Vårpropositionen 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårpropositionen 2006"

Transkript

1 Vårpropositionen 2006 Dalarnas län Alla ska med. Så enkelt är det! Exempel på effekter av den socialdemokratiska regeringens politik för Dalarnas län framtagna i samband med 2006 års vårproposition. Innehållsförteckning: Företagande och arbete 3 Äldre 4 Ungdomar 5 Flyktingmottagning och Integration 6 Det gröna folkhemmet 7 Kommun- och landstingssiffror, april 2006 Dalarnas län 9

2 Alla ska vara med och skapa framtiden Exempel på effekter av den socialdemokratiska politiken, framtagna i samband med vårbudgeten Alla siffror och faktauppgifter kommer från Regeringskansliet om inte annat anges. För ytterligare information, läs fotnoterna. Dalarnas län Målet för oss socialdemokrater är full sysselsättning. Så har det alltid varit. Så kommer det fortsätta att vara. Alla har rätt till ett arbete. Sedan 1994 har fler människor fått ett arbete. Den svenska ekonomin går bra. Tillväxten är hög. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Men det räcker inte. Med fler människor i arbete ökar rättvisan och människors frihet. Därför satsar vi på att fler människor ska komma i arbete. Fler och växande företag. Vi genomför den största enskilda satsningen på integration någonsin. Krafttag mot diskriminering och segregation! Vi genomför en stor satsning på ungdomar jobb, utbildning och bostäder. Nu när ekonomin går bra satsar vi på kunskap och utbildning åt alla. Mer resurser till elever som har svårt att klara kunskapsmålen i skolan. När alla får del av det livslånga lärandet så ökar rättvisan och Sverige klarar den internationella konkurrensen. Nu när ekonomin går bra förbättrar vi äldreomsorgen. Den som har jobbat och slitit i hela sitt liv har rätt att känna sig trygg inför sitt åldrande. Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Och vi förbättrar tandvårdsförsäkringen så att alla kan gå till tandläkaren. Tänderna får inte bli ett klassmärke. När det går bra för Sverige har vi råd att rusta för framtiden. Det gör vi genom att investera i människors kunskap och kreativitet. Det gör vi genom att minska klyftorna och öka kvaliteten i välfärden. Det gör vi genom att bygga det gröna folkhemmet. Den svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas. Sid 2

3 Företagande och arbete Att skapa förutsättningar för nya jobb och därmed höja sysselsättningen är de viktigaste uppgifterna för oss socialdemokrater. Med vårt sysselsättningspaket från i höstas får personer som idag är arbetslösa en möjlighet till arbete, praktik eller utbildning. Detta kombineras med långsiktiga satsningar på företagande och tillväxt. En miljard kronor satsas i strategiska utvecklingsprogram för svensk industri. Sverige är ett av världens främsta länder för kunskapsintensiv industriproduktion. För att stärka Sveriges goda utgångsläge har den socialdemokratiska regeringen tillsammans med näringsliv och fackliga organisationer tagit fram strategier för ett antal svenska nyckelbranscher: skog och trä, metallurgi, fordon, läkemedel och bioteknik samt IT/telekom. Satsningen omfattar för statens del totalt en miljard kronor mellan 2006 och Almis grundfinansiering säkras. För att stärka utvecklingen av små och medelstora företag anslår vi 70 miljoner kronor från och med 2007 till Almi Företagspartner AB. Genom bildandet av Innovationsbron satsas närmare 2 miljarder kronor på innovationer under en tioårsperiod. För att stärka samarbetet med innovationer mellan Innovationsbron och Almi anslås 10 miljoner kronor per år 2007 och Forskning och utveckling i små företag stimuleras genom projekt Forska & väx med 100 miljoner kronor per år under 2007 och En treårig nationell satsning för att öka intresset för entreprenörskap bland ungdomar har inletts. 130 miljoner kronor satsas under treårsperiod. Industriella utvecklingscentra (IUC) tillförs 10 miljoner kronor per år 2007 och Antalet nya företag ökar totalt i landet. Nyföretagandet domineras av kvinnor, främst inom tjänstesektorn. Totalt startades nya företag 2004 (det sista borgerliga regeringsåret 1994 startades ). Av tabellen nedan framgår hur många nya företag som startades 2004 jämfört med 1994 (statistik för 2005 är inte tillgänglig) Förändring (procent) Dalarnas län Sverige är det land i världen som satsar mest på forskning och utveckling i relation till ekonomins storlek. För att stärka Sveriges position ytterligare ökar anslagen med drygt 2,3 miljarder kronor mellan 2005 och Satsning på forskning kräver också investeringar i utbildning. Antalet högskolestuderande har ökat från år 1994 till år Hittills beslutade resurstillskottet till lärosätena för forskning och forskarutbildning Resurstillskott Lärosäte (Mkr) Högskolan Dalarna 5 Satsningar på grundutbildning i högskolan Lärosäte Nya platser Nya resurser (Mkr) Varav kvalitetspengar (Mkr) Högskolan Dalarna ,6 4,6 Sid 3

4 Socialdemokraterna stärker sysselsättningspaketet från hösten Arbetsmarknadsutbildning inriktas mot bristyrken. Antalet arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökas med platser för 2007 och Strävan är ökad rörlighet och bättre matchning mellan jobb och arbetssökande. Ungdomar mellan 20 och 24 år ska få ersättning för resekostnader i samband med arbetssökande fler platser skapas i kvalificerad yrkesutbildning, KY. Det blir en förlängning på tidigare satsning med ytterligare platser från och med hösten 2007 till och med våren Ytterligare 250 anställningar för generationsväxling. Intresset från statliga myndigheter för att kunna tidigarelägga nyanställningar inför kommande generationsväxlingar har varit stora. Därför föreslår regeringen ytterligare 250 anställningar för generationsväxling. Plusjobb till pension för 60-åringar. Vi socialdemokrater vill ge möjlighet för personer med plusjobb som vid anvisningstillfället har fyllt 60 år att kunna ha fortsatt plusjobb tills de har fyllt 65 år fler lönebidrag för att öka sysselsättningen bland funktionshindrade. Kraven på finansieringsbidrag från arbetsgivare vid arbetspraktik avskaffas på försök till år Äldre 1 Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Allt fler svenskar upplever sin hundraårsdag. De äldre blir fler och i de flesta fall är det fler friska år som kan läggas till livet. Det är en fantastisk utveckling, kanske en av välfärdssamhällets största triumfer. För att möta detta ska de samlade resurserna till de äldre öka successivt med 10 miljarder kronor under de kommande tio åren. Ansvaret för att förverkliga detta vilar gemensamt på stat, kommuner och landsting. Hemsjukvården och vården av de mest sjuka ska förbättras. 600 miljoner kronor satsas 2006 och 1 miljard kronor per år 2007 respektive Dessutom satsar vi 200 miljoner kronor per år 2007 och 2008 på att förbättra kvaliteten i demenssjukvården. Alla äldre ska kunna bo bra och tryggt, även äldre med särskilda behov. Vi vill uppmuntra kommuner att bygga nya, och bygga om befintliga, lokaler till särskilda boenden. Från och med 2007 satsar vi 250 miljoner kronor per år i ett nytt investeringsstöd. Vi vill också införa en parboendegaranti för dem som är beroende av särskilt boende. Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs. I takt med att de äldres behov blir mer komplexa ökar kraven på dem som arbetar inom vård och omsorg. Vi avsätter 3,5 miljarder kronor mellan 2005 och 2007 för två stora satsningar på kompetensstegen och utbildningsvikariat. Kompetensstegens ram är miljoner, ca 800 miljoner är hitintills fördelade. Hittills fördelade medel för kompetensstegen Satsning (Mkr) Dalarnas län 20,9 Många äldre har det ekonomiskt kärvt. Vi vill förbättra för de sämst ställda pensionärerna, ofta kvinnor, genom en höjning av bostadstillägget till pensionärer från 91 till 93 procent av bostadskostnaden upp till taket. Det ska gälla retroaktivt från den 1 april Idag har ålderspensionärer bostadstillägg. 1 Se prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre. Sid 4

5 Antal ålderspensionärer med bostadstillägg mars 2006 Antal Dalarnas län Tänderna får inte vara ett klassmärke. Alltför många avstår i dag från tandvård av ekonomiska skäl. Därför inför vi ett grundstöd på 500 kronor så att alla kan besöka tandvården var artonde månad till en kostnad som motsvarar ett besök inom den öppna hälso- och sjukvården. En undersökning ska kosta maximalt 200 kronor när reformen genomförs under Ungdomar För oss socialdemokrater är det viktigt att ungdomar ska ha tillgång till välfärd och makt. Därför föreslår vi en rad nya satsningar som handlar om arbete och utbildning, bostäder och ökad trygghet. Studiebidraget för gymnasieelever höjs retoraktivt från och den 1 april 2006 med 100 kronor till kronor. Studiemedlen för högskolestudenter höjs med 300 kronor i månaden, varav 100 kronor är bidrag och 200 kronor är lån. Studiemedelshöjningen kostar knappt 500 miljoner kronor och träder i kraft den 1 juli Vi vill också ha en riktad satsning på barn och ungdomspsykiatrin. Under åren 2007 och 2008 uppgår satsningen till 250 miljoner per år. För att minska ungdomsbrottsligheten vill vi anpassa påföljder för ungdomar som döms för brott, till exempel föreslås att ungdomstjänst blir en självständig påföljd. Dessutom vill vi ha en treårig försöksverksamhet med stärkta insatser för kriminellt belastade ungdomar. Mellan åren 2007 och 2009 satsar vi 80 miljoner kronor per år för utveckling av fritidsverksamheter och mötesplatser för ungdomar. Arbete Ungdomar är en grupp med svagare förankring på arbetsmarknaden de går in och ut i olika jobb under en tid innan de får fast förankring på arbetsmarknaden. För att underlätta för arbetslösa ungdomar att komma in på den reguljära arbetsmarkanden ges redan efter sex månaders arbetslöshet möjlighet för företag och organisationer att anställa ungdomar till halva lönekostnaden, dock högst 350 kronor per dag, under sex månader. Under 2006 kommer uppskattningsvis ungdomar mellan 20 och 24 år att få allmänt anställningsstöd. Detta kommer att förlängas till För att ungdomar lättare ska få in en fot på arbetsmarkanden kommer vi att öka antalet plusjobb från den 1 juli 2006 med platser speciellt riktade till ungdomar. Sommarjobb ger de unga både egna inkomster och värdefulla arbetslivserfarenheter. Vi socialdemokrater satsar totalt 100 miljoner kronor under 2006 som stöd till kommuner som erbjuder gymnasieungdomar sommarjobb, en ökning med 25 miljoner jämfört med Satsning på feriejobb för gymnasieungdomar 2006 Varav ökning Miljoner kr från 2005 (mkr) Dalarnas län 2,8 0,7 Bostäder Bostadsbyggandet behövs inte minst för att ge ungdomar bostäder. Under perioden har cirka bostäder producerats eller påbörjats varav varit hyresrätter. För att minska bostadsbristen förlängs det tillfälliga investeringsbidraget för byggande av mindre hyresbostäder till och med den 30 juni Sid 5

6 Bostadsproduktion Bostäder Varav hyresrätt Dalarnas län För att öka byggandet av studentlägenheter höjs investeringsbidraget med 100 miljoner 2007 kronor och 50 miljoner kronor Antal studentlägenheter med stimulansbidrag Totalt Dalarnas län 18 Flyktingmottagning och integration Vi socialdemokraterna presenterar gör den enskilt största satsningen på integration någonsin under mångkulturåret Det sker inriktat på framför allt skola, utbildning, egen försörjning samt åtgärder i segregerade områden och krafttag mot diskriminering. Satsningen innebär en miljard kronor i ökade resurser Dessutom ges ett extra stöd till kommuner som under 2006 ökar sitt flyktingmottagande eller nytecknar ett avtal om flyktingmottagande. För att förbättra resultaten i skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund och/eller låg måluppfyllelse införs ett särskilt statsbidrag för att anställa pedagoger och andra resurspersoner i de 100 skolorna som har störst utmaningar. Vilka skolor som får del av satsningen kommer att presenteras senare. Ett utvecklingsstöd för etablering av en gymnasial lärlingsutbildning lämnas till 20 kommuner med hög andel gymnasieelever med utländsk bakgrund. En strategi för bättre utbildning av nyanlända barn och ungdomar tas fram. Den framgångsrika försöksverksamhet med arbetsplatsintroduktion av vissa invandrare som bedrivits i 20 kommuner permanentas. Satsningen innebär att 148 miljoner kronor tillförs från Många invandrare vill starta och utveckla egna företag men upplever att det är svårt att få stöd och lån. Därför kommer en förstärkning av ALMI och Internationella företagarföreningens i Sverige lån- och rådgivningskompetens att göras. Många akademiker med utländsk utbildning saknar arbete som motsvarar nivån på deras utbildning. Därför genomförs en tvåårig satsning på utbildning för lärare, en tvåårig kompletterande utbildning för jurister samt en förlängning av satsningen på högre praktisk förvaltningsutbildning. Arbetet med storstadsutveckling har varit framgångsrikt sedan den startade Arbetet breddas nu och ytterligare 20 kommuner erbjuds att teckna lokal utvecklingsavtal. Människor som kommer till Sverige måste snabbare etablera sig och komma i egen försörjning. Arbetslivsinriktade insatser ska börja tidigare än i dag och ske parallellt med utbildningen i svenska. Uppdraget inleds med ett avgränsat försök med start den 1 juli Det är ännu inte klart i vilka kommuner satsningen ska genomföras. För att förbättra utbildningen i svenska satsas på kompetensutveckling av för SFI lärarna och utbildningen i svenska förstärks. Diskrimineringen i samhället måste upphöra om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla skall kunna uppnås. Ombudsmannen för etnisk diskriminering får en kraftig ökning av sina medel för att förbättra tillsynen av gällande lagstiftning. Anslaget ökas med 13 miljoner kronor från Sid 6

7 På grund av den tillfälliga asyllagen som upphörde att gälla den 30 mars i år ökar flyktingmottagandet i kommunerna. För att ge kommunerna resurser för en bra och snabb introduktion så att de nyanlända snabbt kan etablera sig i samhället och komma i egen försörjning införs en extra ersättning på kronor per flykting som mottas under Kommunerna får extra ersättningen om de ökar sitt mottagande eller redan har ett högt mottagande och uppfyller vissa villkor. Dessutom höjs schablonersättningarna till kommunerna från Under förutsättning att kommunerna i de olika länen tar ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet 2006 och tar emot flyktingar enligt den fördelning Integrationsverket tagit fram kommer de extra resurserna att fördelas på följande sätt: Integrationsverkets förslag till flyktingmottagande 2006 och ersättning Fördelningstal Extra ersättning Dalarnas län Till de sex kommunerna med så kallat eget boende utgår tillfällig ersättning med kronor per person i eget boende. Det gröna folkhemmet En god miljö handlar om solidaritet och ansvar för kommande generationer. Socialdemokratin vill att Sverige ska vara ekologiskt hållbart. Därför fortsätter vi med stora satsningar på miljön. Vi vill fortsätta att bedriva en ambitiös politik för landsbygden som skapar tillväxt och sysselsättning som gör att hela landet kan leva. Sverige kommer att tilldelas mer medel från EUbudgeten vid nästa miljö- och landsbygdsprogram. Utöver den obligatoriska svenska medfinansieringen kommer vi att tillföra ytterligare medel. Det kommer bland annat att innehålla satsningar på sådant som betesmarker och ekologiskt lantbruk samt satsningar riktade till småföretag. I december 2005 tillsattes en oljekommission. Den ska lämna fakta och råd kring arbetet med att till 2020 påtagligt minska Sveriges beroende av olja och andra fossila bränslen. Resurser för energiforskning ökas med 270 miljoner kronor 2006, respektive 2007 och 370 miljoner kronor För att stimulera förnybar energi, exempelvis att underlätta vindkraftens utbyggnad både till havs och på land avsätts 30 miljoner kronor per år 2007 och Pilotstödet för vindkraft förlängs med fem år med start Ekonomisk stimulans för dem som vill gå över från direktverkande el och oljeuppvärmning till mer miljövänliga energikällor införs. Det handlar om skattelättnader på totalt 400 miljoner kronor per år under en femårsperiod. Redan i mars 2006 fanns ansökningar på 70 miljoner kronor för konvertering av direktverkande el och på 146 miljoner kronor för oljeuppvärmning. Därför tidigareläggs nu en del av utbetalningarna för kommande år, så att fler får möjlighet att utnyttja stöden Ansökta belopp för investeringsstöd för konvertering från uppvärmning med direktverkande el eller olja i bostadshus Direktverkande el (mkr) Konvertering av oljeuppvärmning (mkr) Dalarnas län 1,3 8,6 För att möta behovet av konvertering till uppvärmning med förnybar energi och behovet av energibesparing i offentliga lokaler satsar vi 500 miljoner kronor per år under 2007 och Sedan stödet infördes i maj 2005 har 590 miljoner redan beviljats varav ca 50 miljoner för solcellsystem. Sid 7

8 Beviljade medel för energi- och miljöinvesteringar i offentliga lokaler (Mkr) maj 2005-mars 2006 Beviljat Därav belopp solcellsystem Dalarnas län 31,8 3 Lokala investeringsprogram (LIP) är ett statligt bidrag för att öka den ekologiska mångfalden i samhället. LIP har vid sin utgång resulterat i investeringsprogram i 161 kommuner och två kommunförbund. De statliga investeringsprogrammen med stöd till klimatinvesteringar (Klimp) som infördes 2002 förstärks nu med ytterligare 75 miljoner kronor per år 2007 och Detta sker alltså utöver de 320 miljoner kronor som avsattes i budgetpropositionen för Dessutom ökas anslagen till investeringar i utbyggda tankställen för förnybara drivmedel med 48 miljoner kronor 2006 och med 98 miljoner för LIP- och Klimpbidrag sedan 1998 (Mkr) Dalarnas län 71 Sid 8

9 Kommun- och landstingssiffror, april 2006 Dalarnas län Skatteintäkter 2006 och fördelningen av de statliga medlen på landstinget och kommunerna bygger på finansdepartementets prognoser. Se även noterna efter tabellen. De flesta kommuner och landsting hade en god ekonomisk situation. År 2005 visade 94 procent av alla kommuner överskott. Det är en förbättring jämfört med de fyra åren dessförinnan, då andelen kommuner med överskott legat mellan 61 och 68 procent. Även landstingens ekonomi har förbättrats. Av 20 landsting redovisade 17 ekonomiskt positiva resultat Kommunsektorns politiker och anställda har gjort ett starkt jobb i samarbete med staten. De ekonomiska prognoserna för 2006 är också goda, vilket ger kommunerna och landstingen möjlighet att förbättra kvaliteten i verksamheten. Vi socialdemokrater vill ge kommunerna långsiktiga möjligheter att planera sin verksamhet och sin ekonomi. År 2007 förstärker vi ytterligare de generella bidragen till kommuner och landsting med 1 miljard kronor, och år 2008 med 6 miljarder kronor. Genom satsningen på plusjobb möjliggör vi också för kommunerna att förstärka kvaliteten i verksamheten. En ekonomi i balans i den kommunala sektorn är avgörande för att upprätthålla välfärden och ha full sysselsättning. Kommunsektorn ansvarar för välfärdens centrala områden: vården, skolan och omsorgen vilka täcker in flera av människors centrala behov. Inte minst barn, ungdomar, gamla, sjuka och funktionshindrade behöver den offentliga sektorn menar vi socialdemokrater. Folkmängd Förändring ett år procent Arbetslöshet feb Arbetslöshet feb Dalarna ,1 8,2 4,3-3, Alla belopp är i miljoner kronor. Förändring 1 Öppen arbetslöshet enligt AMS. Ett annat mått för arbetslösheten har använts än det mått som regeringens mål är inriktat mot, eftersom statistik enligt detta inte finns på kommunnivå. 2 Inklusive extraordinära poster. Resultat Resultat Skatteintäkter Generella bidrag och tillskott Ökade skatteintäkter Ökade generella bidrag Beräknade enligt generella principer utifrån Finansdepartementets skatteunderlagsprognos. 4 Summa av utjämningsbidrag (faktiska belopp) och sysselsättningsstöd (prognos). 5 Avser ökning jämfört med 2006 enligt Finansdepartementets skatteunderlagsprognos. Skattesatserna antas vara oförändrade jämfört med Skatteunderlaget antas öka i samma takt för alla kommuner respektive landsting. I den mån den faktiska utvecklingen avviker från den genomsnittliga så balanseras detta av en i princip lika stor förändring i inkomstutjämningen. 6 Avser ökning av utjämningsbidrag och sysselsättningsstöd sammantaget jämfört med Ökningen avser tidigare förslag. I ökningen av utjämningsbidraget är endast den generella höjningen beaktad samt införandereglerna i utjämningssystemet. De uppdateringar som görs i utjämningen till följd av ändrad skattekraft, ändrad åldersstruktur och andra strukturella förhållanden är inte beaktade. Sid 9

10 Folkmängd Förändring ett år procent Arbetslöshet feb Arbetslöshet feb Kommun Avesta ,7 6,5 4,1-2, Borlänge ,0 8,3 4,8-3, Falun ,5 7,5 4,4-3, Gagnef ,4 8,5 2,4-6, Hedemora ,1 7,4 4,1-3, Leksand ,4 7,8 3,2-4, Ludvika ,0 9,9 4,5-5, Malung ,4 6,5 2,8-3, Mora ,6 7,0 4,6-2, Orsa ,2 11,1 5,4-5, Rättvik ,2 9,9 5,0-4, Smedjebacken ,0 8,9 3,8-5, Säter ,1 7,2 3,7-3, Vansbro ,9 10,6 6,3-4, Älvdalen ,9 11,1 6,1-5, Alla belopp är i miljoner kronor. 1 Öppen arbetslöshet enligt AMS. Ett annat mått för arbetslösheten har använts än det mått som regeringens mål är inriktat mot, eftersom statistik enligt detta inte finns på kommunnivå. 2 Inklusive extraordinära poster. Förändring Resultat Resultat Skatteintäkter Generella bidrag och tillskott Ökade skatteintäkter Ökade generella bidrag Beräknade enligt generella principer utifrån Finansdepartementets skatteunderlagsprognos. 4 Summa av utjämningsbidrag (faktiska belopp) och sysselsättningsstöd (prognos). 5 Avser ökning jämfört med 2006 enligt Finansdepartementets skatteunderlagsprognos. Skattesatserna antas vara oförändrade jämfört med Skatteunderlaget antas öka i samma takt för alla kommuner respektive landsting. I den mån den faktiska utvecklingen avviker från den genomsnittliga så balanseras detta av en i princip lika stor förändring i inkomstutjämningen. 6 Avser ökning av utjämningsbidrag och sysselsättningsstöd sammantaget jämfört med Ökningen avser tidigare förslag. I ökningen av utjämningsbidraget är endast den generella höjningen beaktad samt införandereglerna i utjämningssystemet. De uppdateringar som görs i utjämningen till följd av ändrad skattekraft, ändrad åldersstruktur och andra strukturella förhållanden är inte beaktade. Sid 10

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Motion till riksdagen 2006/07:s9000 Mf av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:1 Budgetproposition för 2007 2 Stockholm den

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång

Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång Socialdemokratisk utbildningspolitik under åren 1994-2004 2 Kunskap växer när den delas av fler Det finns få områden

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

CIRKULÄR 13:13. Vårpropositionen för år 2013

CIRKULÄR 13:13. Vårpropositionen för år 2013 2013-04-16 1 (12) CIRKULÄR 13:13 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Signild Östgren m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Personalfrågor Funktionshinderområdet Äldreomsorg Invandrar- och flyktingfrågor

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Sammanfattning Att förbättra småföretagsklimatet handlar till mångt och mycket om att förändra attityder i samhället. Samtidigt som det måste vara tillåtet

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition MOTIONSNUMMER DELAD [ ] Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Motivering Fler jobb inte ökade

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Sven Wimnell 051003: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt.

Sven Wimnell 051003: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. Sven Wimnell 051003: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. Sven Wimnell 051003: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39i.pdf) (sid1-121) Detta är en fortsättning på

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer