STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011"

Transkript

1 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration som verkar i anslutning till Folkpartiet liberalerna och dess övriga sidoorganisationer för liberala idéer i ett mångfaldssamhälle. Liberal Mångfalds främsta uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning med särskilt intresse för mångfald och integration i Sverige till gemensamt arbete och uppträdande, att genom upplysning väcka intresse för integrationsfrågor samt verka för val av personer med utländsk härkomst till politiska förtroendeuppdrag. 3. Organisation Liberal Mångfalds organisation Liberal Mångfald är organiserat i förbund och distrikt. Ett distrikts upptagningsområde ska normalt omfatta ett län. Sammanslagning av distrikt, uppdelning av distrikt och ändringar av distriktsindelning sker efter samstämmiga beslut av berörda distrikt och sedan den nya indelningen godkänts av förbundsstyrelsen. Upplösning av distrikt utan ändring av distriktsindelning förutsätter förbundsstyrelsens godkännande. För distrikt gäller av förbundsstyrelsen fastställda normalstadgar. Ändringar eller tillägg till stadgarna för ett distrikt kan göras med förbundsstyrelsens godkännande. Förbundets organisation Förbundets huvudorgan är förbundsårsmötet, förbundsstyrelsen samt förbundets revisorer och valberedning. Förbundsårsmötet är högsta beslutsfattande organ för Liberal Mångfald. Den utser förbundets övriga huvudorgan. 1

2 Medlemmens rätt Varje medlem i Liberal Mångfald har rätt att deltaga, yttra sig och väcka förslag vid allmänna medlemsmöten inom Liberal mångfald. Vid möten inom Liberal mångfald fattas beslut med enkel röstövervikt om ej annat framgår av gällande stadgar. Förbundsstadgar Mom 4. Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan beslutas med enkel majoritet av antalet ombud på förbundsårsmötet av två (2) på varandra följande förbundsårsmöten av vilket det ena måste vara ordinarie. Beslut kan också fattas med minst två tredjedels (2/3) majoritet av antalet ombud på ordinarie förbundsårsmöte. Ändring eller tillägg träder i kraft efter det beslutade förbundsårsmötets avslutande. Upplösning Mom 5. Beslut om förbundets upplösning eller upplösning av Liberal Mångfald ska för att vara gällande fattas med stöd av minst två tredjedels (2/3) majoritet av antalet ombud vid två på varandra följande ordinarie förbundsårsmöten. Vid avveckling överlämnas Liberal Mångfalds tillgångar och handlingar till Folkpartiets riskorganisation. 4. Medlemskap Rätt till medlemskap Var och en som omfattar en liberal samhällsåskådning har rätt till medlemskap i Liberal Mångfald, om vederbörande inte är ansluten till annat svenskt politiskt parti än Folkpartiet Liberalerna eller annars särskilt skäl talar däremot. Medlemskap erhålles genom anmälan till medlemsregistret. Avgift Att bli medlem i Liberala Mångfald kostar ingenting. Förlust av medlemskap Medlemskap i Liberal Mångfald måste bekräftas varje kalenderår för att vara giltigt. Då särskilda skäl föreligger kan medlem uteslutas av förbundsstyrelsen med minst två tredjedels (2/3) majoritet av antalet ledamöter. Beslut om uteslutning får ej fattas utan att den av beslutet berörda medlemmen delgivits anklagelsepunkterna och beretts tillfälle att yttra sig över dessa. Utesluten medlem kan återinträda i Liberal Mångfald först efter medgivande av förbundsstyrelsen. Förbundsårsmötet har ej rätt att själva utesluta medlem. Förbundsårsmötet har dock rätt att upphäva uteslutning. Beslut om uteslutning eller återinträde kan ej fattas av distrikt än förbundsstyrelsen och förbundsårsmötet. 2

3 Medlemskap i distrikt Medlem i Liberal Mångfald tillhör om personen ej begärt annat det distrikt inom vars upptagningsområde personen bor. Om det med stöd av t.ex. postnummer inte går att avgöra vilket distrikt (län) medlemmen tillhör, eller att medlemmen bor utomlands eller i ett län där Liberal Mångfald inte är aktivt och medlemmen inte meddelat önskemål om tillhörighet, så ska medlemmen enbart anses stödja förbundet som helhet och inte ingå i beräkningsgrunden för antalet ombud till förbundsårsmötet. Medlemsregister Det är förbundsstyrelsens ansvar att se till att medlemsregistret för alla distrikt uppdateras och delges kontinuerligt till respektive distrikt. Distrikten ha endast rätt till medlemsregistret för sitt distrikt. Det fullständiga medlemsregistret som behandlas med sekretess administreras av presidiet i förbundsstyrelsen och får inte lämnas ut till utomstående. 5. Förbundsårsmötet Allmänt Förbundsårsmötet är Liberal Mångfalds högsta beslutande organ. Förbundsårsmötet består av ombud för distrikten. Antalet ombud vid förbundsårsmötet är 23. Representation Fördelningen av ombudsplatser mellan distrikten börjar med att varje distrikt tilldelas en ombudsplats. Övriga ombudsplatser fördelas proportionellt mellan distrikten i enlighet med följande: För varje distrikt räknas en kvot ut genom att antalet förbundårsmötesgrundande medlemmar i distriktet delas med antalet förbundårsmötesgrundande medlemmar i hela landet. Från denna kvot fås ombudstalet genom att kvoten multipliceras med antalet ombudsplatser kvar att fördela. Varje distrikt tilldelas nu så många ombudsplatser som är heltalsdelen av dess ombudstal. Eventuella återstående ombudsplatser tilldelas distrikten i rangordning efter storleken på restdelen av deras ombudstal. Bara den som anmält sitt medlemskap till förbundet räknas som medlem och utgör beräkningsgrund för beräkning av distriktens ombud till förbundsårsmötet. Ombud jämte ersättare för dem väljs av distriktmöte. Som ombud vid förbundsårsmötet kan endast medlem i Liberal Mångfald tjänstgöra. Namn och kontaktuppgifter på ombud och eventuella ersättare för dessa ska av distrikten insändas till förbundsstyrelsen i god tid innan förbundsårsmötet. Förbundsårsmötet ska behandla inkomna motioner samt av förbundsstyrelsen framlagda förslag. Motion till ordinarie förbundsårsmöte 3

4 kan göras av enskild medlem, distrikt samt förbundsstyrelsen. Motion ska ha kommit förbundet tillhanda senast sex (6) veckor före förbundsårsmötet. Motionerna och förbundsstyrelsens yttranden över dem jämte förbundsstyrelsens förslag ska skickas ut till alla distrikt som ansvarar för att deras medlemmar och ombud får dem, senast två (2) veckor innan förbundsårsmötet. Valberedningens förslag ska skickas ut till alla distrikt som ansvarar för att deras medlemmar och ombud får dem, senast en (1) vecka innan förbundsårsmötet. Röstning Rösträtt vid förbundsårsmötet har endast ombud för Liberal Mångfalds distrikt samt förbundsstyrelsens ledamöter eller ersättare för dessa. Vid årsmötet avgörs frågorna, där ej annat stadgas, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal skiljer lotten. Omröstning sker öppet. Om minst en fjärdedel (1/4) röstberättigade så begär, ska omröstning ske genom namnupprop. Vid alla personval sker röstning med slutna valsedlar. Finns det vid val av förbundsordförande, 1:a respektive 2:e vice ordförande fler kandidater än två, och ingen i första omgången erhåller minst hälften av rösterna, företas ett nytt val mellan de två kandidaterna som i den första voteringen erhöll de högsta röstetalen. Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen sker i en omröstning. Om minst en fjärdedel (1/4) av röstberättigade så begär, ska vid val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen följande metod tillämpas: En valsedel delas ut med samtliga föreslagna namn där de röstberättigade kan kryssa för de personer de tycker ska sitta i förbundsstyrelsen. De personer som får flest antal kryss väljs. Ordinarie förbundsårsmöte Ordinarie förbundsårsmöte äger rum varje år före maj månads utgång på tid och plats som fastställs av förbundsstyrelsen för Liberal Mångfald. Meddelande om detta meddelas samtliga distrikt genom förbundsstyrelsens försorg minst två (2) månader före förbundsårsmötet. Motioner, förbundsstyrelsens yttrande över dessa, förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista och förhandlingsordning för förbundsårsmötet, förbundsstyrelsens bokslut och revisionsberättelsen ska skickas till distrikten senast två (2) veckor innan förbundsårsmötet. 4

5 Vid ordinarie förbundsårsstämma ska följande handläggas: 1. Förbundsårsmötet öppnas. 2. Val av ordförande för förbundsårsmötet. 3. Val av sekreterare för förbundsårsmötet. 4. Val av två (2) protokollsjusterare tillika rösträknare för förbundsårsmötet. 5. Frågan om förbundsårsmötet behörigen utlysts. 6. Fastställande av föredragningslista. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 8. Kassarapport och revisionsberättelse. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Fastställande av antal vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen. 11. Val av ordförande och vice ordförande. 12. Val av övriga ordinarie ledamöter jämte ersättare i styrelsen. 13. Val av två (2) revisorer samt en (1) ersättare för dessa. 14. Val av valberedning, ordförande och två (2) ytterligare ledamöter samt två (2) ersättare. 15. Frågor från medlemmar till styrelsen. 16. Motioner och förslag från styrelsen. 17. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla. 18. Årsmötets avslutas. Extra förbundsårsmöte Extra förbundsårsmöte kan sammankallas av förbundsstyrelsen och ska sammankallas om minst hälften av antalet distrikt begär detta. Begäran om extra förbundsårsmöte ska uppta de ärenden som det extra förbundsårsmötet ska behandla. Extra förbundsårsmöte måste hållas senast tre (3) månader efter att det begärts av hälften av antalet distrikt. Kallelse ska skickas ut till alla distrikt som ansvarar för att deras medlemmar och ombud får dem, senast två (2) veckor innan förbundsårsmötet. Extra förbundsårsmöte måste förläggas minst sex (6) veckor före eller efter ordinarie förbundsårsmöte. Extra förbundsårsmöte får inte fatta beslut i annat ärende än vad som angivits i kallelsen. Deltagande Alla medlemmar samt revisorerna har rätt att delta på förbundsårsmötets överläggningar och där framställa sina förslag. 5. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen är mellan förbundsårsmötena förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen väljs på förbundsårsmötet för ettårigt mandat. 5

6 Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice ordförande samt minst fem (5) och högst nio (9) andra ordinarie ledamöter samt minst två (2) och högst sex (6) ersättare. Antalet ledamöter bestäms av förbundsårsmötet på förslag av valberedning, fattat efter samråd med Liberal Mångfalds distrikt. Förbundsstyrelsen utser inom sig förbundskassör/medlemsansvarig, sekreterare, kampanjledare och ansvarig ledamot för hemsida. Verksamhet Styrelsen leder verksamhet i enlighet med dess stadgar och förbundsårsmötets beslut. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna eller för dem tjänstgörande ersättare är närvarande. Styrelsen sammankallas av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna eller för dem tjänstgörande ersättare är närvarande. Förbundsstyrelsen ska upprätta en arbetsordning som fastställer formerna för styrelsens arbete. Arbetsordningen får endast ändras om det i kallelse till samtliga styrelseledamöter senast en (1) vecka innan styrelsemöte angivits att arbetsordningen ska behandlas. Det åligger förbundsstyrelsen särskilt att: Ansvara för att förbundsårsmötets beslut verkställs. Inom sig utse kassaförvaltare och firmatecknare. Hantera medlemsregistret. Uppdatera hemsidan. Sammankalla till förbundsårsmöte. Lägga fram verksamhetsberättelsen och kassarapporten för den gångna mandatperioden till förbundsårsmötet. Ekonomi Föreningens tillgångar förvaltas av förbundsstyrelsen. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och överlämnas tillsammans med protokoll till revisorerna senast fyra (4) veckor före årsmötet. Revisorerna Det ska finnas två (2) revisorer och en (1) ersättare för dessa. De ska utföra en fackmässig granskning av förbundsstyrelsens ekonomiska förvaltning. Revisorerna har rätt att granska bokföringen och andra handlingar som är av betydelse för revisionen. Revisionsberättelsen lämnas till förbundsstyrelsen senast två (2) veckor före årsmötet. Ansvarsperiod Förbundsårsmötets beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen ska avse det senaste förflutna räkenskapsåret när det 6

7 gäller förbundsstyrelsens ekonomiska förvaltning och perioden mellan de ordinarie förbundsårsmötenas öppnande i övrigt. Valberedning Valberedningen ska bestå av ordförande jämte två (2) ledamöter samt två (2) ersättare för dessa. Den ska arbeta fram till och med nästkommande ordinarie förbundsårsmöte och utarbeta förslag i samråd med Liberal Mångfalds distrikt till de befattningar som stadgarna stipulerar. Valberedningen bestämmer dock helt själva det slutgiltiga förslaget till förbundsstyrelse som sedan slutgiltigt beslutas av ombuden på förbundsstämman. Valberedningens förslag till förbundsstyrelse ska ta hänsyn till etnisk mångfald, kön, ålder och kandidaternas hemtvist i Landet. Samtidigt bör man vid nomineringar hålla balans mellan omval och nyval bland kandidaterna. Valberedningen ska i god tid inför varje årsmöte informera medlemmarna i hela landet att de till valberedningen kan nominera/föreslå lämpliga personer och även sig själva till förbundsstyrelsen. Valberedningen ska inför förbundsstämman kontakta nominerade medlemmar och informera vad ett styrelseuppdrag innebär samt skapa sig en uppfattning av vad personen kan tillföra förbundsstyrelsen. Valberedningen kan även på egen hand kontakta personer den tror kan tillföra kompetens till förbundsstyrelsen. Valberedningen inleder sitt arbete med att i god tid innan förbundsårsmötet göra en förfrågan till alla styrelseledamöter i förbundsstyrelsen om de är intresserade av att sitta kvar på sina platser. I det fall valberedningen i sitt förslag kommer fram till förändringar i förbundsstyrelsens sammansättning som innebär att styrelseledamot inte föreslås till omval, är valberedningen skyldig att, innan förslaget går ut till medlemmarna, informera personen att den inte ingår i valberedningens förslag för det kommande året. De som ingår i valberedningen får inte själva inneha eller aspirera på en plats i förbundsstyrelsen eller ha några kopplingar till förbundsstyrelsen (familj, släkt eller nära vänner). 7

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor. 1 (5) STADGAR FOR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA antagna vid foreningens arsmote 2010-12-05 1 Foreningens namn Frivilligcentralen Eskilstuna 2 Foreningens sate - Foreningen har sitt sate i Eskilstuna kommun.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa Antagen i Paris den 13 januari 1993 Trädde i kraft den 29 april 1997 De stater som är parter

Läs mer