BESLUT. Tillsyn av verksamheten vid Ekängens HVB och Halvvägshus AB Virserum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT. Tillsyn av verksamheten vid Ekängens HVB och Halvvägshus AB Virserum"

Transkript

1 /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) Avdelning sydöst Michaela Hecht Gunnarsson Ekängens HVB & Halvvägshus AB Ekängsvägen VIRSERUM Huvudman Ekängens HVB & Halvvägshus AB Ärendet Tillsyn av verksamheten vid Ekängens HVB och Halvvägshus AB Virserum Hultsfred Beslut Återkallelse av tillstånd att bedriva enskild tillståndpliktig verksamhet enligt 13 kap. 9 andra stycket socialtjänstlagen (2001 :453), SoL Bakgrund Ekängens HVB och halvvägshus är beläget i Småland och riktar sig till personer med psykiatrisk problematik och missbruk. Verksamheten har tillstånd att ta emot klienter mellan 18 och 50 år som placeras enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (L VM). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under januari och februari 2015, mottagit ett flertal telefonsamtal och annan information från ledning, personal, konsultläkaren samt placerande kommuner avseende aktuell situation vid Ekängen med allvarliga missförhållanden. Redovisning av tillsyn NO mottog inledningsvis under januari ett flertal samtal från en placerande kommun, föreståndaren, konsultläkaren och en klient boende på Ekängen. I mitten av januari 2015 fick NO ett telefonsamtal från en socialsekreterare i ' kommun. Kommunen hade haft en klient placerad vid Ekängen under' Av samtalet framkom att klienten, en u _ i placerades _ kommun på Ekängen för att ta behandling för sina problem. Kommunen (<) ~ "' Inspektionen för värd och omsorg Telefon Fax ~ c-.i Box2163 Org nr {!! > Jönköping

2 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) upprättade en behandlingsplan tillsammans med företrädare för behandlingshemmet. I avtalet ingick också en överenskommelse att utreda eventuellt funktionshinder som skulle berättiga klienten till aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Ett läkarintyg skulle behövas för detta. Det uppdraget fullföljdes aldrig, bl.a. inkom ett oläsligt läkarintyg till Försäkringskassan. Behandlingshemmet skickade månatliga redogörelser över hur placeringen fortskred. Av redogörelserna gick inte att utläsa behandlingsinnehåll eller huruvida behandlingen fortskred. Det framgick endast korta beskrivningar av praktisk hjälp som klienten fått och att han uppträdde trevligt. När socialsekreteraren samtalade med klienten framkom att han endast fått något enstaka samtal med terapeuten och verkade för övrigt inte få det stöd han behövde. Socialsekreteraren fattade misstanke om att det förekom droger på behandlingshemmet och att det var s behandling på Ekängen avslutad. Socialsekreteraren tog kontakt med föreståndaren Johanna Danielsson för att få information om hur behandlingen fortskred. Föreståndaren kunde inte svara på i vilken omfattning klienten fick avtalad behandling. Istället framkom olika ursäkter som att det finns behov av att lära känna klienten och att han inte vill ta emot vissa insatser. Föreståndaren kunde inte heller redogöra för varför överenskommelsen om utredning av funktionshinder och det efterfrågade läkarintyget inte kom. kommun beslutade sig för att säga upp avtalet med Ekängen. Socialsekreteraren uppmandes att komma in med ett skriftligt klagomål rörande Ekängen till IVO. Något skriftligt klagomål har dock inte inkommit. Den 23 januari 2015 ringde föreståndaren Johanna Danielsson (JD) till IVO. Hon beskrev en kaosliknande situation i verksamheten. JD uppgav att ny VD, Ylva Benderix, kör över ledningen, ändrar inriktning på behandling, säger upp personal med kompetens och visar bland annat därigenom stor brist på kompetens om målgruppen. Enligt JD är verksamheten inte patientsäker i nuläget. VD har enligt JD förmodligen vänt sig till annan läkare som ska ta över det medicinska ansvaret för klienterna, då nuvarande konsultläkare blivit nekad att komma dit. JD ville också meddela att hon inte kan vara ansvarig för verksamheten efter det som händer sedan en vecka tillbaka. JD informerades om att hon i egenskap av föreståndare är fortsatt ansvarig för att klienterna får en god och säker vård.

3 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) Den 23 januari 2015 ringde även Jan Ahlström (JA), psykiater, konsultläkare vid Ekängen. JA beskrev situationen i verksamheten som kaosartad. På morgonen hade han ratt ett sms av nytillträdd VD att han inte skulle komma dit och gå rond då det inte fanns ansvarig personal på plats. JA hävdade att han kunde ha rond utan dem men han var inte välkommen. JA berättade att föreståndare, verksamhetschef och sjuksköterska är sjukskrivna. Sedan den nya VD: n tillträdde för en vecka sedan har inriktningen på behandlingen ändrats, anställd kompetent personal har sagts upp, outbildade sätts in istället. JA uppgav att flera av klienternas psykiska hälsa är mycket dålig. Om en klient säger JA att" det är troligare att 1 Några klienter är på gränsen till psykos och två har _ JA är mycket orolig för flera klienter och uppger att de inte har tillgång till sina läkemedel, någon har inte tätt sin depåinjektion. Nya VD: n lägger sig i allt, kör över personal och visar på stor kompetensbrist. En klient har ringt till NO två gånger inom en vecka. Han uppger bland annat att det saknas ansvarig personal, att de är sjukskrivna. Klienten uppger vidare att ingen tar ansvar för mediciner med risk för felmedicinering, att personalen är sönderstressad och att ny VD aldrig har tid. Möte med Ekängens ledning den 29 januari 2015 Med anledning av de uppgifter som inkommit kallades styrelseordföranden, VD:n, föreståndaren, verksamhetschefen samt konsultläkaren till ett möte i NO:s lokaler den 29 januari Det framkom att det fanns en konflikt mellan nytillträdd VD Ylva Benderix samt föreståndaren, verksamhetschefen och konsultläkaren. Verksamhetschefen, föreståndaren, sjuksköterskan och delar av övrig personal hade sjukskrivit sig. Föreståndaren sa sig vara mycket bekymrad för såväl klienter som personal och hade ratt många samtal från dessa. Det framkom att föreståndaren och verksamhetschefen inte svarade på samtal och mail från VD sedan de sjukskrivit sig och på så sätt försvårade situationen för övriga som finns i verksamheten. Då ledningen tagit med sig alla nycklar och gjorde sig oanträffbara, hade verksamheten inledningsvis inte ens tillgång till läkemedelsskåp och expedition med dokumentation. Det framkom att en annan läkare tillfälligt anlitats av verksamheten. Konsultläkaren framhöll att Ekängen arbetar med en mycket svår målgrupp som ofta har dubbel- och trippeldiagnoser, varav missbruk och

4 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) neuropsykiatriska diagnoser är övervägande. Vidare finns klienter med psykossjukdom och ett antal med restpsykos. Konsultläkaren har haft bra kontakt med sjuksköterskan och har upplevt att hon fungerar väl i arbetet. Konsultläkaren avslutar sitt uppdrag hos Ekängen under innevarande vecka. Föreståndare och verksamhetschefhar efter att den nya VD: n tillträtt sett en radikal försämring av verksamheten och de har känt sig ifrågasatta. Efter ett möte med VD sjukskrev sig de båda med omedelbar verkan med hänvisning till arbetsmiljöproblem. Samtliga vidhåller att även om det i dagsläget finns motsättningar i ledningen är patientsäkerheten tillgodosedd, bl.a. med extrainsatt personal. Telefonsamtal den 9 februari 2015 m.m. Den 9 februari 2015 fick IVO samtal från VD som berättade att föreståndaren och verksamhetschefen, som är fortsatt sjukskrivna och gör sig oanträffbara, tog sig in i verksamheten under sen kväll/natt under den gångna helgen. De förhörde nattpersonalen och väckte klienter som de förhörde om vad som händer i verksamheten under deras bortavaro. Vidare var de inne i läkemedelsskåp samt i de databaserade systemen och gick igenom dokumentation. Deras inloggning har kunnat kontrolleras av ledningen. En av de klienter som blev IVO har vidare ratt muntlig information från styrelseordföranden Jan Hemmingsson (JH) om bakgrunden till att ny VD har tillsatts samt vilket hennes uppdrag är. JH har beskrivit samarbetssvårigheter i Ekängens ledning mellan å ena sidan dåvarande VD, tillika ägare och ledningsgruppen bestående av verksamhetschef, föreståndare och sjuksköterska. JH tog initiativ till en medarbetarundersökning för ett år sedan som visade att ledningsgruppen fick låga betyg och hade lågt förtroende hos personalen och det framkom att det fanns samarbetsproblem mellan ledningsgruppen och vårdpersonalen. Eftersom det inte gick att lösa upp de samarbetsproblem som fanns i ledningen, tillsattes en ny, tillförordnad VD den 23 december Förutom en VD:s ordinarie sysslor formulerades ett tydligt uppdrag att skapa ett gott arbetsklimat, strukturer och reda i verksamheten. VD har hittills bland annat gjort bedömningen att verksamheten är underbemannad, att det finns luckor i kompetens och brister i rutiner. Det har även inkommit information om att Ekängen vid IVO: s tillståndsavdelning har ansökt om att verksamhetens psykolog Daniel Ul

5 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) rici (DU) ska godkännas som tillförordnad föreståndare. DU är anställd på konsultbasis på 30 procent i verksamheten och har bland annat ansvar för behandlingssamtal med klienter, utredningar av vissa diagnoser samt handledning av personal. Oanmäld inspektion den 16 februari 2015 IVO beslutade att den 16 februari 2015 genomföra en oanmäld inspektion vid Ekängen. Vid inspektionen intervjuades VD, psykolog och marknadsansvarig. Sjuksköterskeexpeditionen och läkemedelshanteringen inspekterades och en intervju med fyra ur behandlingspersonalen genomfördes. Vidare inhämtades en personalmatris och en kontroll gjordes av nya inskrivningar avseende klienter. Följande framkom vid intervjun med ledning VD Ylva Benderix kommer från Linneuniversitetet där hon innehar en lektorstjänst. Hon har ett utvecklingsuppdrag vid Ekängen med anledning av problem relaterade till en medarbetarundersökning som visade på förtroendeproblem mellan personal och ledning. VD tillträdde sitt uppdrag den 23 december 2014 och det sträcker sig över sex månader. VD har en sjuksköterskeexamen från 1976 men har inte varit verksam som sjuksköterska på ett trettiotal år. Hon är även utbildad familjeterapeut. VD uppger att det tillfälligt finns två pensionerade sjuksköterskor som arbetar deltid. Även en ambulanssjuksköterska finns att tillgå. Ingen av dessa har psykiatrikompetens. Om cirka en vecka räknar man med att det kommer en psykiatrisjuksköterska från ett bemanningsföretag. VD anser att läkemedelshanteringen nu fungerar hyggligt. När det gäller sjukvården finns det ingen kontinuitet. Man har ibland övervägt att kontakta klienternas hemkommuner men även en flytt från Ekängen skulle för klienterna innebära avbrott i kontinuitet. En personal. med sjuksköterskelegitimation frår (som saknar svensk legitimation) ger injektioner och delar läkemedel från burk till dosett. VD: n som är legitimerad sjuksköterska står då bredvid. Klienterna vill ha hjälp av någon de känner, uppger VD. Operativ ledning utgörs idag av VD och psykologen Daniel Ulrici (DU). Marknadsansvarig utgör ett stöd. Man skriver upp på tavlan vem som tjänstgör som operativ ledning/jour. Det finns rutin för delegering enligt VD. Personal rar göra ett test och gå bredvid. Det har getts en ny delegering av VD sedan ledningen gick hem. Läkaren avslutar sin tjänst den 27 februari Man har gjort

6 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) några förfrågningar för att :fa en ny läkare till Ekängen, men har ännu inget besked. Om det inte löser sig har man en annan namngiven konsultläkare att tillgå. IVO påtalar att denne saknar specialistkompetens i psykiatri. På fråga vilken behandling klienter erbjuds idag berättar VD att man har miljöträning (främst ADL-träning), återfallsprevention, social träning i form av gemensamma aktiviteter och KBT-terapi. En socionom har nyligen anställts för att arbeta med klienters sociala problematik och ekonomi. VD skulle vilja arbeta med sammanhanget kring klienternas problematik i egenskap av familjeterapeut. Det finns idag inga misstankar om droganvändning i verksamheten. VD uttalar starka tvivel beträffande nuvarande föreståndares kompetens och erfarenhet. Föreståndaren har visat på omognad och dåligt omdöme. VD har nu tagit ifrån den sjukskrivna ledningen inloggningsmöjligheter i systemet efter det att de varit i verksamheten nattetid. Det framkommer att ledningen numera saknar förtroende även för verksamhetschefen. IVO ställer frågor om det har skrivits in nya klienter sedan föreståndaren sjukskrev sig. VD berättar att två nya klienter kom dagen efter att ledningen gått hem. Dessa var avtalade och inplanerade sedan tidigare och skrevs in. Ytterligare två killar har varit avtalade sedan tidigare och är på väg in. En av dessa är en person med i - " En ung J beteende som idag vardas mom 1 har varit lovad plats sedan bedöms vara mycket sju1 har nyligen varit på Ekängen e. Man har nu avtalat att t,;ka _ Det är planerat att ska flytta till Ekängen den Ett nytt team ska byggas upp kring På fråga om verksamheten anser att man verkligen har kompetens för att ta emot svarar VD att det ändå är det minst dåliga för att :fa komma eftersom vill det och är inställd på det. Psykologen DU anser att det finns kompetens för att ta hand om denna klient. Han själv som psykolog och VD som terapeut kan ge behandling. Det är för närvarande 20 klienter inskrivna. 4-5 kommuner har hört av sig till verksamheten och varit missnöjda med situationen på Ekängen. DU uppger att han har ägnat mycket tid åt att tala med representanter för kommunerna för att reparera förtroendet. Följande framkom vid intervju med ryra personal Samtliga intervjuade har delegering avseende utdelning av läkemedel från dosett, apodos samt vid behovsmedicin. En av de intervjuade bör

7 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) jade arbeta vid Ekängen i september Han saknar utbildning och erfarenhet av behandlingsarbete. Han beskriver att han fick några papper med sig hem att läsa igenom. Därefter erhöll han delegering nästa gång han var i tjänst. En personal berättar att sedan hon började sin anställning i april 2014 har fem av hennes sex kollegor på avdelningen slutat. Den sjukskrivna ledningen hade det operativa ansvaret och jour, vilket innebar att de skulle vara tillgängliga dygnet runt. De svarade ofta inte på påringning och ibland kom de inte utan man fick klara sig själv. Nattetid arbetar två personal varav en vaken och en sovande. Det framkommer att ibland har inte den sovande jouren vågat komma ut och hjälpa till när något inträffat nattetid. En personal blev vid ett tillfälle överfallen nattetid av en klient med hund. Klienter försökte vid ett annat tillfälle bryta sig in i medicinskåpet. Hon ringde på hjälp men ingen svarade på telefonen och ingen kom. Hon fick klara sig själv. Personalen har inte fått information eller utbildning gällande rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah. Någon kände till det sedan tidigare men har inte fått information på Ekängen. Personal som har försökt anmäla incidenter har tystats ned av verksamhetschefen. Den ledning som nu är på plats i form av ny VD och psykologen DU har det operativa ansvaret. De svarar alltid på larm och man upplever att man :far stöd. Före jul var det problem i verksamheten med droger och några klienter skrevs ut. Nu upplever personalen inte att det finns något som tyder på att det förekommer droger. Vid behovsmedicin ges av personal till samtliga klienter som har sådan förskriven, utan föregående kontakt med sjuksköterska. Den personal som saknar utbildning och är relativt nyanställd tycker att det är svårt att veta när man ska ge vid behovsmedicin. Den sjukskrivna ledningen ville inte bli störd när det gällde frågor om läkemedel. De ansåg att personalen skulle klara detta på egen hand, trots att rutinen då sa att kontakt skulle tas med sjuksköterska före vid behovsmedicin gavs. På fråga vilka behandlingsinsatser som klienterna erhåller i dagsläget berättar personal att man har ett veckosamtal, 1 timme i veckan, med sin kontakman, återfallsprevention i grupp som leds av behandlingspedagog, några har samtal med KBT-terapeut, några har samtal med psykologen och utslussningsförberedelser för dem där det är aktuellt. För vissa klienter innebär det att man endast har en timmes samtal per vecka med sin kontaktman, som av olika orsaker kan utebli. Övrig sysselsättning och fritidsaktiviteter som förekommer ärt ex silver

8 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) smide, ridning och gym. Personalen anser att klienter får vad de behöver. Personalen känner ett stöd från nuvarande VD och psykologen DU. Det är ordning och reda. Det var meningen att de skulle få handledning men det har nu skjutits upp. Det är DU som ska hålla i handledningen. Den utbildning i neuropsykiatri som har köpts in är jättebra tycker personalen. Det är fyra gånger kvar på utbildningen. Nattpersonalen tilläts dock inte gå utbildningen av verksamhetschefen som ansåg det vara alltför resurs- och kostnadskrävande. Det har pratats om någon dokumentationsutbildning men de vet inte om något är planerat. Vid intervjun framkom även att en del klienter har telefonkontakt med den sjukskrivna ledningen och personalen och på så vis blir indragen i konflikten som ledningen är involverad i med arbetsgivaren. Vidare berättar personalen att efter det att ledningen tog sig in nattetid och förhörde såväl personal som klienter, är nattpersonal rädda och känner sig hotade eftersom dessa personer kan komma tillbaka på natten igen. till styrelse IVO informerade kort om iakttagelser vid inspektionen och om allvaret i de kompetensbrister som finns idag och i vart fall den närmaste framtiden. Det gäller främst avsaknad av föreståndare, sjuksköterskor och snart även läkare med psykiatrikompetens. Vidare framförde IVO att det är olämpligt att under rådande omständigheter fortsätta skriva in klienter, såsom den planerade inskrivningen av ' med mycket svår psykiatrisk problematik. IVO informerade om sina sanktionsmöjligheter att förelägga eller att besluta om återkallelse av tillstånd. Mot bakgrund av den historik av missförhållanden, incidenter, kompetensbrister, personalomsättning, omorganisationer och konflikter som har präglat verksamheten och påverkat klienter negativt under lång tid informerade IVO att myndigheten kommer att överväga återkallelse av tillstånd. IVO informerar om att det vid dagens inspektion och genom händelseutvecklingen på senare tid har framkommit att delar av den information som lämnades till IVO vid inspektionen i december 2014 nu har visat sig vara osann. Bl. a. har den operativa ledningen som hade jour dygnet runt inte svarat på larm, inte velat bli uppringd angående läkemedel och inte kommit vid incidenter som har inneburit hot och våld. Vidare har man enligt personalen inte tillåtit avvikelserapportering. Personal har varit otrygg och rädd och saknat stöd från ledning. Man har vidare informerat IVO om att rekrytering av psykiatrisjuksköterska pågick samt att all personal erhöll dokumentationsutbildning, vilket inte stämmer.

9 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) Klienter dras in i konflikter som rör ledning och personal. Eftersom det nu har visat sig att det funnits allvarliga problem i verksamheten och att dessa delvis varit kopplade till den nu sjukskrivna ledningen, stämmer inte längre bilden av vidtagna åtgärder och situationen i verksamheten som ledningen uppgav vid inspektionen i december. Dagen efter inspektionen kontaktade styrelsens ordförande IVO för att fråga vad som är den mest akuta åtgärd Ekängen behöver göra. Han informerades åter igen om att verksamheten inte kan fortsätta ta emot ny klienter under rådande omständigheter. Samma dag meddelade styrelsens ordförande IVO att han i samråd med ägaren nu har fattat beslut om totalstopp för alla nya inskrivningar, planerade som oplanerade. Detta gäller även studiebesök, provboende eller andra aktiviteter som kan vara ett led i en framtida inskrivning. Skrivelse inkommen den 24 februari Den 24 februari 2015 inkom en skrivelse från en anonym avsändare, som uppger sig vara en av den kvarvarande personalen på Ekängen. Avsändaren känner till att IVO nyligen gjort en inspektion och tillhör inte de intervjuade i personalen. Avsändaren vill uppmärksamma IVO på det kaos som nu råder verksamheten. Ägaren, hans fru och barn finns i verksamheten och saboterar denna. De arbetar aktivt i vård och behandling och saknar insikt och kompetens. Behandlingsarbetet har upphört och det bryts dagligen mot sekretess och behandlingsplaner. Personal pratar öppet om allt och alla i närvaro av klienter. Ett fåtal personer finns kvar som försöker upprätthålla någon form av säkerhet. Personalen får inte lov att skriva avvikelser och ägaren har förbjudit personal att tala med IVO. Det brister i medicinhanteringen, dokumentationen och behandlingen. Det är otryggt att arbeta med outbildad personal som exempelvis ägarens familjemedlemmar. En av dessa hade jour nattetid förra veckan. På Ekängen finns svårt sjuka personer med LPT och missbrukare. De kan bli psykotiska och ha ett utagerande beteende. Det innebär risker för alla. Brevskrivaren uttrycker att verksamheten fungerade bra under den nu sjukskrivna lednings tid och menar att dessa behöver få komma tillbaka till verksamheten. Telefonsamtal från placerande kommun Den 25 februari 2015 kontaktades IVO av socialsekreterare i kommun med anledning av situationen på Ekängen. Hon ringde med anledning av att hon hade fått information om att det är "struligt" på Ekängen. Hon berättade att hon varit i kontakt med psykolog Daniel Ulrici om en planerad inskrivning senast dagen innan, då de pratat om dygnskostnad för den tilltänkta klienten. Klienten är den svårt sjuka - som Ekängen avser att skriva in under r Planeringen

10 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) av placeringen har fortskridit. Då socialsekreteraren nu kontaktade psykologen utifrån den informationen om Ekängen hon hade fått om att det var problem i verksamheten, uppgav denne att han inte visste så mycket om IVO:s tillsyn. Han bad om att få återkomma när han tagit kontakt med VD. När han sedan återkom uppgav han att inte VD heller visste något om IVO:s förehavanden. De hade fått att ett protokoll att yttra sig över, men de är vana vid att hantera rykten, uppgav han vidare. Då socialsekreteraren av IVO informerades om den oanmälda inspektionen som gjordes den 16 februari 2015 och hur IVO ser på verksamhetens allvarliga brister, vilket hade delgetts verksamheten på plats, uppgav socialsekreteraren att hon inte hade fått någon information om detta, vilket hon fann anmärkningsvärt med tanke på planeringen av hennes klients placering. Socialsekreteraren informerades även om att IVO har fått information från verksamheten om att alla nya inskrivningar, provboende och studiebesök eller annan aktivitet som kan vara ett led i en framtida inskrivning har stoppats. Detta kände socialsekreteraren inte till. Hon upplyste IVO om att klienten återigen besökt verksamheten 1 där mellan den,.. ~.. Jch att planeringen.iu1 uskridit efter det. Samtal från personal Den 26 februari, ringde en personal och berättade följande. På Ekängen vistas en svårt sjuk. som erhåller~ vård. har svåra smärtor och är ordinerad läkemedel för detta. När denna personal arbetade den 27 januari, upptäckte mte hade fått sin smärtstillande medicin och påtalade detta för annan personal som lovade att detta skulle åtgärdas. När hon kom till arbetet dagen efter hade fortfarande inte fått sin medicin. Hon framförde detta till VD och ville skriva en avvikelse men avvikelsen togs inte emot. Denna personal beskriver också att är i behov av specialkost och täta tillsynsbesök vilke inte får. får inte avtalad vård och sina behov tillgodosedda. Personalen berättar också att hon själv hörde hur VD och annan personal diskuterade att två andra klienter inte hade fått sina depåinjektioner och vem som skulle kunna ge dessa då det inte fanns behörig personal på plats som kunde utföra detta. Personalen beskriver även en händelse då en blev överfallen nattetid av två T avstyrdes av annan klient och tystades ned. Den enligt uppgift polisanmält denna händelse. Övergreppet klienten har Personalen säger att verksamheten inte är säker för klienterna som vistas där.

11 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) Tillsynshistorik Ekängens HVB och Halvvägshus AB (Ekängen) har under perioden varit föremål för granskning vid ett flertal tillfällen av IVO samt tidigare Socialstyrelsen och Länsstyrelsen som samtliga har haft tillsynsansvar för denna verksamhetstyp under olika tidsperioder. Anledningen har varit en mängd klagomål och anmälningar avseende brister, incidenter och missförhållanden från klienter, anhöriga samt personal i olika funktioner. Ett flertal inspektioner har gjorts i verksamheten. Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade den 7 oktober 2009 om föreläggande gällande Ekängen. Bakgrunden var allvarliga missförhållanden avseende kvalitet och säkerhet i verksamheten. Ekängen förelades bland annat att ansöka om godkännande av biträdande föreståndare då tidigare föreståndare hade sagt upp sig och inkomma med tidsplan och innehåll avseende kompetensutveckling. Anmälan från kriminalvården (dnr 34378/2010) avseende klient med kontraktsvård som var föremål för nedtrappning av narkotiska läkemedel som ändå hade ordinerats dessa läkemedel av Ekängens läkare. Klagomål ( dnr 2648/2011) från anhörig till en klient avseende läkarintyg innehållande felaktiga uppgifter om patienten. Avsaknad av utlovade åtgärder, avsaknad av behandlingsplan samt i övrigt brister i vård och resultat av behandlingsarbetet. Socialstyrelsen ( dnr 16993/2011) genomförde den 9 juni 2011 en inspektion vid Ekängen efter att ett flertal klagomål inkommit på verksamheten. Vid inspektionen fann Socialstyrelsen brister i dokumentationen, låg personalkompetens i förhållande till de behov som patienterna/klienterna har som skrivs in i verksamheten, oklarheter i vem som beslutar om inskrivning av klienter i verksamheten i förhållande till rådande tillstånd. Anmälan (dnr 8506/2011) inkom från verksamheten att en patient under ett okänt antal tillfällen tilldelats läkemedel som inte varit ordinerade av läkare. Socialstyrelsen (dnr 56548/2012) fick en handling för kännedom, av vilken framkom att Ekängen tagit emot en placering från Migrationsverket gällande ett asylsökande med skyddsbehov trots att Ekängen saknade tillstånd för skyddsboende. Socialstyrelsen bedömde den 5 november 2012 att placeringen omedelbart måste avslutas då Ekängen inte har tillstånd att bedriva skyddsboende eller boende för asylsökande och

12 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) ställde krav på Ekängen att tillse att gällande tillstånd efterföljs. Då Socialstyrelsen den april 2013 genomförde en oanmäld inspektion vid Ekängen bodde trots Socialstyrelsens beslut kvar. Det framkom då ati var i konflikt med flera av i de andra klienterna på boendet och att deras närvaro skapade oro i verksamheten. Socialstyrelsen bevittnade dessutom ett slagsmål mellan i. och en annan inskriven kli ent. Polis tillkallades med anledning av detta. Först den 18 september 2013 informerade Ekängens föreståndare att man hade överenskommit med Migrationsverket att avsluta placeringen av det~ Dnr 57957/2012, 57962/2012, 58939/2012, 8473/2013 m.fl anmälningar. I början av oktober 2012 kontaktade dåvarande föreståndaren Socialstyrelsen och informerade om att företagets VD agerade på ett sådant sätt att verksamhetens rutiner inte längre fungerade. Avvikelser inträffade, personal sa upp sig och en inskrivning som låg utanför tillståndet hade gjorts av VD. Under perioden november 2012 till mars 2013 inkom återigen ett flertal klagomål till Socialstyrelsen från klienter, anhöriga, anonyma anmälare och personal rörande Ekängen. Klagomålen handlade om brister i ledningen, ägarens, tillika dåvarande VD:s, bristande professionalitet, uppträdande och inblandning i verksamhetens operativa arbete. Vidare påtalades personalkonflikter, brister i behandlingsarbetet, droganvändning bland klienter. Verksamheten påverkades negativt av VD:s agerande och det var stor personalomsättning. Föreståndaren tillsammans med en stor del av personalen hade slutat efter långdragna konflikter med ägaren/vd. Den samlade bilden föranledde att Socialstyrelsen beslutade att inleda en verksamhetstillsyn. Socialstyrelsen (dnr 56555/2012) inledde en verksamhetstillsyn mot bakgrund av ovanstående. Den 16 april 2013 genomfördes en oanmäld inspektion vid Ekängen. Inspektionen pågick i två dagar och innefattade granskning av behandlingsplaner och journaler, intervju med ny föreståndare Johanna Danielsson och sjuksköterska Roger Leek, enskilda intervjuer med fyra personal och sex klienter. Vid inspektionen framkom bland annat följande vid intervjun med föreståndaren För närvarande haltar behandlingsarbetet då det saknas behandlingsterapeut och det dessutom varit stor omsättning bland personalen. En av verksamheten tidigare anlitad terapeut är på väg tillbaka och börjar den 23 april En ny psykolog har redan

13 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) börjat. Nya veckoscheman ska skapas för alla klienterna, veckosamtal som är kopplade till behandlingsplanerna ska komma igång, klientens delaktighet och inflytande ska öka. Behandlingsplanerna har tidigare inte fungerat som ett levande dokument, men kommer nu att ta en mer central betydelse för både personal och klient. Sammanfattning av personalens synpunkter Behandlingsplaner som finns går inte att fullfölja då det för närvarande inte finns någon behandling fört.ex. återfallsprevention. Vidare framkommer att flera klienter sedan månader väntar på att det ska komma någon terapeut. Kontaktpersonen skriver månadsrapporter till uppdragsgivaren vilka justeras av psykologen. Det finns förnärvarande klienter som upplevs som otrygga på Ekängen. Det är för låg personaltäthet på Ekängen för att kunna tillgodose inskrivna klienters samtliga behov. Detta är särskilt påtagligt på kvällar och helger. Vidare påtalas att det finns brister avseende överlämnande av information mellan personal. Det saknas också kontinuitet i personalgruppen och i verksamheten. Det har varit hög personalomsättning och ägaren har lagt sig i det dagliga klientarbetet. Både personal och klienter har blivit kränkta av ledningen. Klagomål kommer ofta muntligt från klienterna gällande t.ex. maten, aktiviteterna och bristen på personal. Dessa klagomål förmedlas till ledningen, men det har inte vidtagits några påtagliga åtgärder. Intervjuad personal känner inte till någon rutin för klagomål och synpunkter. Sammanfattning av klientintervjuer Samtliga intervjuade klienter ger en övervägande negativ bild av verksamheten. De intervjuade har inte varit med och upprättat någon behandlingsplan. Det förekommer ingen behandling. Aktivering och sysselsättning är i stort sett obefintlig. Det är låg bemanning och dålig kompetens hos personalen. Synpunkter och klagomål framförs till personalen och ledningen, men det har inte resulterat i några påtagliga åtgärder. Någon har bott på Ekängen i ett flertal år och anser att han inte rar någon behandling men han känner sig hemma här och vill inte flytta. Socialstyrelsens tillsynsverksamhet övergick från den 1 juni 2013 till nybildade tillsynsmyndigheten IVO. IVO ställde i beslut den 19 juni 2013 bland annat krav på att verksamhetens tillstånd efterföljs när det gäller inskrivning av klienter samt att placeringarna som ligger utanför gällande tillstånd upphör, att

14 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) behandlingsplaner upprättas för var och en av de inskrivna klienterna, att brister avseende läkemedelshanteringen (narkotikaklassade läkemedel) åtgärdas så att gällande lagstiftning efterföljs. Uppföljande inspektion En anmäld inspektion genomfördes av IVO den 10 september 2013 för att följa upp och inhämta kompletterande uppgifter till Ekängens redovisning. Vid denna tidpunkt fanns 25 klienter inskrivna. Granskning av aktuella uppdrag och behandlingsplaner visade svåra psykiatriska diagnoser och/eller svår missbruksproblematik. Det framgick av såväl behandlingsplaner som uppdrag att de var i behov av regelbunden och avancerad behandling och professionell behandlingspersonal. Genomgång av personalmatris visade att flera ordinarie och merparten timanställd personal saknade relevant grundutbildning. I förhållande till målgruppen och behandlingsmetoder saknades överlag utbildning i psykiatri. Ekängen uppger att man tillhandahåller en rad uppräknade behandlingsmetoder. Endast enstaka personal hade dock dokumenterad vidareutbildning i dessa metoder. IVO påtalade att behandlingsmetoderna endast fick utföras av personal med utbildning i dessa. Vid intervju med föreståndare och verksamhetschef framkom att Roger Leek sedan föregående inspektion hade anställts som verksamhetschef. De beskrev att de fungerar som ett team i ledningen och har en tydlig rollfördelning. Den sjuksköterska som var nyanställd vid föregående inspektion hade avslutat sin anställning kort därefter och hade nu ersatts av en ny. Den terapeut som man tidigare hade rekryterat hade inte fungerat i verksamheten och hade fått sluta sin anställning. Kort efter inspektionen meddelade föreståndaren att KBT- terapeut hade anställts liksom en sjuksköterska. En socionom som gick en grundläggande KBT- utbildning hade anställts och ingick i det dagliga behandlingsarbetet. IVO bedömde efter den kompletterande informationen i samband med inspektionen att verksamheten hade uppfyllt kraven genom de åtgärder som vidtagits tillsammans med det som var planerat avseende kompetensutveckling av personal m.in. Ärendet avslutades för att ge verksamheten möjligheter att fortsätta den redovisade utvecklingen men mot bakgrund av de över tid återkommande bristerna skulle IVO följa upp Ekängens re

15 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) dovisade åtgärder under IVO genomförde en anmäld inspektion (dnr 24367/2014) den 2 december Vid inspektionen intervjuades föreståndaren Johanna Danielsson, verksamhetschef Roger Leek och ansvarig sjuksköterska. Dokumentation avseende såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård granskades. Den bild som presenterades för IVO var att verksamheten hade arbetat aktivt med att skapa förutsättningar för att bedriva en verksamhet med god kvalitet. Personalresurser och personalens kompetens hade utökats. Samtlig personal gick en pågående utbildning, 7,5 högskolepoäng i neuropsykiatri och hade regelbunden handledning. Det fanns kompetens för de behandlingsmetoder som användes i verksamhet, till skillnad från tidigare. När det gäller inskrivningar hade man blivit mer restriktiv till att ta emot klienter med alltför svår problematik och tackade nej i flera fall. Under hösten hade man haft problem med droger i form av nätdrogen Spice i verksamheten och agerade kraftfullt genom samarbete med polisen och posten och man hade skrivit ut flera klienter som använt droger. Vid tidpunkten för inspektionen uppgav ledningen att det rådde ett lugn i verksamheten. Den granskade dokumentationen visade att den hade utvecklats något. En personal var nu huvudansvarig för att dokumentera och all personal skulle få ytterligare utbildning i dokumentation. Även hälso- och sjukvårdsdokumentationen hade förbättrats och man hade ett separat system för denna del. Utbildning var planerad under Delegeringar gavs till tillsvidareanställd personal på att överlämna läkemedel och i vissa fall ge insulin. Utbildningsmaterial fanns för detta. Administrering av vid behovsmedicin godkänndes alltid av sjuksköterska innan den gavs. IVO påtalade att det saknades personal med psykiatrikompetens i form av bland annat sjuksköterska med psykiatriinriktning. Verksamhetsansvarig uppgav då att man avsåg att rekrytera en sådan. Operativ ledning bestod av föreståndaren, verksamhetschefen och sjuksköterskan och någon av dessa hade alltid beredskap och var nåbara dygnet runt.

16 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) Skälen för beslutet Tillämpliga bestämmelser 3 kap. 3, 4 kap. 1, 13 kap. 8, 9 andra stycket, 14 kap 3 samt 16 kap. 4 socialtjänstlagen (2001 :453), SoL 2 a, 2 e, 28, 29 och 29 a hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL 6 kap 1, 3 och 6 kap 4 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL 4 kap. 3, 5 kap. 2 socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård 3 kap. 6 patientdatalagen (2008:355), PDL 3 kap. 1, 4 kap. 1-4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Bedömning Inspektionen för vård och omsorg konstaterar inledningsvis att Ekängen historiskt sett har varit föremål för tillsyn med ett flertal inspektioner under mycket lång tid och att det har varit återkommande missförhållanden i verksamheten. Bland dessa missförhållanden märks särskilt bristande kompetens i förhållande till den svåra och komplexa målgrupp man tar emot, hög personalomsättning, frånvaro och byten av föreståndare, avsaknad av behandlingsinnehåll, brister i hälso- och sjukvården bl. a läkemedelshantering och kompetensbrist. Utöver det råder en kultur av oprofessionellt förhållningssätt i förhållande till klienterna. Försök att komma tillrätta med problemen har gjorts med varierande framgång över tid, men utmärkande är att problemen har återkommit och att åtgärder inte varar och inte alltid fullföljs. Kompetens/bemanning Föreståndare ska besluta om inskrivning, om inte huvudmannen har bestämt annorlunda. Har huvudmannen bestämt en annan ordning för inskrivningen ska denne meddela IVO vad som gäller. Vid inskrivning ska särskilt kontrolleras att verksamheten är lämplig med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållande i övrigt. Det ska finnas en verksamhetschef som säkerställer att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.

17 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) Sedan flera veckor har man inte någon föreståndare på plats då denna har valt att sjukskriva sig, tillsammans med verksamhetschef, sjuksköterska, sju stycken behandlingspersonal, vaktmästare och fritidsledare. Den ledningsgrupp som består av föreståndare, verksamhetschef och sjuksköterska har haft sina poster som längst sedan Det är i dagsläget oklart om dessa personer kommer att återgå i tjänst, men det har framkommit att arbetsgivaren saknar förtroende för föreståndaren och verksamhetschefen. Verksamheten har ansökt hos NO om att psykologen DU ska godkännas som biträdande (ställföreträdande) föreståndare. Han ägnar tillsammans med VD tid åt att lösa akuta problem och är dessutom den som ska ge behandlingssamtal till klienter och handledning till personal. Ekängens psykiater har sagt upp sig och verksamheten söker ny psykiater. Verksamheten har nu meddelat att en ny psykiater har rekryterats, liksom en sjuksköterska samt att ytterligare tjänster finns utannonserade. Av personalmatrisen framkommer att det f.n. är 18 st behandlingspersonal anställda i verksamheten. Av dessa är hälften sjukskrivna. Detta löser man genom att ordinarie personal och vikarier får arbeta mer. Av de 18 personerna har hälften anställts under 2014 och alltså arbetat mindre än ett år på Ekängen. Endast ett fåtal har utbildning med inriktning mot psykiatri och kunskap om hälso- och sjukvårdsfrågor. En pågående utbildning, 7,5 p inom neuropsykiatri har erbjudits personalen. Nattpersonal har dock inte tillåtits gå den. NO bedömer att Ekängen som under många år har haft hög personalomsättning och påtalade kompetensbrister för närvarande befinner sig i en krissituation avseende nödvändig kompetens för att kunna tillgodose klienternas behov av stöd, behandling och säkerhet. IVO bedömer vidare att verksamheten inte kan åtgärda detta allvarliga missförhållande med den skyndsamhet som krävs. Mot bakgrund av klienternas mycket omfattande och komplexa vårdbehov innebär bristerna i kompetens, personaltätet och kontinuitet missförhållanden som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till och fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt. Systematiskt kvalitetsarbete, avvikelsehantering, lex Sarah, lex Maria Verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård och insatser enligt SoL omfattas av kraven på systematiskt och fortlöpande kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I detta ligger att planera, leda, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

18 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) En viktig del i detta arbete består i att avvikelser, klagomål och synpunkter ska tas om hand. Det finns en rapporteringsskyldighet hos personal och ledning avseende brister och missförhållanden gällande såväl avvikelser som rör hälso- och sjukvård som insatser enligt socialtjänstlagen (6 kap 4 PSL, 14 kap 3 SoL). All personal ska erhålla utbildning och återkommande information om sina skyldigheter att uppmärksamma och rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten i enlighet med lex Sarah. De ska också rapportera avvikelser gällande vårdskador eller risk för vårdskador enligt Lex Maria. Avvikelser ska ta tas om hand och utredas av ansvarig i verksamheten och vid behov ska åtgärder vidtas för att förebygga liknande händelser i framtiden. Det har framkommit att personalen vid Ekängen inte erhåller utbildning och information om sin rapporteringsskyldighet och flera har bristande, eller ingen kännedom om rapporteringsskyldigheten. Det har även framkommit att personal som har velat rapportera avvikelser och risker har tystats ned. Avvikelser som till exempel rör hot och våld samt brister i läkemedelshantering har inte utretts. Personal vittnar om att händelser av detta slag medvetet "sopats under mattan" och tystats ned av såväl tidigare, som nuvarande ledning. IVO bedömer att Ekängen inte uppfyller krav på systematiskt kvalitetsarbete och inte heller uppfyller lagens krav avseende skyldigheterna enligt lex Sarah och lex Maria. Avsaknaden av ett systematiskt arbete kring att kvaliteten i verksamheten fortlöpande utvecklas och säkras innebär att verksamheten inte kan anses uppfylla kravet på god kvalitet (3 kap. 3 SoL). IVO bedömer att detta utgör ett missförhållanden som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna ta de insatser de har rätt till och fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt. Ekängen saknar en sådan ledning och styrning av verksamheten som tillförsäkrar klienterna den vård och behandling som de behöver och som krävs för att uppnå god kvalitet och säkerhet. IVO bedömer att en verksamhet där kvalitetsarbete är av underordnad betydelse i kombination med den målgrupp man tar emot vid behandlingshemmet, innebär allvarliga risker för de klienter som vistas där. Hälso- och sjukvård Av 2 a HSL framgår att hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskilt 1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 2. vara lätt tillgänglig, 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdsper

19 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) sonalen, 5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Dessutom ska det där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges (2 e HSL ). Enligt 28 HSL ska ledningen av hälso- och sjukvård vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården. Det ska finnas en verksamhetschef som säkerställer att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses 29 och 29 a HSL. VD har en sjuksköterskeexamen från 1976 men har inte varit verksam som sjuksköterska sedan ett trettiotal år. Utöver VD finns det idag två pensionerade sjuksköterskor, vilka arbetar några dagar i veckan samt en ambulanssjuksköterska som finns i verksamheten ibland. Ingen av dessa har utbildning eller erfarenhet inom psykiatri. Avseende behandlingspersonalens kompetens framgår att även ett flertal av dem har bristande kompetens inom hälso- och sjukvård och psykiatri. Av uppgifter från såväl konsultläkaren som behandlingspersonal har framkommit att klienter inte haft tillgång till sina läkemedel samt att några inte fått sin depåinjektion på grund av att det inte fanns behörig personal i verksamheten. En svårt sjuk 1 ~ vård och svåra smärtor har enligt personal inte fått sina läkemedel enligt ordination. Personalen har uppgett att det under lång tid varit svårt och ibland omöjligt att få tag i den nu sjukskrivna ledningen som hade beredskapen. Det har hänt flera allvarliga incidenter i verksamheten så som hot och våld, riktat mot både personal och klienter och klienter som kommit drogpåverkade till verksamheten. Detta har skapat mycket oro och rädsla hos personalen som inte har fått nödvändigt stöd. Enligt 3 kap. 6 PDL framgår att en patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Det framkommer av intervjuer med både VD och behandlingspersonal att det för närvarande råder stora brister avseende journalföring kring det som avser hälso- och sjukvården för klienterna i verksamheten. VD uppger att personalen har en muntlig överrapportering morgon och eftermiddag. För övrigt har VD ingen kännedom eller kunskap om hur dokumentationen fungerar. Behandlingspersonalen känner inte till vilka rutiner som finns, en av dem uppger att hon går in och läser i dokumentationen ca tre gånger i veckan. Hon säger också att det bara är legitimerad personal som kan dokumentera i hälso- och sjukvårdjouma

20 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (27) len, övriga kan läsa. Detta innebär att hälso- och sjukvårdsåtgärder som ska eller har utförts inte finns dokumenterade. Personal vittnar om att det inte alltid sker överrapportering när man påbörjar sitt arbetspass. En annan personal berättar att man kan stöta på en ny klient under sitt arbetspass som man inte haft någon vetskap om att denne fanns i verksamheten. NO bedömer att brister i hälso- och sjukvårdsdokumentationen samt brister i informationsöverföring mellan personalen innebär att vård och behandling inte kan följas upp och utvärderas, vilket medför allvarliga risker för klienter ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Av 6 kap. 1 PSL framgår bl. a. att hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vidare kan man utläsa av 6 kap. 3 att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet på säker och god vård. Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan, ansvara för att denna har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (delegeringsföreskriften) framgår bl.a. hur delegeringsförfarandet ska gå till. Där anges att den som meddelar ett delegeringsbeslut inte bara ska vara formellt utan också reellt kompetent för den arbetsuppgift som beslutet avser. Verksamhetens nytillträdda VD har en sjuksköterskeexamen men har inte varit verksam som sjuksköterska på ett trettiotal år. Det kan därför ifrågasättas om hon har reell kompetens att hantera läkemedel. Trots detta har hon fattat delegeringsbeslut gällande sådana arbetsuppgifter. Enligt 4 kap. 3 och 5 kap. 2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården får en sjuksköterska genom delegering överlåta åt en annan befattningshavare att iordningställa eller administrera läkemedel under förutsättning att det är förenligt med god och säker vård av patienten. Sjuksköterskan bör kontrollera att den person som är föremål för delegering har tillräcklig kompetens och erfarenhet och har ett gott omdöme samt är lämplig för övrigt. Enligt delegeringsföreskriften ska den som avser att delegera en arbetsuppgift, fråga upp giftsmottagaren om denne anser sig ha tillräcklig utbildning och erfarenhet för uppgiften. En kontroll av de praktiska och teoretiska färdigheterna bör ske.

f.r Dnr 717q1:> /d.01~,;_- I

f.r Dnr 717q1:> /d.01~,;_- I FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I JÖNKÖPING 2015-06-23 1393-15 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Ekängens HVB och Halvvägshus, 556635-9062 Ekängsvägen 1 570 80 Virserum Ombud: Jur.kand. Timothy Hallgren Institutet

Läs mer

BESLUT. Förbud tills vidare för Acevou AB att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem i Uppsala kommun

BESLUT. Förbud tills vidare för Acevou AB att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem i Uppsala kommun n ir inspektionen förvårdochomsorg BESLUT 2014-07-11 Dnr 8.7.3-2007912014 1(19) Avdelningmitt Ann-CharlottaBrandett Ann-charlotta.brandett@ivo.se Acevou AB Rättikgatan 13 754 49 Uppsala Ärendet Förbud

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete.

Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete. Rapport Uppdraget Konsultinsatser inom ramen för ADHD-kompetenscenter Marie Eklund December 2011 Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla

Läs mer

Inspektion av Statens institutionsstyrelse, ungdomshemmet Råby, den 29 31 januari 2014

Inspektion av Statens institutionsstyrelse, ungdomshemmet Råby, den 29 31 januari 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 247-2014 Sid 1 (10) Inspektion av Statens institutionsstyrelse, ungdomshemmet Råby, den 29 31 januari 2014 Inledning och inspektionens genomförande Justitieombudsmannen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Telefonjour för personer i psykisk kris

Telefonjour för personer i psykisk kris 2006:5 Telefonjour för personer i psykisk kris Organisering och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-28 2006/25-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-19 S2006/556/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer