Isolering av mellanväggar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Isolering av mellanväggar"

Transkript

1 Isolering av mellanväggar Byggisolering Sverige Juni 2012

2 Innehåll En värld bakom väggar... 3 Myndighetskrav avseende brandskydd... 4 Myndighetskrav avseende ljud i byggnader... 6 PAROC Stenull Naturligt hållbar isolering... 8 Dimensionering, brand Dimensionering, ljud Paroc lösningar, mellanväggar Kommentarer till lösningarna Produktinformation Arbetsanvisning PAROC ENERGIKLOKT HUS Med konceptet Energiklokt Hus vill vi på Paroc ge tips och råd om vad man kan göra för att sänka energiförbrukningen vid nybyggnation eller renovering. En energiklok lösning innebär att högre krav än vad byggreglerna anger uppfylls, vilket är en god investering för framtiden. Så när du vill bygga energiklokt, tänk PAROC Energiklokt Hus. paroc.se 2

3 En värld bakom väggar Bekvämlighet Behovet av enskildhet och komfort blir allt större allt eftersom miljön omkring blir mer och mer bullrig. PAROC Stenull är mycket användbar i sammanhanget att åstadkomma mer ljudreducerande konstruktioner. Stenullen kan användas i bjälklag för reduktion av stegljud från våningen ovanför. Men kan också användas i väggar för att minska ljud från grannen eller utifrån. Med mellanväggar menar vi separerande byggnadsdelar i form av innerväggar och väggar som skiljer rum med olika funktioner. Den här broschyren handlar om hur man förhindrar luftburet ljud genom mellanväggar och hur man gör vårt boende mer komfortabelt med hjälp av god väggisolering. På samma gång täcker informationen in brandkraven för samma konstruktioner. Behov Behovet av ljudisolering i offentliga byggnader har varit känt sedan länge. I byggnader för boende har behovet av ljudisolering ökat de senaste åren. Nya maskiner och högljudda ljudanläggningar har skapat ett behov av konstruktioner med mycket god ljudisolering. Också de skärpta kraven på brandisolering innebär ökat behov av goda lösningar. De tekniska kraven täcks av ENnormer vilket innebär att krav hänvisar till samma standarder för mätning och klassificering över hela Europa. Ökade krav I några länder, som i Sverige, kan kraven innehålla en tilläggsterm, en så kallad C-term. Krav och mätresultat som innehåller denna C-term är mer rättvisa när konstruktioner jämförs. Det är emellertid svårare att göra precisa mätningar i det låga frekvensområdet. Normalt betyder C-termen att konstruktionen får ett 0-3 db lägre värde för både luftljudsoch stegljudsisolering, men för konstruktioner avsedda för mycket god ljudisolering kan skillnaden bli mycket större. Rekommendationer Idén med denna broschyr är att påvisa lösningar med PAROC Stenull, som kan användas för att möta de svenska kraven gällande brand och ljud. Normalt är det kraven på ljudisolering som styr utformningen av konstruktionen. Brandkraven uppfylls på köpet! Värden som anges i denna broschyr har en säkerhetsmarginal, enligt reglerna, som kan betraktas som normal i byggsammanhang. Normer och krav Normalt är kraven uppdelade i klasser där grundkravet enkelt kan förbättras genom användandet av PAROC Stenull i konstruktionen. Avsikten med denna broschyr är att informera om sambandet mellan val av produkt och effekt som stegljudsisolering men också att visa hur byggnadsdelar skall konstrueras för att möta de svenska kraven. 3

4 Myndighetskrav avseende brandskydd Regler för våra byggnaders brandskydd läggs fast från flera olika håll. Boverkets Byggregler (BBR) avser nyproducerade och ändringar i byggnader och är i första hand avsedda att skydda människoliv. Försäkringsbolagens regler har tillkommit för att skydda även ekonomiska värden. Arbetarskyddsstyrelsens regler avser främst skyddet under själva byggprocessen. Lantbruksstyrelsens regler gäller främst skydd av djur. Dessutom finns en mängd särbestämmelser kopplade till vissa typer av byggnader. Till de flesta regler finns standardisera de prov nings metoder och till dom kopplade villkor för de olika klasser för byggnadsdelar och material som finns angivna i bestämmelserna. Den na princip för brandteknisk dimensionering baseras på den s k stan d ard brandkurvan och innebär en schab loniserad syn på hur en brand utvecklas och påverkar byggnaden. I det följande ges en kortfattad översikt av de huvudregler som gäller i BBR, avsnitt 5: BRANDSKYDD. BBR 19 som började gälla från 1/1 2012, med övergångstid på ett år, har en del förändringar och förtydliganden. Brandtekniska byggnadsklasser Byggnader delas in i fyra klasser; Br 0, Br 1, Br 2 och Br 3. Br 0 har tillkommit i BBR 19 och rör byggnader med mycket stort skyddsbehov vid brand, exempelvis byggnader med mer än 16 våningar eller större sjukhusbyggnader. Br 1 innehåller byggnader med fler än 3 våningar. Br 3 är övriga byggnader där kraven är de lindrigaste. Kraven på val av material och konstruktioner varierar mellan klasserna. Verksamhetsklasser För att förtydliga kraven innehåller BBR 19, avsnitt 5, så kallade verksamhetsklasser. De beskriver verksamhetens art och därmed en uppskattning av både brandbelastning och risk. Det finns sex olika klasser: Verksamhetsklass 1: Kontor/Industri. Verksamhetsklass 2: Samlingslokaler, indelade efter storlek inom klassen. Verksamhetsklass 3: Bostäder. Verksamhetsklass 4: Hotell. Verksamhetsklass 5: Vårdmiljöer i fyra olika grupper från förskola till fängelser. Verksamhetsklass 6: Verksamhet med förhöjd risk för brand eller dess konsekvenser. Kraven för de olika klasserna varierar och baseras på personers kännedom om lokalen; om de kan utrymma på egen hand om de är vakna samt om förhöjd risk för brand föreligger. Brandklassade byggnadsdelar I BBR ställs tidskrav på vissa byggnadsdelar Bärförmåga R. Den tid som byggnadsdelen förmår bära aktuell last vid en standardbrand. Integritet E. Den tid som bygg nadsdelen behåller sin täthet vid en standardbrand. Isolering I. Den tid det tar för byggnadsdelens kalla sida att uppnå en viss temperatur, normalt 140 C medeltemperaturökning vid en standardbrand. Konstruktionsklasserna R, RE, E, EI och REI kan förekomma. De åtföljs av tidskravet som anges i minuter, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360. Klassningen kan utökas med tilläggsbeteckningen M när konstruktionen måste klara viss mekanisk påverkan, samt C för dörrar och luckor med automatisk stängning. Beteckningen REI 60-M anger således att konstruktionen trots mekanisk påverkan skall klara bärförmåga, täthets- och temperaturkrav i 60 minuter. Euroklasser Inom EU har man tagit fram ett nytt gemensamt system för att testa och klassificera byggnadsmaterials brandegenskaper. Detta innebär att antalet brandprovningsmetoder reducerats och ersatts av ett fåtal harmoniserade. Det innebär också att den svenska definitionen på obännbarhet samt att yskiktsklasserna I, II och III på sikt upphör att gälla som myndighetskrav. De ersätts istället av de nya Euro-klasserna A1, A2, B F, där A1 är den bästa klassen. I en övergångstid anges de gamla klasserna inom parentes. Euro-klasserna beskriver ett byggnadsmaterials bidrag till brand, och om det finns risk för övertändning. För klass A1, A2 och B får ingen övertändning ske. Klasserna A2-D kombineras med tilläggsklasser som beskriver om byggnadsmaterialet släpper ifrån sig rök (s1,s2,s3) eller avger brinnande droppar (d0,d1,d3) vid brandpåverkan. Klass E kan enbart kombineras med tilläggsklass d2. För sämsta klassen F har prestanda ej fastställts, eller så innebär det att produkten brinner lätt. BBR innehåller regler för hur de olika materialen får användas. Beklädnader I utrymningsvägar och i många takkonstruktioner måste man använda brandskyddande beklädnad. Det kan innebära, beroende på verksamhetsklass och byggnadsklass, att ett ytskikt med för låg klassning måste skyddas. Normalt är det krav på 10 minuters skydd i en utrymningsväg, d v s 10 minuter är den tid som krävs för utrymning. Om kraven K 2 10/B-s1,d0 eller A2-s1, d0 uppfylls för underlaget och B-s1, d0 för ytskiktet på både tak och vägg klarar man kraven för alla typer av byggnader. 4

5 Invändigt ytskikt Ytskiktet är avgörande för rökutveckling och brandspridning i ett rum under brandens inledande skede. I utrymmningsvägar ställs därför stränga krav. BBR delar in ytskikten i tre kravnivåer; Euroklass B-s1,d0 (tidigare ytskikt klass I ), C-s2,d0 (tidigare ytskikt klass II) och D-s2,d0 (tidigare ytskikt klass III). Sämre ytskikt än Euroklass D-s2,d0 får ej användas Ett exempel på en konstruktion som uppfyller följande krav: Brandklass EI 60 Luftljud R w = 40 db, R w + C = 36 db 1 13 mm gipsskiva 2 95 x 45 mm träregel c 600 mm mm PAROC extra Vägg-/Bjälklagsskiva Trä 4 13 mm gipsskiva 5

6 Myndighetskrav avseende ljud i byggnader I Boverkets Byggregler (BBR) ställs för bostäder krav på: Lägsta luftljudsisolering Högsta stegljudsnivå Högsta bullernivå från installationer Längsta efterklangstid för olika utrymmen Högsta inom- och utomhusnivå från trafikbuller. Kraven anses uppfyllda om minst de värden som anges för klass C i SS uppnås, inkl. C-termer. Begreppen R w och L n,w samt R w + C och L n,w +C I, definieras i SS EN ISO 717. Se Isolerteori i Byggboken. I det följande ges en kortfattad översikt av kraven i klass C i SS Ljudnivå från installationer Krav OBS gäller summan av installationerna. För ekvivalentnivån I sovrum L pa 30 db L pc 50 db I vardagsrum L pa 30 db I kök L pa 35 db Ljud med kort varaktighet I sovrum L pafmax 35 db I vardagsrum L pafmax 35 db I kök L pafmax 40 db Trafikbullernivå Inomhus: Dygnsekvivalent nivå i bostad från trafikbuller får inte överstiga 30 dba. Maximal nivå i sovrum nattetid från trafikbuller får inte överstiga 45 dba. Utomhus: Dygnsekvivalent nivå för buller utanför fönster får inte överstiga 55dBA. I speciella fall, som till exempel i stadskärnor eller där det inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att uppfylla kraven är det tillräckligt om kraven uppfylls för åtminstone hälften av fönstren avsedda för boende. I medeltal skall inte trafikbullernivån överskrida 52 dba och maximinivån skall inte överstiga 67 dba. Alla värden gäller fritt fält. Ljudklassning av bostäder Kraven i BBR utgör endast minimikrav och garanterar inte ostördhet. För att underlätta arbetet med projektering av bostäder med högre ljudstandard finns en Svensk Standard SS framtagen: Ljudklassning av bostäder. Klassindelning Enligt standarden kan bostäder efter mätningar klassas i någon av klasserna A till D. Klass C motsvaras av minimireglerna i BBR Klass B skall motsvara god ljudmiljö Klass A skall motsvara mycket god ljudmiljö Klass D kan användas vid klassning av äldre bostäder. Klassområden I SS klassas samma områden som i BBR: Luftljudsisolering Stegljudsnivå Bullernivå från installationer Ljudnivå inomhus från trafikbuller Ljudnivå vid uteplats från trafikbuller. Utökat frekvensområde I BBR användes tidigare begreppen R w och L n,w för luftljudsisolering resp. stegljudsnivå. Dessa sammanfattningsvärden utgår från frekvensområdet Hz och utvärderar den uppmätta kurvan med hjälp av en referenskurva. Genom tillkomsten av nya bullerkällor i hemmen, såsom stereo och TV, har man fått störande buller även under 100 Hz. I nya BBR och i SS skall därför mätningarna utvärderas i ett utökat frekvensområde ned till 50 Hz. De nya sammanfattningsvärdena skrivs med hjälp av anpassningstermer (C-termer): R w + C och L n,w + C I, För exakta definitioner se Isolerteori i Byggboken. 6

7 Luftljudsisolering, stegljudsnivå och efterklangstider Klass C (fet stil) är miniminivån i nya byggnader. Luftljudsisolering Klass Utrymme A B C D Mellan lägenhet och utrymme utanför lägenhet Mellan lägenhet och 61* 57* 53* 49* loftgång samt mellan tambur och trapphus/ korridor Mellan ett rum och 44** 40** lägenhet med fl er än två rum * Speciella krav gäller för väggar med dörr ** Utan C-faktor Stegljudsnivå Klass Utrymme A B C D I bostadsrum från trapphus/korridor eller loftgång I bostadsrum från annat utrymme Inom lägenhet. Till ett av 64** 68** fl era bostadsrum * Utan C-faktor Efterklangstider Klass Utrymme A B C Trapphus 0,8 1,2 1,5 Korridor 0,6 0,8 1,0 7

8 PAROC Stenull Naturligt hållbar isolering Hållbara, brandsäkra och energieffektiva lösningar måste byggas med hållbara, brandsäkra och energieffektiva produkter. PAROC Stenull består till % av sten som smälts och sedan spinns till fiber. Denna process resulterar i hållbar stenull som är både värme-, brand- och ljudisolerande. Som en av de ledande tillverkarna av värmeisolering har Paroc, tillsammans med ledande forskare och institutioner inom området, utvecklat avsevärda expertkunskaper inom värmeisoleringsbranschen. Stenull är en mångsidig, obrännbar värmeisolering PAROC Stenull är det mest mångsidiga och mest använda värmeisoleringsmaterialet i många europeiska länder. Stenull har en unik förmåga att kombinera värme- och ljudisoleringsegenskaper med ett högt brandmotstånd och goda mekaniska egenskaper. Utmärkt brandmotstånd ger goda egenskaper i konstruktioner PAROC Stenull är ett effektivt brandisolerande material som tål temperaturer över 1000 C utan att smälta. Detta innebär att stenullen fungerar som isolering mot värme även vid de höga temperaturer som förekommer vid brand. Stenullen hindrar därför antändning av den icke brandutsatta sidan. PAROC Stenull är klassificerad i Euroklass A1, obrännbart material, vilket är den högsta klassen för byggmaterials brandegenskaper. PAROC Stenull ger endast ifrån sig obetydlig mängd rök och gaser vid brand. I konstruktioner som isolerats med PAROC Stenull bromsas eller förhindras spridning av eld helt och hållet. Behåller sin form PAROC Stenull förändras inte, oavsett kraftiga förändringar i temperatur eller fuktighet. Detta betyder att konstruktioner behåller samma goda egenskaper gällande värme- och brandisolering under hela byggnadens livslängd. Varken absorberar eller lagrar fukt Stenull kan inte absorbera eller lagra fukt utan endast transportera denna mot den kallaste sidan. Därigenom säkerställs en snabb avdunstning i alla korrekt utförda konstruktioner. En byggnad som isolerats med stenull håller sig torr, vilket garanterar en hälsosam kvalitet på inomhusluften och en lång livslängd på byggnaden. Omfattande forskning som har utförts i Finland av Tammerfors tekniska universitet och i Sverige av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, bekräftar att PAROC Stenull utgör en dålig miljö för mikrobtillväxt. God elasticitet och kompressionshållfasthet De olika typerna av PAROC Stenullsisolering har utvecklats för olika ändamål. Flexibel stenull är elastisk och lätt att skära till rätt storlek för att erhålla god utfyllnad i konstruktioner. Styv stenull kan bära kompressionstryck på upp till 80 kpa (ca kg/m 2 ) med 10 % deformation. PAROC Stenull står emot mycket höga temperaturer. Bilden visar ett exempel av PAROC extra-produkten före och efter ett icke-förbränningstest enligt EN ISO 1182, där testföremålet bränns vid en temperatur på 750 C. Påverkan på vissa byggnadsmaterial i en vanlig brand. En vanlig brand simulerar temperaturutvecklingen för en brand i ett normalt rumsutrymme. 8

9 Effektiv ljudisolering Tack vare stenullens fiberstruktur i kombination med densiteten ger den utmärkt ljudisolering i vägg- och takkonstruktioner. Stenullens mycket goda ljudabsorptionsegenskaper ger en god ljudmiljö inne i t ex köpcentra, skolsalar och industrihallar. Mjuk och hård på samma gång PAROC Stenull har utmärkta egenskaper som vibrationsdämpande skikt i flytande golv. Det är möjligt att göra materialet hårt så att det kan bära lasten från de övre skikten av golvet och den belastning själva golvet utsätts för. Men det är också möjligt att göra samma produkt mjuk nog för att effektivt dämpa vibrationerna mellan skikten i golvet. Miljövänlig PAROC Stenull är miljövänlig genom hela livscykeln och är inte skadlig för naturen under eller efter användning. Stenull innehåller inte ingredienser eller kemikalier som förhindrar eller försvårar återvinning. Livslångt isoleringsmaterial PAROC Stenull behåller sina värmeisoleringsegenskaper under en byggnads hela livslängd. PAROC Stenull är ett kemiskt robust material med starkt motstånd mot organiska oljor och lösningar. PAROC Stenull och inomhuskvalitet PAROC Stenull är ett extremt rent material och både den finska stiftelsen för bygginformation (RTS) och organisationen för inomhusluft klassificerar PAROC Stenull i den bästa M1-klassen i emissionsklassificeringarna eftersom den inte förorenar inomhusluft. Kvalitet och Miljö PAROC Stenull är känd för sin kvalitet, tillförlitlighet och många användningsområden. Att bearbeta sten och använda materialet på ett effektivt sätt i byggnadsprojekt kräver kunskap och färdighet. Expertkunskaperna kommer från många år av erfarenhet och från en uttalad vilja att tillmötesgå våra kunders växlande behov. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO Det innebär att vi har en tydlig organisation och ett strukturerat system för att arbeta med kvalitetsoch miljöfrågor. Stenull smälter inte ens vid brand. En konstruktion kan därför stå emot brand mycket längre, vilket kan förbättra räddningschansen och begränsa skador avsevärt. Tack vare en luftgenomsläppande struktur avdunstar fukt snabbt i korrekt utförda konstruktioner. PAROC Protection är vårt koncept för svensktillverkad stenull, ett material som har överlägsna egenskaper när det gäller fukt och brandskydd. Så när du tänker isolera, tänk PAROC Protection som ger dig ett inbyggt skydd mot både fukt och brand. För PAROC Protection ser inte bara om ditt hus, utan även om dig. PAROC PROTECTION Isoleringen som skyddar mot brand och fukt 9

10 Dimensionering, brand Paroc har genomfört ett antal brandprovningar av mellanväggar. Avsikten har var att täcka in vanligt förekommande materialkombinationer och hitta en optimerad konstruktion som uppfyller respektive EI 30, EI 45, EI 60, EI 90 och EI 120. Testerna gjordes enligt EN :2001 och EN :2001 vid provningsinstitutet ITB i Warszawa. Test rapport nummer: LP /04. I testserien i Warszawa ingick också test av vägg isolerad med glasull med lägre densitet, cirka 17 kg/m 3. Resultatet blev bara 38 minuter för en identisk konstruktion som, enligt vidstående tabell, uppfyller EI 60 isolerad med stenull i densitet 28 kg/m 3. En slutsats av detta är att densiteten för att klara brandkraven i de uppräknade konstruktionerna skall vara åtminstone 28 kg/m 3. Detta innebär minst PAROC extra. Ibland föreskrivs produkter med högre densitet för denna typ av konstruktion. Detta beroende på gamla tester och skillnaden är att den produkten ger lite extra stabilitet till isoleringen vilket innebär mindre krympning vid höga temperaturer. De nu genomförda testerna kräver inte denna produkt men om man föredrar den får man en lösning än mer på säkra sidan. Det har gjorts många brandtester genom åren och resultaten av dessa används idag som bakgrundsmaterial för de beräkningsprogram som gör det möjligt att slippa prova i varje enskilt fall. En av dessa metoder kallas additionsmetoden där de olika skikten i konstruktionen adderas till ett gemensamt värde på brandmotståndet för konstruktionen.! Minimilösning för EI 30: 1 skikt normal 12,5 mm gipsskiva Stålregel, 42 mm, c 600 mm PAROC extra, 42 mm 1 skikt normal 12,5 mm gipsskiva Minimilösning för EI 45: 1 skikt normal 12,5 mm gipsskiva Stålregel, 66 mm, c 600 mm PAROC extra, 66 mm 1 skikt normal 12,5 mm gipsskiva Minimilösning för EI 60: 1 skikt normal 12,5 mm gipsskiva Stålregel, 95 mm, c 600 mm PAROC extra, 95 mm 1 skikt normal 12,5 mm gipsskiva Minimilösning för EI 90: 2 skikt normal 12,5 mm gipsskiva Stålregel, 66 mm, c 600 mm PAROC extra, 66 mm 2 skikt normal 12,5 mm gipsskiva Minimilösning för EI 120: 1 skikt Brandgipsskiva 1 skikt normal 12,5 mm gipsskiva 2 x stålregel, 66 mm, c 600 mm (10 mm luftspalt mellan reglarna) 2 x PAROC extra, 66 mm 1 skikt normal 12,5 mm gipsskiva 1 skikt Brandgipsskiva Väggen får vara maximum 3000 mm hög Väggen kan göras tjockare, fullisolerad Träreglar får ersätta stålregel av samma dimension PAROC Stenull med densitet upp till 90 kg/m 3 kan användas Reglarna får placeras med kortare avstånd än 600 mm Ytterligare gipsskivor får placeras på ut- eller insidan av konstruktionen En normal gipsskiva kan ersättas med en brandgipsskiva Stålregeldimensioner: 42 mm gäller reglar mellan 42 och 50 mm 66 mm gäller reglar mellan 66 och 75 mm 95 mm gäller reglar mellan 95 och 100 mm OBS! Använd samma vägglösning för alla anslutande väggar i en byggnad. Normalt är det kraven på ljudisolering som styr utformningen av konstruktionen och brandkraven täcks med automatik. Det kan finnas tillfällen där enbart brandkrav efterfrågas. I dessa fall är det möjligt att använda minimilösningarna i tabellen ovan. 10

11 1 3 2 Ett exempel på en konstruktion som uppfyller följande krav: Brandklass EI 90 Luftljud R w = 44 db, R w + C = 40 db x 13 mm gipsskiva 2 70 mm stålprofil 3 70 mm PAROC extra Stålregelskiva 4 2 x 13 mm gipsskiva 11

12 Dimensionering, ljud Med mellanväggar menar vi separerande byggnadsdelar i form av innerväggar och väggar som skiljer rum med olika funktioner. I boendesammanhang skall väggen isoleras för att medge avskildhet och på samma gång ge högre brandsäkerhet. I vissa konstruktioner krävs extra isolering också för att minska värmeförlusten. Rekommenderad produkt utgår fortsättningsvis enbart från kraven på ljudisolering. Med ljudklass menas ljudisolering, uttryckt som R w, som kan förväntas mellan rum där en separerande konstruktion används. För att åstadkomma de utlovade värden måste både konstruktionen och dess anslutningar göras enligt anvisningar från leverantören av skivmaterial och reglar. Klassgränserna varierar från land till land. Laboratoriemätta värden av konstruktionerna nedan är minst 3 db bättre an vad som här anges Ett exempel på en konstruktion som uppfyller följande krav: Brandklass EI 90 Luftljud R w = 44 db, R w + C = 40 db x 13 mm gipsskiva 120 x 45 träregel c 600 mm 120 mm PAROC extra Vägg-/Bjälklagsskiva Trä 2 x 13 mm gipsskiva 12

13 Tabell Exempel på hur olika aktiviteter kan höras och upplevas vid olika värden för ljudisolering, R w, mellan rummen. Tabellen har ingen knytning till några krav. Tydligt hörbart Hörbart R w Normal Högt tal Skrik TV, Radio TV, Radio TV, Radio, Exempel samtalston Normal nivå Hög nivå Extrem nivå på lokal 30 Kontor 35 Kontor 40 Skolor 44 Skolor 48 Skolor 52* Lägenheter 56 Lägenheter 60 Rum 64 Rum * Rekommenderas för rum där avskildhet krävs Paroc har låtit genomföra beräkningar beträffande ljudisolering för ett flertal typer av mellanväggar. Reglerna, EN 12354, tillåter denna typ av dimensionering. Det är bevisat att isolering av stenull har en positiv effekt på luftljudisoleringen. De första 30 mm är de viktigaste. En fullisolerad vägg är också av värde men av mer marginell karaktär. Stenullen placeras heltäckande inne i konstruktionen. Att placera stenullen enbart i den nedre halvan av väggen är ingen bra lösning. Paroc rekommenderar att använda fullisolerade konstruktioner för att försäkra sig om att montaget blir riktigt och för att lättare kunna klara de brandkrav som ställs. Om densiteten hos mineralullsprodukten är mellan 25 och 90 kg/m 3 uppfylls de värden som anges i denna broschyr. Med densiteten hos mineralullen under 17 kg/m 3 minskas värdena med cirka 3 db, vilket betyder att skillnaden tydligt kan höras. I vidstående tabeller finns lösningar som täcker låga, medel och höga krav och som har koppling till den översta tabellen på sidan. Se också sidan där konstruktioner som uppfyller de svenska kraven presenteras. Exempel på konstruktioner som krävs för att klara ovanstående värden Klass Konstruktion Beskrivning Total tjocklek R w mm 36 12,5 mm gipsskiva mm stålregel 30 mm PAROC extra 12,5 mm gipsskiva 44 2 x 12,5 mm gipsskiva 145 Stålregel 95 mm, c mm PAROC extra 2 x 12,5 mm gipsskiva 56 2 x 12,5 mm gipsskiva x 70 mm stålregel, c x 70 mm PAROC extra 2 x 12,5 mm gipsskiva Exempel på konstruktioner som krävs för att klara ovanstående värden, inklusive C-faktor Klass Konstruktion Beskrivning Total tjocklek mm R w+ C C 2 x 12,5 mm gipsskiva mm stålregel 30 mm PAROC extra 2 x 12,5 mm gipsskiva 44 C 2 x 12,5 mm gipsskiva x 70 mm stålregel, c mm PAROC extra 2 x 12,5 mm gipsskiva 56 C 3 x 12,5 mm gipsskiva x 70 mm stålregel, c x 70 mm PAROC extra 3 x 12,5 mm gipsskiva 13

14 Paroc lösningar, mellanväggar Kravtrappa: A-, B- och C-klass, R w + C avseende krav i BBR: 61 C A-klass: Mellan lägenhet och utrymme utanför lägenhet A-klass: Mellan lägenhet och loftgång samt mellan tambur och trapphus/korridor 57 C B-klass: Mellan lägenhet och utrymme utanför lägenhet B-klass: Mellan lägenhet och loftgång samt mellan tambur och trapphus/korridor 53 C C-klass: Mellan lägenhet och utrymme utanför lägenhet C-klass: Mellan lägenhet och loftgång samt mellan tambur och trapphus/korridor 49 C D-klass: Mellan lägenhet och utrymme utanför lägenhet D-klass: Mellan lägenhet och loftgång samt mellan tambur och trapphus/korridor PAROC lösningar Ljudnivå Konstruktion Beskrivning Total tjocklek Brandklassificering 61 C 3 x 12,5 mm gipsskiva 385 EI x 95 mm stålregel, c mm PAROC extra 3 x 12,5 mm gipsskiva mm denna konstruktion 57 C 3 x 12,5 mm gipsskiva 235 EI 90 2 x 70 mm stålregel, c x 70 mm PAROC extra 3 x 12,5 mm gipsskiva 53 C 2 x 12,5 mm gipsskiva 210 EI 90 2 x 70 mm träregel, c x 70 mm PAROC extra 2 x 12,5 mm gipsskiva 49 C 2 x 12,5 mm gipsskiva 210 EI 90 2 x 70 mm träregel, c mm PAROC extra 2 x 12,5 mm gipsskiva! OBS! Värden som här anges gäller i en byggnad. Om den enskilda konstruktionen mäts kan bättre resultat nås. 14

15 Kravtrappa: A- och B-klass R w avseende krav i BBR: 44 A-klass: Mellan ett rum och lägenhet med fler än två rum 40 B-klass: Mellan ett rum och lägenhet med fler än två rum PAROC lösningar Ljudnivå Konstruktion Beskrivning Total tjocklek Brandklassificering 44 2 x 12,5 mm normal gipsskiva 145 EI 90* 95 mm stålregel, c mm PAROC extra 2 x 12,5 mm gipsskiva mm denna konstruktion 40 2 x 12,5 mm gipsskiva 120 EI 90* 70 mm stålregel, c mm PAROC extra 2 x 12,5 mm gipsskiva * Helt utfylld konstruktion med PAROC extra, 70 eller 95 mm 15

16 Kommentarer till lösningarna Beräkningarna som redovisas i ljudtrapporna är baserade på mätningar, beräkningar och uppskattningar. En säkerhetsmarginal om minst 4 db har använts i de flesta fall. Några konstruktioner är dokumenterade för att uppfylla en viss klass och säkerhetsmarginalen kan i speciella fall vara lägre. Rummen som används vid beräkningarna är placerade bredvid varandra och har måtten L x B x H = 5 x 4 x 3 m. Bredden hos en normal vägg påverkar ljudisoleringen, men om normala rumsproportioner används, upp till åtminstone dubbla bredden, håller beräkningarna fortfarande. De andra väggarna i rummet har tillräckligt god ljusisolering för att kraven för lägenhetsskiljande, R w = 63 db, skall uppfyllas. De är lättväggar uppbyggda av stålreglar och gipsskivor. Hänsyn är tagen till flanktransmission vid beräkningarna och flanktransmissionen påverkar resultatet Rekommendation: Använd en och samma lösning i hela byggnaden för att förenkla montaget. för de tyngre klasserna, från 56, 56C och uppåt. Värdena för den totala ljudisoleringen, R w, förutsätter att flankerande konstruktioner valts med omsorg. Detta gäller också rördragningar för ventilation, vatten och elektricitet. En enskilt för svag angränsande konstruktion kan medföra åtskilligt reducerad ljudisolering. Alla konstruktioner med R w> 55 db måste projekteras noggrant. Skillnaden mellan konstruktioner med och utan C-faktorn är normalt en klass. Det betyder, till exempel, att konstruktioner i klass 48 också uppfyller klass 44C. Att lägga till extra reglar, stenull och gipsskivor utanpå en befintlig vägg för att öka ljudisoleringen fungerar bara för medelhöga och höga frekvenser. R w-värdet kan ökas på detta sätt, med upp till 10 db, men om faktorn C inkluderas nås ingen förbättring. Det vill säga den extra väggen utanpå ger ingen förbättring vid låga frekvenser. För byggnader med högre krav på luftljuds- och stegljudsisolering är det angeläget att en detaljerad beräkning av genomförs tidigt i byggprocessen. Det är i det närmaste omöjligt att öka isoleringsstandarden när byggnaden väl är uppförd. 16

17 Produktinformation PAROC extra Skiva av stenull. Isolering av väggar och vindsbjälklag. Måttanpassas för trä- eller stålreglar. Stålregelskiva PAROC extra Skiva av stenull. Isolering av väggar och vindsbjälklag. Måttanpassas för trä- eller stålreglar. Vägg-/Bjälklagsskiva Trä Bredd x Längd Tjocklek 610 x 1220 mm mm 455 x 1220 mm mm Enligt EN 822 Enligt EN 823 Andra format på förfrågan. Förpackning Paket, paket på pall Lambda deklarerad, λ D Enligt EN ,036 W/mK Funktion vid brand, Euroklass A1 Enligt EN Vattenabsorption (korttid), deklarerad, WS 1 kg/m 2 Vattenabsorption (långtid), deklarerad, WL(P) 3 kg/m 2 Vikt/m 3 28 kg/m 3 ± 10% Bredd x Längd Tjocklek 410 x mm 565 x 1170 mm mm Enligt EN 822 Enligt EN 823 Andra format på förfrågan. Förpackning Paket, paket på pall Lambda deklarerad, λ D Enligt EN ,036 W/mK Funktion vid brand, Euroklass A1 Enligt EN Vattenabsorption (korttid), deklarerad, WS 1 kg/m 2 Vattenabsorption (långtid), deklarerad, WL(P) 3 kg/m 2 Vikt/m 3 28 kg/m 3 ± 10% PAROC UNS 39 Skiva av stenull. Isolering av väggar och vindsbjälklag. Måttanpassas för trä- eller stålreglar. Mellanväggsskiva Bredd x Längd Tjocklek 455 x mm 565 x 1170 mm mm Enligt EN 822 Enligt EN 823 Andra format på förfrågan. Förpackning Paket, paket på pall Lambda deklarerad, λ D Enligt EN ,039 W/mK Funktion vid brand, Euroklass A1 Enligt EN Vattenabsorption (korttid), deklarerad, WS 1 kg/m 2 Vattenabsorption (långtid), deklarerad, WL(P) 3 kg/m 2 Ytterligare information på vår hemsida 17

18 Arbetsanvisning Allmänt För att nå de angivna värdena måste konstruktionen och dess anslutningar utföras enligt anvisningar från leverantören av gipsskivor och/eller strålreglar. Skärning Vid skärning av stenull används en Paroc kniv och en rätskiva eller ett skärbord. När mycket skärning krävs är skärbordet ett utmärkt verktyg frö att åstadkomma räta vinklar. De kan enkelt justeras för olika storlekar och vinklar. Välj rätt storlek på skivan, anpassad till den typ av regel som är aktuell, för att minimera skärningen. Utfyllnad Ljudisoleringen påverkas av hur väl utrymmet som skall isoleras är utfyllt. PAROC produkterna är tillverkade med ett övermått av 5-10 mm också för att få en god utfyllnad utan bristningar och glipor. Övermåttet är viktigt för funktionen hos konstruktionen, både för ljudisolering och också brandskydd. Undvik att använda småbitar (<200 mm), då detta ökar risken för glipor i isolerskiktet. Tjockleken på standardprodukterna kan anpassas till måtten på trä- eller stålreglarna. Bredden kan anpassas till aktuellt regelavstånd. Hantering och lagring Isoleringsmaterialet är mycket viktigt för en byggnad och skall hanteras varsamt så att inte dess goda funktioner äventyras. Lagring på byggplatsen före montage skall därför planeras noggrant. Den helförslutna plastförpackningen skyddar tillfälligt produkterna från vädrets makter. Isoleringen skall dock täckas in om den lagras utomhus under längre tid. Paketen är förpackade så att de står på högkant. Om isoleringen blir våt skall förpackningen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de installeras i byggnaden. Använd aldrig våt isolering. Om isolering blir våt efter monteringen måste den torkas innan den byggs in. 18

19 1 3 2 Ett exempel på en konstruktion som uppfyller följande krav: Brandklass EI 90 Luftljud R w = 48 db, R w + C = 44 db x 13 mm gipsskiva 70 mm stålregel, dubbel 95 mm PAROC extra Stålregelskiva 2 x 13 mm gipsskiva 19

20 Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering i Europa. Till PAROC produkter och lösningar hör byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har tillverkning i Sverige, Finland, Litauen och Polen. Vi har sälj- och representationsbolag i 13 europeiska länder. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB Byggisolering har ett komplett sortiment av produkter och lösningar för all traditionell byggisolering. Produkterna används huvudsakligen för värme-, brandoch ljudisolering av utvändiga väggar, tak, golv och källare samt i bjälklag och mellanväggar. Division Byggisolering marknadsför också ljudabsorberande undertak och väggar för akustikreglering samt bullerdämpning. Teknisk Isolerings produkter används som värme-, brand- och ljudisolering till främst industriprocesser, apparater, fartyg och inom VVS-området. Obrännbara sandwichelement har ett ytskikt av stålplåt och en kärna av stenull. Elementen används till ytterväggar, mellanväggar och undertak i offentliga byggnader samt affärs- och industribyggnader. Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC och det röd-vitrandiga är registrerade varumärken från Paroc Oy Ab. Paroc Group BISE0512 PAROC AB Byggisolering Sverige Skövde Telefon A MEMBER OF PAROC GROUP

Stegljudsisolering Byggisolering Sverige

Stegljudsisolering Byggisolering Sverige Stegljudsisolering Byggisolering Sverige Juni 2012 Innehåll En värld av steg... 3 Myndighetskrav avseende ljud i byggnader...4 PAROC Stenull Naturligt hållbar isolering... 6 Dimensionering, generellt...

Läs mer

Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra. tra

Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra. tra Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra e tra Februari 2012 1 PAROC extra PAROC extra nästa steg inom proffsisolering Nyheter 2012 PAROC UNS 37 har under många år varit proffsens val för att förse

Läs mer

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR Elegant, Effektivt och Enkelt NU LANSERAR VI PARAFON ROYAL ETT EXKLUSIVT, HÖGABSORBERANDE UNDERTAK FÖR DIKTMONTAGE MED ETT HELTÄCKANDE YTSKIKT AV GLASFIBER Vi ser en

Läs mer

Advanced Structural Technology. AST -kvalitet i element

Advanced Structural Technology. AST -kvalitet i element Advanced Structural Technology AST -kvalitet i element Panel System 3.10 SE Januari 2014 Ersätter September 2013 Hållfasthet Sandwichkonstruktioner bygger på samverkan mellan olika material för att åstadkomma

Läs mer

Brand- och ljudisolering av väggar, bjälklag och tak

Brand- och ljudisolering av väggar, bjälklag och tak Brand- och ljudisolering av väggar, bjälklag och tak Byggboken på Paroc.se December 2007 1 Innehåll Brand- och ljudisolering... 3 Myndighetskrav avseende brandskydd... 4 Myndighetskrav avseende ljud i

Läs mer

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1 En kortfattad vägledning till produktegenskaper och koder enligt europastandarden SS-EN 13162 Värmeisoleringsprodukter för byggnader Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning Takunderskiva

Läs mer

Isolering med PAROC Lösull

Isolering med PAROC Lösull Isolering med PAROC Lösull Byggboken på Paroc.se November 2011 Innehåll Isolera enkelt... 3 Sänkta uppvärmningskostnader... 4 En entreprenör gör hela jobbet... 6 Proffsarbete ger bästa resultatet... 8

Läs mer

7 Bullerskydd. 7:1 Allmänt. 7:11 har upphävts genom (BFS 2013:14). 7:12 Definitioner

7 Bullerskydd. 7:1 Allmänt. 7:11 har upphävts genom (BFS 2013:14). 7:12 Definitioner Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

4.1. 458 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Byggnadsakustik. Ljud. A- och C-vägning. Decibel. Luftljud och luftljudsisolering. 4.1.

4.1. 458 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Byggnadsakustik. Ljud. A- och C-vägning. Decibel. Luftljud och luftljudsisolering. 4.1. .1 Begrepp I detta avsnitt finns förklaringar till de viktigaste begreppen inom byggnadsakustiken. Ljud Ljud, så som vi normalt uppfattar det, är små fluktuationer hos lufttrycket. Buller är ett uttryck

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Kvalitetsmärke för isoleringsprodukter av

Läs mer

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg Rekv.nr 3040 augusti 2009 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 4 BYGG SÅ HÄR Tilläggsisolera ytterväggen invändigt med skivor med Ecoprim Varmvägg Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de

Läs mer

ARBETSANVISNING. Installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen

ARBETSANVISNING. Installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen ARBETSANVISNING Installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen Byggboken på Paroc.se Juni 2011 2011-06-10 SE Arbetsanvisning - installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen Dessa anvisningar avser i första

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag ARBETSANVISNING PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag Byggisolering Sverige Sept. 2013 Arbetsanvisning Slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag Dessa anvisningar

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ.

TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ. TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ. TRÄ 8 ETT PELARBALKSYSTEM! Efterfrågan på träbaserade konstruktioner som alternativ till traditionella pelarbalksystem, ökar hela tiden.

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC XMU 002 Underlagstak

ARBETSANVISNING. PAROC XMU 002 Underlagstak Byggboken på Paroc.se Januari 2013 Allmänt Takfotsutformningen bör noga beaktas, för att förhindra snö från att ta sig in mellan takpannor och underlagstak. Efter montaget skall underlagstaket täckas med

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

Valet av takisolering är viktigt

Valet av takisolering är viktigt Valet av takisolering är viktigt När det brinner Ökat fokus på brandskydd Erfarenheter från flera större bränder har fått byggherrar och konstruktörer att allt mer fokusera på konstruktioner som effektivt

Läs mer

Akustisk dimensionering

Akustisk dimensionering Akustisk dimensionering 1 Eva Sjödahl, Akustiker, Tyréns AB, Malmö Byggprojektens olika skeden Program-/ Ramhandling Systemhandling / huvudhandling Bygghandlingar / förfrågningsunderlag Byggskedet Färdig

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag ARBETSANVISNING PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag Byggisolering Sverige Februari 2013 Arbetsanvisning - Horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag Dessa anvisningar

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik. Anna Berglöw Tel +46 (0)10 505 60 62 anna.berglow@afconsult.com

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik. Anna Berglöw Tel +46 (0)10 505 60 62 anna.berglow@afconsult.com ÅF Ljud och Vibrationer Akustik 1 Anna Berglöw Tel +46 (0)10 505 60 62 anna.berglow@afconsult.com Akustik Buller Vibrationer Göteborg Köpenhamn Malmö Stockholm Umeå Örnsköldsvik Ca 75 personer 2 Våra arbetsfält

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se 5.2.3 Utrymning genom fönster

Läs mer

Maj 2005. Ljud. Vetduvilken dörr du ska välja för att minska störande ljud från trapphuset? Bara lugn.vi vet. Dörrar för höga krav.

Maj 2005. Ljud. Vetduvilken dörr du ska välja för att minska störande ljud från trapphuset? Bara lugn.vi vet. Dörrar för höga krav. Ljud Maj 2005 Vetduvilken dörr du ska välja för att minska störande ljud från trapphuset? Bara lugn.vi vet. Dörrar för höga krav. En ljudisolerad dörr ökar friheten Byggföreskrifterna, BBR, hänvisar till

Läs mer

CAD-filer. Byggisolering

CAD-filer. Byggisolering CAD-filer Byggisolering INNEHÅLLSFÖRTECKNING CAD-filer, Byggisolering Beskrivning TAK Ventilerat låglutande tak, TT-kassetter Ventilerat låglutande tak, Korrugerat stålplåtstak Ventilerat låglutande tak,

Läs mer

BYGG SÅ HÄR 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget O 2131BISE0315. Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46 90 00 www.paroc.

BYGG SÅ HÄR 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget O 2131BISE0315. Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46 90 00 www.paroc. RENSTRÖM FT & LAYUT AB BYGG SÅ HÄR 5 Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts

Läs mer

RAPPORT 15199 B 1 (10)

RAPPORT 15199 B 1 (10) RAPPORT 15199 B 1 (10) Kund Nyköpings kommun Datum Uppdragsnummer 15199 2016-01-25 Rapport B Oppeby Gård 1:5 m.fl., Nyköping Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01 B05 Rapport 15199 B Oppeby

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db Från och med 1 juni 2015 infördes nya regler för byggande av bostäder.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research Fasader och brand Lars Boström, SP Fire Research 5:55 Ytterväggar Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. (BFS 2011:26). Allmänt råd: Med begränsad omfattning

Läs mer

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13)

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Datum 2015-06-30 Uppdragsnummer 15076 Bilagor B01 B08 Rapport A (Förhandskopia) Ringvägen, Kungsängen, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Läs mer

BYGG SÅ HÄR 10. Grundläggning. Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46 90 00 www.paroc.se

BYGG SÅ HÄR 10. Grundläggning. Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46 90 00 www.paroc.se RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB BYGG SÅ HÄR 0 Grundläggning Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig

Läs mer

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15112 C 1 (9) Kund Wästbygg Christofer Söderström Vallgatan 5 170 67 Solna Datum Uppdragsnummer 15122 Bilagor C01 2015-11-06 Rapport C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för

Läs mer

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15029 A 1 (13) Kund Fabege AB Brita Lindqvist Box 730, 169 27 Solna Datum Uppdragsnummer 15029 Bilagor A01- A02 2015-04-13 Rapport A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för

Läs mer

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping.

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping. Handläggare RAPPORT 561694 A 1 () Datum Uppdragsnr 561694 Lars Lindström 11-03-0 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01 A06 Mobil 070-14 57 71 Enköpings kommun Fax 010-505 11 3 Jessica Olsson lars.lindstrom@afconsult.com

Läs mer

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö.

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö. Kund Tyresö kommun Sara Kopparberg 135 81 Tyresö 1 (8) Datum Uppdragsnummer Bilagor 2015-11-11 14181 B01, B02 Rapport B Fornuddsvägen, Tyresö. Trafikbullerutredning för äldreboende Rapport 14181 B Fornuddsvägen,

Läs mer

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 1 2012-03-28 Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Ljudkrav... 3 Luftljudsisolering... 3 Stegljudsisolering... 4 Efterklangstid... 4 Buller från

Läs mer

Bygg så här 9. Isolera för att förhindra tjälskador. paroc.se

Bygg så här 9. Isolera för att förhindra tjälskador. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 9 Isolera för att förhindra tjälskador paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Ventilerat tak med PAROC Air

Ventilerat tak med PAROC Air Ventilerat tak med PAROC Air Dimensioneringsguide PAROC PROTECTION Isoleringen som skyddar mot brand och fukt Byggisolering Sverige December 2010 Innehåll Ventilerat tak...3 Dimensionering av ett PAROC

Läs mer

3.2. Våtrum. Funktionsväggar. Gyproc Våtrumsväggar. Tätskikt. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. Träbaserade skivor och skruvinfästningar

3.2. Våtrum. Funktionsväggar. Gyproc Våtrumsväggar. Tätskikt. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. Träbaserade skivor och skruvinfästningar .1 Våtrumsväggar Gyproc Våtrumsväggar Gyproc Våtrumsväggar omfattar både inner- och ytterväggar. Systemet är uppbyggt av våtrumsskivan Glasroc GHI Hydro och en stomme av stål eller trä. Skivan rekommenderas

Läs mer

Produkter Teknisk Isolering

Produkter Teknisk Isolering Produkter Teknisk Isolering Teknisk Isolering Produkter Flik 4 Oktober 2011 801/10 Ersätter 801/9 Mer info på www.paroc.se 1 Innehåll Varför isolera?............... 3 Varför PAROC Stenull?....... 4 5 Hjälp

Läs mer

Paroc Stenull. ett bergsäkert val

Paroc Stenull. ett bergsäkert val Paroc Stenull ett bergsäkert val Varför säga nej till tryggheten när den inte kostar något extra? En sak är stensäker Idag är det knappast någon som längre tvivlar på att människans aktiviteter, främst

Läs mer

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar Elements of Vision PAROC -elementlösningar Panel System 2.00 SE Juni 2012 Ersätter: Januari 2008 PAROC-ELEMENT ERBJUDER STORA ARKITEKTONISKA MÖJLIGHETER OCH INDIVIDUELLA LÖSNINGAR. VÅRA PRAKTISKA OCH SPECIALUTFORMADE

Läs mer

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:201 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP

Läs mer

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11)

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Göran Reierstam Stureplan 15, Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-08-16 13087 Rapport A (Förhandskopia) Kv Blåklinten,

Läs mer

ISOVER InsulSafe lösull

ISOVER InsulSafe lösull ISOVER InsulSafe lösull ISOVER InsulSafe ISOVER InsulSafe är en ren lösull av glasull för värmeisolering av främst vindsbjälklag, snedtak och väggar. ISOVER InsulSafe tillverkas speciellt för installation

Läs mer

Naturlig hållbarhet Paroc AB

Naturlig hållbarhet Paroc AB Naturlig hållbarhet Paroc AB Oktober 2011 1 Innehåll Steg för steg... 3 Hållbar isolering... 4 5 Energiklokt byggande... 6 11 Hållbar design... 12 15 Miljöcertifierad produktion...16 17 Gröna Menyn...

Läs mer

PRODUKTER TEKNISK ISOLERING

PRODUKTER TEKNISK ISOLERING PRODUKTER TEKNISK ISOLERING INNEHÅLL Hållbart byggande sedan 1937............................ 3 Teknisk isolering för hållbart byggande.................. 4 5 Till din tjänst!.........................................

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

PRODUKTER BYGGISOLERING

PRODUKTER BYGGISOLERING PRODUKTER BYGGISOLERING INNEHÅLL Hållbart byggande sedan 1937... 3 Byggisolering för hållbart byggande.... 4 5 Till din tjänst!.... 6 7 PAROC Stenull Naturligt hållbar isolering.... 8 9 Miljömärkning...10

Läs mer

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan RAPPORT 15178 A 1 (9) Kund Tobin Properties AB, Humlegårdsgatan 19 A 114 46 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15178 2015-09-15 Rapport A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan Bilagor

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall. Ljudkravdokument 2011-11-09. Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall. Ljudkravdokument 2011-11-09. Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall Ljudkravdokument 2011-11-09 Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01 Uppdragsgivare: Aros Arkitekter AB gm Jörgen Winnberg Handläggare

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta tillräckligt

Läs mer

ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor

ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor T5-03 2008-02 ULTIMATE Protect framtidens nätmattor och skivor 2 Med ULTIMATE Protect har Isover utvecklat en produkt med glasullens unika egenskaper

Läs mer

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Cellplast Finja Betong Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Vad är EPS? EPS är en förkortning av expanderad polystyren. Råmaterialet består av små polystyrenpärlor som innehåller pentan.

Läs mer

Kv Lancaster, Uddevalla. Nya biografsalonger Ljud och vibrationer

Kv Lancaster, Uddevalla. Nya biografsalonger Ljud och vibrationer Kv Lancaster, Uddevalla. Nya biografsalonger Ljud och vibrationer I detta dokument anges krav på ljud- och vibrationsmiljö som hyresgästen/biografen behöver säkerställa för att bedriva godtagbar verksamhet.

Läs mer

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12009 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (11) Kund White arkitekter AB Mikael Stenqvist Box 4700 116 92 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-03-18 12009 Rapport A (Förhandskopia) Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerutredning

Läs mer

RAPPORT 14125 A 1 (10)

RAPPORT 14125 A 1 (10) RAPPORT 14125 A 1 (10) Kund SMÅA c/o Björn Svensson BIMS Projektutveckling AB Datum Uppdragsnummer 14125 2014-09-29 Rapport A Ekerövallen, Ekerö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A02 Rapport

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

PAROC Innova - halvera renoveringstiden. Elementbaserad passivhusrenovering

PAROC Innova - halvera renoveringstiden. Elementbaserad passivhusrenovering PAROC Innova - halvera renoveringstiden Elementbaserad passivhusrenovering Byggisolering Sverige Juni 2012 Enkel väg mot bättre energieffektivitet FÖRE I Innova-projektet presenterades en innovativ lösning

Läs mer

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete.

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete. 63 KBC.32 Innerväggar Gipsskivor - skruvade Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare:

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BFS 2008:xx BBR 1x 5:2 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar Metoder för verifiering av gemensamma europeiska brandklasser finns i klassifikationsstandarderna

Läs mer

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15001 E 1 (9) Kund Titania Bygg & VVS AB Ernst Ahlgrens väg 1-3 112 55 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15001 Bilagor E01-E06 2016-01-14 Rapport E Tingstorget, Alby, Botkyrka. Trafikbuller- och vibrationsutredning

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 095 Vindskydd PAROC XMW 065 VINDSKYDD XMW 095 VINDSKYD KYDD XMW 095 VIN

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 095 Vindskydd PAROC XMW 065 VINDSKYDD XMW 095 VINDSKYD KYDD XMW 095 VIN 95 Distributör: Paroc AB P-märkt: Nr 0784/0 kt: Nr 0784/00 Tillverkningsvecka: Distributör: Paroc AB VIN KYDD XMW 095 VINDSKYD ARBETSANVISNING Vindtät PAROC XMW 095 Vindskydd PAROC XMW 065 VINDTÄT PAROC

Läs mer

Stepisol. Ljuddämpande underlag för moderna golv

Stepisol. Ljuddämpande underlag för moderna golv Stepisol Ljuddämpande underlag för moderna golv Det finns inte längre någon ursäkt för störande ljud Grannfruns högklackade klapprande, tonårssonens malande trumsolon, barngruppens hysteriska dunslekar

Läs mer

P-märket är SPs kvalitetsmärke

P-märket är SPs kvalitetsmärke KVALITET SPs P-märke har länge använts som kvalitetsmärke för exempelvis fabrikstillverkade småhus och fjärrvärmecentraler. Nu utvidgas användningen inom byggområdet. Varje produktområde har särskilda

Läs mer

Frågor och svar kring användning av. SS 25267 Byggakustik Ljudklassning av utrymmen i byggnader Bostäder, utgåva 3

Frågor och svar kring användning av. SS 25267 Byggakustik Ljudklassning av utrymmen i byggnader Bostäder, utgåva 3 2005-05-27 sida 1(10) Handläggare, tfn' Eva Lind-Båth, 08-555 520 89 E-post eva.lind-bath@sis.se Frågor och svar kring användning av SS 25267 Byggakustik Ljudklassning av utrymmen i byggnader Bostäder,

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

Isover Piano. Full kontroll på ljudet!

Isover Piano. Full kontroll på ljudet! Isover Piano Full kontroll på ljudet! Stoppa ljudet i väggen! Lika enkelt som det låter. Utan Med Utan isolering - I en regelvägg utan isolering kommer ljudet att studsa (reflekteras) mellan skivorna i

Läs mer

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12082 RAPPORT A 1 (8) Kund ByggVesta AB Cecilia Wallin Box 2018 13102 Nacka Datum Uppdragsnummer Bilagor 2012-06-18 12082 A01-A02 Rapport A Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik ÅF Ljud och Vibrationer Akustik Tillsynsträff 2012-10-10. Buller i och kring flerbostadshus Anna Berglöw Maikel Rofail Tel +46 (0)10 505 60 62 Tel +46 (0)10 505 60 28 anna.berglow@afconsult.com maikel.rofail@afconsult.com

Läs mer

Woodsafe brandskyddsimpregnerat. Typgodkänt och CE-märkt trä och plywood

Woodsafe brandskyddsimpregnerat. Typgodkänt och CE-märkt trä och plywood Woodsafe brandskyddsimpregnerat trä Typgodkänt och CE-märkt trä och plywood EN NÖJD THOMAS BENGTSSON EFTER EN LYCKAD BRANDPROVNING ENLIGT SP-FIRE 105 I BORÅS. LAGAR SOM REGLERAR OCH BESKRIVER BRANDKRAV

Läs mer

Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning

Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning Projekt: 31-02538 Rapport: 31-02538-04081100-A Datum: 2006-02-21 Revision 1: 2006-02-27 Revision 2: 2006-03-06 Revision 3: 2006-12-20 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-02538/A01 A02 Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN Rapport 14-101-R1 2014-09-09 8 sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV.

Läs mer

Typgodkännandebevis 2395/81

Typgodkännandebevis 2395/81 Typgodkännandebevis 2395/81 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL PAROC stenullsprodukter UTVÄNDIG BRANDISOLERING AV VENTILATIONSKANALER Innehavare

Läs mer

Isolering. lindab tillbehör isolering. Teknisk isolering Mattor 35 Skivor 38 Tillbehör skivor & mattor 41 Cellgummi 42 Tillbehör cellgummi 43

Isolering. lindab tillbehör isolering. Teknisk isolering Mattor 35 Skivor 38 Tillbehör skivor & mattor 41 Cellgummi 42 Tillbehör cellgummi 43 Teknisk isolering Mattor 35 Skivor 38 Tillbehör skivor & mattor 41 Cellgui 42 Tillbehör cellgui 43 Byggisolering Kontakta din -filial för beställning av Byggisolering. Produktväljare brandisolering Utvändig

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret

Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret CHECKLISTA Nedan anges under respektive rubrik de krav som måste uppfyllas av exploatör som skall bygga inom området. Under varje rubrik finns dessutom

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Rapport nummer: 2011-121 r05 Datum: 2012-05-21 Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning L:\2011\2011-121 KO Kv Banken, systemhandling, Fastighets AB Förvaltaren\Levererat (rapporter

Läs mer

Brandskydd. Brandskyddsglas. Pilkington Pyrostop. Pilkington Pyrodur

Brandskydd. Brandskyddsglas. Pilkington Pyrostop. Pilkington Pyrodur Brandskydd Brandskyddsglas Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Sparbank i Heppenheim: Brandskyddsglas i lutande takkonstruktion, uppbyggd av Pilkington Pyrodur förhindrar brandspridning till ovanliggande

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Projekt: 31-05063 Rapport: 31-05063-A (Förhandskopia) Datum: 2007-10-17 Antal sidor: 8 Bilagor: 31-05063/A01 A02 Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Stena Fastigheter

Läs mer

AKUSTIKVÄGGAR KOMPOSITMATERIAL

AKUSTIKVÄGGAR KOMPOSITMATERIAL Det ställs höga krav på arbetsmiljön idag. Med över 20 års erfarenhet av ljudsanering har Järven Plast & Smide AB kunskap om buller. För att uppnå bästa möjliga resultat, har vi kontinuerlig forskning

Läs mer

7 BYGG SÅ HÄR. Produktväljaren. Produktväljaren. när när du du ska isolera huset

7 BYGG SÅ HÄR. Produktväljaren. Produktväljaren. när när du du ska isolera huset Rekv.nr 3047 augusti 009 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 009 7 Produktväljaren Produktväljaren när när du du ska isolera huset Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska

Läs mer

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Projekt: 31-04686 Rapport: 31-04686-D Datum: 2009-02-16 Antal sidor: 12 Bilagor: D01-D04 Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Skanska Fastigheter

Läs mer

NATURLIG & MILJÖVÄNLIG CELLULOSAISOLERING

NATURLIG & MILJÖVÄNLIG CELLULOSAISOLERING Insulation Technology TM Made in Sweden Grymt bra isolering, finns inget bättre. Matte Karlsson, snickare NATURLIG & MILJÖVÄNLIG CELLULOSAISOLERING - för varma, tysta och sunda hus med miljövänlig cellulosaisolering

Läs mer

FlexSystem. Arbets- och projekteringsvägledning

FlexSystem. Arbets- och projekteringsvägledning FlexSystem Arbets- och projekteringsvägledning Innehållsförteckning sid Användning... FlexSystem sortiment... Översikt över FlexSystem Skruv... Montering av FlexSystem... a. Regelvägg... b. ägg av betong

Läs mer