Gillbro Sören Runsteen Dan Norbäck 2002-11-04 VERSION 2 UTARBETAD 1999-11-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Ljudreducering av värmepump

Ljudreducering av värmepump Ljudreducering av värmepump Sound attenuation of heat pump Växjö maj 2008 Examensarbete nr: TD XXX/2006 Hugo Knutsson Steve S. Johansson Sven Runesson Avdelningen för teknik och design CTC Enertech AB

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION. DustTrak TM DRX 8533

FÄLTMÄTINSTRUKTION. DustTrak TM DRX 8533 1(17) Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Identifiering av instrumentets olika delar 3 3. Förberedelser innan mätning 4 3.1 Nätspänning eller batteridrift 4 3.2 Anslut provtagningsslang 4 4. Installera

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Byggnadsstyrelsen Tekniska byråns information 98 1988-11 Arbetsmiljöundersökning -ett exempel från Umeå universitet Ett samarbetsprojekt Byggnadsstyrelsen -Statshälsan Dokumentets utgivare Dokumentnamn

Läs mer

RAPPORT. Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad

RAPPORT. Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad Miljögiftsövervakning i Stockholm Stad år 2010 RAPPORT Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad 2011-05-24 Upprättad av:

Läs mer

Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter. Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16

Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter. Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16 Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16 Karl Forsell, Överläkare Kåre Eriksson, Yrkeshygieniker Klinisk miljömedicin norr (KMN) är en sektion inom Arbets-

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av miljötillståndet till följd av slängda tobaksprodukter

Uppföljning och utvärdering av miljötillståndet till följd av slängda tobaksprodukter RAPPORT Uppföljning och utvärdering av miljötillståndet till följd av slängda tobaksprodukter Katja Norén, Kerstin Magnusson och Fredrik Norén Februari 2013 B2084 Rapporten godkänd: 2013-02-27 Björne Olsson

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun LVF 2011:19 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim SLB-ANALYS, FEBRUARI 2012 Förord Denna

Läs mer

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?!

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Författare: Ulrik Edvinsson Handledare: Margareta Littorin Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning 2012/13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01

Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01 Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01 Curt-Åke Boström Karin Sjöberg Gunilla Pihl Karlsson, IVL Krister Wall, Vägverket B 1518 Mars 2003

Läs mer

har betytt för luftkvaliteten

har betytt för luftkvaliteten SLB 2:211 Vad dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har betytt för luftkvaliteten Christer Johansson, Michael Norman, Lars Burman MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, JUNI 211 1 Förord Denna utredning är genomförd

Läs mer

RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter

RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter Linda Hägerhed Engman Kristina Fyhr Sarka Langer Svein Ruud Peter Ylmén Energiteknik SP

Läs mer

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser RAPPORT Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser Bengt Christensson Gabriella Östlund Eliana Alvarez Ann-Beth Antonsson Juni 2012 B2057 Rapporten godkänd 2012-06-27 John Munthe Forskningschef Organisation

Läs mer

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet.

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet. EXAMENSARBETE Abstract Heat pumps cause noise, and in urban areas this can lead to complaints from the neighbors. Disturbing noise can affect human health adversely by causing sleep disturbances and difficulties

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige ISSN 1103-4092

Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige ISSN 1103-4092 Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige RAPPORT U2012:02 ISSN 1103-4092 Förord De schabloner som används idag vad gäller avfallsförbränningens bidrag till växthuseffekten bygger

Läs mer

FoU-rapport. Emissioner av toxiska ämnen i samband med brand i avfall En litteratursammanställning

FoU-rapport. Emissioner av toxiska ämnen i samband med brand i avfall En litteratursammanställning FoU-rapport Emissioner av toxiska ämnen i samband med brand i avfall En litteratursammanställning Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår rapporter

Läs mer

Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus

Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus Buller Höga ljudnivåer och buller inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer