TORVAVTALET Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TORVAVTALET 2016-2017. Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall"

Transkript

1 TORVAVTALET Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall

2 Avtalsrörelsen 2016 Torvavtalet Förhandlingsprotokoll Fört vid avtalsförhandlingar gällande Torvavtalet mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall den 2 juni Närvarande Per-Erik Markström, för Maskinentreprenörerna Tomas Nilsson, Tommy Andersson och Susanne Östh för IF Metall. Avtalsperiod Överenskommelsen omfattar perioden 1 juni maj Fredsplikt gäller under avtalsperioden. Överenskommelsens omfattning Parterna har enats om att prolongera nu gällande Torvavtal ska gälla som kollektivavtal mellan parterna med nedanstående ändringar och tillägg. Bilaga A Bilaga B Bilaga C Avtalsöverenskommelse för Maskinföraravtalet med tillägg av punkterna 1-5 nedan. Höjning av utgående lön samt nya grund- och ferielöner. Överenskommelse om semester. På Torvavtalets område kan timlön tillämpas vid tillfälliga anställningar exempelvis för säsong. Faktorn vid omräkning från månadslön till timlön är 174. Detta förutsätter att lön erhålls på helgdagar eller fridagar infallande på vardagar enligt Maskinföraravtalet. 1. Med övriga förare avses på Torvavtalets tillämpningsområde även förare av ej yrkesbevispliktig maskin. 2. Med feriearbetande ungdom avses gymnasieelev som anställs för en sammanhängande tid om högst 10 veckor. 3. Parterna enas om att även efter 2016 vid OB-, skift- och övertidsarbete fortsätta tillämpa Maskinföraravtalets tidigare divisorer (skift 30- och 70%, OB 30-, 55- och 70% och övertid 50- och 100% samt tidsgränser. 4. l stället för Maskinföraravtalets semesterbestämmelse gäller överenskommelse om semester enligt bilaga C. fhp-torv 2016 l

3 Detta avtal gäller från och med den 1 juni 2016 till och med den 31 maj Om begäran om förhandling inte sker senast två (2) månaderföre den 31 maj 2017 förlängs avtalet med 1 år i sänder. Om begäran om förhandling framställs före den 1 april 2017 gäller avtalet för tiden efter den 31 maj 2017 med sju (7) dagars ömsesidig uppsägningstid. Protokollet är upprättat i två (2) original varav parterna tagit var sitt. Stockholm den 2 juni 2016 Vid protokollet Justeras q~f!:!m ~~ Maskinentreprenörerna IF Metall 2

4 - Bilaga Bilaga A Avtaisrörelsen 2016 Maskinföra ravtalet ORIGINAL Förhandlingsprotokoll Fört vid avtalsförhandlingar gällande Maskinföraravtalet mellan Maskinentreprenörerna och Seko Service- och Kommunikationsfacket 2 maj till 19 maj Närvarande Mathias Fors och Per-Erik Markström, för Maskinentreprenörerna Fredrik Bäckström och Thomas Brännström, med delegation, för Seko Avtaisperiod Överenskommelsen omfattar perioden 1 juni maj Fredsplikt gäller under avtalsperioden. Överenskommelsens omfattning Parterna har enats om att nu gällande Maskinföraravtal ska gälla som kollektivavtal mellan parterna med nedanstående ändringar och tillägg. - BilagaA - Bilaga B - Bilaga C - Bilaga - Bilaga - Bilaga - Bilaga D E F G H Löneavtal för avtalsåret 2016 ln- & utlåning av arbetskraft Anlitande av underentreprenör Ord ni ngsregle r Arbetstider Lönespecifikation Arbetsgrupp Branschutvecklande kollektivavtal Redaktionella justeringar Stockholm den 19 maj 2016 Vid protokollet t. Maskinentrepreporerna /.tj/y- Justeras 1

5 BILAGA A LÖNEAVTAL FÖR AVTALSÅRET 2016 Parterna är överens om att avtaisvärdet är 2,2 % Avtalsperiodens längd är 12 månader. Utgående lön ökas per den 1juni 2016 med 695 kr per månad. Grundlönen ökas per den 1juni 2016 med 695 kr per månad. Grundlön med fördelningstal 1,0 är därefter kr per månad och för maskinförare kr. Övriga löner justeras i enlighet härmed och i förhållande till fördelningstal. Bergrums- och beredskapsersättning samt semestertillägg vid förskjuten huvudsemesterjusteras med avtalsvärdet. 2 )

6 BILAGA B IN- & UTLÅNING AV ARBETSKRAFT Maskinföraravtalet ges följande lydelse ; ln- och utlåning under högst 30 arbetsdagarfårske utan iakttagande av nedanstående regler.

7 BILAGA C ANLITANDE AV UNDERENTREPRENÖR Maskinföraravtalet ges följande lydelser i , , , , 18.4, 18.5 och ny 18.8; De tilltänkta underentreprenörerna och bemanningsföretagen ska genom arbetsgivarens försorg vid förtecknandet vara av skatteförvaltningen kontrollerade Tu/tänkt underentreprenör och bemanningsföretag ska inneha följande handlingar och uppfylla nedanstående villkor: Godkänd för F-skatt Bolagsregistreringsbevis Registrerad för moms Maskiner och utrustning uppfyller vad som anges i gällande lagar och förordningar Yrkesbevis/Utbildningsbok för berörda maskiner och arbete Trafiktillstånd, där sådant erfordras enligt lag Företagsförsäkring, minst omfattande anläggningsmaskinförsäkring, ansvarsförsäkring och företagsrättsskyddsförsäkring Bundenhet av kollektivavtalför berört arbete. Att det hos företaget inte föreligger klara och förfallna fordringar på lön eller annan ersättning Lokal facklig organisation godkännerförtecknad underentreprenör och bemanningsföretag om ovanstående förutsättningar är uppfyllda och innehållföljs upp och kontrolleras fortlöpande Medlemsföretag 1 ME och Sveriges Byggindustrier Samtliga företag som är anslutna till ME eller Sveriges Byggindustrier, uppfyller vad som anges i denna överenskommelse och är godkända. Sådan underentreprenör behöver inte tas upp i UE förteckning. För sådant företag gäller dock, att samma förhållanden som för övriga företag ska kontrolleras Avförande av entreprenör från förteckning Uppstår situation där förtecknad underentreprenör eller bemanningsföretag inte uppfyller vad som anges i denna överenskommelse eller om det finns skäl ifrågasätta vetorätt enligt 39 MBL ger lokalfacklig organisation rätt att avföra sådan underentreprenör eller bemanningsföretag från förteckningen. Loka/facklig organisation ska skriftligen meddela arbetsgivaren detta och ange skälen därför samt underrätta ME:s region och berörd underentreprenör eller bemanningsföretag Primärförhandling i övriga fall Arbetsgivare hari övriga fall att primärförhandla med lokalfacklig organisation enligt 38 MBL för anlitande av underentreprenörer eller bemanningsföretag Entreprenadkedjor Huvudentreprenör enligt bestämmelserna i detta kapitel är första arbetsgivare bunden av Maskinföraravtalet under byggherren. En arbetsgivare som är underentreprenör ska till sin beställare rapportera vilken underentreprenör som arbetsgivaren har anlitat. Arbetsgivaren ska också till beställaren vidarebefordra rapporter som denna fått från en underentreprenör som denne i sin tur anlitat. 4

8 Den som är huvudentreprenör enligt ovan ska sammanställa rapporterna och upprätta en lista över vilka underentreprenörer som denne anlitat på arbetsplatsen och vilka underentreprenärer som dessa i sin tur anlitat på arbetsplatsen (underentreprenörslista). Lokalfacklig organisation har, 1 syfte att kontrollera efterlevnaden av detta kapitel, rätt att få del av de uppgifter i underentreprenärslistan som visar vilka underentreprenörer inom Maskinföraravtalets tillämpningsområde som verkat på arbetsplatsen. Lokalfackllg organisation har rätt att få del av listan hos huvudentreprenören vid ett arbetsplatsbesök senast fyra dagar efter det att en skriftlig begäran kom huvudentreprenörens ansvarige produktionsledare tillhanda.

9 BILAGA D ORDNINGSREG LER Maskinföraravtalet ges följande lydelser 1 ny 1.5.6, och 1.5.8; Drogkontroller och personlig integritet Alkohol- och drogmissbruk hos medarbetare ska hanteras skyndsamt och utifrån individens behov. Medarbetare ska respektera att alkohol och/eller droger inte får förekomma på arbetsplatser. Vid införandet av alkohol- och drogtestning, eller förändring av omfattning eller rutiner för kontrollerna har arbetsgivaren förhand/in gsskyldighet mot lokalfacklig organisation. Kontroller i avsikt att upptäcka alkohol- och dragmissbruk hos medarbetare ska genomföras på ett sätt som medför så lite kränkning som möjligt av medarbetarens personliga integritet. Kan kontra//åtgärden utföras genom olika tillvägagångssätt ska det användas som minst påverkar medarbetarens personliga integritet. Provtagning ska ske avskilt för varje medarbetare och analys av provs var ska göras av ackrediterat laboratorium. Vid behov av rehabiliteringsåtgärder ska sådana vidtas enligt gällande lag och föreskrifter Arbetsmiljö och säkerhet Medarbetaren är skyldig att rätta sig efter vid var tid gällande arbetsmiljöinstruktioner och säkerhetsföreskrifter som av arbetsgivaren meddelats gälla på arbetsplatsen. Parterna i detta avtal ser allvarligt på fall där instruktioner och föreskrifter enligt ovan inte efterlevs. Arbetsgivaren är skyldig att försäkra sig om att berörd medarbetare har tillräckliga kunskaper och att medarbetaren erhåller skriftliga och/eller muntliga instruktioner och rätt typ av utrustning för arbetet Elektroniska övervakningssystem Användandet av elektroniska övervakningssystem, t.ex. GPS ska ske på ett sätt som medför så liten påverkan som möjligt på arbetstagarens personliga integritet. Vid val av olika tillvägagångssätt ska det som minst påverkar arbetstagarens personliga integritet användas. Arbetsgivaren ska göra en intresseavvägning och följa god sed på arbetsmarknaden samt Datainspektionens regler och rekommendationer vid införandet och användandet av elektroniska övervakningssystem. Innan företaget inför ett elektroniskt övervakningssystem skallföretaget förhandla enligt 11 MBL där följande frågor ska beaktas: Informationsinsamlandets ändamål, Varför informationen samlas in och till vad den får användas, Befattningar eller namngivna personer som har rätt att ta del av information Annat som är väsentligt ur integritetssynpunkt, som exempelvis lokalisering utom arbetstid. Uppgifterna får inte sparas längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med informationsinsamlandet. Loggfunktion ska finnas i systemet. Företaget ska på begäran uppvisa alla relevanta handlingarförfacklig företrädare. Det skal/finnas rutiner om hur företaget informerar berörda medarbetare om införandet av 6/

10 systemet, om datainspektionens regler samt vem som har rätt att ta del av insamlade uppgifter. Fordon/maskiner eller annan utrustning som utrustats med positioneringsteknik bär märkas med dekaiframtagen av centrala parter. Elektroniska ävervokningssystem får inte användas för rutinmässig kontroll av arbetad tid. Vid konkret misstanke om allvarligt missbruk av arbetsgivarens förtroende, ska arbetsgivaren underrätta arbetstagarorganisationen innan kontroll utförs och erbjuda facklig representant att delta vid granskning av data. Positioneringsdata får inte de/ges tredje part utan den enskildes skriftliga medgivande.

11 BILAGA E ARBETSTIDER Maskinföraravtalets 11 ges följande nya lydelser och numrering; 11.8 Dygnsvila Medarbetare ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje period om 24 timmar, beräknat från arbetspassets början. Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att medarbetaren ges motsvarande kompensationsledighet Veckovila Medarbetare ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 7 dagar. Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att medarbetaren ges motsvarande kompensationsledighet. Vid avvikelse kan veckovilan för två på varandra följande sjudagarsperioder slås samman så, att ledigheten för den första perioden förläggs i en följd med ledigheten för den senare perioden. 1 sådana fall ska den sammanhängande ledigheten uppgå till minst 72 timmars sammanhängande ledighet. Veckovilan ska så långt det är möjligt förläggas till veckoslut eller efter överenskommelse annan dag. Vid vecko vila förlagd till ordinarie arbetstid utges bibehållen lön Beredskapstjänst När verksamheten så kräver kan överenskommelse om beredskapstjänst träffas mellan arbetsgivaren och medarbetaren. Med beredskapstjänst avses tid då medarbetaren ska vara tillgänglig per telefon och snabbt kan nå arbetsplatsen för att utföra arbete. Överenskommelse om beredskapstjänst ska träffas i så god tid som möjligt. Vid överenskommelse om beredskap gäller avtalets alla tillämpliga arbetstidsregler. Till veckovilan räknas inte tid under beredskap. Beredskapsersättning utges enligt

12 BILAGA F LÖN ESPECIFI KATION Maskinföraravtalet ges följande lydelse; Specifikation av lön Arbetstagaren ska i anslutning till avlöningsdagen för varje löneperiod erhålla en lönespecifikation med uppgifter om organisationsnummer, avlöningsdag, lönebelopp samt lönetillägg, antal arbetstimmar/arbetsdagar, antalet betalda och sparade semesterdagar samt löneavdrag. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt iföretagets befintliga lönesystem ska även arbetstidsförkortningssaldo, kompensationssaldo och ersättning för semesterlönegrundande från vara framgå av lönespecifikationen. Om det inte är tekniskt möjligt ska arbetstagaren på begäran kunna få motsvarande uppgift skriftligen från arbetsgivaren. 9v

13 BILAGA H ARBETSGRUPP BRANSCHUTVECKLANDE KOLLEKTIVAVTAL Parterna är ense om att tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp i syfte att fortsätta dialogen kring framtidens kollektivavtal för maskinförare. Parterna har under avtalsförhandlingarna fört konstruktiva diskussioner kring ett flertal för branschen avgörande framtidsfrågor såsom företagens konkurrensförutsättningar, maskinföraryrkets villkor och rekryteringen till branschen. Parterna har för avsikt att fortsätta dessa diskussioner i samma goda och konstruktiva anda som präglat avtalsförhandlingarna. Branschens fortsatta utveckling, lönsamhet och maskinföraryrkets attraktivitet genom goda arbetsvillkor konstateras vara gemensamma intressen vilka förutsätts vara vägledande i arbetsgruppens arbete med framtidens kollektivavtal för maskinförare. Parterna ska bevaka arbetsgruppen inom Väg & banavtalets område gällande arbetskläder och verktyg anpassade för alla medarbetargrupper. Parterna ska också överlägga i syfte att finna lösningar i parternas gemensamma avtal för att underlätta nyanländas inträde på arbetsmarknaden. lo

14 BILAGA G REDAKTIONELLA JUSTERINGAR Parterna har enats om följande tillägg, justeringar och redaktionella ändringar i Maskinföraravtalet; Avgång med pension (korrigerad lydelse) Om en arbetsgivare vill att en medarbetare ska lämna sin anställning vid utgången av den månad då medarbetaren fyller 67 år ska arbetsgivaren skriftligen ge medarbetaren besked om detta minst 1 månad i förväg. Om en arbetsgivare vill att en medarbetare ska lämna sin anställning i samband med att medarbetaren enligt socialförsäkringsbalken får rätt till hel sju kersättn ing, ska arbetsgivaren skriftilgen ge medarbetaren besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom om beslutet om sjukersättning. En arbetstagare som har fyllt 67 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har heller inte företrädesrätt enligt 2.14 eller Besked om rätt till hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad lämnas till arbetsgivaren så snart medarbetaren fått kännedom om detta till ersätts med från Ob-ersättning Tabell a) justeras till;... helgfri måndag-fredag Tabell b) justeras till; ordinarie arbetstid förlagd till måndag-torsdag till påföljande dag tredje stycket justeras från till

15 Avtalssammanställning Bilaga B LÖNEREVISION MASKINFÖRARAVTALET/TORVAVTALET LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR 1 JUNI MAJ 2017 YRKESKATEGORI MÅNADSLÖN GRUNDLÖN Fr o m HÖJNING AV UTGÅENDE LÖN BERGRUMSTILLÄGG Månadsavlönade Kr/mån Kr/tim Maskinförare Bergarbete i bergrum 9,11 Kranförare Kontrollskrotning m.m 7,71 Yrkesarbetare 1, Inredningsarbete m.m 6,31 Dumperförare m fl 0, BEREDSKAPSERSÄTTNING Övriga förare 0, a) vardagar 236 kr Övriga arbetare, 20 år 0, b) lördag och söndag 392 kr Övrig arbetare som inte fyllt 20 år c) helgdag och fridag 628 kr - som fyllt 19 år 0, Medarbetarens utgående lön får - som inte fyllt 19 år 0, efter höjningen 1 juni 2016 inte - som inte fyllt 18 år 0, understiga avtalets grundlöner - som inte fyllt 17 år 0, enligt denna tabell. LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR LÄRLINGAR 1 JUNI MAJ 2017 YRKESKATEGORI Timmar YRKESKATEGORI Lärling Maskin Ungdom (som påbörjat utbildningen före 20 års ålder). MÅNADSLÖN GRUNDLÖN Fr o m Fördelningstal Fördelningstal Fördelningstal Lärling Maskin Vuxna 1, Timmar 1,00 0, ,65 0, ,70 0, ,75 0, ,88 0, MÅNADSLÖN Fördelningstal GRUNDLÖN Fr o m Fördelningstal MÅNADSLÖN GRUNDLÖN Fr o m MÅNADSLÖN GRUNDLÖN Fr o m Lärling Väg och Anlägg Ungdom Lärling Väg- och Anlägg Vuxna Timmar 1, Timmar 1, , , , , , , , , , mfa För lärlingar beräknas utgående lön som: fördelningstalet x genomsnittslönen för aktuell yrkeskategori i företaget. Företag som har lokal överenskommelse om företagsvis lönebildning enligt reglerna i Maskinföraravtalet kan fördela halva höjningen av utgående lön individuellt. Se i avtalet.

16 BILAGA C SEMESTER Mom 1. Semesterledighet mm. Semester utgår enligt lag Kollektivavtalets semesterbestämmelser utgör inte hinder att lokalt träffa kollektivavtal eller individuella överenskommelser i sådana fall, där semesterlagen förutsätter att sådana överenskommelser skall kunna träffas. Mom 2. Semesterlön och semesterersättning a) För timavlönade gäller För timavlönade skall semesterlön och semesterersättning utgöra 13,2 % av semesterlöneunderlaget. Semesterlöneunderlaget för timavlönade skall för varje semesterlönegrundande frånvarotimme ökas med ett belopp motsvarande den genomsnittliga inkomst som utgivits för varje arbetad timme i anställningen under intjänandeåret. Semesterlönen och semestertillägg för timavlönade vuxna arbetare med minst 3 månader sammanhängande anställningstid skall lägst utgå med 1338 kr per betald semesterdag. Vid deltidsarbete ändras beloppet i proportion till arbetstiden. För minderåriga gäller beloppet 985 kr. b) För månadsavlönade gäller 1 Semesterlön Semesterlönen utgörs av den på den betalda semesterledigheten belöpande aktuella månadslönen jämte semestertillägg. Semestertillägg för varje betald semesterdag utgör 0,8 % av den vid semestertillfället aktuella månadslönen. Med månadslön avses i detta sammanhang fast kontant månadslön och eventuella fasta lönetillägg per månad. Semesterlönen och semestertillägg för månadsavlönade vuxna arbetare med minst 3 månader sammanhängande anställningstid skall lägst utgå med 1338 kr per betald semesterdag. Vid deltidsarbete ändras beloppet i proportion till arbetstiden. För minderåriga gäller beloppet 985 kr. Semestertillägget för varje betald semesterdag ändras så, att beräkningen för tillägget ska göras med faktorn 13,2 % på summa rörliga lönedelar som inte ingått i månadslönen. Faktorn 0,52 utgår ur avtalet. I rörliga lönedelar ingår bonus, premie eller liknande rörliga lönedelar. 1

17 2. Semesterersättning Semesterersättning beräknas som 4,6 % av den aktuella månadslönen per outtagen betald semesterdag jämte semestertillägg beräknat enligt punkt 1. Semesterersättning för sparad semesterdag beräknas som om den sparade dagen tagits ut det semesterår anställningen upphörde. 3. Obetalda semesterdagar För varje uttagen obetald semesterdag görs avdrag från den aktuella månadslönen med 4,6 % av månadslönen. Beträffande begreppet månadslön se punkt l. 4. Sparade semesterdagar Vad som ovan sagts rörande semesterlön gäller på motsvarande sätt vid beräkning av semesterlön för sparad semester och semesterersättning. Mom 3. Anmälan om sjukdom För att sjukfrånvaron skall kvalificera till semester- och semesterlön skall sjukdomen snarast möjligt anmälas till arbetsgivaren och senast inom 14 dagar efter återkomsten i arbetet styrkas genom utbetalningskort eller intyg från allmän försäkringskassa, när ersättning härifrån utgått, annars genom skriftlig försäkran av vederbörande arbetstagare. Har arbetstagaren varit förhindrad att anmäla sjukdomen till arbetsgivaren, skall frånvaronlikväl kvalificera, om arbetstagaren kan visa att godtagbart hinder förelegat, och styrka sjukdomen genom utbetalningskort eller intyg från försäkringskassan. Om arbetstagaren försummat att inom 14 dagar efter återkomst i arbetet styrka sjukdomen, skall frånvaron likväl kvalificera, om arbetstagaren senast i anslutning till att semesterlön utbetalas styrker sjukdomen genom utbetalningskort eller intyg från försäkringskassan. Arbetsgivaren kan i samtliga fall kräva alt sjukdomen styrks genom läkarintyg under förutsättning att han klargjort detta i det enskilda fallet för vederbörande arbetstagare senast i samband med att arbetsgivaren får anmälan om sjukdomen. Om arbetsgivaren kräver intyg av läkare, som av honom anvisas, skall han ersätta kostnaden för intyget. Protokollsanteckningar 1. Om arbetstagaren ej anmält orsaken tillfrånvaro eller ej styrkt sjukdomen snarast möjligt efter återkomsten i arbete börarbetsgivaren efterhöra orsaken och begära att av arbetstagaren åberopad sjukdom styrkes. Om arbetstagaren i så fall inte styrker sjukdomen inom en vecka härefter är sjukdomen inte kvalificerande. 2. Vid långvarig sjukdom, som varar över ett årsskifte, skall läkarintyg om sjukdomen lämnas efter intjänandeårets slut. 3. Arbetsgivaren har rätt att föreskriva vad som gäller beträffande anmälan till arbetsgivaren i stället skall gälla beträffande anmälan till försäkringskassan Mom 4. Semesterledighet för säsonganställda m.m. Anställning för viss tid, viss säsong eller visst arbete som inte avser eller varar längre tid än 4 månader berättigar inte till semesterledighet utan i stället till semesterersättning. 2

2016- maskinföraravtalet. Supplement 2016 tillhörande 2017

2016- maskinföraravtalet. Supplement 2016 tillhörande 2017 2016- Supplement 2016 tillhörande 2017 maskinföraravtalet Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se Service- och Kommunikationsfacket Box

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

Nyheter i Besöksnäring med Ledarna och Sacoförbunden

Nyheter i Besöksnäring med Ledarna och Sacoförbunden Nyheter i Besöksnäring med Ledarna och Sacoförbunden KFS har tecknat nytt avtal med Ledarna och Saco-förbunden. Det är ett treårigt avtal utan centralt fastställt löneökningsutrymme. Nedan följer en detaljerad

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

Svenska Kyrkans AVTAL 08

Svenska Kyrkans AVTAL 08 Svenska Kyrkans AVTAL 08 Kollektivavtalet tecknades den 1 april 2008 och består av Kyrkans löneavtal 08, Kyrkans allmänna bestämmelser 08 (AB 08), Protokollsanteckningar samt Särskilda bestämmelser till

Läs mer

LÖNER 1 april 2012 31 mars 2013

LÖNER 1 april 2012 31 mars 2013 Preliminär ÖVERENSKOMMELSE EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och SEKO har idag träffat nedanstående avtal att gälla vid samtliga EFAs medlemsföretag för tiden 1 april 2012-31 mars 2013. Överenskommelsen

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart nr 21 juni 2012 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart

Läs mer

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En förenklad semesterlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2009 Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.)

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) 1 (11) Publicerad 130322 5 kap. Semester (Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) Rätt till semester 1 Arbetstagare har rätt till semester enligt semesterlagen (1977:480) med de avvikelser

Läs mer

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret. Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19 8 Semester Semester utgår enligt lag med i mom 1-8 angivna tillägg. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 0362-2010 1(1) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för Jusek: Förhandling angående löner och allmänna villkor för perioden 1 oktober 2010 30 september 2012 för medlemmar

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK,, KS, Vårdföretagarna C,, E,, H Eva Pålsson maj 2014 1 Vårdföretagarna Bransch C Läkarmottagningar, upphör och uppgår i Bransch E Vård och behandling samt omsorgsverksamhet,

Läs mer

MEDLEMSINFORMATION. Nya tjänstemannaavtal. Sammandrag 14/10. Maj 2010. Stoppmöbelindustriavtalet

MEDLEMSINFORMATION. Nya tjänstemannaavtal. Sammandrag 14/10. Maj 2010. Stoppmöbelindustriavtalet MEDLEMSINFORMATION Maj 2010 14/10 Stoppmöbelindustriavtalet Nya tjänstemannaavtal Sammandrag Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF) å ena sidan och Unionen och Sveriges Ingenjörer å andra sidan har enats

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Huvudöverenskommelse 2012-11-14 RiB 12 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta å ena sidan, samt Vision å

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-28 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB

Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB Protokoll Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB Datum: 2016-04-27 t o m 2016-05-20 Parter: Arbetsgivarsidan: Tele2 Sverige AB, nedan kallat företaget Arbetstagarsidan: Unionen, Saco och SEKO Närvarande:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... 6 ORDINARIE ARBETSTID... 7 ÖVERTID...

Läs mer

Observera. Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda klart

Observera. Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda klart Observera nr 7 JUNI 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bemanningsavtal - journalister

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bemanningsavtal - journalister FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bemanningsavtal - journalister Datum Parter Närvarande 2016-06-23 m fl Medieföretagen Svenska Journalistförbundet för Medieföretagen Hans O Andersson Louise Bjarnestam för Journalistförbundet

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:4

Regeringens proposition 2009/10:4 Regeringens proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

LOKALT KOLLEKTIVAVTAL

LOKALT KOLLEKTIVAVTAL LOKALT KOLLEKTIVAVTAL FÖR METSO PAPER SERVICE CENTER HALLSTA 2012-02-01-2013-03-31 MELLAN METSO PAPER KARLSTAD AB OCH SVENSKA PAPPERS AVD 68 2012-04-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3

Läs mer

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

Fastigheter Branschavtal nr 9. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

Fastigheter Branschavtal nr 9. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Fastigheter Branschavtal nr 9 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Innehållsförteckning Lönebilaga B1 för anställningar med tidlön... 3 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetets ledning och fördelning

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet

FÖRBUNDSINFO. Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 19 2005 Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet Ett nytt kollektivavtal har träffats på kyrkans område. Det nya kollektivavtalet tecknades den 24 maj 2005

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 15 juni 2010 Ändringar i semesterlagen Nya ändringar i semesterlagen har trätt i kraft den 1 april 2010. Materiellt innebär förslaget i huvudsak samma förmåner

Läs mer

Kollektivavtal. för. fastighetsarbete

Kollektivavtal. för. fastighetsarbete Kollektivavtal för fastighetsarbete Giltighetstid: 2013-04-01-2016-03-31 IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer Fastighetsanställdas Förbund Innehållsförteckning Sid. LÖNEBILAGA för perioden

Läs mer

Avtalsextra 21 april 2016

Avtalsextra 21 april 2016 Avtalsextra 21 april 2016 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade den 20 april 2016 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 maj 2016 31 mars 2017, vilket motsvarar 11 månader. Avtalets

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Gruvindustrin. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2. Gruvornas Arbetsgivareförbund

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Gruvindustrin. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2. Gruvornas Arbetsgivareförbund Tjänstemannaavtalet Gruvindustrin Kollektivavtal 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 Gruvornas Arbetsgivareförbund Avtal mellan Gruvornas Arbetsgivareförbund och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna rörande

Läs mer

Övriga avtal mellan parterna

Övriga avtal mellan parterna Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Kollektivavtal 4 1 Avtalets omfattning 4 2 Allmänna förhållningsregler 5 3 Anställning 5 4 Arbetstid 6 5 Övertidskompensation 10 6 Beredskapstjänst 12

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Gösta Rehnstam Förhandlingschef 044-309 33 64 gosta.rehnstam@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-16 Dnr 1301567 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Fastställande

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Stål och Metall. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Stål och Metall. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 Tjänstemannaavtalet Stål och Metall Kollektivavtal 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 AVTAL mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna rörande allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Plåt- och ventilationsavtalet

Information till hängavtalsbundna företag på Plåt- och ventilationsavtalet Information till hängavtalsbundna företag på Plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod 2016-04-01 2017-04-30 Löneökning Grundlön ökas Utgående lön ökas Månadslön ökas 2016-04-01 med 153,50 kr/timme (ökning

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 2185 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. 2001-07-01 -- 2004-05-31 (Kommunal) 2001-07-01 -- 2003-12-31 (Övriga parter) mellan. Privatvårdens Arbetsgivarförbund.

KOLLEKTIVAVTAL. 2001-07-01 -- 2004-05-31 (Kommunal) 2001-07-01 -- 2003-12-31 (Övriga parter) mellan. Privatvårdens Arbetsgivarförbund. KOLLEKTIVAVTAL mellan Privatvårdens Arbetsgivarförbund och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund SKTF Svenska Kommunalarbetareförbundet Vårdförbundet 2001-07-01 --

Läs mer

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 Beräkning av särskilda lönetillägg år 2014 Fr. o m det intjänandeår/semesterår som startar 2014 sker beräkningen av särskilda tillägg enligt Maskinföraravtalet

Läs mer

Yrkanden. Avtalsförhandlingarna 2016 Seko Almega IT & Telekomföretagen

Yrkanden. Avtalsförhandlingarna 2016 Seko Almega IT & Telekomföretagen Yrkanden Avtalsförhandlingarna 2016 Seko Almega IT & Telekomföretagen Seko- Service och kommunikationsfackets avtalskrav för Telekomavtalet fr.o.m. 1 april 2016 Bakgrund En grundförutsättning för en positiv

Läs mer

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. Förhandlingsprotokoll 2015-12-28 Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 11 Parter Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T)

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) Avtal 2012-10-25 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket Saco-S Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) 1 Parterna sluter ramavtal om

Läs mer

ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA

ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA Huvudavtal Utvecklingsavtal inkl avtal om förslagsverksamhet Beredskapsavtal Pensionsavtal Avtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

HÖK 12. Sveriges läkarförbund

HÖK 12. Sveriges läkarförbund HÖK 12 Sveriges läkarförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12... 3 Löneavtal, Bilaga 1... 7 Centrala och lokala

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. mellan. och. Unionen

ÖVERENSKOMMELSE. mellan. och. Unionen 1(12) ÖVERENSKOMMELSE mellan Trä- och Möbelföretagen och Unionen Gällande Trälindusuiavml prolongems (dr dden 1 mars 212 3! mars 213 med angivna ändnngaroch tillägg enligtpunktema A - D i bilagda dokument.

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor HÖK 03

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor HÖK 03 PM 2003 RV (Dnr 210-243/2003) Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor HÖK 03 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta den centrala huvudöverenskommelsen om lön

Läs mer

Affärsverksavtal SJ (AVASJ)

Affärsverksavtal SJ (AVASJ) Giltigt fr o m 1998-10-01 t o m 2003-09-30 1 INNEHÅLL: Affärsverksavtal SJ (AVASJ) 1.0 Presentation...2 1.1 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR...2 1 AVTALETS OMFATTNING... 2 2 ANSTÄLLNING... 2 2a ÖMSESIDIG LOJALITET

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen

FÖRBUNDSINFO. Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 1 januari 2007 Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen Riksdagen har beslutat om ändringar i arbetstidslagen, prop. 2003/04:180 och SFS 2005:165,

Läs mer

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Förhandlingsprotokoll Datum 2013-08-28 Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplatser Plats KFS kontor, World Trade Center, Stockholm Tid 2013-08-28

Läs mer

Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen

Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen Reviderad 20 Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen Tjänstemän 1 april 20 3 s 201 Industri- och KemiGruppen Unionen Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna Ledarna 1 Arbetstidsförkortning för tjänstemän

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal SVEMEK. 1 juni 2013-31 maj 2016

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal SVEMEK. 1 juni 2013-31 maj 2016 Tjänstemannaavtalet Kollektivavtal SVEMEK 1 juni 2013-31 maj 2016 Avtal mellan SVEMEK och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän Giltighetstid: 1 juni 2013-31

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006

Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006 Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006 Ändringar i arbetstidslagen fr o m den 1 januari 2007 Som vi tidigare meddelat (se Cirkulär nr 10/2005) skall vissa nya regler i arbetstidslagen tillämpas från och

Läs mer

2016-2017. Gruventreprenadavtalet

2016-2017. Gruventreprenadavtalet 2016-2017 Gruventreprenadavtalet i Gruventreprenadavtalet 2016 2017 Innehållsförteckning AVTALETS OMFATTNING... 7 1 Avtalets omfattning, föreningsrätt m.m.... 7 1.1 Avtalets omfattning... 7 1.2 Definitioner

Läs mer

Bransch- och löneavtal 2014-2016

Bransch- och löneavtal 2014-2016 Idrott Bransch- och löneavtal 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott Unionen Fastighetsanställdas Förbund Kommunal (part på golf- och ridklubbar) Akademikerförbunden Innehåll Författningar

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2007-05-11 Parter Föreningen Vårdföretagarna Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA Närvarande för arbetsgivarparten Ari Kirvesniemi, ordf. Sten Lycke Petter Skogar jämte

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Cirkulär Nr 10 Februari 2012

Cirkulär Nr 10 Februari 2012 Cirkulär Nr 10 Februari 2012 Avtal klart med IF Metall Byggnadsämnesförbundet (BÄF) och Industrifacket Metall (IF Metall) träffade den 24 februari 2012 överenskommelse om nytt riksavtal (löner och anställningsvillkor)

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård Giltighetstid: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Vårdförbundet 2011-01-01 tillsvidare Giltighetstid: Vision (SKTF) 2011-01-01

Läs mer

0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30. Tjänstemannaavtalen

0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30. Tjänstemannaavtalen 0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30 Tjänstemannaavtalen AKADEMIKERFÖRBUNDEN Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen samt Akademikerförbunden för Systembolaget AB Innehållsförteckning

Läs mer

Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017.

Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017. Överenskommelse Mellan Glasbranschföreningen Och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Glasmästeriavtalet Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april

Läs mer

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 ATL Arbetstidslag I lydelse fr.o.m. 2005-07-01 samt Arbetstidsförordning I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA fååéü ää= Arbetstidslag (1982:673)... 3

Läs mer

Tjänstemannaavtal. 1 mars 2012 30 april 2013. Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer

Tjänstemannaavtal. 1 mars 2012 30 april 2013. Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Tjänstemannaavtal 1 mars 2012 30 april 2013 Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Tjänstemannaavtal Parter Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL

KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Akademikerförbunden Tjänstemannaavtal 2012 2013 Samhall Giltighetstid: 1 april 2012-31 mars 2013 Almega Samhallförbundet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL allmänna villkor Bransch C Läkarmottagningar. Giltighetstid: 2011-01-01 -- tillsvidare

KOLLEKTIVAVTAL allmänna villkor Bransch C Läkarmottagningar. Giltighetstid: 2011-01-01 -- tillsvidare KOLLEKTIVAVTAL allmänna villkor Bransch C Läkarmottagningar Giltighetstid: 2011-01-01 -- tillsvidare Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 3 2 Tjänsteföretagskrifter, föreningsrätt m m... 3 3 Anställning...

Läs mer

Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 4265 Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Förord 3 Övriga överenskommelser mellan parterna 5 Avtal om allmänna anställningsvillkor 7 1 Avtalets

Läs mer

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies.

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies. Personalhandbok Innehåll Personalhandbokens syfte... 3 Vår verksamhet... 3 Kollektivavtal... 3 Anställning... 3 Sekretess... 4 Arbetstid... 5 Lön & Förmåner... 6 Ledighet & Frånvaro... 6 Permission...

Läs mer

Buteljglasindustrin. 1 juni 2013-31 maj 2016. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall

Buteljglasindustrin. 1 juni 2013-31 maj 2016. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall Buteljglasindustrin 1 juni 2013-31 maj 2016 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall Kollektivavtal 2013-2016 Buteljglasindustrin Giltighetstid: 1 juni 2013-31 maj 2016 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Avtalsperiod och löneperiod Avtalsperioden är totalt 13 månader fr o m den 1 april 2016 t o m den 30 april 2017. Löneökningar Utgående lön För yrkesarbetare

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal

Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal TJÄNSTEMÄN Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal 1 april 2016-31 mars 2017 IKEM:s avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och Ledarna Avtal som inte tagits

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen.

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen. KOLLEKTIVAVTAL Elitföreningen Damfotboll (EFD), Org. nr. 864502-0325 Forskargatan 3, 781 27 Borlänge, och Svenska Fotbollsspelareföreningen (SFS), Org. nr. 857204-6475, Box 10004, 434 21 Kungsbacka, har

Läs mer

1 april 2013 31 mars 2016 Butikspersonal Avtal

1 april 2013 31 mars 2016 Butikspersonal Avtal Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Butikspersonal Avtal 1/4 2013 31/3 2016 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO och å

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO.

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO. Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Beredskapsavtal Förhandlingsprotokoll 2 januari 1990 / 22 mars 1990 Par ter

Läs mer

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Omställningsavtal Överenskommelse om trygghetsförsäkring (TFA) Utvecklingsavtal Avtal om rätt till tjänstemäns

Läs mer

SLA Ledarna Golf, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling

SLA Ledarna Golf, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling Avtal SLA Ledarna Golf, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling Fr o m 1 april 2012 Giltighetstid fr o m 2012-04-01 A v t a l mellan SLA och LEDARNA om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bransch Ärende Parter Almega IT&Telekomföretagen bransch Telekom Överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor m.m. för tiden 2016-04-01 t.o.m. 2017-03-31. Almega IT&Telekomföretagen,

Läs mer

Postens Villkorsavtal PVA

Postens Villkorsavtal PVA Postens Villkorsavtal PVA Gilltighetstid 2010-10-01 2012-05-31 Utgiven av Postens Villkorsavtal PVA 2010-10-01 2012-05-31 Allmänna anställningsvillkor... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Anställning...

Läs mer

löneavtal 2012-2014 Skola/Utbildning Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning

löneavtal 2012-2014 Skola/Utbildning Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Skola/Utbildning Branschoch löneavtal 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Vision Akademikerförbunden Kommunal

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag 2012 2013 Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 9 1.1 Omfattning... 9 1.2 Tillämpning... 9 1.2.1

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 3220 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal och överenskommelser mellan parterna 3 Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 1

Läs mer

Almega Tjänsteförbunden, bransch Almega Fastighetsarbetsgivarna. Ärende Avtal om löner och anställningsvillkor 1 juni 2004 31 maj 2007

Almega Tjänsteförbunden, bransch Almega Fastighetsarbetsgivarna. Ärende Avtal om löner och anställningsvillkor 1 juni 2004 31 maj 2007 PROTOKOLL Förbund Almega Tjänsteförbunden, bransch Almega Fastighetsarbetsgivarna Ärende Avtal om löner och anställningsvillkor 1 juni 2004 31 maj 2007 Parter Almega Fastighetsarbetsgivarna CF Tid 25 maj

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR 2013-2016 - avseende Kommunals medlemmar på HVO-området

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR 2013-2016 - avseende Kommunals medlemmar på HVO-området Cirkulär nr Sida 2013 020 1(3) Handläggare Datum Lars Trapp 2013-09-24 Ersätter cirk 2012 016 Till medlemmar som omfattas av avtalet för hälsa, vård och övrig omsorg LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Läs mer

Semesterberäkning enligt ALFA och semesterlagen. att gälla för Polisförbundets medlemmar fr.o.m. den 9 september

Semesterberäkning enligt ALFA och semesterlagen. att gälla för Polisförbundets medlemmar fr.o.m. den 9 september 1 (8) HR-avdelningen Datum 2010-09-01 Semesterberäkning enligt ALFA och semesterlagen - gäller för Polisförbundets medlemmar fr.o.m. den 9 september 2010 Med anledning av att Polisförbundet har sagt upp

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (8) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Renhållning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010 2012)

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010 2012) Avtal Bilaga 1 2010-10-08 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar

LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar 2016 06 26 LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar Innehållsförteckning Arbetstid... 3 Arbetstid... 3 särskilda bestämmelser för präst... 3 arbetstidsschema... 3 Övertid

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Avtalsperiod och löneperioder Avtalsperioden är totalt 37 månader fr o m den 1 mars 2013 t o m den 31 mars 2016. Det första avtalsåret är 2013-03-01

Läs mer

TRAFIKHUVUDMÄN. utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31

TRAFIKHUVUDMÄN. utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31 TRAFIKHUVUDMÄN utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Vision Akademikerförbundet SSR Förtecknade Saco-förbund TRAFIKHUVUDMÄN utanför

Läs mer

Arkitekt-, Teknikkonsultoch Industrikonsultföretag Svenska Teknik& Designföretagen. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

Arkitekt-, Teknikkonsultoch Industrikonsultföretag Svenska Teknik& Designföretagen. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Löneavtal Arkitekt-, Teknikkonsultoch Industrikonsultföretag Svenska Teknik& Designföretagen 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Innehållsförteckning Bilaga 1 Löneavtal...14 1 Avtalets omfattning...14

Läs mer

Part äger rätt att i förtid senast den 30 november 2005 säga upp överenskommelsen att upphöra att gälla den 31 mars 2006.

Part äger rätt att i förtid senast den 30 november 2005 säga upp överenskommelsen att upphöra att gälla den 31 mars 2006. ÖVERENSKOMMELSE mellan Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet och Sveriges Civilingenjörsförbund Parterna har enats om att det för avtalsåren 2001 2003 gällande avtalet om löner och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Nyheter i Trafikavtalet med Kommunal

Nyheter i Trafikavtalet med Kommunal Nyheter i Trafikavtalet med Kommunal Den 4 september 2013 tecknade KFS och Kommunal ett avtal på 40 månader med ett värde om 7,55 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet.

Läs mer

SLA DJURSJUKVÅRD OCH DJURPARKER 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

SLA DJURSJUKVÅRD OCH DJURPARKER 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 3610 SLA DJURSJUKVÅRD OCH DJURPARKER 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 4 3 Allmänna förhållningsregler

Läs mer

Övergångsregler om pensioner, semester samt trygghetsfrågor

Övergångsregler om pensioner, semester samt trygghetsfrågor Klass Dokumenttitel A Övergångsregler om pensioner, semester Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-17 Policydokument 2004-04-22 1 1 (10) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

Vi hemställer nu att parterna träffar överenskommelse i enlighet med bilagorna 1 Arbetsgrupper m.m. 2 Löner och allmänna villkor m.m.

Vi hemställer nu att parterna träffar överenskommelse i enlighet med bilagorna 1 Arbetsgrupper m.m. 2 Löner och allmänna villkor m.m. Slutlig hemställan Till Teknikarbetsgivarna Industrifacket Metall Vi, av parterna i Industriavtalet särskilt utsedda opartiska ordförande i förhandlingarna mellan å ena sidan Teknikarbetsgivarna och å

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2008-05-26 överens om ett

Läs mer

SLA GOLF 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

SLA GOLF 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 3600 SLA GOLF 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 4 3 Allmänna förhållningsregler 5 4 Semester

Läs mer

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006.

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006. 1(1) Inför ny ATL 1 januari 2007 Med anledning av förändringarna i arbetstidslagen har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram direktiv gällande arbetstidsförläggning. Utifrån dessa direktiv uppmanas

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 15 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling.

Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. 1 Bilaga 1A HTF 1. LÖNER 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Det är av stor vikt för företagens

Läs mer

BIOGRAFAVTAL 2013-06-01 2016-05-31

BIOGRAFAVTAL 2013-06-01 2016-05-31 BIOGRAFAVTAL 2013-06-01 2016-05-31 Innehållsförteckning KOLLEKTIVAVTAL... 3 1 ARBETETS LEDNING OCH FÖRDELNING... 3 2 ANSTÄLLNING, UPPSÄGNING M M... 5 3 ARBETSTID... 9 4 ARBETSSCHEMA... 11 5 LÖNEBESTÄMMELSER...

Läs mer