K3600. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K3600. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen."

Transkript

1 K3600 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

2 INNEHÅLL 1. INLEDNING SÄKERHET BESKRIVNING FUNKTIONSSÄTT VERKTYG INSTÄLLNINGAR OCH JUSTERINGAR DRIFT UNDERHÅLL FELSÖKNING TEKNISKA DATA...22 SYMBOLER PÅ RINGKAPEN: VARNING Ringkapar kan vara farliga Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall för föraren eller andra. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder kapsågen. Använd alltid: Godkänd skyddshjälm Godkända hörselskydd Skyddsglasögon eller visir Denna produkt överensstämmer med gällande CE direktiv.

3 1. INLEDNING INLEDNING Ringkapen är avsedd för sågning i murverk. Oaktsam eller felaktig användning kan vara farlig och medföra allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Det är viktigt att du till fullo förstår innehållet i denna manual och att du endast låter vuxna kompetenta personer som förstår innehållet i denna manual använda din ringkap. Du ansvarar för att personer som använder din ringkap har läst och förstått denna manual. VARNING Under inga förhållanden får ringkapens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Man bör alltid använda originaltillbehör. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra allvarliga skador eller dödsfall för föraren eller andra. Denna bruksanvisning innehåller anvisningar för inställning, underhåll och drift av den hydrauliskt drivna ringkapen Partner K3600. Partner Industrial Products strävar efter att ständigt förbättra ringkapens konstruktion. Partner förbehåller sig därför rätten att utan föregående meddelande och utan ytterligare åtaganden införa konstruktionsförändringar. All information och alla data i denna bruksanvisning gällde det datum denna bruksanvisning lämnades till tryck. PARTNER K3600 OMFATTAR: 1 K3600 hydraulisk ringkap 1 transportlåda av trä 1 verktygssats 1 bruksanvisning 1 reservdelslista/sprängskiss Svenska 3

4 2. SÄKERHET VARNING Uppmärksammar på åtgärder som skall utföras för att undvika risker för allvarliga skador eller dödsfall. OBS Använd inte maskinen innan du lärt dig samtliga funktioner och reglage. VARNING Läs och förstå samtliga i leveransen ingående bruksanvisningar samt dekalerna på utrustningen innan du använder maskinen. VARNING Använd alltid skyddskläder och annan personlig skyddsutrustning. VARNING Använd aldrig maskinen utan monterade skydd. OBS Använd ej maskinen i samband med bruk av droger eller lugnande mediciner, vid trötthet eller under alkoholpåverkan. OBS Se till att hydraulslangarna är oskadade. VARNING Använd aldrig en skadad klinga. VARNING Starta aldrig maskinen innan du försäkrat dig om att inga personer eller främmande föremål befinner sig inom arbetsområdet. OBS Denna ringkap får ej användas utan kylvatten. OBS Se till att handtagen är rena och torra. VARNING Det är förbjudet att reomlägga en K3600 klinga. En begagnad klinga kan vara försvagad. En reomlagd klinga kan spricka eller brytas sönder och skada operatören eller andra personer allvarligt. VARNING Får ej anslutas till hydraultryck överstigande 150 bar (3000 psi). OBS Vatten kan göra ytbeläggningar hala. Se till att du har bra fotfäste. OBS Se till att allt underhåll och samtliga justeringar har utförts innan du påbörjar kapningen. Personlig skyddsutrustning SKYDDSHJÄLM MED HÖRSELSKYDD SKYDDSGLASÖGON ELLER HELTÄCKANDE ANSIKTSSKYDD MED HÖRSELSKYDD KRAFTIGA GREPPSÄKRA HANDSKAR ÅSITTANDE, KRAFTIG OCH BEKVÄM KLÄDSEL SOM TILLÅTER FULL RÖRELSEFRIHET HALKFRIA STÖVLAR MED STÅLFÖRSTÄRKT TÅHÄTTA VIKTIGT Den personliga skyddsutrustningen kan inte förhindra olyckor, men den kan minimera skadorna vid en eventuell olycka. 4 Svenska

5 3. BESKRIVNING FRAMIFRÅN VÄNSTER SIDA HÖGER SIDA 1. Klinga Klingsortimentet är anpassat till typ av material som skall sågas. Detta är en vattenkyld klinga som kräver riklig vattentillgång. 2. Klingskydd 3. Hydraulmotor 4. Spärrknapp för drivhjulet 5. Rullaktiveringsvred Aktiverar styrrullarna för kontakt mellan drivhjul och klinga. 6. Främre handtag (justerbart) 7. Reglage 8. Vattenanslutning Inlopp för kylvatten till klingan. 9. Kopplingar för hydraulslangar 10.Vattendisk Stabiliserar klingan i snittet, hjälper till att förse klingan med vatten. 11.Spår för styrrullen Detta spår griper in i styrrullens skuldra och skapar tät kontakt mellan klingans insida och drivhjulet. 12.Stänkskydd 13.Gasreglagespärr och vatten TILL/FRÅN-ventil 14.Vattenjusteringsreglage Reglage för vattenflödet till klingan. 15.Kåpskruvar Dessa skruvar lossas/avlägsnas vid montering av klingan och vid allmänt underhåll. 16. Rulljusterskruvar Två justerskruvar för korrekt rullinställning. 17.Spärrknapp för främre handtaget 18.Stödrullar Dessa rullar trycker klingan mot styrrullarna. 19.Drivhjul Detta är den enda komponent som driver klingan. Den inre delen av klingan löper i ett V -spår i drivhjulet. 20.Styrrullar Dessa rullar upprätthåller kontakttrycket mellan klingan och drivhjulet. Svenska 5

6 ...BESKRIVNING Vatten TILL/FRÅN-ventil (A) A När du trycker in gasreglagespärren (A) öppnas vattenventilen. Vattenventilen förblir öppen och gasreglagespärren (A) förblir intryckt så länge gasreglaget (B) hålls intryckt. B Vattendosering Vattenflödet kan justeras med tummen under drift. Det krävs ett rikligt vattenflöde för maximal klinglivslängd. SE UPP: Vattentrycket och vattenflödet är ytterst viktigt för klingans kylning och livslängd. Bristfällig kylning av klingan kortar drivhjulets och klingans livslängd drastiskt. Vattenventilen är justerbar för att få korrekt vattenmängd. D C Koppla vattenslangen och sätt på vatten. Ställ vattenjusteringen (C) i min. läge. Tryck in pådragsspärren (A). Justera med 2 mm insexnyckel i hål (D) tills vatten kommer ur vattendiskens samtliga utlopp. 6 Svenska

7 4. FUNKTIONSSÄTT Drivning Tack vare maskinens unika konstruktion överförs hydraulmotorns drivkraft inte på klingans centrum. Detta medger ett totalt snittdjup 260 mm (10 tum) med en 350 mm (14 tum) våt diamantklinga. Detta är en kompakt, välbalanserad och lätt maskin. De två styrrullarnas skuldror löper i klingans spår. Styrrullarnas fjädrar pressar ut rullarna, vilka i sin tur pressar den V-formade kanten på klingans innerdiameter mot det V- formade spåret i drivhjulet. Drivhjulet är monterat direkt på hydraulmotorn. DRIVHJUL Grundservice Efter hand som klingan används slits dess innerdiameter och spåret i drivhjulet. Ringkapen kommer att fungera bra även fortsättningsvis om: drivhjulet inte är för slitet; och SLITEN NY SLITEN Min 1,5 mm (.060") STYRRULLAR NY 3 mm (.120") styrrullarna inte är för slitna; och justeringen mellan rullarna och klingan är korrekt. Under klingans livslängd bör rullinställningen kontrolleras två gånger, dels efter montering av en ny klinga och dels när klingan är förbrukad till 50%. Svenska 7

8 5. VERKTYG OBS: Följande verktyg ingår i verktygssatsen. 1: 5 mm insexnyckel med T-grepp (plast) 2: 6 mm insexnyckel med T-grepp (plast) 3: 4 mm insexnyckel 4: 2 mm insexnyckel 5: mm kombinationsnyckel 8 Svenska

9 6. INSTÄLLNINGAR OCH JUSTERINGAR OBS: Partner har i sitt sortiment ett antal klingor för olika material. Hör med din Partner återförsäljare vilken klinga som lämpar sig bäst för din tillämpning. VARNING Det är förbjudet att reomlägga en använd klinga. En begagnad klinga kan vara försvagad. En reomlagd klinga kan spricka eller brytas sönder och skada operatören eller andra personer allvarligt. Montera en klinga Torka bort ev smuts från klingans yta. Lägg maskinen på sidan, se illustrationen. Avlägsna de två skruvarna som håller fast stödrullens kåpa med hjälp av en 6 mm T-insexnyckel och lyft bort kåpan så att du kommer åt styrrullarna. Svenska 9

10 ...INSTÄLLNINGAR OCH JUSTERINGAR... Vrid rullvreden moturs (180 ) till ospärrad position. Skjut tillbaka rullen enligt bilden. Montera klingan med vreden i ospärrad position. OBS: Klingan har ett spår på ena sidan som utgör styrspår för kopplingsrullarna. VARNING Lossa alltid K3600 från hydraulanslutningen vid service. Oväntade klingrörelser kan orsaka allvarliga skador. Kontrollera att klingan inte är skadad innan du monterar den på maskinen. Skadade klingor kan sprängas och orsaka allvarliga personskador. 10 Svenska

11 ...INSTÄLLNINGAR OCH JUSTERINGAR... Börja monteringen av klingan genom att först lägga klingan med spåret på den övre styrrullen. Tryck sedan in klingan i drivhjulet. Rotera klingan medan du monterar den på den nedre styrrullen. Se till att klingspåret passas in i båda styrrullarna. Svenska 11

12 ...INSTÄLLNINGAR OCH JUSTERINGAR... Montera stödrullarnas kåpa och dra åt skruvarna med 6 mm T-nyckeln. Justera rullarna Vrid justerskruven medurs och rotera stödrullen tills den vidrör klingan. Vrid sedan ytterligare 1/4 varv. Rotera klingan för hand för att försäkra dig om att klingan roterar samt att alla fyra rullarna vrids. 12 Svenska

13 ...INSTÄLLNINGAR OCH JUSTERINGAR... Kontrollera rullarnas inställning Lägg maskinen på rygg. Styrrullarnas vred skall vara öppna (ospärrade). STÖDRULLAR OSPÄRRAD Ta tag i stödrullarna en i taget med fingrarna och rotera klingan för hand. Du bör kunna hindra rullarna från att rotera genom att hålla emot med fingrarna medan du roterar klingan. Justera vid behov genom att vrida justerskruven in eller ut 1/4 varv i taget. Vrid styrrullarnas vred till spärrad position när rullarna har justerats korrekt. OBS Se till att inställningen inte är för stram eftersom detta medför att klingan kupas eller skevar. SPÄRRAD OBS Se till att inställningen inte är för lös eftersom detta medför att den inte får kontakt med styrrullarna. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR: Stödrullarna driver inte klingan. Felaktig justering kan leda till skador på klingan. Om klingan roterar långsamt eller stannar, se felsökning. Svenska 13

14 ...INSTÄLLNINGAR OCH JUSTERINGAR Hydraulslangar VARNING Får ej anslutas till hydraultryck överstigande 150 bar (3000 psi). Se innan du ansluter slangarna till att kopplingarna är rena, både på maskinen och slangen. Anslut tryckslangen från hydraulsystemet till honkopplingen på maskinens vänstersida. Anslut den andra hydraulslangen till hankopplingen på maskinens högersida. Denna slang leder oljan tillbaka till behållaren. OBS: Två slangsatser kan anslutas vid behov av slanglängd överstigande 18 m. Koppla inte ihop fler än två satser eftersom kopplingarna kan medföra för stor effektförlust. Se tekniska data. OBS Se till att slangarna inte kan lossna av misstag genom att vrida säkerhetsspärrarna på kopplingarna till spärrläget innan du använder maskinen. VARNING När maskinen är i drift står slangarna under extremt tryck. Försök inte att koppla eller lossa slangar när hydraulsystemet är i drift. Detta kan medföra allvarliga personskador. Vattenslang Anslut vattenslangen till vattenförsörjningen. Vattenflödet aktiveras genom att öppna strypventilen. Minsta vattenflöde: 4 l/min. 14 Svenska

15 7. DRIFT Säkerhet VARNING Om inte nedanstående eller på annan plats i denna manual nämnda säkerhetsinstruktioner samt gängse säkerhetsregler på arbetsplatsen följs, kan detta leda till allvarliga personskador eller dödsfall för operatören eller andra. VARNING Klingan kan endast utföra raka snitt. Försök inte att pressa, vrida, böja eller styra klingan med våld. Detta förstör klingan. Ett löst segment eller en bruten klinga kan orsaka allvarliga personskador hos operatören eller personer i närheten. VARNING Oftast är arbetsstycket tungt. Se till att det inte skadar eller faller på operatören eller andra i omgivningen under pågående sågning. VARNING Håll alltid maskinen i ett stadigt grepp med båda händerna på handtagen när maskinen är i gång. Håll inte i maskinen på annat ställe än i de därför avsedda handtagen. Detta ger sämre kontroll över maskinen och kan innebära en säkerhetsrisk. VARNING Håll arbetsområdet fritt från föroreningar som kan medföra att operatören mister kontrollen. VARNING Om det krävs en ställning för att utföra arbetet skall denna vara utförd enligt gängse normer och vara tillräckligt stadig för att ge nödvändigt stöd. VARNING Arbete på stege rekommenderas inte. Stegar är inte tillräckligt stabila och kan leda till fall och personskador på operatören eller annan person. OBS Eftersom klingan kyls med vatten medför detta våta väggar och golv. Detta kan medföra halkrisk. Se till att alltid ha stadigt fotfäste. OBS Det ger säkrare drift och tröttar mindre att alltid hålla maskinen i midjehöjd vid horisontella snitt. Svenska 15

16 ...DRIFT Sågteknik Snittdjup K3600 kan skära upp till 260 mm (10 tum) djupa snitt. Du kontrollerar maskinen bäst om du först gör ett markeringssnitt på mm (2-3 tum). På så sätt kan stabiliseringsklingan tränga in i arbetsstycket och hjälpa dig att styra maskinen. Om du försöker att såga hela djupet i ett pass, tar det längre tid. Om du arbetar i flera pass, 3 till 4 om snittet är 260 mm (10 tum) djupt, går det snabbare. Större jobb Snitt överstigande 1 m fäst en bräda längs linjen som skall skäras. Brädan fungerar som styrlinjal. Använd denna styrlinjal för att göra ett markeringssnitt över hela snittlängden, mm (2-3 tum) djupt. Avlägsna styrlinjalerna sedan markeringssnitten utförts. Mindre jobb Gör först ett ytligt markeringssnitt, max mm (2-3 tum) djupt. Utför sedan de slutgiltiga snitten. Skärsekvens Utför först det nedre horisontella snittet. Utför sedan de två vertikala snitten. Avsluta med det övre horisontella snittet. SE UPP: Om det övre horisontella snittet utförs före det nedre horisontella snittet, faller arbetsstycket på klingan och klämmer den. 16 Svenska

17 8. UNDERHÅLL VARNING Lossa alltid K3600 från hydraulanslutningen vid service. Oväntade klingrörelser kan orsaka allvarliga skador. 1. Drivhjul A. Spärra axeln med spärrknappen. B. Lossa centrumskruven och ta bort brickan. Nu kan du lyfta av drivhjulet. OBS: Byt drivhjulet när du monterar en ny klinga. Ett slitet hjul kan medföra att klingan slirar och skadas. Bristande vattenflöde förkortar drivhjulets livslängd drastiskt. 2. Stödrullar/styrrullar Avlägsna stödrullarnas kåpa. Använd kombinyckeln och 5 mm T-insex nyckeln för att byta rullarna. SLITEN Min 1,5 mm (.060") STYRRULLE NY 3 mm (.120") Byt styrrullar när rullarnas skuldror är nedslitna till 50% av originalbredden. Byt stödrullar när rullytan är plan, (eller) när spåret i rullytan är borta. STÖDRULLE UTSLITEN (Spåret syns inte) NY Svenska 17

18 ...UNDERHÅLL... Byte av komplett stödrulle Demontering Demontering Montering 5 mm 10 Nm Byte av komplett styrrulle 1 Demontering 2 Montering Grease 3 Montering 4 Montering 4 Nm 4 Nm Grease Grease 18 Svenska

19 ...UNDERHÅLL Rulljustering Se Inställningar och justering. 4. Kopplingar VIKTIGT Om kopplingen är smutsig kan smuts tränga in i oljan och orsaka ökat slitage på hydraulmotor, hydraulpump, ventiler etc. Det kan även hindra kopplingen från att sluta tätt. Rengör alltid kopplingarna innan du ansluter till hydraulsystemet och maskinen. Rensa vattenfiltret vid behov. 5. Hydraulslangar Utför kontroll varje dag innan maskinen tas i bruk. Spruckna, veckade eller försvagade slangar skall bytas. Svenska 19

20 ...UNDERHÅLL Underhållsschema OBS: Schemat baseras på daglig användning av utrustningen. Varje dag Två gånger i veckan Stöd- och styrrullar Kontrollera stödrullar betr slitage Kontrollera styrrullar betr slitage X X Hydraulsystem Inspektera hydraulslangar Inspektera och rengör vattenmunstycken X X Drivsystem Kontrollera drivhjulets tillstånd X Vattensystem Inspektera och rengör vattenmunstyckena på vattendisken Vattenstyrventil Kontrollera filtret i vattenkopplingen X X X Reglage Kontrollera funktion X Klinga Inspektera området kring sprängskyddet Kontrollera klingstabilisatorn X X Klingor i överenstämmelse med EN13236 Partner K3600 är endast i överenstämmelse med 98/37/EG och EN13236 tillsammans med nedan listade klingor: Typ Diameter mm. Partner-Dimas PXR XX 350 ELR XX 350 SLR XX 350 Anm: Klingorna finns i olika hårdheter för olika material och anges med två siffror, XX. Reomläggning av klingan VARNING K3600-klingor får inte reomläggas. En bruten klinga kan orsaka allvarliga personskador hos operatören eller andra personer. Av denna anledning godkänner Partner inte att K3600-klingor reomläggs. Ett enskilt segment kan i vissa fall få reomläggas. Kontakta din Partner-återförsäljare för instruktioner. 20 Svenska

21 9. FELSÖKNING Mekanik SYMPTOM A. Klingan roterar inte. B. Klingan roterar för långsamt. C. Klingan hoppar ur sitt läge. D. Klingan skevar. E. Segment går av. F. Motorpackning trasig. G. Klingan skär för långsamt. H. Klingan slirar. TROLIG ORSAK 1. Rullvreden inte i spärrläge. 2. Klingan inte korrekt monterad på styrrullarna. 3. Rullarna för hårt spända. 4. Eventuellt felaktig slanganslutning till hydraulsystemet. 5. Ev. felaktig slanganslutning till drivkällan eller annat hydrauliskt problem. 1. Rullvreden inte i spärrläge. 2. Drivhjulet slitet. 3. Klingans innerkant sliten. 4. Fjädrarna på styrrullarna slappa. 5. Smutsig övertrycksventil i hydraulsystemet. 6. Ventilvredet på hydraulmotorn förflyttas inte korrekt sträcka. 7. Fel på rullarnas lager. 8. Bristfälligt oljeflöde, kontrollera hydrauloljeflödet. 1. Rullinställningen för lös. 2. Slitna styrrullar. 3. Klingan inte korrekt monterad på styrrullarna. 4. Skadad klinga. 1. Rullarna för hårt spända. 2. Klingan överhettas. 1. Klingan böjd, vriden eller dåligt skött. 2. Dålig svets. Fortsätt att använda klingan om endast ett segment saknas eller lämna in för reomläggning om klingan slitits ned max 50%. 1. Sågen går åt fel håll. Kontrollera de hydrauliska slanganslutningarna på hydraulsystem av annat fabrikat. 2. Kontrollera styrventilens position på hydraulsystem av annat fabrikat. 3. För högt flöde eller tryck. 4. Fel på packning. 1. Fel klinga för aktuellt material. 2. Kontrollera att rätt vattenmängd når fram till klingan. 1. Styrrullen rör sig inte fritt in och ut. En kärvande rulle kan inte pressa klingan tillräckligt hårt mot drivhjulet. 2. Drivhjulet slitet. Slipande material och dålig spolning ökar hjulets slitage. 3. Styrrullens skuldra sliten. Om mer än 50% av skuldrans bredd slitits ned slirar klingan. 4. Klingans spår och innerkant slitna. Orsakat av bristfällig spolning av slipande material och/eller ett slitet drivhjul som får klingan att slira. Svenska 21

22 10. TEKNISKA DATA Klingdiameter 350 mm (14") Snittdjup 260 mm (10") Periferihastighet, max 55 m/s 3000 rpm Motorvarvtal, max rpm Hydraulmotor Kuggväxelmotor (öppen centrumventil) Hydraultryck, max 150 bar (2200 psi) Oljeflöde, min max l/min Vikt, exkl. klinga 8,3 kg Vikt, ringklinga 0,8 kg Mått: höjd 410 mm (16") längd 715 mm (28") bredd 260 mm (10") *Specifikationer hydraulolja 150 VG 32 (10W) Oljetemperatur (drift) ca. 60 C Vattenförbrukning 4 l/min Hydraulkopplingar 1/2" FF (gänga 3/8") * Vi rekommenderar användning av miljögodkänd hydraulolja. Bulleremissioner (se anm. 1) Ljudeffektnivå, uppmätt db(a) Ljudeffektnivå, garanterad L WA db(a) Ljudnivå Ekvivalent ljudtrycksnivå vid användarens öra, db(a) i enlighet med CEN/TC255 N150 och ISO/DIS 11201: Vibrationsnivå Handtagsvibrationer uppmätta i enlighet med ISO/DIS , m/s 2 främre handtag: bakre handtag: 4,3 6,0 Anm.1: Emission av buller till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (L WA ) enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Förlängning av hydraulslangar Vid förlängning av hydraulslangar måste slangens innerdiameter ökas enligt tabellen för att motverka effektförlust. Slanginnerdiameter 1/2" upp till 30 m Slanginnerdiameter 5/8" mellan 30 och 45 m Slanginnerdiameter 3/4" mellan 45 och 100 m Åtdragningsmoment NmIn. Bultar kapmaskinhus 4 Bultar motorhus 10 Drivhjul 10 Bultar rullkåpa 10 Motormonteringsbultar (insex) Svenska *xup 1:

23 EG-försäkran om överensstämmelse (Gäller endast Europa) Partner Industrial Products, SE Partille, Sverige, tel: , försäkrar härmed att kapmaskinen Partner K3600, från 2002 års serienummer och framåt (året anges i klartext på motorskylten plus ett efterföljande serienummer), motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV: - av den 22 juni 1998 angående maskiner 98/37/EG, Bilaga IIA. - av den 8 maj 2000 angående emission av buller till omgivningen 2000/14/EG. Följande harmoniserade standarder har tillämpats: CEN/TC255 N150 och ISO/DIS SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE Uppsala, Sverige, har utfört frivillig typkontroll åt Husqvarna AB. Certifikatet har nummer: 01/169/010 K3600. Partille 3 januari, 2002 Ove Donnerdal, Utvecklingschef Svenska 23

24 Svenska *xup 1: 2002W32

Bruksanvisning K 3600 MKII. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning K 3600 MKII. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning K 3600 MKII Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symbolförklaring VARNING Maskinen kan felaktigt eller slarvigt

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag Instruktionsbok för Rasterrensare Instructionbook for Copper grid cleaner 1105 Raster med slagg Copper grid with slag Rensning pågår Cleansing Rensat raster Cleansed copper grid RASTERRENSARE Tekniska

Läs mer

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Produktpresentation En kraftfull vedklipp som snabbt och enkelt klyver veden i 2-4 delar. Med en tryckkraft på hela 20 ton och ett kraftigt klyvblad klarar den att klyva

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp INSTRUKTION SE-194 82 Upplands Väsby Besöksadress: Centralvägen 2-4 Telefon 08-590 344 60 Telefax 08-590 925 40 VARNING! Klipps kortare bitar än 10 cm kan den

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

BALGRIP HG50/51/52/53

BALGRIP HG50/51/52/53 INSTRUKTION BALGRIP HG50/51/52/53 Reviderad 2011-06-13 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör.

Läs mer

Bruksanvisning. K 3000 Cut-n-Break. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. K 3000 Cut-n-Break. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning K 3000 Cut-n-Break Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen: VARNING Maskinen kan felaktigt eller

Läs mer

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt.

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Artikelnr: 8069 Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. sförtecning Sida Adapter Cross benstöd Benstöd medic/knästoppar Bord Bricka/Bord Bromsfot byte äldre stolar

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Bruksanvisning Väggsåg WSE1217

Bruksanvisning Väggsåg WSE1217 Bruksanvisning Index 000 Originalbruksanvisning 10993146 sv / 2011-04-25 Vi gratulerar! Du har valt en beprövad TYROLIT Hydrostress-apparat och därmed en tekniskt ledande standard. Bara original TYROLIT

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING MONTERINGSANVISNING ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING Art.Nr. 72109H, 72166H, 72247H och 72105H. Reviderad 2011-05-30 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd

Läs mer

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Temag Pumpar AB Filaregatan 4 442 34 KUNGÄLV E-Post : info@temag.se www.temag.se CE deklaration Maskindirektiv 2006/42/EC Vi intygar under vårt ansvar att den utrustning

Läs mer

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Förord Innehåll sida JSL skjutbar släde är en kopplingsenhet som måste följa höga säkerhetsföreskrifter och som även måste testas för

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A SERVICEANVISNINGAR SV WHEELDRIVE 9011310A Förberedelser före drivning med WheelDrive Monteringen av WheelDrive ska utföras av behöriga yrkespersoner. Före drivning med hjälpmotorn måste följande åtgärder

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

HANDHÅLLNA BENSINDRIVNA KAPSÅGAR

HANDHÅLLNA BENSINDRIVNA KAPSÅGAR HANDHÅLLNA BENSINDRIVNA KAPSÅGAR KRAFTFULLA ENKEL START INNOVATIVA LÅNG LIVSLÄNGD MINIMALT UNDERHÅLL TILLVERKAS I TYSKLAND 4kW HANDHÅLLNA BENSINDRIVNA KAPSÅGAR. MED LÅG VIKT. Norton Clippers nya sortiment

Läs mer

teknisk information Diamantkapklingor EN13236 Märkning Produktsortiment

teknisk information Diamantkapklingor EN13236 Märkning Produktsortiment Byggverksamhet blir allt mer komplex och kraven på verktygens kvalitet ställs allt högre. Precision och kvalitet blir allt viktigare vid bearbetning av olika byggnadsmaterial. Flexovit har med sin mångåriga

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Bruksanvisning. K650 Cut-n-Break. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. K650 Cut-n-Break. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning K650 Cut-n-Break Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen: VARNING Maskinen kan felaktigt eller

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29 HANDBOK Balsavac Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

PARTNER PARTNER HYDRAULIK TEKNISK BESKRIVNING PARTNER FC40 PARTNER K3600 PARTNER K2500 PARTNER K2500 PARTNER K3600 PARTNER FC40

PARTNER PARTNER HYDRAULIK TEKNISK BESKRIVNING PARTNER FC40 PARTNER K3600 PARTNER K2500 PARTNER K2500 PARTNER K3600 PARTNER FC40 PARTNER 2-1 TEKNISK BESKRIVNING PARTNER FC4 PARTNER K36 PARTNER K25 Innehåll: Sid: Partner K36 2 Partner K25 9 Partner FC4 11 Appendix, hydraulik 12 Tekniska data 15 PARTNER HYDRAULIK Partner K36 och K25

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Svenska Art. nr. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom Innehåll Reservdelslista Illustrationer Instruktioner Garanti Bästa kund! Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom är en prisbelönt barnstol som kan användas mycket

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Hydraulisk Borrhammare HRD20

Hydraulisk Borrhammare HRD20 Hydraulisk Borrhammare HRD20 Från serienr. 3195 Reviderad 2014-11-03 Före användning Tack för ert val av en HYCN borrhammare. För att säkerställa problemfri drift och långvarig användning av era nya verktyg,

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna.

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

Multiskopan. 1,8 m 3 Art. Nr: 20xxxx12. Burträskvägen 18 Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 937 33 BYGDSILJUM 0914-20220 0914-20364 647-4795 38 68 20-5

Multiskopan. 1,8 m 3 Art. Nr: 20xxxx12. Burträskvägen 18 Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 937 33 BYGDSILJUM 0914-20220 0914-20364 647-4795 38 68 20-5 Multiskopan 1,8 m 3 Art. Nr: 20xxxx12 1 MULTISKOPA 1,5-12,0m 3 Allmän information side 3 Teknisk data side 4 Handhavande / Säkerhet side 5 El-schema side 6 Hydraulschema side 7 Säkerhetsföreskrifter side

Läs mer

Fastsättningsteknik. Nitverktyg MS 5. Bruksanvisning

Fastsättningsteknik. Nitverktyg MS 5. Bruksanvisning L Fastsättningsteknik Nitverktyg MS 5 Bruksanvisning Innehållsförteckning Hänvisningar till bruksanvisningen... 4 Varningar, hänvisningar och åtgärder i brukanvisningen... 5 Märkningar på nitverktyget...

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar FRITÖS, BORDSMODELL PROFI PLUS 6, 8, 10 Installations- och användningsanvisningar 1. Beskrivning Korg Hållare för korg Styrpanel Styrenhetens skenor Säkerhetsbrytare Tömningskran Sil Profi 6-8 Sil Profi

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Rea Spirea Spirea 2 & Spirea 3 Rekonditioneringsmanual

Rea Spirea Spirea 2 & Spirea 3 Rekonditioneringsmanual Rea Spirea Spirea 2 & Spirea 3 2009-03-03 Svenska Innehåll Innehåll Produktbeskrivning 3 Tvätt och desinfektion 5 Rekonditionering 6-8 Tillbehör 9 Checklista 10 2 Produktpresentation Produktbeskrivning

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK AVD.4 (41) PERSONVAGNAR KOPPLING 164 VERKSTADS HANDBOK .. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Specifi kjtioner Verktyg..... Beskrivning.... Reparationsanvisn i ngar Justering av kopplingspedalens spel... Byte av kopplingsvajer............

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Instruktionsbok TP11 V1.0 090101

Instruktionsbok TP11 V1.0 090101 Instruktionsbok TP11 V1.0 090101 Innehållsförteckning Sidan Introduktion 3 Maskinöversikt 4 Maskinöversikt 5 Montering av filmrulle 6 Start/användning av förpackningsmaskin TP11 7 Justering av inställningar

Läs mer

SVENSKA. JOPRO Changer

SVENSKA. JOPRO Changer SVENSKA JOPRO Changer JOPRO Changer Semi-automatiskt batteribytessystem för montering på låglyftare. För horisontellt batteribyte på truckar. Batterivikt max 2200 kg. Innehållsförteckning Funktionsöversikt...4

Läs mer

INSTRUKTION FÖR RINGKAP EL-DRIVEN 83-3350-00

INSTRUKTION FÖR RINGKAP EL-DRIVEN 83-3350-00 INSTRUKTION FÖR RINGKAP EL-DRIVEN 83-3350-00 Husqvarna K6500 med högfrekventaggregat PP65 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Symboler på maskinen: Det

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

OBS! OBS! Lyft EJ i produktens. Lyft Pilot i hörnen! MIS Pilot I60 1. Fig 1 Pilot I-60

OBS! OBS! Lyft EJ i produktens. Lyft Pilot i hörnen! MIS Pilot I60 1. Fig 1 Pilot I-60 20050706 Monteringsanvisning Pilot I-60 Innehåll Sid Leveransförklaring... 2 Produkt... 2 Tillbehör och Plusfunktioner... 3 Mått... 4 Montering... 6 Styr och Regler... 7 Injustering... 8 Underhåll... 11

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

Information från leverantören av originalutrustningen

Information från leverantören av originalutrustningen Verkstadstips Information från leverantören av originalutrustningen GKN Driveline är världens ledande leverantör av komponenter och system till kraftöverföringar för fordonsindustrin. Vår globala marknadsledande

Läs mer

Bruksanvisning Väggsåg EX

Bruksanvisning Väggsåg EX Bruksanvisning Väggsåg EX Index 004 10987071 sv /23.10.2006 Vi gratulerar! Du har valt en beprövad TYROLIT Hydrostress-apparat och därmed en teknologiskt ledande standard. Endast original TYROLIT Hydrostress-reservdelar

Läs mer

Instruktionsbok. Minilunnare

Instruktionsbok. Minilunnare Instruktionsbok Minilunnare Denna instruktionsbok bör samtliga som handhar OXEN studera. Den innehåller instruktioner om service, underhåll och körning, som om de följs kommer att gynna ägaren genom hög

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer