DELOMRÅDE REHABILITERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELOMRÅDE REHABILITERING"

Transkript

1 1 (6) Ansökan av stimulansmedel per delområde avseende 2010 års stimulansmedel, äldreomsorgskontoret, Bilaga 1 dnr 10/79 Äldreomsorgskontoret har tkr i stimulansmedel att fördela mellan de olika delområdena som regeringen har beslutat om. Här följer en kort redovisning av de projekt som pågår under 2010 och nya projekt som planeras. En del av de projekten som pågår under 2010 kommer att fortlöpa DELOMRÅDE REHABILITERING Budgeten för delområdet rehabilitering är tkr Samverkansavtal (nytt projekt) Äldreomsorgskontoret ska i samarbete med Nestor FOU färdigställa ett påbörjat samverkansavtal, mellan Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms läns landsting, om rehabilitering i enlighet med Socialstyrelsens vägledning till deras föreskrifter om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOFS 2008:20). Avtalet ska förankras lokalt i respektive kommun. Tidplan: Ej tidsatt ännu Utbildning av omsorgspersonal i ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt Projektet Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende har pågått sedan Målet med projektet är att utbilda all omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen i vardagsrehabilitering. Under 2010 har ca 200 personal utbildats i den kommunala verksamheten, varje utbildning består av 8 studiecirkelträffar och individuell handledning. Under 2011 påbörjas arbetet med utbildning av personal i den enskilda verksamheten. Tidplan: Team för akut hemtjänst Färdigbehandlade patienter/brukare blir snabbt utskrivningsklara. För att inte i onödan förlänga patientens/brukarens vistelse på sjukhuset behövs ofta omedelbara insatser från hemtjänsten. För att möta behovet av snabba insatser har kommunen provat att införa ett mobilt team bestående av hemtjänstpersonal. En första utvärdering av projektet visar att arbetsuppgifterna för det akuta hemtjänstteamet inte blev så omfattande som det var Campusgatan 26 Tfn Södertälje Org-nr

2 2(6) planerat i projektplanen. Projektet kommer därför att avslutas 1 oktober, 2010 och inte implementeras i den ordinarie driften. Tidplan: Salutogent synsätt i dokumentationsprocessen FOU Nestor arbetar med uppdrag av äldreomsorgskontoret att kartlägga biståndsprocessen. Ett antal frågeställningar belyses i projektet; vilken dokumentation bör eftersträvas i handläggningsprocessen, hur ser dokumentationen ut i praktiken, hur tolkas det salutogena perspektivet på beställarenheten, hur upplever biståndshandläggarna handläggningsprocessen i dag, hur framgår de äldres perspektiv i handläggningsprocessen och vilka förbättringsområden finns i handläggningsprocessen. Tidplan: Utbildning - Föreläsning med Lisa Andersson med rubriken Att få leva tills jag dör, tre tillfällen à 100 platser. - Föreläsning med Ola Polmé Praktisk professionell planering, två tillfällen à 100 platser. - Ett arbete pågår i samverkan med vuxenutbildningen att utbilda omsorgspersonal i social dokumentation. DELOMRÅDE KOST/NUTRITION Budgeten för delområdet kost/nutrition är 316 tkr. Utbildning utifrån handboken Mat och ätande för äldre Ljungbackens vård- och omsorgsboende har under 2010 i samarbete med Nestor FOU utvecklat ett studiecirkelmaterial utifrån handboken Mat och ätande för äldre. Projektet fortsätter under 2011 genom att studiecirkelmaterialet implementeras i verksamheterna. Tidplan: Uppföljning pedagogiska måltider FoU Nestor arbetar med en pilotstudie för att se om pedagogiska måltider ökar den äldres intag av mat och hur de äldres livskvalitet påverkas. I de pedagogiska måltiderna äter personalen en smakportion tillsammans med den äldre när denne intar sin måltid. De äldre samt personal från hemtjänsten har intervjuats om hur situationen upplevdes. Resultat finns för knappt 10 personer inom Södertälje kommun. För att kunna dra några slutsatser krävdes

3 3(6) ett större material och under hösten 2009 genomfördes en ny omgång. Materialet kommer att sammanställas och rapporteras under Tidplan: Valbarhet, ytterligare en rätt att välja på I projektet har några avdelningar på Mariekällgården haft en utökad matsedel. De boendena har kunnat byta ut maträtter i den ordinarie matsedeln mot en tillvalsrätt som funnits varje vecka. Rapport om projektets erfarenheter presenteras hösten 2010 Tidplan: (10 veckor under hösten och 10 veckor under våren). Ökad matlust och upplevelse i matsituationen I projektet är utgångspunkten att undernäring till stor del kommer av det som ligger kvar på tallriken. Syftet med projektet är därför att öka matlusten och upplevelsen i matsituationen. Aktiviteter som genomförs i projektet är arbetsutbyte med ett restaurangföretag i Stockholm, externa kockar som konsulter för att öka inspirationen för de anställda, projektträffar för att hjälpa de särskilda boendena att värma och förbereda maten på rätt sätt så att maträtten serveras i det skick som det var tänkt, genomföra projektträffar för att hjälpa boenden och hemtjänst att skapa en bra måltidssituation och ge brukarna en bättre matupplevelse. Rapport om projektets erfarenheter presenteras hösten 2010 Tidplan: DELOMRÅDE DEMENS Budgeten för delområdet demens är tkr. Omsätta de nationella riktlinjerna till lokala program (nytt projekt) Äldreomsorgskontoret ska i samarbete med Nestor FOU omsätta de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom till lokala vård- och omsorgsprogram. Dessa program ska gälla från uppmärksammande av minnesproblem till demensutredning, biståndshandläggning, insatser från vård- och omsorgsgivare och anhörigstöd. De lokala programmen ska definiera en lägsta kompetensnivå i de olika verksamheterna. Tidplan: Ej tidssatt Öppen träffpunkt för demenssjuka och närstående (nytt projekt) En öppen träffpunkt som inte är biståndsbedömd planeras att öppna under 2011 för brukare och anhöriga. Träffpunkten ska ha en tät koppling till demensteamet. Syftet med projektet är att i ett tidigt skede i sjukdomen ge brukare möjlighet att prata med kunnig personal och

4 4(6) andra brukare, för att få kännedom om och insikt i de möjligheter och behov som kommer till följd av diagnosen. Närstående ska ges möjlighet att träffa andra anhöriga och personal på träffpunkten för att få stöd och råd. I projektet ingår även att öka samverkan med landstinget för att fånga upp nydiagnosticerade i ett tidigt skede samt bygga nätverk kring brukaren. Tidplan: Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom Ett projekt med utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom har pågått under 2010 på Artursbergs dagverksamhet. Dagverksamheten var tidigare stängd på helgerna men under projekttiden har det varit helgöppet och öppettiderna på vardagarna har även utökats. Projektet kommer att fortsätta under Tidplan: Personer med psykiska funktionsnedsättningar Den psykiska ohälsan hos äldre är ett betydande folkhälsoproblem. Kunskapen om vilka särskilda behov som personer med psykiska funktionsnedsättningar har behöver förbättras och verksamheternas förhållningssätt i målgruppen behöver utvecklas. Nestor FOU har uppdraget att undersöka behoven och äldreomsorgskontorets förutsättningar för att möta upp de behov som finns. Syftet med projektet är att genom en kartläggning ta reda på hur övergången till äldreomsorgskontoret fungerar för personer i Södertälje kommun med långvariga psykiska funktionsnedsättningar. Tidplan: DELOMRÅDE LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR Budgeten för delområdet läkemedelsgenomgångar är 310 tkr. Tydliggöra vad som är hälso- och sjukvårdsåtgärder och egenvård (nytt projekt) Äldreomsorgskontoret ska i samarbete med Nestor FOU genomföra ett utvecklingsarbete för att tydliggöra vad som är hälso- och sjukvårdsåtgärder och vad som kan bedömas som egenvård för äldre personer. Det handlar om att tydliggöra de olika vård- och omsorgsgivarnas (geriatrik, hemsjukvård och hemtjänst) ansvar utifrån aktuell lagstiftning, samt att etablera rutiner för egenvårdsbedömning och delegering av medicinska arbetsuppgifter. I detta ingår läkemedelsbehandling som en central del. Tidplan: Ej tidsatt ännu

5 5(6) DELOMRÅDE SOCIALA INNEHÅLLET Budgeten för delområdet är tkr. Hälsa på Bättre hälsa och trygghet bland äldre i Rosenlund genom att skapa nya kontaktnät. Projektet påbörjades våren 2010 och är ett samarbetsprojekt med kultur- och fritidskontoret. Syftet med projektet är att utarbeta och testa olika metoder för att nå äldre personer som har ett svagt socialt nätverk eller är isolerade av andra anledningar. Rosenlund som är ett bostadsområde i Södertälje har valts ut för att undersöka om återkommande besök är en metod för att locka äldre till nya kontaktnät. Projektnamnet Hälsa på kommer från att projektet bygger på att personer ska hälsa på men också för att vi jobbar med att förbättra hälsan. Projektet kommer att fortsätta under Tidplan: Intern-tv projektet Projektet är avslutat och kommer att utvärderas hösten 2010 med en enkät till de anhöriga och ett uppföljningsmöte med personalen som deltagit i projektet om hur de upplever att det fungerar med tv-monitorerna. Projektet bedrevs i samarbete med kultur- och fritidskontoret. På sex vård- och omsorgsboenden i kommunen har monitorer installerats med intern-tv kanaler. Intern-tv kanalen går även att se på brukarnas egna tv-apparater. Tidplan: Levande sång och musik på våra särskilda boenden för äldre i Södertälje kommun Projektet har bedrivits på Heijkensköldska gården i Södertälje och vid Ljungbacken i Järna. En sångpedagog har arbetat både med de boende och personalen för att de ska få kunskap och inspiration att aktivt utöva levande sång och musik tillsammans med brukarna. På grund av sjukskrivning kommer projektet inte att kunna genomföras i den omfattning som var planerat. Tidplan: Sinnenas trädgård Heijkensköldska gården har påbörjat arbetet med att anlägga en sinnenas trädgård. Gångar har anlagts och ett fiktivt utedass har satts upp. Under två dagar hjälptes de boende, anhöriga och personal åt att plantera blommor och bärbuskar. Tidplan:

6 6(6) Vindskydd på Ljungbacken Ljungbackens vård- och omsorgsboende har sedan drygt ett år tillbaka grillat utomhus en gång per månad året om. Stimulansmedel har använts för att iordningställa en grillplats med vindskydd. Tidplan: Färdigt våren 2010 IPPI-system/IT-lösningar i ordinärt boende Ett försök med IPPI har pågått under september 2009 till mars 2010 i samarbete med företaget InView AB. IPPI är en kommunikationslösning som innebär att alla via en vanlig TV kan ta emot och skicka information till och från mobiltelefoner och datorer. Projektet avslutades i mars 2010 då projektgruppen inte upplevde att IPPI var en tillräckligt bra kommunikationslösning för att äldreomsorgskontoret ska satsa vidare på produkten. Tidplan: DELOMRÅDE FÖREBYGGANDE HEMBESÖK Budgeten för delområdet förebyggande hembesök är 1700 tkr. Hälsosamt åldrande Under 2010 har två projekthandläggare arbetat med hälsofrämjande samtal i Södertäljes kommundelar, målgruppen har varit alla personer 76 år och äldre. Målet med projektet är, förutom att stärka den äldres känsla av meningsfullhet och trygghet, att kartlägga de äldres behov och önskemål för framtida planering samt sprida projektets resultat till berörda kontor och organisationer. I enlighet med de nya direktiven för delområdet planeras en fortsättning av projektet i samarbete med primärvården och målgruppen inkluderar alla personer 75 år och äldre. Samtalen under 2011 kommer att utföras i de centrala delarna av Södertälje. Tidplan: STATISTIK Budgeten för delområdet är 400 tkr. En del av stimulansbidraget får användas för att kompensera kommunerna för kostnader som uppstår till följd av ökade krav på dokumentation och inlämning av statistikuppgifter inom området. 400 tkr är avsatt för detta område under 2011.

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag

Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Nilsson, utredare Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 1 (23) Dnr VON/2006:120-711 Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag framtida uppdrag.doc RAPPORT

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Palle Storm Åsa Pettersson Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

"Minnet ej att förglömma"

Minnet ej att förglömma Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Birgit Häger "Minnet ej att förglömma" - En utvärdering av ett samverkansprojekt FoU-rapport 2011:2 Birgit Häger Minnet ej att förglömma

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer