Svensk kod för bolagsstyrning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk kod för bolagsstyrning"

Transkript

1 Danijela Rendic Sandra Malmkvist Svensk kod för bolagsstyrning Har den påverkat externrevisorns arbete och arvode? Swedish code of Corporate Governance -Has it affected the external auditor s work and fees? Företagsekonomi C-uppsats Termin: VT 2011 Handledare: Tony Edman

2

3

4 Förord Vi vill börja med att tacka vår handledare Tony Edman för alla goda råd och tips under uppsatsskrivandet. Vi vill också rikta ett stort tack till alla respondenter som ställt upp på intervjuer och därmed lagt ner dyrbar tid samt bidragit med sin kunskap och erfarenhet. Utan respondenterna hade uppsatsen inte blivit genomförbar. Karlstad universitet, juni 2011 Danijela Rendic Sandra Malmkvist

5 Sammanfattning Revisorsyrket har ständigt förändrats till följd av nya lagar och regler som tillkommit. Redovisningsskandalerna skakade om samhället och förtroendet för redovisning och revision behövde återuppbyggas. USA:s svar var ett nytt redovisningsregelverk, Sarbanes-Oxley Act (SOX). I Sverige infördes den svenska koden för bolagsstyrning som kan ses som Sveriges motsvarighet till USA:s SOX. Tidigare forskning visar att externrevisorns arbete har utökats i USA i och med införandet av SOX och att det i sin tur har lett till en arvodeshöjning. Syftet med uppsatsen är att undersöka om förändringen av revisionen och arvodesförändringen även skett i Sverige efter införandet av den svenska koden för bolagsstyrning. I undersökningen framkom det att den största förändringen för revisorns arbete, i och med kodens införande, är att revisorn ska granska och uttala sig om bolagsstyrningsrapporten. En annan förändring som framkom i fallstudien är att kommunikationen med revisionsutskott, internrevisor samt styrelse ökat. Den arvodeshöjning som skett efter införandet av SOX i USA har inte kunnat ses i Sverige efter införandet av den svenska koden för bolagsstyrning.

6 Abstract The auditor s profession has been constantly changing due to new laws and regulations. Accounting scandals shook the community and the confidence in the accounting and auditing needed to be rebuilt. The U.S. response to the problem was a new accounting regulation, Sarbanes-Oxley Act (SOX). Sweden, like the U.S. was characterized by scandals. The implementation of the Swedish Code can be seen as Sweden s equivalent of the U.S. SOX. Previous research shows that the auditor s work has expanded in the U.S. after the introduction of SOX, and that in turn has led to a fee increase. The purpose of this paper is to investigate whether the change in auditor s work and the increase of audit fees in the U.S. after the introduction of SOX also can be seen in Sweden after the introduction of the Swedish Code of Corporate Governance The study showed that the biggest change for the auditor s work after the Code s introduction is that the auditor shall review and comment on the Corporate Governance Report. Another change that emerged in the case study is that communication with the audit committee, internal auditor and the board has increased. The fee increase that occurred after the introduction of SOX in the U.S. has not been seen in Sweden after the introduction of the Swedish Code of Corporate Governance.

7 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Internationalisering Redovisnings- och revisionsskandaler Problemdiskussion Syfte Sarbanes-Oxley Act och den svenska koden för bolagsstyrning Sarbanes-Oxley Act Svensk kod för bolagsstyrning Följ eller förklara Revisionsutskott Intern kontroll Bolagsstyrningsrapport Bolagsuppställning Metod Val av metod Datainsamlingsmetod Urvalsprocess Analysmetod Trovärdighet Referensram Forskning från USA Agentteorin Revisionens historik Revisionens uppgift Revisorns roll/arbete Pålitlighet på den interna revisorns arbete Rådgivning Sammanfattning Empiri Revisor A Revisor B Revisor C Revisor D Revisor E Analys Slutsats Förslag på vidare forskning Referenslista Bilaga 1

8 Förkortningar ABL BFL EG EU FAR IFAC RevL RN SOU SOX VD ÅRL Aktiebolagslagen Bokföringslagen Europeiska Gemenskapen Europeiska Unionen Föreningen för Auktoriserade Revisorer International Federation of Accountants Revisionslagen Revisorsnämnd Statens Offentliga Utredningar Sarbanes-Oxley Act Verkställande Direktör Årsredovisningslagen

9 1. Inledning Inledningsvis beskrivs revisorsyrkets uppkomst och dess förändringar. Revisorsyrket förändras ständigt till följd av att nya lagar och regler tillkommer. Redovisningsskandaler runt om i världen har i sin tur medfört högre krav på bolagen och den finansiella redovisningen, därmed infördes i Sverige den svenska koden för bolagsstyrning Bakgrund Revision kan skådas långt bak i tiden, redan på 1500-talets slut fanns det revisorsorganisationer i Venedig. Yrket revision är inte något nytt fenomen, yrket har sina rötter i 1800-talets Skottland och England (Wallerstedt 2005). I Sverige påträffas de första spåren av revision på 1600-talet, då revision utfördes på de svenska handelskompanierna. Det var dock inte förrän vid 1800-talets slut som människan i Sverige började arbeta med revision som ett heltidsarbete. Revisionen fick sitt riktiga genombrott under den industriella revolutionen då allt fler aktiebolag bildades i Sverige. Under mitten av talet skrevs den första aktiebolagslagen men det var inte förrän vid omarbetningen år 1895 som revisionen lagstadgades (Wallerstedt 2009). Allteftersom aktiebolagslagen förändrades uppkom fler regler revisorerna skulle följa, dock fanns det inga riktlinjer angående vilka kvalifikationer en revisor skulle ha. Det var först vid 1900-talets början som Stockholms Handelskammare beslutade att revisorerna skulle auktoriseras. Auktorisationen började genomföras då Stockholms Handelshögskola ökade kvalitén på sina revisorskurser, samtidigt som Sverige inte ville vara sämre än andra länder som redan infört auktorisation av revisorer (Wallerstedt 2009) Internationalisering När bolagen flyttades utomlands skiljdes ägandet och företagandet åt, vilket var den främsta orsaken till revisionens uppkomst. För att undvika intressekonflikter anställdes revisorer (Wallerstedt 2009). År 1932 inträffade Kreugerkraschen och revisorsyrket ifrågasattes. För att återställa förtroendet för revisorerna och skydda de auktoriserade revisorernas legalitet reviderades aktiebolagslagen år Den reviderade lagen ställde högre krav på revisorns oberoendeställning gentemot styrelsen (Wallerstedt 2009). 1

10 Förändringar i samhället och Sveriges medlemskap i Europeiska Gemenskapen (EG) krävde förändringar i de svenska regelverken. Svenska reglerna anpassades till EG:s åttonde bolagsdirektiv. Implementeringen av EG:s bolagsdirektiv resulterade bland annat i en ny lag, Revisorslagen. Lagens innebörd är bland annat att revisorn ska vara oberoende (Wallerstedt 2009). Sveriges medlemskap i EU (dåvarande EG) och internationaliseringen medförde förändringar för revisorsyrket. Länder inom EU valde att ta bort revisionsplikten, Sverige och Malta var de två länderna som hade kvar den obligatoriska revisionsplikten längst var året då Sverige anpassade sig mot de internationella reglerna och avskaffade revisionsplikten för mindre bolag. Revisorsyrket tog då ett steg mot att bli en tjänst som skulle styras med efterfrågan (Wallerstedt 2009) Redovisnings- och revisionsskandaler USA var ett utav de länder som präglades av stora redovisningsskandaler. Skandalerna ifrågasatte revisorsyrket och stora satsningar genomfördes för att återuppbygga revisorernas förtroende. Energibolaget Enron gick i konkurs år 2001 efter att grova redovisningsbrott avslöjades (Petrick & Scherer 2003). Redan året därpå inträffade ännu en redovisningsskandal i USA när internetoch teleoperatörbolaget WorldCom gick i konkurs (Millar & Bowen 2011). Enron reviderades av revisionsbolaget Arthur Andersen, som redan innan Enrons kollaps hade ett flertal felaktiga revisioner bakom sig (Amlie & Mitschow 2004). Personalen inom Arthur Andersen bedömde inte Enron med den skepsis som krävdes, istället godtog de ledningens siffror och påståenden. Arthur Andersen arbetade för Enron sedan år 1985, vilket gjorde att de inte längre kunde ses som en oberoende part (Benston & Hartgraves 2002). Arthur Andersen hamnade även i blåsvädret när klienten WorldComs felaktiga redovisningar avslöjades (Olsson 2002). USA:s svar var på skandalerna var ett nytt redovisningsregelverk, Sarbanes- Oxley Act (SOX), som lagstadgades när det undertecknades av presidenten George W. Bush år Innebörden med SOX är att förbättra den interna kontrollen samt ge ett större förtroende för bolagets räkenskaper och därmed ge ett bättre skydd till investerare och andra intressenter (Petra & Loukatos 2009). Sverige var också såsom USA i behov av att återställa samhällets förtroende för redovisningen och förtroendet för de finansiella rapporterna. För att få 2

11 ordning på redovisningen och återskapa förtroendet hos samhället bildade Förtroendekommissionen och några näringslivsorganisationer Kodgruppen. Kodgruppen arbetade fram den svenska koden för bolagsstyrning som infördes för första gången år Innebörden med den svenska koden för bolagsstyrning är att bolagen ska styras på ett effektivt sätt där intressenternas intressen tillvaratas, såsom avkastning på satsat kapital (SOU 2004:46). Efter år 2005 har koden omarbetats ett antal gånger och år 2010 är fram tills nu sista gången koden reviderats (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2010) Problemdiskussion Enrons kollaps medförde att aktiernas värde sjönk och investerarnas förtroende för redovisningen och revisionen likaså. Enrons kollaps motiverade intressenterna att ställa högre krav på revisorerna och deras arbete. Revisionsbolagen i sin tur har blivit försiktigare vid förvärv av nya klienter då de idag tar större hänsyn till den informationsasymmetri som finns (Asthana et al. 2009). USA var ett av de länder som först utvecklade en bolagsstyrningskod. Snabbt därefter började länder runt om i Europa att utveckla bolagsstyrningskoder för att återställa intressenternas förtroende efter redovisningsskandalerna (SOU 2004:46). Sverige var ett av de länder det tog längst tid för att utveckla en bolagsstyrningskod, utarbetningen påbörjades inte förrän år År 2005 infördes den svenska koden för bolagsstyrning som ska tillämpas av svenska noterade aktiebolag (SOU 2004:46). För att förbättra förtroendet för den finansiella rapporteringen och aktiemarknaden medförde koden högre krav på revisorsgranskningen av finansiella rapporter (SOU 2004:130). Bolagsskandalerna har haft en stark inverkan på revisionen och medfört förändringar i regelverken. Den svenska koden för bolagsstyrning har satt högre press och större krav på revisorernas oberoende och ett större kvalitetskrav på revisorernas arbete. Revisorernas arbete ska årligen utvärderas för att hålla en bra kvalitet på revisionen (Johansson et al. 2005). De höga kraven har i sin tur stärkt revisorns roll som ett kontrollerande organ (Wallerstedt 2009). 3

12 1.3. Syfte Tidigare forskning visar att revisorns arbete har utökats i USA i och med införandet av SOX och att det i sin tur har lett till en arvodeshöjning hos de reviderade bolagen. Syftet med uppsatsen är att undersöka om förändringen av revisionen och arvodesförändringen även skett i Sverige efter införandet av den svenska koden för bolagsstyrning. 4

13 2. Sarbanes-Oxley Act och den svenska koden för bolagsstyrning Redovisningsskandaler runt om i världen har medfört hårdare lagstiftning för bolagsstyrning och revision. Stora bolags fall såsom Enron och WorldCom medförde hårdare lagstiftning i USA, nämligen SOX (Petrick & Scherer 2003 ; Millar & Bowen 2011). SOX kan ses som grunden till uppkomsten av den svenska koden för bolagsstyrning (Carrington 2010) Sarbanes-Oxley Act Scandals, greed, famous names, wild parties, insider trading, corporate officers enriching themselves at the expense of shareholders, politicians accepting contributions for favors, all resulting in legislative hearings and new, more restrictive legislation (Govekar 2008, s.285) Tidigare forskning visar att girigheten hos bolagscheferna förorsakade de äldre bolagsskandalerna. USA:s tidigare president Theodore Roosevelt ansåg att något måste göras för att skydda allmänheten. Under hans ledning utvecklades nya regler och högre krav för bolagen vilket resulterade i Sherman Antitrust Act 1890 (Govekar 2008). Trots nya regler och högre krav präglades USA av redovisningsskandaler såsom Enron och WorldCom. Redovisningsskandalerna medförde stor misstro hos samhället för bolagsstyrningen (Okopara 2011). I ett tal framfört av Ian Ball (2004) framkommer det att när Enron kollapsade medförde kollapsen stor misstro för bolagen. Det var dock inte endast bolagen som drabbades, revisorerna drabbades också. Allmänheten ansåg att Enrons kollaps var revisorernas fel. Det var tydligt att det krävdes nya regler för att återuppbygga förtroendet för revisorerna, redovisningen och bolagsstyrningen (Ball 2004). Efter redovisningsskandalerna ställdes den ständiga frågan Where were the auditors? (Moeller 2004 s.2). Frågan ställdes till den externa revisorn då det är externrevisorns uppgift att både granska och säkerställa räkenskaperna. Vid skandalerna fann man väldigt stora fel och brister i räkenskaperna (Moeller 2004). Under den här tiden utförde revisorn också konsulttjänster. Utförandet av konsulttjänster fick omgivningen att fundera över hur revisorn kunde vara oberoende när revisorn både reviderade och utförde andra tjänster för samma bolag (Moeller 2004) var året då en ny, hårdare lagstiftning infördes i USA för att återställa det redovisningsskandalerna förorsakat. SOX lagstadgades när det undertecknades av George W Bush (Moeller 2004 ; Petra & Loukatos 2009). 5

14 Today I sign the most far-reaching reforms of American business practices since the time of Franklin Delano Roosevelt. This new law sends very clear massages that all concerned must heed. This law says to every dishonest corporate leader: you will be exposed and punished; the era of low standards and false profits is over; no boardroom in America is above or beyond the law (Bush 2002 refererad i Rockness & Rockness 2005, s. 42). Innebörden med den nya lagstiftningen SOX är att förbättra internkontrollerna för att få säkrare finansiella rapporter. SOX ska också stärka revisorns oberoendeställning (Wallerstedt 2009). För att försäkra omgivningen om att de interna kontrollerna är tillförlitliga ska revisorn granska och uttala sig om internkontrollrapporterna (Khalifa et al. 2007). Efter införandet av SOX ställdes högre krav på revisionsbyråerna, speciellt de stora revisionsbyråerna. Enligt SOX får de stora revisionsbolagen inte utföra några andra tjänster än revision. Det är förbjudet för dem att utföra internrevision hos de bolag de reviderar. För att säkerställa att externrevisorn endast utför de tjänster revisorn får göra är det föreskrivet i SOX att revisionsutskottet ska godkänna externrevisorns arbete (Moeller 2004). Bolag som är noterade på börsen måste enligt SOX ha revisionsutskott där 100 % av ledamöterna är oberoende (Lander 2004). Införandet av SOX har också utvidgat revisionsutskottets ansvarsområde. De nya ansvarsområdena är att övervaka den interna kontrollen, utforma riklinjer för bolagscheferna samt utforma varningssignaler för bolaget (Moeller 2004). I och med införande av SOX har högre krav ställts, inte bara på revisorn men också på VD:n och ekonomichefen. För att öka säkerheten kring årsrapporten ska VD:n och ekonomichefen säkerställa att det som återges i rapporten är korrekt (Lander 2004) Svensk kod för bolagsstyrning Kreugerkraschen år 1932 ställde till det för svenska bolag. Det var först då bolagen insåg att de borde uppdatera sina riktlinjer för bolagsstyrning (Carlsson 2007). Enligt Carlsson (2007) har Sverige sedan dess haft bra riktlinjer för styrning av bolag och enligt Carlsson (2007) kan det vara en anledning till varför det dröjde ända till år 2005 innan styrningsverktygen förnyades. År 2005 infördes i Sverige den svenska koden för bolagsstyrning 6

15 och förvaltas idag av kollegiet för svensk bolagsstyrning (Carlsson 2007; Svensk kod för bolagsstyrning 2010) Följ eller förklara Innebörden med koden är att förbättra bolagsstyrningen i svenska börsnoterade bolag och att återskapa förtroendet hos omgivningen (Svensk kod för bolagsstyrning 2010). I lagen är det inte uttryckligen skrivet att marknadsnoterade bolag måste tillämpa koden, dock säger börsreglerna att om ett bolag åsidosätter bland annat god sed kan det beslutas om påföljder (Mannheimer Swartling advokatbyrå 2010). Det som ska ihågkommas är att koden inte är någon tvingande lag. Bolagen får själva välja om de ska följa eller förklara det som föreskrivs i koden. Väljer bolagen att göra avsteg från kodens föreskrifter ska de förklara avvikelserna samt förklara varför och hur de gjort istället (Svensk kod för bolagsstyrning 2010). Den självreglerande funktionen har visat sig fungera bra i Sverige. Dock kommer det högre krav från EU och det visas inte minst i revideringen av den svenska koden. Koden reviderades första gången år 2008 då EU skapade ett nytt direktiv, EG:s åttonde direktiv. EU:s nya direktiv medförde att Sverige lagstadgade vissa delar som fanns med i koden, därmed blev de överflödiga och togs ur koden. Den senaste revideringen genomfördes år 2010 (Danielsson Severin 2008 ; Svensk kod för bolagsstyrning 2010). Koden är ett bolagsstyrningsmedel för svenska börsnoterade bolag, bolag som är noterade på antigen NASDAQ OMX Stockholm eller NGM Equity. Svenska noterade bolag har även andra lagar att följa, såsom ABL, dock ligger koden på en högre ambitionsnivå än lagreglerna. Kodens utformning har baserats på bolagens olikheter när det gäller storlek och komplexitet. Som tidigare nämnt är kodens normer därför inte tvingande, bolagen får avvika från föreskrifter som står i koden om de anser det vara mer fördelaktigt. Kravet är då att bolag som väljer att avvika från koden måste förklara varför de valt att inte redovisa enligt kodens föreskrifter. Följa eller förklara är en viktig del i kodens uppbyggnad och det medför en stor fördel för svenska bolag då de kan anpassa koden efter det egna bolaget (Svensk kod för bolagsstyrning 2010; Mannheimer Swartling advokatbyrå 2010). I vilken mån bolagen följer och hur de förklarar redovisningen av bolagsstyrningen kontrolleras av Stockholmsbörsens övervakningsfunktion. Varje år kontrollerar de ett visst antal bolag och om bolagen har upprättat bolagsstyrningsrapporten samt i vilken mån bolagen väljer att följa koden eller avvika från den. Avviker 7

16 bolagen från kodens föreskrifter kontrollerar Stockholmsbörsen om avvikelserna motiverats (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2010) Revisionsutskott Föreskrifterna i koden gäller utöver ABL:s regler. Koden innehåller bland annat föreskrifter som berör utformandet av revisionsutskott (Svensk kod för bolagsstyrning 2010). Enligt Johansson et al. (2005) infördes krav på revisionsutskott för att förbättra kontrollen över externrevisorns arbete och för att öka kommunikationen mellan extern- och internrevisorn. Revisionsutskottet ska också varje år utvärdera externrevisorns arbete vilket är en åtgärd för att sätta press på externrevisorn (Johansson et al. 2005). I ABL (SFS 2005:551) beskrivs att noterade bolag ska ha ett revisionsutskott med minst två ledamöter. Ledamöterna får inte vara anställda av bolaget. Förarbetena till ABL beskriver att revisionsutskottet enbart får bestå av styrelseledamöter. Utskottet ska innehålla minst en ledamot som är oberoende gentemot bolaget samt en ledamot med kunskaper inom redovisning och/eller revision. Ledamoten behöver ej ha så kallade expertkunskaper förvärvade genom utbildning inom området, dock bör kravet på kunskapsnivån höjas ju mer komplext bolaget är (SFS 2005:551 ; Mannheimer Swartling advokatbyrå 2010). Enligt koden ska bolag med revisionsutskott beskriva utskottets sammansättning, ledamöternas arbetsuppgifter samt deras beslutanderätt i bolagsstyrningsrapporten (Svensk kod för bolagsstyrning 2010). Enligt ABL (SFS 2005:551) finns det möjlighet för bolagen att låta styrelseledamöterna själva utföra revisionsutskottets uppgifter om de kan uppfylla kraven i ABL. De krav som tas upp i 8 kap 49 b ABL kan utökas med frivilliga punkter, något som uppmuntras av koden (Mannheimer Swartling advokatbyrå 2010). ABL (SFS 2005:551) 8 kap 49 b beskriver revisionsutskottets arbetsuppgifter. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, 1. övervaka bolagets finansiella rapportering, 2. med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, 3. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, 8

17 4. granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, och 5. biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. (SFS 2005:551 8 kap 49 b ) Koden föreskriver att revisionsutskottet ska bestå av minst tre ledamöter och att majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende gentemot bolaget, medan det i ABL är lagstadgat att det räcker med minst en oberoende ledamot. Bilden nedan redogör för skillnaderna mellan ABL:s regler och kodens föreskrifter angående revisionsutskottets utformning (Mannheimer Swartling advokatbyrå 2010). Revisionsutskott ABL Koden Antal ledamöter Minst 2 Minst 3 Antal oberoende Minst 1 Majoritet av utskottet Redovisning/revision kompetens Minst 1 Minst Intern kontroll Det är styrelsens uppgift att kontrollera om bolaget har bra internkontrollfunktioner. När bolaget har en internrevisor behöver styrelsen inte kontrolla internkontrollfunktionen då det i så fall är internrevisorns uppgift. Det är därmed inte föreskrivet i koden eller lagstadgat att bolagen måste ha en internrevisor (Svensk kod för bolagsstyrning 2010). I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i beskrivningen av den interna kontrollen i bolagsstyrningsrapporten motivera sitt ställningstagande. (Svensk kod för bolagsstyrning 2010, s.20) Bolagsstyrningsrapport 6 kap 6-9 ÅRL (SFS 1995:1554) beskriver vem som ska uppföra en bolagsstyrningsrapport samt hur den ska uppföras. Rapporten ska bland annat innehålla förklaringar om bolagets internkontrollfunktion samt hur styrelsen 9

18 och diverse utskott är uppsatta. Bolag som tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning ska i rapporten förklara vilka delar de valt att avvika från och varför de valt att avvika (SFS 1995:1554). Bolagen får välja hur de upprättar bolagsstyrningsrapporten, antigen tas den med i årsredovisningen eller så upprättas den som en enskild handling. Upprättas rapporten som en enskild handling ska revisorn göra ett särskilt uttalande. Om rapporten finns med i årsredovisningen uttalar sig revisorn i revisionsberättelsen (Mannheimer Swartling advokatbyrå 2010). Enligt lag ska bolagsstyrningsrapporten innehålla ett avsnitt där avvikelser samt förklaringar till avvikelserna beskrivs. Enligt kodens föreskrifter ska rapporten även innehålla en beskrivning av den alternativa metoden (Mannheimer Swartling advokatbyrå 2010). Koden föreskriver också att bolagsstyrningsrapporterna tillsammans med revisorns uttalanden ska finnas lättillgängliga på bolagets hemsida i tre år (Svensk kod för bolagsstyrning 2010) Bolagsuppställning Svensk kod för bolagsstyrning kombineras med hjälp av andra lagar och regler såsom ABL och ÅRL, vilka också innehåller lagar för god bolagsstyrning (Svensk kod för bolagsstyrning 2010). I ABL (SFS 2005:551) står det föreskrivet hur uppbyggnaden av ett aktiebolag ska se ut och vilka bolagsorgan som ska ingå. Ett svenskt aktiebolags bolagsorgan ska bestå av bolagsstämman, styrelse och VD. Det ska också enligt ABL (SFS 2005:551) finnas ett kontrollorgan, nämligen revisor. Vilka uppgifter dessa bolagsorgan har står också föreskrivet i lag (SFS 2005:551). Nedan illustrerar en bild förhållandet mellan bolagsorganen som är uppställda enligt en hierarkisk ordning (Svensk kod för bolagsstyrning 2010). Fig Förhållandet mellan bolagsorgan i Aktiebolag 1 1 Egen bearbetad version av en modell framställd av Kollegiet, Svensk kod för bolagsstyrning 2010, s.8 10

19 Ägarnas funktion i bolagen är att främja ett effektivt företagande, handla med aktier och delta på bolagsstämman för att balansera makten mellan de olika bolagsorganen (Svensk kod för bolagsstyrning 2010). På bolagsstämman har aktieägarna rätt att medverka och besluta i frågor som gäller bolaget. På den ordinarie bolagsstämman ska beslut fattas angående bolagets resultat- och balansräkning, dispositionen av vinsten eller förlusten, styrelsens och VD:n ansvarsfrihet samt andra viktiga bolagsangelägenheter (SFS 2005:551). Styrelsens uppgifter i bolaget är att se till att bolaget fungerar som det ska. Styrelsen ska löpande kontrollera bolagets ekonomiska förhållanden och kontrollera att bolagets förhållanden redovisas korrekt. Hur arbetet mellan styrelsemedlemmarna ska fördelas fasställs varje år (SFS 2005:551). Bolagets VD har hand om den dagliga förvaltningen av bolaget. Det innebär att VD:n ska sköta de arbetsuppgifter som faller in under bolagets förvaltning, VD:n får inte ta sådana beslut som faller utanför bolagets förvaltning och som kan ha stor betydelse för bolaget. VD:n ska följa de anvisningar som han/hon tilldelas av styrelsen, vilka har en högre makt (SFS 2005:551). Revisorn är ett kontrollorgan som utses av bolagsstämman. Revisorns uppgifter är att granska bolagets räkenskaper, bokföring, årsredovisning samt att granska styrelsen och VD:s förvaltning av bolaget. Revisorn ska under sin granskaning följa god revisionssed. Granskningen av bolaget ska sedan utmynna i en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om bolagets balansoch resultaträkning, om styrelse och VD bör beviljas ansvarsfrihet samt uttalande om dispositionen av bolagets vinst eller förlust (SFS 2005:551). 11

20 3. Metod I kapitlet motiveras tillvägagångssättet för undersökningen baserat på uppsatsens syfte. Tidigare forskning visar att revisorns arbete har utökats i USA i och med införandet av SOX och att det i sin tur har lett till en arvodeshöjning hos de reviderade bolagen. Syftet med uppsatsen är att undersöka om förändringen av revisionen och arvodesförändringen även skett i Sverige efter införandet av den svenska koden för bolagsstyrning Val av metod För att undersöka om revisorns arbete och arvode förändrats efter införandet av koden har kvalitativa intervjuer med revisorer utförts då få respondenter intervjuats. Den kvalitativa metoden valde vi då det ger mer djupgående information än andra metoder och då den ger oss rika och djupgående svar (Jacobsen 2002). Enligt Trost (2005) bygger kvalitativa intervjuer på att okomplicerade frågor ställs till respondenten. Svaren från respondenterna är djupa och omfattande vilket ger forskaren mycket material att arbeta med. Informationen som samlas in kan spegla människors olika synvinklar vilket ger en nyanserad beskrivning av fenomenet (Trost 2005). Kvalitativa metoder är mer öppna för ny information, för det överraskande som inte var förväntat (Jacobsen 2002, s. 43). Inför vår empiriinsamling skapades en bild av fenomenet genom studerande av litteratur och vetenskapliga artiklar, enligt Jacobsen (2002) är det här arbetssättet deduktivt. Därefter genomfördes kvalitativa intervjuer med halvöppna frågor som tillät utsvängningar i svaren. Vid behov kompletterades teoridelen för att överensstämma med empiridelen. Därmed ändrade vi ansats längs vägen till vad Jacobsen (2002) kallar induktiv ansats. Vid insamlandet av teorin har vi fokuserat på att studera vetenskapliga artiklar i första hand. Många undersökningar i de vetenskapliga artiklarna visar samma resultat, därför anser vi att undersökningarnas trovärdigheten ökar. Råder det samstämmighet med en eller flera undersökningar kan vi säga att giltigheten har stärkts men inte att vår undersökning är sann (Jacobsen 2002 s. 258). 12

21 3.2. Datainsamlingsmetod Empirin samlades in genom intervjuer med revisorer som reviderar noterade bolag då det endast är noterade bolag som tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning Intervjuerna genomfördes via telefon då respondenterna är verksamma i Stockholm och Göteborg. Vi anpassade oss efter respondenternas önskemål om tid och dag för intervju då revisorerna under den här tiden på året är upptagna. Det gjorde att vi inte kunde samla alla intervjuer på en dag för att åka till dem för personliga intervjuer. Därmed utfördes telefonintervjuer samt en skriftlig intervju på begäran av respondenten, vilket vi anser har gått bra då vi har haft möjlighet att återkomma vid eventuella frågetecken. Enligt Jacobsen (2002) är fördelen med telefonintervjuer att de kräver lite kostnader samt att tid sparas in. En annan fördel med telefonintervju är att respondenten får vara relativt anonym och vågar förmodligen uttrycka sig på ett annat sätt än om en besöksintervju utförts. De risker som dock kan uppkomma med telefonintervju är att vi som forskare inte kan se hur respondenten reagerar vid olika frågeställningar. Det kan medföra att vi missar olika reaktioner (Jacobsen 2002). För att respondenterna skulle svara så sanningsenligt som möjligt fick respondenterna vara anonyma om de så ville. Vid intervjuerna har anteckningar förts för att få med det viktigaste samtidigt som tre av de fyra telefonintervjuerna spelats in för att inte gå miste om viktig information. Enligt Trost (2005) kan inspelning av intervjuer medföra både för- och nackdelar. Fördelen med inspelning är att man kan gå tillbaka och lyssna på intervjun vilket underlättar när man vill få med allt som sagts under intervjun. Nackdelen är dock att det är tidskrävande att få ner intervjun på papper och att sammanställa intervjumaterialet (Trost 2005). En skriftlig intervju har också utförts på begäran av respondenten. Fördelen med denna sorts intervju är enligt oss att respondenten får god tid på sig att tänka igenom sina svar. Dock har nackdelen för oss som undersökare varit att möjligheten till att ställa ytterligare frågor varit begränsad. Den risken har vi överkommit genom att få tillåtelse att ringa respondenten om något varit oklart eller om kompletterande frågor behövde ställas. 13

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Internrevision. Södertörns högskola 2008-01-18 Institutionen för ekonomi och företagande C-uppsats 15 poäng, HT 2007 Handledare: Curt Scheutz

Internrevision. Södertörns högskola 2008-01-18 Institutionen för ekonomi och företagande C-uppsats 15 poäng, HT 2007 Handledare: Curt Scheutz Södertörns högskola 2008-01-18 Institutionen för ekonomi och företagande C-uppsats 15 poäng, HT 2007 Handledare: Curt Scheutz Internrevision - Hur internrevisionen har utvecklats inom olika företag i Sverige

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan

EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan (december 2012) ETIKU 9 REVISORNS KOMMUNIKATION MED ANDRA BOLAGSORGAN 1 1 Uttalandets syfte... 1 2 Bolagsorganens uppgifter...

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 a) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende att skatter och avgifter inte har betalats i tid enligt 9 kap

Läs mer

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress: Ju.L1@justice.ministry.se Dnr Ju2009/3395/L1 Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23 Redovisning Indek gk Håkan Kullvén Kapitel 22-23 1 Årsredovisningens innehåll Förvaltningsberättelse (FB): Väsentliga upplysningar Balansräkning (BR): Finansiell ställning vid periodens slut Resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6)

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) YTTRANDE 2017-02-10 Dnr 2016 1361 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) Inledning

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Kommentar till förslag till anpassning av Koden med anledning av: - ny lagstiftning för implementeringen av ändringarna i EG:s fjärde och sjunde redovisningsdirektiv m.m., - ny lagstiftning för implementering

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016 Seminarium nya revisionsberättelsen 23 september 2016 Disposition 1. Introduktion 2. Kort sammanfattning av de större förändringarna 3. Key Audit Matters / Särskilt betydelsefulla områden 4. Annan information

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 1.1 2,5 62,5 4 Frågan avser hur styrelsen bör agera när det två veckor innan publicering av bokslutskommunikén för ett bolag noterat på NGM Equity har

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning och Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden bygger på principen

Läs mer

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag 1 YTTRANDE 2015-10-16 2015-773 FAR Box 6417 113 82 STOCKHOLM Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag Revisorsnämnden har följande huvudsakliga

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Remissvar; förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning

Remissvar; förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Kollegiet för svensk bolagsstyrning Box 768 103 95 Stockholm E-postadress info@bolagsstyrningskollegiet.se Remissvar; förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Bilaga 1: Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Dnr F 14

Dnr F 14 Dnr 2013-1445 2014-02-14 F 14 F 14 Det registrerade revisionsbolaget X AB har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om ett förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883). X AB har lämnat följande uppgifter.

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Revisors oberoende. Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion. Adam Diamant IUSTUS FÖRLAG

Revisors oberoende. Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion. Adam Diamant IUSTUS FÖRLAG Revisors oberoende Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion Adam Diamant IUSTUS FÖRLAG Innehällsförteckning Förkortningar 15 DEL I 17 1 Inledning 19 1.1 Om avhandlingsämnet

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ) Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ) Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus AB, org. nr. 556459-9156 Tid: 28 april 2017, kl. 11.00 Plats: Akademiska Hus, Drottning Kristinas väg 25,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017 Härmed

Läs mer

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 2 (5) Allmän utgångspunkt De 57 rekommendationer som arbetsgruppen Corporate Governance

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Kallelse till årsstämma i Samhall Aktiebolag 2017 Härmed kallas till årsstämma i Samhall Aktiebolag, 556448-1397. Tid: Den 27 april 2017, kl. 11.30. Plats: Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Rätt att delta

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun

Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun REVISIONSRAPPORT 2007-10-30 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Dnr Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun Gävle kommuns bolagsstyrning har granskas utifrån Svensk kod för bolagsstyrning och Principer för

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ÖVERSIKT OCH PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING Guidelines aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bolagets ledning. På årsstämman utser aktieägarna styrelsen, styrelsens ordförande och revisorer. Styrelsen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Härmed kallas till

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012 Styrningen av Electra Gruppen utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolags- lagen, noteringsavtalet med börsen Nasdaq OMX och Svensk kod för

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Radiotjänst i Kiruna AB 2012 Bolagsstyrningsrapport Radiotjänst i Kiruna AB, 2012 Bolagsstyrningen i Radiotjänst i Kiruna AB sker via bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2012

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2012 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2012 Övergripande kommentarer Högre Revisorsexamen Max poäng Genomsnittspoäng Antal tentander 75 100 77,0 (77,0 %) 28 (72 %) 28 tentander av 39 (72 %) har

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB, Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB, 556558-0031 Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: Bonnierhuset, Torsgatan 21 Stockholm Rätt att delta

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ) 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2012-03-27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Härmed

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01184 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande

Revisionspliktens avskaffande Charlotte Eriksson George Kojadinovic Revisionspliktens avskaffande - En studie om förändringen på revisionsbyråers tjänsteutbud Företagsekonomi D-uppsats Termin: VT-13 Handledare: Johan Lorentzon Sammanfattning

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Den svenska bolagskoden Vad har den medfört för revisorernas profession

Den svenska bolagskoden Vad har den medfört för revisorernas profession MÄLARDALENS HÖGSKOLA 2008-06-05 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Magisteruppsats Den svenska bolagskoden Vad har den medfört för revisorernas profession Denis Suljanovic (840819) Admir

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 3. Appappapp Svar Deluppgift 3.1 a) Aktiebolagslagen innehåller vissa förbud mot spridning av aktier och teckningsoptioner i privata

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Riktlinjer för lekmannarevision UPPGIFT ENLIGT TEXT PÅ JAK:S HEMSIDA Lekmannarevisorerna arbetar på föreningsstämmans uppdrag för att granska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Härmed kallas till årsstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2016 Härmed kallas till

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2016

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2016 Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2016 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, 556166-5836. Tid: Fredagen den 22 april 2016, kl. 8.30 Plats: Bolagets huvudkontor, Solna

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016

Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016 Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016 Denna arbetsordning fastställdes måndag 30 maj 2016 och utgör lekmannarevisionens granskningsplan, se även bilaga där vi sammanställt den information

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer