Bonussystem i Fastighetsbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bonussystem i Fastighetsbranschen"

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande Bygg- och Fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 312 Bonussystem i Fastighetsbranschen Författare: Ellen Reichard Bente Sköld Stockholm 2005 Handledare: Hans Lind

2 Master of Science thesis Title: Incentive Schemes within the Real Estate Market Authors Ellen Reichard and Bente Sköld Department Department of Real Estate Construction and Management. Division of Building and Real Estate Economics Master Thesis number 312 Supervisor Hans Lind Keywords Incentive Scheme Abstract Incentive schemes are used for motivating the employees to higher productivity and to eliminate principal-agent problems. An example of such a problem is a situation where the employee/the agent does not perform the way the employer/the principal wants him/her to. The thesis examines different types of incentive schemes within the real estate market. Nine companies have been interviewed. For a better insight in the companies' incentvie schemes, two additional employees at each company have been interviewed over the phone. The interviews showed that: The creators of the incentive schemes are usually persons who work within the top management. Most commonly all the employees are included in the bonus scheme. Two of the companies have followed the recommendation for state owned companies from the Swedish Government by excluding the managing director, MD from the incentive scheme. The bonus limits are often set in relation to a specific number of monthly salaries. The number of monthly salaries varies significantly among the companies. Some companies have different bonus limits depending on the employee category. One of the most common bonus parameters is the Swedish SatisfiedCostumerIndex (NKI). Many of the companies believe that the employee s performance could be measured through the customers opinions concerning customer service, complaint etc. Most companies focus on both individual and group achievements The development of the incentive scheme depends on what the management wish to focus on during the subsequent years Conclusions from the phone interviews are that the company vision (the parameters in the incentive scheme) is not a significant issue for the employees. It is more important for the employees that everyone is included in the incentive scheme and that the bonus limits do not vary within the company. The incentive schemes in the thesis have been analysed. A template which is based on the analysis has been constructed. The template could be seen as a recepy of an efficient incentive scheme. The template advocates for example that the incentive scheme should create profit and agree with the companies visions and strategies. The incentive scheme should be constructed together with external advisors, all the employees should be included in the scheme and they should be given the same proportion of their personal salary in bonus payment. According to the template, monitoring and evaluation of the incentive targets should be done frequently. The incentive scheme should include a number of parameters which make the company set off in the right direction. The companies should avoid having an incentive scheme if the scheme does not affect the employees positively. The scheme should not be inflexible; it should be possible to make strategic decisions in the middle of the incentive periods. 2

3 Examensarbete Titel: Bonussystem i Fastighetsbranschen Författare Ellen Reichard och Bente Sköld Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande Bygg- och fastighetsekonomi Examensarbete nummer 312 Handledare Hans Lind Nyckelord Bonussystem, fastighetsföretag Sammanfattning Bonussystem används för att motivera anställda till ökad produktivitet och eliminera principalagentproblem. Ett exempel på ett sådant problem är en situation då den anställde/agenten ej utför sitt arbete på ett, enligt arbetsgivaren/principalen, tillfredsställande sätt. Examensarbetet utreder olika typer av bonussystem som kan förekomma i fastighetsbranschen. Intervjuer av nio företag har utförts. För en bredare inblick i bonussystemen utfördes också telefonintervjuer med ytterligare två anställda på varje företag. Utifrån intervjuerna har följande sammanställning gjorts: Upphovsmännen till bonussystemen är vanligtvis personer i ledningen. Vanligast är att samtliga anställda omfattas. Två av företagen har följt regeringens riktlinjer för bonusprogram i statliga bolag genom att exkludera VD:n från systemet. Bonustaken baseras ofta på ett visst antal månadslöner. Antalet månadslöner varierar stort. På vissa företag skiljer sig bonustaken åt beroende på personalkategori. En vanlig bonusparameter är NöjdKundIndex (NKI). Det är många företag som anser att de anställdas arbetsprestation kan mätas med hjälp av kundernas åsikter om service, klagomål etc. De flesta företag fokuserar både på individuella och gruppvisa prestationer. Bonussystemens framtida utveckling är helt beroende av vad ledningen vill fokusera på under nästkommande år. Utifrån telefonintervjuerna har vi dragit slutsatsen att bonussystemets parametrar, alltså företagets visioner, inte är avgörande för medarbetarnas åsikter om bonussystemet. Mer viktigt är att samtliga medarbetare omfattas av bonussystemet och att bonustaken och utformningen av systemet inte skiljer sig för mycket åt mellan personalkategorier. De intervjuade företagens bonussystem har analyserats för att finna för- och nackdelar. Utifrån analysen har en mall för ett effektivt bonussystem tagits fram. Mallen förespråkar bland annat att bonussystemet skall skapa ett mervärde och vara i linje med företagets övergripande vision och strategi. Bonussystemet bör konstrueras med hjälp av externa rådgivare. Samtliga medarbetare skall omfattas av systemet och de bör tilldelas samma antal månadslöner vid maximal bonusutdelning. Enligt mallen bör också täta kontroller och uppföljning av de uppsatta målen ske löpande. Bonussystemets resultatmått bör vara uppbyggt av ett antal bonusparametrar som styr företaget i rätt riktning. Systemet skall också utvärderas och revideras minst en gång om året. Företagen bör undvika att ha något bonussystem om det inte påverkar medarbetarna i positiv rikning. Vidare är det oklokt att ha ett oflexibelt bonussystem som gör det omöjligt att ta snabba strategiska beslut i mitten av året. 3

4 Förord Examensarbetet omfattar 20 poäng och är ett sista moment för att erhålla civilingenjörsexamen på Institutionen för Fastigheter och Byggande på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi vill tacka Kjell Hallin på Vasakronan för inspiration och stöd under arbetets gång. Vi vill dessutom tacka professor Hans Lind, Institutionen för Fastigheter och Byggande, enheten bygg- och fastighetsekonomi vid KTH, för god handledning och värdefulla synpunkter. Vidare vill vi tacka teknologie licentiat Samuel Azasu, enheten bygg- och fastighetsekonomi vid KTH. Examensarbetet bygger på intervjuer med företag i fastighetsbranschen och vi vill därför tacka samtliga respondenter. Stockholm den 15 december 2005 Ellen Reichard Bente Sköld 4

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte och avgränsningar Metod Disposition Teori och begrepp gällande bonussystem Motivation Risk, kostnad och förmåner Incitament Krav på incitament; ett exempel Bonusparametrar Bakgrund till intervjuerna Beskrivning av bonussystemen Ersättning och förmåner Företagens bonussystem Företag Företag Företag Företag Företag Företag Företag Företag Företag Sammanställning och analys av de intervjuade företagens bonussystem Mall för ett effektivt bonussystem Upphovsmän Bonussystemets omfattning Syfte Kontroll Resultatmått Utvärdering och Utveckling Generella fallgropar att undvika Avslutning...44 Källförteckning...45 Bilagor...47 Bilaga 1- Intervjufrågor Bilaga 2 - Enkätfrågor till anställda

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund I fastighetsföretag liksom i företag i andra branscher förekommer utöver grundlön ofta också olika typer av belöningssystem, ofta kallade bonussystem. Företagets bonussystem anses syfta till ökad lönsamhet både för företaget och den anställde genom att den anställde styrs och motiveras att uppfylla vissa för företaget kritiska målvariabler. Det finns många typer av resultatmått för att fastställa bonusnivån. Även bonusnivån skiljer sig åt mellan olika företag. En del företag väljer att lägga över en stor del av risken med det ekonomiska resultatet på personalen och en del företag väljer att behålla den mesta risken inom företaget. Valet beträffande riskfördelningen mellan den anställde och företaget får förstås betydande inverkan på de olika bonusnivåer företagen uppvisar. Floran över förekommande bonussystem visar sig vara både bred och varierande med avseende på hur prestationer ekonomiskt belönas. Företagen torde därför ha stor nytta av den benchmarking som detta arbete innefattar. 1.2 Syfte och avgränsningar Syftet med examensarbetet är att utreda olika typer av bonussystem som kan förekomma i fastighetsbranschen. Vi har främst fokuserat på förvaltande fastighetsföretag och även benchmarkat mot konsultföretag samt byggföretag inom fastighetsbranschen. Efter en analys av för- och nackdelar med de olika bonussystemen, är intentionen att konstruera ett förslag till en mall för ett effektivt bonussystem. Denna uppsats behandlar endast bonussystem i fastighetsbranschen. Förmedlande företag har ej behandlats då deras system med ren provisionslön, inte anses vara applicerbart på företag i övriga fastighetsbranschen. 1.3 Metod Detta arbete baserar sig på intervjuer med representanter för olika företag i fastighetsbranschen och kompletteras med litteraturstudier inom området bonussystem. Intervjuer gällande respektive företags bonussystem genomfördes ute på företagen med personer väl insatta i företagens bonussystem. Respondenterna har bland annat innehaft positioner såsom personalchef, VD och vice VD. Endast vid ett tillfälle utfördes intervjun via e-post. Ett frågeformulär skickades ut på förhand till dem som skulle intervjuas. Detta formulär (se bilaga 1) låg till grund för intervjun och alla frågor togs upp med samtliga respondenter. För att även få övriga anställdas syn på företagens bonussystem bad vi respondenten välja ut två anställda, en nyanställd och en som varit anställd i minst fem år. Dessa ringde vi senare upp för en kort telefonintervju (se bilaga 2). 6

7 1.4 Disposition Examensarbetet består av 7 kapitel samt källförteckning och bilagor. Efter detta inledande kapitel följer ett teoriavsnitt som tar upp begrepp och som förklarar behovet av bonussystem. Kapitel 3 tar upp bakgrunden till intervjuerna. I kapitlet finns också en introduktion av de företag som studien behandlar. Kapitel 4 behandlar resultat samt analys av intervjuerna rörande företagens förmåner och bonussystem. I kapitel 5 finns sammanfattande tabeller över de intervjuade företagens bonussystem. Kapitel 6 innehåller en mall för ett effektivt bonussystem och fallgropar som bör undvikas vid skapandet av ett bonussystem. Kapitel 7 innehåller ett par slutord om examensarbetet. 7

8 2 Teori och begrepp gällande bonussystem -Nedan följer en redogörelse av begrepp vilka förklarar behovet av bonussystem. 2.1 Motivation Enligt boken, Incitamentlöner (Persson, 1994) kan människans uppförande bero på ekonomiska, psykologiska, sociologiska eller fysiologiska orsaker. Exempel på psykologiska orsaker är människors olika drifter och behov. Med sociologiska orsaker menas till exempel människors olika roller och normer exempelvis på grund av religion. Fysiologiska orsaker kan bero på gener. Detta arbete fokuserar på mänskligt beteende i rollen som anställd utefter ekonomiska motiv. För personer som har ekonomiska motiv ses lönen som huvudskäl för anställning. En motiverande lön innehåller de incitament (ersättningar och belöningar) som är socialt acceptabla i det utbytesförhållande som en anställning innebär. Beträffande den anställdes arbetsinsatser är det viktigt att skilja på uppoffringar och extra arbetsinsatser. Uppoffringar innebär avtalad tillgänglighet och arbetsinsats. Utbytet från dessa resulterar i en ersättning (lön). Belöning ges för extra ansträngningar eller insatser. Bonussystemet används för att motivera de anställda att utföra dessa extrainsatser. Motivationsproblem för anställda uppstår på grund av att deras personliga intressen sällan stämmer överrens med företagets intressen och härigenom uppstår det så kallade principalagentproblemet. (Milgrom, Roberts, 1992) För närmare förståelse av begreppet principal-agentproblem krävs en redogörelse för de parter som ryms inom begreppet. Principalen är uppdragsgivare, exempelvis en arbetsgivare. Agenten är uppdragstagare, exempelvis en arbetstagare. Då principalens och agentens intressen går isär uppstår principal-agentproblem. Ett exempel på ett sådant problem är en situation då agenten ej utför sitt arbete på ett, enligt principalen, tillfredställande sätt. För att undvika principal-agentproblem är det viktigt med monitoring (kontroll) av agentens jobb. Om det är uppenbart svårt för principalen att verifiera om agenten utfört sitt arbete finns det risk att agenten följer sina egna intressen istället för principalens. För att förmå agenten att följa principalens intressen är det också viktigt att låta denne känna delaktighet och bära ansvar för följderna av sitt arbete. Ett exempel på ansvarsförskjutning är att knyta en lönedel/bonus till agentens prestationer. De motivationsproblem som kan uppstå rör framförallt styrningen av företaget i syfte att maximera lönsamheten samt rapporteringen av information inom bolaget. För att maximera företagets lönsamhet måste en samordning av principalens och agentens intressen ske. Ett fullständigt kontrakt kan lösa alla motivationsproblem för både principalen och agenten. Ett sådant kontrakt preciserar hur parterna skall agera i alla tänkbara situationer. Kontraktet redogör också för ansvarsfördelningen av eventuella kostnader som kan uppstå. Ett fullständigt kontrakt innefattar även redogörelser för kostnader som uppkommer om någon av parterna bryter mot kontraktet. Genom att följa kontraktet får alla parter ut den mesta nyttan. Således skulle det ej uppstå några motiveringsproblem om ett sådant kontrakt kunde upprättas. Men inget kontrakt kan vara så detaljerat att det innefattar alla oförutsedda 8

9 händelser. Ett fullständigt kontrakt är en utopi. Vanliga anställningsavtal är mycket vagt formulerade vad gäller ansvarsfördelningen och detta kan medföra motivationsproblem och därför uppstår behov av incitament. (Milgrom, Roberts, 1992) 2.2 Risk, kostnad och förmåner Belöningssystemets införande syftar till att få principalens och agentens intressen att sammanfalla. Ett effektivt belöningssystem är konstruerat så att agenten erhåller någon form av belöning eller bonus vid mötande av principalens intressen. Då en del av ansvaret skjuts över på de anställda ökar deras incitament till att arbeta mer effektivt. Medarbetarnas löner blir då mer beroende av hur mycket de levererar. Som kompensation för att skjuta över en del av ansvaret måste företaget betala med bonuspengar. Företag som vill förmå anställda till att fortsätta sin karriär inom företaget kan också använda sig av löften om aggressiv löneutveckling. En grundförutsättning för att ett bonussystem skall vara effektivt är att agentens bonus beror på de faktorer som denne har kontroll över och kan påverka. Det vanligaste bonussystemet är en koppling mellan agentens lön och arbetsprestation. Det finns dock andra sätt att motivera anställda på. Ett exempel är företagsförmåner där bland annat utbildning kan komma i fråga. 2.3 Incitament Bonussystem för de anställda kan identifieras på både individ- och gruppnivå. Den renaste formen av bonus/rörlig lönedel är provision och ackord. Dessa löneformer har både fördelar och nackdelar. Provision och ackord agerar som starka incitamentmoment och leder till självurval. Härigenom försvinner de lägre presterande medarbetarna eftersom dessa ej erhåller någon hög lön. Problem kan uppstå om provisionssystemet inte är korrekt uppbyggt. Det finns då risk för att agenten koncentrerar sig på fel saker. Systemet måste vara utformat så att medarbetaren får högst provision för de arbetsuppgifter som företaget prioriterar. Ytterligare en problemfaktor är att det innebär en högre risk för den anställde att erhålla prestationsbaserad lön. Gruppincitament är vanligt förekommande bland företag i fastighetsbranschen. Med gruppincitament är det dock svårt att mäta den individuella prestationen hos gruppmedlemmar. Det finns risk för att någon eller några av gruppmedlemmarna inte arbetar effektivt utan istället åker snålskjuts på den övriga gruppen. Fördelar med gruppincitament är att det leder till en laganda och att medarbetarna hellre hjälper än stjälper varandra. 9

10 2.4 Krav på incitament; ett exempel Carina Lundberg på Folksam har gjort en utredning om belöningsprogram för bolag på Stockholmsbörsens A och O-listor. Enligt utredningen är de allvarligaste bristerna i belöningsprogrammen att en stor del av programmen är optionsprogram som ges vederlagsfritt till de anställda utan krav på individuell prestation. I utredningen står också att individuella mål och gruppmål sällan kombineras, vilket gör programmen ineffektiva. Lundberg har skrivit att belöningsprogram måste höja motivation och prestation hos de anställda och härigenom skapa värden för företaget och aktieägarna. Carina Lundberg har skapat en checklista för hur belöningsprogram bör vara utformade. Nedan följer några av punkterna från checklistan: Belöningsprogrammet skall skapa ett mervärde för företaget och vara i linje med företagets övergripande vision och strategi. Programmet skall vara relaterat till andra jämförbara företag. Jämförelser med företag inom eller utanför branschen ger bättre utformade program. Belöningsprogrammen skall innehålla tydliga mål såväl för den enskilde som för gruppen. Belöningsprogrammet skall ha en undre gräns som måste uppnås och ett övre tak. Ett linjärt förhållande mellan prestation och ersättning är att föredra, förutsatt att systemet inte innehåller variabler som företagsledningen inte kan påverka och som riskerar att förvränga utfallet. Belöningsprogrammet skall återspegla personalsituationen inom företaget sett till exempelvis fördelningen män/kvinnor och/eller anställda inom och utom Sverige. Företaget skall ha en plan för hur man skall hantera eventuellt missnöje hos de anställda som inte omfattas av programmet. 2.5 Bonusparametrar - Nedan följer en redovisning av begrepp som kommer att användas i kapitel 4 och framåt. Driftnetto Hyresinbetalningar- drift och underhållskostnader- fastighetsskatt = Driftnetto Ekonomiskt resultat Företagets resultat (intäkter kostnader) i resultaträkningen. Det ekonomiska resultatet kan innefatta olika poster beroende på sammanhang och företag. 10

11 EVA EVA har tidigare varit en vanligt förekommande bonusparameter. Den mäter det ekonomiska mervärdet som genereras i företaget efter att ägare/aktieägare och långivare erhållit sin avkastning. EVA är ett mått på hur mycket mervärde eller undervärde (utöver ägarnas krav) som skapats i företaget. För att frambringa ett högt EVA i ett fastighetsföretag krävs ett starkt driftnetto från verksamheten samt lönsamma investeringar såväl i befintliga fastigheter som i from av nyinköp. EVA = förvaltningsresultat kapitalavgift för genomsnittligt använt kapital Om EVA är lika med noll har både aktieägare och långivare erhållit förväntad avkastning. Då EVA är större än noll har företaget skapat ett ekonomiskt mervärde. Individuella prestationer / Personlig utveckling Medarbetarnas individuella arbetsprestationer speglar företagens syn på personlig utveckling. Eftersom företagens syn på personlig utveckling är mycket individuell är det svårt att göra jämförelser mellan företagen. NöjdKundIndex NKI är hyresgästernas betyg på hur nöjda de är med sin hyresvärd. NKI-enkäterna baseras på ett antal frågor om bland annat lokalernas läge, standard, inomhusklimat, image, service, hyra, felanmälan och klagomål. Undersökningen utförs av konsultföretaget CFI och Fastighetsägarna Sverige en gång per år. Syftet med NKI är att finna sambandet mellan kvalitetsförbättringar och kundlojalietet. NöjdMedarbetarIndex Medarbetarnas uppfattning av arbetssituationen i sin helhet. Mätningen utförs oftast genom enkäter på arbetsplatsen. Vakansgrad Vakanser i fastighetsbeståndet, kan mätas i andel potentiella hyresintäkter eller som area. 11

12 3 Bakgrund till intervjuerna Vid inledningen av detta arbete gjordes ett urval av företag. Kriterier för urvalet var att alla företag skulle verka inom fastighetsbranschen och ha ett bonussystem. Vi har främst fokuserat på förvaltande fastighetsföretag och även benchmarkat mot konsultföretag samt byggföretag inom fastighetsbranschen. Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplatser och varade mellan 30 och 60 minuter. En intervju utfördes via e-post. Intervjufrågorna behandlade företagens bonussystem och dess förmåner. Intervjuerna bandades och efteråt gjordes sammanställningar av företagens bonussystem. Respondenterna på företagen fick välja ut två anställda (en nyanställd och en som varit anställd i minst fem år). Dessa medarbetare ringdes upp för en kort intervju angående företagets bonussystem. Telefonintervjuerna utfördes för att få en mer heltäckande bild av företagens bonussystem. Eftersom huvudrespondenterna själva fått välja ut vilka medarbetare som skulle intervjuas så finns det en risk att svaren kommer från anställda som är mer positivt inställda till bonussystemet. Nedan följer information om de företag som har intervjuats. Atrium Fastigheter AB Intervju med administrativ chef Bo Wibäck den 27 oktober 2005 Förvaltande företag Atrium Fastigheter AB äger och förvaltar fastigheter söder om Dalälven till ett värde av 8,9 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet bestod vid intervjutillfället av 80 kommersiella fastigheter med en uthyrbar area om kvm. Fastighetsbeståndet består främst av kontor på Södermalm i Stockholm samt köpcentrum i övriga landet. Företaget ägs av Konsumentföreningen Stockholm (72%) och KP Pension och Försäkring (28%). Antalet anställda uppgick vid intervjutillfället till ca 100 personer. Hufvudstaden AB Intervju med personalchef Sissi Fondelius den 16 november 2005 Förvaltande företag Hufvudstaden äger och förvaltar kommersiella fastigheter i centrala Stockholm och centrala Göteborg. Bolaget ägde vid slutet av 2004 fastigheter med en uthyrbar area om kvm och ett värde av 15 miljarder kronor. Antalet anställda var vid intervjutillfället 127 personer. Hufvudstaden är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. 12

13 John Mattson Fastighets AB Intervju med utvecklingschef (numera VD) Siv Malmgren den 14 oktober 2005 Förvaltande företag John Mattson Fastighets AB äger och förvaltar fastigheter i Stockholm till ett värde av 3,75 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet bestod vid slutet av 2004 av 38 fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar area om kvm. Fastighetsbeståndet består till största delen av hyresrätter för bostadsändamål. Vid slutet av 2004 hade företaget ca 38 anställda. Förvaltande företag Kungsleden AB Intervju med vice VD, ekonomi- och finansdirektör Johan Risberg den 24 oktober 2005 Kungsleden är ett fastighetsbolag som sedan 1999 varit noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen. Kungsleden med ca 140 anställda tjänstemän, äger och förvaltar fastigheter till ett värde av 24 miljarder kronor. För Kungsleden är avkastningen viktigare än fastigheternas kategori och geografiska läge. Fastighetsbeståndet bestod vid intervjutillfället av 740 fastigheter med en uthyrbararea om ca kvm. Fastigheterna är belägna över hela landet men i huvudsak i storstadsregionerna Storstockholm, Storgöteborg och Öresundsregionen. Tornet Fastighets AB Intervju med HR Manager Ingrid Sjöbeck den 5 oktober 2005 Förvaltande företag Tornet Fastighets AB är ett fastighetsbolag som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget äger och förvaltar fastigheter huvudsakligen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Tornets strategi är att då fastigheterna är färdigutvecklade och marknadsförutsättningarna optimala, avveckla bolagets tillgångar för att återföra frigjort kapital till aktieägarna. Detta är beräknat att ske inom de närmsta 6-7 åren. I årsskiftet 2004/2005 hade Tornet 257 fastigheter och 240 anställda. Vid intervjutillfället var antalet anställda 113 och Tornet ägde 156 fastigheter. Då bestod Tornets fastighetsbestånd nästan uteslutande av kommersiella fastigheter med en uthyrbar area om kvm till ett värde av ca 10 miljarder kronor. 13

14 Förvaltande företag Vasakronan Intervju med regionchef för Storstockholm-Uppsala Svante Torell den 6 oktober 2005 Vasakronan med ca 370 anställda, äger och förvaltar fastigheter till ett värde av 32,9 miljarder kr. Vasakronan ägs till 100 % av svenska staten och företaget har 166 fastigheter med ca 1,8 miljoner kvm uthyrbar area. Inriktningen är kommersiella lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Endast en procent av fastighetsbeståndet är hyresrätter för bostadsändamål. Vasakronan har branschens mest nöjda kunder enligt NöjdKundIndex- Fastighetsbarometern 2004, 2003 och Svefa AB Intervju med VD Peter Ljung den 4 oktober 2005 Konsultföretag Svefa AB är ett fastighetskonsultföretag, inriktat på arbetsområdena analys och värdering, rådgivning, fastighetsutveckling, digitala tjänster, miljömålstjänster samt transaktioner. Vid intervjutillfället hade företaget ca 90 anställda på 20 kontor utspridda över hela landet. Tenant & Partner Intervju via e-post med VD Torbjörn Eriksson den 3 oktober 2005 Konsultföretag Tenant & Partner är ett konsultföretag, som är inriktat på att företräda hyresgäster i juridiska och ekonomiska frågor rörande kommersiella lokaler. På företagets enda kontor, som är beläget i Stockholm, arbetar 20 anställda. JM AB Intervju med personaldirektör Göran Malmberg den 14 oktober 2005 Byggföretag JM AB är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörserns A-lista och företaget omsätter cirka 8,5 miljarder kr per år. JM har cirka medarbetare. 14

15 4 Beskrivning av bonussystemen 4.1 Ersättning och förmåner Samtliga intervjuade företag ersätter sina anställda genom en fast lönedel (grundlön) och en rörlig lönedel (bonus). Vanligast bland de intervjuade företagen är att grundlönen för de anställda fastställs efter kollektivavtal inom fastighetsbranschen. På vissa företag finns även en pengapott som är en del av grundlönen och tilldelas medarbetare som presterat särskilt väl. På andra företag belönas medarbetarnas extraordinära prestationer enbart genom den rörliga lönedelen. Bonusdelen skiljer sig mycket åt mellan företagen och kommer att beskrivas närmare i kommande avsnitt. Flera av företagen jämför sig med sina konkurrenter för att försäkra sig om att de anställda ges marknadsmässiga löner. Endast två av företagen påpekade att samma lön skall ges för samma arbete och att de kontinuerligt kontrollerar att män och kvinnor ges samma lön om arbetsuppgifterna är detsamma. Medarbetarnas förmåner varierar mellan företagen, dock finns motionsbidrag på kr på samtliga företag. Andra förmåner som förekommer är tjänstebil, städhjälp, fri sjukvård, hälsoundersökning, bidrag till receptbelagda mediciner, massage, rikskuponger, hemdator, resor, presenter, frukt, fikabröd, kaffe och även förmånliga pensioner. På ett av företagen finns utöver kollektivavtalen, en fördelaktig föräldraersättning. Genom den högre ersättningen blir inte föräldraledighet en pengafråga och den mer högavlönade parten har färre argument för att inte ta ut föräldraledighet. Det är tänkt att detta skall bidra till ett mera jämlikt samhälle. Samtliga företag har de lagstadgade försäkringarna så som grupplivsföräkringar, olyckfallsförsäkringar samt pensionsförsäkring. Vidare har vissa av företagen efterlevnadsförsäkring, gruppförsäkring och sjukförsäkring. Hos några företag får de anställda betala en del av försäkringen själva. Hur mycket utbildning de anställda får per år varierar mellan de olika företagen. Det är vanligt att behovet av utbildning bestäms vid utvecklingssamtal som sker minst en gång per år. Antalet utbildningsdagar per år och anställd varierar mellan två till tio dagar. Företag som mäter mängden utbildning i kronor betalar mellan och kr per år och anställd. I regel är de nyanställda i störst behov av utbildning. Den utbildning som ges är vanligen anpassad efter medarbetarens individuella behov. Genom konferenser och seminarium ges till exempel utbildning inom ny lagstiftning/regelverk, engelska, ledarskap och kundbemötande. Bara ett fåtal företag har anställda som äger aktier i bolaget. Vilka som äger aktier och hur många av företagets aktier som är personalägda skiftar. I vissa företag äger alla personalkategorier aktier och i andra är det endast ledningen som gör det. 15

16 4.2 Företagens bonussystem Nedan följer en uppräkning av de olika företagens bonussystem, samt författarnas kommentarer angående de olika systemen. Företagen har avidentifierats då många företag ser sitt bonussystem som konfidentiellt. Bonussystemen kopplas ej till respektive företag. Det vill säga följande uppräkning av bonussystem står ej i samma ordning som uppräkningen av företag i kapitel Företag 1 Införande, Upphovsmän Bonusprogrammet infördes år Val av resultatmått för bonussystemet gjordes med hjälp av råd från revisorer som är väl insatta i bonussystem. Viktigt var att skapa ett så rättvist bonussystem som möjligt. Bonussystemets omfattning Bonusprogrammet är lönebaserat. Anställda (även ledningen) får maximalt två månadslöner utbetalda per år. VD omfattas inte av bonusprogrammet. Inte heller långtidssjukskrivna, tjänstelediga eller provanställda omfattas. Vid lång bortavaro beräknas bonusen månadsvis utefter de dagar den anställde varit i arbete. Syfte Företagets främsta syfte med bonussystemet är att höja avkastningen och få de anställda att visa lojalitet gentemot företaget samt att motivera medarbetarna till en fortsatt karriär inom företaget. Ytterligare ett syfte är att de anställda skall prestera bättre resultat. Kontroll Utvecklingen under året följs upp varje kvartal i kvartalsavstämningarna. På individnivå har företaget utvecklingssamtal en till tre gånger per år. Resultatmått Företagets bonusprogram är uppdelat i tre delar: Del 1. Maximalt 40 % av två månadslöner. Baserat på EVA; styrelsen sätter upp ett avkastningsmål (ca 7-10 %) i budgeten. Överskottet delas lika mellan företaget och de anställda. 10 % av reavinsterna går till resultatet. Mycket extraordinära händelser räknas bort från resultatet. Del 2A. Maximalt 40 % av två månadslöner. Avdelningarna/Marknadsområdena tilldelas ett driftresultatsmål (före avskrivningar). Då resultatmål uppnås utdelas maximal bonus. Del 2B. Maximalt 40 % av två månadslöner. Centrala stödfunktioner tilldelas maximal utdelning om alla marknadsområden når upp till driftbudgetsresultat. Om exempelvis bara två av fyra dvs. 50 % av marknadsområdena når resultatmålet ges stödfunktionerna 20 % av två månadslöner. 16

Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter

Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter Institution för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga tekniska Högskolan Examensarbete nr: 296 Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter en undersökning av transaktionspåverkande

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

C-UPPSATS. Leder belöningar till ett önskvärt beteende

C-UPPSATS. Leder belöningar till ett önskvärt beteende C-UPPSATS 2006:115 Leder belöningar till ett önskvärt beteende En fallstudie på FöreningsSparbanken Hanna Nilsson Samira Naghdi Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag?

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag? Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 344 Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på

Läs mer

The Tenant Way VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster KANDIDATARBETE

The Tenant Way VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster KANDIDATARBETE The Tenant Way Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn

Läs mer

Fastighetsförvaltningens säljprocess

Fastighetsförvaltningens säljprocess - En rekommendation om hur säljprocessen inom lokaluthyrning kan bedrivas Henrik Isaksson Henrik Svensson Fastighetsvetenskap, Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Analys av fem svenska fastighetsfonder

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Analys av fem svenska fastighetsfonder Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Analys av fem svenska fastighetsfonder Författare: Richard Drougge Handledare: Professor Stellan Lundström

Läs mer

Kreditbedömning i fastighetsbranschen

Kreditbedömning i fastighetsbranschen Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete Nr? (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 28 Kreditbedömning i fastighetsbranschen fastighetsföretagsbedömning

Läs mer

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr xx Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Författare:

Läs mer

Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011

Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 285 Samhällsbyggnad 300 hp Magisternivå, 30 hp Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011 En analys av svenska

Läs mer

Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler

Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler Examensarbete. C- uppsats inom Fastighetsvetenskap Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler - en studie av sex fastighetsföretag i Skåne Elin Andersson Pernilla Engdahl VT 2009 Kandidatuppsats

Läs mer

Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem. Hanna Sernbo och Sara Liljenberg

Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem. Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem Hanna Sernbo och Sara Liljenberg copyright Hanna Sernbo och Sara Liljenberg Institutionen för Byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska

Läs mer

Hierarkisk position och motivation i relation till belöningssystem

Hierarkisk position och motivation i relation till belöningssystem Hierarkisk position och motivation i relation till belöningssystem -En kvantitativ studie om hur individer på olika hierarkiska positioner motiveras av olika belöningsformer Examensarbete för kandidatexamen

Läs mer

Kan trovärdighet köpas för pengar?

Kan trovärdighet köpas för pengar? Kan trovärdighet köpas för pengar? - En studie i vilka värden en revisor skapar för ett företag - M a g i s t e r u p p s a t s i n o m r e d o v i s n i n g 1 5 h p V å r t e r m i n e n 2 0 1 3 H a n

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare

EXAMENSARBETE. Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare EXAMENSARBETE 2005:054 SHU Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare En fallstudie i Norrbotten Christian Andersson Johan Eriksson Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Författare Kristofer van der Schaaf Martin Sandgärde Stockholm

Läs mer

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 281 Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Författare: Jon Henriksson Lars Lindström Stockholm

Läs mer

Konsten att behålla personal

Konsten att behålla personal Rapport 2011028 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Konsten att behålla personal - en utmaning för konsultföretag

Läs mer

Generös föräldraledighetspolicy. En konkurrensfördel? Kandidatuppsats Företagsekonomiska institutionen Juni 2002

Generös föräldraledighetspolicy. En konkurrensfördel? Kandidatuppsats Företagsekonomiska institutionen Juni 2002 Kandidatuppsats Företagsekonomiska institutionen Juni 2002 Generös föräldraledighetspolicy En konkurrensfördel? Kan en generös föräldraledighetspolicy bidra till att skapa konkurrensfördelar? Handledare

Läs mer

Värdet av prestation och service i fastighetsförvaltning av kommersiella fastigheter. Olle Törnqvist

Värdet av prestation och service i fastighetsförvaltning av kommersiella fastigheter. Olle Törnqvist Värdet av prestation och service i fastighetsförvaltning av kommersiella Olle Törnqvist copyright Olle Törnqvist Institutionen för Byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP

Läs mer

Belöning, motivation och fastighetsmäklare - Är belöningssystem en motivationsfaktor för fastighetsmäklare?

Belöning, motivation och fastighetsmäklare - Är belöningssystem en motivationsfaktor för fastighetsmäklare? Institutionen för ekonomi och IT Avdelningen för företagsekonomi Belöning, motivation och fastighetsmäklare - Är belöningssystem en motivationsfaktor för fastighetsmäklare? Författare: Glayol Rouzveh 910503

Läs mer

Analys av drift- och underhållskostnader

Analys av drift- och underhållskostnader Analys av drift- och underhållskostnader påverkande faktorer Kristian Isberg copyright Kristian Isberg Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--09/5394

Läs mer

Downsizing och omstrukturering - en studie av effektivisering inom Ikano Bank.

Downsizing och omstrukturering - en studie av effektivisering inom Ikano Bank. lee Magisteruppsats Kurs FEKP01 HT 2009 Nr 14033 Downsizing och omstrukturering - en studie av effektivisering inom Ikano Bank. Författare John Jönsson Karin Tingne Handledare Per-Hugo Skärvad Sammanfattning

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Nr 173. Statliga myndigheter på lokalhyresmarknaden

Nr 173. Statliga myndigheter på lokalhyresmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (30 hp) Nr 173 Statliga myndigheter på lokalhyresmarknaden Författare: Philip Löchen Ludvig Samuelsson Stockholm 2012 Handledare: Professor Hans

Läs mer

Likviditetsförbättring i Skanska Direkt En fallstudie i en byggserviceverksamhet

Likviditetsförbättring i Skanska Direkt En fallstudie i en byggserviceverksamhet Likviditetsförbättring i Skanska Direkt En fallstudie i en byggserviceverksamhet Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn FILIP JOHANSSON & PHILIP NILSSON

Läs mer

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Building long term customer relationships - A study of Länsförsäkringar Bergslagens loyalty program Sara

Läs mer