Hjärnkoll våren Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet"

Transkript

1 Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet

2 Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet serie A 2015:13 ISBN: (pdf) Utredare: Rickard Bracken Foto omslag: José Figueroa Rapporten finns att ladda ner från myndighetens webbplats Alternativa format kan beställas från Myndigheten för delaktighet. Postadress: Myndigheten för delaktighet, Box 1210, Sundbyberg E-post: Fax: Telefon:

3 Innehåll Förord... 5 Sammanfattning... 6 Uppdraget och denna redovisning... 6 Fortsatt positiva effekter... 6 Förstärkt utveckling av den nationella och de regionala organisationerna och deras verksamhet men ännu inte säkerställd framtid... 7 Framtida mätningar av attityder samt utvärdering av Hjärnkoll... 8 Inledning... 9 Lärdomar och uppnådda effekter Effekter av arbetet Lärdomar och utmaningar Långsiktig nationell samordning Regeringens uppdrag Riksförbundet Hjärnkoll Riksförbundet Hjärnkoll har kapacitet för det fortsatta arbetet Besked om finansiering viktigt Regionala och lokala insatser Regeringens uppdrag Fördjupade insatser i elva län Regionala aktiviteter Bräckliga regionala strukturer i behov av fortsatt stöd Mätning av attityder och utvärderdering av Hjärnkoll Regeringens uppdrag Erfarenheter av utvärderingarna Myndighetens bedömning om framtida mätning och utvärdering Bilaga 1. Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende Sammanfattning Bakgrund Utvärderingsuppdraget Syfte och frågeställningar Metod Resultat Tabeller... 40

4 Bilaga 2. Förändringar i upplevd diskriminering i ett urval personer med psykisk ohälsa i Skåne Sammanfattning Bakgrund Syfte Metod och genomförande Deltagare Resultat Diskussion Referenser Tabeller

5 Förord Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Vi arbetar för att människor som lever med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga. Bristande kunskap, negativa attityder och diskriminering gentemot människor som lever med psykisk ohälsa är ett stort hinder för möjligheten till delaktighet. Erfarenheterna från arbetet med regeringsuppdragen om Hjärnkoll visar att detta går att förändra. I Sverige har vi de senaste åren sett en positiv utveckling av allmänhetens attityder till människor som lever med psykisk ohälsa. En utveckling som skapar förutsättningar för ett mer inkluderande samhälle där våra olika funktionssätt blir till en tillgång. Myndigheten för delaktighet och dess föregångare Handisam har haft flera uppdrag från regeringen när det gäller att driva, stödja och utvärdera Hjärnkoll. Uppdraget att stöjda utvecklingen av Hjärnkoll och bidra till långsiktiga lösningar har förlängts till att gälla hela Denna redovisning innehåller framför allt nya resultat om Hjärnkolls effekter, uppdaterade bedömningar av läget och framtidsutsikterna för Hjärnkoll på nationell och regional nivå, samt en bedömning av framtida utvärderingsbehov. Myndigheten för delaktighet Sundbyberg juli 2015 Anne Holm Gulati Generaldirektör 5

6 Sammanfattning Hjärnkoll har sedan 2009 verkat för att öka allmänhetens kunskap om psykisk ohälsa och minska negativa attityder till människor som lever med psykisk ohälsa. Utvärderingar visar att allmänhetens attityder har förändrats markant i positiv riktning sedan Uppdraget och denna redovisning I december 2014 fick Myndigheten för delaktighet i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) fortsätta att driva programmet för att få till stånd en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå. I uppdraget ingick att stödja patient-, brukar- och anhörigorganisationernas insatser på området i syfte att de ska ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten. Uppdraget delredovisades i mars 2015 och detta är slutredovisningen av det uppdraget. Därefter har myndighetens uppdrag förlängts till att gälla hela 2015, vilket ska redovisas till regeringen i februari Det innebär att denna redovisning är en av flera redovisningar under en relativt kort tidsrymd. Det som tillkommer i denna redovisning jämfört med delredovisningen i mars 2015 är framför allt: 1. Resultat om effekter av Hjärnkolls verksamhet som inkluderar mätningar från En uppdaterad bedömning av läget och framtidsutsikterna för Hjärnkoll på nationell nivå. 3. En uppdaterad bedömning av läget och framtidsutsikterna för Hjärnkoll i de elva länen där det finns en regional samordning. 4. En bedömning av framtida utvärderingsbehov. Fortsatt positiva effekter De senaste utvärderingsresultaten som även inkluderar 2014 bekräftar den tidigare redovisade positiva utvecklingen. Allmänhetens attityder fortsätter att bli mindre negativt inställda till människor med psykisk ohälsa, såväl i de ursprungliga kampanjlänen som i de nya kampanjlänen och i riket som helhet. Dessutom förstärker en mätning i ett av kampanjlänen bilden av att brukare i minskande utsträckning upplever diskriminering. 6

7 Förstärkt utveckling av den nationella och de regionala organisationerna och deras verksamhet men ännu inte säkerställd framtid På nationell nivå har riksförbundet Hjärnkoll bildats av medlemsorganisationerna inom NSPH. Den 24 mars genomförde riksförbundet Hjärnkoll sitt första årsmöte då ordförande och övriga styrelsemedlemmar valdes på ett respektive två år. Riksförbundet har också upprättat ett nationellt kansli där fem personer arbetar. På regional nivå sker en liknande utveckling i elva län. I ytterligare några län finns intresse av att ansluta sig till Hjärnkolls arbete. Under första halvåret 2015 har länsansvariga i Hjärnkoll arbetat för att med stöd av riksförbundet Hjärnkoll och samverkande organisationer i länet bygga upp en regional plattform för det fortsatta arbetet. I tio av länen har ideella organisationer bildats i nära samarbete med regionala patient-, brukar-, och anhörigorganisationer inom området psykisk ohälsa. I det elfte länet planerar länsansvarig i Hjärnkoll för en sådan process under hösten. Regionförbund, kommuner, landsting och andra organisationer ingår också som en del i den struktur som skapas i länen. Riksförbundet Hjärnkoll och länsansvariga i Hjärnkoll bedömer förutsättningarna för fortsatt arbete som goda men pekar på nödvändigheten av besked om en fortsatt finansiering till stöd för Hjärnkolls arbete för att verksamheterna ska kunna planera för fortsatta former och volym. Myndigheten för delaktighet bedömer också att den struktur som har skapats, både nationellt och regionalt rymmer förutsättningar för ett fortsatt arbete med Hjärnkoll. Samtidigt är de föreningar som bildats nya och i flera fall bräckliga. Detta kommer även fortsättningsvis att ställa stora krav på riksförbundet Hjärnkoll och regionala samarbetspartners att ge ett fortsatt stöd till de regionala Hjärnkollsorganisationer som har tagit på sig ansvaret för det fortsatta arbetet med Hjärnkoll. En förutsättning för arbetet är att såväl riksförbundet Hjärnkoll och regionala Hjärnkollsorganisationer får tillgång till en tillräcklig finansiering för att klara sitt uppdrag. Verksamheterna är också beroende av besked om finansiering i god tid innan den 31 december 2015 för att undvika att ambassadörer, föreningsaktiva, länsansvariga och nyckelpersoner i verksamheterna hinner avsluta sitt engagemang. 7

8 Framtida mätningar av attityder samt utvärdering av Hjärnkoll Myndigheten för delaktighet menar att erfarenheterna är goda av de hittills genomförda mätningarna av allmänhetens kunskaper, attityder och beteenden till människor som lever med psykisk ohälsa och av de utvärderingar av Hjärnkoll som gjorts med dessa data. Inför framtiden är dock bedömningen att myndighetens eventuella mätningar av attityder till människor med funktionsnedsättning inte bör begränsas till området psykisk ohälsa. För att komma fram till avgöranden och lösningar krävs det dock ett omfattande utvecklingsarbete. Om mätningar ska göras behöver utvecklingsarbetet utgå från resultaten av den översyn av uppföljningssystemet som myndigheten kommer att genomföra. Mot bland annat den bakgrunden förordar därför myndigheten att den inte får ansvar för mätningar med specifik inriktning på allmänhetens kunskaper, attityder och beteenden till människor som lever med psykisk ohälsa i nära relation till utvärderingar av Hjärnkoll. Det betyder emellertid inte att myndigheten ser sådana utvärderingar som mindre angelägna. Tvärtom utgår myndigheten från att det skulle vara positivt med fortsatta utvärderingar av Hjärnkoll. Myndigheten kan exempelvis mycket väl se ett scenario där CEPI även fortsättningsvis anlitas (dock inte av Myndigheten för delaktighet) för att genomföra mätningar och att utvärdera effekterna av Hjärnkoll med hittills använda metoder och instrument. 8

9 Inledning År 2009 påbörjade Handisam på uppdrag av regeringen ett program för att öka allmänhetens kunskaper om psykisk ohälsa och minska negativa attityder till människor som lever med psykisk ohälsa. Den 1 maj 2014 övergick ansvaret till Myndigheten fördelaktighet. Arbetet har genomgående skett i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Insatserna har främst bestått i att bygga upp och driva kampanjen Hjärnkoll, där ett nätverk av drygt 340 ambassadörer informerar, utbildar och deltar i utvecklingsarbeten inom området psykisk ohälsa. Hjärnkoll har fram till december 2014 arbetat med fördjupade insatser i åtta så kallade kampanjlän. Huvudansvaret för ambassadörsverksamheten har legat på NSPH. För beskrivningar av själva verksamheterna hänvisas till det omfattande material som tagits fram inom arbetet med Hjärnkoll. Materialet finns att ladda ned dels från dels från I december 2014 fick Myndigheten för delaktighet i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med NSPH fortsätta att driva programmet för att få till stånd en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå. I uppdraget ingår också att stödja patient-, brukar- och anhörigorganisationernas insatser på området i syfte att de ska ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 juli Denna sammanställning utgör slutredovisningen för uppdraget. Myndigheten för delaktighet har bistått i uppbyggnaden av organisatoriska lösningar på nationell och regional nivå. På nationell nivå har NSPH bildat riksförbundet Hjärnkoll och på regional nivå övertas ansvaret för den regionala samordningen av Hjärnkolls verksamhet av ideella föreningar. I de flesta fall består och drivs föreningarna av de ideella patient-, brukar- och anhörigorganisationer som är verksamma i länen. I myndighetens arbete ingår att verka för att dessa föreningar övertar det ansvar för verksamheterna som tidigare legat på landsting, regionförbund och kommuner. I uppdraget ligger också att beskriva vilka insatser som drivits regionalt och lokalt och göra en bedömning av hur dessa kan fortsätta, samt lämna förslag på hur befolkningens attityder fortsättningsvis ska mätas och med vilka tidsintervaller. 9

10 I denna slutredovisning ges också en sammanfattning av lärdomar och uppnådda effekter av arbetet med Hjärnkoll under och utifrån denna grund ger myndigheten sin bedömning av viktiga förutsättningar för det fortsatta arbetet med uppdraget att öka kunskapen och minska negativa attityder till människor som lever med psykisk ohälsa. 10

11 Lärdomar och uppnådda effekter Målet med Hjärnkoll är att öka allmänhetens kunskaper om psykisk ohälsa och minska negativa attityder till människor som lever med psykisk ohälsa. Utvärderingar av Hjärnkolls arbete visar att betydande förändringar i attityder och beteenden har skett de senaste fem åren, något som lett till ökad öppenhet och att avståndstagandet mot människor med psykisk ohälsa har minskat i Sverige. Effekter av arbetet Myndigheten för delaktighet lämnade den 10 oktober 2014 in en effektutvärdering till regeringen. Rapporten Hjärnkoll psykiska olikheter lika rättigheter. Redovisning av effekter och resultat från regeringsuppdraget Hjärnkoll. visar att befolkningens attityder och beteenden har förändrats markant sedan starten Effektutvärderingen innehöll dock inte resultaten från den befolkningsundersökning som Hjärnkoll genomförde under oktober till november 2014 och från en uppföljande intervjustudie om upplevd diskriminering som slutfördes i december Resultaten från den senaste befolkningsundersökningen visar på förstärkta effekter. Befolkningsundersökningen mäter förändringar genom tre urval. 1. Förändringar bland befolkningen för svarande i Hjärnkolls första tre kampanjlän (Västerbotten, Uppsala och Västra Götaland). Här görs en årlig jämförelse i utvecklingen av kunskap, attityd och beteende för perioden Förändringar bland befolkningen för svarande i Hjärnkolls fem tillkommande kampanjlän som inledde sitt arbete under våren (Skåne, Örebro, Värmland, Jämtland och Norrbotten). Här mäts förändringar för perioden Förändringar bland allmänheten i hela Sverige. Här mäts förändringar för perioden Tabell 1 och 2 som redovisas på sidan 13 visar antalet positivt signifikanta skillnader för svarande bland befolkningen i hela Sverige (tabell 1) och för svarande bland befolkningen i Hjärnkolls första tre län (tabell 2). 11

12 En jämförelse mellan 2013 och 2014 års undersökningar visar att förändringarna, mätt i antalet positivt signifikanta förändringar, är störst bland svarande från hela Sverige. Men även Hjärnkolls ursprungliga tre kampanjlän och de nya kampanjlän som tillkom 2012 visar en positiv utveckling i jämförelse med Tabell 1: Antal variabler med positiva förändringar bland allmänheten i hela riket under perioden i jämförelse med baslinjemätningen Antal skattade variabler Attityder Förväntade beteenden Framtida beteende Tabell 2: Antal variabler med positiva förändringar i de ursprungliga tre kampanjlänen under perioden i jämförelse med baslinjemätningen Antal skattade variabler Attityder Förväntade beteenden Framtida beteende Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) som ansvarat för befolkningsstudien sammanfattade resultaten på följande sätt: De markerade positiva förändringarna i de ursprungliga kampanjlänen befästs och i viss mån förstärks under Det finns stegrad positiv utveckling bland allmänheten i riket under 2014, som nu också omfattar förväntade och framtida beteende. Utvecklingen i de nya kampanjlänen följer i stort det mönster som fanns under de första kampanjåren i de ursprungliga kampanjlänen. 12

13 CEPI anger vidare: Det man också allmänt kan notera är att både i kampanjlänen och i allmänheten i stort har det skett förändringar i förväntade och framtida beteenden vilket kan ses som en utveckling mot att faktiskt ändra beteenden. Detta är en positiv utveckling eftersom det finns ett komplicerat samspel mellan kunskap, attityder och faktiskt beteende, där förändringar i det senare är avgörande för att minska diskriminering av människor med psykisk sjukdom. Sammanfattningsivs bekräftar mätningarna från 2014 resultaten från de tidigare mätningarna. Allmänhetens inställning blir allt mindre negativ till människor med psykisk ohälsa, såväl i de ursprungliga kampanjlänen som i de nya kampanjlänen och i riket som helhet. För en fullständig beskrivning av befolkningsundersökningarna se rapporten: Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende. Slutrapport från befolkningsundersökningar genomförda under perioden (CEPI december 2014). Rapporten redovisas i bilaga 1. En viktig del av effekterna av Hjärnkolls arbete handlar också om brukarnas upplevelser av diskriminering har förändrats under perioden Hjärnkoll genomförde två intervjuundersökningar i Västerbotten och två i Skåne, med syftet att ta reda på upplevelse av diskriminering bland personer som lever med psykisk ohälsa och som har kontakt med den psykiatriska vården. Resultaten från de två intervjustudierna i Västerbotten och den första intervjustudien i Skåne har tidigare redovisats i den effektutvärdering myndigheten lämnade till regeringen den 1 oktober Huvudresultatet av den andra undersökningen i Skåne, som genomfördes under 2014, visar att det finns statistiskt säkerställda minskningar av upplevd diskriminering i fyra av de 21 livsområden som undersöktes. Det gällde personal i psykiatrin, intima relationer, partner och sociala sammanhang. I samtliga fall rör det sig om väsentliga förändringar i intervallet procent. I inget av de undersökta livsområdena fanns en statistiskt säkerställd försämrad situation. Som jämförelse kan nämnas att även i motsvarande uppföljningsundersökning som genomfördes i Västerbotten 2013 var det positiva förändringar i fyra av de 21 undersökta livsområdena. För en fullständig beskrivning av intervjustudien i Skåne Förändringar av upplevd diskriminering i ett urval av personer med psykisk ohälsa i Skåne. En uppföljningsstudie (CEPI 2014). Se bilaga 2. 13

14 Lärdomar och utmaningar Kampanjen Hjärnkoll avslutades i december Samtidigt ska arbetet med att öka allmänhetens kunskaper om psykisk ohälsa och minska negativa attityder till människor som lever med psykisk ohälsa fortsätta. Myndigheten för delaktighet har därför fått ett förlängt uppdrag att i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) driva ett program för att öka kunskaper och förändra attityder till människor med psykisk ohälsa. Arbetet ska syfta till att möjliggöra en nationell samordning och en regional verksamhet med utgångspunkt från det avslutade projektet Hjärnkoll. Inför beslut om fortsatt finansiering och upplägg till stöd för Hjärnkolls fortsatta arbete är det viktigt att beakta lärdomar från de gångna fem årens arbete: 1. Hjärnkolls strategi, att bidra med kunskap och erfarenheter från ett stort nätverk av människor med egna erfarenheter av psykisk ohälsa, fungerar på ett bra sätt. Genomförda utvärderingar av olika insatser där ambassadörer har medverkat, visar att dessa bidrar till att påverka kunskap, attityder och beteenden till psykisk ohälsa i positiv riktning. 2. Att verka som ambassadör för Hjärnkoll och att ingå i ett nationellt nätverk som har ett gemensamt uppdrag har för många inneburit ett viktigt stöd till återhämtning och för flera en väg ut i arbete. 3. Hjärnkoll har satsat på att utveckla samarbeten med andra organisationer för att på så sätt nå ut till valda målgrupper. Strategin har varit lyckosam, men förutsätter att det finns en fungerande administration och ledning för ambassadörsverksamheten för att utveckla insatser och administrera förfrågningar och ersättningar. 4. Hjärnkoll har tidigare arbetat i så kallade kampanjlän, vilket i praktiken innebär att det i länen finns en samordnande funktion. Den regionala samordningsfunktionen är viktig för att utveckla samarbeten utifrån nationella och regionala satsningar och för att skapa ett sammanhang och en plattform för länets ambassadörer. 5. Den nationella och de regionala samordningsfunktionerna behöver finnas kvar långsiktigt som garant för att de etablerade samarbetena ska kunna fortsätta över tid. Strukturen behöver finansieras för att kunna ge bra stöd till Hjärnkolls ambassadörer 14

15 6. Deltagande i stora, välkända och publika evenemang bidrar till ett ökat normaliserande av psykisk ohälsa. Välkända lokala arrangemang, företagsmässor, motionslopp och motsvarande är arenor där många möts och en del av vardagen för ett stort antal människor. Det finns en poäng med att psykisk ohälsa inte bara är en fråga för vården. 7. Att jobba med ett gemensamt budskap är en nyckelfråga för ett framgångsrikt påverkansarbete. Att ha fortbildningar med ambassadörer, Hjärnkolls språkrör utåt, stärker och säkerställer kommunikationen. Fokus för arbetet bör riktas mot att uppnå beteendeförändringar och därför är det viktigt att fokusera kommunikationen på vad Hjärnkolls målgrupper kan göra. 8. Medieintresset för psykisk hälsa och ohälsa har ökat under Hjärnkolls arbete. Det mediala intresset kring frågor om psykisk ohälsa har påverkat Hjärnkolls arbete på ett positivt sätt. Många organisationer och privatpersoner tar, som en följd av uppmärksamheten, kontakt med Hjärnkoll och nya samarbeten kan utvecklas. PR och kommunikation bildar på så sätt en viktig förutsättning för Hjärnkolls långsiktiga strävan att i samarbete med olika organisationer erbjuda aktiviteter och insatser som bidrar till att öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder till människor som lever med psykisk ohälsa. 9. Bland privata och offentliga arbetsgivare samt fackliga organisationer finns stort intresse och och efterfrågan på kunskap om psykisk ohälsa. Hjärnkolls handledningar är efterfrågade, liksom ambassadörernas utbildningsinsatser. 10. Utmaningen för framtiden blir att upprätthålla det engagemang och de kontaktytor som byggts upp under åren. Efterfrågan finns, inte bara på ambassadörer, utan också på Hjärnkolls deltagande som uppfattas ge mervärde vid konferenser, evenemang och mässor. För att svara upp mot den här utmaningen krävs att det fortsatta arbetet ges tillräckliga resurser så att det går att samordna arbetet nationellt och regionalt. 15

16 Långsiktig nationell samordning Insatser för att öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder till psykisk ohälsa kräver att insatser genomförs på många olika nivåer. Men för att insatserna ska få kraft och gemensam riktning krävs en övergripande samordning av insatserna. Regeringens uppdrag Regeringens uppdrag syftar till att skapa förutsättningar för en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell nivå. Regeringens bedömning är att ansvaret för samordningen av den nationella Hjärnkollsverksamheten kräver ett starkt engagemang från dem som företräder människor med egen erfarenhet inom området. Myndigheten för delaktighet har därför fått till uppdrag att stödja patient-, brukar och anhörigorganisationerna att ta ett fortsatt ansvar för denna verksamhet. Riksförbundet Hjärnkoll NSPH har genom sina medlemsorganisationer bildat riksförbundet Hjärnkoll. Medlemmarna i riksförbundets styrelse har nominerats inom NSPHs medlemsförbund. Den 24 mars 2015 genomförde riksförbundet Hjärnkoll sitt första årsmöte då ordförande och övriga styrelsemedlemmar valdes på ett respektive två år. Riksförbundet har också upprättat ett nationellt kansli där fem personer arbetar. En verksamhetschef är anställd som ska leda riksförbundets arbete i enlighet med styrelsens intentioner. Genom kansliets verksamhet hanteras Hjärnkolls arbete med att förmedla uppdrag till Hjärnkolls ambassadörer, liksom insatser för att samordna länens verksamhet till ett gemensamt riktat nationellt arbete. Riksförbundet Hjärnkoll arbetar fortsatt med att utveckla samarbeten med organisationer som vill lyfta frågor om psykisk ohälsa. Ett flertal nya samarbeten och koncept har utvecklats sedan januari Hjärnkoll ansvarar även för fortbildning och grundutbildning av organisationens ambassadörer. Under mars och april 2015 genomförde Hjärnkoll fem fortbildningar som erbjöds samtliga ambassadörer. I maj och juni 2015 genomförde Hjärnkoll i samarbete med Sensus två grundutbildningar för 37 nya ambassadörer. 16

17 Under våren 2015 har riksförbundet byggt upp en ny webbplats, samt tagit fram en ny grafisk profil, informationsmaterial, kommunikationsstöd till ambassadörer och en kommunikationsplattform för det kommande arbetet. Myndigheten för delaktighet har bidragit i arbetet genom att föra över erfarenhet och verksamhet från myndigheten till riksförbundet Hjärnkoll. Förändringen har inneburit att myndigheten inte längre har ett direkt operativt ansvar för de aktiviteter som genomförs inom Hjärnkoll. Myndigheten ansvarar istället för att betala ut medel och följa upp de insatser som genomförs nationellt och regionalt, med syftet att integrera arbetet i ordinarie strukturer och skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete utanför myndighetens ansvarsområde. Riksförbundet Hjärnkoll har kapacitet för det fortsatta arbetet Riksförbundet Hjärnkoll har under första halvåret 2015 byggt upp en verksamhet som har kapacitet att vidareutveckla arbetet med Hjärnkoll. Hjärnkolls styrelse har en bred förankring i NSPHs medlemsförbund, vilket skapar goda förutsättningar för att arbetet kan drivas vidare med stöd av den kunskap och samlade erfarenhet som finns inom patient-, brukar- och anhörigrörelsens organisationer. En sådan utveckling kan bidra till att stärka såväl Hjärnkolls fortsatta arbete som medlemsorganisationerna inom NSPH och NSPHs-nätverk, nationellt och regionalt. Utvecklingen där ideella föreningar kan söka egna medel för att bedriva ambassadörsverksamhet i syfte att öka kunskap och minska negativa attityder, kommer att ställa stora krav på samordning och dialog med och mellan länen. Riksförbundet Hjärnkoll har en viktig roll att spela för att koordinera och hålla samman olika regionala insatser så att de får en gemensam riktning och håller god kvalitet. Besked om finansiering viktigt För att riksförbundet ska lyckas med arbetet behövs tidiga besked om verksamhetens långsiktiga finansiering. Erfarenheterna från kampanjen Hjärnkoll pekar också på betydelsen av att parallellt med förmedling och samordning av uppdrag satsa på mobiliserande och opinionsbildande insatser. Hjärnkoll behöver fortsatt synas utåt. På så sätt möjliggörs nya samarbeten, vilket i sin tur skapar nya möjligheter för Hjärnkolls ambassadörer att nå ut med sitt arbete och fullgöra organisationens uppgift. 17

18 Regionala och lokala insatser En erfarenhet av Hjärnkolls tidigare arbete är att regionala och lokala aktiviteter är avgörande i arbetet med att öka kunskapen om och minska negativa attityder till psykisk ohälsa. Strategin är att integrera ambassadörernas arbete i det regionala utvecklingsarbetet. För detta krävs en struktur för samordning och stöd. Regeringens uppdrag Uppdraget syftar till att skapa förutsättningar för en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på regional nivå. Insatser på regional och lokal nivå är avgörande för att arbetet med att öka kunskaperna och minska de negativa attityderna ska bli framgångsrikt. Fördjupade insatser i elva län Hjärnkoll arbetar sedan 1 januari 2015 med fördjupade insatser i elva län eller regioner: Skåne, Blekinge, Västra Götaland, Jönköping, Uppsala, Värmland, Örebro, Stockholm, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. I varje län finns ett nätverk av ambassadörer och en samordningsfunktion som ansvarar för att integrera ambassadörernas arbete i regionala och lokala aktiviteter. Ansvarig samordnare i länet för Hjärnkoll benämns länsansvarig. Det har signalerats att regeringen överväger en förordning med bestämmelser om statsbidrag till föreningar till stöd för det regionala arbetet med Hjärnkoll. Som en följd av detta har länsansvariga i de elva länen arbetat med att föra över ansvar från regionförbund, landsting och kommuner till ideella organisationer med koppling till patient-, brukaroch anhörigorganisationernas insatser på området. Under 2015 har de elva länen fått stöd av riksförbundet Hjärnkoll och Myndigheten för delaktighet i processen att stärka förutsättningarna för ett fortsatt arbete med Hjärnkoll i länen. Att skapa en struktur som vilar på ideell grund, som är sammanlänkad med patient-, brukar och anhörigrörelsen i länet och som har stöd av regionförbund, kommuner, landsting och näringsliv är ett svårt uppdrag. Förutsättningarna i länen är olika, varför olika lösningar har valts för det fortsatta arbetet. I ett av länen har ännu ingen regional ideell organisation för det fortsatta arbetet med Hjärnkoll bildats. Samtidigt 18

19 finns en utveckling där nya län har visat ett intresse att starta upp ett arbete. Det gäller Halland, Kalmar och Dalarna. Nedan följer en redovisning av situationen i de elva länen, utifrån en uppföljning i mars 2015 och en i juni Respektive redovisning avslutas för flertalet län med den länsansvarigas bedömning av förutsättningarna för det fortsatta arbetet. Skåne län I Skåne har ännu ingen ideell förening bildats. Den samordningsansvarige för en dialog med länets ambassadörer, NSPH i Skåne och Region Skåne. Länsansvarig i Skåne arbetar för att antingen starta den ideella föreningen Hjärnkoll i Skåne alternativt ansluta Hjärnkoll Skåne till NSPH Skåne. Region Skåne har fortsatt att vara en samarbetspartner och under hela 2015 står Region Skåne för arbetsgivaransvaret för en samordnare på procent. Region Skåne har även gått in med kr för Dessa medel är dock främst avsedda för att användas till "Skåneveckan för psykisk hälsa" som Region Skåne ansvarar för, men projektleds av Hjärnkolls länssamordnare. Länsansvarig bedömer möjligheterna till att arbetet kommer att fortsätta som goda, då viljan finns hos såväl ambassadörerna som hos de regionala politikerna. Samtidigt saknas ännu en gemensam regional plan för hur arbetet med Hjärnkoll Skåne ska fortskrida efter Det finns flera viljeriktningar och länsansvarig i Skåne arbetar för att hitta en kompromiss mellan viktiga intressenter. Blekinge län Hjärnkoll Blekinge har under våren arbetat med att få till stånd en stabil organisation med NSPH Blekinge och Hjärnkoll Blekinge. Hjärnkoll är en fristående verksamhet inom NSPH Blekinge. Syftet är att gemensamt stödja utveckling och samverkan i länet. Ett Hjärnkollsråd bestående av representanter för arbetsgivare, fackförbund, kommuner, landstinget och länets medlemsföreningar håller på att bildas. Syftet är att ge bra förutsättningar för det kommande arbetet att öka kunskapen och motverka de negativa attityderna till psykisk ohälsa. Länsansvarig i Blekinge uppger att intresset för arbetet är stort hos Hjärnkoll Blekinges samarbetspartners. Länsansvarig i Blekinge bedömer att man har en stark organisation med en bra samverkan i hela länet. Under förutsättning att en finansiering kommer på plats under 2015, bedömer länsansvarig att förutsätt- 19

20 ningarna är mycket goda för ett långsiktigt regionalt arbete med Hjärnkoll i länet. Västra Götalands län NSPH i Göteborg har sedan 2010 varit ansvarig för arbetet med Hjärnkoll i Västra Götaland. Arbetet bedrivs med stöd från Västra Götalandsregionen. NSPH i Göteborg har därmed sedan flera år tillbaka ansvarat för Hjärnkolls arbete i regionen. Det regionala arbetet har hela tiden byggt på lokala och regionala medfinansiärer. Länsansvarig för Hjärnkoll i Västra Götaland bedömer att förutsättningarna för ett fortsatt arbete med Hjärnkoll i länet är goda, men konstaterar att arbetet är avhängigt kraften i den nationella satsningen. Jönköpings län Föreningen Hjärnkoll i Jönköpings län har bildats och styrelsen har kommit igång med viss verksamhet. Årsmöte och kick off för verksamheten genomfördes den 28 mars. För samordningsfunktionen av Hjärnkoll ansvarar Region Jönköpings län fram till 31 december Under hösten arbetar länsansvarig för Hjärnkoll i Jönköping för att förankra arbetet i länet och med att ta fram organisationsförslag med parter som kan vara intresserade av att vara med i arbetet. Ambitionen är även att få intressenter till någon form av delfinansiering. Länsansvarig för Hjärnkoll i Jönköpings län bedömer förutsättningarna för ett fortsatt arbete med Hjärnkoll som mycket goda. Det finns ett stort intresse för att bli medlem i föreningen Hjärnkoll i Jönköping och verksamheten har en god förankring inom Region Jönköpings län och i länets 13 kommuner. Örebro län Den nya föreningen Hjärnkoll/NSPH Örebro län är bildad. En styrelse är tillsatt med representanter från ett flertal olika ideella organisationer inom området psykisk ohälsa. Årsmöte hölls den 25 maj Psykiatrin Region Örebro län planerar att stödja verksamheten genom att tillhandahålla lokaler och utrustning för föreningens verksamhet. Psykiatrin Region Örebro län kommer också att ge föreningen administrativt stöd från ekonomienheten i frågor som rör ekonomihantering, pressinbjudningar, pressmeddelanden med mera. En skriftlig överenskommelse håller på att formuleras mellan Psykiatrin Region Örebro län och Föreningen Hjärnkoll/NSPH Örebro län för att reglera samarbetet. Samordningsfunktionen för Projekt Hjärnkoll Örebro län hanteras fortsättningsvis av Psykiatrin Region Örebro län, d.v.s. till och med 20

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

Hjärnkoll förändrar attityder

Hjärnkoll förändrar attityder Datum 2012-06-01 Diarienummer 2012/0002 Hjärnkoll förändrar attityder Uppföljning och effektutvärdering av Hjärnkoll Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hjärnkoll förändrar

Läs mer

Personliga möten som förändrar attityder och beteenden. - En jämförande rapport om allmänhetens syn på personer med psykisk ohälsa

Personliga möten som förändrar attityder och beteenden. - En jämförande rapport om allmänhetens syn på personer med psykisk ohälsa Personliga möten som förändrar attityder och beteenden - En jämförande rapport om allmänhetens syn på personer med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv NSPH ett dynamiskt nätverk NSPH är ett nätverk av 13 patient-, brukaroch anhörigorganisationer inom psykiatrin. Vi delar ett antal grundläggande

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Befolkningsundersökning 2009 Psykisk ohälsa. Attityder, kunskap, beteende

Befolkningsundersökning 2009 Psykisk ohälsa. Attityder, kunskap, beteende Befolkningsundersökning 2009 Psykisk ohälsa Attityder, kunskap, beteende Lars Hansson Lunds universitet CEPI - Verksamhetsområden Forskning Psykosociala insatser Livssituation (stigma, diskriminering livskvalitet)

Läs mer

Hjärnkoll vintern 2015

Hjärnkoll vintern 2015 Hjärnkoll vintern 2015 Lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2016 Titel: Hjärnkoll vintern 2015. Lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet serie 2016:4 (diarienummer

Läs mer

Diskriminering av personer med psykisk ohälsa En intervjuundersökning i Skåne

Diskriminering av personer med psykisk ohälsa En intervjuundersökning i Skåne Diskriminering av personer med psykisk ohälsa En intervjuundersökning i Skåne CEPI 2012 1 Bakgrund Under åren 2010-2014 pågår i Sverige en nationell kampanj riktad till allmänheten som handlar om kunskap

Läs mer

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Bakgrund Regeringen gav Handisam och NSPH i uppdrag att starta Attitydkampanjen 2009 med avslut

Läs mer

Diskriminering av personer med psykisk ohälsa En intervjuundersökning

Diskriminering av personer med psykisk ohälsa En intervjuundersökning Diskriminering av personer med psykisk ohälsa En intervjuundersökning CEPI 2011 1 Bakgrund Under åren 2010-2011 pågår i Sverige en nationell kampanj riktad till allmänheten som handlar om kunskap och attityder

Läs mer

Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende

Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Befolkningsundersökning 2009 och 2010 Uppsala län Bakgrund Regeringen har gett i uppdrag till Handisam att i samarbete med Nationell samverkan för psykisk

Läs mer

Kampanjen Hjärnkoll. För ett psykisk friskare Sverige. Sujata Maini, kommunikatör,

Kampanjen Hjärnkoll. För ett psykisk friskare Sverige. Sujata Maini, kommunikatör, Kampanjen Hjärnkoll För ett psykisk friskare Sverige Sujata Maini, kommunikatör, sujata@handisam.se, 08-600 84 14 www.hjarnkoll.se Hjärnkolls syfte Många människor med egen erfarenhet av psykisk sjukdom

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet.

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet. Regeringsbeslut I:3 Socialdepartementet 2010-01-21 S2007/2698/HS (delvis) S2010/644/HS (delvis) Nationell samverkan för psykisk hälsa Förmansvägen 2 117 43 STOCKHOLM Uppdrag att sätta upp mål och villkor

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Hjärnkoll psykiska olikheter lika rättigheter

Hjärnkoll psykiska olikheter lika rättigheter Hjärnkoll psykiska olikheter lika rättigheter Redovisning av effekter och resultat från regeringsuppdraget Hjärnkoll 2009-2014 Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll - psykiska olikheter lika rättigheter

Läs mer

Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Elisabet Norlinder Föreningen Stjernan

Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Elisabet Norlinder Föreningen Stjernan Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Kampanjlänsansvarig för (H)järnkoll i Örebro län 2012-2015 Anmälde mig som senior (H)järnkollsambassadör Ville

Läs mer

Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende

Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Befolkningsundersökning 2009 och 2010 Stockholm Bakgrund Regeringen har gett i uppdrag till Handisam att i samarbete med Nationell samverkan för psykisk hälsa

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Chefer och psykisk hälsa och ohälsa

Chefer och psykisk hälsa och ohälsa Chefer och psykisk hälsa och ohälsa attityder, kunskap och beteende Hjärnkoll är en nationell kampanj för att öka kunskapen och förändra negativa attityder och beteenden till personer med psykisk sjukdom

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre NSPH Skånes vision Med Brukarkunskap blir vården bättre Conny Allaskog Socionom Anhörig Ordförande SHEDO Representant i NSPH Skåne NSPH Skåne står för Nationell samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne Paraplyorganisation

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd.

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd. Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd. Brukarinflytande medborgarnas möjlighet att som användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet. Brukarinflytande på tre nivåer

Läs mer

Vi hjälper er att prata om det som är svårt

Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vad är Hjärnkoll? Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa så är det svårt att prata öppet om det. Många är rädda för att bli mobbade, diskriminerade,

Läs mer

PRIO - analys och handlingsplan

PRIO - analys och handlingsplan Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 13(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:240 SNau 102 PRIO - analys och handlingsplan Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah BAKGRUND Miltonsatsningen 3 år av konkret samarbete 13 organisationer i samma båt Innehållet olika men målet detsamma Ensam är inte stark Regeringsuppdrag

Läs mer

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxen - 2017 Mål Åtgärd Målgrupp Implementering 1)Samverkan och samordning ska leda till upplevd god psykisk och fysisk hälsa samt god livskvalitet för brukare och

Läs mer

Befolkningsundersökning 2009 Psykisk ohälsa Attityder, kunskap, beteende

Befolkningsundersökning 2009 Psykisk ohälsa Attityder, kunskap, beteende Befolkningsundersökning 2009 Psykisk ohälsa Attityder, kunskap, beteende Lars Hansson Lunds universitet Lars Hansson Utvärderingen av attitydkampanjen Upprepade befolkningsundersökningar Mediekampanjen

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården nationell satning på brukarmedverkan Brukares krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla

Läs mer

NSPH. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

NSPH. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Lägesrapport till Socialdepartementet i februari 2014 Med verksamhetsrapport för bidraget under 2013 utifrån Regeringsbeslutet 2013-01-24 I:2 S2013/608/FS (delvis)

Läs mer

Chefer och psykisk ohälsa

Chefer och psykisk ohälsa Chefer och psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Bakgrund Regeringen har uppdragit till Handisam att i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) utforma och driva ett riksomfattande

Läs mer

Kommunikationsplan 2013

Kommunikationsplan 2013 Kommunikationsplan 2013 Funktionshinderspolitiskt arbete Region Skåne Innehåll UU1. BAKGRUND 4 3. KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR 4 4. KOMMUNIKATIONSMÅL 5 5. BUDSKAP 5 6. MÅLGRUPPSANALYS 5 7. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende

Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Bakgrund Regeringen har uppdragit till Handisam att i samarbete med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) utforma och driva ett riksomfattande program

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Bilaga En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Myndigheten för delaktighet Myndigheten

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Webbaserad informationstjänst om konsumentprodukter inom hjälpmedelsområdet. Redovisning av ett regeringsuppdrag. Myndigheten för delaktighet

Webbaserad informationstjänst om konsumentprodukter inom hjälpmedelsområdet. Redovisning av ett regeringsuppdrag. Myndigheten för delaktighet Webbaserad informationstjänst om konsumentprodukter inom hjälpmedelsområdet Redovisning av ett regeringsuppdrag Myndigheten för delaktighet hjälpmedelsområdet Slutrapport Myndigheten för delaktighet, 2015

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning Bidrag till funktionshinderrörelsen 2014 En översikt över landstingens bidragsgivning HSO Skåne rapport 2014:2 Detta är en rapport över Sveriges landstings och regioners bidragsgivning till funktionshinderrörelsen

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa. Hösten Charlotta Wilhelmsson, processledare

Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa. Hösten Charlotta Wilhelmsson, processledare Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa Hösten 2016 Enkäten skickades till kontaktpersonerna för kommunerna Västra Götaland den 10 oktober. Den 25 oktober, då underlaget sammanställdes, hade

Läs mer

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Folkhälsoenkät 2008 Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern 18-34 år.. Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer,

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd och mikrobiologi utvecklas

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange. 6 oktober 2016 i Wilandersalen

Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange. 6 oktober 2016 i Wilandersalen Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange 6 oktober 2016 i Wilandersalen Moderator Elisabet Norlinder Välkomsttal av Marie-Louise Forsberg

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten PaN A1503-00103-55 BILAGA Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRVALTNINGENS ORGANISATION OCH RUTINER... 3 UTVECKLING AV FÖRORDNANDEN... 4 STÖDPERSONERNA...

Läs mer