3. BALKONGER OCH UTEPLATSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. BALKONGER OCH UTEPLATSER"

Transkript

1 3. BALKONGER OCH UTEPLATSER 3.1. Balkonger - allmänna regler Till varje lägenhet på övre våningen i bostadsområdet finns balkong. En balkong kan utnyttjas på många trevliga sätt, men innebär också att man måste ta hänsyn till sina grannar. - Att skaka eller piska mattor, sängkläder och liknande från balkongen är inte tillåtet. - Blomlådor på balkong måste av säkerhetsskäl placeras på insidan av balkongräcket. - Vid sopning, skurning eller spolning av din balkong meddela den granne som bor under dig så denne kan skydda utemöbler och annat från vattendropp och smuts. - Kasta aldrig föremål från balkongen eller förvara dem inte så att de kan blåsa ner. - Det är absolut förbjudet att aska eller fimpa från balkongen 3.2 Skötsel och underhåll av gammal balkong Balkongen är en fasadmonterad metallkonstruktion med räcke, tak och undergolv av profilplåt. På golvplåten ligger en impregnerad trätrall. Överdelen av balkongen - räcket utgörs av en bräda, även den impregnerad. Om trädetaljerna på balkongen börjat "torka ut" och tappa färg kan du utan kostnad hämta impregneringsmedel (max 1 liter) på Solhagagården, för att sedan måla själv. OBS! Den bräda som utgör balkongräckets övre del får på inga villkor avlägsnas. Om så sker blir räcket för lågt för att uppfylla gällande säkerhetsbestämmelser vilket också påverkar eventuell försäkringsersättning vid olycka. Eftersom balkongerna kommer att bytas ut under kommer inga åtgärder att vidtas om det inte visar sig att risk för personskada föreligger. 3.3 Skötsel och underhåll av ny balkong De nya balkongerna - vid pressläggningen bara monterade på Stolpgränd och Stödjegränd - består av en stålställning som i princip är upphängd på husets takbjälklag. På ställningen vilar en betongplatta som hålls vågrätt av ett s k dragstag. Balkongräcket är av aluminium med en front i träpanel. I fronten finns även en plexiglassektion. Taket är en träkonstruktion med täckning av korrugerad plåt. Balkongen är specialritad och tillverkad för att passa våra hus optimalt. Måtten är 3,5x2,0 m för 1:or och 2:or samt 3,8x2,0 m för 3:or, 3/4:or och 4:or. På tre ställen (2:a+1:a) finns en sammanbyggd balkong men måtten är de samma. Balkongen är inte helt stum utan sviktar lite, vilket är meningen. I skrivande stund ligger samtliga nya balkonger under garantiåtagande varför boende inte ska göra några ingrepp i dem överhuvudtaget. Undantaget är inglasning som behandlas under punkt 3.4. Infästningsanordningar för klädhängare, klädstreck eller liknande är under utformning och meddelas via Gränd-Eko när de finns tillgängliga. Målning är tills vidare helt förbjuden, undantaget plåttakets undersida som, på boendes bekostnad, får målas med särskild färg som binder kondens. 55

2 3.4 Vindskydd, inglasning eller markis på balkonger Balkongerna utgör en väsentlig del av husfasaden, d v s "bostädernas ansikte utåt". Reglerna för vad som får monteras på balkongen är därför mycket strikta. Detta av både estetiska och tekniska skäl. Den "frihet" i vad som får sättas upp i form av vindskydd och andra anordningar är kraftigt beskuren vad gäller de nya balkongerna. Ej godkänd utrustning kommer efter anmodan att demonteras på den boendes bekostnad. Med tanke på balkongbytet bör man helt avstå från investeringar på de gamla balkongerna. Inglasning, markiser och vissa andra installationer utförda före 31 aug 1999 kommer att ersättas enligt ett visst system som presenterats tidigare i Gränd-Eko och som aviseras direkt till berörda i samband med att varje etapp påbörjas. Vindskydd På de gamla balkongerna har vindskydd på balkongernas gavlar fått monteras fritt av den boende. På de nya balkongerna får endast vindskydd som ingår i samma system som inglasningen monteras och dessa ska monteras av en av föreningen godkänd entreprenör. Se nedan. Markis Detta gäller både nya och gamla balkongen. Markis på balkongens långsida bör monteras av auktoriserad firma. Eftersom markisen kan påverka balkongens bärighet måste den boende skriva ett markisavtal med föreningen där den boende tar på sig ansvaret för eventuella skador som kan uppkomma på grund av markisen. Färg på markisen ska också godkännas. Ta kontakt med någon i byggruppen (se avsnitt 10) om du ska sätta upp markis. Observera att markiser uppsatta efter 31 aug 1999 inte ersätts vid balkongbytet och att den gamla markisen inte kan eller får monteras på den nya balkongen. Inglasning av balkong Gammal balkong: Föreningens bygglov för inglasning av de gamla balkongerna upphörde under Det är därför formellt inte tillåtet att glasa in de gamla balkongerna längre. Ny balkong: Det är tillåtet att helt glasa in balkongen. Föreningen har ett generellt bygglov för denna åtgärd. Inglasning betalas av den boende men pengar kan tas från inre fonden. Föreningen har träffat ett ramavtal med två leverantörer om inglasning. Ramad inglasning köps från Teknova och priset är (2001) mellan och kronor inkl moms beroende på balkongens storlek. Pris finns även för vindskydd på en eller två sidor. Ramlös inglasning köps från Teijlers Glas, pris (2001) mellan och kronor inkl moms. Pris finns även för vindskydd på en eller två sidor. Närmare information erhålls och beställning görs genom direktkontakt med något av de båda företagen. Den boende ansvarar alltid själv för inglasningen och att denna underhålls på lämpligt sätt. Godkänd inglasning har vikbara eller borttagbara rutor som medger putsning på båda sidor. Man kan även även välja en annan leverantör men dennes produkt ska i så fall först godkännas av föreningen. Av tekniska skäl, påverkan på balkongens konstruktion och garantiåtaganden från balkongtillverkaren och av estetiska skäl kommer inte vilken inglasning som helst att godkännas, även om det är en känd produkt som finns i andra bostadsområden. Otillåtet uppsatta inglasningar kommer efter anmodan att demonteras på den boendes bekostnad. 56

3 3.5 Uteplatser - allmänna regler Till skillnad från balkongen ingår inte uteplatsen i bostadsrätten. Den boende har dock rätt att disponera en yta motsvarande 3,5 meter från fasad och i princip lägenhetens längd på den sida där altandörren finns. Uteplatsen ska skötas på ett bra sätt. Gräset ska klippas, planteringar hållas i ett bra skick och buskar och häckar ska klippas så de inte blir för vida, höga eller ser vildvuxna ut. Staket, vindskydd, uteplatstak, altangolv, plattläggning ska hållas i ett välvårdat skick. Trädetaljer ska vara målade (vid ommålning ska vit eller särskild grön färg användas) och rätas vid behov (gäller särskilt vindskydd). Ansvaret för vindskydden har sedan många år lagts över från föreningen på den boende. Gratis färg till staketen delas inte längre ut. Både vit och grön färg (endast denna gröna färg får användas) finns från våren 2001 att köpa på Solhagagården för 60:-/liter. Föreningen genomför i samband med ombyggnaden en särskild besiktning av uteplatserna, se nedan. Även fortsättningsvis kommer uteplatserna att besiktigas med jämna mellanrum, kanske vartannat år, liksom den övriga utemiljön besiktigas regelbundet. Den som grovt missköter sin uteplats kan, efter anmodan om upprustning, förlora dispositionsrätten. 3.6 Färgsättning av uteplatsutrustning Efter en motion beslutade föreningsstämman 2000 att två färger ska vara tillåtna på uteplatsutrustning (staket, vindskydd, uteplatstakkonstruktion) i Solhaga - vit och en särskild grön kulör. Ursprungligen var mörk brun den enda tillåtna färgen men under de senaste 7 åren har vit varit den enda tillåtna färgen vid ny- eller ommålning. Dessa regler har inte till fullo följts. Att använda ofärgat impregnerat virke har aldrig varit tillåtet. Från 8 nov 2000 är således följande färger tillåtna: vit (helst något bruten) grön (samma kulör som på de nya balkongernas liggande panel) - NCS, S 6020-G30Y. Den sistnämnda färgen är en specialblandning och kan endast köpas genom föreningen, kontakta vår bovärdinna Priset är subventionerat till 60:-/liter, men endast en begränsad mängd färg per lägenhet får tas ut till detta pris. Max 8 liter färg/5 år om du har en lägenhet med vanligt staket och vindskydd och max 16 liter färg/5 år om lägenheten har uteplatstak. Till ordinarie pris 100:-/liter kan obegränsad mängd köpas. Ingen annan grön färg får användas. Även vitfärg av bra kvalité kan köpas av föreningen för samma pris, 60:-/liter alt 100:-/liter. Vit färg som köpts på annat håll får också användas. Impregnerat virke får användas men måste målas i grönt eller vitt. Enligt ovan nämnda stämmobeslut ska all utrustning som fortfarande är brun vara ommålad till senast den 31 maj Det åligger respektive boende att tillse att målning blir utförd. Den som inte målat om senast detta datum kommer, efter anmodan, att få utrustningen ommålad på egen bekostnad. Vit och grön färg får inte kombineras hur som helst på samma uteplats. För att inte få olämpliga färgkombinationer så har styrelsen beslutat att tillåta några olika alternativ tills vidare. Se i regelhäftet "Uteplatser" (kan hämtas på Solhagagården) eller läs i Gränd-Eko Nr 1 eller 2, Har du förslag på andra färgkombinationer, lämna förslag till styrelsen som kan besluta godkänna ytterligare alternativ. 57

4 3.7 Byggande av staket och vindskydd samt tak över uteplats Före och i samband med ombyggnaden VIKTIGT! Med tanke på den pågående ombyggnaden av fasaderna ( ) bör man överväga om och och i så fall vilka åtgärder man vill vidta på sin uteplats. All utrustning närmare fasaden än 1,5 meter måste demonteras. Den nya fasaden kommer att bygga mellan 8-15 centimeter ut från nuvarande fasad, vilket betyder att nästan alla vindskydd och många uteplatstak måste flyttas, d v s nya plintar måste gjutas. Flyttningen kommer att vara en del i entreprenaden och i princip kostnadsfri för respektive bostadsrättshavare, men samtidigt finns en del vindskydd och staket som är i så dålig kondition att de inte kommer att få återmonteras. Vid återmonteringen erbjuds specialpris på både nya vindskydd och staket, se Gränd-Eko. Regler och avtal Föreningen har samlat alla regler om hur man får bygga på sin uteplats i ett särskilt häfte "Uteplatser" som finns att hämta på Solhagagården. I häftet finns även en del praktiska tips för hur man får bygga staket runt och tak över sin uteplats samt blanketter för att ansöka om att genomföra bygget. Senaste version är daterad jan För att få bygga tak över uteplatsen eller staket som överskrider någon av riktvärdena här nedan måste särskilt tillstånd inhämtas från styrelsen som bl a innehåller godkännande från grannar, ungefär som ett bygglov. Läs noga igenom ovannämnda häfte innan ni påbörjar ny- eller ombyggnad på er uteplats. Det kan bespara både arbete och pengar. Här presenteras de viktigaste reglerna men hämta alltid ett häfte innan du ska bygga om: Utan särskilt tillstånd får byggas staket som är maximalt 90 cm högt, sträcker sig som längst 3,5 meter från fasad (något mindre för vissa lägenheter som har gångvägar närmare) och max lägenhetens längd (kortare för de lägenheter som gränsar mot ett entréparti). Man får inte bygga runt hörn på gavellägenheter. Staketet får förses med överliggare som är högst 2,0 meter eller den höjd som befintligt vindskydd har. Vindskydd får i sin tur maximalt ha en höjd liksom djup på 2,0 meter. All ny- eller ommålning ska ske i vit eller specificerad grön färg, se punkt 3.5. Om staketet överskrider något av dessa kriterier, hämta ovan nämnda häfte eller ta kontakt med någon i Byggruppen (för tel nr se punkt 10.6). Observera att vindskyddet kan vara gemensamt för två lägenheter eller t o m köpt av den boende i grannlägenheten. Kontakta därför alltid din granne när det gäller vindskydd eller staket mellan två uteplatser. Särskilt tillstånd krävs alltid för att bygga tak över uteplatsen eller om staket eller annat överskrider de mått som redovisats ovan. Anmälningsblankett finns i nämnda regelhäfte. I korthet går det till så att anmälningsblanketten tillsammans med måttsatta ritningar lämnas in i brevlådan på Solhagagården. Byggruppen kommer sedan att inom ca 14 dagar återkomma till sökanden med förslag på eventuella ändringar samt anvisning om vilka grannar som ska kontaktas för godkännande (under de sju år som tillståndsförfarandet använts har ingen granne nekat utbyggnad). De underskrivna grannintygen lämnas i brevlådan på Solhagagården. Inom 1-2 veckor kommer sökanden att tillsändas två ex av ett särskilt avtal där denne förbinder sig att följa föreningens regler samt de ritningar som godkänts. Båda avtalen skrivs under och skickas tillbaka. Efter några dagar erhålls det ena av avtalsexemplaren, underskrivet av föreningens representant. Först nu är det klart att börja bygga. (Rivningsarbeten kan påbörjas tidigare, men gjut inga stolpfästen/plintar i förtid ifall dessa måste flyttas, vilket har hänt.) 58

5 Några måttprinciper för uteplatser 59

6 3.7 Byggande av staket och tak över uteplats (forts) Grundmåtten för uteplatstak är något annorlunda än för staket. Taket ska sträcka sig 3,5 meter ut från fasad, varken mer eller mindre. Byggruppen kan medge en viss avvikelse för att komma i linje med andra uteplatser i samma länga. Är uteplatsen utbyggd för långt tidigare måste den dras in till 3,5 meter. Taket får byggas utmed lägenhetens hela längd på altandörrsidan, undantaget de uteplatser som gränsar mot ett entréparti där det ska finnas en distans till entrétaket på ca 20 cm, totalt ca 60 cm från entréplattan (vissa lokala avvikelser kan förekomma). Staketdelen får vara högst 1 meter, ej lägre än 85 cm. Taket ska bestå av transparent vit plast, ha ett överhäng på cm och får aldrig gå högre än balkongens underkant. Ev panel under takets framkant får vara max 20 cm hög. Takvinkeln ska vara 6 eller ansluta till intilliggande tak. Minst den ena, ibland båda, av sidoväggarna ska ha en öppning vilken kan vara glasad. Ingen del av takkonstruktionen får vara fästad i fasaden 3.8 Inglasning av uteplats Efter motioner beslutade föreningsstämman 2000 att även uteplatsen får glasas/byggas in helt. Bygglov som gäller generellt i Solhaga finns nu och gäller fram till hösten Observera att varje inglasning måste föregås av ett godkännande från styrelsen på samma sätt som när man byggde taket. Ansökan ska följas av ett produktblad eller foto som visar hur inglasningen ser ut. Något grannintyg är dock inte nödvändigt. Här följer några regler som du måste ta hänsyn till. 1. Inglasningens ramar ska vara i aluminium. 2. Inglasningens ramar ska vara i naturelox (samma som balkongernas ramar eller vitlackade. 3. Inglasningens ramar ska vara i ett smäckert utförande. Inga typer av vanliga fönster får användas 4. Glaset ska vara av för inglasning godkänd typ. 5. Inget glasparti på takets långsida får vara fast. Glasparti ska vara skjutbart eller öppnas inåt. Glasparti får ej öppnas utåt. fullständig tätning mot fasad ej tillåten fullhöjd staket höjd vid tak minst 85 cm max 100 cm 6. Glaspartiets öppning ska vara i endera fullhöjd (som en dörr) eller från en höjd som inte understiger 85 cm men inte överstiger 100 cm. Nerbyggnad från tak med max 20 cm gäller som vanligt. 7. Av brandtekniska skäl får uteplatsen inte tätas helt, t ex mot fasad. Endast enkelglas får användas. fast ruta på gavel OK ruta/dörr som öppnas utåt OK på gavel mot egen uteplats 8. Uppvärmning av utrymmet är inte tillåten. 60 fast ruta på långsida ej tillåten ruta som öppnas utåt ej tillåten skjutbar ruta/dörr rekommenderas ruta som öppnas inåt OK Dörr som öppnas inåt ej tillåten

7 3.8 Inglasning av uteplats (forts) Det betyder också att man inte får sätta plast eller andra material istället för glas eller bygga olika konstruktioner, t ex förråd, inne på uteplatsen. Principen är fortfarande att det ska vara ett tak över uteplatsen, inte ett uterum där ömtåliga möbler och annat måste skyddas för väder och vind. Att tänka på när man ska glasa in Hämta häftet, med regler för hur uteplatsen får bebyggas, på Solhagagården. Endast inglasning som på ett godtagbart sätt harmonierar med byggnadens övriga arkitektoniska gestaltning kommer att godkännas. Helt fasta rutor runt om kommer inte att godkännas. Föreningen har kollektiv mätning av el. Inglasade uterum förses ofta med infravärmare eller annan typ av uppvärmning där man försöker hålla någorlunda värme i utrymmet främst under vår och höst. Detta förhållande finns statistiskt säkerställt via undersökningar i andra bostadsområden runt om i Sverige. Kostnaden för denna uppvärmning kommer under nuvarande förhållanden att få betalas gemensamt av alla, inte bara de som står för uppvärmningen. (Det går inte att förbjuda infravärmare, lika lite som mikrovågsugn eller elektriskt fotbad.) "När stämman beslutade att tillåta inglasning på uteplatser gjordes ett tillägg enligt följande: Stämman beslutade bifalla motionen (rörande inglasning av uteplatser) med tillågget att styrelsen noga ska bevaka förändringar i elförbrukningen de närmaste åren och om höjning av denna kan knytas till uppvärmning av inglasade utrymmen, genom särskilt beslut koppla tillstånd för inglasning, både av balkonger och uteplatser, till någon form av ersättning för el utöver ordinarie elavgift samt att regler för vilka typer av inglasning som får monteras upp under förutsättning att bygglov för inglasning kan erhållas. Om beslut om extra elersättning ska fattas ska denna ersättning gälla alla inglasningar monterade efter detta beslut, Var därför försiktig med uppvärmningen. Att använda infravärmare någon timma när man sitter där gör inget, men försök inte göra utrymmet till ett extrarum. 3.9 Infästning i fasad förbjuden - Fäststag för vädringsarm, mm Infästning i fasad är absolut förbjuden! Att på egen hand borra och göra infästningar i fasaden har aldrig varit tillåten även om detta genom åren inte efterlevts fullt ut. Efter ombyggnaden av fasaderna med tilläggsisolering och nytt putsskikt, kommer varje åverkan på fasaden, t ex att borra eller göra andra infästningar, att leda till påföljden att återställning kommer att ske på den boendes bekostnad. De nya fasaderna har en fuktspärr som absolut inte får brytas. I samband med ombyggnaden har vissa ytor förberetts för infästningar, t ex eluttag på balkonger och uteplatser. För att möjliggöra uppsättning av vädringsarmar, armaturer, mm har därför särskilda fäststag tagits fram. I skrivande stund finns två modeller för montering under balkong, d v s för de som har utepaltser. Ytterligare några modeller kommer att arbetas fram, dels för montering på vindskydd (kan användas för att fästa spaljé), dels för att kunna montera vädringsarm och armatur på balkonger. Fäststag som finns lackade i de tre olika fasadfärgerna och är förborrade, kan köpas på Solhagagården. Priser Bara fäststag 260:-, Vädringsarm 60:-. Montage av fäststag på balkong kan beställas för 150:-, för fäststag och vädringshängare 180:-. Montage av annan utrustning, t ex armatur på fäststag, debiteras med 300:- per timma (minsta debitering 150:-). Alla priser inkl moms. Förborrade hål under balkonger, för att fästa krokar till amplar och linande, diksuteras men några beslut har i skrivande stund inte tagits. Se Gränd-Eko under

3. BALKONGER OCH UTEPLATSER

3. BALKONGER OCH UTEPLATSER 3. BALKONGER OCH UTEPLATSER 3.1 Balkonger - allmänna regler Till varje lägenhet på övre våningen i bostadsområdet finns balkong. En balkong kan utnyttjas på många trevliga sätt men innebär också att man

Läs mer

Manual för uteplatser

Manual för uteplatser Manual för uteplatser Innehållsförteckning Vision, 3 Myndighetskrav, 3 Riktlinjer från bostadsrättsföreningen, 4-5 Utformning inglasning av balkong, 6 Markis, 6 Förslag på utomhusarmatur, 6 Uteplatser,

Läs mer

Avtal. Inbyggnad av uteplatser. Att gälla fr.o.m. 2008-04-01

Avtal. Inbyggnad av uteplatser. Att gälla fr.o.m. 2008-04-01 Avtal Inbyggnad av uteplatser Att gälla fr.o.m. 2008-04-01 Bostadsrättsförening: HSB:s Bostadsrättsförening 176 Brf. Sadelmakaren Trombonstigen 1 196 37 Kungsängen Bostadsrättsinnehavare: Adress. Telefon.

Läs mer

Ansökan om balkonginglasning

Ansökan om balkonginglasning Ansökan om balkonginglasning Lägenhetsnummer: Namn: Adress: Majrovägen: Trappa: Vi vill montera balkonginglasning på vår balkong: Montageritning bifogas: Leverantörsval: Val av balkonginglasningssystem:

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm

Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm 2005-11-05 sid 1 Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm Bakgrund Uppsättning av balkonginglasning styrs av bygglov och Stockholms stads riktlinjer enligt gällande

Läs mer

Balkonger och Uteplatser

Balkonger och Uteplatser Balkonger och Uteplatser Balkonger och Uteplatser - omfattning samt regler för underhåll inom Brf Vårsådden Inledning I Brf Vårsådden finns 428 lägenheter varav 25 har tillgång till uteplats. I det här

Läs mer

Regler för utbyggnad

Regler för utbyggnad Regler för utbyggnad Föreningen äger mark och fasad. Detta innebär att föreningen måste godkänna alla utbyggnationer/tillbyggnader, dvs. markiser, altaner (trall), vindskydd, extra verktygsskjul, etc.

Läs mer

Policydokument för BRF Mjölner 15

Policydokument för BRF Mjölner 15 Policydokument för BRF Mjölner 15 Inledning Dokumentet beskriver BRF Mjölner 15s övergripande policy för balkonginglasning, bebyggning av uteplats, installation av markis över balkong samt installation

Läs mer

Regler för utbyggnad

Regler för utbyggnad Regler för utbyggnad Föreningen äger mark och fasad. Detta innebär att föreningen måste godkänna alla utbyggnationer/tillbyggnader, dvs. markiser, altaner (trall), vindskydd, extra verktygsskjul, etc.

Läs mer

Föreskrifter. Dickson-Flanelle ORC U104 120 (samma som terasskydd) Vanliga persienner, plisséer mm. Klassisk markis.

Föreskrifter. Dickson-Flanelle ORC U104 120 (samma som terasskydd) Vanliga persienner, plisséer mm. Klassisk markis. Föreskrifter Detta är en beskrivning på omfattningen (men ej heller begränsad till) Brf Plutonens föreskrifter inom föreningen utöver de tidigare fastställda föreskrifter och regler som utlysts. Utöver

Läs mer

Information rörande inglasade balkonger/vindskydd Handlingsregler för den som står i begrepp att utföra inglasning/vindskydd:

Information rörande inglasade balkonger/vindskydd Handlingsregler för den som står i begrepp att utföra inglasning/vindskydd: Bilaga 2.2 Information rörande inglasade balkonger/vindskydd Handlingsregler för den som står i begrepp att utföra inglasning/vindskydd: - Anmäl till styrelsen avsikten och bifoga ritningar/skisser på

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av markiser i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm

Riktlinjer för uppsättning av markiser i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm 2005-09-18 sid 1 Riktlinjer för uppsättning av markiser i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm Bakgrund Under våren 2005 har några av föreningens medlemmar visat intresse för att montera markiser och då det

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer

UTEPLATSER. samt inglasning av balkong/uteplats, markisoch parabolmontage

UTEPLATSER. samt inglasning av balkong/uteplats, markisoch parabolmontage 1 Regler för utformning och skötsel av UTEPLATSER samt inglasning av balkong/uteplats, markisoch parabolmontage Reglerna i denna skrift gäller från 2014 och tills vidare. Ändringar kan tillkomma, se infoblad

Läs mer

Anvisning altanbyggnation Brf Brunnby Park 0803

Anvisning altanbyggnation Brf Brunnby Park 0803 Anvisning altanbyggnation Brf Brunnby Park 0803 Det här är en hjälp för dig som planerar för att bygga ut din altan på markplan. Bifogat finns skisser på de olika altanalternativen för respektive lägenhet

Läs mer

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark inom bostadsrättsföreningen. Bakgrund Inom Brf Dritteln har, sedan inflyttningarna, funnits en vilja att

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm

Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm 2009-04-13 sid 1 Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm Bakgrund Uppsättning av balkonginglasning styrs av bygglov och Stockholms stads riktlinjer enligt gällande

Läs mer

Definition, ansvarsfördelning och ekonomiska aspekter

Definition, ansvarsfördelning och ekonomiska aspekter Styrdokument gällande upprättande och skötsel av uteplatser i anslutning till balkonger Definition, ansvarsfördelning och ekonomiska aspekter 1 Uteplats definieras i detta dokument enligt följande: en

Läs mer

Regler för uteplatser på entréplan i bottenvåningen i Brf Sjöhästen (gäller inte Lomvägen 33 och Lomvägen 43)

Regler för uteplatser på entréplan i bottenvåningen i Brf Sjöhästen (gäller inte Lomvägen 33 och Lomvägen 43) 1 (5) Regler för uteplatser på entréplan i bottenvåningen i Brf Sjöhästen (gäller inte Lomvägen 33 och Lomvägen 43) Formaliteter 1. För varje hus gäller att alla bostadsrättsinnehavare i entréplanet tillsammans

Läs mer

Ansökan om uppsättning av markis

Ansökan om uppsättning av markis Ansökan om uppsättning av markis Lägenhetsnummer: Namn: Adress: Majrovägen Trappa: Vi vill montera en markis på vår balkong: Montageritning bifogas: Leverantörsval: Val av markissystem: Tygtyp: Färgkod:

Läs mer

Råd och riktlinjer för gestaltning. Sintorps. Sintorp 4:6 2010-03-04 BN 63. 1 av 7

Råd och riktlinjer för gestaltning. Sintorps. Sintorp 4:6 2010-03-04 BN 63. 1 av 7 Råd och riktlinjer för gestaltning Sintorps Sintorp 4:6 2010-03-04 BN 63 1 av 7 Bakgrund Byggnadsnämnden har till uppgift enligt Plan- och bygglagen att verka för en god och estetiskt tilltalande stads

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

BESIKTNINGSRUNDA BRF HOVS BACKE 15 oktober 2011

BESIKTNINGSRUNDA BRF HOVS BACKE 15 oktober 2011 BESIKTNINGSRUNDA BRF HOVS BACKE 15 oktober 2011 Närvarande från styrelsen: Jaakko Pulkkinen, Carina Machholm, Andréas Magnusson, Henrik Johansson och Birgitta Johansson. Genomgång av yttre miljö och kontroll

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

BYGGREGLER DJURKOLONIER Ett dokument för rivning, till-, om-, nybyggnad inom koloniområdena

BYGGREGLER DJURKOLONIER Ett dokument för rivning, till-, om-, nybyggnad inom koloniområdena BYGGREGLER DJURKOLONIER Ett dokument för rivning, till-, om-, nybyggnad inom koloniområdena Detta dokument är tänkt att vara en hjälp och ett förtydligande i samband med rivning och byggnation. Dokumentet

Läs mer

OMBYGGNAD OCH ÄNDRING

OMBYGGNAD OCH ÄNDRING OMBYGGNAD OCH ÄNDRING Dokumentet uppdateras löpande - för frågor vänligen kontakta styrelsen. Tänk på att du kan bli återställningsskyldig om du inte följer reglerna. UTOMHUS Sten-/plattsättning Bostadsrättsinnehavaren

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

BYGGREGLER. Linköpings koloniträdgårdar

BYGGREGLER. Linköpings koloniträdgårdar BYGGREGLER Linköpings koloniträdgårdar Allmänt Byggregler gällande Ullevi, Emmalund, Ådala samt Valla som även skall ansöka om bygglov hos Kommunens Byggnämndskontor. Tomtstorlekar Tomtstorleken för koloni-

Läs mer

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen Balkongbesiktning En guide från Balkongföreningen Balkong föreningen Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr ofta blir förbisedd gällande underhåll. Det ligger på

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010

Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010 Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 18) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME Detta är en generell monteringsanvisning för pulpetstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om du har

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAK- STOMME Detta är en generell monteringsanvisning för sadeltakstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 Handläggningsrutin för uteserveringar Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 UTESERVERING ELLER SOMMARVERANDA? Uteservering - Står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem

Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem Generellt För att förebygga risker för olyckor på tak ställer samhället flera olika krav på skyddsanordningar som måste finnas när arbeten

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket ALLMÄNT Det finns olika anledningar varför man vill sätta upp någon form av inhägnad. Några exempel kan vara skydd mot buller, vind, insyn eller för att

Läs mer

Förslag på riktlinjer för. Bostadsrättsföreningen Västra Galaxen 1. Innehåller underlag till beslut på extra föreningsstämma den

Förslag på riktlinjer för. Bostadsrättsföreningen Västra Galaxen 1. Innehåller underlag till beslut på extra föreningsstämma den Förslag på riktlinjer för Bostadsrättsföreningen Västra Galaxen 1 Innehåller underlag till beslut på extra föreningsstämma den 2008 01 29 1 2 Innehåll Inledning Syfte Omfattning Riktlinjer sid 4 Allmänna

Läs mer

Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser

Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser ett samlat dokument till hemsidan Malmö stad Fastighetskontoret Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser Fastighetskontoret 2 (8) Innehållsförteckning 1. Regler arrendatorer... 3 1.1 Tillåtna

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G BRF MASTHUGGET BRF MASTHUGGET N När Du betraktar bostadsområdet från håll ser Du ett grönskande berg i milda, sammanhållna gröngrå-blå kulörer. Befinner Du Dig inne i området sprakar det av liv. Varje

Läs mer

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Gäller från och med 2017 KUNGSBACKA KOMMUN. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Gäller från och med 2017 KUNGSBACKA KOMMUN. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad Gäller från och med 2017 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 KUNGSBACKA KOMMUN Avtal och tillstånd Tillstånd för nyttjande av offentlig plats Varje år ska du söka

Läs mer

Byggregler. 1. Allmänna bestämmelser s.2. 2. Ansökan om bygglov för byggnad s.3. 2.1. Regler vid uppförande av regnskydd/förrådsbod s.

Byggregler. 1. Allmänna bestämmelser s.2. 2. Ansökan om bygglov för byggnad s.3. 2.1. Regler vid uppförande av regnskydd/förrådsbod s. Byggregler INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänna bestämmelser s.2 2. Ansökan om bygglov för byggnad s.3 2.1. Regler vid uppförande av regnskydd/förrådsbod s.3 2.2. Regler vid uppförande av växthus s.5 2.3.

Läs mer

Riktlinjer. BRF Älta 110:11 i Nacka 2014-12-10

Riktlinjer. BRF Älta 110:11 i Nacka 2014-12-10 Riktlinjer BRF Älta 110:11 i Nacka 2014-12-10 Innehållsförteckning Riktlinjer för markfrågor m.m. i Brf Älta 110:11... 2 1. Allmänt... 2 2. Byggnation... 2 Hur gör man?... 3 3. Markis... 3 4. Staket, plank,

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

EXTERIÖRA MATERIAL KV ROSENBORG HUS 3

EXTERIÖRA MATERIAL KV ROSENBORG HUS 3 KULLE PÅ TAKET Takaccess, hisstopp och luft-intag döljs i sedumklädd kulle på taket. LJUSINSLÄPP Taket över ljusgård lyfts för att möjliggöra ljusintag från norr och söder. KYLMASKINER GAVELFASADER kläs

Läs mer

Allmänt regeldokument för bostadsrättsföreningen

Allmänt regeldokument för bostadsrättsföreningen 1 Allmänt regeldokument för bostadsrättsföreningen Trollbacken, Umeå Originaldokumentet beslutades av styrelsen den 11 juni 2007. Därefter har det uppdaterats och kompletterats genom tillkommande beslut

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Östersundshus 18, 21,22. Balkonggruppen

Östersundshus 18, 21,22. Balkonggruppen Östersundshus 18, 21,22. Balkonggruppen SAMMANFATTNING BRF 18 Balkonger på låghus och träkonstruktioner Loft hus är så angripna av röta (ruttet trä) att medlemmarnas säkerhet inte kan garanteras. Stämmobeslut;

Läs mer

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Nya styrelsen 2010-2011 På föreningsstämman (årsmötet) som avhölls i föreningslokalen Gläntan i maj valdes föreningens styrelse

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Nyttjande- och trivselregler för medlemmar i Brf Fågelbro 6, Värmdö 2010-02-22

Nyttjande- och trivselregler för medlemmar i Brf Fågelbro 6, Värmdö 2010-02-22 Nyttjande- och trivselregler för medlemmar i Brf Fågelbro 6, Värmdö 2010-02-22 Uppvärmning Husen ska under alla tider på året vara uppvärmda till minst 10 grader Celsius för att undvika allvarliga frysskador

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Staket, plank och murar Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att

Läs mer

Information från styrelsen. I detta nr: Styrelsen informerar Vicevärden informerar Uteplatspolicy

Information från styrelsen. I detta nr: Styrelsen informerar Vicevärden informerar Uteplatspolicy nr 1/2014 I detta nr: Styrelsen informerar Vicevärden informerar Uteplatspolicy Nästa nummer beräknas komma ut i juni. Lämna in annonser eller annat material senast den 25 maj. Redaktör: Charlotte Wigbratt

Läs mer

Fråga oss dekal räkning

Fråga oss dekal räkning Du använder stadens mark för din uteservering. För att få göra det ska du följa villkoren här. Villkoren finns för att: alla ska kunna använda gator, trottoarer och torg på bästa sätt, även personer som

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

ICOPAL FASTLOCK. Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR

ICOPAL FASTLOCK. Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR ICOPAL FASTLOCK Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR Enkla lösningar är oftast vackrast Med Fastlock kan du skapa moderna och spännande tak till uteplatsen, carporten eller

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 23) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för tillbyggnader

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

Rambeskrivning avseende årsavtal måleriarbeten

Rambeskrivning avseende årsavtal måleriarbeten Rambeskrivning avseende årsavtal måleriarbeten 2011-11-08 Upprättad av HBV Sida: 2 (5) MÅLNINGSBESKRIVNING LÄGENHETER Färgsättning vid lägenhetsmåleri enligt följande: Tak: Väggar: Snickerier: Köksluckor:

Läs mer

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställandesätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta

Läs mer

Montering och bruksanvisning. PVC fönster

Montering och bruksanvisning. PVC fönster Montering och bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Drevisolering, alternativt fogskum Leverans och lagring

Läs mer

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL 1 SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL KÄRLSTORLEKAR 140 l 1 190 l 370 l 2 660 l 2 HÖJD 106,5 cm 107,5 cm 106,8 cm 121,9 cm BREDD 48,4 cm 55,9 cm 77 cm 125,5 cm DJUP 55 cm 69 cm 81,1 cm 77,4 cm Skapa rum för kärlet

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

MURAR, PLANK OCH STAKET I BJUVS KOMMUN

MURAR, PLANK OCH STAKET I BJUVS KOMMUN Bjuvs kommun Box 501, 267 25 Bjuv BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS Mejerigatan 3 042-458 50 00 info@bjuv.se www.bjuv.se MURAR, PLANK OCH STAKET I BJUVS KOMMUN Riktlinjer och rådgivning Läs våra riktlinjer

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015 Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 0 Glassäkra miljöer Bostäder Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta Rev.nr 130809 Monteringsanvisning Balkong Beta Viktigt! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Detta för att ta del av alla de viktiga moment monteringen innehåller. Observera

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING för montering av fiberkabel inomhus och skarvbox Arbetsgång vid egen installation: Bestäm placering av mediaomvandlare. Borra hål i yttervägg (observera lutning på borrhål). Sätt

Läs mer

Brf Kjellstorp Information ang balkongprojekt, maj/juni 2016

Brf Kjellstorp Information ang balkongprojekt, maj/juni 2016 Brf Kjellstorp Information ang balkongprojekt, maj/juni 2016 BALKONGPROJEKT 2016 FAKTA KJELLSTORP Adress: Dalhemsv 17 61 338 bostadsrättslägenheter 10 888 m 2 lägenhetsyta Första inflyttning 1971 www.hsbkjellstorp.se

Läs mer