Kollektivavtal Serviceentreprenad. Giltighetstid:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivavtal Serviceentreprenad. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31"

Transkript

1 Kollektivavtal Serviceentreprenad Giltighetstid:

2

3 Innehållsförteckning ANSTÄLLNING Ingående av anställning Arbetets ledning och fördelning Ordnings- och skyddsföreskrifter Arbetskläder Materiel... 7 ARBETSTID Arbetstid Avtalsenliga fridagar... 9 LÖN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR Månadslön, timlön och ackord Avlöningens utbetalande Tillägg för kväll, natt samt lör, sön- och helgdag Övertidsarbete Föräldraledighet samt tillägg LEDIGHET Semester Sjuklön Permission samt tjänstledighet ANSTÄLLNINGS UPPHÖRANDE Upphörande av anställning ÖVRIGT Försäkringar m m Förhandlingsordning Avtalets giltighetstid Bilaga 1 Överenskommelse angående deltidsarbete Bilaga 2 Överenskommelse om löneutbetalningsrutiner och uppbörd av fackföreningsavgifter Bilaga 3 Förteckning över överenskommelser mellan Almega Tjänsteförbunden och Svenska Kommunalarbetareförbundet Bilaga 4 Löner och löneprinciper Bilaga 5 Överenskommelse om introduktions-, och grund- och vidareutbildning Tnr 81-3-

4 KOLLEKTIVAVTAL mellan Almega Tjänsteförbunden och Kommunal avseende serviceentreprenadföretag anslutna till Almega Tjänsteförbunden. Avtalet omfattar servicearbete som utförs vid sjukhus, vårdinrättningar och skolor. Vid servicearbete på andra kommunala objekt tillämpas avtalet endast om arbetstagaren uteslutande och annat än kortvarigt utför arbetsuppgifter på kommunala objekt. ANSTÄLLNING 1 Ingående av anställning Mom 1 Ingående av anställning I anslutning till lagen om anställningsskydd gäller följande särskilda bestämmelser. Mom 2 Tillsvidareanställning Varje anställning gäller tillsvidare om inte annat överenskommits mellan arbetsgivare och arbetstagare. Mom 3 Tidsbegränsad anställning (LAS 5) Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas 1. för allmän visstidsanställning, 2. för vikariat, 3. för säsongsarbete, och 4. när arbetstagaren har fyllt 67 år. Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än tre år, eller som vikarie i sammanlagt mer än tre år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Detsamma gäller om anställning som vikarie tillsammans med allmän visstidsanställning under en femårsperiod överstiger fyra år. Arbetsgivare som träffar avtal enligt punkt 1-4 ska snarast underrätta den lokala arbetstagarorganisationen härom. Någon underrättelse behöver dock inte lämnas om anställningstiden är högst en månad. -4-

5 Mom 4 Provanställning Avtal om provanställning får träffas när syftet är att anställningen efter prövotiden ska övergå till en tillsvidareanställning. Avtalet får omfatta högst sex månader. Om arbetstagaren varit frånvarande under provperioden, kan anställningen efter lokal överenskommelse förlängas med motsvarande tid. Arbetsgivare som träffar avtal om provanställning ska snarast underrätta den lokala arbetstagarorganisationen härom. Någon underrättelse behöver dock inte lämnas om anställningstiden är högst en månad. Mom 5 Uppgift om nyanställning Om den lokala fackliga organisationen så begär ska arbetsgivaren skriftligen överlämna namn och arbetsställe för de medarbetare som nyanställs inom avtalsområdet. 2 Arbetets ledning och fördelning Mom 1 Med iakttagande av avtalets bestämmelser och lagstiftningen på arbetsmarknaden äger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet. Mom 2 Föreningsrätten ska å ömse sidor lämnas okränkt. Mom 3 Anser arbetstagare att avskedande ägt rum under omständigheter, som kan tolkas såsom angrepp på föreningsrätten, äger de att - innan andra åtgärder vidtas - genom sin organisation påkalla undersökning för vinnande av rättelse. Mom 4 Såsom kränkning av föreningsrätten får icke anses arbetsgivarens fordran att eventuell arbetsledare för servicearbete, vari han eller hon endast tillfälligt deltar, icke ska få tillhöra arbetstagarnas organisation. -5-

6 3 Ordnings- och skyddsföreskrifter Mom 1 Exempel Arbetstagare ska medverka till att arbetsplatsens ordnings- och skyddsföreskrifter efterföljs, t ex: att på arbetsplatsen förekommande egendom ej skadas eller används otillbörligt; att innehåll i handlingar eller förhållanden på en arbetsplats ej vidarebefordras; att närvarotid redovisas och att frånvaro omedelbart anmäls; att skador på redskap, maskiner m m snarast anmäls; att utlämnad personlig utrustning - t ex nycklar, ID-kort eller skyddsutrustning - redovisas i samband med anställningens upphörande eller eljest vid anmodan; att orsak till frånvaro, liksom beräknad tidpunkt för återgång i arbetet, snarast möjligt ska anmälas till företaget. Mom 2 Tillträde till arbetsplatsen Arbetstagare får ej medverka till att person som ej är anställd i företaget, t ex familjemedlem, uppehåller sig på arbetsplatsen. Ombud för arbetstagarnas fackförening får efter tillstånd av arbetsgivaren erhålla tillträde till arbetsplatsen. Mom 3 Andra anställningar Arbetstagare ska på anmodan av arbetsgivaren vid anställning eller eljest uppge samtliga hos andra arbetsgivare inom avtalsområdet pågående anställningar samt arbetstider. 4 Arbetskläder Arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder. Det åligger arbetstagarna att använda och väl vårda kläderna. -6-

7 5 Materiel Arbetsgivaren tillhandahåller och bekostar alla för arbetet erforderliga och fullgoda redskap och förbrukningsartiklar. Arbetstagaren ska väl vårda tilldelad materiel. ARBETSTID 6 Arbetstid I anslutning till Arbetstidslagen gäller följande. Mom 1 Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden utgör 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka och år. När nationaldagen infaller på en lördag eller söndag erhåller den anställde 8 timmars ledighet med lön. För deltidsanställd proportioneras ledigheten i förhållande till sysselsättningsgraden. Tiden läggs ut i samråd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Mom 2 Mertid Med mertid avses sådan tid som överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstidsmått enligt anställningsavtalet vid deltidsanställning. Mom 3 Beredskap För att införa beredskap ska lokal överenskommelse träffas. Med beredskap avses den tid då medarbetaren ska vara anträffbar för att vid behov utan dröjsmål infinna sig på arbetsplatsen. Beredskap ska fördelas så att den inte oskäligt belastar enskild medarbetare. Mom 4 Övertidsarbete Arbetstagaren är skyldig att om arbetsgivaren så begär att utföra arbete utöver den fastställda ordinarie arbetstiden. Meddelande om sådant arbete ska lämnas i så god tid som möjligt. Befrielse från sådant arbete bör ej förvägras då bärande skäl finns och framställning om sådan befrielse görs i samband med tillsägelse om arbetet ifråga. Mom 5 Förflyttningstid Vid arbete på flera objekt betraktas förflyttningstid som arbetad tid. -7-

8 Mom 6 Arbetstidens förläggning Arbetstidens förläggning bestäms i enlighet med medbestämmandelagens regler. Mom 7 Ändring av städningstid Därest arbetsgivaren önskar företa ändring av städningstid, eller icke oväsentligt ändra städningsområde eller städinstruktion, ska skriftligt meddelande jämte motivering härom lämnas vederbörande arbetstagare. Sådant meddelande skall lämnas minst två veckor i förväg. Anmärkning: Innebörden av skrivningen i detta moment är att medbestämmandeförhandling och/eller samråd skall föregå det skriftliga beskedet. Mom 8 Deltidsöverenskommelse Parterna har antagit överenskommelsen mellan SAF och LO av den 2 februari 1981 angående deltidsarbete. (Bilaga 1) Mom 9 Avtal om annan begränsningstid, annan ordinarie arbetstid För det fall företag önskar tillämpa annan begränsningsperiod och/eller annan ordinarie arbetstid kan lokal överenskommelse träffas enligt reglerna i detta moment. 9.1 Ordinarie arbetstid vid årsarbetstid Lokalt träffas avtal om arbetstidens förläggning utifrån verksamhetens krav. Träffas sådan överenskommelse sker en förkortning av den gällande årsarbetstiden med 48 timmar. Som arbetad tid räknas all faktiskt arbetad tid samt all beviljad ledighet och/eller tid med semesterlönegrundande frånvaro. 9.2 Tidsbank Lokal överenskommelse om tidsbank kan träffas där arbetstidens förläggning samt uttag av ledig tid kan regleras. För viss verksamhet krävs olika arbetstid under året. I dessa fall kan en längre ordinarie arbetstid per dag än den normala för företaget tillämpas och "överskjutande" timmar placeras i en tidsbank. Tidsbankens timmar ska tas ut i form av ledig tid. -8-

9 9.3 Definition av övertid vid årsarbetstid Som övertid räknas utförd arbetstid utöver medarbetarens årsarbetstidsmått. Tidpunkt för avräkning och avstämning mot årsarbetstiden beslutas lokalt. Arbetstagare kan efter överenskommelse flytta överskjutande tid från en avräkningsperiod til nästa. Fullgjord tid utöver det överenskomna tidsmåttet ersätts enligt Ersättning för fullgjort arbete under kväll, natt, lör, sön och helgdag sker enligt Avtalsenliga fridagar Följande avtalsenliga fridagar utgör arbetsfria dagar: Nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, 1 maj, Kristi himmelfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. LÖN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 8 Månadslön, timlön och ackord Mom 1 Lön per dag och timme Lön per dag utgör månadslönen x Lön per timme utgör månadslönen 168 Vid annan arbetstid än 40 timmar per vecka i genomsnitt per kalenderår anpassas talet 168 i proportion härtill. Mom 2 Lön för del av löneperiod Om anställning påbörjas eller avslutas under löpande kalendermånad utges lön per arbetad timme. -9-

10 9 Avlöningens utbetalande Om några särskilda regler icke fastställs ska följande gälla: Avlöningsperiod utgörs av kalendermånad. Arbetsgivaren ska insätta avlöning senast den 25:e i påföljande månad eller, om denna dag är en söneller helgdag (vid banklön även lördag), närmast föregående vardag på bank eller hos annan betalningsförmedlare. Anmärkning 1 Förskjutning av utbetalningsdatum ska ske stegvis efter förhandlingar enligt medbestämmandelagen. Anmärkning 2 Angående löneutbetalningsrutiner och uppbörd av fackföreningsavgifter, se vidare bilaga Tillägg för kväll, natt samt lör, sön- och helgdag Vid arbete som förläggs till följande tider utges tillägg med nedan angivna belopp i kr/timme. a) Kvälls- och nattid kl 18-06, såvida icke högre belopp anges i b) eller c) från 1 sept ,94 från 1 sept ,33 från 1 sept ,79 b) Sön- och helgdagstid räknad från kl 06 lördag och kl 18 dag före helgdag till kl 06 dagen efter sön- och helgdagen, såvida icke högre belopp anges i c) från 1 sept ,72 från 1 sept ,54 från 1 sept ,51-10-

11 c) Storhelgstid från kl 06 nyårsafton till kl 06 den 2 januari från kl 18 skärtorsdag till kl 06 dag efter annandag påsk från kl 06 midsommarafton till kl 06 dagen efter midsommardagen från kl 06 julafton till kl 06 dag efter annandag jul från 1 sept ,64 från 1 sept ,41 från 1 sept ,47 Ständig natt Vid ständigt nattarbete träffas lokal överenskommelse om kompensation. 11 Övertidsarbete Mom 1 Ersättning vid övertidsarbete Övertidsersättning utges för faktiskt arbetad övertid med dels timlön och dels ett tillägg enligt nedan: Ersättning per timme = månadslön vid heltid + tillägg: 168 Arbetstagare, som utför beordrat arbete utöver 40 timmar per vecka i genomsnitt per 4-veckorsperiod alternativt kalendermånad, eller nio timmar per dag, erhåller utöver den ordinarie betalningen nedanstående tillägg i kr/timme: a) Vardagar från 1 sept ,39 från 1 sept ,52 från 1 sept ,83 b) Sön- och helgdagstid räknad från kl 06 lördag och kl 18 dag före helgdag till kl 06 dagen efter sön- och helgdagen. från 1 sept ,78 från 1 sept ,18 från 1 sept ,81-11-

12 Anmärkning I aktuella fall utbetalas ersättning för både obekväm arbetstid enligt 10 och övertidsersättning enligt Föräldraledighet samt tillägg Mom 2, 2.1 och 2.2 i denna paragraf upphör att gälla från och med det datum då en ny försäkring för kompletterande föräldrapenning tecknad mellan Svenskt Näringsliv och LO träder ikraft. Mom 1 Föräldraledighet Arbetstagare som önskar ledighet i enlighet med föräldraledighetslagen, ska anmäla detta till arbetsgivaren i god tid och minst två månader i förväg samt ange den tidsperiod ledigheten avser. Detta gäller även ledighet i samband med att arbetstagaren mottager barn som fosterbarn eller adoptivbarn. Mom 2 Föräldraledighetstillägg En arbetstagare som är tjänstledig i p g a föräldraledighetslagen samband med barns födelse eller adoption har rätt till föräldraledighetstillägg från arbetsgivaren om * hon/han har varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd samt * hennes/hans anställning fortsätter under minst tre månader efter tjänstledigheten. Föräldraledighetstillägg utges: * under en månad om arbetstagaren har varit anställd i ett men ej två år i följd samt * under två månader om arbetstagaren har varit anställd i två år i följd eller längre. Om föräldraledigheten skulle bli kortare än en respektive två månader utges föräldraledighetstillägg inte för längre tid än tjänstledigheten omfattar. -12-

13 2.1 Månadsavlönade Föräldraledighetstillägg per månad utgör 10 % av månadslönen inklusive eventuell ersättning för arbete på obekväm tid. Avdrag vid föräldraledighet görs enligt 15 mom 2. Föräldraledighetstillägg utbetalas med halva beloppet när tjänstledigheten börjar och resterande hälft efter det att arbetstagaren har återgått i arbete i tre månader efter tjänstledigheten. Föräldraledighetstillägg utges inte om arbetstagaren undantas från föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken. Om denna förmån har nedsatts ska föräldraledighetstillägget reduceras i motsvarande grad. 2.2 Timavlönade Föräldraledighetstillägg per månad utgör 168 x 10 % av arbetstagarens timlön enligt anmärkning nedan. Anmärkning: Vid annan ordinarie arbetstid än 40 tim/vecka ändras talet 168 med hänsyn härtill. 2.3 Frånvaro på grund av tillfällig vård av barn Vid frånvaro på grund av tillfällig vård av barn görs avdrag per timme enligt nedan med för varje frånvarotimme oavsett frånvarotidens längd. Månadslön x 12,2 52 x veckoarbetstiden LEDIGHET 13 Semester Semester utgår enligt lag. Parterna kan lokalt överenskomma om annan förläggningsregel än lagens huvudregel. Kollektivavtalets semesterbestämmelser utgör ej hinder att lokalt träffa kollektiva eller individuella överenskommelser i sådana fall där semesterlagen förutsätter att sådana överenskommelser ska kunna träffas. -13-

14 Mom 1 Förhandling om huvudsemester Förhandlingar angående förläggning av huvudsemester enligt 10 semesterlagen ska, där klubb saknas, ske med arbetsplatsombud på arbetsplatsen. Om ombud inte finns ska i första hand samråd ske med berörda arbetstagare. Mom 2 Vid kortare anställningstid än 3 månader Anställning för viss tid, viss säsong eller visst arbete som ej avser eller varar längre tid än tre månader berättigar inte till semesterledighet utan istället till semesterersättning. Mom 3 Sjukdom under semestern För att arbetstagare, som är sjuk under semestern, ska äga påfordra motsvarande ledighet på annan tid ska sjukdomen omedelbart anmälas till arbetsgivaren och styrkas med intyg från läkare eller försäkringskassa. Mom 4 Semester vid månadslön Beräkning av semesterlön och semesterersättning för arbetstagare avlönad med tidlön beräknad för vecka eller längre tidsenhet. Anmärkning: (förtydligande) Dagsavdrag för månadslön om 4,6 % ska ske innan semesterlön per dag enligt procentregeln utbetalas. 4.1 Semesterlön Semesterlönen utgör 13,5 % på den under intjänandeåret upplupna lönen med korrigering för semesterlönegrundande frånvaro. 4.2 Obetalda semesterdagar För varje uttagen obetald semesterdag görs avdrag från den aktuella månadslönen med 4,6 % av månadslönen. 4.3 Utbetalning av semesterlön Semesterlön utbetalas vid det ordinarie löneutbetalningstillfället i samband med eller närmast efter semestern. Anmärkningar: 1. Dagsavdrag för månadslön ska ske innan semesterlön per dag enligt procentregeln utbetalas. -14-

15 2. Avdrag för obetald semester kan ske med 4,6 % per dag på aktuell månadslön. 3. Vid utbetalning av semesterlön för sparad semesterdag ska hänsyn tas till sysselsättningsgraden det år då semestern sparades. Mom 5 Semesterlön och semesterersättning för timavlönade 5.1 Beräkning av semesterlön och semesterersättning Från det intjänandeår som börjar den 1 april 1995 ska semesterlön och semesterersättning utgöra 13 % av semesterlöneunderlaget. Semesterunderlaget ska för varje semesterlönegrundande frånvarotimme ökas med ett belopp motsvarande den genomsnittliga arbetsinkomsten per timme i anställningen under intjänandeåret. I arbetsinkomsten inräknas ej semesterlön, permitteringslön med anledning av driftsuppehåll för samtidig semester samt kostnadsersättningar. Vid tidsberäkning gäller för timavlönade arbetade timmar. 5.2 Utbetalning av semesterlön Såvida inte annat överenskommes lokalt utbetalas semesterlönen vid det ordinarie löneutbetalningstillfälle som följer närmast efter semesterledigheten. Arbetstagare som önskar spara semesterdagar ska underrätta arbetsgivaren senast den 30 april. Underrättelse behöver dock icke lämnas förrän arbetstagaren fått veta hur många semesterdagar med lön han har eller kan beräknas få rätt till. 5.3 Beräkning av semesterlön för sparad semester Vid intjänandeårets slut framräknas värdet av de semesterdagar som ska sparas uttryckt i kronor per sparad dag. Beloppet erhålls genom att den totala semesterlönen divideras med antalet betalda semesterdagar som förvärvats under intjänandeåret. Vid uttag av sparad semesterdag uppräknas det sålunda framräknade dagsbeloppet med de procenttal som motsvarar den centralt överenskomna avtalsmässiga löneökningen mellan den 1 april sparandeåret och den 1 april det semesterår den sparade semestern uttas. -15-

16 14 Sjuklön Mom 1 Rätt till sjuklön Sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna i sjukperioden utges enligt lagen om sjuklön (SjLL) med tillägg i mom 2 tredje stycket. Den närmare beräkningen av sjuklönens storlek är angiven i mom 3-5. Mom 2 Anmälan om sjukdom m m Vid frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall ska arbetstagaren omgående göra sjukanmälan till arbetsgivaren. Arbetstagaren bör dessutom så snart som möjligt uppge beräknad tidpunkt för återgång i arbete. Arbetstagaren ska också lämna arbetsgivaren sådan skriftlig försäkran som avses i sjuklönelagen om att han varit sjuk och i vilken omfattning hans arbetsförmåga varit nedsatt på grund av sjukdomen. Sjuklön ska som huvudregel inte utges för tid innan arbetsgivaren fått anmälan om sjukdomsfallet. Arbetsgivaren är skyldig att utge sjuklön fr o m den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan endast om arbetstagaren styrker nedsättningen av arbetsförmågan och sjukperiodens längd med läkarintyg (8 andra stycket SjLL). Om arbetsgivaren så begär ska arbetstagaren styrka nedsättningen av arbetsförmågan med läkarintyg från tidigare dag. Kostnaden för begärt intyg betalas av arbetsgivaren. Har arbetsgivaren begärt intyg från viss läkare är han inte skyldig att ersätta kostnaden för intyg från annan läkare. Vid sjukdom utomlands gäller krav på läkarintyg fr o m första dagen. Mom 3 Beräkning av sjuklön 3.1 Timavlönade Sjuklön betalas för sådan tid, som arbetstagaren skulle ha utfört arbete under ordinarie arbetstid om han ej varit sjuk. a) För den 1:a arbetsdagen (karensdagen) utbetalas ingen sjuklön. b) Fr o m dag 2 utges sjuklön med 80 % av arbetstagarens timlön. c) För arbetstagare som regelmässigt arbetar på s k obekväm arbetstid utges dessutom sjuklön på ersättning för arbete på obekväm tid enligt följande: -16-

17 för den 1:a arbetsdagen (karensdagen) utges ingen ersättning; fr o m dag 2 utges 80 % av den OB-ersättning som arbetstagaren skulle ha erhållit om han varit i arbete. 3.2 Månadsavlönade Den sjuklön som arbetsgivaren ska utge till arbetstagaren beräknas genom att avdrag görs från månadslönen enligt a) nedan. Härutöver utges sjuklön på ersättning för arbete på obekväm tid Sjukdom t o m 14 kalenderdagar per sjuktillfälle a) För varje timme en arbetstagare är frånvarande på grund av sjukdom görs sjukavdrag per timme på den fasta kontanta månadslönen: för den 1:a sjukfrånvarodagen (karensdagen): 100 % x månadslönen x 12,0 52 x veckoarbetstiden för den 2:a sjukfrånvarodagen: 20 % x månadslönen x 12,0 52 x veckoarbetstiden b) För arbetstagare med regelmässigt OB-arbete utges sjuklön på ersättning för arbete på obekväm tid enligt följande: för den första sjukfrånvarodagen (karensdagen) utges ingen ersättning; fr o m dag 2 utges 80 % av den OB-ersättning som arbetstagaren skulle ha erhållit om han varit i arbete Sjukdomsfall längre än 14 dagar. Avdrag fr o m 15:e dagen Avdrag görs för varje kalenderdag frånvaron omfattar med: månadslönen x 12,0 365 Vid frånvaro med kalenderdagsavdrag hel kalendermånad görs avdrag med hela månadslönen. -17-

18 Mom 4 Sjukdom under semester Då arbetstagaren blir sjuk under semesterledighet och enligt 15 semesterlagen begär att semestern ska uttagas senare utges sjuklön som om arbetstagaren utfört arbete beräknad enligt mom 3.1 eller mom Mom 5 Återinsjuknande m m Ny sjukperiod som börjar inom fem kalenderdagar efter det att en tidigare sjukperiod upphört ska betraktas som fortsättning på den tidigare sjukperioden. Antalet karensdagar får enligt lagen om sjuklön (SjLL) ej överstiga tio under en tolvmånadersperiod. Om det vid en ny sjuklöneperiod visar sig att arbetstagaren fått avdrag för tio karensdagar inom tolv månader räknat från den nya sjuklöneperiodens början ska avdraget även för den första frånvarodagen beräknas enligt vad som gäller för 2:a sjukfrånvarodagen. 15 Permission samt tjänstledighet Mom 1 Permission Med permission förstås kort ledighet med bibehållen lön under högst en dag. Vid nära anhörigs begravning kan permissionen dock också omfatta nödvändiga (högst två) resdagar. Permission kan beviljas i följande fall: Eget bröllop Egen 50-årsdag Förstagångsbesök hos läkare/tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall Besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare Nära anhörigs frånfälle Nära anhörigs begravning Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig Arbetstagare, som arbetat del av dag och därefter måste lämna arbetsplatsen under återstoden av arbetsdagen på grund av arbetsskada, erhåller permission under denna tid. För det fall arbetsskadan föranleder sjukskrivning för längre tid än sju dagar, räknat fr o m insjuknandedagen enligt lagen om allmän försäkring, utges ersättning för inkomstförlust från TFA och ej från arbetsgivaren för ovan beviljad ledighet. -18-

19 Anhållan om permission ska göras i så god tid som möjligt. Orsaken till permissionen ska på förhand eller - om så inte kan ske - i efterhand styrkas om arbetsgivaren så begär. Med "bibehållen lön" avses timlön eller månadslön enligt 8. Mom 2 Löneberäkning vid annan frånvaro än sjukfrånvaro 2.1 Frånvaro del av dag Avdrag görs med lön per timme för varje frånvarotimme. 2.2 Frånvaro om högst 5 arbetsdagar Avdrag görs med lön per timme för varje frånvarotimme. 2.3 Frånvaro mer än 5 arbetsdagar Avdrag görs med lön per dag för varje kalenderdag som frånvaron omfattar. Arbetsfria dagar som inleder en frånvaroperiod, samt sön- och helgdagar som avslutar en frånvaroperiod, räknas ej som frånvarodagar. 2.4 Frånvaro hel kalendermånad Avdrag med hela månadslönen görs oberoende av om frånvaron inleds och/eller avslutas på arbetsfri dag. 2.5 Löneberäkning vid frånvaro utan giltig orsak Vid frånvaro utan giltig orsak i samband med helg- och avtalsenlig fridag görs härutöver avdrag med lön per dag för helg- och avtalsenlig fridag. Vid tillämpning av 15 mom 1 görs ej löneavdrag. ANSTÄLLNINGS UPPHÖRANDE 16 Upphörande av anställning Mom 1 Upphörande av anställning enligt 1 mom 3 Vid endera partens uppsägning i förtid av anställning enligt 1 mom 3 punkterna 1-4 gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad. -19-

20 1.1 Besked (LAS 15) En arbetstagare som är anställd enligt 1 mom 3 punkterna 1-4 och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör skall få besked om detta minst en månad före anställningstidens utgång under förutsättning att arbetstagaren när anställningen upphör har varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de senaste två åren. 1.2 Varsel (LAS 30 a) En arbetsgivare som ger en arbetstagare besked om att en tidsbegränsad anställning skall upphöra skall samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet. Mom 2 Upphörande av provanställning vid prövotidens utgång 2.1 Besked (LAS 6) Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen enligt 1 mom 4 skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Sker det ej, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. 2.2 Underrättelse (LAS 31) En arbetsgivare som avser att lämna besked enligt ovan skall underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. 2.3 Varsel (LAS 31) Är arbetstagaren fackligt organiserad skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla arbetstagarens lokala fackliga organisation. Mom 3 Upphörande av provanställning före prövotidens utgång Om inte annat avtalats får en provanställning avbrytas före prövotidens utgång. 3.1 Besked (LAS 6) Vill arbetsgivaren avbryta provanställning i förtid skall han ge arbetstagaren besked om detta senast sista anställningsdagen. 3.2 Underrättelse (LAS 31) En arbetsgivare som avser att lämna besked enligt ovan skall underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. -20-

21 3.3 Varsel (LAS 31) Är arbetstagaren fackligt organiserad skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla arbetstagarens lokala fackliga organisation. Vill arbetstagare avbryta provanställning i förtid skall han underrätta arbetsgivaren härom minst två veckor i förväg. Mom 4 Lokal överenskommelse om turordning Lokal överenskommelse får träffas i aktuella fall mellan arbetsgivaren och lokal facklig organisation om avvikelse från bestämmelserna om turordning vid uppsägning respektive företrädesrätt till ny anställning. Mom 5 Arbetstagare som ej iakttar uppsägningstid Arbetstagare, som slutar sin anställning utan iakttagande av bestämd uppsägningstid, går förlustig innestående medel för den del av uppsägningstiden som ej iakttagits. Anmärkning Observara att sk förbehållsbelopp (beneficium-besked) från Kronofogdemyndigheten i det län där arbetstagaren är bosatt måste inhämtas. Mom 6 Arbetstagare som uteblivit från arbetet utan laga förfall Arbetstagare, som uteblivit från arbetet 15 kalenderdagar utan att till arbetsgivaren utan laga förfall ha anmält förhinder att arbeta, anses ha slutat sin anställning utan iakttagande av uppsägningstid. När anställning på detta sätt upphör skall arbetsgivaren lämna underrättelse till arbetstagaren härom. Underrättelse skall ställas till arbetstagarens senast angivna adress. Kopia av underrättelsen skall tillställas den lokala arbetstagarorganisationen. Anmärkning Arbetsgivaren skall under arbetstagarens frånvaro vidtaga aktiva åtgärder för att undersöka arbetstagarens skäl till frånvaron. 6.1 Information angående uppsägningstider Enligt 11 lagen om anställningsskydd är arbetsgivaren skyldig iaktta uppsägningstider som varierar mellan en och sex månader beroende på anställningstid i företaget. Arbetstagarens uppsägningstid är en månad. -21-

22 Mom 7 Arbetsgivarintyg Parterna är överens om att arbetsgivaren är skyldig att utfärda arbetsgivarintyg enligt formulär utfärdat av IAF. Efter arbetstagarens begäran ska arbetsgivaren utan onödigt dröjsmål under eller efter det att anställningen avslutas, utfärda arbetsgivarintyg för arbetslöshetskassa. ÖVRIGT 17 Försäkringar m m Arbetsgivare är skyldig teckna följande försäkringar enligt gällande överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO: 1. Grupplivförsäkring (TGL) 2. Gruppsjukförsäkring (AGS) 3. Avtalspension SAF - LO 4. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 5. Omställningsförsäkring (TSL) 6. Avgångsbidragsförsäkring (AGB) 18 Förhandlingsordning Mom 1 Tvist rörande detta avtal Uppstår meningsskiljaktigheter mellan arbetsgivaren och arbetstagare rörande i detta avtal överenskomna bestämmelser ska därom förhandlas först mellan parterna själva och därefter, såvida ej enighet uppnåtts, mellan parternas organisationer. Mom 2 Tvist av annan anledning Uppstår tvist av annan anledning får sådan tvist icke omedelbart föranleda något som helst störande ingrepp i arbetets gång vare sig genom strejk, blockad, lockout eller dylikt utan ska därom förhandlas först mellan de tvistande parterna själva och därefter, såvida enighet ej uppnåtts, mellan parternas organisationer. -22-

23 Mom 3 Lokal och central förhandling I tvist/fråga, som ej kan uppklaras vid diskussion på arbetsplatsen mellan arbetsledaren och arbetstagaren eller klubben/arbetsplatsombudet (arbetsplatsöverläggning), ska på endera partens begäran lokal förhandling äga rum mellan representant från företaget och Svenska Kommunalarbetareförbundets lokala avdelning. Om enighet ej kan uppnås vid lokal förhandling, ska utan tidsdräkt central förhandling äga rum om endera parten begär det. I de fall vare sig klubb eller arbetsplatsombud finns ska lokal förhandling äga rum med avdelningen/sektion. Därest enighet ej kan uppnås vid lokal förhandling, ska utan tidsdräkt central förhandling äga rum om endera parten begär det. Anmärkning 1: Lokal part är Svenska Kommunalarbetareförbundets avdelning. Anmärkning 2: Rörande behandling av tvister, preskription och rätt att vidta stridsåtgärder gäller härutöver vad som är föreskrivet i kap II i huvudavtalet mellan SAF och LO. 19 Avtalets giltighetstid Detta avtal gäller fr o m 1 september 2013 t o m 31 augusti Därefter prolongeras avtalet för ett år i sänder om begäran om förhandling ej framställs senast tre månader före den 31 augusti Om begäran om förhandling framställs före nyss nämnda tidpunkt gäller avtalet för tid efter den 31 augusti 2016 med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Part har rätt att senast den 31 december 2014 säga upp avtalet till upphörande den 31 augusti Part som framställer begäran om förhandling skall samtidigt eller, om ej annat överenskommes, senast den 31 augusti 2016 framlägga förslag till nytt avtal. -23-

24 Bilaga 1 Överenskommelse angående deltidsarbete Företagen skall tillse att den deltidsanställdes arbetstid och arbetsförtjänst blir så jämn som möjligt. För stadigvarande deltidsarbete skall arbetstidsschema upprättas, såvida icke arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet omöjliggör detta. På sådant arbetstidsschema skall all regelbundet återkommande arbetstid angivas. Sociala förmåner enligt lag och avtal är i vissa fall beroende av arbetstidens längd och förläggning. En arbetstid understigande 16 timmar per vecka medför sålunda att rätten till avgångsbidragsförsäkring och grupplivförsäkring reduceras. Vidare kan de avtalsenliga AGS-förmånerna minskas i vissa fall och pensionsförmånerna påverkas om arbetstiden understiger 208 timmar per kalenderkvartal. Den årliga arbetsinkomsten måste överstiga ett visst belopp - basbeloppet - för att arbetstagaren skall tillgodoräknas pensionspoäng för ATP. Den deltidsanställde skall informeras om dessa bestämmelser liksom om de övriga anställningsvillkor som gäller vid deltidsarbete. Där så är praktiskt möjligt och i fall där den anställde så önskar skall arbetstiden för den deltidsanställde bestämmas så att den anställde blir berättigad till de ovan angivna sociala förmånerna. Vid utökat arbetskraftsbehov skall i första hand deltidsanställda erbjudas ett högre antal timmar. Parterna är ense om att tvist rörande tillämpning av denna överenskommelse avgörs av SAF och LO. -24-

25 Bilaga 2 Överenskommelse om löneutbetalningsrutiner och uppbörd av fackföreningsavgifter 1 Löneutbetalningsrutiner Arbetsgivare, hos vilken fastställt andra regler för avlöningsperiod och avlöningsdag än 9 i kollektivavtalet, äger rätt att övergå till tillämpning av kollektivavtalets regler. Om arbetsgivaren så önskar ska löneutbetalningen ske via den bank eller annan betalningsförmedlare, som arbetsgivaren finner lämpligast. I god tid före ändring av löneutbetalningsrutinen upptas samråd med arbetstagarparten. 2 Uppbörd av fackföreningsavgifter Parterna är ense om att arbetsgivare medverkar vid uppbörd av ordinarie fackföreningsavgifter. Rutiner för uppbörd och inbetalning av avgifter kan upprättas av parterna lokalt. 3 Giltighetstid Denna överenskommelse gäller för samma tid som kollektivavtalet för branschen. Stockholm den 22 november l995 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN Katarina Novák SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET Leif Oscarsson -25-

26 Bilaga 3 Förteckning över överenskommelser mellan Almega Tjänsteförbunden och Svenska Kommunalarbetareförbundet Utvecklingsavtal Jämställdhetsavtal Överenskommelse om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen Avtal om AMF-försäkringar Överenskommelse angående deltidsarbete Överenskommelse om uppbörd av fackföreningsavgifter Överenskommelse om gemensam lönestatistik -26-

27 Bilaga 4 Löner och löneprinciper Lönehöjningar 2013 Enas inte de lokala parterna om annat bildas ett löneutrymme om 530 kronor per heltidsanställd den 1 september kronor utgår som generell löneökning, medan resterande utrymme motsvarande 265 kronor utgör en pott för fördelning i lokala förhandlingar. Enas inte de lokala parterna om fördelningen av pott senast den 1 november 2013 ska ytterligare 130 kr från potten utges som generell löneökning och resterande fördelas av arbetsgivaren. Lägsta utgående månadslön efter genomförd lönerevision är kr. Beloppen avser heltidsanställda. För deltidsanställda proportioneras beloppen ovan i förhållande till tjänstgöringsgraden Enas inte de lokala parterna om annat bildas ett löneutrymme om 560 kronor per heltidsanställd den 1 september kronor utgår som generell löneökning, medan resterande utrymme motsvarande 280 kronor utgör en pott för fördelning i lokala förhandlingar. Enas inte de lokala parterna om fördelningen av pott senast den 1 november 2014 ska ytterligare 140 kr från potten utges som generell löneökning och resterande fördelas av arbetsgivaren. Lägsta utgående månadslön efter genomförd lönerevision är kr. Beloppen avser heltidsanställda. För deltidsanställda proportioneras beloppen ovan i förhållande till tjänstgöringsgraden Enas inte de lokala parterna om annat bildas ett löneutrymme om 610 kronor per heltidsanställd den 1 september kronor utgår som -27-

28 generell löneökning, medan resterande utrymme motsvarande 305 kronor utgör en pott för fördelning i lokala förhandlingar. Enas inte de lokala parterna om fördelningen av pott senast den 1 november 2015 ska ytterligare 150 kr från potten utges som generell löneökning och resterande fördelas av arbetsgivaren. Lägsta utgående månadslön efter genomförd lönerevision är kr. Beloppen avser heltidsanställda. För deltidsanställda proportioneras beloppen ovan i förhållande till tjänstgöringsgraden. Övertidsersättning, tillägg för kväll, natt samt lör-, sön- och helgdag Beloppen höjs med 2,1 % per den 1 september Beloppen höjs med 2,2 % per den 1 september Beloppen höjs med 2,5 % per den 1 september Branschvana Branschvanetillägg erhålles vid lönerevision enligt följande två steg: 600 kronor/månad efter 3 års branschvana samt ytterligare 400 kronor/månad efter 6 års branschvana. Från och med uppgår tillägget till 550 kronor/månad Branschvana kan endast erhållas en gång i respektive steg. Arbetstagare kan till och med den 31 augusti 2015 inte erhålla mer än sammanlagt 1000 kronor i branschvanetillägg. Efter den 31 augusti 2015 kan arbetstagare inte erhålla mer än 1150 kronor totalt i branschvanetillägg. Beloppen avser heltidsanställning, vid deltidsanställning proportioneras beloppen i förhållande till sysselsättningsgraden. Tillägget avstäms i samband med lönerevision. Kraven för branschvanetillägget måste vara uppfyllda vid angivet datum för lönerevision. Den dokumenterade branschvanan ska kunna visas av medarbetaren och fastställas vid anställningens ingående. Branschvana intjänas från och med 18 år. En förutsättning för tillgodoräknande av branschvana är att den -28-

29 anställde har haft en faktisk arbetad tid om i genomsnitt minst 15 timmar per vecka, under en beräkningsperiod om 12 månader. Anmärkning På Almega Serviceentreprenörernas hemsida, finns blankett Anställningsbekräftelse där branschvana kan noteras. Ungdomslöner (för anställda under 20 år) För ungdomar fyllda 18 och 19 år är lönen 90% av lägsta utgående månadslön. För ungdomar fyllda 16 och 17 år är lönen 80% av lägsta utgående månadslön. Löneprinciper 1 Gemensamma värderingar Alla medarbetare bidrar till tillväxten i ett företag. En förutsättning för en framgångsrik verksamhet i företaget är en värdefull och engagerad insats av medarbetare på alla nivåer i företaget. Lönebildningen ska vara en positiv kraft i företagets verksamhet och skapa förutsättningar för att individer utvecklas och stimuleras till goda insatser. Härigenom kan lönebildningen bidra till ökad produktivitet, effektivitet och lönsamhet. För att möjliggöra en positiv löneutveckling och trygghet i anställningen fordras att alla medarbetare bidrar genom en aktiv medverkan i företagens förändringsarbete. Medarbetarens utbildning och kompetensutveckling är en betydelsefull del av företagets långsiktiga planering och produktivitetsutveckling samt utgör ett led i utvecklingen av arbetsprocesser och medarbetare. Det är därför angeläget att alla medarbetare aktivt medverkar i sin utbildning och utveckling. Ett förtroendefullt samarbete mellan chef och medarbetare är av stor betydelse för lönebildningen och för medarbetarnas personliga utveckling. -29-

30 2 Löneprinciper Lönesättningen ska vara individuell och differentierad, med hänsyn till verksamhetens krav, arbetsuppgifternas art och innehåll, individuell kompetens och duglighet. Ökad erfarenhet, mångkunnighet och mer ansvarskrävande arbetsuppgifter bör ge utslag i den individuella lönesättningen. Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare ska ske där individens mål relateras till verksamhetens. I sådana samtal ska även resultatuppföljning och lönesättning diskuteras och motiveras. Lokala överenskommelser ska träffas om lönekriterier. Exempel på hur ett lokalt lönesystem med lönekriterer och bedömningsvariabler kan utformas finns att hämta på Almega Serviceentreprenörenas hemsida eller på Kommunals hemsida Samma värdering och tillämpning av ovanstående principer gäller för alla medarbetare, vilket medför att eventuella osakliga löneskillnader, exempelvis på grund av kön och ålder, ska elimineras. 3 Garantiregler Mom 1 Då städentreprenadföretag övertar servicearbete från annat företag enligt mom 2 ska i första hand deltidsanställda, med minst sex månaders sammanhängande anställningstid, i det övertagande företaget, erbjudas utökad arbetstid. Krävs härutöver nyanställning ska i första hand anställning erbjudas de anställda arbetstagare, som har minst sex månaders sammanhängande anställningstid på arbetsplatsen. Provanställning får ej förekomma i sådana fall. Vid nyanställning enligt detta stycke ska arbetstagare erhålla bibehållen lön förutsatt att samma arbetsuppgifter erhålles hos den nya arbetsgivaren. Mom 2 Garantireglerna gäller i följande fall: 1. Då städentreprenadföretag övertar servicearbete vid företag där löner och allmänna anställningsvillkor regleras av annat kollektivavtal. -30-

31 2. Då städentreprenadföretag övertar servicearbete från annat städentreprenadföretag, för det fall att kundföretaget och lokalerna är desamma. Anmärkning: Parterna är ense om att ovanstående garantiregler ej gäller för såvida LAS 6 b är tillämplig. 4 Förhandlingsordning Överenskommelse om löner skall träffas i förhandling mellan lokala parter. Endera parten kan dock påkalla central förhandling, vilket i så fall ska ske senast en månad efter det att den lokala förhandlingen avslutats. -31-

32 Bilaga 5 Överenskommelse om introduktions-, och grund- och vidareutbildning Parterna har genom särskild överenskommelse inrättat en yrkesnämnd för servicebranschen med uppgift att handlägga och utveckla gemensamma yrkesutbildningsfrågor. Med hänvisning till ovanstående träffar parterna överenskommelse enligt följande. Parterna är ense om att genom tillämpning av denna överenskommelse och genom att aktivt medverka i den inrättade yrkesnämnden arbeta för att introduktion och utbildning förbättras. Gemensamma värderingar Parterna är ense om att utbildning och kompetensutveckling är en betydelsefull del av företagets långsiktiga planering. Som ett resultat av detta synsätt har överenskommelse tidigare träffats om introduktions-, och grund- och vidareutbildning samt utbildningsmaterialet Professionell städservice har utarbetats. Parterna konstaterar vidare att utvecklingen i arbetslivet ställer krav på förändringar av arbetsorganisationen, kompetensutveckling hos de anställda samt utveckling av löneformer, lönesystem och lönesättning. Målet är att andelen heltidsanställda ökar i branschen och att utbildningsnivån hos de anställda höjs. Parterna anser att det är viktigt att en utvecklingsplan för de anställda i företagen utarbetas. Utbildningsplan, kompetensutveckling En kompetensanalys av den anställde utförs vilken ska ligga till grund för den anställdes egen utveckling. Den anställde ska efter genomgången kompetensutveckling kunna påverka valet av metoder och hjälpmedel samt ha tillägnat sig ergonomiskt riktig arbetsteknik. Dessutom ska den anställde ha goda kunskaper i städkemi, hygien, materiallära, arbetsmiljö, gruppsamverkan, ekonomi och servicekvalitet. -32-

33 Målet konkretiseras i en individuell utbildningsplan för den anställde. Följande ämnesområden ska utifrån företagets behov ligga till grund för den anställdes grundkompetens i enlighet med SRYs utbildningsmaterial. Företagen kan även använda eget likvärdigt material om så önskas. Introduktion och utbildning Introduktion och utbildning är en naturlig del i företagets verksamhet. De lokala parterna ska härvid överlägga och samverka i enlighet med Utvecklingsavtalet. Som stöd för introduktion och yrkesutbildning framställer yrkesnämnden gemensamt material. Introduktion av nyanställda Introduktion av nya medarbetare är ett viktigt inslag i företagsintern utbildning. Varje anställd ska ges introduktion i syfte att få orientering om aktuella arbetsuppgifter, företaget, branschen, övriga anställda och fackliga organisationer. Det av yrkesnämnden framtagna introduktionsmaterialet, alternativt likvärdigt material, kan utgöra underlag för en likvärdig introduktion inom branschens företag. Grund- och Vidareutbildning Med grund- och vidareutbildning avses sådan utbildning som bedrivs i företag för arbetstagare i syfte att tillvarata de anställdas kunskaper och erfarenheter samt att vidareutveckla dessa. Utbildning bör därför på kort och lång sikt syfta till att öka bl a företagets serviceutbud och de anställdas kompetens samt ge de anställda stimulans och omväxling i arbetet och därigenom bidra till lönsamhet, trygghet och sysselsättning. Tillämpningsrekommendation Grundutbildning av arbetstagare bör ske med det av yrkesnämnden framtagna grundutbildningsmaterialet. Vidareutbildning. Med detta avses utbildning som inom branschen ger förutsättningar för att exempelvis få kunskaper om industriell städteknik, rengöring inom livsmedelsindustri och tillverkningsindustri. Utbildningen kan bedrivas med det av yrkesnämnden framtagna materialet för vidareutbildning. -33-

34 Parterna är här överens om att Utvecklingsavtalets förutsättningar härvidlag ska ligga som grund för företagets utveckling av de anställdas kunskaper och kompetens. Best nr

35

36 Beställning av avtal: Best nr: Almegas webbshop: Frågor om innehåll: Tel:

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet

service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet SERVICEARBETARAVTAL 2016 2017 INNEHÅLL sid 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 2185 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag 2012 2013 Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 9 1.1 Omfattning... 9 1.2 Tillämpning... 9 1.2.1

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK,, KS, Vårdföretagarna C,, E,, H Eva Pålsson maj 2014 1 Vårdföretagarna Bransch C Läkarmottagningar, upphör och uppgår i Bransch E Vård och behandling samt omsorgsverksamhet,

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL

KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Akademikerförbunden Tjänstemannaavtal 2012 2013 Samhall Giltighetstid: 1 april 2012-31 mars 2013 Almega Samhallförbundet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård Giltighetstid: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Vårdförbundet 2011-01-01 tillsvidare Giltighetstid: Vision (SKTF) 2011-01-01

Läs mer

ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA

ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA Huvudavtal Utvecklingsavtal inkl avtal om förslagsverksamhet Beredskapsavtal Pensionsavtal Avtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL allmänna villkor Bransch C Läkarmottagningar. Giltighetstid: 2011-01-01 -- tillsvidare

KOLLEKTIVAVTAL allmänna villkor Bransch C Läkarmottagningar. Giltighetstid: 2011-01-01 -- tillsvidare KOLLEKTIVAVTAL allmänna villkor Bransch C Läkarmottagningar Giltighetstid: 2011-01-01 -- tillsvidare Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 3 2 Tjänsteföretagskrifter, föreningsrätt m m... 3 3 Anställning...

Läs mer

Övriga avtal mellan parterna

Övriga avtal mellan parterna Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Kollektivavtal 4 1 Avtalets omfattning 4 2 Allmänna förhållningsregler 5 3 Anställning 5 4 Arbetstid 6 5 Övertidskompensation 10 6 Beredskapstjänst 12

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Tandvård (A) 2013 2016

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Tandvård (A) 2013 2016 KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Tandvård (A) 2013 2016 Giltighetstid: Unionen 2013-07-01 2016-06-30 SRAT tillsvidare (i lydelse fr o m 23 september 2013) Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Omställningsavtal Överenskommelse om trygghetsförsäkring (TFA) Utvecklingsavtal Avtal om rätt till tjänstemäns

Läs mer

1 april 2013 31 mars 2016 Butikspersonal Avtal

1 april 2013 31 mars 2016 Butikspersonal Avtal Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Butikspersonal Avtal 1/4 2013 31/3 2016 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO och å

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal

Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal TJÄNSTEMÄN Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal 1 april 2016-31 mars 2017 IKEM:s avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och Ledarna Avtal som inte tagits

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund. 1 oktober 2013 30 september 2016. Folkrörelseorganisationer.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund. 1 oktober 2013 30 september 2016. Folkrörelseorganisationer. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund 1 oktober 2013 30 september 2016 Folkrörelseorganisationer Avtal 1/10 2013 30/9 2016 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen 1111 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Riksavtal 3 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Anställning 3 3 Arbetstid 3 4 Ersättning för

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Tjänstemannaavtalet. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Tjänstemannaavtalet Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Flygarbetsgivarna Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar Tjänstemannaförbundet HTF Sveriges Ingenjörer Avtalsområde

Läs mer

Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 maj 2016 30 april 2017. Tjänstemän. Avtal. Artikelnummer 81-400

Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 maj 2016 30 april 2017. Tjänstemän. Avtal. Artikelnummer 81-400 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden 1 maj 2016 30 april 2017 Artikelnummer 81-400 Tjänstemän Avtal Sida Avsnitt 1 Förteckning över särskilda överenskommelser som ej tagits med

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017.

Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017. Överenskommelse Mellan Glasbranschföreningen Och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Glasmästeriavtalet Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april

Läs mer

SLA Ledarna Golf, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling

SLA Ledarna Golf, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling Avtal SLA Ledarna Golf, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling Fr o m 1 april 2012 Giltighetstid fr o m 2012-04-01 A v t a l mellan SLA och LEDARNA om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser

Läs mer

Avtal. Tjänstemän. Mellan Svensk Handel, Akademikerförbunden och Unionen. Axstores AB Åhléns AB Kicks Kosmetikkedjan AB Lagerhaus AB

Avtal. Tjänstemän. Mellan Svensk Handel, Akademikerförbunden och Unionen. Axstores AB Åhléns AB Kicks Kosmetikkedjan AB Lagerhaus AB Avtal Tjänstemän Mellan Svensk Handel, Akademikerförbunden och Unionen. 1 maj 2012 30 april 2013 Axstores AB Åhléns AB Kicks Kosmetikkedjan AB Lagerhaus AB Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Kollektivavtal 2016-2017. för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker. Mellan Svensk Handel och Svenska Elektrikerförbundet 2016-05-01 2017-05-31

Kollektivavtal 2016-2017. för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker. Mellan Svensk Handel och Svenska Elektrikerförbundet 2016-05-01 2017-05-31 Kollektivavtal 2016-2017 för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker Mellan Svensk Handel och Svenska Elektrikerförbundet 2016-05-01 2017-05-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avtalets omfattning 2 1 Arbetets ledning

Läs mer

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies.

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies. Personalhandbok Innehåll Personalhandbokens syfte... 3 Vår verksamhet... 3 Kollektivavtal... 3 Anställning... 3 Sekretess... 4 Arbetstid... 5 Lön & Förmåner... 6 Ledighet & Frånvaro... 6 Permission...

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 3220 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal och överenskommelser mellan parterna 3 Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 1

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning

KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning KOLLEKTIVAVTAL mellan Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse å ena sidan, och Personalorganisationen inom Svenska Missionskyrkan å andra sidan avseende allmänna bestämmelser för anställda i församlingar,

Läs mer

Tjänstemannaavtal. 1 mars 2012 30 april 2013. Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer

Tjänstemannaavtal. 1 mars 2012 30 april 2013. Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Tjänstemannaavtal 1 mars 2012 30 april 2013 Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Tjänstemannaavtal Parter Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges

Läs mer

Bransch- och löneavtal 2014-2016

Bransch- och löneavtal 2014-2016 Idrott Bransch- och löneavtal 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott Unionen Fastighetsanställdas Förbund Kommunal (part på golf- och ridklubbar) Akademikerförbunden Innehåll Författningar

Läs mer

Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 4265 Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Förord 3 Övriga överenskommelser mellan parterna 5 Avtal om allmänna anställningsvillkor 7 1 Avtalets

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-28 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. 2001-07-01 -- 2004-05-31 (Kommunal) 2001-07-01 -- 2003-12-31 (Övriga parter) mellan. Privatvårdens Arbetsgivarförbund.

KOLLEKTIVAVTAL. 2001-07-01 -- 2004-05-31 (Kommunal) 2001-07-01 -- 2003-12-31 (Övriga parter) mellan. Privatvårdens Arbetsgivarförbund. KOLLEKTIVAVTAL mellan Privatvårdens Arbetsgivarförbund och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund SKTF Svenska Kommunalarbetareförbundet Vårdförbundet 2001-07-01 --

Läs mer

Kollektivavtal. för. fastighetsarbete

Kollektivavtal. för. fastighetsarbete Kollektivavtal för fastighetsarbete Giltighetstid: 2013-04-01-2016-03-31 IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer Fastighetsanställdas Förbund Innehållsförteckning Sid. LÖNEBILAGA för perioden

Läs mer

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En förenklad semesterlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2009 Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

BIOGRAFAVTAL 2013-06-01 2016-05-31

BIOGRAFAVTAL 2013-06-01 2016-05-31 BIOGRAFAVTAL 2013-06-01 2016-05-31 Innehållsförteckning KOLLEKTIVAVTAL... 3 1 ARBETETS LEDNING OCH FÖRDELNING... 3 2 ANSTÄLLNING, UPPSÄGNING M M... 5 3 ARBETSTID... 9 4 ARBETSSCHEMA... 11 5 LÖNEBESTÄMMELSER...

Läs mer

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning Denna sammanställning är en översikt över information som en arbetsgivare kan behöva ha kännedom om. Sammanställningen är inte uttömmande och det är rekommenderat att kontakta juridiskt biträde om några

Läs mer

SLA GOLF 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

SLA GOLF 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 3600 SLA GOLF 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 4 3 Allmänna förhållningsregler 5 4 Semester

Läs mer

0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30. Tjänstemannaavtalen

0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30. Tjänstemannaavtalen 0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30 Tjänstemannaavtalen AKADEMIKERFÖRBUNDEN Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen samt Akademikerförbunden för Systembolaget AB Innehållsförteckning

Läs mer

Fastigheter Branschavtal nr 9. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

Fastigheter Branschavtal nr 9. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Fastigheter Branschavtal nr 9 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Innehållsförteckning Lönebilaga B1 för anställningar med tidlön... 3 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetets ledning och fördelning

Läs mer

SLA DJURSJUKVÅRD OCH DJURPARKER 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

SLA DJURSJUKVÅRD OCH DJURPARKER 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 3610 SLA DJURSJUKVÅRD OCH DJURPARKER 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 4 3 Allmänna förhållningsregler

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:4

Regeringens proposition 2009/10:4 Regeringens proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Postens Villkorsavtal PVA

Postens Villkorsavtal PVA Postens Villkorsavtal PVA Gilltighetstid 2010-10-01 2012-05-31 Utgiven av Postens Villkorsavtal PVA 2010-10-01 2012-05-31 Allmänna anställningsvillkor... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Anställning...

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Gruvindustrin. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2. Gruvornas Arbetsgivareförbund

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Gruvindustrin. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2. Gruvornas Arbetsgivareförbund Tjänstemannaavtalet Gruvindustrin Kollektivavtal 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 Gruvornas Arbetsgivareförbund Avtal mellan Gruvornas Arbetsgivareförbund och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna rörande

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

2016-2017. Gruventreprenadavtalet

2016-2017. Gruventreprenadavtalet 2016-2017 Gruventreprenadavtalet i Gruventreprenadavtalet 2016 2017 Innehållsförteckning AVTALETS OMFATTNING... 7 1 Avtalets omfattning, föreningsrätt m.m.... 7 1.1 Avtalets omfattning... 7 1.2 Definitioner

Läs mer

löneavtal 2012-2014 Skola/Utbildning Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning

löneavtal 2012-2014 Skola/Utbildning Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Skola/Utbildning Branschoch löneavtal 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Vision Akademikerförbunden Kommunal

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen.

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen. KOLLEKTIVAVTAL Elitföreningen Damfotboll (EFD), Org. nr. 864502-0325 Forskargatan 3, 781 27 Borlänge, och Svenska Fotbollsspelareföreningen (SFS), Org. nr. 857204-6475, Box 10004, 434 21 Kungsbacka, har

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 15 juni 2010 Ändringar i semesterlagen Nya ändringar i semesterlagen har trätt i kraft den 1 april 2010. Materiellt innebär förslaget i huvudsak samma förmåner

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Huvudöverenskommelse 2012-11-14 RiB 12 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta å ena sidan, samt Vision å

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag AVTAL TECKNAT 2016 Giltighetstid: 2016-05-01 2017-04-30 Akademikerförbunden Innehållsförteckning Löner Unionen... 3 Förhandlingsordning vid lönerevision Unionen...

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Tjänstepension

Läs mer

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.)

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) 1 (11) Publicerad 130322 5 kap. Semester (Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) Rätt till semester 1 Arbetstagare har rätt till semester enligt semesterlagen (1977:480) med de avvikelser

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet.

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet. TELENOR SVERIGEE AB LOKAL ÖVERENSKOMMELSE GÄLLANDE ANSTÄLLNINGSVILLKOR TELEKOM MELLAN TELENOR SVERIGE AB OCH UNIONEN, AKADEMIKERFÖRENINGEN OCH SEKO För butikssäljare gäller lokal överenskommelse för perioden

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Avtalsextra 21 april 2016

Avtalsextra 21 april 2016 Avtalsextra 21 april 2016 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade den 20 april 2016 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 maj 2016 31 mars 2017, vilket motsvarar 11 månader. Avtalets

Läs mer

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 I-avtalet 2016 2019 Lönebildningsavtal Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Gösta Rehnstam Förhandlingschef 044-309 33 64 gosta.rehnstam@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-16 Dnr 1301567 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Fastställande

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal SVEMEK. 1 juni 2013-31 maj 2016

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal SVEMEK. 1 juni 2013-31 maj 2016 Tjänstemannaavtalet Kollektivavtal SVEMEK 1 juni 2013-31 maj 2016 Avtal mellan SVEMEK och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän Giltighetstid: 1 juni 2013-31

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2007-05-11 Parter Föreningen Vårdföretagarna Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA Närvarande för arbetsgivarparten Ari Kirvesniemi, ordf. Sten Lycke Petter Skogar jämte

Läs mer

Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen

Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen Reviderad 20 Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen Tjänstemän 1 april 20 3 s 201 Industri- och KemiGruppen Unionen Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna Ledarna 1 Arbetstidsförkortning för tjänstemän

Läs mer

TRAFIKHUVUDMÄN. utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31

TRAFIKHUVUDMÄN. utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31 TRAFIKHUVUDMÄN utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Vision Akademikerförbundet SSR Förtecknade Saco-förbund TRAFIKHUVUDMÄN utanför

Läs mer

Kollektivavtal. mellan. Sveriges Sötvaruindustriers Förening. och. Livsmedelsarbetareförbundet

Kollektivavtal. mellan. Sveriges Sötvaruindustriers Förening. och. Livsmedelsarbetareförbundet Kollektivavtal mellan Sveriges Sötvaruindustriers Förening och Livsmedelsarbetareförbundet 1 april 2013 31 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Avtalets omfattning... 2 2 Arbetstid... 2 3 Lönesättning...

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Stål och Metall. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Stål och Metall. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 Tjänstemannaavtalet Stål och Metall Kollektivavtal 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 AVTAL mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna rörande allmänna anställningsvillkor

Läs mer

rörande löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vid dagstidningar m. fl.

rörande löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vid dagstidningar m. fl. KOLLEKTIVAVTAL mellan TIDNINGSUTGIVARNA och LEDARNA rörande löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vid dagstidningar m. fl. 1 april 2004 tills vidare 2 Innehållsförteckning Sid 7 Ledaravtal

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart nr 21 juni 2012 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart

Läs mer

Buteljglasindustrin. 1 juni 2013-31 maj 2016. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall

Buteljglasindustrin. 1 juni 2013-31 maj 2016. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall Buteljglasindustrin 1 juni 2013-31 maj 2016 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall Kollektivavtal 2013-2016 Buteljglasindustrin Giltighetstid: 1 juni 2013-31 maj 2016 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket

Läs mer

Part äger rätt att i förtid senast den 30 november 2005 säga upp överenskommelsen att upphöra att gälla den 31 mars 2006.

Part äger rätt att i förtid senast den 30 november 2005 säga upp överenskommelsen att upphöra att gälla den 31 mars 2006. ÖVERENSKOMMELSE mellan Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet och Sveriges Civilingenjörsförbund Parterna har enats om att det för avtalsåren 2001 2003 gällande avtalet om löner och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för. personlig assistent och anhörigvårdare --~ PAN 16. a) Löneavtal (bilaga 1).

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för. personlig assistent och anhörigvårdare --~ PAN 16. a) Löneavtal (bilaga 1). Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare --~ PAN 16 Parterna träffar detta kollektivavtal Överenskommelse om lön och anställningsvillkor for personlig assistent

Läs mer

I-avtalet 2016 2017. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor. Giltighetstid 2016-04-01 2017-03-31

I-avtalet 2016 2017. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor. Giltighetstid 2016-04-01 2017-03-31 I-avtalet 2016 2017 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Giltighetstid 2016-04-01 2017-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom

Läs mer

Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB

Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB Protokoll Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB Datum: 2016-04-27 t o m 2016-05-20 Parter: Arbetsgivarsidan: Tele2 Sverige AB, nedan kallat företaget Arbetstagarsidan: Unionen, Saco och SEKO Närvarande:

Läs mer

Trafikavtalet 2010-04-01 2012-03-31

Trafikavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Trafikavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Fackförbundet SKTF Unionen Förtecknade SACO-förbund Innehåll Definitioner och förkortningar

Läs mer

Centralt kollektivavtal

Centralt kollektivavtal Centralt kollektivavtal MeF-HF 2013-10-01 1 (55) Centralt kollektivavtal mellan Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet för antroposofiskt orienterade verksamheter Allmänna Sektionen Gällande från

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet

FÖRBUNDSINFO. Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 19 2005 Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet Ett nytt kollektivavtal har träffats på kyrkans område. Det nya kollektivavtalet tecknades den 24 maj 2005

Läs mer

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret. Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19 8 Semester Semester utgår enligt lag med i mom 1-8 angivna tillägg. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Läs mer

Kollektivavtal 2013 2016

Kollektivavtal 2013 2016 Kollektivavtal 2013 2016 Parter TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Avtalsområde Allmänna anställningsvillkor för tjänstemän och arbetsledare inom textil- och konfektionsbranschen.

Läs mer

Tekoavtalet 2010 2012

Tekoavtalet 2010 2012 Tekoavtalet 2010 2012 Kollektivt avtal mellan TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag och Industrifacket Metall angående arbets- och löneförhållanden inom tekoindustrin 1 maj 2010 29 februari 2012 Streckmarkeringar

Läs mer

LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar

LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar 2016 06 26 LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar Innehållsförteckning Arbetstid... 3 Arbetstid... 3 särskilda bestämmelser för präst... 3 arbetstidsschema... 3 Övertid

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bemanningsavtal - journalister

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bemanningsavtal - journalister FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bemanningsavtal - journalister Datum Parter Närvarande 2016-06-23 m fl Medieföretagen Svenska Journalistförbundet för Medieföretagen Hans O Andersson Louise Bjarnestam för Journalistförbundet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... 6 ORDINARIE ARBETSTID... 7 ÖVERTID...

Läs mer

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg 6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg Mom 1 Ordinarie arbetstid Mom 1:1 Arbetstidens längd Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor

Allmänna anställningsvillkor Allmänna anställningsvillkor fr.o.m. den 2006-11-01 Avtal slutet mellan Svenska Alliansmissionen och Svenska Alliansmissionens Personalförbund På försoningens grund kallar Jesus Kristus oss alla att i

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och De vanligast förekommande frågorna i det lokala avtalet mellan SEKO och Sammanfattningar, förklaringar och exempel. Paragrafen i början av varje stycke hänvisar till originaltexten i det lokala avtalet

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO.

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO. Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Beredskapsavtal Förhandlingsprotokoll 2 januari 1990 / 22 mars 1990 Par ter

Läs mer

Cirkulär Nr 10 Februari 2012

Cirkulär Nr 10 Februari 2012 Cirkulär Nr 10 Februari 2012 Avtal klart med IF Metall Byggnadsämnesförbundet (BÄF) och Industrifacket Metall (IF Metall) träffade den 24 februari 2012 överenskommelse om nytt riksavtal (löner och anställningsvillkor)

Läs mer

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Avtal om lokal lönebildning..3 1 Avtalets omfattning 4 2 Lönebildningens syfte och förutsättningar.. 4 3

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

Arbetaravtalet. Kollektivavtal. 1 april 2013 31 mars 2016. Gruvindustrin. Gruvornas Arbetsgivareförbund

Arbetaravtalet. Kollektivavtal. 1 april 2013 31 mars 2016. Gruvindustrin. Gruvornas Arbetsgivareförbund Arbetaravtalet Gruvindustrin Kollektivavtal 1 april 2013 31 mars 2016 Gruvornas Arbetsgivareförbund Allmänna bestämmelser för kollektivavtal KOLLEKTIVAVTAL Gruvindustrin Arbetaravtal Giltighetstid: 1 april

Läs mer

Almega Tjänsteförbunden, bransch Almega Fastighetsarbetsgivarna. Ärende Avtal om löner och anställningsvillkor 1 juni 2004 31 maj 2007

Almega Tjänsteförbunden, bransch Almega Fastighetsarbetsgivarna. Ärende Avtal om löner och anställningsvillkor 1 juni 2004 31 maj 2007 PROTOKOLL Förbund Almega Tjänsteförbunden, bransch Almega Fastighetsarbetsgivarna Ärende Avtal om löner och anställningsvillkor 1 juni 2004 31 maj 2007 Parter Almega Fastighetsarbetsgivarna CF Tid 25 maj

Läs mer

Svenska Kyrkans AVTAL 08

Svenska Kyrkans AVTAL 08 Svenska Kyrkans AVTAL 08 Kollektivavtalet tecknades den 1 april 2008 och består av Kyrkans löneavtal 08, Kyrkans allmänna bestämmelser 08 (AB 08), Protokollsanteckningar samt Särskilda bestämmelser till

Läs mer

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Förhandlingsprotokoll Datum 2013-08-28 Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplatser Plats KFS kontor, World Trade Center, Stockholm Tid 2013-08-28

Läs mer

umonen ARBETSM!LJC)VEs: KET % m_» Ink Datum Vår referens U 8 2016-03-02 Lisa Melin 7 %- Arbetsmiljöverket 112 79 STOCKHOLM

umonen ARBETSM!LJC)VEs: KET % m_» Ink Datum Vår referens U 8 2016-03-02 Lisa Melin 7 %- Arbetsmiljöverket 112 79 STOCKHOLM umonen Arbetsmiljöverket 112 79 STOCKHOLM ARBETSM!LJC)VEs: KET % m_» Ink Datum Vår referens U 8 2016-03-02 Lisa Melin 7 %- Utstationeringsavtal Tjänstemän - Bemanning Unionen inger härmed Utstationeringsavtal

Läs mer

Centrala avtal 2011:5 2010-10-14

Centrala avtal 2011:5 2010-10-14 AVA AVA-T Centrala avtal 2011:5 2010-10-14 Ersätter Centrala avtal nr 2008:2 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media Group STHLM AVA Innehåll AVA Förord

Läs mer

Arkitekt-, Teknikkonsultoch Industrikonsultföretag Svenska Teknik& Designföretagen. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

Arkitekt-, Teknikkonsultoch Industrikonsultföretag Svenska Teknik& Designföretagen. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Löneavtal Arkitekt-, Teknikkonsultoch Industrikonsultföretag Svenska Teknik& Designföretagen 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Innehållsförteckning Bilaga 1 Löneavtal...14 1 Avtalets omfattning...14

Läs mer

TORVAVTALET 2016-2017. Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall

TORVAVTALET 2016-2017. Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall TORVAVTALET 2016-2017 Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall Avtalsrörelsen 2016 Torvavtalet Förhandlingsprotokoll Fört vid avtalsförhandlingar gällande Torvavtalet mellan Maskinentreprenörerna

Läs mer

TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR

TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR TMF:s guide till FEM LEDIGHETSLAGAR TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet. Med denna information

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer