Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014"

Transkript

1 Stockholm i december 2013 Nr. 19/2013 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade fackliga utbildning. Vi ber läkarföreningarna att sprida informationen om kurserna till alla förtroendevalda, så att så många fackligt verksamma som möjligt får tillfälle att delta. De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets förbundskansli, Villagatan 5, om inget annat anges. Gemensamma middagar kommer att hållas i festvåningen på samma adress. Vänligen notera att särskilt baskursen lämpar sig både för anställda inom kommunal, statlig och privat sektor. Nyhet för året är att den sammanhållna bas- och fortsättningskursen i Turkiet ersätts av två fördjupningskurser med tema Förhandling, lönebildning och kollektivavtal samt Arbetsmiljö, samverkan och inflytande. Det är en fortsättning för de förtroendevalda som gått både bas- och fortsättningskurs. Kurserna kommer att hållas i internatform på Djurönäsets konferenshotell i skärgårdsmiljö utanför Stockholm under tre respektive två dagar. Vi hoppas på många engagerade deltagare, givande diskussioner och goda förutsättningar till att bygga nätverk inom organisationen. Under året kommer förbundet även att vid behov anordna kurser särskilt riktade till medlemmar och fackligt förtroendevalda inom privat sektor. Information om när, hur och var kommer under året att publiceras på webben och skickas ut via e-post till läkarföreningarna. Genom förbundets medlemskap i PTK kommer det också att finnas möjlighet till att ta del av delar av deras kursutbud till anställda på privat sektor. Mer information om kurstillfällen, innehåll, tid och plats kommer fortlöpande att publiceras på webben, Deltagare ska vara anmälda som fackligt förtroendevalda. Kursdeltagare som eventuellt får problem att få ledighet med lön för att delta uppmanas att före kursstart kontakta sin lokalförening för att få hjälp. Om frågan ändå inte går att lösa skall lokalföreningen i sin tur kontakta förbundet innan kursen börjar. För att de centralt arrangerade kurserna ska hållas krävs minst 15 anmälda deltagare. Anmälan till centrala kurser sker via webben: Kontaktperson är Helena Törnkvist, tel , e-post: Varmt välkomna!

2 1. CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER Central baskurs hålls under två dagar på våren V11 och på hösten V46. Central fortsättningskurs hålls under tre dagar på våren V14 och på hösten V50. Kurs Central baskurs Central fortsättningskurs Fortsättningskurs statliga avtal Datum mars och november 1-3 april och 9-11 december Datum anges senare 2. TEMADAG Pensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL, ITP och Allmän pension 29 januari. Syftet med temadagar är att behandla aktuella frågor och att ge utveckling i det fackliga arbetet samt fördjupad kunskap inom vissa områden. Temadagarna riktar sig till lokala fackligt förtroendevalda, i första hand ledamöter i lokalföreningens styrelse som har intresse för och kommer i kontakt med ämnet för temadagen. 3. FÖRDJUPNINGSKURSER För att möta behovet av fördjupning för de fackligt förtroendevalda som deltagit i de centrala bas- och fortsättningskurserna ges under 2014 två fördjupningskurser. Kurserna ges sammanhållet under tre respektive två dagar i internatform på Djurönäsets konferens utanför Stockholm. Kurserna kommer att innehålla processinriktade övningar såsom förhandlingsspel och grupparbeten. Ett viktigt syfte är också att ge tillfället till kontakt mellan lokalföreningarnas företrädare och till att bygga nätverk. Tema - Förhandling, lönebildning och kollektivavtal 9-11 september Tema - Samverka för god arbetsmiljö och ökat inflytande den oktober 4. LOKALA BASKURSER Lokala baskurser med eller utan central medverkan. För information om innehåll, bidrag och kursmaterial, se särskild bilaga. 5. UTBILDNING I FACKLIGT LEDARSKAP Kurs för de lokala föreningarnas ordförande, presumtiva ordförande eller annan styrelseledamot med tydlig ledarroll. Denna kurs påbörjades under 2013 och två kurstillfällen återstår under januari och 8-9 maj. Information om förbundet arrangerar ny kurs med liknande format kommer under våren. 6. PRIVAT SEKTOR För att stödja den fackliga aktiviteten på privat sektor kommer förbundet att anordna utbildning privatanställda förtroendevalda i särskild ordning. Det finns också möjlighet att ta del av PTK:s kursutbud till anställda på privat sektor. Mer information om kurstillfällen, innehåll etc. kommer att publiceras på 7. ÖVRIGT Ordförandekonferens för de lokala föreningarnas ordförande (enligt särskild inbjudan) september.

3 Lokal baskurs, 0,5 2 dagar Syftet med lokal baskurs är att erbjuda lokalt förtroendevalda verktyg som underlättar det vardagliga fackliga arbetet på kliniken/vårdcentralen. Nyvalda styrelseledamöter, klinik- och skyddsombud, samverkansrepresentanter eller andra lokalt förtroendevalda ska genom kursen få en relevant introduktion för att kunna fullgöra sina uppdrag. På en lokal baskurs kan även lokala avtal m.m. tas upp. Baskursen kan hållas självständigt av den lokala läkarföreningen eller i samarbete mellan flera föreningar. Kursen kan hållas så ofta lokalföreningen bedömer att det behövs, beroende på tillströmningen av nya förtroendevalda. Kursens längd kan variera mellan 0,5 2 dagar. Övergripande mål för lokal baskurs med utgångspunkt i rollen som fackligt förtroendevald: Kännedom om vad uppdraget innebär och vad som krävs i rollen som fackligt förtroendevald. Kännedom om parts-, förhandlings- och samverkanssystemet, förhandlingsarbete, kollektivavtal, arbetsmiljöarbete samt för uppdraget relevant lagstiftning (innehåller bl.a. förbundets organisation, arbetsmarknadens parter, FML, samverkan, MBL, AML, FAS 05, rekrytering.) Läkarföreningen kan välja att särskilt betona något av följande avsnitt: Samverkan (MBL/FAS 05/AML och arbetsliv) Kollektivavtalen Föreläsare från avdelningen för arbetsliv & juridik kan i mån av möjlighet delta under följande förutsättningar: att minst en styrelsemedlem från lokalföreningen deltar under hela kursen att upplägg, tid och plats för kursen bestäms i samråd med avdelningen för arbetsliv och juridik att antalet kursdeltagare är minst 15 personer att kallelser till deltagare, bokningar av kursgårdar och övriga arrangemang ordnas av lokalföreningen Kursmaterial Kursmaterial kan beställas senast 6 veckor före kursstart från avdelningen för arbetsliv & juridik: Helena Tornkvist, tel , e-post: Ekonomiskt bidrag Ett schabloniserat ekonomiskt bidrag relaterat till utbildningens längd, utgår för varje kursdeltagare som genomgått utbildningen. Bidraget framgår av blanketten i bilagan. För att bidraget skall betalas ut krävs att kursen är föranmäld, att ett preliminärt program skickats in i förväg till avdelningen för arbetsliv & juridik. Program och deltagarförteckning skall bifogas till blanketten. OBS! Ekonomiskt bidrag utgår enbart för avsnitt som är att betrakta som utbildning enligt baskursutbudet. Information från styrelsen eller liknande är inte grund för bidrag och skall inte inräknas vid beräkning av kursens längd. Se separat blankett. Avdelningen för arbetsliv och juridik LEAR/HETO

4 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade bas- och fortsättningskurserna 2014 kommer att genomföras på förbundskansliet, Villagatan 5 i Stockholm. Generellt gäller att deltagande i facklig utbildning sker på betald arbetstid. Deltagare ska vara anmälda som fackligt förtroendevalda. Ansökan om ledighet lämnas till arbetsgivaren. Kursdeltagare som får problem att få ledighet med lön ska så snart som möjligt före kursstart kontakta sin lokalförening för hjälp. Kost, logi och resa betalas av förbundet och inget traktamente utgår. Kost/logi Inkvartering sker i enkelrum inom ramen för förbundets hotellverksamhet på Kommendörsgatan 9. Vänligen uppge önskemål om övernattning i kursanmälan. Gemensamma middagar kommer att hållas i festvåningen på förbundskansliet, Villagatan 5. Vänligen uppge eventuella kostallergier i kursanmälan. Resor Resor bokas hos vår resebyrå Blomgren Travel, tel Ange som referens 315. Resor med egen bil som överstiger 150 km ska föranmälas. Eventuella utlägg för resor ersätts via reseräkning. Blankett kommer att finnas i kursmaterialet. Central baskurs mars och november 2014 Anmälan senast den 11 februari och 10 oktober Syftet med baskursen är att ge verksamhetsnära fackligt förtroendevalda en god introduktion och vägledning i fackliga frågor och i det fackliga uppdraget. Kursmål: Rollen som fackligt förtroendevald: Kännedom om vad uppdraget innebär och vad som krävs i rollen som fackligt förtroendevald. Kännedom om parts-, förhandlings- och samverkanssystemet, förhandlingsarbete, kollektivavtal, arbetsmiljöarbete samt för uppdraget central arbetsrättslig lagstiftning. Klinikombud, samverkansrepresentanter, tillika skyddsombud samt lokalt verksamma styrelseledamöter. Vänligen notera att baskursen lämpar sig för fackligt förtroendevalda inom såväl kommunal, statlig som privat sektor. Anmäl dig på eller till Det är viktigt att ange en aktiv e-postadress eftersom kursbekräftelse och all kursinformation skickas med e-post.

5 Central fortsättningskurs 1-3 april och 9-11 december Anmälan senast den 14 februari och 8 november Syftet med fortsättningskursen är att ge förtroendevalda en fördjupad kunskap om sådana fackliga frågor som ibland även hanteras på en mer central nivå hos arbetsgivaren. Kursmål: Rollen som fackligt förtroendevald: Kännedom om vad uppdraget innebär och vad som krävs i rollen som fackligt förtroendevald. Kännedom om förhandlingsarbete för kollektiv och individ, kollektivavtalsvillkor, systematiskt arbetsmiljöarbete, lönebildning, aktivt planarbete, anställningstrygghet samt för uppdraget central arbetsrättslig lagstiftning. Fackligt förtroendevalda som på grund av sin funktion behöver bredare kunskap t.ex. samverkansrepresentanter, skyddsombud, styrelseledamöter i lokalföreningen eller förtroendevalda som bedöms vara på väg in i styrelsen. Anmäl dig på eller till Det är viktigt att ange en aktiv e-postadress eftersom kursbekräftelse och all kursinformation skickas med e-post. Kurs om de statliga avtalen Information och diskussion kring de statliga kollektivavtalen. Program kommer i inbjudan. Vänligen notera att Läkarförbundets lokalt förtroendevalda inom den statliga sektorn också kan anmälas till central baskurs, se ovan. Fackligt förtroendevalda på statliga myndigheter. Anmälan sker i samband med inbjudan. Särskild inbjudan Glöm inte att anmäla dig som fackligt förtroendevald till din arbetsgivare!

6 TEMADAG Syftet med temadagar är att behandla aktuella frågor, att ge utveckling i det fackliga arbetet och fördjupad kunskap inom vissa områden. Temadagarna riktar sig (om inget annat särskilt anges) till lokala fackligt förtroendevalda, i första hand ledamöter i lokalföreningens styrelse som har intresse för och kommer i kontakt med ämnet för temadagen. Plats: Förbundskansliet, Villagatan 5, Stockholm Tid: till 17.00, registrering kaffe och smörgås från kl Resor Resor bokas hos vår resebyrå Blomgren Travel, tel Ange som referens 326. Resor med egen bil som överstiger 150 km ska föranmälas. Eventuella utlägg för resor ersätts via reseräkning. Blankett kommer att finnas i kursmaterialet. Temadag om pensionsavtal kommunal sektor - 29 januari 2014 Anmälan senast 13 januari Fr. o m den 1 januari 2014 tillämpas ett nytt avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal - AKAP-KL - för läkare inom landstingskommunal sektor födda 1986 och senare. Under temadagen kommer vi att gå igenom både det nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KL och KAP-KL som enligt huvudregeln fortsatt gäller för läkare födda före Många frågor från medlemmar handlar också om vad som händer med pensionen om man går från en landstingsanställning till en anställning inom privat sektor. Vi kommer därför att gå igenom tjänstepensionsavtalet ITP och i korthet även hur övriga lösningar kan se ut på privat sektor. För att få en överblick över pensionssystemet berör vi även kortfattat den allmänna pensionen. Tonvikten under dagen kommer att vara lokalföreningens roll och hur föreningen kan guida och vägleda medlemmar i pensionsfrågor. Kursmål: Grundläggande kunskaper och kännedom om pensionsavtalen på kommunal och privat sektor, lokalföreningens roll samt hur föreningen kan guida och vägleda medlemmar i pensionsfrågor. Lokalt fackligt förtroendevalda, i första hand ledamöter i lokalföreningens styrelse som har intresse för och kommer i kontakt med ämnet för temadagen. Anmäl dig via mail till Det är viktigt att ange en aktiv e-postadress eftersom kursbekräftelse och all kursinformation skickas med e-post.

7 FÖRDJUPNINGSKURS För att möta behovet av fördjupning och utveckling för de fackligt förtroendevalda som deltagit i de centrala bas- och fortsättningskurserna arrangeras under 2014 två fördjupningskurser. Kurserna ges sammanhållet i internatform. Kurserna bygger på och är en utveckling av bas- och fortsättningskursen och kommer att ha processinriktat upplägg med förhandlingsspel och grupparbeten. Ett viktigt syfte är också att ge tillfället till kontakt mellan lokalföreningarnas företrädare och till att bygga nätverk. Plats: Djurönäset konferens och hotell, Djurhamn. Tid: Vi börjar kl första dagen och avslutar kl sista dagen. Resor Resor bokas hos vår resebyrå Blomgren Travel, tel Ange som referens 315. Resor med egen bil som överstiger 150 km ska föranmälas. Eventuella utlägg för resor ersätts via reseräkning. Blankett kommer att finnas i kursmaterialet. TEMA - Förhandling, lönebildning och kollektivavtal september Anmälan senast den 11 augusti. Syftet med fördjupningskursen är att utveckla och fördjupa deltagarnas kunskaper om kollektivavtal, lönebildning och förhandling utgående från innehållet i de centrala bas- och fortsättningskurserna. Kollektivavtalen som berörs gäller kommunal sektor. Förbundet och lokalföreningarna möter många utmaningar inom förhandlingsområdet, både på kort och lång sikt. En sådan utmaning är att hantera löneavtal utan centralt angiven siffra Kursen innehåller både teori och praktik varvat - förhandlingsspel, gruppövningar, utrymme för att diskutera centrala frågor utifrån ett lokalt perspektiv, för att lära av varandra, dela erfarenheter och skapa nätverk. Ur kursinnehållet: Förhandlingsformer Samverkan med andra fackliga organisationer Att vara part i ett avtal Lönebildning - löneavtalets innehåll och utmaningar Lönestatistik/AID/lönekartläggning, analys Kollektivavtalen - tolkningsprinciper Regelverk (KHA, MBL, LAS, praxis) Gruppövningar Kursens kunskapsmål: Kunskap om central lagstiftning och centrala kollektivavtal. Kunskap om tillämpning och praxis av lag och kollektivavtal kring förhandling, lönebildning och kollektivavtal. Lokalt fackligt förtroendevalda inom kommunal sektor, i första hand ledamöter i lokalföreningens styrelse som har deltagit i förbundets bas- och fortsättningskurs. Anmäl dig via mail till Det är viktigt att ange en aktiv e-postadress eftersom kursbekräftelse och all kursinformation skickas med e-post.

8 TEMA - Samverka för god arbetsmiljö och ökat inflytande oktober Anmälan senast den 15 september. Syftet med fördjupningskursen är att utveckla och fördjupa kunskaperna om samverkan, arbetsmiljö och påverkansfrågor från bas- och fortsättningskursen. Kursen berör kollektivavtal inom kommunal sektor. Centrala utgångspunkter är att fördjupa frågor om vår roll, relationer och mål inom ramen för samverkanssystemet lokalt. Fokus kommer riktas på hur vi kan arbeta för att arbetsmiljöarbetet ska bli en utvecklingsfråga. Kursen innehåller både teori och praktik varvat samverkansspel, övningar och utrymme för att behandla frågor utifrån ett lokal föreningsperspektiv då kursdeltagarna intar en aktiv roll i att dela erfarenheter och att skapa nätverk. Ur kursinnehållet: Rollen som förtroendevald och skyddsombud inom Läkarförbundet Regelverk (AML, MBL, praxis) Att vara part i ett avtal Kollektivavtalen FAS 05, innehåll, tolkningsfrågor, partsavsikt och historik Grundläggande krav och rutiner inom arbetsmiljöarbetet Systematiskt arbetsmiljöarbete - åtgärdsplan Psykosocial arbetsmiljörond, IT-skyddsrond Styrelsearbete att arbeta för inflytande Kursens kunskapsmål: Roller och relationer för förtroendevalda inom Läkarförbundet. Lagstiftning och centrala kollektivavtal. Mål, strategier och verktyg i arbetsmiljöarbetet lokalt och centralt Lokalt fackligt förtroendevalda, i första hand ledamöter i lokalföreningens styrelse som har deltagit i förbundets bas- och fortsättningskurs. Kursens styrka ökar om fler förtroendevalda från samma lokalförening anmäls. Anmäl dig via mail till Det är viktigt att ange en aktiv e-postadress eftersom kursbekräftelse och all kursinformation skickas med e-post.

9 Redovisningsblankett Ersättning för lokala baskurser Lokalföreningens namn: Kontaktperson: Telefon dagtid: E-post: Postgiro/Bankgiro Datum för kursen fr o m: t o m: Redovisa antal kursdeltagare (som genomgått kursen) i nedanstående tabell. Kursens längd Ange antal Ersättning Summa deltagare 0,5 dag dag 450 1,5 dagar utan övernattning dagar utan övernattning 650 1,5 dagar med övernattning dagar med övernattning Ev. utlägg för föreläsare från Avd. Arbetsliv & Juridik Totalt: Bifoga deltagarförteckning. Redovisningen skickas till: Sveriges läkarförbund Arbetsliv & Juridik - HT Box STOCKHOLM

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten 2. Praktisk information

1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten 2. Praktisk information Kur s k at al og2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten 2. Praktisk information GRUNDUTBILDNING 3. Redovisning 4. Grundläggande straffrätt och straffprocessrätt

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007.

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. Allmän information Kurser/utbildningar Seminarier Språkutbildning Övriga interna kurser Övrig information Innehåll Allmän information... 4

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer