Plats och tid: Sammanträdesrummet Kyrkogatan 8, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Sammanträdesrummet Kyrkogatan 8, kl 08.30-16.00"

Transkript

1 1(53) Plats och tid: Sammanträdesrummet Kyrkogatan 8, kl Beslutande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Lena Norgren (fp), tj g ersättare Björn Forsberg (s) Eva Lundquist (v), tj g ersättare Övriga deltagande: Utses att justera: Susanne Hansson, socialchef Monica Samuelsson, sekreterare Jill Holm Nilsson, socialsekreterare, 74-81, 101 Anna Pettersson, socialsekreterare, Sarah Lindberg, socialsekreterare, Pirjo Johansson, socialsekreterare, 96-98, 102 Ann Englund, socialsekreterare, , 102 Birgitta Wallin, MAS, 103 Sofia Lundholm, utredare ledningssystem 104 Marita Rinendal, SKTF, Tage Björk, (s) Justeringens tid och plats: Socialkontoret, kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande: _ Monica Samuelsson _ Ingalill Jonsson _ Tage Björk Paragrafer Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnd : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för Protokollet Socialkontoret, Nordmaling Underskrift: Monica Samuelsson

2 2(53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 72 Fastställande av föredragningslista 3 73 Val av justerare och tid för justering Sekretessärenden Information om nytt arbetssätt inom socialtjänsten för ensamkommande flyktingbarn Redovisning av försörjningsstöd Kriterier för att bevilja plats på Axlagården samt ny delegationsordning för handläggning av plats på Axlagården Ledningssystem för kvalitet inom socialförvaltningen Lönekostnader för socialnämnden mars Lönekostnader för socialnämnden april Ekonomirapport för mars Ekonomirapport för april Förslag till förändrad sjuksköterskeorganisation Utökad sysselsättningsgrad för tjänst som enhetschef HSL Anmälan om intresse att starta intraprenad av Rehab Preventiva åtgärder mot tuberkulos Kylrummet fråga från pensionärsorganisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet Yttrande till Socialstyrelsen ang Granskning av direktiv och dokumenterade rutiner för medicintekniska produkter och samordning av enskildas rehabilitering Information Jämförelseprojektet Förslag till finansiering av Prästkragen via stimulansmedel Verksamheternas månadsrapporter för mars Inrättande av arbetshandledare på REPA Meddelanden Delegationsärenden 27

3 3(53) 72 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt följande tillägg: Inrättande av arbetshandledare REPA

4 4(53) 73 Val av justerare och tid för justering Justering är föreslagen att ske den 24 maj 2010, kl Justerare jämte ordföranden skall utses. s beslut Tage Björk, (s), väljes att tillsammans med ordförande justera protokollet, den

5 5(53) Sekretessärenden Förvaras i särskild pärm.

6 6(53) 101 Information om nytt arbetssätt inom socialtjänsten för ensamkommande flyktingbarn. Socialsekreterare Jill Jonsson Holm informerar om ett nytt arbetssätt för arbetet med ensamkommande flyktingbarn. När ungdomen anvisas till Nordmaling akutplaceras den enligt delegationsbeslut samma dag. En utredning enl 11 kap 1 SoL görs, oavsett om ungdom har PUT eller fortfarande är asylsökande. Utredningen skickas till God Man för kommunicering. Denna utredning ska vara klar inom 4 månader och tas sedan upp i socialnämndens arbetsutskott för beslut. God Man går igenom utredningen med ungdom med hjälp av tolk. Övervägande sker var sjätte månad. Den skickas till God Man för kommunicering varefter denne går igenom utredningen med ungdom med hjälp av tolk. Skiss flödesschema Nytt arbetssätt för ensamkommande flyktingbarn s beslut Tagit del av det nya arbetssättet för ensamkommande flyktingbarn som därmed noteras till protokollet.

7 7(53) 102 Redovisning av försörjningsstöd Socialsekreterarna Pirjo Johansson och Ann Englund redogör för ärendemängden inom försörjningsstöd. Pirjo Johansson handlägger vuxna och har 100 ärenden vilket är en ökning med 40 stycken sedan Hon har även 14 kontaktpersoner. Ann Englund handlägger ungdomar och har där 47 ärenden där 15 stycken är över 25 år. Hon har ekonomisk rådgivning för 5 vuxna. Förutom dessa är det 11 ungdomar som behöver extra medel. Båda handläggarna har även socialpsykiatriska ärenden. Summa utbetalda medel är för perioden kronor. s beslut Noterar redovisningen till protokollet.

8 8(53) 103 Dnr 10/SN Kriterier för att bevilja plats på Axlagården samt ny delegationsordning för handläggning av plats på Axlagården. Birgitta Wallin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har inkommit med en skrivelse med förslag till kriterier för att bevilja plats på Axlagården samt ny delegationsordning för handläggning av plats på Axlagården. I Nordmalings kommun har MAS sedan tidigare haft delegation för att bevilja SoL beslut om plats på Axlagården. MAS har även haft budget- samt redovisningsansvar för platser på Axlagården. Behov finns av att rätt yrkesfunktion gör rätt arbetsuppgifter. Sammanställning över hur andra kommuner handlägger dessa ärenden har gjorts. Denna visar att ingen har MAS som handläggare gällande dessa bistånd. Förslag till beslut Plats på Axlagården ska beviljas då de medicinska behoven ej kan tillgodoses i kommunen samt vid särskilda skäl. Biståndshandläggare beviljar plats på hospice, tex Axlagården, utifrån socialnämndens kriterier MAS ska vara rådgivande i frågor som rör medicinsk bedömning av om palliativ vård kan tillgodoses av kommunen Biståndshandläggare begär skriftligt utlåtande av MAS som underlag för bedömning och beslut. Biståndshandläggare meddelar Axlagården att kommunen påtar sig betalningsansvar för beviljat beslut om Axlagården. Att budget för plats på Axlagården finns i budget för bistånd. Skrivelse Birgitta Wallin, MAS, förslag till kriterier för att bevilja plats samt ny delegationsordning för handläggning av plats på Axlagården. s beslut Anta kriterier för att bevilja plats samt ny delegationsordning för handläggning av plats på Axlagården enligt upprättat förslag.

9 9(53) 104 Dnr 10/SN Ledningssystem för kvalitet inom socialförvaltningen. Sofia Lundholm har sammanställt ytterligare områden inom äldreomsorgen. De som nu är färdigställda kommer därför att redovisas för socialnämnden den 18 maj 2010 för antagande. 1. Hantering av de boendes privata medel 2. Hot och våld mot personal i särskilda boenden inom äldreomsorgen 3. Idé! 4. Introduktion av nyanställda i särskilda boenden inom äldreomsorgen 5. Klagomålshantering 5.1 klagomålsblankett säbo 5.2 klagomålsblankett dokumentation 5.3 Positiva synpunkter 6. Städpolicy 7. Telefonpolicy Sammanställning av Ledningssysten för kvalitet SoL Arbetsutskottet föreslog vid sitt sammanträde den 27 april 2010, 47, socialnämnden att anta de upprättade punkterna att ingå i ledningssystem för kvalitet enl SoL. Vid dagens sammanträde redogör Sofia Lundholm för de nya dokumenten. s beslut Anta de upprättade dokumenten för att ingå i Ledningssystem för kvalitet enl SoL. Därmed kommer dessa att gälla från och med protokollets justering.

10 10(53) 105 Dnr 10/SN Lönekostnader för socialnämnden mars 2010 Ekonomikontoret har sammanställt rapport över Lönekostnader för socialförvaltningens verksamheter t o m mars månad Tre tjänster belastar budget på Tallbacken där förhandlingar pågår. Kostnader återsöks från migrationsverket, ersättningar till God Man samt särskild förordnad vårdnadshavare kan inte återsökas efter PUT. Lönekostnader för socialförvaltningens verksamheter t o m mars månad Arbetsutskottet förslog vid sitt sammanträde den 27 april 2010, 48, att sammanställningen av lönekostnader för socialförvaltningens verksamheter t o m mars månad 2010 skulle redovisas för socialnämnden. Det konstaterades att Tallbacken fortfarande har kvar tre tjänster som belastar budget. Förhandlingar pågick kring dessa. s beslut Efter genomgång noteras Socialförvaltningens lönekostnader för mars månad 2010 till protokollet.

11 11(53) 106 Lönekostnader för socialförvaltningen april Ekonomikontoret har på grund av sjukdom inte kunnat upprätta en sammanställning över socialförvaltningens lönekostnader för april s beslut Lönekostnader för socialförvaltningen april 2010 får redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 1 juni 2010.

12 12(53) 107 Dnr 10/SN Ekonomirapport för mars månad 2010 Ekonomikontoret har sammanställt ekonomisk månadsrapport över socialförvaltningens verksamheter för mars månad Ökade kostnader på kontot för medicinskt färdigbehandlade med kronor, vilket kan komma att medföra ökade kostnader på hemtjänsten. Hyran på Kullen har inte avslutats vilket var beslutat och belastar därför kontot 500 samt VM-data vilket skulle ha periodiserats. Ersättningar till God Man samt särskild förordnad vårdnadshavare kan inte återsökas efter PUT och ska finansieras från de pengar som kommer in till kommunen. Ekonomirapport för mars månad 2010 Arbetsutskottets förslag den 27 april 2010, 49. Arbetsutskottet har tagit del av sammanställningen över socialförvaltningens ekonomirapport för mars Utskottet oroar sig över ökade kostnader kontot för medicinskt färdigbehandlade vilket kan komma att medföra ökade kostnader på hemtjänsten. s beslut Efter genomgång noteras Socialförvaltningens ekonomirapport för mars månad 2010 till protokollet.

13 13(53) 108 Ekonomirapport april 2010 Ekonomikontoret har på grund av sjukdom inte kunnat upprätta en ekonomirapport för socialförvaltningen för april s beslut Ekonomirapporten för april 2010 redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 1 juni 2010.

14 14(53) 109 Dnr 10/SN Förslag till förändrad sjuksköterskeorganisation Enhetschef Sonja Gulliksson har inkommit med skrivelse med förslag till förändrad sjuksköterskeorganisation. Två medarbetare går i pension under våren och det är därför ett passande tillfälle att göra denna översyn av tjänsteutrymme och tjänstestorlekar inför utannonsering av tjänsterna. Tjänsteskrivelse Sonja Gulliksson Arbetsutskottets förslag den 27 april 2010, 50 s förslag Kommunfullmäktige inrättar upprättat förslag till förändrad sjuksköterskeorganisation enligt konsekvensbeskrivning 2011.

15 15(53) 110 Dnr 10/SN Utökad sysselsättningsgrad för tjänst som enhetschef HSL Befattningen som verksamhetschef inom HSL har sedan 1997 legat på socialchef. Verksamhetschef har det samlade ledningsansvaret inom kommunal hälso- och sjukvård. Den nuvarande tjänsten som HSL chef har en 75 % sysselsättningsgrad. I tjänst som HSL chef innehåller budgetpersonal- och verksamhetsansvar motsvarande enhetschef. Ytterligare påförda arbetsuppgifter som verksamhetschef bedöms omfatta 25 %. Finansiering av 25 % kommer att ske inom befintlig budget. Förslag till beslut Tjänst som verksamhetschef inrättas för den utökade sysselsättningsgraden 25 %. Titeln är fortfarande enhetschef Finansiering sker inom befintlig personalbudget. Skrivelse Begäran om utökning av befattning från HSL chef till verksamhetschef socialchef Susanne Hansson Arbetsutskottet föreslag den 27 april 2010, 51 s beslut Sysselsättningsgraden som tjänst som enhetschef för HSL utökas med 25 % till 100 % där 25 % innefattar uppdrag som verksamhetschef. Tillfälligt förordnande t o m 31 december 2010.

16 16(53) 111 Dnr 10/SN Anmälan om intresse att starta intraprenad av Rehab Personalen på Rehab Nordmaling har i skrivelse anmält intresse att bli en egen resultatenhet, en intraprenad. En intraprenad är en självständig resultatenhet med ökat ansvar och utökade befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Detta innebär att enheten fortfarande är kommunalt ägd och driven samt att personalen är anställd av kommunen. Skrivelse från personalen på Rehab Nordmaling Förslag till beslut beslutar att Rehab så snart som möjligt blir en resultatenhet, en intraprenad. Verksamheten utvärderas efter ett år. Genomförande enligt skrivelsen. Arbetsutskottet föreslog vid sitt sammanträde den 27 april 2010, 53 att innan socialnämnden kan fatta ett beslut ska en verksamhetsplan och budget presenteras av de som ansöker om att starta Intraprenaden på Rehab. s beslut Infodra av de som ansöker om att starta Intraprenaden på Rehab, att presenteras vid socialnämndens sammanträde den 22 juni 2010, en verksamhetsplan och budget med personalbemanning.

17 17(53) 112 Dnr 10/SN Preventiva åtgärder mot tuberkulos Birgitta Wallin, MAS, inkom till socialnämndens sammanträde den 22 februari 2010, 48, med en skrivelse gällande preventiva åtgärder mot tuberkulos. När frågan gällde övergripande för all personal i kommunen beslutade socialnämnden överlämna ärendet till kommunstyrelsen föreslås besluta att införa Preventiva åtgärder mot tuberkulos. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 29 mars 2010, 31 att återremittera ärendet till socialnämnden för utredning av de ekonomiska konsekvenserna av förslaget. Skrivelse från Birgitta Wallin, MAS s beslut 22 februari 2010, 48 Kommunstyrelsens beslut den 29 mars 2010, 31 Arbetsutskottets förslag den 27 april 2010, 54 s beslut Vid nyanställningar efterfrågas tuberkulosvaccinering. Riskgrupper vaccineras först Personal som inte har tidigare skydd ansvarar arbetsgivaren för.

18 18(53) 113 Dnr 08/SN Kylrummet fråga från pensionärsorganisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet_ Kommunala Pensionärsrådet, KPR, föreslog vid sitt sammanträde den 3 mars 2010, 12, att socialnämnden omprövar sitt beslut om avveckling av kylrum/bisättningsrum. Kommunen tar ansvar för kylförvaring av avlidna men istället för att detta sker i Nordmaling erbjuds bårhuset vid Norrlands universitetssjukhus. Förutom detta alternativ för kylförvaring ger kommunen konsumentupplysning om ytterligare två (2) alternativ. Det är anhöriga som väljer vilket alternativ de önskar. Om anhöriga väljer att inte göra något val har vi ansvar för att den avlidne transporteras till bårhuset vid Norrlands universitetssjukhus. Dödsboet faktureras för denna transportkostnad i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Tjänsteskrivelse Bisättningsrum, socialchef Susanne Hansson Förslag till beslut vidhåller beslut från den 5 juni 2007, 117, med hänvisning till tjänsteskrivelsen. Arbetsutskottet har den 27 april 2010, 55 lämnat förslag att socialnämnden vidhåller tidigare fattat beslut. s beslut vidhåller beslut från den 5 juni 2007, 117, med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

19 19(53) 114 Dnr 10/SN Yttrande till Socialstyrelsen angående Granskning av direktiv och dokumenterade rutiner för medicintekniska produkter och samordning av enskildas rehabilitering. Socialstyrelsen genomförde under april-juni 2009 en undersökning avseende vårdgivarnas arbete med att ta fram rutiner för samordning av insatser för enskildas habilitering och rehabilitering och användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården för att se till att vårdgivaren uppfyllde kraven i gällande föreskrifter. Granskningen genomfördes i form av en webbenkät. Socialstyrelsen emotser en redovisning av vårdgivarens planering/tidplan för säkerställande av att Direktiv om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet för medicintekniska produkter (SOSFS 2008:1) upprättas Givna uppdrag och uppgifter till verksamhetschef/mas/mar finns dokumenterade (SOSFS 2008:1) Socialstyrelsens skrivelse ang Granskning av direktiv och dokumenterade rutiner för medicintekniska produkter och samordning av enskildas rehabilitering. Arbetsutskottets förslag den 27 april 2010, 56. s beslut Enhetschef inom HSL får i uppdrag att besvara Socialstyrelsens bedömning ang Granskning av direktiv och dokumenterade rutiner för medicintekniska produkter och samordning av enskildas rehabilitering. Redovisning av yttrandet till arbetsutskottets sammanträde den 1 juni 2010.

20 20(53) 115 Dnr 10/SN Information Jämförelseprojektet Jämförelseprojektet är ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Rådet för främjande av Kommunala Analyser (rka) och Finansdepartementet. I detta projekt, kallat ZAC, är det ett samarbete mellan kommunerna Bräcke, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö och Vännäs. De hade uppdraget att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. Rapporten handlar om kvalitet och kostnader för individ- och familjeomsorg (IFO) i sex kommuner. Syftet är att vidga möjligheterna till kvalitetsjämförelser mellan kommunerna. Medborgarperspektivet är en bärande del av kvalitetsnätverkets arbete. Tanken är att kommunerna och ytterst medborgarna ska kunna bedöma kvaliteten på arbetet i den egna kommunen i förhållande till insatta medel samt kunna jämföra med vad som görs i andra kommuner. Undersökningsområden har varit väntetider för försörjningsstöd, barn och ungdom och vuxen missbruk, andel överklagade beslut, nöjd- klient-index, kommunens informationsgivning och tillgänglighet, utredningsfrekvens, totalkostnad för IFO, handläggarnas brukartid, hur många utredningar som leder till insatser och val av insatser. Slutligen har handläggarna i kommunerna jämfört hur de löst några fallbeskrivningar. Jämförelseprojektet Individ och familjeomsorg i Bräcke, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö och Vännäs. Arbetsutskottet föreslog vid sitt sammanträde den 27 april 2010, 57, efter att tagit del av rapporten överlämna den till socialnämnden s beslut Informationen om Jämförelseprojektet Individ och familjeomsorg i Bräcke, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö och Vännäs har delgetts socialnämnden. Underlaget bör användas i förbättringsarbetet. Dokumentet lägges därmed till protokollet.

21 21(53) 116 Dnr 09/SN Förslag till finansiering av Prästkragen via stimulansmedel Birgitta Wallin medicinsk ansvarig sjuksköterska har sett över ifall det ska vara möjligt att bedriva dagverksamheten, Prästkragen under andra hlvan av Socialstyrelsen har i meddelande i mars 2010 angett att under 2010 ska 680 miljoner kronor fördelas till kommuner och landsting för att utveckla en bättre vård och omsorg om äldre. Pågående stimulansbidrag fokuseras på utveckling av bl a demensvården. Det innebär att vi kan fortsätta utveckla demensvården men i betydligt mindre omfattning än tidigare. De insatser som påbörjats måste permanentas i vår ordinarie verksamhet. Ett sådant område är Prästkragen. Förslag Dagverksamhet för personer med demens kan fortsätta under hela 2010 med stöd av nuvarande stimulansmedel och under förutsättning att inga övriga kostnader tillkommer. Prästkragen måste permanentas i den ordinarie verksamheten och i budget från och med år Skrivelse angående Förslag till finansiering av Prästkragen via stimulansmedel, Birgitta Wallin, MAS Arbetsutskottet föreslog vid sitt sammanträde den 27 april 2010, 58, att socialnämnden beslutar att Dagverksamhet för personer med demens kan fortsätta under hela 2010 med stöd av nuvarande stimulansmedel och under förutsättning att inga övriga kostnader tillkommer. Prästkragen måste permanentas i den ordinarie verksamheten och i budget från och med år s beslut Dagverksamhet för personer med demens kan fortsätta under hela 2010 med stöd av nuvarande stimulansmedel och under förutsättning att inga övriga kostnader tillkommer.

22 22(53) 117 Dnr 10/SN Verksamheternas månadsrapporter för mars Enhetschefer inom socialförvaltningens verksamhetsområden har inkommit med månadsrapporter för mars månad 2010, vilka innefattar redovisning av: Verksamhetens omfattning, Viktigare händelser under månaden, Kommande händelser av vikt, Arbetsmiljö, Personalsituation, Genomförda utbildningar samt Ekonomi. Hur friskvården används inom enheten skall även redovisas. Viktigt att alla verksamheter inkommer med rapporter eftersom dessa innehåller för nämnden viktig information. konstaterar att för februari månad ligger övertiden lågt. Verksamheternas månadsrapporter för mars 2010 Socialnämndes beslut Verksamheternas månadsrapporter för mars 2010 noteras i protokollet.

23 23(53) 118 Dnr 10/SN Inrättande av arbetshandledare på REPA I REPA-verksamheten finns två heltidstjänster som arbetshandledare för de personer som skrivs in i REPA-verksamheten. En tjänst är sedan verksamhetens start inrättad. Det finns ytterligare en tjänst 1,0 åa som inte är inrättad utan har under åren finansierats via de intäkter som kommit in i verksamheten för utförda uppdrag. För att bringa ordning i personalsituationen önskas att tjänsten inrättas av kommunfullmäktige och finansiering av 1,0 åa klaras inom budget. Förslag till beslut Tjänst som arbetshandledare 1,0åa inrättas och finansieras inom ram. Skrivelse ang inrättande av arbetshandledare 1,0 åa på REPA-verksamheten s protokoll den 22 februari 2010, 45. s förslag Kommunfullmäktige inrättar tjänst som arbetshandledare 1,0 åa på REPAverksamheten och finansieras inom ram.

24 24(53) 119 Meddelanden Dnr 09/SN Överenskommelse avseende ansvars och kostnadsföredelning mellan kommuner och landsting vid nyttjande av IT tjänst för samordnad vårdplanering i Västerbotten. Avtalet undertecknades den 9 februari Dnr 10/SN Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutna sällskap enligt 7 kap 5 alkohollagen har beviljats till Elin Söderholm, Jaktstigen 2, Nordmaling. Beslutet avser servering av starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap den 30 januari 2010, Temagården Hotell Isaq. Dnr 10/SN Västerbottens Folkblad har inkommit med Begäran om utlämnande av allmän handling angående Lex Sarah anmälningar. Dnr 10/SN Förfrågan har inkommit beträffande familjehemsplacerade barn. Förfrågan har besvarats. Dnr 10/SN029 Socialstyrelsens beslut samt sammanställning ang Enkät om länets socialnämnders arbete med adoptioner. Skrivelse från personal på Ankaret Rundvik. Dnr 10/SN Dnr 10/SN Överförmyndarens meddelande till socialnämnden. Forts

25 25(53) 119 forts Dnr 10/SN Årsredovisning för Stiftelsen Samsyn räkenskapsåret för Dnr 10/SN Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap enligt 7 kap 5 alkohollagen den 27 mars 2010, kl , Gräsmyr Bygdegårdsförening. Dnr 10/SN HCK Nordmaling har beviljats årligt föreningsbidrag gällande Dnr 10/SN Överförmyndarens meddelande till socialnämnden. Dnr 10/SN Länsstyrelsen i Västerbotten inbjuder socialnämnderna i länets kommuner att ansöka om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 för; Barn till missbrukare, barn i våldsutsatta familjer, barn till föräldrar med psykiska problem, föräldrastöd och våldutsatta missbrukande kvinnor. Ansökan ska ha inkommit senast den 15 maj Dnr 10/SN Länsstyrelsen i Västerbotten fördelar utvecklingsmedel till förebyggande insatser och tidiga insatser. Ansökan kan göras om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- narkotika. Dopnings- och tobaksområdet. Ansökan ska ha inkommit senast den 15 maj Dnr 10/SN Redovisning av fotvårdsstatistik för januari februari forts

26 26(53) 119 forts Dnr 10/SN SCB information om preliminär sammanställning av statistikuppgifter avseende ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning för år Redovisningen gäller Nordmalings kommun. Dnr 10/SN Pensionat Rundvik ansöker om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten enligt 7 kap 5 alkohollagen den 12 maj 2010, kl , Rundviksgården. Dnr 10/SN Avtal gällande Trygghetslarm/-Telefoner, har tecknats mellan Nordmalings kommun och Svenska Trygghetsjouren AB, för tiden till med möjlighet till förlängning i maximalt 1 år. Dnr 10/SN Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap enligt 7 kap 5 alkohollagen den 24 april 2010, kl , Baggårds- och Ledusjös Hembygdsförening. Dnr 10/SN PSO Nordmaling genom ordförande Birger Lundberg, ansöker om bidrag för verksamhetsåret Bidraget har beviljats enligt upprättat reglemente. Dnr 10/SN Agneta Nygren (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden med omedelbar verkan. Kommunfullmäktiges beslut den 19 april 2010, 39. s beslut Redovisning av meddelanden den för tiden godkännes.

27 27(53) 120 Delegationsärenden Förvaras i särskild pärm. Delegationsärenden för tiden gällande: - Utredningar enl. SoL (kontaktmannaskap, yttranden m m) - Ekonomiskt bistånd - Faderskap - Arbetsutskottets beslut s beslut Delegationsärenden som redovisas för tiden godkännes.

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 1(20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Lena Norgren (fp), tj g ersättare Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 10 mars, 2010, kl. 9.30 12.00, 13.00 15.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00-16:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00. Ingrid Holmgren (c)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00. Ingrid Holmgren (c) 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00 Beslutande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Övriga deltagande: Agneta Nygren, (s), ersättare Jill

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande ersättare

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande ersättare 1 (12) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 18.15 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2011-11-09 1(17) Sida Plats och tid Åsele kommunhus, 2011-11-09, kl 09 00 13 00 Beslutande Gunnel Jonsson (s) ordförande Peter Danielsson (s) Brage Sundberg (åkl) Övriga

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 26 augusti 2009, kl 13.00 16.00

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 26 augusti 2009, kl 13.00 16.00 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 26 augusti 2009, kl 13.00 16.00 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Eric Hansson (s), ersättare för Inger Jones-Eriksson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhult rummet, Örkelljunga kommunhus. tisdagen den 5 juni 2012,

Läs mer

Revelj, kommunhuset, Hultsfred, onsdagen den 15:e april 2015 kl. 13:00 17.15

Revelj, kommunhuset, Hultsfred, onsdagen den 15:e april 2015 kl. 13:00 17.15 socialnämnden Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred, onsdagen den 15:e april 2015 kl. 13:00 17.15 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(24) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1 Socialnämnden 2013-06-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 99 Rutin för handläggning av bostadsanpassningärenden 100 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 101

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 17.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 27 maj 2015, kl 13.00 14.10

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 27 maj 2015, kl 13.00 14.10 ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 27 maj 2015, kl 13.00 14.10 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S) Susann

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Jessica Danielsson, FP, ordf Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Maurice Leroy, C Esbjörn Andersson, C

Jessica Danielsson, FP, ordf Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Maurice Leroy, C Esbjörn Andersson, C 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 19 november kl 14.00-15.20 Beslutande Ledamöter Jessica Danielsson, FP, ordf Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Maurice Leroy, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

Patrik Robbertte. Birgitta Rönnblad (S) Noomi Arvas Liljefors (S)

Patrik Robbertte. Birgitta Rönnblad (S) Noomi Arvas Liljefors (S) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2011-03-22 1 Plats och tid Högantorp tisdagen den 22 mars 2011 kl. 19:00 20:05 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (M) Elisabeth Bovin

Läs mer

Socialnämnd 2010-09-27 1

Socialnämnd 2010-09-27 1 Socialnämnd 2010-09-27 1 Plats och tid Socialtjänsten, 16.00-17.45 Beslutande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Louise Averhed (M) Ove Emanuelsson (M) Annika Eclund (KD) Inger Strand (FP) Agneta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 juni 2010 kl 10.30 15.30 lunchuppehåll 12.30-13.30 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C Lotta

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Plats och tid Torsö, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson (map) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 SOCIALNÄMNDEN 2007-04-10 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Agneta Janson (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-27 1 (20) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.10 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.50 Ajournering 15.00 15.05 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.15 16.45 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Lena Brolin (M) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14)

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-09-23, kl 0900-1330 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Irene

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-13

Socialnämnden 2011-04-13 Socialnämnden 2011-04-13 94 Delgivning av protokoll... 2 95 Delegationsbeslut... 3 96 Ansökan om ekonomiskt bistånd till boendeskuld... 4 97 Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård... 5 98 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden 2009-08-25 55

Socialnämnden 2009-08-25 55 Socialnämnden 2009-08-25 55 Plats och tid Hjernet, 2009-08-25 kl 13.30 14.30 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Mosad Saker (S) Elis Karlsson (S), ersättare för Maritha Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-01-20 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 20 januari 2009, kl. 14.00-19.20 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Lotta Hjoberg avdelningschef VoO 148 Cathrin Hurtig Andersson förvaltningsekonom 148-149 Elisabeth Olsson avdelningschef IFO 148. Gun-Britt Alenljung

Lotta Hjoberg avdelningschef VoO 148 Cathrin Hurtig Andersson förvaltningsekonom 148-149 Elisabeth Olsson avdelningschef IFO 148. Gun-Britt Alenljung 2010-12-14 1 Plats och tid Residenset, klockan 16.00-18.00 Beslutande Jens Söder Höij (S) ordförande Lennart Daghed (FP) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Gun-Britt Alenljung (S) ledamot Maj-Britt

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 08.30 16.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro N/F Niclas Andrén (M) N Tobias Svensson (S) N Monia Persson (M) ej 2 N Kent Hansson (M) N Eva Tengeland (M)

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2004-06-15 1 (15) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 22 september 2015, klockan 13.30 17.00 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 1 (12) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 ande Åsa Johansson (S) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Hanna Isaksson (C) Kristoffer Ejnermark (V) tj ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-15.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00 17.15 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) ej närvarande vid efterföljande diskussion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-16 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.50 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

Protokoll 1(28) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-10-20

Protokoll 1(28) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-10-20 Protokoll 1(28) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ulf Jonsson (S) Alf Söderlund (S) tjg ersättare Paul Nordström (S) Kristina Wallin

Läs mer

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson Plats och tid Kommunhuset Revelj 11 november 2015 kl. 13:00 16.45 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Conny Daag, m Jonny Bengtsson, s Eva Svedberg, s Monica Bergh, kd Antje Rohde, c Lizette Wästerlund, s

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-10-27 2 SN 128 Dnr 136.10 700 Upphävande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, muntlig information Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2013-03-13 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Prostgatan 7, Mora, kl 08.30 10.00 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-9

Sammanträdesdatum Sida 1-9 Sammanträdesdatum Sida 1-9 Socialnämnden 2010-09-22 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2010-01-26. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2010-01-26. Plats och tid för sammanträdet Socialnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 26 januari 2010 kl. 18.30 19.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP),

Läs mer

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 oktober kl 14.00-15.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert 1 (19) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 16.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Lövgren (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1 Plats och tid Högantorp tisdagen den 22 maj kl. 19:00 20:15 Beslutande Mikael Romanoff, ordförande (fp), 45-49 och 51-54 Ulla Wickstein (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 15 september 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragraf 160-171 ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 15 september 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragraf 160-171 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-11.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Susanne

Läs mer

Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef. Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef. Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-02-10 1(15) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag den 10 februari 1998

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-15.00 Beslutande Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S) Marianne Sandlund (S) Anne-Marie Olofsgård (FP) Veronica Brandt (S) för Håkan Hjelm

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 8 september 2015 kl. 10:00 15:00 Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Birgit Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Anhörigstöd 3 Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4 Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5 Information om LOV Lag om valfrihet

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

FN s barnkonvention har beaktats

FN s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-02 1 Beslutande Lennart Daghed (fp) ordförande/vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2010-04-07

Socialnämnden 2010-04-07 Socialnämnden 2010-04-07 93 Delgivning av protokoll...2 94 Delegationsbeslut...3 95 Riktlinjer för försörjningsstöd...4 96 Medgivande till utlandsresa...5 97 Folkhälsoplanerarens arbete...6 98 Förslag

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande Janeth Nilsson Norén (c), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92. Eira Bring, verksamhetschef Birgitta Ratcovich, sektionschef 74,75 Kerstin Rehn-Ivsjö, sekreterare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92. Eira Bring, verksamhetschef Birgitta Ratcovich, sektionschef 74,75 Kerstin Rehn-Ivsjö, sekreterare 92 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Ewa Svensson (s) Juhani Kujansivu (s) Theo Zickbauer

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-01-28

Individnämndens protokoll 2014-01-28 Datum: Tisdagen den 28 januari 2014 Tid: 17.00 18.40 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 4 februari Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Ajournering för lunch 12.15 13.15

Ajournering för lunch 12.15 13.15 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 13.45 Ajournering för lunch 12.15 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2:e vice ordförande Lars Zetterlund (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer