Carl Aschan tillträdde som verkställande direktör den 1 februari 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carl Aschan tillträdde som verkställande direktör den 1 februari 2007."

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Året i korthet Carl Aschan tillträdde som verkställande direktör den 1 februari Under året förvärvade Alpcot Agro mark i fyra regioner i Ryssland, Voronezh, Volgograd, Tambov och Lipetsk. Vid årets utgång hade Bolaget cirka hektar under kontroll och ägde, företrädesvis genom landcertifikat, cirka hektar. Bolaget sådde i början av maj cirka hektar korn med ny västerländsk utrustning i en kommun i Voronezh. Syftet med sådden var främst att visa bolagets vilja att investera och bedriva verksamhet. Kommunen kom senare att bli ett av bolagets viktigaste fokusområden. Bolaget tröskade cirka hektar vilket gav en skörd om cirka ton spannmål och en intäkt om cirka 16 miljoner kronor. Utöver den varma och torra sommaren berodde den låga skörden på att merparten bestod av övertagen gröda från förvärvade gårdar, där gammal rysk teknik tillämpades vid sådden. Av den skördade arealen utgjorde vete cirka ton, korn cirka ton, råg cirka 800 ton och solrosor cirka ton. Den milda hösten gjorde att höstsådden kunde förlängas till första veckan i oktober. Bolaget höstsådde cirka hektar varav hektar vete och hektar råg, samt ett mindre försök om 90 hektar raps. Bolaget genomförde tre kapitalanskaffningar under 2007 om totalt cirka 862 miljoner kronor. Den första kapitalanskaffningen ägde rum i januari och uppgick till cirka 228 miljoner kronor, den andra genomfördes i oktober och uppgick till cirka 274 miljoner kronor och den tredje kapitalanskaffningen ägde rum i december och uppgick till cirka 360 miljoner kronor. Investeringar under året i nya västerländska maskiner och utrustning uppgick till cirka 30 miljoner kronor medan investeringar i nya ryska maskiner uppgick till cirka 2,4 miljoner kronor. Värdet på maskiner och utrustning som övertagits i samband med förvärv uppgick till cirka 9,7 miljoner kronor. Vid årsskiftet hade Bolaget 299 anställda. VD och ekonomichef rekryterades till det ryska managementbolaget och operativa chefer anställdes till Voronezh respektive Volgograd. Bolaget har vidare haft stort fokus på teoretisk utbildning och praktisk träning av personalen i grundförståelse för den nya jorbrukstekniken och handhavande av maskiner och utrustning har Bolaget fortsatt sin expansion och i början av mars kontrollerade Alpcot Agro cirka hektar i sex regioner i Ryssland, Voronezh, Volgograd, Tambov, Lipetsk, Kursk och Kurgan. I skrivande stund håller Bolaget på att avsluta sin vårsådd om cirka hektar. Aktieägarna i Alpcot Russian Land Fund AB (publ), , ( Bolaget eller Alpcot Agro ) har kallats till årsstämma tisdagen den 13 maj 2008 klockan 16.30, i Markeliussalen på Norrlandsgatan 11, Stockholm. Styrelsen i Alpcot Russian Land Fund AB föreslår att firman ändras till Alpcot Agro AB. Namnändringen syftar till att tydliggöra verksamhetens branschinriktning, markera bolagets långsiktigt operationella målsättning samt reflektera den planerade utvidgningen av bolagets verksamhet till Ukraina. II Alpcot Agro Årsredovisning 2007

3 Innehåll Alpcot Agro i korthet 2 VD-ord 4 Omvärld och marknad 7 Jordbruk i Ryssland 11 Verksamhet 16 Fokusområden 22 Organisation 28 Medarbetare 31 Miljö och socialt ansvarstagande 32 Aktiekapital och ägarförhållanden 35 Förvaltningsberättelse 37 Koncernens resultaträkning 39 Koncernens balansräkning 40 Koncernens förändring av eget kapital 42 Koncernens kassaflödesanalys 43 Noter 44 Moderbolagets resultaträkning 63 Moderbolagets balansräkning 64 Moderbolagets förändring av eget kapital 66 Moderbolagets kassaflödesanalys 67 Tilläggsupplysningar 68 Revisionsberättelse 71 Styrelsen, ledande befattningshavare och Investeringsrådgivarna 72 Definitioner 74

4 Alpcot Agro i korthet AFFÄRSIDÉ Att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom att förvärva och bruka jordbruksmark i Ryssland och i andra OSS-stater. HISTORIK Alpcot Agro har sedan Bolaget grundades 2006 av Alpcot Capital Management ( ACM ) expanderat i mycket snabb takt. Från Bolagets operationella start i samband med den första nyemissionen i januari 2007 till i mars i år har Bolaget tagit kontroll över cirka hektar och har för närvarande mer än 500 anställda. Bolaget genomförde ytterligare två kapitalanskaffningar under 2007 och totalt inbringade de tre kapitalanskaffningarna cirka 862 miljoner kronor. Expansionen har följt en fastställd markförvärvsplan, vilken inneburit att Bolaget under 2007 tagit kontroll över och förvärvat, direkt eller indirekt, jordbruksmark i fyra regioner i Ryssland, Voronezh, Volgograd, Tambov och Lipetsk. I början av 2008 har Bolaget även förvärvat jordbruksmark i ytterligare två regioner, Kursk och Kurgan. Per den 31 de - cember 2007 hade Bolaget cirka hektar under kontroll och av dem hade man, direkt eller indirekt, äganderätt till cirka hektar. Bolaget har under året också etablerat kontor i Volgograd, Voronezh och Tyumen samt rekryterat nyckelpersoner till ledande befattningar. ORGANISATION Bolaget har genom ett managementavtal tillgång till ACM som investeringsrådgivare för att verkställa Bolagets investeringsstrategi. ACM tillhandahåller förslag och rekommendationer rörande investeringar och andra väsentliga frågor samt verkställer Alpcot Agros investeringsbeslut. (För vidare information om managementavtalet och ACMs huvudsakliga arbetsuppgifter, se sidorna 29 och 58.) Arbetsfördelningen är sådan att Alpcot Agros ledning har som huvudfokus att utveckla organisationen samt jordbruksverksamheten och ACM fokuserar framförallt på landförvärvsprocessen, rekrytering av nyckelpersonal samt övergripande strategifrågor. Alpcot Agro har sitt huvudkontor i Stockholm där ledningsgruppen i form av den verkställande direktören, ekonomichefen samt chefsagronomen är placerade. Ledningsgruppen styr organisationen genom det ryska managementbolaget som i sin tur styr de lokala gårdarna. Bolaget är idag operationellt indelat i sex regioner, Voronezh, Volgograd, Tambov, Lipetsk, Kursk och Kurgan. På gårdsnivå är verksamheten indelad i två delar, en administrativ del som leds av gårdschefen och en växtodlingsdel som utgörs av den lokala agronomen och gårdens traktorteam. Ett traktorteam består av två förare med ansvar för en traktor och tillhörande utrustning. INVESTERINGSSTRATEGI Alpcot Agros expansion leds av Alpcot Agros investeringsrådgivare, ACM. ACM leder arbetet med att registrera arrenden och parallellt förvärva den jordbruksmark som Alpcot Agro brukar. Investeringsmöjligheter utvärderas utifrån nedan angivna kriterier med målsättningen att bygga ett effektivt jordbruksbolag: Jordmån och nederbörd Storlek på fokusområdet Närhet till tätort Närhet och tillgång till infrastruktur Geografisk diversifiering Geografisk utbredning Relationer till lokalpolitiker Alpcot Agros målsättning är att kontrollera cirka hektar åkermark i Ryssland vid slutet av Alpcot Agro Årsredovisning 2007

5 Alpcot Agro i korthet OPERATIONELL STRATEGI Alpcot Agros operationella strategi syftar till att bedriva ett effektivt konventionellt jordbruk enligt västerländsk modell. Bolagets värdekedja består av tre delar: växtodling, lagring och försäljning. Växtodling Efter förvärv av jordbruksmark bryter Bolaget vid behov träda, varefter arbetsinsatserna inriktas på att öka avkastningen. Detta sker genom en ökad användning av moderna maskiner och utrustning samt genom att tillämpa modern västerländsk jordbruksteknik. Brytande av träda. Marken som förvärvas av Alpcot Agro ligger ofta i träda. För att bryta trädan har Alpcot Agro valt att arbeta med så kallad plöjningsfri teknik som är mindre arbetskrävande och kostsam jämfört med traditionella ryska metoder. Bolaget använder sig vidare av ett flertal olika tekniker för att återställa och preparera åkermarken för sådd. Ökning av avkastningen. När marken tagits i bruk ligger fokus på att maximera produktiviteten. Alpcot Agro arbetar enligt en enkel princip som syftar till att maximera det ekonomiska resultatet utifrån de naturliga begränsningar som bestäms av växtföljden. Handelsgödsel och växtskyddsmedel används i enlighet med fastlagd växtodlingsplan kombinerat med fältbesök för att anpassa insats efter behov under odlings säsongen. Maskiner och utrustning. Alpcot Agro planerar att på sikt använda sig av i huvudsak västerländsk jordbruksutrustning med begränsat inslag av rysk utrustning när detta är ekonomiskt motiverat. Under 2007 och våren 2008 investerade Bolaget cirka 240 miljoner kronor i ny utrustning och bolagets maskinpark är idag väl dimensionerad för att hantera både vårsådden och skördearbetet samt huvudparten av den planerade höstsådden om hektar Lagring av spannmål Egen lagringskapacitet är en viktig del i Alpcot Agros värdekedja eftersom det möjliggör för Bolaget att maximera försäljningsintäkten. Bolaget kan exempelvis välja att sälja sin skörd under vintern när priserna säsongsässigt brukar ligga högre än under själva skördeperioden. Försäljning Bolaget kommer starta en egen central försäljningsorganisation och ser en potential i att effektivisera och optimera sin försäljning. Under året har Bolaget sålt spannmål till lokala och nationella spannmålsuppköpare i huvudsak till så kallad spotpris men Bolaget utvärderar möjligheter att sälja delar av framtida skördar på termin, till exempel genom att handla i den terminshandel som öppnats i Moskva. Årsredovisning 2007 Alpcot Agro

6 VD-ord Jag tillträdde den 1 februari 2007 som VD för Alpcot Agro. Året som gått har varit både intensivt och spännande. Det har även varit fullt av starka kontraster. Från att ena dagen träffa finansiella investerare i Europas storstäder till att nästa dag vara ute på den ryska landsbygden och möta kolchosarbetare. Av allt som genomförts och hänt under året minns jag speciellt två tillfällen som gjort ett särskilt intryck på mig. Det ena var när jag för första gången såg alla dessa enorma åkerfält och insåg den outnyttjade potentialen i svartjorden endast tre timmars flygresa från München. Det andra tillfället var i september vid inspektion av Bolagets höstsådd om mer än hektar. Så långt ögat kunde se växte en grön matta av höstvete och höstråg som precis hade börjat komma upp ur marken på välpreparerade och jämna fält. Detta fick mig att tänka tillbaka på hur en del av dessa åkerfält sett ut i träda bara månader tidigare, ojämna och ogräsbevuxna. En nyckel till framgång har varit arbetsfördelningen mellan Bolaget och Investeringsrådgivaren, ACM. Investeringsrådgivaren har med sin långa erfarenhet av verksamhet i Ryssland etablerat goda relationer med den lokala administrationen i de olika regionerna, vilket möjliggjort en snabb markförvärvstakt samtidigt som Bolaget har kunnat fokusera på den operationella delen av verksamheten. I början av året gick mycket av min tid åt till att etablera Bolaget, öppna lokala kontor och implementera den legala strukturen samt administrativa rutiner. Jag genomförde även ett antal resor i Ryssland tillsammans med Investeringsrådgivaren för att utvärdera flera investeringsmöjligheter. I takt med att Bolaget har förvärvat mark har mitt fokus på jordbruksverksamheten ökat och mer tid spenderats på att implementera och utveckla Bolagets operationella jordbruksstrategi. Bolaget bestämde tidigt att tillämpa en plöjningsfri jordbruksstrategi. Den plöjningsfria strategin innebär främst färre körningar i fält, vilket sparar diesel och arbetskraft. Jag menar att den plöjningsfria strategin också är speciellt lämpad för svartjorden då den bland annat bevarar markfukt och skapar god markstruktur, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för en stark utveckling av grödan. Under sommaren höll vi utbildning i fält med agronomer och traktorförare på nyförvärvade gårdar. Utbildningen syftade till att lära ut och påvisa fördelarna med den plöjningsfria tekniken jämfört med det traditionella ryska sättet att bruka jorden. Det ingick även lektioner i praktiskt handhavande av den nyinköpta västerländska utrustningen. Sommarens arbete fokuserade på att bryta träda, hantera ogrästryck och förbereda fälten för höstsådden. Jag genomförde med våra regionchefer ett stort antal fältinventeringar tillsammans med de lokala kolchosdirektörerna och gårdsagronomerna. Vi analyserade och diskuterade olika problem i fält och bestämde vilka insatser som skulle göras beroende på bland annat ogrästryck. Uppföljning av fattade beslut ägde rum regelbundet i fält senare under året. I skrivande stund pågår vårsådd på cirka hektar. De viktigaste grödorna är korn, vete, solrosor och majs. Under vintern har Bolaget investerat ytterligare i ny västerländsk maskinpark och utbildat och certifierat drygt 120 anställda i den nya jordbrukstekniken och utrustningen. Bolagets nuvarande maskinkapacitet är i huvudsak dimensionerad för att klara den nu planerade höstsådden 2008 om cirka hektar. En strategiskt viktig del i Bolagets värdekedja är att säkerställa adekvat lagringskapacitet inför sommarens och höstens skörd. Bolaget driver därför flera parallella projekt för att skaffa egen lagringskapacitet. Bolagets målsättning är att vid slutet av 2008 ha hektar under kontroll och äga direkt eller indirekt hektar i Ryssland. För att kunna växa i denna takt med bibehållen kontroll kommer fokus under året ligga på att förstärka Bolagets olika ledningsfunktioner samt utveckla rapporterings- och kostnadskontrollrutiner. I vår expansionsplan ingår även att notera Bolagets aktie på en etablerad handelsplats. Vår målsättning är att lista Bolagets aktie på First North under andra halvåret 2008 och ambitionen är att ansöka om listning på OMX Nordiska Börs Stockholm i slutet av Jag ser med tillförsikt fram emot kommande år och hoppas att vi med skicklighet, hårt arbete och vädret på vår sida kommer att ha många goda skördar framför oss. Carl Aschan Verkställande direktör Alpcot Agro Årsredovisning 2007

7 Övre bilden: VD Carl Aschan presenterar Bolagets nya teknik för borgmästaren i en kommun Nedre bilden: Höstsådd 2007 Årsredovisning 2007 Alpcot Agro

8 Övre bilden: 210 hektar höstvete i Volgograd Nedre bilden: Några av de nya traktorerna i Volgograd Alpcot Agro Årsredovisning 2007

9 Omvärld och marknad GLOBALA FÖRUTSÄTTNINGAR De globala förutsättningarna för jordbruk är för närvarande mycket goda. Befolkningstillväxten i världen, ett ökande ekonomiskt välstånd, förändrade dieter samt efterfrågan från biobränslesektorn har medfört att marknaderna för flera jordbruksprodukter har gått från att vara utbudsstyrda till att vara efterfrågestyrda. Produktionen av jordbruksprodukter kommer givetvis att öka framöver som en direkt konsekvens av de högre prisnivåerna, men generellt sett förefaller flera av de positiva trenderna att hålla i sig. Klimatförändringar kan också påverka produktionen av jordbruksprodukter i framtiden, även om det är mycket oklart hur detta kommer påverka den totala produktionen. Befolkningstillväxt Idag finns det runt 6,8 miljarder människor i världen och denna siffra förväntas växa med i genomsnitt 1,1 procent per år de närmaste tio åren. FN förutspår att världens befolkning når 9,2 miljarder år 2050, en ökning på 35 procent från dagens nivå. Befolkningstillväxten beräknas vara starkast i utvecklingsländerna, framför allt i Afrika, Latinamerika och delar av Mellanöstern och Asien medan OSSstaterna förväntas ha en i princip konstant befolkningsmängd de närmaste tio åren. förväntas spela en allt större roll i världsekonomin. Dessa länder växer mycket snabbt och enligt investmentbanken Goldman Sachs kan de inom mindre än 40 år tillsammans ha en större ekonomi än G6- länderna 1) tillsammans. Av dagens G6-länder kanske bara USA och Japan kvarstår bland världens sex största ekonomier år Ändrade matvanor I takt med att människor får det bättre så förändras deras dieter och framför allt sker ett skifte mot matvaror med högre kalori- och proteininnehåll, exempelvis kött. Befolkningstillväxten och den ökande ekonomiska välfärden leder alltså till en ökad köttkonsumtion. Köttkonsumtionen per capita i Kina och Ryssland förväntas enligt FAPRI öka med 2,9 procent respektive 2,7 procent per år mellan åren 2003 och I utvecklade länder som USA och EU växer köttkonsumtionen betydligt långsammare (0,3 procent respektive 0,1 procent för motsvarande period). Köttproduktion kräver stora mängder spannmål som foder. Enligt FAO krävs det 3 kilo spannmål för produktion av ett kilo kyckling, 4 kilo spannmål för ett kilo fläskkött och 8 kilo spannmål för ett kilo nötkött. En ökad köttkonsumtion fungerar således som en multiplikator för efterfrågan på spannmål. Ekonomiskt välstånd Världsekonomin växer starkt och enligt IMF kommer världens bruttonationalprodukt att öka med i snitt 4,5 procent per år mellan 2008 och Tillväxten kommer framför allt från världens utvecklingsländer och särskilt från de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) som Nya energikällor Som en följd av de stigande oljepriserna har intresset för biobränslen ökat. Biobränslen används som en ersättning för fossila bränslen som bensin och delas in i två kategorier: bioetanol (baserat på vete, majs, sockerrör eller sockerbetor) och bio diesel (deriverat från raps-, palm- eller sojaolja). Köttkonsumtion per capita, kg ) Årlig tillväxt Brasilien 76,8 78,1 82,9 84,7 85,5 86,2 87,2 88,1 2,0% Indien 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,3 3,3 3,4 2,4% Kina 49,0 50,5 53,0 55,5 56,4 57,5 58,5 59,7 2,9% Ryssland 44,9 44,0 49,9 50,6 51,6 52,4 53,2 53,9 2,7% Ukraina 26,2 33,7 31,9 32,9 34,6 35,7 36,8 37,8 5,4% EU 81,2 80,4 80,3 80,9 80,8 81,1 81,5 81,7 0,1% USA 115,3 117,2 116,8 117,3 117,0 117,2 117,2 117,3 0,3% Källa: FAPRI 1) USA, Storbritannien, Tyskland, Japan, Frankrike och Italien. 2) Geometriskt genomsnitt av tillväxten mellan åren 2003 och Årsredovisning 2007 Alpcot Agro

10 Omvärld och marknad Konsumtionen av biobränslen har ökat markant och oecd uppskattar att användningen i Europa kommer att växa med 170 procent mellan 2006 och Ett direktiv från EU uppställer som mål att andelen biobränsle i den totala transportbränslekonsumtionen ska vara 5,75 procent år 2010 och 10 procent år Utvecklingen är likartad i USA och enligt IFIF kan procent av USAs odlade majs komma att användas till produktion av bioetanol år RYSSLAND Ekonomisk tillväxt Den ekonomiska tillväxten i Ryssland uppgick till 8,1 procent under Tillväxten förväntas mattas något under 2008 och 2009 som en konsekvens av stramare globala kreditförhållanden, en starkare rubelkurs samt ökande import. Med fortsatt höga oljepriser förväntas den ryska ekonomin utvecklas starkt de närmaste åren, framförallt drivet av inhemsk konsumtion och investeringar. Ryssland har starka statsfinanser med ett överskott 2007 på motsvarande 5,4 procent av BNP, vilket är något lägre än 7,4 procent för Den ryska staten förväntas spendera en större del av överskottet under de kommande åren, vilket kommer att stimulera den ekonomiska tillväxten. Rysslands överskott i bytesbalansen 2007 uppgick till 76,1 miljarder dollar, vilket är 20 procent lägre än Under 2007 steg exporten med 16 procent, medan importen steg 37 procent, och trenden med minskande överskott i utrikeshandel förväntas fortsätta under 2008 och Penningpolitik Den ryska centralbankens målsättning har uppgivits vara att både bekämpa inflation och bibehålla det ryska näringslivets konkurrenskraft. Ryssland har en rörlig växelkurs, men ryska centralbanken intervenerar för att styra kursen i önskvärd riktning. Inflationstrycket har successivt ökat sedan 2007 beroende på höga energipriser, stora kapitalinflöden och en mindre återhållsam finanspolitik. Högre priser på mat och tjänster har också bidragit till att driva upp inflationen till 12,6 procent i Ryssland i februari 2008 på rullande 12-månaders basis. Inflation i Ryssland ,4 BNP tillväxt i Ryssland 40 36, ,00 20,2 18,6 15,1 12,0 11,7 10,9 9,0 11,9 11, P 15 Källa: Economist Intelligence Unit p 2009p BNP tillväxt Offentlig konsumtion Privat konsumtion Investeringar Källa: Economist Intelligence Unit Alpcot Agro Årsredovisning 2007

11 Omvärld och marknad Politik Ryssland har upplevt politisk stabilitet sedan Vladimir Putin valdes till president Dmitrij Medvedev erhöll 70 procent av rösterna i presidentvalet i mars 2008, och tillträder i maj i år som president. Kritik har framförts företrädesvis i väst mot maktkoncentrationen runt de styrande i Kreml samt mot hur exempelvis statlig TV utnyttjades partiskt för att gynna Medvedevs kandidatur. Så länge den ryska medelklassen är tillfreds med den ekonomiska utvecklingen och sitt nyvunna välstånd, förväntas den interna kritiken i Ryssland att vara begränsad. Den marknadsorienterade politiken förväntas fortsätta, med inslag av statlig intervention och kontroll av strategiska sektorer. Prognosöversikt i Ryssland (% om inte annat anges) p 2009p BNP-tillväxt 7,4 8,1 7,1 6,2 Arbetslöshet 7,2 6,2 6,7 6,6 Inflation ,9 11,5 9,5 Budgetsaldo (% av BNP) 7,4 5,4 2,5 1,4 Bytesbalans (miljarder USD) 94,5 76,1 80,8 50,8 Bytesbalans (% av BNP) 9,6 5,9 5,1 2,5 Växelkurs RUB:USD (31 december) 26,3 24,55 25,1 25,7 Källa: Economist Intelligence Unit Höstvete i Voronezh i början av oktober 2007 Årsredovisning 2007 Alpcot Agro

12 Övre bilden: Inspektion av höstvetet i Volgograd Nedre bilden: Påfyllning av handelsgödsel i en kombisåmaskin, vårbruket Alpcot Agro Årsredovisning 2007

13 Jordbruk i Ryssland INTRODUKTION Ryssland har cirka 125 miljoner hektar jordbruksmark, vilket motsvarar 7,3 procent av landets totala yta. Under sovjettiden var produktionen i Ryssland i hög grad beroende av kraftiga subventioner. Efter kommunismens fall tvingades de ryska jordbrukarna betala marknadspriser för insatsvaror som diesel och handelsgödsel, vilket minskade användningen dramatiskt. Som en följd sjönk produktionen och avkastningen kraftigt. Exempelvis minskade användningen av diesel och handelsgödsel 1990 från 20,0 respektive 11,1 miljoner ton till 5,0 respektive 1,4 miljoner ton år Efter tio års nedgång i ryskt jordbruk började sektorn uppvisa små tecken på återhämtning. Övergången till ett marknadsorienterat system medförde ett ekonomiskt ansvarstagande, något som innebar högre avkastning när jordbrukare försökte bibehålla produktionen samtidigt som de tog kostnaderna för insatsvaror i beaktande. Huvudskälet för återhämtningen i det ryska jordbruket är den växande rollen för privat jordbruk. Småskaliga familjegårdar och andra privata jordbrukare svarade för nära 59 procent av jordbruksproduktionen Jordbruksorganisationer, bestående huvudsakligen av transformerade sovchoser och kolchoser, kontrollerade nära tre fjärdedelar av jordbruksarealen, men producerade runt 41 procent av jordbruksproduktionen DEN RYSKA DJURHÅLLNINGEN Även djurhållningen kollapsade efter kommunismens fall, vilket gjort Ryssland till en stor nettoimportör av fläsk- och nötkött samt kyckling. Djurhållning, miljoner djur Källa: Rosstat Kor Slaktsvin och grisar Får och getter Den ryska regeringen har gjort återhämtningen i djurhållningen till en nationell prioritet som reflekteras i det nationella jordbruksprogrammet, vilket är ett av fem nationella program som finansieras genom den federala budgeten. Det nationella programmet ger privata initiativ inom djurhållning, företrädesvis mjölkproduktion, räntesubventioner, skatte lättnader och andra förmåner under en period av upp till åtta år. Årsredovisning 2007 Alpcot Agro 11

14 Jordbruk i Ryssland DEN RYSKA SPANNMÅLSPRODUKTIONEN Avkastningen för spannmål ligger avsevärt under avkastningsnivåerna i andra betydande spannmålsproducerande länder, men en markant återhämtning i avkastningen har kunnat registreras sedan Vidare finns det på lokal nivå tecken på betydligt högre avkastning i många ryska regioner där investeringar har genomförts och där modern jordbruksteknik tillämpas. Enligt jordbruksminister Alexej Gordejev är den officiella målsättningen att öka spannmålsproduktionen under 2008 till 85 miljoner ton, en ökning med 3,6 procent från 2007 och fram till 2012 är målet att öka produktionen till 100 miljoner ton. Gordejev förväntar sig att exporten under växtodlingsåret 2008/2009 skall uppgå till 15 miljoner ton, vilket är en liten ökning jämfört med innevarande växtodlingsår. Till 2010 är den ryska regeringens mål att öka spannmålsexporten till miljoner ton. Kraftigt stigande matpriser i Ryssland har tvingat den ryska regeringen till både prisstopp på vissa matvaror och exporttullar på spannmål. Den senare åtgärden har dämpat prisutvecklingen på spannmål i Ryssland, men bara temporärt och i begränsad utsträckning eftersom även den inhemska efterfrågan är stark. Exporttullarna som upphör den första juli 2008 uppgår till 40 procent (dock ej lägre än 105 euro per ton) för vete och rågvete, och 30 procent (dock ej lägre än 70 euro per ton) för korn. DEN RYSKA PRODUKTIONEN AV OLJEväxter Den ryska produktionen av oljeväxter domineras av solrosor. Produktionen av solrosor minskade med 1,1 miljoner ton till 5,7 miljoner ton 2007, främst beroende på att arealen för odling av solrosor minskade med 14 procent. Produktionen av sojabönor minskade 2007 med 19 procent till ton. Produktionen av raps ökade däremot med 21 procent till ton. Landets totala produktion av oljeväxter minskade till 7,0 miljoner ton 2007 från 8,2 miljoner ton föregående år. Den positiva trenden i produktionen sedan 2001 har därmed temporärt brutits. Nedgången i produktionen av oljeväxter har lett till prisnivåer för solrosor runt rubel per ton under våren 2008, vilket kan jämföras med priser runt rubel vid motsvarande tidpunkt föregående år. Sovekon bedömer att arealen för odling av solrosor kommer öka under 2008 i Rysslands södra regioner som svar på de mycket höga prisnivåerna. Tusen ton Historisk skörd och avkastning (Solrosor) Ton per hektar 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 Historisk skörd och avkastning (Spannmål) Miljoner ton Ton per hektar 2,5 2,0 1,5 2 0,4 1 0,2 0 0, Skörd Avkastning Källa : USDA Foreign Agricultural Service/Sovekon 60 1,0 40 0, , Skörd Avkastning Källa: Sovekon DEN RYSKA PRODUKTIONEN AV SOCKERBETOR Produktionen av sockerbetor ökade stadigt mellan 2000 och registrerades en rekordskörd på 30,9 miljoner ton sjönk produktionen till 28,8 miljoner ton, bland annat beroende på en lägre avkastning på 29 ton per hektar jämfört med 32 ton per hektar Ryska jordbrukare skyddas av importtullar på sockerrör. Ryssland kommer att minska arealen för odling av sockerbetor under 2008 med knappt 7 procent enligt analytiker från Ryska Sockerföreningen. 12 Alpcot Agro Årsredovisning 2007

15 Jordbruk i Ryssland Sockerbetor kommer att odlas på cirka hektar 2008, vilket är cirka hektar mindre än Minskningen beror på osäkerhet kring importen av råsocker till Ryssland under andra halvåret 2008 och prissättningen av sockerbetor under denna period. Dessutom har en kraftig ökning av kostnaden för handelsgödsel haft en återhållande inverkan på odling av sockerbetor. Enligt den Ryska Sockerföreningen kan kostnaderna för sockerbetesodling öka med 46 procent till följd av högre kostnader för handelsgödsel. Högre priser för spannmål och andra grödor har också medfört lägre produktion av sockerbetor. Historisk skörd och avkastning (Sockerbetor) Miljoner ton Ton per hektar Skörd Avkastning Källa: Sovekon DEN INHEMSKA SPANNMÅLSMARKNADEN Priser på jordbruksprodukter har generellt stigit mycket kraftigt på världsmarknaderna beroende på de faktorer som belyses under avsnittet Omvärld och marknad. Prisutveckling vete och majs Index januari 2005 mars 2005 februari 2005 april 2005 maj 2005 juni 2005 juli 2005 augusti 2005 september 2005 oktober 2005 november 2005 december 2005 januari 2006 februari 2006 mars 2006 april 2006 maj 2006 juni 2006 juli 2006 augusti 2006 september 2006 oktober 2006 november 2006 december 2006 januari 2007 februari 2007 mars 2007 april 2007 maj 2007 juni 2007 juli 2007 augusti 2007 september 2007 oktober 2007 november 2007 december 2007 januari 2008 februari 2008 mars 2008 april 2008 Fodervete (Chicago) Fodermajs (Chicago) Källa: Agronomics Världens vetelager har minskat till de lägsta nivåerna i modern tid, men det Londonbaserade International Grains Council räknar med att världens veteproduktion stiger från 604 miljoner ton jordbruksåret 2007/2008 till 646 miljoner ton 2008/2009. De höga vetepriserna har lett till att vete har konkurrerat ut andra grödor, exempelvis beräknas majsproduktionen minska med 20 miljoner ton till 748 miljoner ton 2008/2009. Generellt sett förväntas marknaderna för jordbruksprodukter att vara efterfrågestyrda även framöver, vilket bör medföra goda förutsättningar för höga spannmålspriser. De inhemska priserna för jordbruksprodukter i Ryssland är starkt korrelerade med världsmarknadspriserna. Generellt uppvisar priserna i Ryssland ett tydligare säsongsmönster, det vill säga med lägre Årsredovisning 2007 Alpcot Agro 13

16 Jordbruk i Ryssland Veteprisets utveckling USD/ton januari 2005 februari 2005 mars 2005 april 2005 maj 2005 juni 2005 juli 2005 augusti 2005 september 2005 oktober 2005 november 2005 december 2005 januari 2006 februari 2006 mars 2006 april 2006 maj 2006 juni 2006 juli 2006 augusti 2006 september 2006 oktober 2006 november 2006 december 2006 januari 2007 februari 2007 mars 2007 april 2007 maj 2007 juni 2007 juli 2007 augusti 2007 september 2007 oktober 2007 november 2007 december 2007 januari 2008 februari 2008 mars 2008 Kvarnvete Ryssland (FCA centrala regionen) Benchmark från Agronomics (veteklass B leverans Hamburg) Källa : Reuters, Agronomics priser under skördetiden och högre priser under vintermånaderna. En anledning till det utpräglade säsongsmönstret är att infrastrukturen i form av lagringskapacitet inte är lika utvecklad i Ryssland som i väst, vilket medför ett lokalt överutbud under skörde perioden. Vidare har inrättande av exporttullar på vissa grödor medfört att priserna lokalt i Ryssland ligger lägre än de internationella nivåerna. FINANSIERINGSMÖJLIGHETER Hypotekslån på mark har ännu inte introducerats i Ryssland, men bankerna godtar registrerade långtidsarrenden samt registrerad mark som en del av säkerheten vid beviljande av långa investeringskrediter. Den federala myndigheten i samarbete med de lokala myndigheterna erbjuder en rad stödåtgärder till jordbrukssektorn, däribland bidrag till försäkringspremier, stöd till utsädesodlare och djuruppfödare, samt räntebidrag till jordbruksföretag. Beroende på region utgår även stöd för handelsgödsel och växtskyddsmedel. För att kvalificera för dessa bidrag och stödåtgärder krävs att minst 70 procent av bolagets intäkter härrör från växtodling eller djuruppfödning. Räntebidrag utgår med 2/3 av styrräntan från den federala budgeten och under vissa omständigheter med 1/3 av styrräntan från de lokala budgetarna. De direkta bidragen varierar från region till region. WTO-MEDLEMSKAP Ett medlemskap i WTO uppges vara en explicit målsättning för den ryska regeringen. Generellt kommer ett sådant medlemskap innebära att importtullar måste sänkas samt att ryska exportörer får bättre tillgång till världsmarknaderna. De sektorer i Ryssland som idag skyddas av höga importtullar kommer att påverkas negativt, exempelvis köttproducenter och livsmedelsindustrin. Ryska exportörer av exempelvis spannmål kommer att påverkas positivt av ett medlemskap genom säkrare och en mer transparent tillgång till utländska marknader inom ramen för ett multilateralt regelbaserat system till skillnad från dagens situation där WTO-medlemmar fritt kan införa icke-tariffiära handelshinder mot rysk export. Medlemsförhandlingar pågår och inom jordbruksområdet rör den viktigaste frågeställningen storleken på de statliga subventionerna till jordbruket i Ryssland. Ryssland har begärt att jordbruksstödet skall uppgå till motsvarande 9,2 miljarder dollar. Ett ryskt medlemskap i WTO har försenats av en rad omständigheter, men ett av de allvarligaste hindren idag utgörs av de ryska exporttullarna på timmer som påverkar exempelvis den svenska och finska skogsindustrin negativt. 14 Alpcot Agro Årsredovisning 2007

17 Övre bilden: Bearbetar och förbereder fälten för höstsådden 2007 Nedre bilden: Inspektion och kvalitetssäkring av utförda åtgärder i fält Årsredovisning 2007 Alpcot Agro 15

18 Verksamhet Moskva Lipetsk Tambov Kiev Voronezh Volgograd km VERKSAMHETEN UNDER 2007 Alpcot Agro påbörjade sin verksamhet senvåren 2007 i Voronezh-regionen i Ryssland och Bolaget hade därför inte möjlighet att vårså några större arealer. Bolaget kunde med hjälp av ny inköpt modern utrustning att vårså hektar korn i egen regi, men huvuddelen av den areal Alpcot Agro skördade under hösten kom från gårdar Bolaget förvärvade fram till skördeperiodens inledning i slutet av juli Totalt tröskade Bolaget cirka hektar, varav i Voronezh och i Volgograd. Det gjordes således inget aktivt val av fördelningen mellan olika grödor 2007, utan resultatet är en konsekvens av förvärvsaktiviteten av gårdar fram till juli månad. Vete och korn var de dominerande grödorna, vilket framgår av tabellen på nästa sida. Avkastningen per hektar påverkades negativt av det torra vädret som rådde i Ryssland under sommaren. Bolagets gårdar i Tambov och Lipetsk förvärvades under senhösten 2007, varför endast mindre operationell verksamhet hann inledas under året. 16 Alpcot Agro Årsredovisning 2007

19 Verksamhet Gröda Hektar Ton/ha Skörd (ton) Voronezh Vete , Råg 960 0, Korn , Solrosor , Volgograd Vete , Solrosor 716 0, Bovete 499 0, Totalt Källa: Alpcot Agro Bolagets huvudfokus under sommaren 2007 var att bryta och förbereda så många hektar trädad åkermark som möjligt inför höstsådden. Alpcot Agro höstsådde med nyinköpta västerländska traktorer och såmaskiner cirka hektar, varav cirka hektar vete och cirka hektar råg. Fördelningen av höstsådden mellan olika regioner och mellan olika grödor framgår av tabellen nedan. I skrivande stund pågår vårbruk om drygt hektar. Bolaget planerar att under 2008 skörda cirka hektar. Hektar Höstvete Råg Vinterraps Totalt Voronezh Volgograd Lipetsk Totalt Källa: Alpcot Agro VERKSAMHETENS delar Bearbetning av jorden Brytande av träda Eftersom jordbruket i Ryssland varit eftersatt under många år, är delar av den mark som Alpcot Agro förvärvar i sådant skick att den måste bearbetas innan den kan brukas. Ofta är trädesarealerna både ojämna och bemängda med ogräs. Alpcot Agro har valt att arbeta med så kallad plöjningsfri teknik. Den innebär att Bolaget inte använder sig av plog utan av olika typer av kultivatorer för att förbereda fälten inför sådd. Endast undantagsvis vid särskilt packnings- och strukturskadade fält tillämpas djupbearbetning. Den förvärvade arealen har ofta legat i träda ett flertal år, vilket naturligt har återskapat en god markstruktur. Detta minskar behovet av djupbearbetning som är arbets krävande och kostsamt. En annan mycket viktig åtgärd för att förhindra uppkomsten av packnings- och strukturskador är ett förbud mot körning i fält med däck som har högt lufttryck. Beroende på trädans karaktär tillämpar Bolaget olika strategier för att återställa och preparera åkermarken för nästkommande såperiod. För att så kostnadseffektivt som möjligt förbereda en trädad åker inför sådd utvärderas trädan gemensamt av västerländsk expertis och de lokala agronomerna innan beslut om maskininsats fattas. Utöver sedvanlig ogräsbekämpning genom besprutning bearbetas trädan olika djupt beroende på typ av ogräs och markstruktur. Vid långtidsträda använder Bolaget en tallrikskultivatorer för att effektivt skära ned ogräset samt skära sönder underliggande rotsystem. En tallrikskultivator används med fördel på träda som blivit vildvuxen. Efter bearbetning utjämnas och återpackas såbädden på fältet med en lättare harv. Vid korttidsträda använder Bolaget en så kallad TopDown-kultivator som kan bearbeta fältet på mellan 8 och 25 centimeters djup, förbereda såbädden samt återpacka jorden. Normalt räcker det men en till två körningar i fält för att åkern skall vara preparerad med denna ansats. För att Bolaget ska nå fullt kapacitetsutnyttjande på samtliga maskiner i fält är det strategiskt viktigt med jämna fält. Jämna fält möjliggör ökad produktivitet, exempelvis kan jordbruksmaskiner hålla högre fart med mindre risk för skador på maskiner och utrustning. Utjämning säkrar också en enhetligare uppkomst av grödan efter sådd, vilket ger en jämnare mognad inför skörd och således en effektivare tröskning. Ökning av avkastningen När marken tagits i bruk ligger fokus på att maximera avkastningen. Detta sker genom att säkerställa att växtnäringsstatus upprätthålls och att ogräs bekämpas i växande gröda. Gödning och ogräsbekämpning sker löpande i enlighet med fastlagd växtodlingsplan kombinerat med fältbesök för att anpassa insats efter behov under odlingssäsongen. Årsredovisning 2007 Alpcot Agro 17

20 Verksamhet En löpande uppföljning och anpassning av fastlagd växtodlingsplan är viktig då gödning och ogräsbekämpning är relativt kostnadskrävande moment. Bolaget arbetar efter en princip som syftar till att maximera det ekonomiska resultatet utifrån de naturliga begränsningar som bestäms av växtföljden och genomför löpande utvärderingar för att optimera användningen av handelsgödsel på den brukande marken. Maskiner och utrustning Alpcot Agro planerar att på sikt använda sig av i huvudsak västerländsk jordbruksutrustning med begränsade inslag av rysk utrustning när detta är ekonomiskt motiverat. I samband med markköp övertas ofta rysk utrustning, men huvudparten av de ryska jordbruksmaskinerna kan inte effektivt användas för fältarbete. Undantaget är mindre traktorer, sprutor och spridare samt supportfordon för vägtransporter som lastbilar och tankbilar. Dessa typer av utrustning och maskiner är ofta fullt användbara och kommer att nyttjas hela sin livslängd. Alpcot Agro har under 2007 och våren 2008 gjort betydande investeringar i ny västerländsk utrustning motsvarande cirka 240 miljoner kronor. Bolaget äger efter leverans 48 nya John Deere-traktorer, 31 Rapid-, Seedhawk- och Optima-såmaskiner anpassade till Bolagets växodlingsplan, 20 TopDown- och Carrierkultivatorer för att återställa träda och förbereda såbädd, 15 sprutor, bland annat Kvarneland och Lemken, samt 17 spridare, bland annat Rau och Bogballe för växtskyddsinsatser och handelsgödsel. Bolaget har också investerat i 20 nya Claas-tröskor samt i samband med förvärv av gårdar övertagit åtta begagnade väster ländska tröskor av god kvalitet.tio fältvagnar har också köpts in för att komplettera logistikkedjan i fält i samband med tröskning. Slutligen har Bolaget också köpt in 20 nya Kamaz-lastbilar. Bolagets maskinpark är därmed väl dimensionerad för att hantera både vårsådden och skördearbetet samt huvudparten av den planerade höstsådden om hektar Principen vid förvärv av ny utrustning är att använda sig av ett begränsat antal modeller och fabrikat från ett fåtal leverantörer. Dels leder koncentrerade inköp till lägre styckpriser för utrustningen, dels underlättas utbildning av traktor- och tröskförare. Slutligen underlättas reparationer och hanteringen av reservdelar. Samtliga nya traktorer och lastbilar har utrustats med GPS och SIM-system. Systemet positionsanger respektive fordon samt mäter fordonets diesel förbruk ning och antalet timmar fordonet är i rörelse. Maskinernas aktiviteter följs upp centralt, vilket minskar behovet av fysisk övervakning i fält. Lagring av spannmål Det är inte ovanligt att spannmålspriserna i Ryssland är utsatta för kraftiga variationer under året. Exempelvis steg det inhemska priset på vete från cirka rubel per ton i augusti 2007 till rubel per ton i mars Detta illustrerar vikten av att ha lagringskapacitet som en integrerad del av jordbruksverksamheten. Egen lagringskapacitet är en viktig del i Alpcot Agros värdekedja. Vidare måste Bolaget kunna torka, lagra, rensa och behandla eget utsäde inför nästkommande såperiod. Alpcot Agro avser att använda sig av fyra olika typer av lagring: Planlager är den enklaste formen av lager och används ofta som mellanlager under skördeperioden. Användning av planlager kan förlängas till tidig höst under förutsättning att spannmålet inte har för hög vattenhalt. Lufttät lagring kommer att användas för medeltill långtidslagring. Ryska siloanläggningar med egen torkkapacitet samt järnvägsanslutning för både ut- och inskeppning av spannmål och insatsvaror. Nybyggda silos enligt västerländsk standard med egen torkkapacitet för den mest värdefulla skörden och eget utsäde. Bolaget arbetar löpande med att expandera sin lagringskapacitet i takt med att den brukade arealen ökar. På sikt förväntas Bolagets spannmålslager vara uppbyggt så att kapaciteten huvudsakligen utgörs av ryska eller nybyggda siloanläggningar och enbart endast i begränsad utsträckning av planlager. Försäljning Det är Bolagets ambition att starta en egen central försäljningsorganisation eftersom det finns en stor potential i att effektivisera och optimera Bolagets försäljning. Tillgången på lagringskapacitet möjliggör för Bolaget att minimera volatiliteten i intäkterna. 18 Alpcot Agro Årsredovisning 2007

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2012-07-12 Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen Världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter väntas den kommande tioårsperioden

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2016

Priser på jordbruksprodukter november 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-11-30 Priser på jordbruksprodukter ember 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Alpcot Agro är ett svenskt publikt aktiebolag som grundades av Alpcot Capital Management Ltd Bolagets målsättning är att generera en attraktiv

Alpcot Agro är ett svenskt publikt aktiebolag som grundades av Alpcot Capital Management Ltd Bolagets målsättning är att generera en attraktiv Halvårsrapport 2008 Alpcot Agro är ett svenskt publikt aktiebolag som grundades av Alpcot Capital Management Ltd. 2006. Bolagets målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital

Läs mer

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60 Bibliografiska uppgifter för Framtida utveckling av priser på produkter och produktionsmedel Författare Jonsson B. Utgivningsår 7 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Läs mer

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-07-04 Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna 2016-2025 Utbudet matchar efterfrågan för de flesta råvarorna vilket ger en blygsam prisutveckling

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Johan Andersson Divisionschef, Lantmännen Lantbruk Lantmännens strategi och portföljstruktur utgår från uppdraget bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar (affärspartner)

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:2

Policy Brief Nummer 2013:2 Policy Brief Nummer 2013:2 Drivmedel från jordbruket effekter av EU:s krav Enligt EU-direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor ska varje medlemsland ha ökat sin konsumtion av förnybara

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Rapport 2003:21 Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Statistikenheten 2003-10-30 Referens Marianne

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2015

Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-03-31 Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Avräkningspriserna på nötkött både i och ligger på en relativt hög nivå. Under 2014 ökade andelen svenskt nötkött

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-01 Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2015

Priser på jordbruksprodukter november 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Översikten i sammandrag

Översikten i sammandrag OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Swedish OECD-FAO:s jordbruksöversikt 2009 Sammanfattning på svenska Översikten i sammandrag De makroekonomiska villkor som bildar underlaget för den här halvtidsrapporten

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2013-03-28 Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Äggpriser i Sverige och EU Det svenska partipriset för ägg låg under vecka 11 på 223,40 euro/100 kg, vilket var

Läs mer

Utvärdering av region Östra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar tom 2013

Utvärdering av region Östra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar tom 2013 kg N-överskott per ha Utvärdering av region Östra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar tom 13 Områdets karaktär Inom detta område, som omfattar Kristianstads och Bromölla kommuner, finns

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2017

Priser på jordbruksprodukter februari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-02-28 Priser på jordbruksprodukter ruari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Höga livsmedelspriser

Höga livsmedelspriser Tillstånd och Trender KTH den 3 december 2008 Höga livsmedelspriser hoteller möjlighetför världensfattiga Christina Engfeldt Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s livsmedels och jordbruksorganisation,

Läs mer

Täckdikning en viktig och lönsam investering

Täckdikning en viktig och lönsam investering Täckdikning en viktig och lönsam investering Jordbrukaredag 2013 Zivko Rasic Simon Månsson Varför dränera åkrarna? Dåliga brukningsförhållanden TID Ojämn upptorkning, surhålorna torkas upp senare Sämre

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Driftsekonomisk analys, ett instrument för framtida beslut

Driftsekonomisk analys, ett instrument för framtida beslut Driftsekonomisk analys, ett instrument för framtida beslut Foto: Bildarkivet i Klågerup Av Niklas Bergman, VäxtRådgruppen Vad är jag bra och dålig på i jämförelse med andra växtodlare? Genom att vara med

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2016

Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-01-28 Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i, men även i. Priset i var hela 23 procent högre

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Dränering Från missväxt till tillväxt

Dränering Från missväxt till tillväxt Dränering Från missväxt till tillväxt En dränerad jord ger mer Det främsta målet med dränering av jordbruksmark i Sverige är att leda bort ett överskott av vatten. Med en väldränerad jord ökar möjligheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv

Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv Annelie Moldin, Lantmännen R&D 2017-05-19 Lantmännen agerar på en global marknad, med basen i norra Europa Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 Konkurrensen om arbetskraften i Baltikum hårdnar Arbetskraftskostnaderna i Estland och Lettland ökar snabbast av de nya EU-länderna. Sedan 2001 har den genomsnittliga

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2017

Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-01-31 Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Året i korthet. I april 2011 slutförde Bolaget en företrädesrättsemission som tillförde 322 miljoner SEK före emissionskostnader.

Året i korthet. I april 2011 slutförde Bolaget en företrädesrättsemission som tillförde 322 miljoner SEK före emissionskostnader. Årsredovisning 2010 Året i korthet Verksamheten NN Den sammanlagda skörden för Alpcot Agro under 2010 uppgick till cirka 98 900 ton i Ryssland och cirka 10 900 ton i Ukraina, exklusive fodergrödor. Den

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Nya aktörer på världsmarknaden

Nya aktörer på världsmarknaden Nya aktörer på världsmarknaden Global marknadsöversikt för jordbruksprodukter en kortversion Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina Länderna är idag stora producenter inom livsmedelsproduktionen

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Täckningsbidragkalkyler -begrepp och modeller Krister Hildén, NSL TÄCKNINGSBIDRAGSKALKYLENS UPPBYGGNAD INTÄKTER - RÖRLIGA KOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG A - ARBETSKOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG B - MASKINKOSTNADER

Läs mer

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda,

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Årsstämma 2008 Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Fjärde året i rad med förbättrat rörelseresultat Under 2007 höjde styrelsen för Alfa Laval målet för rörelsemarginalen (EBITA) till 15 procent

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Konkurrens mellan matoch energiproduktion

Konkurrens mellan matoch energiproduktion Konkurrens mellan matoch energiproduktion Presentation vid Nonnendagen Skara, 12 September 2008 Erik Fahlbeck, prodekan, SLU erik.fahlbeck@ekon.slu.se, tel: 018-672228 Mat vs biobränsle Inledning Globala

Läs mer

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Omläggning till Ekologisk växtodling Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Marknaden ekospannmål 2007 uppdelning av 150 000 ton 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Livsmedel Export

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2016

Priser på jordbruksprodukter april 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet.

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. MULLSJÖ KOMMUN 63 LEVANDE LANDSBYGD På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. HUR SER DET UT? Jordbruk, skogsbruk Antalet

Läs mer

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skåne är Sveriges kornbod. Här finns landets bästa jordbruksmark. Här odlas också 70 procent av Sveriges grönsaker, frukt och bär.

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling Marknadsinformation Rikard Korkman, () 27.1. 2011 Veteprognosens utveckling, milj.ton, källa:igc 700 600 500 400 300 Produktion Konsumtion Lager 200 100 0

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Är Sverige konkurrenskraftigt inom eko? -helikopterperspektivet. Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult

Är Sverige konkurrenskraftigt inom eko? -helikopterperspektivet. Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult Är Sverige konkurrenskraftigt inom eko? -helikopterperspektivet Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult www.lovanggruppen.se Lovanggruppen Lovang Lantbrukskonsult AB Startades 1981 av Torbjörn Lovang Ulrik

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

Lägre priser på världsmarknaden framöver

Lägre priser på världsmarknaden framöver På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-07-11 Lägre priser på världsmarknaden framöver Priserna på världsmarknaden ser ut att utvecklas ganska svagt de kommande tio åren. Om man räknar bort

Läs mer

Hur mycket vatten behöver vi till växtodling?

Hur mycket vatten behöver vi till växtodling? Bevattning i världen Bevattning i Sverige Hur mycket vatten behöver vi till växtodling? Abraham Joel SLU, Institution för mark och miljö Abraham.Joel@slu.se SLU Global Temaledare för klimatanpassning och

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Mat eller Motor - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1. Vi kan producera mat till 10 miljarder

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

SPANNMÅLSMARKNADEN. mest. För tillfället ärde. väderleksfenomenen somär. Skörde- och balansuppföljning. Finland av marknaden

SPANNMÅLSMARKNADEN. mest. För tillfället ärde. väderleksfenomenen somär. Skörde- och balansuppföljning. Finland av marknaden SPANNMÅLSMARKNADEN SKÖRDEÅRET 2015-2016 Hankkija Oy, Tarmo Kajander 1 SPANNMÅLSMARKNADEN Ute i världen ochi Europa För tillfället ärde väderleksfenomenen somär mest uppföljda på olika delar i världen Skörde-

Läs mer

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Dagens anförande Lantmännen en jättekoncern och störst på bioenergi

Läs mer

Utvärdering av region Nordvästra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar t.o.m

Utvärdering av region Nordvästra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar t.o.m Utvärdering av region Nordvästra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar t.o.m. 2013. Områdets karaktär Inom detta område, som omfattar Båstads, Klippans, Åstorps Perstorps, Örkelljunga,

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 215 - juni 216 Resultat före skatt: -1138 tkr. Resultat per aktie före skatt: -,33 kr. April 215 - juli 215 Resultat före skatt: -621 tkr. Resultat per

Läs mer

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla?

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? Lars Medin Agenda: Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? -2- Marknad Vete Sammanfattning 2006 Utbudsöverskott

Läs mer

EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag

EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag Författare Markus Oskarsson, Svensk Mjölk (markus.oskarsson@svenskmjolk.se) Steffi Wille, European Dairy Farmers (steffi.wille@vti.bund.de)

Läs mer