Förord. Vi är kund- och konsumentfokuserade. Vi levererar alltid kvalitet. Vi utmanar för att vinna. Vi är stolta över vårt arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Vi är kund- och konsumentfokuserade. Vi levererar alltid kvalitet. Vi utmanar för att vinna. Vi är stolta över vårt arbete"

Transkript

1 Uppförandekod

2 arbetsprinciper Vi är kund- och konsumentfokuserade Vi levererar alltid kvalitet Vi utmanar för att vinna Vi är stolta över vårt arbete Förord prestationer som är bra idag är medelmåttiga om ett år. Vikten av att ta ansvar ökar i en omgivning som kräver allt snabbare förändringstakt. För att bygga ett framgångsrikt företag krävs därför tydliga riktlinjer för vad man ska göra och vad man inte ska göra. Vi behöver även riktilinjer för hur saker och ting ska göras. Atrias uppförandekod omarbetades hösten 2014 efter intensiva värdediskussioner inom koncernen. Vår uppförandekod speglar nu även de fyra arbetsprinciper som vi gemensamt definierat. Atrias uppförandekod ska vara en guide i det dagliga arbetet och göra vårt beslutsfattande enklare och snabbare. Det är avgörande för oss att våra kunder, konsumenter och ägare känner förtroende för hur vi agerar. Bara ett ansvarstagande företag kan nå framgång. juha gröhn atria plc verkställande direktör

3 Atrias uppförandekod atrias uppförandekod och våra fyra arbetsprinciper är den grund vi baserar vår verksamhet på. Uppförandekoden innehåller etiska riktlinjer för den dagliga verksamheten och den gäller samtliga Atriamedarbetare. All personal får information om uppförandekoden och utbildas i att förstå och följa den. I uppförandekoden återspeglas Atrias fyra arbetsprinciper som utgör vår värdegrund: Vi är kund- och konsumentfokuserade Vi levererar alltid kvalitet Vi utmanar för att vinna Vi är stolta över vårt arbete Uppförandekoden bygger dessutom på lagar och kollektivavtal samt internationella avtal och rekommendationer angående ansvarsfull verksamhet*. Uppförandekoden är en del av Atrias hållbarhetsarbete Atria Handprint. Vi publicerar årligen en hållbarhetsrapport. När alla medarbetare följer uppförandekoden och våra fyra arbetsprinciper styrs verksamheten mot en hållbar utveckling och framgång. Atria Plc:s styrelse godkände uppförandekoden i december Atrias uppförandekod innehåller fem avsnitt Trygg mat Miljöhänsyn Personal Vår omvärld Affärsetik * FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och konventionen om barnets rättigheter Internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention om grundläggande rättigheter i arbetslivet FN:s Global Compact-initiativ om främjande av mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljöskydd och bekämpning av korruption OECD:s riktlinjer för multinationella företag Internationella handelskammaren ICC:s stadga om hållbar utveckling och ICC:s riktlinjer mot mutor och korruption Business Social Compliance Initiative BSCI:s policy för inköpsverksamhet 4 atria scandinavia atria scandinavia 5

4 Trygg mat Vår mat ska smaka gott. Den ska infria eller överträffa konsumentens förväntningar. Genom hela livsmedelskedjan, från råvara till färdig produkt, ställer vi mycket höga krav för att garantera produktsäkerhet och kvalitet. Atrias livsmedelstillverkning följer internationella krav för hygien. Högkvalitativa råvaror, säkra tillverkningsoch leveransprocesser och en obruten kylkedja garanterar att våra produkter är säkra att konsumera. Produktsäkerhet Alla produktionsanläggningar har ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet som överensstämmer med FSSC standarden eller motsvarande. Risker i tillverkningsprocessen kontrolleras med hjälp av HACCP-systemet. Hygien Vi satsar löpande på utbildning i livsmedelshygien för produktionspersonalen. Anställda och besökare på produktionsanläggningarna får instruktioner om hygieniska arbetsmetoder och tydliga reger för personlig hygien. Produktinformation För att konsumenter tryggt ska kunna välja Atrias produkter tillhandahåller vi all viktig produktinformation på förpackningen. Ytterligare information om produkterna finns på Atrias hemsidor. Ansvarsfull användning av tillsatser Atria utvärderar behovet av tillsatser utifrån smak, produktkvalitet och produktsäkerhet. I produkterna används endast tillsatser som har kontrollerats och bedömts som säkra. Atria följer aktivt lagstiftningen och myndigheternas rekommendationer om tillsatser och tar hänsyn till konsumenternas och kundernas förväntningar angående en ansvarsfull användning av tillsatser i sin produktutveckling. Spårbarhet För att garantera säker kvalitet kan Atria spåra råvaror, ingredienser och slutprodukter. Alla produkter är spårbara enligt gällande lagstiftningskrav. GMO-fria produkter Atria använder inte genetiskt modifierade råvaror i sina livsmedel. För att garantera detta måste leverantörerna skriftligen binda sig till att leverera GMO-fria råvaror. Näring Atria utgår alltid från konsumenternas hälsa vid utveckling av nya produkter eller förbättring av befintliga. Enligt de näringsrekommendationer som finns upplyser Atria konsumenterna om produkternas del i en balanserad och näringsrik kost. Vi ställer höga krav på den mat vi lagar. 6 atria scandinavia atria scandinavia 7

5 Miljöhänsyn Utgångspunkten för Atrias miljöarbete är att garantera att verksamheten följer miljölagstiftningen. Samtidigt försöker vi ständigt förbättra våra resultat i miljöarbetet. Vi följer upp verksamhetens, produkternas och tjänsternas miljöpåverkan och identifierar deras betydelse i värdekedjans olika steg. Miljöarbete Atrias produktionsanläggningar är certifierade eller arbetar i enlighet med den internationella standarden ISO eller motsvarande. Vi följer kontinuerligt upp våra miljömål genom interna revisioner. Insyn Atrias miljöredovisning finns utlagd på företagets hemsida. Vi för en öppen dialog och samarbetar med lokala myndigheter i miljöskyddsfrågor. Intern kommunikation Atria informerar internt om företagets miljömål och anställda informeras om deras roll i Atrias miljöarbete. Alla anställda har ett eget ansvar att utifrån sin roll verka för att målen uppnås. Produkternas livscykel Atria har kunskap om produkternas miljöpåverkan under hela livscykeln. Vi arbetar för att minimera påverkan genom att effektivt ta tillvara på råvaror och säkerställa att produktionslinjerna är energieffektiva. Vi värnar om miljön. 8 atria scandinavia atria scandinavia 9

6 Personal En av de viktigaste faktorerna bakom en hållbar tillväxt är att medarbetarna mår bra. För att göra ett bra jobb måste man trivas på sin arbetsplats. Atria tror på att bra ledarskap, utveckling av medarbetarna och en god arbetsmiljö leder till trivsel, stolthet och ansvarstagande. Atria respekterar och stödjer internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Att följa den nationella lagstiftningen och internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner utgör grunden för Atrias personalpolicy. Gemensamma arbetsprinciper Atrias medarbetare har gemensamt utvecklat fyra arbetsprinciper som ska vara ledstjärnan i vårt arbete. Alla medarbetare bär ett ansvar för att förverkliga principerna. Vi är kund- och konsumentfokuserade Vi utmanar för att vinna Vi levererar alltid kvalitet Vi är stolta över vårt arbete Att främja välmående Atria strävar efter att skapa en arbetsplats som präglas av ömsesidig respekt och god sammanhållning mellan medarbetarna. Atria satsar på personalens välmående genom långsiktig utveckling av arbetsvillkoren och arbetshälsan. Arbetarskydd Genom systematiskt arbetsmiljöarbete vidtar Atria åtgärder för att förebygga arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade skador. Kompetensutveckling Att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är grunden för Atrias framgång. Personalens kompetens följs kontinuerligt upp och utifrån det satsar Atria på kompetens- och personalutvecklingsprogram som stödjer företagets affärsmål. Jämlikhet Atria accepterar ingen form av diskriminering i arbetet. Kompetenta sökande har lika möjligheter till sysselsättning, karriär- och löneutveckling samt kompetensutveckling oberoende av ras, religion, etnisk eller nationell bakgrund, kön, sexuell läggning, ålder eller eventuellt funktionshinder. Löner och ersättningar Alla anställda har anställningskontrakt. Villkor och löner ska minst följa nationell lagstiftning och avtal. Mobbning och trakasserier Atria tolererar inga former av mobbning, fysiska, psykiska eller sexuella trakasserier. Om det förekommer mobbning eller trakasserier ingriper Atria omedelbart. Användning av droger Det är strängt förbjudet att vara påverkad av alkohol, droger eller andra rusmedel som försämrar arbetsförmågan. Barnarbete Atria tillåter inte barnarbete. Tvångsarbete Atria tillåter inte tvångsarbete. Facklig organisationsfrihet Atria respekterar arbetstagarnas rätt att organisera sig i de fackföreningar de själv önskar. Vårt välmående är grunden i ett framgångsrikt Atria. 10 atria scandinavia atria scandinavia 11

7 Vår omvärld Konsumenter, kunder, personal, köttproducenter och ägare är strategiskt viktiga intressenter för Atria. Andra betydelsefulla intressenter är leverantörer, myndigheter, samhället och media. Atrias företagsansvar syns i det dagliga arbetet med intressenterna. Vi värdesätter ett nära samarbete och kartlägger därför intressenternas förväntningar genom undersökningar, förfrågningar och analyser såväl som personliga möten. Konsumenter Atrias produktutveckling och marknadsföring bygger på djup insikt om konsumenternas behov och önskemål. Atria genomför marknadsundersökningar och för en dialog med konsumenter genom olika sociala medier. Atria följer Europeiska livsmedelsindustriförbundets, FoodDrinkEurope, rekommendationer för ansvarsfull marknadskommunikation. Kunder Atria samarbetar med sina kunder för att utveckla en intressant och konkurrenskraftig affärsverksamhet. Detta gör att Atrias tjänster och produkter möter kundernas behov. Leverantörer Atria arbetar enbart med leverantörer som agerar ansvarsfullt och kräver att de följer vår uppförandekod eller motsvarande principer i sin verksamhet. Dessutom reglerar köpekontrakten Atrias krav på produktkvalitet, samarbete och leveranser. Samhälle På de orter där vi är verksamma bidrar vi till välfärd, främst genom att erbjuda arbetstillfällen och betala skatt, men också genom deltagande i lokalsamhällenas utvecklingsprojekt när det främjar Atrias affärsmål. Myndigheter Ett bra samarbete med myndigheterna är en grundbult i Atrias affärsverksamhet. Samarbete med myndigheterna säkerställer att lagstiftarna får rätt information från branschen och att Atria alltid tillämpar gällande lagar. Ägare Atria eftersträvar att nå sina ekonomiska mål på ett sätt som genererar långsiktigt ekonomiskt värde för bolagets ägare. Vi bygger hållbara relationer med alla intressenter. 12 atria scandinavia atria scandinavia 13

8 Affärsetik Atria ska skapa hållbart ekonomiskt värde genom att driva verksamheten på ett sunt och ansvarsfullt sätt. När vi representerar Atria ska vi agera med gott omdöme och alltid sätta Atrias intressen framför personliga intressen. Efterlevnad av lagstiftningen Atria är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors och följer den lagstiftning som gäller värdepappersmarknaden, bl.a. insiderreglerna. Att följa lagstiftningen och att respektera OECD:s riktlinjer för multinationella företag och principerna för bolagsstyrning är grundläggande i Atrias uppförandekod. Konkurrenslagar Atria stödjer rättvis och öppen konkurrens. Atria följer tillämpliga konkurrenslagar och accepterar inte brott mot dem. Atrias anställda ska undvika situationer där man riskerar bryta mot konkurrenslagarna. Bekämpning av mutor Atria har höga krav och accepterar inga former av mutor i verksamheten. Vi förväntar oss samma sak från alla parter som vi samarbetar med. Gåvor och andra former av förmåner ska vara av ringa värde och omfattning för mottagaren. Mot myndigheter ska man vara särskilt omdömesgill, eftersom det är förbjudet enligt lag att påverka myndighetsbeslut. Tvekar en medarbetare om en gåva eller en förmån ska denne vända sig till sin överordnade för ett utlåtande. Ekonomisk information Atrias bokföring och rapportering följer nationella lagar och internationella redovisningsstandarder samt rekommendationer om börsbolagens bolagsstyrning. Genom att iaktta dessa bestämmelser kan Atria fatta ansvarsfulla affärsbeslut och ge investerare vederhäftiga, fullständiga, uppdaterade och exakta uppgifter om verksamheten. Atrias affärstransaktioner ska redovisas på ett fullständigt och korrekt sätt i bolagets bokföring. Redovisningen av en transaktion får inte vara oriktig eller strida mot transaktionens verkliga innebörd. Konfidentiell information Atria skyddar sina affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter. Atria förutsätter att också dess samarbetspartner skyddar motsvarande uppgifter. De anställda och Atrias samarbetspartner får inte olovligen röja eller använda konfidentiell information. Skydd av bolagets tillgångar Atria skyddar bolagets ekonomiska, materiella och immateriella tillgångar. Bolagets tillgångar får endast användas i syfte att uppnå bolagets affärsmässiga mål. Det är förbjudet att använda Atrias tillgångar för egna ändamål eller till skada för bolaget. Intressekonflikter De anställda ska vara lojala mot Atria i all sin verksamhet. En intressekonflikt uppstår om en anställd eller en part som står denna nära har ett personligt, ekonomiskt eller annat intresse som kan stå i strid med Atrias intresse. Den anställda ska anmäla eventuella intressekonflikter i förväg innan ytterligare steg tas och vidta åtgärder för att undanröja intressekonflikten. Vi agerar alltid med gott omdöme. Mer information och anmälan om brott mot uppförandekoden Om en anställd inte har klarhet i hur Atrias uppförandekod ska tolkas, ska den anställda kontakta sin chef eller personalavdelningen. Atrias anställda ska informera sin chef vid misstankar om brott mot Atrias uppförandekod eller olagligt förfarande i bolaget. Brott mot uppförandekoden kan även anmälas till adressen Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och Atria vidtar nödvändiga åtgärder. Påföljder Brott mot Atrias uppförandekod leder till en adekvat påföljd och även uppsägning av den anställda är möjlig. Vi förutsätter att våra samarbetspartners följer Atrias uppförandekod i sin verksamhet. Agerande i strid med denna uppförandekod kan medföra att samarbetet upphör eller leda till andra påföljder. Om brottet mot uppförandekoden inbegriper olagligt förfarande kan saken anmälas till berörd myndighet för vidare utredning. 14 atria scandinavia atria scandinavia 15

9 vision Med passion och starka varumärken skapar vi inspirerande mat för varje tillfälle! Atria Scandinavia Uppförandekod Atria Scandinavia

Uppförandekod för Procordia Food

Uppförandekod för Procordia Food Uppförandekod för Procordia Food Vi tar ansvar för våra handlingar Procordia Food (nedan kallad Procordia) är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Sverige med kända varumärken som Felix, Bob, Ekströms,

Läs mer

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods hanterar frågor som rör etik och kvalitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att säkerställa företagets anseende

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

The. The H&M Way H&M. Way

The. The H&M Way H&M. Way The H&M Way 1 The H&M way att leva med våra värderingar och riktlinjer varje dag H&M står på en stabil grund. Vår affärsidé Mode och kvalitet till bästa pris är lika tydlig som våra värderingar som utgår

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer