Vårpropositionen 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårpropositionen 2006"

Transkript

1 Vårpropositionen 2006 Dalarnas län Alla ska med. Så enkelt är det! Exempel på effekter av den socialdemokratiska regeringens politik för Dalarnas län framtagna i samband med 2006 års vårproposition. Innehållsförteckning: Företagande och arbete 3 Äldre 4 Ungdomar 5 Flyktingmottagning och Integration 6 Det gröna folkhemmet 7 Kommun- och landstingssiffror, april 2006 Dalarnas län 9

2 Alla ska vara med och skapa framtiden Exempel på effekter av den socialdemokratiska politiken, framtagna i samband med vårbudgeten Alla siffror och faktauppgifter kommer från Regeringskansliet om inte annat anges. För ytterligare information, läs fotnoterna. Dalarnas län Målet för oss socialdemokrater är full sysselsättning. Så har det alltid varit. Så kommer det fortsätta att vara. Alla har rätt till ett arbete. Sedan 1994 har fler människor fått ett arbete. Den svenska ekonomin går bra. Tillväxten är hög. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Men det räcker inte. Med fler människor i arbete ökar rättvisan och människors frihet. Därför satsar vi på att fler människor ska komma i arbete. Fler och växande företag. Vi genomför den största enskilda satsningen på integration någonsin. Krafttag mot diskriminering och segregation! Vi genomför en stor satsning på ungdomar jobb, utbildning och bostäder. Nu när ekonomin går bra satsar vi på kunskap och utbildning åt alla. Mer resurser till elever som har svårt att klara kunskapsmålen i skolan. När alla får del av det livslånga lärandet så ökar rättvisan och Sverige klarar den internationella konkurrensen. Nu när ekonomin går bra förbättrar vi äldreomsorgen. Den som har jobbat och slitit i hela sitt liv har rätt att känna sig trygg inför sitt åldrande. Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Och vi förbättrar tandvårdsförsäkringen så att alla kan gå till tandläkaren. Tänderna får inte bli ett klassmärke. När det går bra för Sverige har vi råd att rusta för framtiden. Det gör vi genom att investera i människors kunskap och kreativitet. Det gör vi genom att minska klyftorna och öka kvaliteten i välfärden. Det gör vi genom att bygga det gröna folkhemmet. Den svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas. Sid 2

3 Företagande och arbete Att skapa förutsättningar för nya jobb och därmed höja sysselsättningen är de viktigaste uppgifterna för oss socialdemokrater. Med vårt sysselsättningspaket från i höstas får personer som idag är arbetslösa en möjlighet till arbete, praktik eller utbildning. Detta kombineras med långsiktiga satsningar på företagande och tillväxt. En miljard kronor satsas i strategiska utvecklingsprogram för svensk industri. Sverige är ett av världens främsta länder för kunskapsintensiv industriproduktion. För att stärka Sveriges goda utgångsläge har den socialdemokratiska regeringen tillsammans med näringsliv och fackliga organisationer tagit fram strategier för ett antal svenska nyckelbranscher: skog och trä, metallurgi, fordon, läkemedel och bioteknik samt IT/telekom. Satsningen omfattar för statens del totalt en miljard kronor mellan 2006 och Almis grundfinansiering säkras. För att stärka utvecklingen av små och medelstora företag anslår vi 70 miljoner kronor från och med 2007 till Almi Företagspartner AB. Genom bildandet av Innovationsbron satsas närmare 2 miljarder kronor på innovationer under en tioårsperiod. För att stärka samarbetet med innovationer mellan Innovationsbron och Almi anslås 10 miljoner kronor per år 2007 och Forskning och utveckling i små företag stimuleras genom projekt Forska & väx med 100 miljoner kronor per år under 2007 och En treårig nationell satsning för att öka intresset för entreprenörskap bland ungdomar har inletts. 130 miljoner kronor satsas under treårsperiod. Industriella utvecklingscentra (IUC) tillförs 10 miljoner kronor per år 2007 och Antalet nya företag ökar totalt i landet. Nyföretagandet domineras av kvinnor, främst inom tjänstesektorn. Totalt startades nya företag 2004 (det sista borgerliga regeringsåret 1994 startades ). Av tabellen nedan framgår hur många nya företag som startades 2004 jämfört med 1994 (statistik för 2005 är inte tillgänglig) Förändring (procent) Dalarnas län Sverige är det land i världen som satsar mest på forskning och utveckling i relation till ekonomins storlek. För att stärka Sveriges position ytterligare ökar anslagen med drygt 2,3 miljarder kronor mellan 2005 och Satsning på forskning kräver också investeringar i utbildning. Antalet högskolestuderande har ökat från år 1994 till år Hittills beslutade resurstillskottet till lärosätena för forskning och forskarutbildning Resurstillskott Lärosäte (Mkr) Högskolan Dalarna 5 Satsningar på grundutbildning i högskolan Lärosäte Nya platser Nya resurser (Mkr) Varav kvalitetspengar (Mkr) Högskolan Dalarna ,6 4,6 Sid 3

4 Socialdemokraterna stärker sysselsättningspaketet från hösten Arbetsmarknadsutbildning inriktas mot bristyrken. Antalet arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökas med platser för 2007 och Strävan är ökad rörlighet och bättre matchning mellan jobb och arbetssökande. Ungdomar mellan 20 och 24 år ska få ersättning för resekostnader i samband med arbetssökande fler platser skapas i kvalificerad yrkesutbildning, KY. Det blir en förlängning på tidigare satsning med ytterligare platser från och med hösten 2007 till och med våren Ytterligare 250 anställningar för generationsväxling. Intresset från statliga myndigheter för att kunna tidigarelägga nyanställningar inför kommande generationsväxlingar har varit stora. Därför föreslår regeringen ytterligare 250 anställningar för generationsväxling. Plusjobb till pension för 60-åringar. Vi socialdemokrater vill ge möjlighet för personer med plusjobb som vid anvisningstillfället har fyllt 60 år att kunna ha fortsatt plusjobb tills de har fyllt 65 år fler lönebidrag för att öka sysselsättningen bland funktionshindrade. Kraven på finansieringsbidrag från arbetsgivare vid arbetspraktik avskaffas på försök till år Äldre 1 Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Allt fler svenskar upplever sin hundraårsdag. De äldre blir fler och i de flesta fall är det fler friska år som kan läggas till livet. Det är en fantastisk utveckling, kanske en av välfärdssamhällets största triumfer. För att möta detta ska de samlade resurserna till de äldre öka successivt med 10 miljarder kronor under de kommande tio åren. Ansvaret för att förverkliga detta vilar gemensamt på stat, kommuner och landsting. Hemsjukvården och vården av de mest sjuka ska förbättras. 600 miljoner kronor satsas 2006 och 1 miljard kronor per år 2007 respektive Dessutom satsar vi 200 miljoner kronor per år 2007 och 2008 på att förbättra kvaliteten i demenssjukvården. Alla äldre ska kunna bo bra och tryggt, även äldre med särskilda behov. Vi vill uppmuntra kommuner att bygga nya, och bygga om befintliga, lokaler till särskilda boenden. Från och med 2007 satsar vi 250 miljoner kronor per år i ett nytt investeringsstöd. Vi vill också införa en parboendegaranti för dem som är beroende av särskilt boende. Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs. I takt med att de äldres behov blir mer komplexa ökar kraven på dem som arbetar inom vård och omsorg. Vi avsätter 3,5 miljarder kronor mellan 2005 och 2007 för två stora satsningar på kompetensstegen och utbildningsvikariat. Kompetensstegens ram är miljoner, ca 800 miljoner är hitintills fördelade. Hittills fördelade medel för kompetensstegen Satsning (Mkr) Dalarnas län 20,9 Många äldre har det ekonomiskt kärvt. Vi vill förbättra för de sämst ställda pensionärerna, ofta kvinnor, genom en höjning av bostadstillägget till pensionärer från 91 till 93 procent av bostadskostnaden upp till taket. Det ska gälla retroaktivt från den 1 april Idag har ålderspensionärer bostadstillägg. 1 Se prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre. Sid 4

5 Antal ålderspensionärer med bostadstillägg mars 2006 Antal Dalarnas län Tänderna får inte vara ett klassmärke. Alltför många avstår i dag från tandvård av ekonomiska skäl. Därför inför vi ett grundstöd på 500 kronor så att alla kan besöka tandvården var artonde månad till en kostnad som motsvarar ett besök inom den öppna hälso- och sjukvården. En undersökning ska kosta maximalt 200 kronor när reformen genomförs under Ungdomar För oss socialdemokrater är det viktigt att ungdomar ska ha tillgång till välfärd och makt. Därför föreslår vi en rad nya satsningar som handlar om arbete och utbildning, bostäder och ökad trygghet. Studiebidraget för gymnasieelever höjs retoraktivt från och den 1 april 2006 med 100 kronor till kronor. Studiemedlen för högskolestudenter höjs med 300 kronor i månaden, varav 100 kronor är bidrag och 200 kronor är lån. Studiemedelshöjningen kostar knappt 500 miljoner kronor och träder i kraft den 1 juli Vi vill också ha en riktad satsning på barn och ungdomspsykiatrin. Under åren 2007 och 2008 uppgår satsningen till 250 miljoner per år. För att minska ungdomsbrottsligheten vill vi anpassa påföljder för ungdomar som döms för brott, till exempel föreslås att ungdomstjänst blir en självständig påföljd. Dessutom vill vi ha en treårig försöksverksamhet med stärkta insatser för kriminellt belastade ungdomar. Mellan åren 2007 och 2009 satsar vi 80 miljoner kronor per år för utveckling av fritidsverksamheter och mötesplatser för ungdomar. Arbete Ungdomar är en grupp med svagare förankring på arbetsmarknaden de går in och ut i olika jobb under en tid innan de får fast förankring på arbetsmarknaden. För att underlätta för arbetslösa ungdomar att komma in på den reguljära arbetsmarkanden ges redan efter sex månaders arbetslöshet möjlighet för företag och organisationer att anställa ungdomar till halva lönekostnaden, dock högst 350 kronor per dag, under sex månader. Under 2006 kommer uppskattningsvis ungdomar mellan 20 och 24 år att få allmänt anställningsstöd. Detta kommer att förlängas till För att ungdomar lättare ska få in en fot på arbetsmarkanden kommer vi att öka antalet plusjobb från den 1 juli 2006 med platser speciellt riktade till ungdomar. Sommarjobb ger de unga både egna inkomster och värdefulla arbetslivserfarenheter. Vi socialdemokrater satsar totalt 100 miljoner kronor under 2006 som stöd till kommuner som erbjuder gymnasieungdomar sommarjobb, en ökning med 25 miljoner jämfört med Satsning på feriejobb för gymnasieungdomar 2006 Varav ökning Miljoner kr från 2005 (mkr) Dalarnas län 2,8 0,7 Bostäder Bostadsbyggandet behövs inte minst för att ge ungdomar bostäder. Under perioden har cirka bostäder producerats eller påbörjats varav varit hyresrätter. För att minska bostadsbristen förlängs det tillfälliga investeringsbidraget för byggande av mindre hyresbostäder till och med den 30 juni Sid 5

6 Bostadsproduktion Bostäder Varav hyresrätt Dalarnas län För att öka byggandet av studentlägenheter höjs investeringsbidraget med 100 miljoner 2007 kronor och 50 miljoner kronor Antal studentlägenheter med stimulansbidrag Totalt Dalarnas län 18 Flyktingmottagning och integration Vi socialdemokraterna presenterar gör den enskilt största satsningen på integration någonsin under mångkulturåret Det sker inriktat på framför allt skola, utbildning, egen försörjning samt åtgärder i segregerade områden och krafttag mot diskriminering. Satsningen innebär en miljard kronor i ökade resurser Dessutom ges ett extra stöd till kommuner som under 2006 ökar sitt flyktingmottagande eller nytecknar ett avtal om flyktingmottagande. För att förbättra resultaten i skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund och/eller låg måluppfyllelse införs ett särskilt statsbidrag för att anställa pedagoger och andra resurspersoner i de 100 skolorna som har störst utmaningar. Vilka skolor som får del av satsningen kommer att presenteras senare. Ett utvecklingsstöd för etablering av en gymnasial lärlingsutbildning lämnas till 20 kommuner med hög andel gymnasieelever med utländsk bakgrund. En strategi för bättre utbildning av nyanlända barn och ungdomar tas fram. Den framgångsrika försöksverksamhet med arbetsplatsintroduktion av vissa invandrare som bedrivits i 20 kommuner permanentas. Satsningen innebär att 148 miljoner kronor tillförs från Många invandrare vill starta och utveckla egna företag men upplever att det är svårt att få stöd och lån. Därför kommer en förstärkning av ALMI och Internationella företagarföreningens i Sverige lån- och rådgivningskompetens att göras. Många akademiker med utländsk utbildning saknar arbete som motsvarar nivån på deras utbildning. Därför genomförs en tvåårig satsning på utbildning för lärare, en tvåårig kompletterande utbildning för jurister samt en förlängning av satsningen på högre praktisk förvaltningsutbildning. Arbetet med storstadsutveckling har varit framgångsrikt sedan den startade Arbetet breddas nu och ytterligare 20 kommuner erbjuds att teckna lokal utvecklingsavtal. Människor som kommer till Sverige måste snabbare etablera sig och komma i egen försörjning. Arbetslivsinriktade insatser ska börja tidigare än i dag och ske parallellt med utbildningen i svenska. Uppdraget inleds med ett avgränsat försök med start den 1 juli Det är ännu inte klart i vilka kommuner satsningen ska genomföras. För att förbättra utbildningen i svenska satsas på kompetensutveckling av för SFI lärarna och utbildningen i svenska förstärks. Diskrimineringen i samhället måste upphöra om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla skall kunna uppnås. Ombudsmannen för etnisk diskriminering får en kraftig ökning av sina medel för att förbättra tillsynen av gällande lagstiftning. Anslaget ökas med 13 miljoner kronor från Sid 6

7 På grund av den tillfälliga asyllagen som upphörde att gälla den 30 mars i år ökar flyktingmottagandet i kommunerna. För att ge kommunerna resurser för en bra och snabb introduktion så att de nyanlända snabbt kan etablera sig i samhället och komma i egen försörjning införs en extra ersättning på kronor per flykting som mottas under Kommunerna får extra ersättningen om de ökar sitt mottagande eller redan har ett högt mottagande och uppfyller vissa villkor. Dessutom höjs schablonersättningarna till kommunerna från Under förutsättning att kommunerna i de olika länen tar ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet 2006 och tar emot flyktingar enligt den fördelning Integrationsverket tagit fram kommer de extra resurserna att fördelas på följande sätt: Integrationsverkets förslag till flyktingmottagande 2006 och ersättning Fördelningstal Extra ersättning Dalarnas län Till de sex kommunerna med så kallat eget boende utgår tillfällig ersättning med kronor per person i eget boende. Det gröna folkhemmet En god miljö handlar om solidaritet och ansvar för kommande generationer. Socialdemokratin vill att Sverige ska vara ekologiskt hållbart. Därför fortsätter vi med stora satsningar på miljön. Vi vill fortsätta att bedriva en ambitiös politik för landsbygden som skapar tillväxt och sysselsättning som gör att hela landet kan leva. Sverige kommer att tilldelas mer medel från EUbudgeten vid nästa miljö- och landsbygdsprogram. Utöver den obligatoriska svenska medfinansieringen kommer vi att tillföra ytterligare medel. Det kommer bland annat att innehålla satsningar på sådant som betesmarker och ekologiskt lantbruk samt satsningar riktade till småföretag. I december 2005 tillsattes en oljekommission. Den ska lämna fakta och råd kring arbetet med att till 2020 påtagligt minska Sveriges beroende av olja och andra fossila bränslen. Resurser för energiforskning ökas med 270 miljoner kronor 2006, respektive 2007 och 370 miljoner kronor För att stimulera förnybar energi, exempelvis att underlätta vindkraftens utbyggnad både till havs och på land avsätts 30 miljoner kronor per år 2007 och Pilotstödet för vindkraft förlängs med fem år med start Ekonomisk stimulans för dem som vill gå över från direktverkande el och oljeuppvärmning till mer miljövänliga energikällor införs. Det handlar om skattelättnader på totalt 400 miljoner kronor per år under en femårsperiod. Redan i mars 2006 fanns ansökningar på 70 miljoner kronor för konvertering av direktverkande el och på 146 miljoner kronor för oljeuppvärmning. Därför tidigareläggs nu en del av utbetalningarna för kommande år, så att fler får möjlighet att utnyttja stöden Ansökta belopp för investeringsstöd för konvertering från uppvärmning med direktverkande el eller olja i bostadshus Direktverkande el (mkr) Konvertering av oljeuppvärmning (mkr) Dalarnas län 1,3 8,6 För att möta behovet av konvertering till uppvärmning med förnybar energi och behovet av energibesparing i offentliga lokaler satsar vi 500 miljoner kronor per år under 2007 och Sedan stödet infördes i maj 2005 har 590 miljoner redan beviljats varav ca 50 miljoner för solcellsystem. Sid 7

8 Beviljade medel för energi- och miljöinvesteringar i offentliga lokaler (Mkr) maj 2005-mars 2006 Beviljat Därav belopp solcellsystem Dalarnas län 31,8 3 Lokala investeringsprogram (LIP) är ett statligt bidrag för att öka den ekologiska mångfalden i samhället. LIP har vid sin utgång resulterat i investeringsprogram i 161 kommuner och två kommunförbund. De statliga investeringsprogrammen med stöd till klimatinvesteringar (Klimp) som infördes 2002 förstärks nu med ytterligare 75 miljoner kronor per år 2007 och Detta sker alltså utöver de 320 miljoner kronor som avsattes i budgetpropositionen för Dessutom ökas anslagen till investeringar i utbyggda tankställen för förnybara drivmedel med 48 miljoner kronor 2006 och med 98 miljoner för LIP- och Klimpbidrag sedan 1998 (Mkr) Dalarnas län 71 Sid 8

9 Kommun- och landstingssiffror, april 2006 Dalarnas län Skatteintäkter 2006 och fördelningen av de statliga medlen på landstinget och kommunerna bygger på finansdepartementets prognoser. Se även noterna efter tabellen. De flesta kommuner och landsting hade en god ekonomisk situation. År 2005 visade 94 procent av alla kommuner överskott. Det är en förbättring jämfört med de fyra åren dessförinnan, då andelen kommuner med överskott legat mellan 61 och 68 procent. Även landstingens ekonomi har förbättrats. Av 20 landsting redovisade 17 ekonomiskt positiva resultat Kommunsektorns politiker och anställda har gjort ett starkt jobb i samarbete med staten. De ekonomiska prognoserna för 2006 är också goda, vilket ger kommunerna och landstingen möjlighet att förbättra kvaliteten i verksamheten. Vi socialdemokrater vill ge kommunerna långsiktiga möjligheter att planera sin verksamhet och sin ekonomi. År 2007 förstärker vi ytterligare de generella bidragen till kommuner och landsting med 1 miljard kronor, och år 2008 med 6 miljarder kronor. Genom satsningen på plusjobb möjliggör vi också för kommunerna att förstärka kvaliteten i verksamheten. En ekonomi i balans i den kommunala sektorn är avgörande för att upprätthålla välfärden och ha full sysselsättning. Kommunsektorn ansvarar för välfärdens centrala områden: vården, skolan och omsorgen vilka täcker in flera av människors centrala behov. Inte minst barn, ungdomar, gamla, sjuka och funktionshindrade behöver den offentliga sektorn menar vi socialdemokrater. Folkmängd Förändring ett år procent Arbetslöshet feb Arbetslöshet feb Dalarna ,1 8,2 4,3-3, Alla belopp är i miljoner kronor. Förändring 1 Öppen arbetslöshet enligt AMS. Ett annat mått för arbetslösheten har använts än det mått som regeringens mål är inriktat mot, eftersom statistik enligt detta inte finns på kommunnivå. 2 Inklusive extraordinära poster. Resultat Resultat Skatteintäkter Generella bidrag och tillskott Ökade skatteintäkter Ökade generella bidrag Beräknade enligt generella principer utifrån Finansdepartementets skatteunderlagsprognos. 4 Summa av utjämningsbidrag (faktiska belopp) och sysselsättningsstöd (prognos). 5 Avser ökning jämfört med 2006 enligt Finansdepartementets skatteunderlagsprognos. Skattesatserna antas vara oförändrade jämfört med Skatteunderlaget antas öka i samma takt för alla kommuner respektive landsting. I den mån den faktiska utvecklingen avviker från den genomsnittliga så balanseras detta av en i princip lika stor förändring i inkomstutjämningen. 6 Avser ökning av utjämningsbidrag och sysselsättningsstöd sammantaget jämfört med Ökningen avser tidigare förslag. I ökningen av utjämningsbidraget är endast den generella höjningen beaktad samt införandereglerna i utjämningssystemet. De uppdateringar som görs i utjämningen till följd av ändrad skattekraft, ändrad åldersstruktur och andra strukturella förhållanden är inte beaktade. Sid 9

10 Folkmängd Förändring ett år procent Arbetslöshet feb Arbetslöshet feb Kommun Avesta ,7 6,5 4,1-2, Borlänge ,0 8,3 4,8-3, Falun ,5 7,5 4,4-3, Gagnef ,4 8,5 2,4-6, Hedemora ,1 7,4 4,1-3, Leksand ,4 7,8 3,2-4, Ludvika ,0 9,9 4,5-5, Malung ,4 6,5 2,8-3, Mora ,6 7,0 4,6-2, Orsa ,2 11,1 5,4-5, Rättvik ,2 9,9 5,0-4, Smedjebacken ,0 8,9 3,8-5, Säter ,1 7,2 3,7-3, Vansbro ,9 10,6 6,3-4, Älvdalen ,9 11,1 6,1-5, Alla belopp är i miljoner kronor. 1 Öppen arbetslöshet enligt AMS. Ett annat mått för arbetslösheten har använts än det mått som regeringens mål är inriktat mot, eftersom statistik enligt detta inte finns på kommunnivå. 2 Inklusive extraordinära poster. Förändring Resultat Resultat Skatteintäkter Generella bidrag och tillskott Ökade skatteintäkter Ökade generella bidrag Beräknade enligt generella principer utifrån Finansdepartementets skatteunderlagsprognos. 4 Summa av utjämningsbidrag (faktiska belopp) och sysselsättningsstöd (prognos). 5 Avser ökning jämfört med 2006 enligt Finansdepartementets skatteunderlagsprognos. Skattesatserna antas vara oförändrade jämfört med Skatteunderlaget antas öka i samma takt för alla kommuner respektive landsting. I den mån den faktiska utvecklingen avviker från den genomsnittliga så balanseras detta av en i princip lika stor förändring i inkomstutjämningen. 6 Avser ökning av utjämningsbidrag och sysselsättningsstöd sammantaget jämfört med Ökningen avser tidigare förslag. I ökningen av utjämningsbidraget är endast den generella höjningen beaktad samt införandereglerna i utjämningssystemet. De uppdateringar som görs i utjämningen till följd av ändrad skattekraft, ändrad åldersstruktur och andra strukturella förhållanden är inte beaktade. Sid 10

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Cirkulärnr: 2006:23 Diarienr: 2006/1046 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 2006:23 Diarienr: 2006/1046 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 2006:23 Diarienr: 2006/1046 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Signild Östgren Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2006-04-20 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Personalfrågor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Socialdemokraternas budgetmotion 2008: Sverige tjänar på rättvisa

Socialdemokraternas budgetmotion 2008: Sverige tjänar på rättvisa 071005 pressmeddelande 1 Socialdemokraternas budgetmotion 2008: Sverige tjänar på rättvisa - Sverige behöver en politik som tar vara på de möjligheter som högkonjunkturen ger att investera för framtiden,

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga Skapad av Malin Appelgren Så ser ungas situation på arbetsmarknaden ut i Kronobergs län Januari 2010 I vecka 3 gick 2 226 ungdomar i Kronoberg

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län

Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län November 2013 Innehåll Inledning... 2 Välfärdens verksamheter i kommuner och landsting... 3 Hur finansierar kommuner och landsting sin verksamhet?...

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

SVENSK EKONOMI. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2/2008 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2009

SVENSK EKONOMI. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2/2008 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2009 SVENSK EKONOMI Riktlinjer och utmaningar för Regeringens den ekonomiska riktlinjer politiken för den enligt ekonomiska regeringens politiken ekonomiska vårproposition för 2009 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola 2014-03-13 Mer kunskap med sommarskola Mer kunskap med sommarskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Med en utbildning av hög kvalitet kan fler elever nå målen och få en god grund

Läs mer

DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING

DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING Dala Vindkraft 2013 DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING erbjuder andelsägande i de vindkraftverk som föreningen äger. Detta bidrar till en ökad elproduktion från förnybara källor i Dalarna. Andelsägare i

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb Framtidskontrakt för Värmdös jobb 2014-2018 Jobben först Det går bra för många i Värmdö. Många får en allt bättre ekonomi beroende på en god reallöneutveckling och växande kapitaltillgångar. Samtidigt

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se Riktiga jobb åt alla Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006 www.centerpartiet.se Arbetslösheten bland funktionshindrade har ökat Ingen grupp i samhället har drabbats så hårt

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010

PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 Avesta kommun har sedan 2007 ett treårigt

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2000:630 Utkom från trycket den 11 juli 2000 utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 2014-09-11 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/128-040 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2015-2017 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer