Hjärnkoll våren Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet"

Transkript

1 Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet

2 Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet serie A 2015:13 ISBN: (pdf) Utredare: Rickard Bracken Foto omslag: José Figueroa Rapporten finns att ladda ner från myndighetens webbplats Alternativa format kan beställas från Myndigheten för delaktighet. Postadress: Myndigheten för delaktighet, Box 1210, Sundbyberg E-post: Fax: Telefon:

3 Innehåll Förord... 5 Sammanfattning... 6 Uppdraget och denna redovisning... 6 Fortsatt positiva effekter... 6 Förstärkt utveckling av den nationella och de regionala organisationerna och deras verksamhet men ännu inte säkerställd framtid... 7 Framtida mätningar av attityder samt utvärdering av Hjärnkoll... 8 Inledning... 9 Lärdomar och uppnådda effekter Effekter av arbetet Lärdomar och utmaningar Långsiktig nationell samordning Regeringens uppdrag Riksförbundet Hjärnkoll Riksförbundet Hjärnkoll har kapacitet för det fortsatta arbetet Besked om finansiering viktigt Regionala och lokala insatser Regeringens uppdrag Fördjupade insatser i elva län Regionala aktiviteter Bräckliga regionala strukturer i behov av fortsatt stöd Mätning av attityder och utvärderdering av Hjärnkoll Regeringens uppdrag Erfarenheter av utvärderingarna Myndighetens bedömning om framtida mätning och utvärdering Bilaga 1. Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende Sammanfattning Bakgrund Utvärderingsuppdraget Syfte och frågeställningar Metod Resultat Tabeller... 40

4 Bilaga 2. Förändringar i upplevd diskriminering i ett urval personer med psykisk ohälsa i Skåne Sammanfattning Bakgrund Syfte Metod och genomförande Deltagare Resultat Diskussion Referenser Tabeller

5 Förord Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Vi arbetar för att människor som lever med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga. Bristande kunskap, negativa attityder och diskriminering gentemot människor som lever med psykisk ohälsa är ett stort hinder för möjligheten till delaktighet. Erfarenheterna från arbetet med regeringsuppdragen om Hjärnkoll visar att detta går att förändra. I Sverige har vi de senaste åren sett en positiv utveckling av allmänhetens attityder till människor som lever med psykisk ohälsa. En utveckling som skapar förutsättningar för ett mer inkluderande samhälle där våra olika funktionssätt blir till en tillgång. Myndigheten för delaktighet och dess föregångare Handisam har haft flera uppdrag från regeringen när det gäller att driva, stödja och utvärdera Hjärnkoll. Uppdraget att stöjda utvecklingen av Hjärnkoll och bidra till långsiktiga lösningar har förlängts till att gälla hela Denna redovisning innehåller framför allt nya resultat om Hjärnkolls effekter, uppdaterade bedömningar av läget och framtidsutsikterna för Hjärnkoll på nationell och regional nivå, samt en bedömning av framtida utvärderingsbehov. Myndigheten för delaktighet Sundbyberg juli 2015 Anne Holm Gulati Generaldirektör 5

6 Sammanfattning Hjärnkoll har sedan 2009 verkat för att öka allmänhetens kunskap om psykisk ohälsa och minska negativa attityder till människor som lever med psykisk ohälsa. Utvärderingar visar att allmänhetens attityder har förändrats markant i positiv riktning sedan Uppdraget och denna redovisning I december 2014 fick Myndigheten för delaktighet i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) fortsätta att driva programmet för att få till stånd en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå. I uppdraget ingick att stödja patient-, brukar- och anhörigorganisationernas insatser på området i syfte att de ska ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten. Uppdraget delredovisades i mars 2015 och detta är slutredovisningen av det uppdraget. Därefter har myndighetens uppdrag förlängts till att gälla hela 2015, vilket ska redovisas till regeringen i februari Det innebär att denna redovisning är en av flera redovisningar under en relativt kort tidsrymd. Det som tillkommer i denna redovisning jämfört med delredovisningen i mars 2015 är framför allt: 1. Resultat om effekter av Hjärnkolls verksamhet som inkluderar mätningar från En uppdaterad bedömning av läget och framtidsutsikterna för Hjärnkoll på nationell nivå. 3. En uppdaterad bedömning av läget och framtidsutsikterna för Hjärnkoll i de elva länen där det finns en regional samordning. 4. En bedömning av framtida utvärderingsbehov. Fortsatt positiva effekter De senaste utvärderingsresultaten som även inkluderar 2014 bekräftar den tidigare redovisade positiva utvecklingen. Allmänhetens attityder fortsätter att bli mindre negativt inställda till människor med psykisk ohälsa, såväl i de ursprungliga kampanjlänen som i de nya kampanjlänen och i riket som helhet. Dessutom förstärker en mätning i ett av kampanjlänen bilden av att brukare i minskande utsträckning upplever diskriminering. 6

7 Förstärkt utveckling av den nationella och de regionala organisationerna och deras verksamhet men ännu inte säkerställd framtid På nationell nivå har riksförbundet Hjärnkoll bildats av medlemsorganisationerna inom NSPH. Den 24 mars genomförde riksförbundet Hjärnkoll sitt första årsmöte då ordförande och övriga styrelsemedlemmar valdes på ett respektive två år. Riksförbundet har också upprättat ett nationellt kansli där fem personer arbetar. På regional nivå sker en liknande utveckling i elva län. I ytterligare några län finns intresse av att ansluta sig till Hjärnkolls arbete. Under första halvåret 2015 har länsansvariga i Hjärnkoll arbetat för att med stöd av riksförbundet Hjärnkoll och samverkande organisationer i länet bygga upp en regional plattform för det fortsatta arbetet. I tio av länen har ideella organisationer bildats i nära samarbete med regionala patient-, brukar-, och anhörigorganisationer inom området psykisk ohälsa. I det elfte länet planerar länsansvarig i Hjärnkoll för en sådan process under hösten. Regionförbund, kommuner, landsting och andra organisationer ingår också som en del i den struktur som skapas i länen. Riksförbundet Hjärnkoll och länsansvariga i Hjärnkoll bedömer förutsättningarna för fortsatt arbete som goda men pekar på nödvändigheten av besked om en fortsatt finansiering till stöd för Hjärnkolls arbete för att verksamheterna ska kunna planera för fortsatta former och volym. Myndigheten för delaktighet bedömer också att den struktur som har skapats, både nationellt och regionalt rymmer förutsättningar för ett fortsatt arbete med Hjärnkoll. Samtidigt är de föreningar som bildats nya och i flera fall bräckliga. Detta kommer även fortsättningsvis att ställa stora krav på riksförbundet Hjärnkoll och regionala samarbetspartners att ge ett fortsatt stöd till de regionala Hjärnkollsorganisationer som har tagit på sig ansvaret för det fortsatta arbetet med Hjärnkoll. En förutsättning för arbetet är att såväl riksförbundet Hjärnkoll och regionala Hjärnkollsorganisationer får tillgång till en tillräcklig finansiering för att klara sitt uppdrag. Verksamheterna är också beroende av besked om finansiering i god tid innan den 31 december 2015 för att undvika att ambassadörer, föreningsaktiva, länsansvariga och nyckelpersoner i verksamheterna hinner avsluta sitt engagemang. 7

8 Framtida mätningar av attityder samt utvärdering av Hjärnkoll Myndigheten för delaktighet menar att erfarenheterna är goda av de hittills genomförda mätningarna av allmänhetens kunskaper, attityder och beteenden till människor som lever med psykisk ohälsa och av de utvärderingar av Hjärnkoll som gjorts med dessa data. Inför framtiden är dock bedömningen att myndighetens eventuella mätningar av attityder till människor med funktionsnedsättning inte bör begränsas till området psykisk ohälsa. För att komma fram till avgöranden och lösningar krävs det dock ett omfattande utvecklingsarbete. Om mätningar ska göras behöver utvecklingsarbetet utgå från resultaten av den översyn av uppföljningssystemet som myndigheten kommer att genomföra. Mot bland annat den bakgrunden förordar därför myndigheten att den inte får ansvar för mätningar med specifik inriktning på allmänhetens kunskaper, attityder och beteenden till människor som lever med psykisk ohälsa i nära relation till utvärderingar av Hjärnkoll. Det betyder emellertid inte att myndigheten ser sådana utvärderingar som mindre angelägna. Tvärtom utgår myndigheten från att det skulle vara positivt med fortsatta utvärderingar av Hjärnkoll. Myndigheten kan exempelvis mycket väl se ett scenario där CEPI även fortsättningsvis anlitas (dock inte av Myndigheten för delaktighet) för att genomföra mätningar och att utvärdera effekterna av Hjärnkoll med hittills använda metoder och instrument. 8

9 Inledning År 2009 påbörjade Handisam på uppdrag av regeringen ett program för att öka allmänhetens kunskaper om psykisk ohälsa och minska negativa attityder till människor som lever med psykisk ohälsa. Den 1 maj 2014 övergick ansvaret till Myndigheten fördelaktighet. Arbetet har genomgående skett i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Insatserna har främst bestått i att bygga upp och driva kampanjen Hjärnkoll, där ett nätverk av drygt 340 ambassadörer informerar, utbildar och deltar i utvecklingsarbeten inom området psykisk ohälsa. Hjärnkoll har fram till december 2014 arbetat med fördjupade insatser i åtta så kallade kampanjlän. Huvudansvaret för ambassadörsverksamheten har legat på NSPH. För beskrivningar av själva verksamheterna hänvisas till det omfattande material som tagits fram inom arbetet med Hjärnkoll. Materialet finns att ladda ned dels från dels från I december 2014 fick Myndigheten för delaktighet i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med NSPH fortsätta att driva programmet för att få till stånd en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå. I uppdraget ingår också att stödja patient-, brukar- och anhörigorganisationernas insatser på området i syfte att de ska ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 juli Denna sammanställning utgör slutredovisningen för uppdraget. Myndigheten för delaktighet har bistått i uppbyggnaden av organisatoriska lösningar på nationell och regional nivå. På nationell nivå har NSPH bildat riksförbundet Hjärnkoll och på regional nivå övertas ansvaret för den regionala samordningen av Hjärnkolls verksamhet av ideella föreningar. I de flesta fall består och drivs föreningarna av de ideella patient-, brukar- och anhörigorganisationer som är verksamma i länen. I myndighetens arbete ingår att verka för att dessa föreningar övertar det ansvar för verksamheterna som tidigare legat på landsting, regionförbund och kommuner. I uppdraget ligger också att beskriva vilka insatser som drivits regionalt och lokalt och göra en bedömning av hur dessa kan fortsätta, samt lämna förslag på hur befolkningens attityder fortsättningsvis ska mätas och med vilka tidsintervaller. 9

10 I denna slutredovisning ges också en sammanfattning av lärdomar och uppnådda effekter av arbetet med Hjärnkoll under och utifrån denna grund ger myndigheten sin bedömning av viktiga förutsättningar för det fortsatta arbetet med uppdraget att öka kunskapen och minska negativa attityder till människor som lever med psykisk ohälsa. 10

11 Lärdomar och uppnådda effekter Målet med Hjärnkoll är att öka allmänhetens kunskaper om psykisk ohälsa och minska negativa attityder till människor som lever med psykisk ohälsa. Utvärderingar av Hjärnkolls arbete visar att betydande förändringar i attityder och beteenden har skett de senaste fem åren, något som lett till ökad öppenhet och att avståndstagandet mot människor med psykisk ohälsa har minskat i Sverige. Effekter av arbetet Myndigheten för delaktighet lämnade den 10 oktober 2014 in en effektutvärdering till regeringen. Rapporten Hjärnkoll psykiska olikheter lika rättigheter. Redovisning av effekter och resultat från regeringsuppdraget Hjärnkoll. visar att befolkningens attityder och beteenden har förändrats markant sedan starten Effektutvärderingen innehöll dock inte resultaten från den befolkningsundersökning som Hjärnkoll genomförde under oktober till november 2014 och från en uppföljande intervjustudie om upplevd diskriminering som slutfördes i december Resultaten från den senaste befolkningsundersökningen visar på förstärkta effekter. Befolkningsundersökningen mäter förändringar genom tre urval. 1. Förändringar bland befolkningen för svarande i Hjärnkolls första tre kampanjlän (Västerbotten, Uppsala och Västra Götaland). Här görs en årlig jämförelse i utvecklingen av kunskap, attityd och beteende för perioden Förändringar bland befolkningen för svarande i Hjärnkolls fem tillkommande kampanjlän som inledde sitt arbete under våren (Skåne, Örebro, Värmland, Jämtland och Norrbotten). Här mäts förändringar för perioden Förändringar bland allmänheten i hela Sverige. Här mäts förändringar för perioden Tabell 1 och 2 som redovisas på sidan 13 visar antalet positivt signifikanta skillnader för svarande bland befolkningen i hela Sverige (tabell 1) och för svarande bland befolkningen i Hjärnkolls första tre län (tabell 2). 11

12 En jämförelse mellan 2013 och 2014 års undersökningar visar att förändringarna, mätt i antalet positivt signifikanta förändringar, är störst bland svarande från hela Sverige. Men även Hjärnkolls ursprungliga tre kampanjlän och de nya kampanjlän som tillkom 2012 visar en positiv utveckling i jämförelse med Tabell 1: Antal variabler med positiva förändringar bland allmänheten i hela riket under perioden i jämförelse med baslinjemätningen Antal skattade variabler Attityder Förväntade beteenden Framtida beteende Tabell 2: Antal variabler med positiva förändringar i de ursprungliga tre kampanjlänen under perioden i jämförelse med baslinjemätningen Antal skattade variabler Attityder Förväntade beteenden Framtida beteende Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) som ansvarat för befolkningsstudien sammanfattade resultaten på följande sätt: De markerade positiva förändringarna i de ursprungliga kampanjlänen befästs och i viss mån förstärks under Det finns stegrad positiv utveckling bland allmänheten i riket under 2014, som nu också omfattar förväntade och framtida beteende. Utvecklingen i de nya kampanjlänen följer i stort det mönster som fanns under de första kampanjåren i de ursprungliga kampanjlänen. 12

13 CEPI anger vidare: Det man också allmänt kan notera är att både i kampanjlänen och i allmänheten i stort har det skett förändringar i förväntade och framtida beteenden vilket kan ses som en utveckling mot att faktiskt ändra beteenden. Detta är en positiv utveckling eftersom det finns ett komplicerat samspel mellan kunskap, attityder och faktiskt beteende, där förändringar i det senare är avgörande för att minska diskriminering av människor med psykisk sjukdom. Sammanfattningsivs bekräftar mätningarna från 2014 resultaten från de tidigare mätningarna. Allmänhetens inställning blir allt mindre negativ till människor med psykisk ohälsa, såväl i de ursprungliga kampanjlänen som i de nya kampanjlänen och i riket som helhet. För en fullständig beskrivning av befolkningsundersökningarna se rapporten: Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende. Slutrapport från befolkningsundersökningar genomförda under perioden (CEPI december 2014). Rapporten redovisas i bilaga 1. En viktig del av effekterna av Hjärnkolls arbete handlar också om brukarnas upplevelser av diskriminering har förändrats under perioden Hjärnkoll genomförde två intervjuundersökningar i Västerbotten och två i Skåne, med syftet att ta reda på upplevelse av diskriminering bland personer som lever med psykisk ohälsa och som har kontakt med den psykiatriska vården. Resultaten från de två intervjustudierna i Västerbotten och den första intervjustudien i Skåne har tidigare redovisats i den effektutvärdering myndigheten lämnade till regeringen den 1 oktober Huvudresultatet av den andra undersökningen i Skåne, som genomfördes under 2014, visar att det finns statistiskt säkerställda minskningar av upplevd diskriminering i fyra av de 21 livsområden som undersöktes. Det gällde personal i psykiatrin, intima relationer, partner och sociala sammanhang. I samtliga fall rör det sig om väsentliga förändringar i intervallet procent. I inget av de undersökta livsområdena fanns en statistiskt säkerställd försämrad situation. Som jämförelse kan nämnas att även i motsvarande uppföljningsundersökning som genomfördes i Västerbotten 2013 var det positiva förändringar i fyra av de 21 undersökta livsområdena. För en fullständig beskrivning av intervjustudien i Skåne Förändringar av upplevd diskriminering i ett urval av personer med psykisk ohälsa i Skåne. En uppföljningsstudie (CEPI 2014). Se bilaga 2. 13

14 Lärdomar och utmaningar Kampanjen Hjärnkoll avslutades i december Samtidigt ska arbetet med att öka allmänhetens kunskaper om psykisk ohälsa och minska negativa attityder till människor som lever med psykisk ohälsa fortsätta. Myndigheten för delaktighet har därför fått ett förlängt uppdrag att i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) driva ett program för att öka kunskaper och förändra attityder till människor med psykisk ohälsa. Arbetet ska syfta till att möjliggöra en nationell samordning och en regional verksamhet med utgångspunkt från det avslutade projektet Hjärnkoll. Inför beslut om fortsatt finansiering och upplägg till stöd för Hjärnkolls fortsatta arbete är det viktigt att beakta lärdomar från de gångna fem årens arbete: 1. Hjärnkolls strategi, att bidra med kunskap och erfarenheter från ett stort nätverk av människor med egna erfarenheter av psykisk ohälsa, fungerar på ett bra sätt. Genomförda utvärderingar av olika insatser där ambassadörer har medverkat, visar att dessa bidrar till att påverka kunskap, attityder och beteenden till psykisk ohälsa i positiv riktning. 2. Att verka som ambassadör för Hjärnkoll och att ingå i ett nationellt nätverk som har ett gemensamt uppdrag har för många inneburit ett viktigt stöd till återhämtning och för flera en väg ut i arbete. 3. Hjärnkoll har satsat på att utveckla samarbeten med andra organisationer för att på så sätt nå ut till valda målgrupper. Strategin har varit lyckosam, men förutsätter att det finns en fungerande administration och ledning för ambassadörsverksamheten för att utveckla insatser och administrera förfrågningar och ersättningar. 4. Hjärnkoll har tidigare arbetat i så kallade kampanjlän, vilket i praktiken innebär att det i länen finns en samordnande funktion. Den regionala samordningsfunktionen är viktig för att utveckla samarbeten utifrån nationella och regionala satsningar och för att skapa ett sammanhang och en plattform för länets ambassadörer. 5. Den nationella och de regionala samordningsfunktionerna behöver finnas kvar långsiktigt som garant för att de etablerade samarbetena ska kunna fortsätta över tid. Strukturen behöver finansieras för att kunna ge bra stöd till Hjärnkolls ambassadörer 14

15 6. Deltagande i stora, välkända och publika evenemang bidrar till ett ökat normaliserande av psykisk ohälsa. Välkända lokala arrangemang, företagsmässor, motionslopp och motsvarande är arenor där många möts och en del av vardagen för ett stort antal människor. Det finns en poäng med att psykisk ohälsa inte bara är en fråga för vården. 7. Att jobba med ett gemensamt budskap är en nyckelfråga för ett framgångsrikt påverkansarbete. Att ha fortbildningar med ambassadörer, Hjärnkolls språkrör utåt, stärker och säkerställer kommunikationen. Fokus för arbetet bör riktas mot att uppnå beteendeförändringar och därför är det viktigt att fokusera kommunikationen på vad Hjärnkolls målgrupper kan göra. 8. Medieintresset för psykisk hälsa och ohälsa har ökat under Hjärnkolls arbete. Det mediala intresset kring frågor om psykisk ohälsa har påverkat Hjärnkolls arbete på ett positivt sätt. Många organisationer och privatpersoner tar, som en följd av uppmärksamheten, kontakt med Hjärnkoll och nya samarbeten kan utvecklas. PR och kommunikation bildar på så sätt en viktig förutsättning för Hjärnkolls långsiktiga strävan att i samarbete med olika organisationer erbjuda aktiviteter och insatser som bidrar till att öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder till människor som lever med psykisk ohälsa. 9. Bland privata och offentliga arbetsgivare samt fackliga organisationer finns stort intresse och och efterfrågan på kunskap om psykisk ohälsa. Hjärnkolls handledningar är efterfrågade, liksom ambassadörernas utbildningsinsatser. 10. Utmaningen för framtiden blir att upprätthålla det engagemang och de kontaktytor som byggts upp under åren. Efterfrågan finns, inte bara på ambassadörer, utan också på Hjärnkolls deltagande som uppfattas ge mervärde vid konferenser, evenemang och mässor. För att svara upp mot den här utmaningen krävs att det fortsatta arbetet ges tillräckliga resurser så att det går att samordna arbetet nationellt och regionalt. 15

16 Långsiktig nationell samordning Insatser för att öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder till psykisk ohälsa kräver att insatser genomförs på många olika nivåer. Men för att insatserna ska få kraft och gemensam riktning krävs en övergripande samordning av insatserna. Regeringens uppdrag Regeringens uppdrag syftar till att skapa förutsättningar för en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell nivå. Regeringens bedömning är att ansvaret för samordningen av den nationella Hjärnkollsverksamheten kräver ett starkt engagemang från dem som företräder människor med egen erfarenhet inom området. Myndigheten för delaktighet har därför fått till uppdrag att stödja patient-, brukar och anhörigorganisationerna att ta ett fortsatt ansvar för denna verksamhet. Riksförbundet Hjärnkoll NSPH har genom sina medlemsorganisationer bildat riksförbundet Hjärnkoll. Medlemmarna i riksförbundets styrelse har nominerats inom NSPHs medlemsförbund. Den 24 mars 2015 genomförde riksförbundet Hjärnkoll sitt första årsmöte då ordförande och övriga styrelsemedlemmar valdes på ett respektive två år. Riksförbundet har också upprättat ett nationellt kansli där fem personer arbetar. En verksamhetschef är anställd som ska leda riksförbundets arbete i enlighet med styrelsens intentioner. Genom kansliets verksamhet hanteras Hjärnkolls arbete med att förmedla uppdrag till Hjärnkolls ambassadörer, liksom insatser för att samordna länens verksamhet till ett gemensamt riktat nationellt arbete. Riksförbundet Hjärnkoll arbetar fortsatt med att utveckla samarbeten med organisationer som vill lyfta frågor om psykisk ohälsa. Ett flertal nya samarbeten och koncept har utvecklats sedan januari Hjärnkoll ansvarar även för fortbildning och grundutbildning av organisationens ambassadörer. Under mars och april 2015 genomförde Hjärnkoll fem fortbildningar som erbjöds samtliga ambassadörer. I maj och juni 2015 genomförde Hjärnkoll i samarbete med Sensus två grundutbildningar för 37 nya ambassadörer. 16

17 Under våren 2015 har riksförbundet byggt upp en ny webbplats, samt tagit fram en ny grafisk profil, informationsmaterial, kommunikationsstöd till ambassadörer och en kommunikationsplattform för det kommande arbetet. Myndigheten för delaktighet har bidragit i arbetet genom att föra över erfarenhet och verksamhet från myndigheten till riksförbundet Hjärnkoll. Förändringen har inneburit att myndigheten inte längre har ett direkt operativt ansvar för de aktiviteter som genomförs inom Hjärnkoll. Myndigheten ansvarar istället för att betala ut medel och följa upp de insatser som genomförs nationellt och regionalt, med syftet att integrera arbetet i ordinarie strukturer och skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete utanför myndighetens ansvarsområde. Riksförbundet Hjärnkoll har kapacitet för det fortsatta arbetet Riksförbundet Hjärnkoll har under första halvåret 2015 byggt upp en verksamhet som har kapacitet att vidareutveckla arbetet med Hjärnkoll. Hjärnkolls styrelse har en bred förankring i NSPHs medlemsförbund, vilket skapar goda förutsättningar för att arbetet kan drivas vidare med stöd av den kunskap och samlade erfarenhet som finns inom patient-, brukar- och anhörigrörelsens organisationer. En sådan utveckling kan bidra till att stärka såväl Hjärnkolls fortsatta arbete som medlemsorganisationerna inom NSPH och NSPHs-nätverk, nationellt och regionalt. Utvecklingen där ideella föreningar kan söka egna medel för att bedriva ambassadörsverksamhet i syfte att öka kunskap och minska negativa attityder, kommer att ställa stora krav på samordning och dialog med och mellan länen. Riksförbundet Hjärnkoll har en viktig roll att spela för att koordinera och hålla samman olika regionala insatser så att de får en gemensam riktning och håller god kvalitet. Besked om finansiering viktigt För att riksförbundet ska lyckas med arbetet behövs tidiga besked om verksamhetens långsiktiga finansiering. Erfarenheterna från kampanjen Hjärnkoll pekar också på betydelsen av att parallellt med förmedling och samordning av uppdrag satsa på mobiliserande och opinionsbildande insatser. Hjärnkoll behöver fortsatt synas utåt. På så sätt möjliggörs nya samarbeten, vilket i sin tur skapar nya möjligheter för Hjärnkolls ambassadörer att nå ut med sitt arbete och fullgöra organisationens uppgift. 17

18 Regionala och lokala insatser En erfarenhet av Hjärnkolls tidigare arbete är att regionala och lokala aktiviteter är avgörande i arbetet med att öka kunskapen om och minska negativa attityder till psykisk ohälsa. Strategin är att integrera ambassadörernas arbete i det regionala utvecklingsarbetet. För detta krävs en struktur för samordning och stöd. Regeringens uppdrag Uppdraget syftar till att skapa förutsättningar för en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på regional nivå. Insatser på regional och lokal nivå är avgörande för att arbetet med att öka kunskaperna och minska de negativa attityderna ska bli framgångsrikt. Fördjupade insatser i elva län Hjärnkoll arbetar sedan 1 januari 2015 med fördjupade insatser i elva län eller regioner: Skåne, Blekinge, Västra Götaland, Jönköping, Uppsala, Värmland, Örebro, Stockholm, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. I varje län finns ett nätverk av ambassadörer och en samordningsfunktion som ansvarar för att integrera ambassadörernas arbete i regionala och lokala aktiviteter. Ansvarig samordnare i länet för Hjärnkoll benämns länsansvarig. Det har signalerats att regeringen överväger en förordning med bestämmelser om statsbidrag till föreningar till stöd för det regionala arbetet med Hjärnkoll. Som en följd av detta har länsansvariga i de elva länen arbetat med att föra över ansvar från regionförbund, landsting och kommuner till ideella organisationer med koppling till patient-, brukaroch anhörigorganisationernas insatser på området. Under 2015 har de elva länen fått stöd av riksförbundet Hjärnkoll och Myndigheten för delaktighet i processen att stärka förutsättningarna för ett fortsatt arbete med Hjärnkoll i länen. Att skapa en struktur som vilar på ideell grund, som är sammanlänkad med patient-, brukar och anhörigrörelsen i länet och som har stöd av regionförbund, kommuner, landsting och näringsliv är ett svårt uppdrag. Förutsättningarna i länen är olika, varför olika lösningar har valts för det fortsatta arbetet. I ett av länen har ännu ingen regional ideell organisation för det fortsatta arbetet med Hjärnkoll bildats. Samtidigt 18

19 finns en utveckling där nya län har visat ett intresse att starta upp ett arbete. Det gäller Halland, Kalmar och Dalarna. Nedan följer en redovisning av situationen i de elva länen, utifrån en uppföljning i mars 2015 och en i juni Respektive redovisning avslutas för flertalet län med den länsansvarigas bedömning av förutsättningarna för det fortsatta arbetet. Skåne län I Skåne har ännu ingen ideell förening bildats. Den samordningsansvarige för en dialog med länets ambassadörer, NSPH i Skåne och Region Skåne. Länsansvarig i Skåne arbetar för att antingen starta den ideella föreningen Hjärnkoll i Skåne alternativt ansluta Hjärnkoll Skåne till NSPH Skåne. Region Skåne har fortsatt att vara en samarbetspartner och under hela 2015 står Region Skåne för arbetsgivaransvaret för en samordnare på procent. Region Skåne har även gått in med kr för Dessa medel är dock främst avsedda för att användas till "Skåneveckan för psykisk hälsa" som Region Skåne ansvarar för, men projektleds av Hjärnkolls länssamordnare. Länsansvarig bedömer möjligheterna till att arbetet kommer att fortsätta som goda, då viljan finns hos såväl ambassadörerna som hos de regionala politikerna. Samtidigt saknas ännu en gemensam regional plan för hur arbetet med Hjärnkoll Skåne ska fortskrida efter Det finns flera viljeriktningar och länsansvarig i Skåne arbetar för att hitta en kompromiss mellan viktiga intressenter. Blekinge län Hjärnkoll Blekinge har under våren arbetat med att få till stånd en stabil organisation med NSPH Blekinge och Hjärnkoll Blekinge. Hjärnkoll är en fristående verksamhet inom NSPH Blekinge. Syftet är att gemensamt stödja utveckling och samverkan i länet. Ett Hjärnkollsråd bestående av representanter för arbetsgivare, fackförbund, kommuner, landstinget och länets medlemsföreningar håller på att bildas. Syftet är att ge bra förutsättningar för det kommande arbetet att öka kunskapen och motverka de negativa attityderna till psykisk ohälsa. Länsansvarig i Blekinge uppger att intresset för arbetet är stort hos Hjärnkoll Blekinges samarbetspartners. Länsansvarig i Blekinge bedömer att man har en stark organisation med en bra samverkan i hela länet. Under förutsättning att en finansiering kommer på plats under 2015, bedömer länsansvarig att förutsätt- 19

20 ningarna är mycket goda för ett långsiktigt regionalt arbete med Hjärnkoll i länet. Västra Götalands län NSPH i Göteborg har sedan 2010 varit ansvarig för arbetet med Hjärnkoll i Västra Götaland. Arbetet bedrivs med stöd från Västra Götalandsregionen. NSPH i Göteborg har därmed sedan flera år tillbaka ansvarat för Hjärnkolls arbete i regionen. Det regionala arbetet har hela tiden byggt på lokala och regionala medfinansiärer. Länsansvarig för Hjärnkoll i Västra Götaland bedömer att förutsättningarna för ett fortsatt arbete med Hjärnkoll i länet är goda, men konstaterar att arbetet är avhängigt kraften i den nationella satsningen. Jönköpings län Föreningen Hjärnkoll i Jönköpings län har bildats och styrelsen har kommit igång med viss verksamhet. Årsmöte och kick off för verksamheten genomfördes den 28 mars. För samordningsfunktionen av Hjärnkoll ansvarar Region Jönköpings län fram till 31 december Under hösten arbetar länsansvarig för Hjärnkoll i Jönköping för att förankra arbetet i länet och med att ta fram organisationsförslag med parter som kan vara intresserade av att vara med i arbetet. Ambitionen är även att få intressenter till någon form av delfinansiering. Länsansvarig för Hjärnkoll i Jönköpings län bedömer förutsättningarna för ett fortsatt arbete med Hjärnkoll som mycket goda. Det finns ett stort intresse för att bli medlem i föreningen Hjärnkoll i Jönköping och verksamheten har en god förankring inom Region Jönköpings län och i länets 13 kommuner. Örebro län Den nya föreningen Hjärnkoll/NSPH Örebro län är bildad. En styrelse är tillsatt med representanter från ett flertal olika ideella organisationer inom området psykisk ohälsa. Årsmöte hölls den 25 maj Psykiatrin Region Örebro län planerar att stödja verksamheten genom att tillhandahålla lokaler och utrustning för föreningens verksamhet. Psykiatrin Region Örebro län kommer också att ge föreningen administrativt stöd från ekonomienheten i frågor som rör ekonomihantering, pressinbjudningar, pressmeddelanden med mera. En skriftlig överenskommelse håller på att formuleras mellan Psykiatrin Region Örebro län och Föreningen Hjärnkoll/NSPH Örebro län för att reglera samarbetet. Samordningsfunktionen för Projekt Hjärnkoll Örebro län hanteras fortsättningsvis av Psykiatrin Region Örebro län, d.v.s. till och med 20

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Bakgrund Regeringen gav Handisam och NSPH i uppdrag att starta Attitydkampanjen 2009 med avslut

Läs mer

Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende

Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Befolkningsundersökning 2009 och 2010 Uppsala län Bakgrund Regeringen har gett i uppdrag till Handisam att i samarbete med Nationell samverkan för psykisk

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Befolkningsundersökning 2009 Psykisk ohälsa Attityder, kunskap, beteende

Befolkningsundersökning 2009 Psykisk ohälsa Attityder, kunskap, beteende Befolkningsundersökning 2009 Psykisk ohälsa Attityder, kunskap, beteende Lars Hansson Lunds universitet Lars Hansson Utvärderingen av attitydkampanjen Upprepade befolkningsundersökningar Mediekampanjen

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende

Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende Slutrapport från befolkningsundersökningar genomförda under perioden 2009-2013 CEPI December 2013 2 SAMMANFATTNING Det primära syftet med denna studie är att

Läs mer

Datum 2013-10-30. Diarienummer 2013/00002. Hjärnkoll läget 2013

Datum 2013-10-30. Diarienummer 2013/00002. Hjärnkoll läget 2013 Datum 2013-10-30 Diarienummer 2013/00002 Hjärnkoll läget 2013 Delrapport 1 november 2012 31 oktober 2013 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Hjärnkoll läget 2013. Delrapport

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten PaN A1503-00103-55 BILAGA Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRVALTNINGENS ORGANISATION OCH RUTINER... 3 UTVECKLING AV FÖRORDNANDEN... 4 STÖDPERSONERNA...

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av projektet Gröna Rehab

Utvärdering av projektet Gröna Rehab Utvärdering av projektet Gröna Rehab ISM-häfte nr 3 Eva Sahlin Gunnar Ahlborg jr Institutet för stressmedicin FÖRORD Styrgruppen för Gröna Rehab representerande Västra Götalandsregionens miljönämnd, folkhälsokommitté

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Fortsatt gemensam utveckling Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015

Läs mer

Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser

Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser Rapport och ansökan om förlängd projekttid Umeå den 8 augusti 2012 Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum Region Västerbotten Urban Markström Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande,

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll MISSIV 2013-05-28 LJ 2013/41 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Detta material är framtaget inom ramen för HSO

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Slutrapport om statsbidrag till landstingen 2009 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer