Produkter Teknisk Isolering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkter Teknisk Isolering"

Transkript

1 Produkter Teknisk Isolering Teknisk Isolering Produkter Flik 4 Oktober /10 Ersätter 801/9 Mer info på 1

2 Innehåll Varför isolera? Varför PAROC Stenull? Hjälp till självhjälp Brandnätmattor Värmenätmattor Industri- och processnätmattor Industri- och processrörskålar VVS-Rörskålar Dimensioner och serietabell rörskålar Skivor Lamellmatta och Loose Wool Ytbeklädnadssystem Montagehjälpmedel Anteckningar Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter används utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC och det röd-vitrandiga är registrerade varumärken från Paroc Oy Ab. Paroc Group Mer info på

3 PRODUKTER Varför isolera? Det finns i de flesta verksamheter ett mycket stort behov av att för hindra oöns kad värmetransport. Detta behov kan lösas på olika sätt. Det vanligaste är att med hjälp av ett värmeisolerande material begränsa och bromsa värmetransport från en högre temperatur till en lägre. Behovet ökar vanligen med ökande temperaturdifferens. Vid val av rätt isolertjocklek är det ett flertal skäl som måste beaktas. Ekonomin brukar i allmänhet vara det som avgör valet. Energi och miljö Myndighetskrav Intresset för att spara energi är stort inte bara för den enskilda personen eller företaget. Även samhället har intresse av hög säkerhet och minskad energianvändning. Därför finns det normkrav som måste uppfyllas, såsom komfort-, hygien-, skydds- eller brandkrav. Dessa skall ses som minimikrav, vilka inte gör anspråk på att vara de mest ekonomiska. En viktig orsak till att isolera en konstruktion kan vara brand skyddet. Brandisolering dimensioneras enlig regler som anges av Boverket. Brandkrav uppfylles enklast genom att typgodkända lösningar väljs. En isolering är alltid lönsam när en sparad energienhet blir billigare än en producerad. Detta beror naturligtvis på vilka kri terier som läggs in i kalkylen, livslängd, räntabilitet, inflation m m. Ett annat skäl är den miljöpåverkande effekten. Att spara en energienhet är från den synpunkten alltid bättre än att använda en producerad. Att producera och använda energi tär alltid på något sätt på viktiga naturresurser. Det finns därför stor anledning att söka lösningar med minsta möjliga energianvändning. Värmeisoleringsbehov uppstår bl a när: det finns ett givet krav på begränsning av värmeförlust, t ex att temperaturen i ett medium inte får sänkas under en viss nivå, yttemperaturen på en avskiljande konstruktions utsida inte får överstiga en viss nivå, värmeförlusterna från en anläggning inte får överskrida ett visst värde. Produkter När isoleringsbehovet har identifierats upp står nästa fråga. Vad är det som skall isoleras, och vilket är det rätta produktvalet? Isoleringsvalet, dvs att välja rätt produkt till en anläggning, är viktigt för att bästa resultat skall uppnås. En felaktigt vald eller felmonterad produkt kan ge både hög energi åtgång och hög underhållskostnad. I denna broschyr vill vi ge de råd och anvisningar som behövs för att produktvalet skall bli det bästa möjliga. All produktinformation och tillhörande dokumentation såsom Typgodkännanden och byggvarudeklarationer finns på vår hemsida Mer info på 3

4 PRODUKTER Varför PAROC Stenull? PAROC Stenull består huvudsakligen av fibrer som erhålls när den vulkaniska bergarten diabas smältes och fibreras. För att binda samman fibrerna används bindemedel. Brand Stenull framställs av sten som varken brinner eller antänds. Stenullsisolering bidrar därför inte till spridning av brand. Tvärtom materialet skyddar mot brand. Nästan alla typer av mineralull klassificeras som obrännbart material. PAROC Stenull har smälttemperatur över 0 C och är klassificerad i Euroklass A1. Ny klass A1 A2-s1,d0 B-s1,d0 C-s2,d0 D-s2,d0 Tidigare svensk klass Obrännbart material Obrännbart material Ytskikt klass I Ytskikt klass II Ytskikt klass III stemperatur användningstemperatur är dock ca 700 C, en säkerhet för att produkten bibehåller form, kompressionsstyrka och termiska egenskaper under anläggningens livstid. Bindemedlet börjar brytas ned vid ca 200 C. Vid användning av produkter vid högre temperaturer än 200 C kommer bindemedlet att brännas ur i de partier där temperaturen överstiger 200 C. Under urbränningsförloppet kan viss rök och lukt uppstå. God ventilation krävs för att leda bort röken. Vid isolering av objekt med högre temperaturer än 200 C ska följande punkter beaktas: Isoleringen ska inte belastas. Isoleringen monteras så att den pressas väl mot isoleringsobjektet med hjälp av fästdon och/eller ytbeklädnad. Avståndshållare eller annan form av don används för att avlasta isoleringen. För att få så gynnsam bindemedelsurbränning som möjligt ska första upphettning av isoleringen ske långsamt, ca 50 C per timme. Vid högre temperaturer ska produkter med hög densitet användas. Detta för att säkerställa god värmeisolering och formstabilitet. Rekommenderad högsta användningstemperatur för olika PAROC produkter framgår i broschyren samt på vår hemsida. Värme Den goda värmeisolerförmågan hos stenull beror på att produkten innehåller en stor mängd luft som hålls stillastående av fibrerna. Ju lägre värmekonduktivitet (λ-värde) ett material har, desto bättre är dess isolerförmåga. Värmekonduktiviteten varierar med avseende på produkt och temperatur. Under varje produktpresentation finns värmekonduktiviteten (λ-värdet) angiven för olika medeltemperaturer i isoleringen. Medeltemperaturen fås med ledning av mediets temperatur och isoleringens yttemperatur T m = (t i + t yt)/2. Kyla Behovet av att hålla nere temperaturen i byggnader är ofta stort. Generellt brukar det antas att det kostar ca 3 gånger mer att producera kyla än värme. Av den anledningen är det viktigt att rör för komfortkyla isoleras på motsvarande sätt som varma rör, dvs hänsyn tas till de ekonomiska och miljömässiga aspekterna. Fukt PAROC Stenull är fukt- och vattenavvisande och normalt understiger fuktinnehållet i isoleringen 0,5 % av dess vikt. Skulle mindre mängder vatten komma in i materialet när det är monterat, sker en snabb uttorkning tack vare stenullens öppna struktur, varefter isoleringsförmågan återfås. PAROC Stenull uppfyller kraven enligt EN 1609 och EN vilket betyder att vattenupptagningsförmågan är 1 kg/m 2. Ånggenomgångsmotståndet hos stenull är mycket lågt i jämförelse med andra byggnadsmaterial. Detta är en fördel vid uttorkning av materialet men ställer samtidigt stora krav på tätheten på de ytskiktsångbromsar som måste appliceras vid utvändig kondensisolering. Vid isolering av kalla installationer dimensioneras isoleringen så att dess yttemperatur ligger över den omgivande luftens daggpunkt. Därefter appliceras ett ytskikt med högt ånggenomgångsmotstånd, så att fuktflödet in mot den kalla installationen begränsas. Samtliga skarvar fogtätas med produkter som rekommenderas för detta ändamål. Se montageanvisningar på En väl fungerande ångbroms på kalla rörledningar ökar processens funktion och minimerar riskerna för korrosion. Ljud PAROC Stenull är ett idealiskt material för ljudabsorption och bullerdämpning. Ljudabsorptionen är beroende av ullens specifika strömningsmotstånd, tjocklek, eventuellt ytskikt samt montering. Sätts stenullen på distans till bakomvarande yta får man ungefär samma resultat som om isolertjockleken ökas i motsvarande grad. PAROC Stenull kan beläggas med väv utan att absorptionen försämras. En förutsättning är dock att ytskiktet har samma eller lägre strömningsmotstånd än isolermaterialet. Miljövänligt PAROC Stenull är miljövänlig under hela sin livscykel, den orsakar ingen skada på naturen under eller efter användning. PAROC Stenull innehåller inga kemikalier som motverkar eller hindrar återanvändning. Livslångt isoleringsmaterial PAROC Stenull behåller sina värmeisoleringsegenskaper under en byggnads hela livslängd. PAROC Stenull är ett kemiskt robust material med starkt motstånd mot organiska oljor och lösningar. PAROC stenull tar inte upp vatten. 4 Mer info på

5 PRODUKTER PAROC Stenull och inomhuskvalitet PAROC stenull är ett extremt rent material och både den finska stiftelsen för bygginformation (RTS) och organisationen för inomhusluft klassificerar PAROC Stenull i den bästa M1-klassen i emissionsklassificeringarna eftersom den inte förorenar inomhusluft. Kvalitet och Miljö PAROC Stenull är känd för sin kvalitet, tillförlitlighet och många användningsområden. Att bearbeta sten och använda materialet på ett effektivt sätt i byggnadsprojekt kräver kunskap och färdighet. Expertkunskaperna kommer från många år av erfarenhet och från en uttalad vilja att tillmötesgå våra kunders växlande behov. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO Det innebär att vi har en tydlig organisation och ett strukturerat system för att arbeta med kvalitets- och miljöfrågor. Arbetsmiljö Skriften "Arbeta rätt med mineralull" från vår branschorganisation Swedisol anvisar hur man hanterar stenull. På våra paket finns pictogram med rekommendationer om hantering före, under och efter produktens montering. Byggvarudeklarationer Byggvarudeklarationer finns för alla våra stenullsprodukter och följer de anvisningar som är framtagna genom Byggsektorns kretsloppsråd och branschens företrädare. Deklarationerna redovisar råvaror, miljöuppgifter kring produktion, återvinning, återanvändning o s v. Våra byggvarudeklarationer behandlar hela livscykeln. PAROC Stenull står emot mycket höga temperaturer. Bilden visar till vänster ett prov på stenull före brandtest och till höger ett prov efter test. Stenull smälter inte ens vid brand. En konstruktion kan därför stå emot brand mycket längre, vilket kan förbättra räddningschansen och begränsa skador avsevärt. Tack vare en luftgenomsläppande struktur avdunstar fukt snabbt i korrekt utförda konstruktioner. PAROC Protection är vårt koncept för svensktillverkad stenull, ett material som har överlägsna egenskaper när det gäller fukt och brandskydd. Så när du tänker isolera, tänk PAROC Protection som ger dig ett inbyggt skydd mot både fukt och brand. För PAROC Protection ser inte bara om ditt hus, utan även om dig. Mer info på 5

6 PRODUKTER Hjälp till självhjälp Stenhårda fakta blandade med mjukare in formation om hjälp och service det är vad du hittar i den här broschyren. För på Paroc är vi inte bara producenter av isoleringsprodukter av stenull vi erbjuder också råd och tips för att göra ditt jobb enklare. Därför har vi tagit fram en rad praktiska hjälpmedel som är både uppskattade och mycket använda. Det handlar bla om fickguider med olika typer av snabbfakta, beräk ningsprogram, enkla förklaringar av lagar och regler, en inne hållsrik webb plats och mycket mera. Är det något du undrar över eller om det är något du saknar hör av dig! Vi tar tacksamt emot tips på hur vi kan göra vår service ännu bättre. Marin/offshore Det är stor skillnad på landbaserade och marina applikationer. T ex klassas varje hytt och allmänt utrymme ombord som egen brand cell. Därför är reglerna mycket stränga för de isolerings material som an vänds i fartyg, inte minst ur brandskydds synpunkt, och testmetoderna är också annorlunda. Dessutom krävs speciella certifikat och godkännande för att produkterna ska få användas. Produkter märkta med denna symbol (rodermärket) är godkända för marint bruk enligt MED (Marine Equipment Directive). På Paroc är vi experter på den här typ en av isolering. Vi har den specialkunskap som krävs för att producera isoleringen samt de obränn barhets- och konstruk tions godkän nanden som krävs för marint bruk. Se vidare på vår marina sida på Utbildningar På Paroc vill vi gärna dela med oss av våra kunskaper. Därför arrangerar vi före tagsanpassade utbildningar i isoleringsteori. Dessutom går vi igen om de bestämmelser och föreskrifter som finns inom isoleringsområdet. Ta kontakt med oss på Paroc så skräddar - syr vi utbildningarna efter era önskemål. Skräddarsydda lösningar Tidiga kontakter med Paroc ger dig många fördelar när du har en produkt som behöver isolering. Redan vid konstruk tions stadiet bör du tänka igenom vilka egenskaper isoleringen ska ha. Sedan är det bara att ta kontakt med våra produktchefer. På Paroc är vi experter på förädlade isolerprodukter och skräddarsydda lösningar. Ofta väljer vi att göra personliga besök för att på plats se vilken isolering som skulle vara mest lämplig och hur den ska utformas. Teknisk rådgivning Varje år får vi mer än 1500 frågor om isolering och isolerings produkter. Ingen isoleringsfråga är för liten eller för stor för att få ett svar från våra experter. Ger du oss förutsättningarna så lovar vi att ge dig besked och göra de rätta beräkningarna. Vi berättar var för man ska isolera, vilka produkter som ska väljas, ger produkt information, montage anvisningar, tolkningar av lagar och be stämmelser med mera. Skulle det vara något som vi inte kan svara på direkt tar vi hjälp av våra omfattande branschkontakter. Webbplats är adressen till vår webb plats. Här finns alltid de senaste produktnyheterna och den aktuella produkt informa tionen. Här kan du beställa byggvarudeklarationer, typgodkännanden, produktbroschyrer och fickguider. Här kan du även hitta information om vad som krävs för marina applikationer. TekniBer På webbplatsen kan du dessutom ladda ner beräkningsprogrammet TekniBer direkt till din dator. 6 Mer info på

7 PRODUKTER Mer information finns på Senaste information om våra produkter och lösningar finns alltid på våra webb sidor. Vi håller dem ständigt uppdaterade som ett servicepaket för dig. Mer info på 7

8 PRODUKTER Brandnätmattor PAROC FireVent Mat Comfort PAROC FireVent Mat AluCoat Utvändig brandisolering Brandisolering av ventilationskanaler. Värmeisolering av ventilationskanaler, expansionskärl, behållare mm. Stenullsmatta, på en sida försedd med ett tunt ytskikt av nonwovenväv samt ett varmförzinkat trådnät. Förpackning: Krympfilm, levereras på pall. Pallstorlek: 1 x 1 mm., Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass upp till EI120. Brandisolering av ventilationskanaler. Värmeisolering av ventilations kanaler, expansionskärl, behållare mm. Lämplig att använda vid önskemål om estetisk men enkel ytbeklädnad. Stenullsmatta, på en sida försedd med en armerad aluminiumfolie samt ett varmförzinkat trådnät. Förpackning: Krympfilm, levereras på pall. Pallstorlek: 1 x 1 mm., Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass upp till EI120. Cirkulära ventilationskanaler EI 15 EI 30 EI 60 EI 120 PAROC FireVent Mat 30 mm 50 mm 80 mm 120 mm Rektangulära ventilationskanaler Brandklass Brandklass EI 15 EI 30 EI 60 PAROC FireVent Mat 40 mm 60 mm mm Typgodkännande SITAC 2395/ PAROC FireVent Mat Comfort 0,035 0,040 0,047 0,056 PAROC FireVent Mat AluCoat 0,035 0,040 0,047 0,056 Produkt Längd x br. Tjocklek mm mm PAROC 6000x FireVent Mat 5000x Comfort 4000x x PAROC 2500x FireVent Mat 2500x AluCoat 2500x x Mer info på

9 PRODUKTER Värmenätmattor PAROC Vent Mat Comfort PAROC Vent Mat AluCoat Utvändig brandisolering Värmeisolering av rörledningar, ventilationskanaler, expansionskärl, behållare mm samt brandisolering av ventilationskanaler. Stenullsmatta, på en sida försedd med ett tunt ytskikt av nonwovenväv samt ett varmförzinkat trådnät. Förpackning: Krympfilm, levereras på pall. Pallstorlek: 1 x 1 mm., Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass upp till EI30. Värmeisolering av rörledningar, ventilationskanaler, expansionskärl, behållare mm samt brandisolering av ventilationskanaler. Lämplig att använda vid önskemål om estetisk men enkel ytbeklädnad. Stenullsmatta, på en sida försedd med en armerad aluminiumfolie samt ett varmförzinkat trådnät. Förpackning: Krympfilm, levereras på pall. Pallstorlek: 1 x 1 mm., Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass upp till EI30. Cirkulära ventilationskanaler EI 15 EI 30 PAROC Vent Mat 80 mm 120 mm Rektangulära ventilationskanaler Brandklass Brandklass EI 15 EI 30 PAROC Vent Mat 80 mm 120 mm Typgodkännande SITAC 2395/ PAROC Vent Mat Comfort 0,036 0,041 0,048 0,058 PAROC Vent Mat AluCoat 0,036 0,041 0,048 0,058 Produkt Längd x br. Tjocklek mm mm PAROC 4000x Vent Mat 4000x Comfort 2500x x PAROC 2500x600 Vent Mat 2000x AluCoat Mer info på 9

10 PRODUKTER Industri- och processnätmattor PAROC Pro Wired Mat 80 Comfort Värmeisolering av rörledningar, behållare, värmeväxlare, tryckkärl, pannväggar, rökkanaler m m. PAROC Pro Wired Mat 80 AL1 PAROC Pro Wired Mat 80 AluCoat Värmeisolering av rörledningar, behållare, värmeväxlare, tryckkärl, pannväggar, rökkanaler m m. Lämplig att använda vid önskemål om estetisk men enkel ytbeklädnad. PAROC Pro Wired Mat 80 Värmeisolering av rörledningar, behållare, värmeväxlare, tryckkärl, pannväggar, rökkanaler m m. Stenullsmatta, på en sida försedd med ett tunt ytskikt av nonwovenväv samt ett varmförzinkat trådnät. Förpackning: Krympfilm, levereras på pall. Pallstorlek: 1 x 1 mm. Densitet: Ca 80 kg/m 3. användningstemperatur: 350 C. Trådnätet får ej utsättas för högre temperatur än 300 C. Max. temperatur på ytskiktet 80 C., Stenullsmatta, på en sida försedd med ytskikt av ren aluminiumfolie (AL1) eller armerad aluminiumfolie (AluCoat) samt ett varmförzinkat trådnät. Förpackning: Krympfilm, levereras på pall. Pallstorlek: 1 x 1 mm. Densitet: Ca 80 kg/m 3. användningstemperatur: 350 C. Trådnätet får ej utsättas för högre temperatur än 300 C. Max. temperatur på ytskiktet AluCoat 80 C och på AL1 700 C., Stenullsmatta, på en sida försedd med varmförzinkat trådnät. Förpackning: Krympfilm, levereras på pall. Pallstorlek: 1 x 1 mm. Densitet: Ca 80 kg/m 3. användningstemperatur: 350 C. Trådnätet får ej utsättas för högre temperatur än 300 C PAROC Pro Wired Mat 80 Comfort 0,035 0,040 0,047 0,056 0,067 0,093 0,127 PAROC Pro Wired Mat 80 AL1 0,035 0,040 0,047 0,056 0,067 0,093 0,127 PAROC Pro Wired Mat 80 AluCoat 0,035 0,040 0,047 0,056 0,067 0,093 0,127 PAROC Pro Wired Mat 80 0,035 0,040 0,047 0,056 0,067 0,093 0,127 Produkt Längd x br. Tjocklek mm mm PAROC Pro Wired Mat 80 Comfort 6000x PAROC Pro 5000x Wired Mat x AL1 4000x x PAROC Pro 2500x Wired Mat x600 AluCoat 2000x PAROC Pro Wired Mat Mer info på

11 PRODUKTER Industri- och processnätmattor PAROC Pro Wired Mat Comfort Värmeisolering av pannor, rörledningar, behållare m m. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. Kan även användas vid brandisolering av ventilationskanaler, rök kanaler m m. PAROC Pro Wired Mat AL1 PAROC Pro Wired Mat AluCoat Värmeisolering av pannor, rörledningar, behållare m m. Lämplig att använda vid önskemål om estetisk men enkel ytbeklädnad. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. Kan även användas vid brandisolering av ventilationskanaler, rök kanaler m m. PAROC Pro Wired Mat Värmeisolering av pannor, rörledningar, behållare m m. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. Kan även användas vid brandisolering av ventilationskanaler, rök kanaler m m. Stenullsmatta, på en sida försedd med en tunn nonwovenväv samt ett varmförzinkat trådnät. Förpackning: Krympfilm, levereras på pall. Pallstorlek: 1 x 1 mm. Densitet: Ca kg/m 3. Trådnätet får ej utsättas för högre temperatur än 300 C. Max. temperatur på ytskiktet 80 C., Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass upp till EI120. Stenullsmatta, på en sida försedd med ytskikt av ren aluminiumfolie (AL1) eller armerad aluminiumfolie (AluCoat) samt ett varmförzinkat trådnät, kan levereras med järntrådsnät eller rostfritt nät. Förpackning: Krympfilm, levereras på pall. Pallstorlek: 1 x 1 mm. Densitet: Ca kg/m 3. Trådnätet får ej utsättas för högre temperatur än 300 C, vid högre temperaturer rekommenderas järntrådsnät eller rostfritt nät. Max. temperatur på ytskiktet AluCoat 80 C och på AL1 700 C., Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass upp till EI PAROC Pro Wired Mat Comfort 0,034 0,039 0,046 0,055 0,065 0,090 0,122 PAROC Pro Wired Mat AL1 0,034 0,039 0,046 0,055 0,065 0,090 0,122 PAROC Pro Wired Mat AluCoat 0,034 0,039 0,046 0,055 0,065 0,090 0,122 PAROC Pro Wired Mat 0,034 0,039 0,046 0,055 0,065 0,090 0,122 Stenullsmatta, på en sida försedd med varm förzinkat trådnät, kan levereras med järntrådsnät eller rostfritt nät. Förpackning: Krympfilm, levereras på pall. Pallstorlek: 1 x 1 mm. Densitet: Ca kg/m 3. Trådnätet får ej utsättas för högre temperatur än 300 C, vid högre temperaturer rekommenderas järntrådsnät eller rostfritt nät. Produkt Längd x br. Tjocklek mm mm PAROC Pro Wired Mat Comfort 6000x PAROC Pro 5000x Wired Mat 4000x AL1 4000x x PAROC Pro 2500x Wired Mat 2500x600 AluCoat 2000x PAROC Pro Wired Mat Mer info på 11

12 PRODUKTER Industri- och processrörskålar DL = Dubbla lager med isolering PAROC Pro Section PAROC Pro Section 140 Värmeisolering av rörledningar i industriella processer, hetvattenledningar, ångrör, m m. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. PAROC Pro Section DL PAROC Pro Section 140 DL Värmeisolering av rörledningar i industriella processer, hetvatten- och fjärrvärmeledningar, ångrör, stål skorstenar mm. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. De två lagen förskjuts vid montering. De två lagen kan vara av olika densitet. PAROC Pro Lock PAROC Pro Lock 140 Värmeisolering av rörledningar i industriella processer, hetvatten- och fjärrvärmeledningar, ångrör, stål skorstenar mm. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. Rörskål av stenull. PAROC Pro Section och PAROC Pro Section 140 finns även i Combiutförande. Kan levereras med ytskikt av armerad aluminiumfolie. Förpackning: Wellpappkartong alt. plastemballage. Pallstorlek: 1200 x 1200 mm. enligt EN Densitet: Ca respektive 140 kg/m 3. L Två rörskålar av stenull för montage i dubbla lager. Förpackning: Plast emballage på pall. Pallstorlek: 1200x1200 alt. 1150x2300 mm. enligt EN Densitet: Ca respektive 140 kg/m 3. L Rörskål av stenull med falsade ändar och Z-formad längsgående skarv. Förpackning: Plast emballage på pall. Pallstorlek: 1200x1200 alt. 1150x2300 mm. enligt EN Densitet: Ca respektive 140 kg/m 3. L PAROC Pro Section 0,034 0,037 0,042 0,049 0,059 0,083 0,116 PAROC Pro Section 140 0,037 0,039 0,043 0,049 0,057 0,077 0,104 PAROC Pro Section DL 0,034 0,037 0,042 0,049 0,059 0,083 0,116 PAROC Pro Section 140 DL 0,037 0,039 0,043 0,049 0,057 0,077 0,104 PAROC Pro Lock 0,034 0,037 0,042 0,049 0,059 0,083 0,116 PAROC Pro Lock 140 0,037 0,039 0,043 0,049 0,057 0,077 0,104 Produkt* Inner- Tjocklek Längd diam. mm mm mm PAROC / Pro Section 0 och 140 PAROC / Pro Section 0 DL och 140 DL PAROC / Pro Lock 0 och 140 * Alla kombinationer är ej möjliga. 12 Mer info på

13 PRODUKTER Industri- och processrörskålar PAROC Pro Bend PAROC Pro Bend 140 PAROC Pro Bend och 140 är en prefabricerad isolering för rörböjar. Är i kombination med PAROC Pro Section en systemlösning. PAROC Pro Bend och 140 rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. Rörskålsböj av stenull. Förpackning: Wellpappkartong. Pallstorlek: 1200 x 1200 mm. enligt EN Densitet: Ca respektive 140 kg/m 3. L PAROC Pro Segment PAROC Pro Segment 140 PAROC Pro Segment och 140 är en prefabricerad isolering för stora rörbjar. Är i kombination med PAROC Pro Section en systemlösning. PAROC Pro Segment och 140 rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. Rörskålssegment av stenull. Förpackning: Plast emballage på pall. Staplas som en rörskål. Toppen och botten i förpackningen är transportskydd och inte en del av rörskålsböjen. Pallstorlek: 1200 x 1200 mm. enligt EN Densitet: Ca respektive 140 kg/m 3. L DL = Dubbla lager med isolering PAROC Pro Segment DL PAROC Pro Segment 140 DL PAROC Pro Segment DL och 140 DL är en prefabricerad isolering för stora rörböjar. Är i kombination med PAROC Pro Section DL och PAROC Pro Lock en systemlösning. PAROC Pro Segment DL och 140 DL rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. Två rörskålssegment av stenull för montage i dubbla lager. Förpackning: Plast emballage på pall. Staplas som en rörskål. Toppen och botten i förpackningen är transportskydd och inte en del av rörskålsböjen. Pallstorlek: 1200 x 1200 mm. enligt EN Densitet: Ca respektive 140 kg/m 3. L PAROC Pro Bend 0,034 0,037 0,042 0,049 0,059 0,083 0,116 PAROC Pro Bend 140 0,037 0,039 0,043 0,049 0,057 0,077 0,104 PAROC Pro Segment 0,034 0,037 0,042 0,049 0,059 0,083 0,116 PAROC Pro Segment 140 0,037 0,039 0,043 0,049 0,057 0,077 0,104 PAROC Pro Segment DL 0,034 0,037 0,042 0,049 0,059 0,083 0,116 PAROC Pro Segment 140 DL 0,037 0,039 0,043 0,049 0,057 0,077 0,104 Produkt* Inner- Tjocklek Längd diam. mm mm mm PAROC Pro Bend och 140 PAROC Pro Segment och 140 PAROC Pro Segment DL och 140 DL * Alla kombinationer är ej möjliga. Mer info på 13

14 PRODUKTER VVS-Rörskålar PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Section AluCoat PAROC Hvac Bend AluCoat T Isolering av varma rörledningar. Isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla om fogtätning utförs enligt våra dokumenterade montageanvisningar. Isolering av varma rörledningar. PAROC Hvac Bend AluCoat T är en prefabricerad isolering för rörböjar. Isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla om fogtätning utförs enligt våra dokumenterade montage anvisningar. Rörskål av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits. PAROC Hvac Section AluCoat T finns i Combi-utförande för dimensioner mm samt mm. Förpackning: Wellpappkartong alt. plastemballage. Pallstorlek: 1200 x 1200 mm. enligt EN Ånggenomgångsmotstånd för ytskiktet: Z v >7,5x10 6 s/m. Brandteknisk klass: Euroklass A2 L -s1, d0 Rörskål av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie. PAROC Hvac Section AluCoat finns i Combi-utförande för dimensioner mm samt mm. Förpackning: Wellpappkartong alt. plastemballage. Pallstorlek: 1200 x 1200 mm. enligt EN Ånggenomgångsmotstånd för ytskiktet: Z v >7,5x10 6 s/m. Brandteknisk klass: Euroklass A2 L -s1, d0 Rörskålsböj av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits. Förpackning: Wellpappkartong. Pallstorlek: 1200 x 1200 mm. enligt EN Ånggenomgångsmotstånd för ytskiktet: Z v >7,5x10 6 s/m. Brandteknisk klass: Euroklass A2 L -s1, d PAROC Hvac Section AluCoat T 0,032 0,035 0,043 0,051 PAROC Hvac Section AluCoat 0,032 0,035 0,043 0,051 PAROC Hvac Bend AluCoat T 0,032 0,035 0,043 0,051 Produkt* Inner- Tjocklek Längd diam. mm mm mm PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Section AluCoat PAROC Hvac Bend AluCoat T * Alla kombinationer är ej möjliga. 14 Mer info på

15 PRODUKTER Dimensioner rörskålar Rörskålar med dimensioner på grön bakgrund levereras med längd 1 m övriga är 1,2 m. Serietabell enligt AMA VVS & KYL 09 Värmekonduktivitet (λ-värde) vid medeltemperatur 50 C ska vara bättre än eller lika med 0,037 W/m C i kolumn A respektive bättre än eller lika med 0,045 W/m C i kolumn B. PAROC Rörskålar finns alltid i kolumn A (λ 0,037W/m C). Isolertjocklek, mm Rördiameter, mm Nominell isolertjocklek mm Inner diam. mm Ytterdiameter mm Serie A B A B A B A B A B A B A B A B Rörskålar Mindre eller med lika dimensioner med på grön 50 bakgrund levereras 60 med 70 längd 60 1 m 70 övriga 80 är 1,2 m. 120 Större än 20 till Större än 50 till Större än till Större än 200 till Större än 350 till Mer info på 15

16 PRODUKTER Skivor PAROC Fire Slab R10 PAROC Fire Slab AluCoat R10 Utvändig brandisolering Utvändig brand- och värmeisole ring av rektangulära ventilationskanaler och ventilationsapparater enligt typgodkännande 2395/81. Skiva av stenull. Densitet: Ca kg/m 3. Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass upp till EI60. Utvändig brand- och kondensisolering av rektangulära ventilationskanaler och ventilations apparater enligt typgodkännande 2395/81. Skiva av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie. Densitet: Ca kg/m 3. Ånggenomgångsmotstånd för ytskiktet: Z v >7,5x10 6 s/m. Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass upp till EI60. Rektangulära ventilationskanaler Brandklass EI 15 EI 30 EI 60 PAROC Fire Slab R10 40 mm 70 mm 120 mm Typgodkännande SITAC 2395/81. För att uppnå EI 30 och EI 60 skall skivorna i ett lag vara falsade i tvärskarvarna eller isolering i två lag utföras med förskjutna skarvar PAROC Fire Slab R10 0,032 0,038 0,045 0,053 0,063 0,088 0,119 PAROC Fire Slab AluCoat R10 0,032 0,038 0,045 0,053 0,063 0,088 0,119 Produkt Längd x br. Tjocklek mm mm PAROC 1200x Fire Slab 40 R PAROC 1200x Fire Slab 40 AluCoat R Mer info på

17 PRODUKTER Skivor PAROC Fire Slab PAROC Fire Slab AluCoat PAROC Fire Slab 140 Värmeisole ring av pannor, rökkanaler ugnar, ventilationsapparater m m. Skiva av stenull. Densitet: Ca kg/m 3. Kondensisolering av rektangulära ventilationskanaler och ventilations apparater. Värmeisolering av pannor, ugnar, ventilationsapparater m m. Skiva av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie. Densitet: Ca kg/m 3. Ånggenomgångsmotstånd för ytskiktet: Z v >7,5x10 6 s/m. Värmeisolering av pannor, ugnar, rökkanaler mm. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, tryckhållfasthet, vibrationer m m. Skiva av stenull. Densitet: Ca 140 kg/m PAROC Fire Slab 0,032 0,038 0,045 0,053 0,063 0,088 0,119 PAROC Fire Slab AluCoat 0,032 0,038 0,045 0,053 0,063 0,088 0,119 PAROC Fire Slab 140 0,033 0,036 0,040 0,046 0,053 0,072 0,097 Produkt Längd x br. Tjocklek mm mm PAROC 1200x Fire Slab PAROC 1200x Fire Slab 50 AluCoat 60 PAROC 1200x Fire Slab Mer info på 17

18 PRODUKTER Skivor PAROC Pro Pipe Slab PAROC Pro Slab 200 PAROC Pro Slab 35 Värmeisole ring av cisterner, tankar och stora rörledningar. De frästa spåren anpassas för aktuell cisterndiameter. Godkänd för cisternisolering enligt SSG Skiva av stenull, med frästa spår på en sida. Kan levereras med ytskikt av armerad aluminiumfolie. Förpackning: Skivor på pall. Densitet: Ca kg/m 3. Värmeisolering av cisterntak m m. Skiva av stenull. Kan levereras med ytskikt av stapelfiberväv (N1). Densitet: Ca 200 kg/m 3. Värmeisolering av varmvattenberedare, expansionskärl, industriprodukter. Godkänd för cisternisolering enl. SSG et 1500x600 är speciellt anpassad för cisterner. Skiva av stenull. Densitet: Ca 35 kg/m PAROC Pro Pipe Slab 0,032 0,038 0,045 0,053 0,063 0,088 0,119 PAROC Pro Slab 200 0,034 0,037 0,041 0,045 0,051 0,068 0,093 PAROC Pro Slab 35 0,033 0,042 0,054 0,064 Produkt Längd x br. Tjocklek mm mm PAROC 1200x Pro Pipe Slab PAROC 1200x Pro Slab x x PAROC 1500x Pro Slab Mer info på

19 PRODUKTER Skivor PAROC Pro Tank Roof Slab 20 kpa PAROC Pro Tank Roof Slab 30 kpa PAROC Pro Tank Roof Slab 80 kpa Uppfyller i kombination med PAROC Pro Tank Roof Slab 80 kpa kraven enligt SSG 7591 som cisterntakisolering. Uppfyller kraven enligt SSG 7591 som cisterntakisolering. Uppfyller i kombination med PAROC Pro Tank Roof Slab 20 kpa kraven enligt SSG 7591 som cisterntakisolering. Skiva av stenull. Mekaniska egenskaper: Tryckhållfasthet vid 10% deformation, CS(10): 20 kpa enligt EN 826. Skiva av stenull. Mekaniska egenskaper: Tryckhållfasthet vid 10% deformation, CS(10): 30 kpa enligt EN 826. Skiva av stenull. Förpackning: Skivor på pall. Mekaniska egenskaper: Tryckhållfasthet vid 10% deformation, CS(10): 80 kpa enligt EN PAROC Pro Tank Roof Slab 20 kpa 0,032 0,038 0,045 0,053 0,063 0,088 0,119 PAROC Pro Tank Roof Slab 30 kpa 0,033 0,037 0,042 0,048 0,056 0,075 0,106 PAROC Pro Tank Roof Slab 80 kpa 0,034 0,037 0,041 0,045 0,051 0,068 0,093 Produkt Längd x br. Tjocklek mm mm PAROC Pro Tank 1200x Roof Slab 20 kpa 80 PAROC Pro Tank 1200x Roof Slab 30 kpa 80 PAROC Pro Tank 1800x Roof Slab 80 kpa 2400x Mer info på 19

20 PRODUKTER Skivor PAROC InVent 45 G5/N1 PAROC InVent G5/N1 PAROC Slab 30 Invändig isolering av rektangulära ventilationskanaler, luftbehandlingsaggregat och kanalkomponenter. Produkten är godkänd med avseende på mikrobiell tillväxt, rensbarhet och emissioner, Tg. 0489/95. Skiva av stenull med ett ytskikt av kraftig glasfiberväv. På baksidan är den belagd med ett ytskikt av stapelfiberväv. Förpackning: Wellpappkartong alt skivor på pall. Densitet: Ca 45 kg/m 3. Invändig isolering av rektangulära ventilationskanaler, luftbehandlingsaggregat och kanalkomponenter. Produkten är godkänd med avseende på mikrobiell tillväxt, rensbarhet och emissioner, Tg. 0489/95. Skiva av stenull med ytskikt av kraftig glasfiberväv. På baksidan är den belagd med ett ytskikt av stapelfiberväv. Förpackning: Skivor på pall. Densitet: Ca kg/m 3. Värmeisolering av rektangulära ventilationskanaler, varmvattenberedare, expansionskärl m m. Skiva av stenull. Densitet: Ca 30 kg/m PAROC InVent 45 G5/N1 0,033 0,039 0,048 0,060 PAROC InVent G5/N1 0,032 0,038 0,045 0,053 PAROC Slab 30 0,033 0,042 0,054 0,065 Produkt Längd x br. Tjocklek mm mm PAROC 2000x InVent G5/N x PAROC 2000x InVent 70 G5/N1 PAROC 1200x Slab Mer info på

21 PRODUKTER Skivor PAROC Hvac Slab PAROC Hvac Slab AluCoat PAROC Hvac Slab N1 Värmeisolering av värmepannor, rektangulära ventilationskanaler, ventilationsapparater och behållare. Värmeisolering av värmepannor, rektangulära ventilationskanaler, ventilationsapparater och behållare. Kan även användas där krav på kondensisolering förekommer. Värme- och ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler. Även lämplig för isolering av apparater, fläkt- och aggregatrum. Skiva av stenull. Densitet: Ca 65 kg/m 3. Skiva av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie. Densitet: Ca 65 kg/m 3. Ånggenomgångsmotstånd för ytskiktet: Z v >7,5x10 6 s/m. Skiva av stenull med ytskikt av stapelfiber. Densitet: Ca 65 kg/m PAROC Hvac Slab 0,032 0,037 0,043 0,052 PAROC Hvac Slab AluCoat 0,032 0,037 0,043 0,052 PAROC Hvac Slab N1 0,032 0,037 0,043 0,052 Produkt Längd x br. Tjocklek mm mm PAROC Hvac 1200x Slab PAROC Hvac 1200x Slab AluCoat PAROC Hvac 1200x Slab N1 50 Mer info på 21

22 PRODUKTER Skivor PAROC Slab 45 PAROC Slab N1 PAROC Slab 130 N1 Värme- och ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler. Även lämplig för isolering av apparater, fläkt- och aggregatrum. Värme- och ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler. Även lämplig för isolering av apparater, fläkt- och aggregatrum. Värme- och ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler. Även lämplig för isolering av apparater, fläkt- och aggregatrum. Skiva av stenull. Densitet: Ca 45 kg/m 3. Skiva av stenull med ytskikt av stapelfiber. Densitet: Ca kg/m 3. Skiva av stenull med ytskikt av stapelfiber. Förpackning: Plast emballage. Densitet: Ca 130 kg/m PAROC Slab 45 0,033 0,039 0,048 0,060 PAROC Slab N1 0,032 0,038 0,045 0,053 PAROC Slab 130 N1 0,033 0,037 0,042 0,048 Produkt Längd x br. Tjocklek mm mm PAROC 1200x Slab PAROC 1200x Slab N x x PAROC 1200x Slab 130 N Mer info på

23 PRODUKTER Lamellmatta och Loose Wool PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat PAROC Pro Loose Wool En lätt och formstabil matta avsedd för kondensisolering av rörledningar och ventilationskanaler, samt för värmeisolering vid krav på ytskiksklass. Matta av kantställda stenullslameller limmade på glasfiberarmerad aluminiumfolie. Förpackning: Plastförpackning och krympfilm, levereras på pall. Pallstorlek: 1200 x 1200 mm. Densitet: Ca 35 kg/m 3. Ånggenomgångsmotstånd för ytskiktet: Z v >7,5x10 6 s/m. Stoppningsisolering av ugnar, kassaskåp, branddörrar, rökkanaler mm. Stenull med låg bindemedelshalt. Förpackning: Plastförpackning. Densitet: I förpackningen ca kg/m 3. Kan stoppas till densiteter kg/m PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 0,038 0,045 0,056 0,067 PAROC Pro Loose Wool i densitet: kg/m 3 0,034 0,039 0,046 0,055 0,065 0,090 0,122 Produkt Längd x br. Tjocklek mm mm PAROC Hvac 00x0 20 Lamella Mat 8000x0 30 AluCoat 6000x x x x x0 PAROC Pro Loose Wool Innehåller ca 10 kg per förpackning Mer info på 23

24 PRODUKTER Ytbeklädnadssystem PAROC Plastplåt Grå PAROC Plastplåt Vit PAROC Aluett Ytbeklädnad för inomhusförlagda rör, isolerade med rörskålar. Folie av PVC, med god beständighet mot syror, lutar, salter, oljor mm. Förrundad och stötsäker med mycket god elasticitet. Antistatbehandlad. Bredd: 1400 mm. Längd: 25 m. Tjocklek: 0,35 mm. Förpackning: Rulle med plastomslag. Färg: Grå, NCS 1502-Y. stemp: Från 25 C till +70 C. Lägsta monteringstemperatur +5 C. Brandteknisk klass: Rörisolering klass PII, Tg. 3255/82, vid montage på PAROC rörskålar. Ytbeklädnad för inomhusförlagda rör, isolerade med rörskålar. Folie av PVC, med god beständighet mot syror, lutar, salter, oljor mm. Förrundad och stötsäker med mycket god elasticitet. Antistatbehandlad. Bredd: 1400 mm. Längd: 25 m. Tjocklek: 0,35 mm. Förpackning: Rulle med plastomslag. Färg: Vit, NCS 0502-Y. stemp: Från 25 C till +70 C. Lägsta monteringstemperatur +5 C. Brandteknisk klass: Rörisolering klass PII, Tg. 3255/82, vid montage på PAROC rörskålar. Ytbeklädnad för inomhusförlagda rör, isolerade med rörskålar. Mönsterpräglad aluminiumplåt. Förrundad. Bredd: 0 mm. Längd: 25 m. Tjocklek: 0,20 mm. Förpackning: Rulle med pappersomslag med förstärkta ändar. PAROC Plastböj 90 Grå 90 böj med kort radie (3S). Grå PVC-plast. Dimensioner är anpassade till dimensionssystemet för rörskålar (52-427). PAROC Plastböj 90 Vit 90 böj med kort radie (3S). Vit PVC-plast. Dimensioner är anpassade till dimensionssystemet för rörskålar (52-427). PAROC Aluettböj böj med kort radie (3S). Mönsterpräglad aluminiumplåt. Dimensioner är anpassade till dimensionssystemet för rörskålar (52-245). PAROC Plastböj 45 Grå 45 böj med kort radie (3S). Grå PVC-plast. Dimensioner är anpassade till dimensionssystemet för rörskålar (52-414). PAROC Plastböj 45 Vit 45 böj med kort radie (3S). Vit PVC-plast. Dimensioner är anpassade till dimensionssystemet för rörskålar (52-414). PAROC Aluettböj böj med kort radie (3S). Mönsterpräglad aluminiumplåt. Dimensioner är anpassade till dimensionssystemet för rörskålar (52-154). 24 Mer info på

25 PRODUKTER Montagehjälpmedel PAROC Tejp Grå PAROC Tejp Vit PAROC Tejp AluCoat Armerad PAROC Tejp AluCoat Tejp för skarvtätning av plastplåt. Bredd: 25 och 50 mm. Längd: 10 m. Tjocklek: 0,20 mm. Tejp för skarvtätning av plastplåt. Bredd: 25 och 50 mm. Längd: 10 m. Tjocklek: 0,20 mm. Armerad aluminiumtejp för skarv - tätning av AluCoat-pro dukter. Bredd: 50 och 75 mm. Längd: 50 m. Slät aluminiumtejp för skarvtätning av AluCoat-produkter. Bredd: 50 och 75 mm. Längd: 25 m. PAROC Reparations folie PAROC Gavel manschett PAROC Tråd PAROC Märkskylt Armerad aluminiumfolie, belagd med PE på baksidan. För reparation av AluCoatprodukter. Värms fast med strykjärn. Manschett av blank aluminiumplåt för isolertjocklekar mm. Bredd: 35 mm. Längd: 10 m. Godstjocklek: 0,20 mm. Galvaniserad tråd för spirallindning av rörskål m m. Tjocklek: 0,55 och 0,70 mm. Skylten skall användas där PAROC InVent monteras som invändig isolering av ventilationskanaler. PAROC Handverktyg normal PAROC Handverktyg Aluett PAROC Kniv Rakt verktyg för montering av plastplåt. PAROC Handverktyg trång Vinklat verktyg för montering av plast plåt i trånga utrymmen. PAROC Handstift Stift för montering av plastplåt. Levereras i förpackning om 0 st. Verktyg för montering av Aluett. PAROC Handstift Aluett Metallstift för montering av Aluett. Levereras i förpackning om 0 st. För tillskärning av stenullsisolering. Blad av specialhärdat stål med fasslipad tandad egg och fasslipad spets. Mer info på 25

26 PRODUKTER Mer information finns på Senaste information om våra produkter och lösningar finns alltid på våra webb sidor. Vi håller dem ständigt uppdaterade som ett servicepaket för dig. 26 Mer info på

27 PRODUKTER Anteckningar Mer info på 27

28 PRODUKTER Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering i Europa. Till PAROC produkter och lösningar hör byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har tillverkning i Sverige, Finland, Litauen och Polen. Vi har sälj- och representationsbolag i 13 europeiska länder. Byggisolering har ett komplett sortiment av produkter och lösningar för all traditionell byggisolering. Produkterna används huvudsakligen för värme-, brand- och ljudisolering av utvändiga väggar, tak, golv och källare samt i bjälklag och mellanväggar. REVIDERAD 2011 RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB TRYCK ROLF TRYCKERI AB Bild från Offeccts showroom i Stockholm Division Byggisolering producerar också ljudabsorberande undertak och väggar för akustikreglering samt bullerdämpning. Teknisk Isolerings produkter används som värme-, brand- och ljudisolering till främst industriprocesser, apparater, fartyg och inom VVS-området. Obrännbara sandwichelement har ett ytskikt av stålplåt och en kärna av stenull. Elementen används till ytterväggar, mellanväggar och undertak i offentliga byggnader samt affärs- och industribyggnader. BSAB UM TISW0111 PAROC AB Teknisk Isolering Skövde Telefon Telefax A MEMBER OF PAROC GROUP 28 Mer info på

Isolering. lindab tillbehör isolering. Teknisk isolering Mattor 35 Skivor 38 Tillbehör skivor & mattor 41 Cellgummi 42 Tillbehör cellgummi 43

Isolering. lindab tillbehör isolering. Teknisk isolering Mattor 35 Skivor 38 Tillbehör skivor & mattor 41 Cellgummi 42 Tillbehör cellgummi 43 Teknisk isolering Mattor 35 Skivor 38 Tillbehör skivor & mattor 41 Cellgui 42 Tillbehör cellgui 43 Byggisolering Kontakta din -filial för beställning av Byggisolering. Produktväljare brandisolering Utvändig

Läs mer

Teknisk isolering. Prislista TI 113-6 Ersätter prislista TI 112-6

Teknisk isolering. Prislista TI 113-6 Ersätter prislista TI 112-6 Prislista TI 113-6 Ersätter prislista TI 112-6 Teknisk isolering Gäller från: 2011-11-01. Angivna priser gäller exklusive moms. Leveransbestämmelser: ABM07. Leveransvillkor: Fritt våra lager. Rätt till

Läs mer

PRODUKTER TEKNISK ISOLERING

PRODUKTER TEKNISK ISOLERING PRODUKTER TEKNISK ISOLERING INNEHÅLL Hållbart byggande sedan 1937............................ 3 Teknisk isolering för hållbart byggande.................. 4 5 Till din tjänst!.........................................

Läs mer

Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra. tra

Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra. tra Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra e tra Februari 2012 1 PAROC extra PAROC extra nästa steg inom proffsisolering Nyheter 2012 PAROC UNS 37 har under många år varit proffsens val för att förse

Läs mer

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR Elegant, Effektivt och Enkelt NU LANSERAR VI PARAFON ROYAL ETT EXKLUSIVT, HÖGABSORBERANDE UNDERTAK FÖR DIKTMONTAGE MED ETT HELTÄCKANDE YTSKIKT AV GLASFIBER Vi ser en

Läs mer

Produkter. 801/7 Ersätter 801/6. Produkter

Produkter. 801/7 Ersätter 801/6. Produkter Produkter 801/7 Ersätter 801/6 Produkter Paroc AB Paroc AB utvecklar, tillverkar och marknadsför främst isolerprodukter av stenull. Huvuddelen avsätts på den svenska marknaden. Vi omsätter ca 820 miljoner

Läs mer

VVS-Isolering. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/3 December 2011 Ersätter 862/2

VVS-Isolering. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/3 December 2011 Ersätter 862/2 VVS-Isolering Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/3 December 2011 Ersätter 862/2 Innehåll Ökad komfort och effektivitet... 3 Varför välja Paroc stenull?... 4 Ekonomi... 6 Ett brett användningsområde...

Läs mer

ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor

ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor T5-03 2008-02 ULTIMATE Protect framtidens nätmattor och skivor 2 Med ULTIMATE Protect har Isover utvecklat en produkt med glasullens unika egenskaper

Läs mer

Advanced Structural Technology. AST -kvalitet i element

Advanced Structural Technology. AST -kvalitet i element Advanced Structural Technology AST -kvalitet i element Panel System 3.10 SE Januari 2014 Ersätter September 2013 Hållfasthet Sandwichkonstruktioner bygger på samverkan mellan olika material för att åstadkomma

Läs mer

VVS-Isolering PAROC PROTECTION. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/4 Januari 2014 Ersätter 862/3. Isoleringen som skyddar mot brand.

VVS-Isolering PAROC PROTECTION. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/4 Januari 2014 Ersätter 862/3. Isoleringen som skyddar mot brand. VVS-Isolering PAROC PROTECTION Isoleringen som skyddar mot brand och fukt Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/4 Januari 2014 Ersätter 862/3 Innehåll Ökad komfort och effektivitet... 3 Varför välja PAROC

Läs mer

POCKETGUIDE. Energiklok VVS-Isolering

POCKETGUIDE. Energiklok VVS-Isolering POCKETGUIDE Energiklok VVS-Isolering INNEHÅLL 1 Energiklok rör- och ventilationsisolering......... 4 2 Miljömärkning.............................. 6 3 Värmeisolering.............................. 10 4

Läs mer

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg Rekv.nr 3040 augusti 2009 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 4 BYGG SÅ HÄR Tilläggsisolera ytterväggen invändigt med skivor med Ecoprim Varmvägg Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de

Läs mer

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1 En kortfattad vägledning till produktegenskaper och koder enligt europastandarden SS-EN 13162 Värmeisoleringsprodukter för byggnader Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning Takunderskiva

Läs mer

Universalrörskål. Säkert motage

Universalrörskål. Säkert motage Universalrörskål Säkert motage 1 Universalrörskål Böjbar rörisolering är det säkraste sättet att isolera rör. Med Universalrörskålen behöver man inte skära till rörskålarna vilket ger ett snabbare montage

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC XMU 002 Underlagstak

ARBETSANVISNING. PAROC XMU 002 Underlagstak Byggboken på Paroc.se Januari 2013 Allmänt Takfotsutformningen bör noga beaktas, för att förhindra snö från att ta sig in mellan takpannor och underlagstak. Efter montaget skall underlagstaket täckas med

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag ARBETSANVISNING PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag Byggisolering Sverige Februari 2013 Arbetsanvisning - Horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag Dessa anvisningar

Läs mer

Typgodkännandebevis 2395/81

Typgodkännandebevis 2395/81 Typgodkännandebevis 2395/81 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL PAROC stenullsprodukter UTVÄNDIG BRANDISOLERING AV VENTILATIONSKANALER Innehavare

Läs mer

Isolering med PAROC Lösull

Isolering med PAROC Lösull Isolering med PAROC Lösull Byggboken på Paroc.se November 2011 Innehåll Isolera enkelt... 3 Sänkta uppvärmningskostnader... 4 En entreprenör gör hela jobbet... 6 Proffsarbete ger bästa resultatet... 8

Läs mer

CAD-filer. Byggisolering

CAD-filer. Byggisolering CAD-filer Byggisolering INNEHÅLLSFÖRTECKNING CAD-filer, Byggisolering Beskrivning TAK Ventilerat låglutande tak, TT-kassetter Ventilerat låglutande tak, Korrugerat stålplåtstak Ventilerat låglutande tak,

Läs mer

lindab prislista teknisk isolering Prislista teknisk isolering

lindab prislista teknisk isolering Prislista teknisk isolering lindab prislista teknisk isolering Prislista teknisk isolering Lindab Sverige AB Februari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKIVOR 4. RÖRSKÅLAR PAROC Fire Slab 100 R10 3 PAROC Hvac Section AluCoat T 13-19 PAROC

Läs mer

Teknisk isolering: Rörskålar, nätmattor, skivor, lamellmattor och övrig ull...

Teknisk isolering: Rörskålar, nätmattor, skivor, lamellmattor och övrig ull... Innehållsförteckning Teknisk isolering: Rörskålar, nätmattor, skivor, lamellmattor och övrig ull... Byggisolering: Cellplast, byggisolering, övrig isolering, plastfolie... Montagematerial för isolering:

Läs mer

T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12. Isolering av rörledningar

T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12. Isolering av rörledningar T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12 Isolering av rörledningar Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som utvecklar, tillverkar och distribuerar byggnadsmaterial för

Läs mer

INDUSTRI- OCH PROCESSISOLERING. För hållbar energieffektivisering

INDUSTRI- OCH PROCESSISOLERING. För hållbar energieffektivisering INDUSTRI- OCH PROCESSISOLERING För hållbar energieffektivisering INNEHÅLL Dags att energieffektivisera................................ 3 Enorm besparingspotential inom industrin.................. 4 5 SSG

Läs mer

NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen.

NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen. NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen. Försprång genom kvalitet Tekniskt kompetent och ekologiskt värdefull Armacell har alltid lagt stor vikt vid forskning

Läs mer

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Allmänt är ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

Isolering av mellanväggar

Isolering av mellanväggar Isolering av mellanväggar Byggisolering Sverige Juni 2012 Innehåll En värld bakom väggar... 3 Myndighetskrav avseende brandskydd... 4 Myndighetskrav avseende ljud i byggnader... 6 PAROC Stenull Naturligt

Läs mer

PAROC HVAC AIRCOAT. Brandgodkänd helhetslösning för isolering av cirkulära ventilationskanaler

PAROC HVAC AIRCOAT. Brandgodkänd helhetslösning för isolering av cirkulära ventilationskanaler PAROC HVAC AIRCOAT Brandgodkänd helhetslösning för isolering av cirkulära ventilationskanaler EFFEKTIV VENTISOLERING I ETT MOMENT SPAR BÅDE TID OCH PLATS För att uppnå EUs klimatmål behöver även tekniska

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag ARBETSANVISNING PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag Byggisolering Sverige Sept. 2013 Arbetsanvisning Slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag Dessa anvisningar

Läs mer

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 095 Vindskydd PAROC XMW 065 VINDSKYDD XMW 095 VINDSKYD KYDD XMW 095 VIN

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 095 Vindskydd PAROC XMW 065 VINDSKYDD XMW 095 VINDSKYD KYDD XMW 095 VIN 95 Distributör: Paroc AB P-märkt: Nr 0784/0 kt: Nr 0784/00 Tillverkningsvecka: Distributör: Paroc AB VIN KYDD XMW 095 VINDSKYD ARBETSANVISNING Vindtät PAROC XMW 095 Vindskydd PAROC XMW 065 VINDTÄT PAROC

Läs mer

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85 Brandtätningssystem 7214/85 Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 71 Ser du skillnaden? Våra brandtätningar har vi konstruerat och testat fram för att erbjuda dig det enklaste och mest effektiva

Läs mer

PAROC HVAC GREYCOAT. Brandsäker rör- och ventilationsisolering för energibesparing med estetiskt tilltalande yta

PAROC HVAC GREYCOAT. Brandsäker rör- och ventilationsisolering för energibesparing med estetiskt tilltalande yta PAROC HVAC GREYCOAT Brandsäker rör- och ventilationsisolering för energibesparing med estetiskt tilltalande yta PAROC PROTECTION är vårt koncept för svensktillverkad stenull, ett material som har överlägsna

Läs mer

7 BYGG SÅ HÄR. Produktväljaren. Produktväljaren. när när du du ska isolera huset

7 BYGG SÅ HÄR. Produktväljaren. Produktväljaren. när när du du ska isolera huset Rekv.nr 3047 augusti 009 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 009 7 Produktväljaren Produktväljaren när när du du ska isolera huset Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Kvalitetsmärke för isoleringsprodukter av

Läs mer

ARBETSANVISNING. Installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen

ARBETSANVISNING. Installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen ARBETSANVISNING Installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen Byggboken på Paroc.se Juni 2011 2011-06-10 SE Arbetsanvisning - installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen Dessa anvisningar avser i första

Läs mer

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120.

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. 2004-03 Sid 1 (6) Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. För att kunna montera genomföringar krävs det ett

Läs mer

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar Elements of Vision PAROC -elementlösningar Panel System 2.00 SE Juni 2012 Ersätter: Januari 2008 PAROC-ELEMENT ERBJUDER STORA ARKITEKTONISKA MÖJLIGHETER OCH INDIVIDUELLA LÖSNINGAR. VÅRA PRAKTISKA OCH SPECIALUTFORMADE

Läs mer

Bygg så här 9. Isolera för att förhindra tjälskador. paroc.se

Bygg så här 9. Isolera för att förhindra tjälskador. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 9 Isolera för att förhindra tjälskador paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Universalrörskål med tejp. Montageanvisning för Universalrörskål med tejp

Universalrörskål med tejp. Montageanvisning för Universalrörskål med tejp Universalrörskål med tejp 2009-09-04 Tillhör typgodkännandebevis 0509/02 Montageanvisning för Universalrörskål med tejp Rörskålens storlek beror på rördimensioner och erforderlig isoleringstjocklek. Montage

Läs mer

Fjord Exclusive, Classic, Nordic och Reflex. Undertak och undertakssystem

Fjord Exclusive, Classic, Nordic och Reflex. Undertak och undertakssystem Fjord Exclusive, Classic, Nordic och Reflex Undertak och undertakssystem BSAB-96 NSF Rekv.nr 211 Ersätter rekv.nr 211 juni 2004, 214 och 217 Mars 2008 1 FJORD EXCLUSIVE Fjord Exclusive Parafon Fjord Exclusive

Läs mer

BÖJLIGA INSATSRÖR FÖR SÄKER SKORSTENSRENOVERING

BÖJLIGA INSATSRÖR FÖR SÄKER SKORSTENSRENOVERING BÖJLIGA INSATSRÖR FÖR SÄKER SKORSTENSRENOVERING Bildförslag: Vi tar en bild på installation av NSP-rör. Uppifrån, så man ser hur röret förs ner i skorstenen, lite händer som jobbar, arbetskläder, 1964eventuell

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta tillräckligt

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

BYGG SÅ HÄR 10. Grundläggning. Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46 90 00 www.paroc.se

BYGG SÅ HÄR 10. Grundläggning. Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46 90 00 www.paroc.se RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB BYGG SÅ HÄR 0 Grundläggning Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig

Läs mer

Stegljudsisolering Byggisolering Sverige

Stegljudsisolering Byggisolering Sverige Stegljudsisolering Byggisolering Sverige Juni 2012 Innehåll En värld av steg... 3 Myndighetskrav avseende ljud i byggnader...4 PAROC Stenull Naturligt hållbar isolering... 6 Dimensionering, generellt...

Läs mer

BYGG SÅ HÄR 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget O 2131BISE0315. Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46 90 00 www.paroc.

BYGG SÅ HÄR 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget O 2131BISE0315. Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46 90 00 www.paroc. RENSTRÖM FT & LAYUT AB BYGG SÅ HÄR 5 Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet.

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Think Less. Vi förenklar byggandet Hur kan det löna sig att tänka i mindre banor? För att mindre är mer. Speciellt när du använder Lindabs

Läs mer

Produktöversikt Sverige April 2015

Produktöversikt Sverige April 2015 Isolering Produktöversikt Sverige April 2015 HÖGEFFEKTIV ISOLERING FÖR ALLA ÄNDAMÅL Besök vår hemsida på www.kingspaninsulation.se Spara Energi Spara Koldioxid Innehåll Kooltherm Sida Kooltherm K3 Golvisolering

Läs mer

AKUSTIKVÄGGAR KOMPOSITMATERIAL

AKUSTIKVÄGGAR KOMPOSITMATERIAL Det ställs höga krav på arbetsmiljön idag. Med över 20 års erfarenhet av ljudsanering har Järven Plast & Smide AB kunskap om buller. För att uppnå bästa möjliga resultat, har vi kontinuerlig forskning

Läs mer

Produkter. Teknisk Isolering Produkter Flik 4 April 2006 801/8 Ersätter 801/7

Produkter. Teknisk Isolering Produkter Flik 4 April 2006 801/8 Ersätter 801/7 Produkter Teknisk Isolering Produkter Flik 4 April 2006 801/8 Ersätter 801/7 Innehåll Varför isolera?............... 3 Produktegenskaper stenull....... 4 Hjälp till självhjälp............ 5 Fickguider..................

Läs mer

PRODUKTER TEKNISK ISOLERING

PRODUKTER TEKNISK ISOLERING PRODUKTER TEKNISK ISOLERING INNEHÅLL Hållbart byggande sedan 1937... 3 Teknisk isolering för hållbart byggande... 4 5 Till din tjänst!.... 6 7 PAROC Stenull Naturligt hållbar isolering.... 8 9 Rätt produkt

Läs mer

ISOVER InsulSafe lösull

ISOVER InsulSafe lösull ISOVER InsulSafe lösull ISOVER InsulSafe ISOVER InsulSafe är en ren lösull av glasull för värmeisolering av främst vindsbjälklag, snedtak och väggar. ISOVER InsulSafe tillverkas speciellt för installation

Läs mer

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler Ljuddämpare för cirkulära kanaler Allmänt En cirkulär ljuddämpare med cirkulär anslutning. Unika egenskaper avseende brandklass, fibersäkring och ljuddämpning. Patentsökt avseende självbärande fibersäkring

Läs mer

Paroc Stenull. ett bergsäkert val

Paroc Stenull. ett bergsäkert val Paroc Stenull ett bergsäkert val Varför säga nej till tryggheten när den inte kostar något extra? En sak är stensäker Idag är det knappast någon som längre tvivlar på att människans aktiviteter, främst

Läs mer

Produktguide Byggisolering 2011

Produktguide Byggisolering 2011 Produktguide Byggisolering 2011 B3-01 Produktguide Bygg 2011-04/Ersätter Produktguide Bygg 2010-05 Isolering sen 1933 Saint-Gobain Isover AB tillhör den världsledande koncernen Saint-Gobain. Sedan 1933

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID ISOVER glasull 01 Varunamn ISOVER glasull Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Isolering av ventilationskanler 804/8 Ersätter 804/7. Isolering av ventilationskanaler

Isolering av ventilationskanler 804/8 Ersätter 804/7. Isolering av ventilationskanaler Isolering av ventilationskanler 804/8 Ersätter 804/7 Isolering av ventilationskanaler Paroc AB Paroc AB utvecklar, tillverkar och marknadsför främst isolerprodukter av stenull. Huvuddelen avsätts på den

Läs mer

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION 1. Vid brandtätning av håldäckselement utförs brandtätningen i underkant av planet om det är risk för brandspridning via kanalerna. Då stoppas först stenull in i kanalerna med djup lika stort

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING KAN VARA BRANDSÄKER. Låt oss berätta hur

ENERGIEFFEKTIVISERING KAN VARA BRANDSÄKER. Låt oss berätta hur ENERGIEFFEKTIVISERING KAN VARA BRANDSÄKER Låt oss berätta hur BYGGNADER ÄR STÖRRE MILJÖBVAR ÄN BILAR CH FLYGPLAN TILLSAMMANS Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

Guide. Outokumpu Kopparrör heter nu Cupori. www.cupori.com. Cupori Oy

Guide. Outokumpu Kopparrör heter nu Cupori. www.cupori.com. Cupori Oy Guide Guide Outokumpu Kopparrör heter nu Cupori. www.cupori.com Cupori Oy 04 Kopparrör 06 System 08 Tappvatten 10 Värme 12 Kyla 14 Övrigt 16 Teknisk information 18 Cupori 110 Premium 22 Cupori 115 24 Cupori

Läs mer

Certifikat SC

Certifikat SC Certifikat SC0683-15 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat. PAROC brandskyddslösningar

Läs mer

PAROC DELIGN MONTERINGSANVISNING. PAROC elementlösningar

PAROC DELIGN MONTERINGSANVISNING. PAROC elementlösningar PAROC DELIGN MONTERINGSANVISNING PAROC elementlösningar MONTERING AV PAROC DELIGN 1 Det går snabbt och enkelt att montera PAROC-element. Elementen är lätta, praktiska och går att montera i nästan vilket

Läs mer

Produktguide Teknisk Isolering

Produktguide Teknisk Isolering Produktguide T2-01 2008-02/Ersätter T2-01 2007-02 Produktguide Sida 2 Innehållsförteckning Sida Sida Översättningstabell - produktnamn Dimensionering, produktnycklar Rörskålar Isover TapeLock rörskål 7300

Läs mer

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad.

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force och Promatect Obrännbara och brandskyddande fibercementskivor som tål

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Rockwool Stenull Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 150112 Övriga upplysningar:

Läs mer

Naturlig hållbarhet Paroc AB

Naturlig hållbarhet Paroc AB Naturlig hållbarhet Paroc AB Oktober 2011 1 Innehåll Steg för steg... 3 Hållbar isolering... 4 5 Energiklokt byggande... 6 11 Hållbar design... 12 15 Miljöcertifierad produktion...16 17 Gröna Menyn...

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett BSAB-96 NSF Rekv.nr 303 Ersätter rekv.nr 302 och 303 mars 2000 Mars 2008 PERFORERAD PLÅTKASSETT Perforerad Plåtkassett l vissa miljöer utsätts ljudabsorbenter

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare

Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare Källare Garage Lantbruk Maskinrum Lagerhallar Ljust och fräscht och en behaglig temperatur Isover Duo är en takisolering som är enkel

Läs mer

PAROC Innova - halvera renoveringstiden. Elementbaserad passivhusrenovering

PAROC Innova - halvera renoveringstiden. Elementbaserad passivhusrenovering PAROC Innova - halvera renoveringstiden Elementbaserad passivhusrenovering Byggisolering Sverige Juni 2012 Enkel väg mot bättre energieffektivitet FÖRE I Innova-projektet presenterades en innovativ lösning

Läs mer

Säkerhetsdatablad för ISOVER Glasull

Säkerhetsdatablad för ISOVER Glasull Säkerhetsdatablad för ISOVER Glasull 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning ISOVER Glasull. Produkten är en vara, alltså varken ämne eller blandning. EC-nummer 926-099-9.

Läs mer

PROTEGA BRANDTÄTNING

PROTEGA BRANDTÄTNING PROTEGA BRANDTÄTNING EDITION AHLSELL Översikt KABEL, RÖR, VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HM För torra lokaler och industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr. 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING FIRE BAG, expanderande

Läs mer

NYHET! Gyptone Quattro 70

NYHET! Gyptone Quattro 70 NYHET! Akustikundertak och -väggar med fina perforeringar NYHET! Rena, lätta ytor med behagligt ljud Skapa estetiska omgivningar med en behaglig ljudmiljö. Med den nya serien kan du designa rum med lätta,

Läs mer

Ventilerat tak med PAROC Air

Ventilerat tak med PAROC Air Ventilerat tak med PAROC Air Dimensioneringsguide PAROC PROTECTION Isoleringen som skyddar mot brand och fukt Byggisolering Sverige December 2010 Innehåll Ventilerat tak...3 Dimensionering av ett PAROC

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

Sid 9. Passiv brandsäkring. Rätt produkter för att förhindra och fördröja spridning av brand

Sid 9. Passiv brandsäkring. Rätt produkter för att förhindra och fördröja spridning av brand Sid 9 Passiv brandsäkring Rätt produkter för att förhindra och fördröja spridning av brand Sid 2 Det handlar om att rädda liv och värdefull egendom Passiv brandsäkring innebär att man förhindrar och fördröjer

Läs mer

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Cellplast Finja Betong Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Vad är EPS? EPS är en förkortning av expanderad polystyren. Råmaterialet består av små polystyrenpärlor som innehåller pentan.

Läs mer

Sandwichpaneler IPR / PUR

Sandwichpaneler IPR / PUR Sandwichpaneler IPR / PUR Innehållsförteckning Allmänt... 3 IzoWall... 4 IzoGold... 5 IzoCold... 6 IzoRoof... 7 CERTIFIKAT 8 Izopanel Sp z o. o. försäkrar att paneler som tillverkas av företaget överensstämmer

Läs mer

TONA. Det keramiska skorstenssystemet för god ekonomi och miljö CERAMIC GUARANTEE

TONA. Det keramiska skorstenssystemet för god ekonomi och miljö CERAMIC GUARANTEE TONA Det keramiska skorstenssystemet för god ekonomi och miljö CERAMIC GUARANTEE TONA producenten för Europa TONA levererar idag sina kvalitéts skorstenar till mer än 20 Europeiska länder och fortsätter

Läs mer

Rockfon Contour Ett annat sätt att få bra akustik

Rockfon Contour Ett annat sätt att få bra akustik Rockfon Contour Ett annat sätt att få bra akustik Rockfon Contour Ett annat sätt att få bra akustik En enkel och estetisk baffel Mycket bra ljudabsorberande egenskaper Nya designmöjligheter Rockfon Contour

Läs mer

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått Värmeisolerande 0,033 W(m k) Ljudegenskaper över 50dB Kvalitetssäkrad Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått Fönsterdrev i världsklass CC-Fönsterdrev

Läs mer

DET FLEXIBLA ISOLERINGSSYSTEMET FÖR TILLFÖRLITLIG KONDENSKONTROLL, BETROTT I 40 ÅR

DET FLEXIBLA ISOLERINGSSYSTEMET FÖR TILLFÖRLITLIG KONDENSKONTROLL, BETROTT I 40 ÅR DET FLEXIBLA ISOLERINGSSYSTEMET FÖR TILLFÖRLITLIG KONDENSKONTROLL, BETROTT I 40 ÅR Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Inbyggd barriär mot vattenånga minskar risken för korrosion under isoleringen (CUI) Högsta

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 3398:2 Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp weber.therm 398 MW- skiva 3398 Isoleringsskiva

Läs mer

BULLERSKIVA 1379. BSAB -96 NSF/-83 G8.6 Rekv.nr 301 Mars 2000

BULLERSKIVA 1379. BSAB -96 NSF/-83 G8.6 Rekv.nr 301 Mars 2000 ULLERSKIVA 1379 SA -96 NSF/-83 G8.6 Rekv.nr 301 Mars 2000 ULLERSKIVA Parafon är en ljudabsorberande, energibesparande och brandskyddande skiva för montage i tak och på vägg, i t ex industrilokaler. En

Läs mer

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka SES Fatvärmare Till standard 200 l fat. Mobil, svep värmaren runt fatet Inga uppvärmda utrymmen. Lätt att hantera. Inga värmeytor, säker även vid känsliga material. Exakt temperaturreglering. SES MANTEL/200

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Innehåll Drift och underhåll...3 Montering...4 Speciala instruktioner som behövs vid genombrott av byggnadsdel i brandteknisk klass EI - isolering...6

Läs mer

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 ARBETSANVISNING Vindtät PAROC XMW 075 Vindskydd PAROC XMW 060 Byggboken på Paroc.se April 2013 Vindtät PAROC XMW 075 och Vindskydd PAROC XMW 060 Används som vindskydd i ytterväggar. Vindskyddet ska täckas

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID ISOVER glasull 01 Varunamn ISOVER glasull Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Innehåll 4 TEJP OCH FÖRSLUTNING

Innehåll 4 TEJP OCH FÖRSLUTNING Tillbeho?rskat 04 Tejp-fo?rslutn 2008:Tillbehörskat 4 Tejp-förslutn 08-04-23 14.18 Sida 1 Innehåll Sex saker att tänka på när du väljer tejp 1 Tejp 2 Hållare 6 Pappersremsor 7 Filmgarn 8 Gummiband 8 Häftpistoler

Läs mer

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering.

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering. HUS A H:\LULEÅ\SKUTVIKEN\ORMEN 7 HUS A\BD\BD4\ORMEN et 1 bdf4.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2013-10-29 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Skeppsbrogatan 39 SE-972

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Den flexibla isoleringen med antimikrobiellt skydd

Den flexibla isoleringen med antimikrobiellt skydd Den flexibla isoleringen antimikrobiellt skydd Tillförlitlig kondenskontroll Bidrar till bättre luftkvalitet inomhus Säker systemlösning God stomljudsdämpning Microban-teknik 10 års systemgaranti Övervakade

Läs mer