Vårpropositionen 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårpropositionen 2006"

Transkript

1 Vårpropositionen 2006 Dalarnas län Alla ska med. Så enkelt är det! Exempel på effekter av den socialdemokratiska regeringens politik för Dalarnas län framtagna i samband med 2006 års vårproposition. Innehållsförteckning: Företagande och arbete 3 Äldre 4 Ungdomar 5 Flyktingmottagning och Integration 6 Det gröna folkhemmet 7 Kommun- och landstingssiffror, april 2006 Dalarnas län 9

2 Alla ska vara med och skapa framtiden Exempel på effekter av den socialdemokratiska politiken, framtagna i samband med vårbudgeten Alla siffror och faktauppgifter kommer från Regeringskansliet om inte annat anges. För ytterligare information, läs fotnoterna. Dalarnas län Målet för oss socialdemokrater är full sysselsättning. Så har det alltid varit. Så kommer det fortsätta att vara. Alla har rätt till ett arbete. Sedan 1994 har fler människor fått ett arbete. Den svenska ekonomin går bra. Tillväxten är hög. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Men det räcker inte. Med fler människor i arbete ökar rättvisan och människors frihet. Därför satsar vi på att fler människor ska komma i arbete. Fler och växande företag. Vi genomför den största enskilda satsningen på integration någonsin. Krafttag mot diskriminering och segregation! Vi genomför en stor satsning på ungdomar jobb, utbildning och bostäder. Nu när ekonomin går bra satsar vi på kunskap och utbildning åt alla. Mer resurser till elever som har svårt att klara kunskapsmålen i skolan. När alla får del av det livslånga lärandet så ökar rättvisan och Sverige klarar den internationella konkurrensen. Nu när ekonomin går bra förbättrar vi äldreomsorgen. Den som har jobbat och slitit i hela sitt liv har rätt att känna sig trygg inför sitt åldrande. Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Och vi förbättrar tandvårdsförsäkringen så att alla kan gå till tandläkaren. Tänderna får inte bli ett klassmärke. När det går bra för Sverige har vi råd att rusta för framtiden. Det gör vi genom att investera i människors kunskap och kreativitet. Det gör vi genom att minska klyftorna och öka kvaliteten i välfärden. Det gör vi genom att bygga det gröna folkhemmet. Den svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas. Sid 2

3 Företagande och arbete Att skapa förutsättningar för nya jobb och därmed höja sysselsättningen är de viktigaste uppgifterna för oss socialdemokrater. Med vårt sysselsättningspaket från i höstas får personer som idag är arbetslösa en möjlighet till arbete, praktik eller utbildning. Detta kombineras med långsiktiga satsningar på företagande och tillväxt. En miljard kronor satsas i strategiska utvecklingsprogram för svensk industri. Sverige är ett av världens främsta länder för kunskapsintensiv industriproduktion. För att stärka Sveriges goda utgångsläge har den socialdemokratiska regeringen tillsammans med näringsliv och fackliga organisationer tagit fram strategier för ett antal svenska nyckelbranscher: skog och trä, metallurgi, fordon, läkemedel och bioteknik samt IT/telekom. Satsningen omfattar för statens del totalt en miljard kronor mellan 2006 och Almis grundfinansiering säkras. För att stärka utvecklingen av små och medelstora företag anslår vi 70 miljoner kronor från och med 2007 till Almi Företagspartner AB. Genom bildandet av Innovationsbron satsas närmare 2 miljarder kronor på innovationer under en tioårsperiod. För att stärka samarbetet med innovationer mellan Innovationsbron och Almi anslås 10 miljoner kronor per år 2007 och Forskning och utveckling i små företag stimuleras genom projekt Forska & väx med 100 miljoner kronor per år under 2007 och En treårig nationell satsning för att öka intresset för entreprenörskap bland ungdomar har inletts. 130 miljoner kronor satsas under treårsperiod. Industriella utvecklingscentra (IUC) tillförs 10 miljoner kronor per år 2007 och Antalet nya företag ökar totalt i landet. Nyföretagandet domineras av kvinnor, främst inom tjänstesektorn. Totalt startades nya företag 2004 (det sista borgerliga regeringsåret 1994 startades ). Av tabellen nedan framgår hur många nya företag som startades 2004 jämfört med 1994 (statistik för 2005 är inte tillgänglig) Förändring (procent) Dalarnas län Sverige är det land i världen som satsar mest på forskning och utveckling i relation till ekonomins storlek. För att stärka Sveriges position ytterligare ökar anslagen med drygt 2,3 miljarder kronor mellan 2005 och Satsning på forskning kräver också investeringar i utbildning. Antalet högskolestuderande har ökat från år 1994 till år Hittills beslutade resurstillskottet till lärosätena för forskning och forskarutbildning Resurstillskott Lärosäte (Mkr) Högskolan Dalarna 5 Satsningar på grundutbildning i högskolan Lärosäte Nya platser Nya resurser (Mkr) Varav kvalitetspengar (Mkr) Högskolan Dalarna ,6 4,6 Sid 3

4 Socialdemokraterna stärker sysselsättningspaketet från hösten Arbetsmarknadsutbildning inriktas mot bristyrken. Antalet arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökas med platser för 2007 och Strävan är ökad rörlighet och bättre matchning mellan jobb och arbetssökande. Ungdomar mellan 20 och 24 år ska få ersättning för resekostnader i samband med arbetssökande fler platser skapas i kvalificerad yrkesutbildning, KY. Det blir en förlängning på tidigare satsning med ytterligare platser från och med hösten 2007 till och med våren Ytterligare 250 anställningar för generationsväxling. Intresset från statliga myndigheter för att kunna tidigarelägga nyanställningar inför kommande generationsväxlingar har varit stora. Därför föreslår regeringen ytterligare 250 anställningar för generationsväxling. Plusjobb till pension för 60-åringar. Vi socialdemokrater vill ge möjlighet för personer med plusjobb som vid anvisningstillfället har fyllt 60 år att kunna ha fortsatt plusjobb tills de har fyllt 65 år fler lönebidrag för att öka sysselsättningen bland funktionshindrade. Kraven på finansieringsbidrag från arbetsgivare vid arbetspraktik avskaffas på försök till år Äldre 1 Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Allt fler svenskar upplever sin hundraårsdag. De äldre blir fler och i de flesta fall är det fler friska år som kan läggas till livet. Det är en fantastisk utveckling, kanske en av välfärdssamhällets största triumfer. För att möta detta ska de samlade resurserna till de äldre öka successivt med 10 miljarder kronor under de kommande tio åren. Ansvaret för att förverkliga detta vilar gemensamt på stat, kommuner och landsting. Hemsjukvården och vården av de mest sjuka ska förbättras. 600 miljoner kronor satsas 2006 och 1 miljard kronor per år 2007 respektive Dessutom satsar vi 200 miljoner kronor per år 2007 och 2008 på att förbättra kvaliteten i demenssjukvården. Alla äldre ska kunna bo bra och tryggt, även äldre med särskilda behov. Vi vill uppmuntra kommuner att bygga nya, och bygga om befintliga, lokaler till särskilda boenden. Från och med 2007 satsar vi 250 miljoner kronor per år i ett nytt investeringsstöd. Vi vill också införa en parboendegaranti för dem som är beroende av särskilt boende. Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs. I takt med att de äldres behov blir mer komplexa ökar kraven på dem som arbetar inom vård och omsorg. Vi avsätter 3,5 miljarder kronor mellan 2005 och 2007 för två stora satsningar på kompetensstegen och utbildningsvikariat. Kompetensstegens ram är miljoner, ca 800 miljoner är hitintills fördelade. Hittills fördelade medel för kompetensstegen Satsning (Mkr) Dalarnas län 20,9 Många äldre har det ekonomiskt kärvt. Vi vill förbättra för de sämst ställda pensionärerna, ofta kvinnor, genom en höjning av bostadstillägget till pensionärer från 91 till 93 procent av bostadskostnaden upp till taket. Det ska gälla retroaktivt från den 1 april Idag har ålderspensionärer bostadstillägg. 1 Se prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre. Sid 4

5 Antal ålderspensionärer med bostadstillägg mars 2006 Antal Dalarnas län Tänderna får inte vara ett klassmärke. Alltför många avstår i dag från tandvård av ekonomiska skäl. Därför inför vi ett grundstöd på 500 kronor så att alla kan besöka tandvården var artonde månad till en kostnad som motsvarar ett besök inom den öppna hälso- och sjukvården. En undersökning ska kosta maximalt 200 kronor när reformen genomförs under Ungdomar För oss socialdemokrater är det viktigt att ungdomar ska ha tillgång till välfärd och makt. Därför föreslår vi en rad nya satsningar som handlar om arbete och utbildning, bostäder och ökad trygghet. Studiebidraget för gymnasieelever höjs retoraktivt från och den 1 april 2006 med 100 kronor till kronor. Studiemedlen för högskolestudenter höjs med 300 kronor i månaden, varav 100 kronor är bidrag och 200 kronor är lån. Studiemedelshöjningen kostar knappt 500 miljoner kronor och träder i kraft den 1 juli Vi vill också ha en riktad satsning på barn och ungdomspsykiatrin. Under åren 2007 och 2008 uppgår satsningen till 250 miljoner per år. För att minska ungdomsbrottsligheten vill vi anpassa påföljder för ungdomar som döms för brott, till exempel föreslås att ungdomstjänst blir en självständig påföljd. Dessutom vill vi ha en treårig försöksverksamhet med stärkta insatser för kriminellt belastade ungdomar. Mellan åren 2007 och 2009 satsar vi 80 miljoner kronor per år för utveckling av fritidsverksamheter och mötesplatser för ungdomar. Arbete Ungdomar är en grupp med svagare förankring på arbetsmarknaden de går in och ut i olika jobb under en tid innan de får fast förankring på arbetsmarknaden. För att underlätta för arbetslösa ungdomar att komma in på den reguljära arbetsmarkanden ges redan efter sex månaders arbetslöshet möjlighet för företag och organisationer att anställa ungdomar till halva lönekostnaden, dock högst 350 kronor per dag, under sex månader. Under 2006 kommer uppskattningsvis ungdomar mellan 20 och 24 år att få allmänt anställningsstöd. Detta kommer att förlängas till För att ungdomar lättare ska få in en fot på arbetsmarkanden kommer vi att öka antalet plusjobb från den 1 juli 2006 med platser speciellt riktade till ungdomar. Sommarjobb ger de unga både egna inkomster och värdefulla arbetslivserfarenheter. Vi socialdemokrater satsar totalt 100 miljoner kronor under 2006 som stöd till kommuner som erbjuder gymnasieungdomar sommarjobb, en ökning med 25 miljoner jämfört med Satsning på feriejobb för gymnasieungdomar 2006 Varav ökning Miljoner kr från 2005 (mkr) Dalarnas län 2,8 0,7 Bostäder Bostadsbyggandet behövs inte minst för att ge ungdomar bostäder. Under perioden har cirka bostäder producerats eller påbörjats varav varit hyresrätter. För att minska bostadsbristen förlängs det tillfälliga investeringsbidraget för byggande av mindre hyresbostäder till och med den 30 juni Sid 5

6 Bostadsproduktion Bostäder Varav hyresrätt Dalarnas län För att öka byggandet av studentlägenheter höjs investeringsbidraget med 100 miljoner 2007 kronor och 50 miljoner kronor Antal studentlägenheter med stimulansbidrag Totalt Dalarnas län 18 Flyktingmottagning och integration Vi socialdemokraterna presenterar gör den enskilt största satsningen på integration någonsin under mångkulturåret Det sker inriktat på framför allt skola, utbildning, egen försörjning samt åtgärder i segregerade områden och krafttag mot diskriminering. Satsningen innebär en miljard kronor i ökade resurser Dessutom ges ett extra stöd till kommuner som under 2006 ökar sitt flyktingmottagande eller nytecknar ett avtal om flyktingmottagande. För att förbättra resultaten i skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund och/eller låg måluppfyllelse införs ett särskilt statsbidrag för att anställa pedagoger och andra resurspersoner i de 100 skolorna som har störst utmaningar. Vilka skolor som får del av satsningen kommer att presenteras senare. Ett utvecklingsstöd för etablering av en gymnasial lärlingsutbildning lämnas till 20 kommuner med hög andel gymnasieelever med utländsk bakgrund. En strategi för bättre utbildning av nyanlända barn och ungdomar tas fram. Den framgångsrika försöksverksamhet med arbetsplatsintroduktion av vissa invandrare som bedrivits i 20 kommuner permanentas. Satsningen innebär att 148 miljoner kronor tillförs från Många invandrare vill starta och utveckla egna företag men upplever att det är svårt att få stöd och lån. Därför kommer en förstärkning av ALMI och Internationella företagarföreningens i Sverige lån- och rådgivningskompetens att göras. Många akademiker med utländsk utbildning saknar arbete som motsvarar nivån på deras utbildning. Därför genomförs en tvåårig satsning på utbildning för lärare, en tvåårig kompletterande utbildning för jurister samt en förlängning av satsningen på högre praktisk förvaltningsutbildning. Arbetet med storstadsutveckling har varit framgångsrikt sedan den startade Arbetet breddas nu och ytterligare 20 kommuner erbjuds att teckna lokal utvecklingsavtal. Människor som kommer till Sverige måste snabbare etablera sig och komma i egen försörjning. Arbetslivsinriktade insatser ska börja tidigare än i dag och ske parallellt med utbildningen i svenska. Uppdraget inleds med ett avgränsat försök med start den 1 juli Det är ännu inte klart i vilka kommuner satsningen ska genomföras. För att förbättra utbildningen i svenska satsas på kompetensutveckling av för SFI lärarna och utbildningen i svenska förstärks. Diskrimineringen i samhället måste upphöra om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla skall kunna uppnås. Ombudsmannen för etnisk diskriminering får en kraftig ökning av sina medel för att förbättra tillsynen av gällande lagstiftning. Anslaget ökas med 13 miljoner kronor från Sid 6

7 På grund av den tillfälliga asyllagen som upphörde att gälla den 30 mars i år ökar flyktingmottagandet i kommunerna. För att ge kommunerna resurser för en bra och snabb introduktion så att de nyanlända snabbt kan etablera sig i samhället och komma i egen försörjning införs en extra ersättning på kronor per flykting som mottas under Kommunerna får extra ersättningen om de ökar sitt mottagande eller redan har ett högt mottagande och uppfyller vissa villkor. Dessutom höjs schablonersättningarna till kommunerna från Under förutsättning att kommunerna i de olika länen tar ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet 2006 och tar emot flyktingar enligt den fördelning Integrationsverket tagit fram kommer de extra resurserna att fördelas på följande sätt: Integrationsverkets förslag till flyktingmottagande 2006 och ersättning Fördelningstal Extra ersättning Dalarnas län Till de sex kommunerna med så kallat eget boende utgår tillfällig ersättning med kronor per person i eget boende. Det gröna folkhemmet En god miljö handlar om solidaritet och ansvar för kommande generationer. Socialdemokratin vill att Sverige ska vara ekologiskt hållbart. Därför fortsätter vi med stora satsningar på miljön. Vi vill fortsätta att bedriva en ambitiös politik för landsbygden som skapar tillväxt och sysselsättning som gör att hela landet kan leva. Sverige kommer att tilldelas mer medel från EUbudgeten vid nästa miljö- och landsbygdsprogram. Utöver den obligatoriska svenska medfinansieringen kommer vi att tillföra ytterligare medel. Det kommer bland annat att innehålla satsningar på sådant som betesmarker och ekologiskt lantbruk samt satsningar riktade till småföretag. I december 2005 tillsattes en oljekommission. Den ska lämna fakta och råd kring arbetet med att till 2020 påtagligt minska Sveriges beroende av olja och andra fossila bränslen. Resurser för energiforskning ökas med 270 miljoner kronor 2006, respektive 2007 och 370 miljoner kronor För att stimulera förnybar energi, exempelvis att underlätta vindkraftens utbyggnad både till havs och på land avsätts 30 miljoner kronor per år 2007 och Pilotstödet för vindkraft förlängs med fem år med start Ekonomisk stimulans för dem som vill gå över från direktverkande el och oljeuppvärmning till mer miljövänliga energikällor införs. Det handlar om skattelättnader på totalt 400 miljoner kronor per år under en femårsperiod. Redan i mars 2006 fanns ansökningar på 70 miljoner kronor för konvertering av direktverkande el och på 146 miljoner kronor för oljeuppvärmning. Därför tidigareläggs nu en del av utbetalningarna för kommande år, så att fler får möjlighet att utnyttja stöden Ansökta belopp för investeringsstöd för konvertering från uppvärmning med direktverkande el eller olja i bostadshus Direktverkande el (mkr) Konvertering av oljeuppvärmning (mkr) Dalarnas län 1,3 8,6 För att möta behovet av konvertering till uppvärmning med förnybar energi och behovet av energibesparing i offentliga lokaler satsar vi 500 miljoner kronor per år under 2007 och Sedan stödet infördes i maj 2005 har 590 miljoner redan beviljats varav ca 50 miljoner för solcellsystem. Sid 7

8 Beviljade medel för energi- och miljöinvesteringar i offentliga lokaler (Mkr) maj 2005-mars 2006 Beviljat Därav belopp solcellsystem Dalarnas län 31,8 3 Lokala investeringsprogram (LIP) är ett statligt bidrag för att öka den ekologiska mångfalden i samhället. LIP har vid sin utgång resulterat i investeringsprogram i 161 kommuner och två kommunförbund. De statliga investeringsprogrammen med stöd till klimatinvesteringar (Klimp) som infördes 2002 förstärks nu med ytterligare 75 miljoner kronor per år 2007 och Detta sker alltså utöver de 320 miljoner kronor som avsattes i budgetpropositionen för Dessutom ökas anslagen till investeringar i utbyggda tankställen för förnybara drivmedel med 48 miljoner kronor 2006 och med 98 miljoner för LIP- och Klimpbidrag sedan 1998 (Mkr) Dalarnas län 71 Sid 8

9 Kommun- och landstingssiffror, april 2006 Dalarnas län Skatteintäkter 2006 och fördelningen av de statliga medlen på landstinget och kommunerna bygger på finansdepartementets prognoser. Se även noterna efter tabellen. De flesta kommuner och landsting hade en god ekonomisk situation. År 2005 visade 94 procent av alla kommuner överskott. Det är en förbättring jämfört med de fyra åren dessförinnan, då andelen kommuner med överskott legat mellan 61 och 68 procent. Även landstingens ekonomi har förbättrats. Av 20 landsting redovisade 17 ekonomiskt positiva resultat Kommunsektorns politiker och anställda har gjort ett starkt jobb i samarbete med staten. De ekonomiska prognoserna för 2006 är också goda, vilket ger kommunerna och landstingen möjlighet att förbättra kvaliteten i verksamheten. Vi socialdemokrater vill ge kommunerna långsiktiga möjligheter att planera sin verksamhet och sin ekonomi. År 2007 förstärker vi ytterligare de generella bidragen till kommuner och landsting med 1 miljard kronor, och år 2008 med 6 miljarder kronor. Genom satsningen på plusjobb möjliggör vi också för kommunerna att förstärka kvaliteten i verksamheten. En ekonomi i balans i den kommunala sektorn är avgörande för att upprätthålla välfärden och ha full sysselsättning. Kommunsektorn ansvarar för välfärdens centrala områden: vården, skolan och omsorgen vilka täcker in flera av människors centrala behov. Inte minst barn, ungdomar, gamla, sjuka och funktionshindrade behöver den offentliga sektorn menar vi socialdemokrater. Folkmängd Förändring ett år procent Arbetslöshet feb Arbetslöshet feb Dalarna ,1 8,2 4,3-3, Alla belopp är i miljoner kronor. Förändring 1 Öppen arbetslöshet enligt AMS. Ett annat mått för arbetslösheten har använts än det mått som regeringens mål är inriktat mot, eftersom statistik enligt detta inte finns på kommunnivå. 2 Inklusive extraordinära poster. Resultat Resultat Skatteintäkter Generella bidrag och tillskott Ökade skatteintäkter Ökade generella bidrag Beräknade enligt generella principer utifrån Finansdepartementets skatteunderlagsprognos. 4 Summa av utjämningsbidrag (faktiska belopp) och sysselsättningsstöd (prognos). 5 Avser ökning jämfört med 2006 enligt Finansdepartementets skatteunderlagsprognos. Skattesatserna antas vara oförändrade jämfört med Skatteunderlaget antas öka i samma takt för alla kommuner respektive landsting. I den mån den faktiska utvecklingen avviker från den genomsnittliga så balanseras detta av en i princip lika stor förändring i inkomstutjämningen. 6 Avser ökning av utjämningsbidrag och sysselsättningsstöd sammantaget jämfört med Ökningen avser tidigare förslag. I ökningen av utjämningsbidraget är endast den generella höjningen beaktad samt införandereglerna i utjämningssystemet. De uppdateringar som görs i utjämningen till följd av ändrad skattekraft, ändrad åldersstruktur och andra strukturella förhållanden är inte beaktade. Sid 9

10 Folkmängd Förändring ett år procent Arbetslöshet feb Arbetslöshet feb Kommun Avesta ,7 6,5 4,1-2, Borlänge ,0 8,3 4,8-3, Falun ,5 7,5 4,4-3, Gagnef ,4 8,5 2,4-6, Hedemora ,1 7,4 4,1-3, Leksand ,4 7,8 3,2-4, Ludvika ,0 9,9 4,5-5, Malung ,4 6,5 2,8-3, Mora ,6 7,0 4,6-2, Orsa ,2 11,1 5,4-5, Rättvik ,2 9,9 5,0-4, Smedjebacken ,0 8,9 3,8-5, Säter ,1 7,2 3,7-3, Vansbro ,9 10,6 6,3-4, Älvdalen ,9 11,1 6,1-5, Alla belopp är i miljoner kronor. 1 Öppen arbetslöshet enligt AMS. Ett annat mått för arbetslösheten har använts än det mått som regeringens mål är inriktat mot, eftersom statistik enligt detta inte finns på kommunnivå. 2 Inklusive extraordinära poster. Förändring Resultat Resultat Skatteintäkter Generella bidrag och tillskott Ökade skatteintäkter Ökade generella bidrag Beräknade enligt generella principer utifrån Finansdepartementets skatteunderlagsprognos. 4 Summa av utjämningsbidrag (faktiska belopp) och sysselsättningsstöd (prognos). 5 Avser ökning jämfört med 2006 enligt Finansdepartementets skatteunderlagsprognos. Skattesatserna antas vara oförändrade jämfört med Skatteunderlaget antas öka i samma takt för alla kommuner respektive landsting. I den mån den faktiska utvecklingen avviker från den genomsnittliga så balanseras detta av en i princip lika stor förändring i inkomstutjämningen. 6 Avser ökning av utjämningsbidrag och sysselsättningsstöd sammantaget jämfört med Ökningen avser tidigare förslag. I ökningen av utjämningsbidraget är endast den generella höjningen beaktad samt införandereglerna i utjämningssystemet. De uppdateringar som görs i utjämningen till följd av ändrad skattekraft, ändrad åldersstruktur och andra strukturella förhållanden är inte beaktade. Sid 10

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2006-09-01 Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2(8) Inledning Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet

Läs mer

Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008

Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008 Investera i Sveriges framtid Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008 Socialdemokraterna presenterar idag sin vårbudgetmotion för 2008. Motionen har fokus på nödvändiga investeringar i Sveriges

Läs mer

Rapport: Framtidens jobb

Rapport: Framtidens jobb 2006-08-25 Rapport: Framtidens jobb 2 (14) Socialdemokraterna RAPPORT: FRAMTIDENS JOBB Inledning Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Alla som vill och kan arbeta ska också kunna få ett

Läs mer

Program för fler jobb - ett bakgrundsmaterial

Program för fler jobb - ett bakgrundsmaterial 2006-08-24 socialdemokraterna Program för fler jobb - ett bakgrundsmaterial Inte sedan slutet av 80-talet har så många i Sverige gått till jobbet som i dag. 121 000 fler går till jobbet i dag än för ett

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Budgetproposition Signild Östgren

Budgetproposition Signild Östgren Budgetproposition 2017 Signild Östgren 2 7,7 miljarder till välfärd, kommuner 2,3 miljarder till välfärd, landsting Axplock av nyheter i budgeten Kommuner Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Anders Kessling Tillträdande unga (16 30 år) på arbetsmarknaden samt åldersavgångar, 2008 2025 De

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:47. Extra ändringsbudget för 2015

Regeringens proposition 2015/16:47. Extra ändringsbudget för 2015 Regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Totalt innebär satsningen 9,2 miljarder kronor till kommunsektorn, välfärden, skolan och utbildningssystemet 2010-2014.

Totalt innebär satsningen 9,2 miljarder kronor till kommunsektorn, välfärden, skolan och utbildningssystemet 2010-2014. 2010-07-08 9,2 miljarder till jobben, välfärden och en framtidsinvestering i det unga Sverige Alliansregeringen har under mandatperioden prioriterat välfärdens kärna. Reformer har genomförts för höjd kvalitet

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan, men bland ungdomar är Dalarna i topp i riket Under april påbörjade

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Dalarnas län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna

Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna PM 1 (6) Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna En dokumentation av skatteväxlingsberäkningen Måns Norberg 2017-03-05 2017-03-05 2 (6) Utjämningssystemet I Sverige har det sedan länge funnits

Läs mer

Budgetprognos 2004:1. Tema. Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär. Budgetprognos 2004:1

Budgetprognos 2004:1. Tema. Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär. Budgetprognos 2004:1 Budgetprognos 2004:1 Tema Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär 1 Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär Utgifterna för kommunsektorn uppgår

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb HÖSTBUDGET 2018 Investeringar för fler jobb 1 Sammanfattning Tydligare krav under etableringen 90 000 fler utbildningsmöjligheter Enkelt anställningsstöd Sänkt skatt för växande företag 2 AGENDA Läget

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016 Fått arbete I augusti fick 1 118 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Företagsamheten 2011 Dalarnas län

Företagsamheten 2011 Dalarnas län Företagsamheten 2011 Dalarnas län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett bra år för företagsamheten i Dalarna. Under året ökade antalet företagsamma personer med cirka 450 personer, det vill säga en

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 Fler till arbete än för ett år sedan Under juli påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION

BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION sid 1 av8 BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION I denna bilaga redogörs för hur Sverigedemokraterna skapar ett budgetutrymme genom att föra en mer restriktiv invandringspolitik. Den grupp som

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor. Kronoberg och dess invånare är vinnare av den rödgröna politiken

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor. Kronoberg och dess invånare är vinnare av den rödgröna politiken Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor Kronoberg och dess invånare är vinnare av den rödgröna politiken Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ekonomiska vårmotion

Läs mer

Cirkulärnr: 2006:23 Diarienr: 2006/1046 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 2006:23 Diarienr: 2006/1046 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 2006:23 Diarienr: 2006/1046 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Signild Östgren Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2006-04-20 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Personalfrågor

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Jämtlands län Östersund, 170510 Maria Salomonsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 De till arbete minskade I slutet av april 2017 påbörjade cirka 636 av alla som var inskrivna

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Dalarnas län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Jämtlands län Östersund, 170814 Maria Salomonsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 De till arbete minskade I slutet av juli 2017 påbörjade cirka 434 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av Analysavdelningen Jan Sundqvist

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av Analysavdelningen Jan Sundqvist Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 216 Analysavdelningen Jan Sundqvist 1 486 4842 Arbetsförmedlingens konjunkturindikator Index Riket Normalt Dalarna 12 11 1 9 8 7 27 27 28 28 29 29

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 Fått arbete I januari fick 1 298 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 792 av

Läs mer

Ansvar för trygghet i en orolig omvärld. - Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration

Ansvar för trygghet i en orolig omvärld. - Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Ansvar för trygghet i en orolig omvärld - Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Ny prognos från Migrationsverket Antal flyktingar till Sverige per vecka, utfall 2014 och utfall 2015 Källa:

Läs mer

Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen

Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen Mål Lista på åtgärder som vidtagits Bedömd påverkan av åtgärderna (kvalitativ eller kvantitativ) Nationellt 2020 mål för sysselsättning

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan men högre än i februari Under mars påbörjade drygt 1 500 av alla

Läs mer

SKATTECHOCKEN FÖR UNGA

SKATTECHOCKEN FÖR UNGA SKATTECHOCKEN FÖR UNGA DE RÖDGRÖNAS STÖRSTA SKATTEHÖJNING: NÄSTAN EN MILJON UNGA FÅR 10 MILJARDER I DUBBLAD ARBETSGIVARAVGIFT, MINDRE ÄN HÄLFTEN GÅR TILL SATSNINGAR MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET DUBBLAD ARBETSGIVARAVGIFT

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Vad är vad, och vad är särskilt boende?

Vad är vad, och vad är särskilt boende? Vad är vad, och vad är särskilt boende? Särskilt boende, SoL 1992. Gruppboende, äldreboende, servicehus, sjukhem, ålderdomshem, vårdboende, vårdbostäder, demensboende, servicelägenheter, omsorgsboende,

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Samhällsbygget ansvar för Sverige

Samhällsbygget ansvar för Sverige Samhällsbygget ansvar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 23 september 2016 Foto: Maskot / Folio Regeringens satsningar Den svenska modellen 2 Stabil

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under oktober påbörjade drygt 1 600 av alla som

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Vi håller vad vi lovar! En rapport om vad vi socialdemokrater åstadkommit sedan 1994.

Vi håller vad vi lovar! En rapport om vad vi socialdemokrater åstadkommit sedan 1994. Vi håller vad vi lovar! En rapport om vad vi socialdemokrater åstadkommit sedan 1994. Förord Den här rapporten redogör för vad vi socialdemokrater åstadkommit sedan vi fick väljarnas förtroende i valet

Läs mer

Samhällsbygget Investera för framtiden

Samhällsbygget Investera för framtiden HÖSTBUDGET 2018 Samhällsbygget Investera för framtiden 6 oktober 2017 Foto: Sam Edwards / Folio 1 AGENDA Ekonomiska läget Budgetpropositionen för 2018 Foto: Maskot / Folio 2 Lägsta arbetslösheten sen 2008,

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2015 Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 215 Dalarnas län Analysavdelningen Jan Sundqvist Sammanfattning Dalarna Ingen tillväxt 212, 213 och 214. Svag återhämtning och något fler sysselsatta 215. Svaga förväntningar

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Hållbart samhällsbygge halvvägs i mandatperioden. Janine Alm Ericson, Linköping

Hållbart samhällsbygge halvvägs i mandatperioden. Janine Alm Ericson, Linköping Hållbart samhällsbygge halvvägs i mandatperioden Janine Alm Ericson, Linköping 161029 1. Vad vi gjort hittills. Resultat efter två år av mandatperioden 2. Vad vi gör nu. Gröna framsteg i BP 17 3. Höstbudgeten

Läs mer

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 För att skapa fler vägar till jobb för unga föreslår regeringen ett ungdomspaket på 2,2 miljarder kronor

Läs mer

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl HÖSTBUDGET 2018 Statssekreterare Annica Dahl 2017-09-28 1 Underskott har vänts till tydliga överskott i finanserna Finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Miljarder kronor Regeringsskifte 109

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016 Fått arbete I juli fick 875 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete. I juli

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer