Anmälan Sveriges Kvalitetskommun 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan Sveriges Kvalitetskommun 2011"

Transkript

1 Anmälan Sveriges Kvalitetskommun 2011 I Kinda är det nära Vi strävar efter att det ska vara lätt att delta och påverka

2 Vision Kinda Vårt viktigaste styrdokument har tagits fram av politiker och medborgare i flera samtal kring hur vi utvecklar Kinda. Ur dessa samtal formades Vision Kinda Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser. Visionen är grunden för vårt arbete och visar vad vi vill med vår kommun och vad vi står för. Utifrån visionen har sedan sju strategiska områden tagits fram; Infrastruktur/kommunikationer, näringsliv, samverkan, kompetens, uthålligt samhälle/ Agenda 21, marknadsföring och kultur. Visionen och de strategiska områdena följs upp i en ständigt pågående dialog med kommunmedborgarna. Visionen och de strategiska områdena ligger till grund för de prioriteringar som görs i budgeten i form av mål på 1-års, 3-års och 10-års sikt. Medborgardialog Dialog är en av grunderna i kommunens arbete, ordet dialog är en del i vår värdegrund tillsammans med framåtanda och ansvarskänsla. Medborgardialog sker hela tiden i kommunen i form av: Medborgarträffar minst en gång om året i åtta kommundelar Fokusgrupper kring fördjupade översiktsplaner och övergripande planer Synpunktshantering Medborgarpanel Sociala medier - blogg, facebook och twitter Brukarråd Vi för en dialog med våra medborgare i många forum och vill vara så öppna för våra medborgare som möjligt. Därför har vi till exempel valt att ha ett öppet kommunhus, för att våra medborgare ska kunna komma hit när de har tid och prata med oss. Vi är här för medborgarna och vill att de ska möjlighet att få en personlig kontakt med kommunen. Därför har vi också ett medborgarkontor. Vi har olika typer av ungdomsprojekt som med stöd av en ungdomslots arbetar med att öka ungdomars inflytande och deltagande. Ett samarbete har startats upp med Fryshuset för att få ett ungdomens hus här i Kinda. Ungdomar, svenska och invandrare, som har gått ut grundskolan är engagerade i arbetet. Vid många av våra olika boenden finns det också brukarråd som är med och påverkar sin vardag. Information Vi använder många olika sätt att informera våra medborgare, till exempel vår hemsida. Här hittar medborgarna information om hur kommunen styrs, vem som är ansvarig för vad, hur kvalitetsarbetet organiseras, hur kommunens verksamhet ser ut och hur olika verksamheter står sig i jämförelse med andra kommuners verksamheter. Här redovisas även resultat av brukarundersökningar. Genom att öppet redovisa allt det viktiga som görs i Kinda, förebygger vi oegentligheter och att information göms undan. Då vi förra året förändrade struktur och upplägg på vår hemsida, använde vi oss av medborgarpanelen för att säkra upp medborgarfokuset. Vi informerar bland annat även via twitter, anslag och via Kindanytt som kommer ut till alla medborgare fyra gånger om året. Vi strävar efter att använda många olika sätt att kommunicera för att ge alla medborgare möjlighet att ta del av informationen när de har tid och möjlighet. Vi har också ett bra samarbete med vår lokalpress, som är viktiga redskap för att få ut budskap till medborgarna och övriga omvärlden. Inför valet uppmuntrade vi våra medborgare att rösta genom information via vår hemsida, Kindanytt, twitter och facebook. Via vår hemsida nådde man även valinformationen på olika språk. Medborgarnpanelen var med och påverkade hur många förtidsröstningslokaler som skulle finnas inför valet 2010.

3 Kinda kvalitets- och ledningssystem Vårt kvalitets- och ledningssystem visar hur vi styr vår verksamhet och hur vi håller en hög kvalitet i våra verksamheter. Vi arbetar utifrån Vision Värdegrund Strategiska områden Medborgardialog Grafisk profil Styrdokument Ständiga förbättringar Utvärderingar Ledorden styr hur tillgängliga resurser ska användas för att komma till bästa nytta för kommunmedborgarna. Värdegrunden Framåtanda, ansvarskänsla och dialog är ryggraden i kommunen. Alla som kommer i kontakt med kommunen, oavsett om det är medborgare eller medarbetare eller någon annan, ska uppleva att de bemöts med framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Ständiga förbättringar Under våren deltog några chefer och medarbetare i en grundläggande Lean-utbildning i Trygghetsfondens regi. Vi har nu börjat hämta inspiration från Lean för att hitta ett passande arbetssätt för att höja kvaliteten, som passar vår kommun och kompletterar IIP (Investor in People). Vi vill plocka det bästa från Lean och kombinera med IIP för att göra det på Kindas sätt. Varje månad ger kommunchefen en lägesrapport till kommunstyrelsen. I den finns underlag från alla fövaltningschefer. Med hjälp av denna rapport kan vi ha en regelbunden uppföljning av vår verksamhet och vi får också överblick över viktiga händelser och förändringar i verksamheten och vilka åtgärder som behövs för att komma tillrätta med eventuella problem. Det är ett lätt sätt för alla i kommunen att få regelbundna uppdateringar kring vad som händer i vår kommun. Rapporten publiceras på intranätet. Budgetarbetet Verksamhetsplan och budget är ett dokument. Mer än ett år i förväg läggs direktiv och plan för ett verksamhetsår fast. Där tydliggörs politikens och förvaltningens roll och ansvar. Arbetet påbörjas med en omvärlds-och SWOT-analys där verksamheterna beskriver möjligheter och risker i ett framtidsperspektiv. Analysen ligger till grund för de mål som läggs fast på 1, 3 och 10 års sikt. Investeringsbudgeten följer samma upplägg. Den är nödvändig för att kunna ha kontroll över kapital-och driftskostnader. Målmedvetet arbete har skapat ett större manöverutrymme för oss och fler valmöjligheter för att utveckla Kinda, på kort och lång sikt. Exempelvis är vi idag en skuldfri kommun som självfinansierar våra investeringar. Det politiska kvalitetsarbetet Kommunstyrelsen har inrättat en kvalitetsgrupp med en representant från varje nämnd. Kvalitetsgruppen har tagit fram en ledningspolicy/handlingsprogram för den politiska ledningen. Utvärderingar 2008 deltog kommunen för första gången i SCB:s medborgarundersökning upprepar vi nu undersökningen. Vi tycker det är viktigt med respons från dem som kommer i kontakt med kommunen, kund/brukarenkäter genomförs kontinuerligt, likaså kund/brukarträffar. God uppföljning ger oss en bild av vart vi är på väg. SKL:s skrifter Vad kostar verksamheten i din kommun, Öppna jämförelser och Svenskt Näringslivs enkät är viktiga redskap, när vi jämför oss med andra. Vi har även regelbundna uppföljningar inom kommunen för att hitta förbättringsområden hos oss själva. Kvalitetsgruppen träffar alla nämnder vid dialogdagar, där kvalitets-och verksamhetsutvecklingsarbetet följs upp. Många av nämnderna gör verksamhetsbesök. Vid flera tillfällen varje år träffas nämndordföranden och förvaltningschefer för att informera om och diskutera kommungemensamma frågor. Kvalitetsgruppen har utarbetat en ärendemall, som ska användas i alla tjänsteskrivelser. Den säkrar upp att de förtroendevalda får informationen utifrån olika perspektiv, som till exempel barn-, ungdoms-, miljö-, energi- och jämställdhetsperspektiv.

4 Ledarskap För att nå framgång krävs att alla ledare känner sig trygga i sin roll. Alla ledare har ett tydligt uppdrag och en individuellt anpassad ledarutvecklingsplan. Ledare ges möjlighet att delta i olika ledarprogram som till exempel regionalt ledarutvecklingsprogram i CKS (Centrum för kommunstrategiska studier) regi vid Linköpings Universitet. Två gånger per termin kallas samtliga ledare i kommunen till ett ledarforum. strategisk ledningsdialog. En gång per år deltar ledarna i en praktisk krisledningsövning, där testas och prövas kommunens samlade ledarförmåga deltog forskare från Linköpings Universitet, som utvärderare. Till våren drar vi också igång en utbildning för våra politiker för att de ska känna sig trygga i sin roll som politiska ledare. Personalfokus Vi står inför en generationsväxling som berör alla kommuner och som många små kommuner måste vi vara attraktiva arbetsgivare för att få nya medarbetare. Detta är en högprioriterad fråga hos oss och vi vill erbjuda vår nuvarande och kommande personal en arbetsplats där man utvecklas och är en del i Kinda kommuns utveckling. Till exempel har en grupp arbetat fram ett förslag till handlingsprogram för belöningar. Arbetsmiljö Kinda kommun är inte mer än vad vår personal är, så en investering i personalen är en investering i kommunen. Varje år har alla medarbetare minst ett medarbetarsamtal med sin närmsta chef. Det finns centrala instruktioner för hur de ska gå till. I samtalet utvärderas medarbetarnas resultat utifrån de gemensamt satta målen och framförallt ser man över hur medarbetaren ska utvecklas vidare och vilket stöd och kompetensutvecklingsbehov medarbetaren har. Även medarbetarens förväntningar på sin chef följs upp. Varje arbetsplats har arbetsplatsträffar där man diskuterar gruppens uppdrag, följer upp, utvärderar och utvecklas. Här bestäms också gruppens kompetensbehov. Vi förväntar oss framåtanda, ansvarskänsla och dialog hos våra medarbetare. Arbetsmiljön följs upp och kontrolleras utifrån en fastslagen gemensam årsagenda. Varje förvaltning har en samverkansgrupp där fackliga företrädare är i majoritet. En övergripande samverkansgrupp behandlar de frågor, som inte kan lösas i förvaltningarnas samverkansgrupp. Vi ser våra medarbetare som en resurs och vill ha friska medarbetare som mår bra. Alla medarbetare har möjlighet till friskvård för 1000 kronor om året. Varje år bjuds även alla medarbetare till en kommunfest med god mat, show och dans. Just nu arbetar vi med en ambassadörsatsning där alla medarbetare ska bli ambassadörer för Kinda kommun. Detta är ett av många sätt att möta den kommande generationsväxlingen. Våra medarbetare är kommunens viktigaste ambassdörer och förväntas stå upp för och visa på allt det viktiga som utförs i verksamheterna. Vi ser också ambassadörskapet som avgörande för att lyckas med ett av våra mål, att Kinda kommun ska ha invånare år Idag är vi cirka För att ytterligare fokusera på våra medarbetare certifierar vi oss enligt Investors In People (IIP). IIP är ett verktyg för att stärka ledarskapet och medarbetarnas delaktighet i verksamhetsutvecklingen. År 2007 började vi med detta och under början av år 2011 är alla förvaltningar certifierade. Växtkraft Kinda Kommunen är Kindas största arbetsgivare, men vi har även en välutvecklad tillverkningsindustri framförallt inom trä och papper och plåt och kablage antog kommunfullmäktige ett tillväxtprogram och utifrån det bildades Växtkraft Kinda som är en ekonomisk förening. Föreningen leds av en styrelse med representanter för enskilda företag, lokala banker,

5 näringslivsorganisationer, fackliga organisationer och representanter för kommunledning. Ett antal projekt har bedrivits och bedrivs i föreningens regi, som till exempel Det goda värdskapet, kvinnligt företagande, KindaMat, utveckling av Kinda kanal och sjösystemet, affärsplan för att utveckla åretruntverksamhet i alpint skidcentrum Tolvmannabacken. Företagarpubar, frukostmöten med Svensk Handel etcetera arrangeras kontinuerligt. Från och med hösten 2008 är Växtkraft Kinda i samma lokaler som Kinda Lärcentrum, allt för att skapa samsyn och förståelse för varandras verksamheter. Lärcentrum ansvarar i nära samarbete med Växtkraft Kinda för att det lokala näringslivet förses med nödvändig kompetens, till exempel gymnasieoch lärlingsutbildningar. Så långt det är möjligt arrangeras kurser, där både deltagare från kommun och näringsliv deltar. Här drivs också universitetsutbildningar på distans. Växtkraft Kinda är i ständig förändring och kan snabbt ställa om, när förutsättningar ändras. I samband med finanskrisen riggades ett projekt för att säkra den långsiktiga kompetensen på våra större företag. EU:s regionala fond, företag och kommun finansierade. Det gör att företagen står nu väl rustade när konjunkturen har vänt. Samverkan Att vara en liten kommun har sina utmaningar. För att möta dessa på bästa sätt samverkar vi på många fronter för att kunna använda skattepengarna på rätt sätt och leva upp till medborgarnas förtroende. Sedan millenieskiftet samarbetar Kinda med ett antal mindre grannkommuner. Grunden har varit KÖBY (Kinda, Ödeshög, Boxholm och Ydre), Åtvidaberg har tillkommit liksom Tranås, Vimmerby och Vadstena i vissa projekt. Visionen är att vara landets attraktivaste landsbygdsregion. I KÖBY drar vi nytta av, lär av och jämför oss med varandra. Vi samordnar och genomför tillsammans ledarutbildningar och andra kompetensinsatser. I dagens samhälle tror vi att många människor är uppkopplade mot nätet och för att vara en attraktiv kommun att bo i har vi satsat på optisk fiber tillsammans med andra kommuner. Med hjälp av stöd från länsstyrelse, EU regionala fonder och involverade kommuner har en infrastruktur med optisk fiber byggts, där kommuner, företag och medborgare ges driftssäkert bredband. 30% av Kindas landsbygdsboende och företag har tillgång till optisk fiber, där är vi bäst i Östergötlands län! Nu är vi i full fart med nästa steg, att demokratisera bredbandet, att medborgare via nätet ska kunna ha dialog med kommunerna och få tillgång till olika typer av e-tjänster. Medborgarna har redan idag tillgång till olika former av e-tjänster via vår hemsida, men vi vill vara med och forma hur det ska se ut i framtiden för våra medborgare. För att få förutsättningarna till detta bildades ITSAM 1 januari 2009 tillsammans med fyra andra kommuner. Deras huvuduppdrag är, att på kort och lång sikt, kostnadseffektivt säkra att kommunerna ligger i framkant när det gäller IT-utveckling. Vi ser samverkansvinster med detta och idag har kommunerna gemensamt koncept kring intranät, webb och flera verksamhetssystem. För tillfället upphandlar vi ett gemensamt HR-system och är i startgroparna för ett ärende- och dokumenthanteringssystem. Vi vill att våra medborgare ska ha tillgång till mycket, men vi kan inte göra allt själva. I regionförbundet Östsams regi, har arbetet påbörjats att utifrån regional utvecklingsplan (RUP) utveckla en regional översiktsplan. Vi är en del av fjärde storstadsregionen där Linköping och Norrköping är motorerna. Internationell samverkan För att lära av andra och få omvärldsinfluenser har vi ett flyktingmottagande och internationella kontakter. Vi tar emot flyktingar per år och driver ett boende för ensamkommande flyktingbarn i samarbete med Rinkebybaserade Kunskapsutveckling i Norden. Vi har internationellt utbyte med Eno i Finland, Amata i Lettland och Kimilili kommun i Kenya. Tillsammans med Kimilili arbetar vi mycket kring demokrati och socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

6 Kinda årets kvalitetskommun 2011 Vi pratar om Nära i Kinda, men vad betyder det egentligen? Det betyder att vi är nära våra medborgare, medarbetare och företagare. Det betyder att vi tillsammans med våra medborgare, medarbetare och företagare vill utveckla vår kommun till att ligga i framkant. Vi anmäler oss till Sveriges Kvalitetskommun för att visa på de möjligheter en liten landsbygdskommun kan erbjuda i en kreativ samverkan, där medborgare, företag och kommun drar åt samma håll. För oss är Kinda kommun framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Vi känner oss redo att anta utmaningen att bli Årets Kvalitetskommun! Kinda kommuns medarbetare genom kommunchef Anders Lind, nov 2010

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

KommunKompassen KÄVLINGE KOMMUN 2014 ANALYS AV. 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun

KommunKompassen KÄVLINGE KOMMUN 2014 ANALYS AV. 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun KommunKompassen ANALYS AV KÄVLINGE KOMMUN 2014 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun Sveriges Kommuner och Landsting 2014-09-29 2 (33) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005 RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Uddevalla kommun 8-9 juni 2005 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Uddevalla kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

KommunKompassen NACKA KOMMUN FEBRUARI 2011 ANALYS AV. Leif Eldås och Anna Lindström, SKL Barbro Östberg, Göteborgs stad

KommunKompassen NACKA KOMMUN FEBRUARI 2011 ANALYS AV. Leif Eldås och Anna Lindström, SKL Barbro Östberg, Göteborgs stad KommunKompassen ANALYS AV NACKA KOMMUN FEBRUARI 2011 Leif Eldås och Anna Lindström, SKL Barbro Östberg, Göteborgs stad Sveriges Kommuner och Landsting 2011-05-30 2 (37) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är

I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är organiserad. Hur gör kommunen för att utveckla demokratin

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kommunkompassen. Analys av Kungsbacka Kommun. 15 17 maj 2006

Kommunkompassen. Analys av Kungsbacka Kommun. 15 17 maj 2006 RAPPORT 1 (24) Avdelningen för Ekonomi och styrning Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? Kommunkompassen Analys av Kungsbacka Kommun 15 17 maj 2006 2. Kungsbacka kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer