Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2006"

Transkript

1 Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2006 Dagordningspunkt 16 Angående styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen och övriga medarbetare Information inför bolagsstämmans beslut Motiv för styrelsens förslag Investor strävar efter att erbjuda sina anställda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare och övriga medarbetare kan rekryteras och behållas. För att kunna avgöra vad en marknadsmässig kompensation innebär och utvärdera rådande nivåer, görs kontinuerligt benchmarkingstudier av relevanta branscher och marknader. Principerna för ersättning till Investors anställda är: att medarbetare inom Investors olika verksamheter erhåller en kompensation som är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Hänsyn måste härvidlag tas till att Investor bedriver investeringsverksamhet av olika karaktär inklusive private equity, investment banking och hedgefonder i ett flertal länder, att verka för en samsyn mellan aktieägare och medarbetare vad avser ett långsiktigt perspektiv på verksamheten, att tillse att det finns en tydlig koppling mellan kompensationen och den långsiktiga utvecklingen av Investor och Investors substansvärde, att kompensationen baseras på faktorer såsom prestation, arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation, vilket innebär att den inte olagligt diskriminerar på basis av kön, etnisk bakgrund, nationell tillhörighet, ålder, funktionshinder eller någon annan skyddad status, samt att fördelningen mellan fast lön, rörlig lön och långsiktigt incitamentsprogram skall stå i proportion till medarbetarens prestation, befattning och arbetsuppgifter. Investor konkurrerar om personal med aktörer som har olika typer av kompensationsprogram och ersättningsnivåer. Investors kompensation till ledande befattningshavare, liksom till övriga anställda, måste beakta detta. Kompensationen till Investors medarbetare består idag av följande delar: fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram, pension samt övriga ersättningar. Styrelsen anser att det förslag som framläggs för beslut på årsstämman 2006 är en balanserad avvägning mellan fast lön, ettårig kontantbaserad rörlig lön, långsiktig aktierelaterad rörlig lön samt pensions- och övriga villkor. A. Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Med bolagsledningen och ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Bolagsledningen utgörs av ledningsgruppen, sedan december 2005 bestående av verkställande direktören Börje Ekholm, vice verkställande direktören Lars Wedenborn, Adine Grate Axén, Johan Forssell, Lennart Johansson och Henry E Gooss. 1(6)

2 Styrelsens förslag nedan står i överensstämmelse med principerna för vad bolagsledningen tidigare år erhållit i ersättning och baseras på redan ingångna avtal mellan Investor och respektive befattningshavare. Erhållna styrelsearvoden från kärninnehaven får behållas av den anställde, men beaktas vid fastställande av den anställdes totala kompensation. Beredningen av kompensationsfrågor tillgår enligt följande. Såvitt avser verkställande direktören föreslår Ersättningsutskottet, efter diskussion mellan ordföranden och verkställande direktören, lön, kriterier för rörlig lönedel samt andra anställningsvillkor vilka sedan fastställs av styrelsen. Den fasta lönen uppgår för verkställande direktören till 6 miljoner kronor per år. För övriga ledande befattningshavare föreslår verkställande direktören, efter diskussion med respektive befattningshavare, motsvarande villkor, vilka sedan fastställs av Ersättningsutskottet och rapporteras till styrelsen. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner följande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen: Investor skall sträva efter att erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, långsiktigt incitamentsprogram, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Fast lön, rörlig lön och långsiktigt incitamentsprogram utgör tillsammans den anställdes lön. Den fasta lönen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes prestation, ansvarsområde och erfarenhet. Den fasta lönen omprövas vartannat år. För verkställande direktören är summan av maximalt utfall av rörlig lön och det beräknade värdet vid tilldelning 2006 av det långsiktiga incitamentsprogrammet begränsat till 100 procent av den fasta lönen varav den rörliga lönen som högst kan utgöra 45 procent och det beräknade värdet av det långsiktiga incitamentsprogrammet högst 55 procent. Den rörliga lönen är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. För verkställande direktören kan den rörliga lönen som nämnts ovan uppgå till högst 45 procent. Den rörliga lönen för verkställande direktören kan således variera mellan 0 kronor och 2,7 miljoner kronor beroende på måluppfyllelse. För andra ledande befattningshavare varierar den rörliga lönen på motsvarande sätt beroende på befattning och avtal och utgör som regel procent (i undantagsfall 80 procent av den fasta lönen). För 2005 har utfallet av rörlig lön till 25 procent varit beroende på Investors substansvärdeutveckling, 25 procent för affärsområdet eller avdelningen som befattningshavaren ansvarar för och 50 procent på utfallet av måluppfyllelse beträffande individuell prestation. För 2006 skall utfallet enbart vara kopplat till individuell måluppfyllelse. Därigenom blir ersättningen tydligare kopplad till den enskildes arbetsinsats och prestation. Ledande befattningshavare inom vissa affärsområden kan deltaga i vinstdelnings- och parallellinvesteringsprogram, vilket dock skall beaktas vid tilldelning av rörlig lön enligt ovan och deltagande i långsiktigt incitamentsprogram. Pensionsförmåner skall som tidigare år dels bestå av en förmånsbestämd pensionsplan på lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp och dels en avgiftsbestämd pensionsplan på lönedelar över 20 inkomstbasbelopp, varvid avsättningarnas andel av fast lön varierar med befattningshavarens ålder. För anställda i utlandsverksamheten kan anpassning ske till lokal praxis beträffande pensionsförmåner. Pensionsåldern för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall vara 60 år. 2(6)

3 Icke-monetära förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Ömsesidig uppsägningstid om sex månader skall gälla mellan bolaget och ledande befattningshavare och avgångsvederlag kan uppgå till högst 24 månadslöner. B. Bakgrund och beskrivning beträffande långsiktigt incitamentsprogram Vad gäller det långsiktiga incitamentsprogrammet är styrelsens ambition att skapa en struktur som engagerar medarbetarna genom ett eget direktägande av Investoraktier och genom en prestationsrelaterad belöning baserad på Investors långsiktiga utveckling. Därmed kopplas del av den anställdes ersättning till den långsiktiga utvecklingen av Investor och Investoraktien och den anställde exponeras för såväl kursuppgångar som kursnedgångar. 1. Tidigare långsiktiga incitamentsprogram Investor har under åren genomfört långsiktiga incitamentsprogram i form av personaloptionsprogram vilka från och med 2000 har omfattat all personal. Beslut härom har fattats av Investors styrelse års långsiktiga incitamentsprogram godkändes även av bolagsstämman Ledande befattningshavare har baserat på gällande anställningsavtal tilldelats personaloptioner vars framräknade teoretiska värde för respektive år har motsvarat procent av fast lön. För övriga medarbetare har från och med 2002 fördelning skett utifrån en avdelningsvis tilldelad pott, som respektive avdelningschef i sin tur har fördelat mellan medarbetarna efter en individuell bedömning av prestation och måluppfyllelse. Lösenpriset för personaloptioner i års program har fastställts till 110 procent av aktiekursen dagen efter bokslutskommunikéns offentliggörande. Det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2005, vilket godkändes av bolagsstämman 2005, består dels av ett personaloptionsprogram för all personal där tilldelningen är beroende av respektive befattningshavares måluppfyllelse beträffande individuell prestation samt också måluppfyllelse beträffande Investors substansvärdeutveckling och utfallet för affärsområdet eller avdelningen som befattningshavaren tillhör. Personaloptionsprogrammet beräknades omfatta högst personaloptioner och lösenpriset fastställdes till 110 procent av aktiekursen under fem dagar efter bolagsstämman års långsiktiga incitamentsprogram innehåller också ett kombinerat personaloptions- och aktieprogram för ledande befattningshavare, vilket omfattar personaloptioner och aktier. På samma sätt som beträffande optionsprogrammet för övriga anställda är tilldelningen av personaloptioner beroende av måluppfyllelse medan erhållande av aktier s.k. restricted stocks förutsätter intjänande under åren tre till fem efter tilldelning varefter aktierna blir tillgängliga för befattningshavaren. Långsiktigt incitamentsprogram Programmet i korthet, beslutsformer, majoritetskrav m.m. För att på bästa sätt uppfylla ambitionen och avsikten med ett långsiktigt incitamentsprogram har styrelsen utarbetat ett modifierat förslag till långsiktigt incitamentsprogram med hjälp av Kepler Associates ( Kepler ), vilka är internationella konsulter specialiserade på incitamentsprogram, och i samråd med representanter för ett antal av Investors ägare. Sammanfattningsvis bygger det nya programmet på en Aktiesparplan där medarbetarna för varje Investoraktie som dessa investerar i erhåller två optioner och rätten att förvärva en aktie i enlighet med vad som beskrivs under Aktiesparplan nedan. Därutöver får verkställande direktören och vissa högre befattningshavare rätt att delta i ett Prestationsbaserat Aktieprogram 3(6)

4 som beskrivs nedan. Programmet ger möjlighet att förvärva ytterligare Investoraktier i förhållande till Investors utveckling under en treårsperiod vad avser tillväxt i substansvärde och totalavkastning. Värdet på det långsiktiga incitamentsprogrammet är i linje med förra årets program. Styrelsens beslut har föregåtts av Ersättningsutskottets beredning av ärendet. Genomförande av programmen förutsätter att årsstämman med enkel majoritet godkänner omfattningen av och huvudprinciperna för programmen. Förslaget avseende Investors långsiktiga incitamentsprogram för 2006, vilket är kopplat till aktier i Investor av serie B, består av följande två delar. 3. Aktiesparplan Aktiesparplan enligt vilken samtliga anställda, för varje aktie i Investor som de under en, av styrelsen beslutad, tvåveckorsperiod efter publiceringen av Investors första kvartalsrapport för 2006 ( Mätperioden ) förvärvar till marknadspris, tilldelas två optioner ( Matchningsoptioner ) samt en rätt att förvärva en Investoraktie ( Matchningsaktie ) efter en treårig kvalifikationsperiod. Matchningsaktien kan förvärvas för 10 kronor under en fyraårsperiod efter kvalifikationsperioden. Varje Matchningsoption berättigar till förvärv av en Investoraktie, under motsvarande period till ett pris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Investoraktien under Mätperioden. Verkställande direktören, övriga ledningsgruppen och ytterligare cirka 15 befattningshavare inom Investor ( Högre Befattningshavare ) har skyldighet att investera minst 5 procent av sin fasta lön i Investoraktier under Aktiesparplanen. Övriga anställda har inte skyldighet att investera något belopp men däremot rätt att investera så mycket att värdet av tilldelade Matchningsoptioner och Matchningsaktier uppgår till högst 15 procent av vederbörandes fasta lön beroende på prestation, arbetsuppgifter, etc. Högre Befattningshavare har rätt att investera så mycket att värdet av tilldelade Matchningsoptioner och Matchningsaktier uppgår till mellan 10 och 20 procent av respektive befattningshavares fasta lön. För att verkställande direktören skall deltaga fullt ut i Aktiesparplanen krävs att han investerar drygt 1,18 miljoner kronor (motsvarande cirka 20 procent av den fasta lönen före skatt) i Investoraktier. Detta motsvarar den högsta andel av fasta lönen som verkställande direktören har rätt att investera under Aktiesparplanen. Om verkställande direktören genom ovannämnd investering deltar fullt ut i Aktiesparplanen utgör det totala värdet av möjligheten att erhålla en Matchningsaktie och två Matchningsoptioner per förvärvad aktie under Aktiesparplanen 1,1 miljon kronor d.v.s. 18,3 procent av den fasta lönen. Värdet av Aktiesparplanen har av Kepler beräknats med hänsyn till värdet av optionerna, investeringsrisken, risken att anställningen upphör samt det pris (10 kronor) som betalas för varje Matchningsaktie. Det så framräknade värdet uppgår till 94 procent av det belopp som den anställde investerar i Investoraktier vid en antagen kurs om 135 kronor per aktie. 4. Prestationsbaserat Aktieprogram Högre Befattningshavare deltar enligt förslaget utöver Aktiesparplanen också i ett Prestationsbaserat Aktieprogram. Detta innebär att nyssnämnda personer efter en treårig kvalifikationsperiod har rätt att under fyra år därefter förvärva ytterligare Investoraktier ( Prestationsaktier ) för 10 kronor per aktie. Detta gäller endast under förutsättning av att vissa finansiella mål relaterade till Investors substansvärdeutveckling och Investoraktiens totalavkastning uppnås under kvalifikationsperioden. Två tredjedelar av utfallet är beroende av Investors substansvärdeutveckling. Investors genomsnittliga årliga substansvärdeutveckling inklusive utdelningar måste överstiga räntan för 4(6)

5 10-åriga statsobligationer med mer än 8 procent för att ge befattningshavarna rätt att förvärva det högsta antal Prestationsaktier som är beroende av substansvärdeutveckling. Överstiger substansvärdeutveckling inte den 10-åriga statsobligationsräntan med minst 2 procent ges ingen tilldelning hänförlig till substansvärdeutveckling. Om tillväxten ligger mellan den 10-åriga statsobligationsräntan plus 2 procent och den 10-åriga statsobligationsräntan plus 8 procent, sker däremellan en proportionell (linjär) tilldelning. Substansvärdeutvecklingen, mäts över den treåriga kvalifikationsperioden där genomsnittligt substansvärde under tre kvartal i början jämförs med genomsnittet under tre kvartal i slutet av perioden. En tredjedel av utfallet är beroende av Investorsaktiens totalavkastning. Investors årliga rullande totalavkastning inklusive återinvesterade utdelningar måste överstiga utvecklingen av ett aktieindex kallat SIX RX Total Return med mer än 4 procent för att ge befattningshavarna rätt att förvärva det högsta antal Prestationsaktier som är beroende av totalavkastningen. Om totalavkastningen inte utvecklas minst i paritet med SIX RX Total Return index ges ingen tilldelning av Prestationsaktier baserat på totalavkastning. Om totalavkastningen ligger mellan SIX RX Total Return och SIX RX Total Return plus 4 sker däremellan en proportionell (linjär) tilldelning. Totalavkastningen mäts kvartalsvis på rullande 12-månadersbasis över treårsperioden. Utfallet beräknas som genomsnittet under tre åren baserat på de 12 mätpunkterna. För att få ett sammanlagt maximalt utfall såvitt avser Prestationsaktier krävs således att Investor överträffar övre gränsen för såväl substansvärdeutveckling som för den totala relativa avkastningen. Värdet av möjligheten att erhålla Prestationsaktier skall för verkställande direktören uppgå till 36,7 procent (2,2 miljoner kronor) och för övriga Högre Befattningshavare till mellan 20 och 40 procent av respektive befattningshavares fasta lön för Värdet av en Prestationsaktie har av Kepler beräknats till 43 procent av den genomsnittliga börskursen, minus 10 kronor, under Mätperioden. Detta värde har fastställts som en konsekvens av sannolikheten att uppnå prestationskraven. Vid en antagen börskurs om 135 kronor utgör värdet av varje Prestationsaktie 43 procent av 125 kronor dvs. 53,75 kronor. I sådant fall skulle högsta antal Prestationsaktier som kan tilldelas verkställande direktören om de högsta prestationskraven uppnås uppgå till (2,2 miljoner kronor / 53,75) medan det beräknade utfallet uppgår till Prestationsaktier. Slutligt antal Prestationsaktier som erhålls är beroende av utfallet av prestationskraven men kan inte överstiga ett vid tilldelningen 2006 bestämt högsta antal (tak). På Matchnings- och Prestationsaktierna äger den anställde i samband med att aktierna förvärvas av den anställde erhålla kompensation i form av aktier för den utdelning som lämnats på aktierna under kvalifikationsperioden och fram till förvärvstidpunkten. För verkställande direktören uppgår som framgår ovan värdet av Matchningsaktier, Matchningsoptioner och Prestationsaktier vid tilldelning 2006 till 3,3 miljoner kronor (d.v.s. 55 procent av den fasta lönen). Det beräknade högsta utfallet förutsatt maximal måluppfyllelse i de två relevanta parametrarna, tillväxt i substansvärde och den relativa totalavkastningen uppgår till 6,4 miljoner kronor vid oförändrad börskurs. Om de relevanta målen inte uppnås är det beräknade värdet för verkställande direktören vid oförändrad börskurs 1,1 miljon kronor. Vid antagen börskurs om 135 kronor under Mätperioden utgör det högsta antal aktier som kan komma att förvärvas av de anställda till följd av Matchningsoptionerna , om samtliga anställda fullt ut utnyttjar sin möjlighet att investera i aktier under Aktiesparplanen. Högsta antal 5(6)

6 Matchningsaktier som de anställda kan få rätt att förvärva uppgår tillsammans, med därtill hörande beräknad kompensation för utdelning, till , om samtliga anställda fullt ut utnyttjar sin möjlighet att investera i aktier under Aktiesparplanen. Högsta antal Prestationsaktier som Högre Befattningshavare kan få rätt att förvärva, vid maximal måluppfyllelse, uppgår tillsammans med därtill hörande beräknad kompensation för utdelning, till Högsta antal aktier som kan komma att förvärvas under det långsiktiga incitamentsprogrammet är, för att upprätthålla det värde som redovisats ovan, beroende av börskursen för Investoraktien under Mätperioden och kan således komma att öka eller minska. 5. Kostnader och säkringsåtgärder Kostnaderna för det långsiktiga incitamentsprogrammet 2006 som redovisas över resultaträkningen baseras på de nya redovisningsprinciperna enligt IFRS-2 och uppgår vid en börskurs om 135 kronor under Mätperioden till cirka 30 miljoner kronor för Aktiesparplanen och cirka 20 miljoner kronor för det Prestationsbaserade Aktieprogrammet. I beloppen ingår såväl beräknad kostnad för framtida utdelningar som beräknad kostnad för sociala avgifter. Dessa kostnader fördelas över den treåriga kvalifikationsperioden. För att begränsa kostnaderna inklusive sociala avgifter för det långsiktiga incitamentsprogrammet avser styrelsen att vidta säkringsåtgärder i form av aktieswappar med tredje man och/eller under förutsättning av årsstämmans beslut under punkt 17 på dagordningen förvärv av egna aktier vilka kan överlåtas till de anställda under Aktiesparplanen och det Prestationsbaserade Aktieprogrammet. Avsikten är inte att nya aktier skall utges till följd av Aktiesparplanen eller det Prestationsbaserade Aktieprogrammet. Vid eventuell säkring genom förvärv av egna aktier kan dock redan utgivna aktier först komma att återköpas och sedan levereras till anställda, respektive försäljas i marknaden för täckande av kostnad för sociala avgifter. 6. Övrigt Det långsiktiga incitamentsprogrammet 2006 bedöms endast medföra marginella utspädningseffekter för bolaget och aktieägarna med anledning av programmets begränsade omfattning och att redan utgivna aktier levereras. Programmet leder under ovan angivna antaganden sammanlagt till leverans av högst Investoraktier, motsvarande cirka 0,1 procent av det sammanlagda antalet utgivna aktier och cirka 0,0 procent av antalet röster i bolaget. Inklusive tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogram, vilka omfattar totalt cirka 6,9 miljoner aktier, omfattar Investors incitamentsprogram cirka 1,0 procent av det sammanlagda antalet utgivna aktier och cirka 0,2 procent av antalet röster i bolaget. Mot bakgrund av redogörelsen ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner omfattningen och huvudprinciperna för Aktiesparplanen och det Prestationsbaserade Aktieprogrammet för Investor AB Styrelsen Februari (6)

Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015. Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015. Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015 Dagordningspunkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt program

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 15 april 2013. Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 15 april 2013. Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 15 april 2013 Dagordningspunkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt program

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 27 mars Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 27 mars Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 27 mars 2007 Dagordningspunkt 16 Angående styrelsens förslag om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen samt

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 3 april 2008. Dagordningspunkt 15

Investor ABs årsstämma den 3 april 2008. Dagordningspunkt 15 Investor ABs årsstämma den 3 april 2008 Dagordningspunkt 15 Angående styrelsens förslag om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen samt

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 14 april 2010. Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 14 april 2010. Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 14 april 2010 Dagordningspunkt 16 Angående styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen

Läs mer

Bilaga 15. Investor ABs årsstämma den 31 mars Dagordningspunkt 16

Bilaga 15. Investor ABs årsstämma den 31 mars Dagordningspunkt 16 Bilaga 15 Investor ABs årsstämma den 31 mars 2009 Dagordningspunkt 16 Angående styrelsens förslag om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen

Läs mer

Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004

Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004 9 mars 2004 Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004 Dagordningspunkt 16 Angående styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram för ledning och övriga medarbetare A. Information

Läs mer

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till årsstämman.

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till årsstämman. Punkt 18 Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2014 Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till årsstämman. Bakgrund Årsstämman i

Läs mer

Punkt 18 a) Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 Bakgrund

Punkt 18 a) Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 Bakgrund Punkt 18 a) Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 ( PSP 2015 ) inkluderar styrelsens förslag om beslut att implementera

Läs mer

A. Långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014-2016 ( Programmet )

A. Långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014-2016 ( Programmet ) Styrelsens för AB Volvo förslag till årsstämman 2014 om beslut om ett långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014-2016 och om överlåtelse

Läs mer

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag.

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Punkt 18 Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 Fullständigt förslag Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Bakgrund Vid

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB Investor AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 klockan 15.00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering till årsstämman

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet

Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet Styrelsen föreslår härmed att Bolagets årsstämma 2015 beslutar att införa

Läs mer

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag.

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Punkt 18 Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2013 Fullständigt förslag Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Bakgrund Vid

Läs mer

8 Intäkter. Anställda och personalkostnader

8 Intäkter. Anställda och personalkostnader 8 Intäkter Redovisningsprinciper I rörelseresultatet ingår utdelningar, övriga rörelseintäkter och nettoomsättning. Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts. Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 12 april 2011. Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 12 april 2011. Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 12 april 2011 Dagordningspunkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt till

Läs mer

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: Bakgrund och motiv

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: Bakgrund och motiv Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2015 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 17 april Dagordningspunkt 17

Investor ABs årsstämma den 17 april Dagordningspunkt 17 Investor ABs årsstämma den 17 april 2012 Dagordningspunkt 17 Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt program

Läs mer

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2012

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2012 Punkt 17 Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2012 Detta är en sammanfattning av styrelsens förslag till beslut om ett prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare

Läs mer

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015 Punkt 17 Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015 Detta är en sammanfattning av styrelsens förslag till beslut om ett prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2015 tillämpats de

Läs mer

Ersättning till bolagsledningen 2011 (inklusive VD (koncernchef)) Ersättningens beståndsdelar. Grundersättning

Ersättning till bolagsledningen 2011 (inklusive VD (koncernchef)) Ersättningens beståndsdelar. Grundersättning Punkt 15 av årsstämmans dagordning Punkt 15 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om (a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2012/2015 och (b) säkringsåtgärder i anledning därav

Styrelsens förslag till beslut om (a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2012/2015 och (b) säkringsåtgärder i anledning därav Styrelsens förslag till beslut om (a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2012/2015 och (b) säkringsåtgärder i anledning därav Bakgrund Ersättningsstrukturen inom TeliaSonera-koncernen ( Koncernen

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till

Läs mer

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Punkt 9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår

Läs mer

BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM

BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Personaloptionsprogram 2013/2017 B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för

Läs mer

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Pressmeddelande Stockholm den 23 februari 2007 Kallelse till årsstämma den 27 mars 2007 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande innehållet

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan. STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIESPARPROGRAM INNEFATTANDE BESLUT OM (A) INFÖRANDE AV AKTIESPARPROGRAM; (B) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN; (C) BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Läs mer

STYRELSENS FÖR AB FAGERHULT (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV PRESTATIONSAKTIEPROGRAM OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER UNDER PROGRAMMET

STYRELSENS FÖR AB FAGERHULT (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV PRESTATIONSAKTIEPROGRAM OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER UNDER PROGRAMMET STYRELSENS FÖR AB FAGERHULT (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV PRESTATIONSAKTIEPROGRAM OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER UNDER PROGRAMMET Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av

Läs mer

Kostnader för rådgivning och administration kopplad till de långsiktiga incitamentsprogrammen beräknas uppgå till cirka 5 MSEK.

Kostnader för rådgivning och administration kopplad till de långsiktiga incitamentsprogrammen beräknas uppgå till cirka 5 MSEK. LÅNGSIKTIGA INCITAMENTSPROGRAM Vid en extra bolagsstämma i Ahlsell som hölls den 16 oktober 2016 beslutade Ahlsells aktieägare att införa långsiktiga incitamentsprogram riktade till Bolagets ledande befattningshavare

Läs mer

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm. AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i årsstämman

Läs mer

stimulera och motivera de anställda till insatser som kommer att stärka Bolaget långsiktigt, och

stimulera och motivera de anställda till insatser som kommer att stärka Bolaget långsiktigt, och Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, och (B) säkringsåtgärder med anledning därav (punkterna 14 A-B på dagordningen) A. Införande av Programmet Styrelsen

Läs mer

Information om Hakon Invests övriga incitamentsprogram finns i Bilaga 1.

Information om Hakon Invests övriga incitamentsprogram finns i Bilaga 1. Sida 1/7 Punkt 19 Styrelsens förslag till 2009 års incitamentsprogram i form av kombinerade aktiematchnings- och prestationsaktieprogram och om överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att stämman

Läs mer

Kallelse till Acando ABs extra bolagsstämma den 2 juli 2014

Kallelse till Acando ABs extra bolagsstämma den 2 juli 2014 Kallelse till Acando ABs extra bolagsstämma den 2 juli 2014 Aktieägarna i Acando AB (publ), org.nr. 556272-5092, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 juli 2014 kl. 10.00 på

Läs mer

Sammanställning av implementerade incitamentsprogram

Sammanställning av implementerade incitamentsprogram Sammanställning av implementerade incitamentsprogram Styrelsen i Clas Ohlson AB (publ) ("Clas Ohlson") kommer på årlig basis utvärdera om ett långsiktigt incitamentsprogram (t.ex. aktie- eller aktieprisrelaterat)

Läs mer

1 (13) Bakgrund. Översikt av Seop 4

1 (13) Bakgrund. Översikt av Seop 4 1 (13) Styrelsens för Skanska AB förslag till beslut vid årsstämma den 6 april 2016 om ett långsiktigt aktiesparprogram för koncernens anställda samt förvärv och överlåtelse av aktier under programmet

Läs mer

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag Årsstämma i Sandvik Aktiebolag Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare

Läs mer

Med övriga ledande befattningshavare avses personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen.

Med övriga ledande befattningshavare avses personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Sida 1/7 Punkt 20 Styrelsens förslag till 2011 års incitamentsprogram i form av kombinerade aktiematchnings- och prestationsaktieprogram och om överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att stämman

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 3 maj Dagordningspunkt 17

Investor ABs årsstämma den 3 maj Dagordningspunkt 17 Investor ABs årsstämma den 3 maj 2017 Dagordningspunkt 17 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Biovitrum AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Biovitrum AB (publ) Kallelse till årsstämma i Biovitrum AB (publ) Aktieägarna i Biovitrum AB (publ), org nr 556038-9321, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2010 kl. 16.00 i Wallenbergsalen, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Läs mer

Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17)

Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17) Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna ett nytt prestationsbaserat aktieprogram

Läs mer

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte.

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 3 maj 2016 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

Kostnader för rådgivning och administration kopplad till de långsiktiga incitamentsprogrammen beräknas uppgå till cirka 5 MSEK.

Kostnader för rådgivning och administration kopplad till de långsiktiga incitamentsprogrammen beräknas uppgå till cirka 5 MSEK. INFORMATION ATT LÄGGA PÅ HEMSIDA den 27 januari 2017 Ahlsell AB (publ) LÅNGSIKTIGA INCITAMENTSPROGRAM Vid en extra bolagsstämma den 16 oktober 2016 beslutade Ahlsells aktieägare att införa två långsiktiga

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitel 4 aktiebolagslagen (2005:551) avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitel 4 aktiebolagslagen (2005:551) avseende vinstutdelningsförslaget: 1 (6) Punkt 8(c) s i (publ), org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag om utdelning för år 2009, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2009

Läs mer

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5.

Läs mer

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Atlas Copco AB Styrelsens fullständiga förslag avseende Punkt 16: a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, och b) ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för

Läs mer

Pressmeddelande 19 mars 2008

Pressmeddelande 19 mars 2008 Pressmeddelande 19 mars 2008 Kallelse till årsstämma i Know IT Aktiebolag (publ) Aktieägare i, 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 april 2008 klockan 16.00, i Bolagets

Läs mer

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 av årsstämmans dagordning Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2014 (LTIP 2014),

Läs mer

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan.

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan. Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 28 augusti 2012 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till SKFs årsstämma

Pressmeddelande. Kallelse till SKFs årsstämma Pressmeddelande För ytterligare information, kontakta: Media Hotline: +46 31 337 2400 Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 567; theo.kjellberg@skf.com Investor Relations: Marita

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande, utöver det befintliga teckningsoptionsprogrammet, ett

Läs mer

2006 Kärninvesteringar investeringar investeringar 1) Totalt

2006 Kärninvesteringar investeringar investeringar 1) Totalt Investor 2006 Noter till de finansiella rapporterna 67 NOT 3 Värdeförändringar i investeringsverksamheten Private Equity Finansiella 2006 Kärninvesteringar investeringar investeringar 1) Totalt Koncernen

Läs mer

A. LÅNGSIKTIGT AKTIERELATERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2015) 1. Programmet i sammandrag. 2. Motiven för förslaget. 3. Införande av LTI 2015

A. LÅNGSIKTIGT AKTIERELATERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2015) 1. Programmet i sammandrag. 2. Motiven för förslaget. 3. Införande av LTI 2015 Styrelsens för Besqab AB (publ) fullständiga förslag till beslut om införande av långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram (LTI 2015) inklusive förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om

Läs mer

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGSLEDNINGEN 2010

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGSLEDNINGEN 2010 LUNDIN PETROLEUM AB:s ERSÄTTNINGSPOLICY PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGSLEDNINGEN 2010 Lundin Petroleums målsättning är att rekrytera, motivera och behålla högt kvalificerade

Läs mer

Punkt 18 (i kallelsen) Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2016")

Punkt 18 (i kallelsen) Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016) Punkt 18 (i kallelsen) Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2016") Programmet i sammandrag Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ett långsiktigt

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012

Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 1 (6) Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 Styrelsens förslag till beslut om långsiktiga incitamentsprogram 2012 Dagordningen punkt 13 Fullständigt förslag Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen

Läs mer

Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 1 april 2011 klockan 11:00 på Scandic Infra City (i lokalen Alfa ) i Upplands Väsby Rätt att delta i årsstämman Aktieägare som vill

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) 1(5) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) Styrelsen anser att ett incitamentsprogram som knyts till bolagets resultat och på samma gång dess värdeutveckling

Läs mer

FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT AKTIERELATERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) 1

FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT AKTIERELATERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) 1 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram. Antalet deltagare i incitamentsprogrammet föreslås omfatta samtliga medarbetare om cirka 100 personer

Läs mer

Punkt 18. LTV 2016 bygger på en gemensam plattform, men består av tre separata planer.

Punkt 18. LTV 2016 bygger på en gemensam plattform, men består av tre separata planer. Punkt 18 Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2016 (LTV 2016) innefattande styrelsens förslag till beslut om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Aktiebolaget SKF kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 april 2008 kl. 15.30 på SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg. Årsstämma För att äga rätt att deltaga

Läs mer

Remissvar; förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning

Remissvar; förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Kollegiet för svensk bolagsstyrning Box 768 103 95 Stockholm E-postadress info@bolagsstyrningskollegiet.se Remissvar; förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Bilaga 1: Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy

Läs mer

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014,

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014, Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 23 april 2014 Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Traktorvägen 11 i

Läs mer

Styrelsens förslag till Husqvarna ABs årsstämma den 23 april 2008

Styrelsens förslag till Husqvarna ABs årsstämma den 23 april 2008 Styrelsens förslag till Husqvarna ABs årsstämma den 23 april 2008 Punkt 8b Disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2007 om 2 kronor och 25 öre per aktie

Läs mer

Punkt 11. Bilaga 6. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010 (LTV 2010)

Punkt 11. Bilaga 6. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010 (LTV 2010) Bilaga 6 Punkt 11 Styrelsens förslag till beslut om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer samt, under respektive plan, överlåtelse

Läs mer

Årsstämma i Haldex AB (publ)

Årsstämma i Haldex AB (publ) Årsstämma i Haldex AB (publ) Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2007, kl 16.00 i IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 6, Stockholm. A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Läs mer

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 1 I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i VITROLIFE AB (publ) den 28 april

Läs mer

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2013

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2013 Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2013 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ) Pressmeddelande 2011-03-28 Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ) Aktieägarna i Orc Software AB (publ), org. nr. 556313-4583, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2011 kl. 16.00 i

Läs mer

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2011

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2011 Styrelsens för SWECO AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2011 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

LTV 2016 i korthet. Innehåll

LTV 2016 i korthet. Innehåll LTV 2016 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 13 april 2016 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Rörelsens kostnader. NOT 5 forts. Anställda och personalkostnader

Rörelsens kostnader. NOT 5 forts. Anställda och personalkostnader 64 NOT 4 Rörelsens kostnader NOT 5 Koncernen Investeringsverksamheten Personalkostnader 251 238 Avskrivningar 9 11 Övriga rörelsekostnader 154 167 414 416 Operativa investeringar Övriga rörelsekostnader

Läs mer

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp.

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp. Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av konvertibler, (B) emission av teckningsoptioner samt (C) överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15) Styrelsen

Läs mer

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet.

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet. Bilaga E Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014) innefattande riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Läs mer

1(4) STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Concentric AB har etablerade principer och former för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen och dess

Läs mer

I. Införande av långsiktiga incitamentsprogram (Long Term Incentive Programmes) ( LTIP 2007 )

I. Införande av långsiktiga incitamentsprogram (Long Term Incentive Programmes) ( LTIP 2007 ) Styrelsens för Billerud AB (publ) ( Billerud ) förslag till beslut vid årsstämman 2007 om införande av långsiktiga incitamentsprogram och överlåtelse av aktier under programmet I. Införande av långsiktiga

Läs mer

Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 7 april 2016 beslutar om emission av teckningsoptioner.

Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 7 april 2016 beslutar om emission av teckningsoptioner. Styrelsens för Anodaram AB (publ) (org. nr 556917-6596) förslag till beslut vid årsstämman 2016 om emission av teckningsoptioner avseende incitamentsprogram Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget )

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 31 mars 2009. Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 31 mars 2009. Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 31 mars 2009 Dagordningspunkt 16 Angående styrelsens förslag om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen samt

Läs mer

Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011

Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare Dagordningen punkt 14 Bakgrund och motiv

Läs mer

Ägardirektiv avseende onoterade fastighetsbolag där Första AP-fonden har ett betydande inflytande

Ägardirektiv avseende onoterade fastighetsbolag där Första AP-fonden har ett betydande inflytande Beslutas av VD i ledningsgruppen Tidigare beslut 2015-03-31 (2014-03-13) Uppdateras Årligen Handläggare Chef Kommunikation och ägarstyrning Kopplade dokument Ägarpolicyn Ägardirektiv avseende onoterade

Läs mer

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Nextlink AB

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Nextlink AB PRESSMEDDELANDE 2006-04-04 Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Nextlink AB Aktieägarna i Nextlink AB kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 3 maj 2006 kl. 09.00

Läs mer

Kallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Kallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Kallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Aktieägarna i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 16.00 på Medicon

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram

Styrelsens förslag till beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram Styrelsens förslag till beslut om ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram 2011 innefattande förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c))

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c)) Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c)) 1. Bakgrund Årsstämmorna 2014, 2015 och 2016 beslutade införa aktiesparprogram för samtliga anställda

Läs mer

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20)

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget att nyckelpersoner i koncernen har ett

Läs mer

konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp;

konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp; STYRELSENS FÖR CAPIO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV KONVERTIBLER OCH GODKÄNNANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM (KONVERTIBELPROGRAM 2016/2021) Styrelsen för Capio AB (publ)

Läs mer

Punkt 16 Aktierelaterade incitamentsprogram

Punkt 16 Aktierelaterade incitamentsprogram 1(12) Punkt 16 Aktierelaterade incitamentsprogram Punkt 16 Styrelsens för Rezidor Hotel Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag till beslut om A) inrättande av långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram

Läs mer

Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma

Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma måndagen den 27 april 2009 kl 17.00 i Aula Magna, Stockholms

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut m.m. årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 24 april 2013

Styrelsens förslag till beslut m.m. årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 24 april 2013 Styrelsens förslag till beslut m.m. årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 24 april 2013 Årsstämma 2013 2 Innehållsförteckning 1. Punkten 10 Förslag till vinstdisposition och styrelsens motiverade yttrande

Läs mer

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Clearing AB. enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Clearing AB. enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2 Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Clearing AB enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2 Ersättningspolicy Inledning NASDAQ OMX Group Inc. tillämpar globala,

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Intoi AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Intoi AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Intoi AB (publ) tisdagen den 4 maj 2010 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i Intoi AB (publ) tisdagen den 4 maj 2010 kl. 18.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm. Förslag

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till årsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till årsstämma klockan 15:00 torsdagen den 28 augusti 2014 på Hotell Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50,

Läs mer

(A) 16 2015 ( LTIP 2015 ), (B)

(A) 16 2015 ( LTIP 2015 ), (B) Punkt 16 Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett aktiebaserat långsiktigt ersättningsprogram för 2015 ( LTIP 2015 ), (B) överlåtelse av Bolagets egna aktier till deltagare i LTIP 2015 och

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

Styrelsen föreslår härmed att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt aktiesparprogram (Attendo+ 2017). Förslaget är uppdelat i fyra punkter:

Styrelsen föreslår härmed att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt aktiesparprogram (Attendo+ 2017). Förslaget är uppdelat i fyra punkter: Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram Attendo+ 2017, inklusive förvärv och överlåtelse av aktier inom programmet och säkringsåtgärder - punkt 17 Styrelsen föreslår härmed att årsstämman

Läs mer