Hjärnkoll Delrapport från projekt till organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation"

Transkript

1 Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation

2 Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken Fotograf: José Figueroa Rapporten finns att ladda ner från myndighetens webbplats Alternativa format kan beställas från Myndigheten för delaktighet. Postadress: Myndigheten för delaktighet, Box 1210, Sundbyberg E-post: Fax: Telefon:

3 Innehåll Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Långsiktig nationell samordning... 7 Riksförbundet Hjärnkoll har bildats... 7 Föreningar övertar ansvaret för verksamheten i länen... 8 En sammanhållen verksamhet på nationell nivå... 9 Regional plattform för fortsatt arbete samordning Regionala aktiviteter Ny organisationsstruktur på regional nivå Skåne län Blekinge län Västra Götalands län Jönköpings län Örebro län Stockholms län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Jämtlands län Norrbottens län Viktigt med besked om en nationell grundfinansiering Sårbar delfinansiering

4 Sammanfattning Kampanjen Hjärnkoll har sedan 2009 verkat för att öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder till människor med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Arbetet bedrivs av Myndigheten för delaktighet i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Motorn i arbetet är ett stort nätverk av privatpersoner, så kallade ambassadörer. De leder utbildningar, startar diskussioner, arrangerar etikcaféer och mycket annat på skolor, arbetsplatser, myndigheter och ute i samhället. De syns och hörs också ofta i media. Från 1 januari till den 30 juni 2015 har Myndigheten för delaktighet till uppdrag att arbeta med att möjliggöra en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå med utgångspunkt av erfarenheterna från projektet Hjärnkoll ( ). Regeringens nationella samordnare för statens insatser för psykisk ohälsa har under 2014 aviserat att man planerar att stödja ett fortsatt långsiktigt arbete genom att upprätta en nationell finansiering till stöd för ideella organisationer att kunna ta ett fortsatt långsiktigt ansvar för det fortsatta arbetet med Hjärnkoll. På nationell nivå har riksförbundet Hjärnkoll bildats av medlemsorganisationerna inom NSPH. Regionalt sker en liknande utveckling i vilken patient-, brukaroch anhörigorganisationer i samarbete med regionförbund, kommuner och landsting arbetar för att skapa en regional plattform för det fortsatta arbetet med Hjärnkolls uppdrag. Myndigheten för delaktighet bedömer att det behövs ett så tidigt besked som möjligt om fortsatt finansiering efter den 30 juni 2015 för att verksamheterna ska kunna planera för fortsatta former och volym. Det finns en överhängande risk att ett sent besked skapar hinder för möjligheten att fortsätta arbetet. Risken är att ambassadörer, föreningsaktiva, länsansvariga och nyckelpersoner i verksamheterna hinner avsluta sitt engagemang i Hjärnkoll. 4

5 Inledning Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation År 2009 påbörjade Handisam på uppdrag av regeringen ett program för att öka allmänhetens kunskaper och minska negativa attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Den 1 maj 2014 övergick ansvaret till Myndigheten fördelaktighet. Arbetet har genomgående skett i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Insatserna har främst bestått i att bygga upp och driva kampanjen Hjärnkoll, där ett nätverk av drygt 300 ambassadörer informerar, utbildar och deltar i utvecklingsarbeten inom området psykisk ohälsa. Hjärnkoll har fram till 2014 arbetat med fördjupade insatser i åtta så kallade kampanjlän. Huvudansvaret för ambassadörsverksamheten har legat på NSPH. För beskrivningar av själva verksamheterna hänvisas till det omfattande material som tagits fram inom arbetet med Hjärnkoll. Materialet finns att ladda ned dels från dels från I december 2014 fick Myndigheten för delaktighet i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med NSPH fortsätta att driva programmet för att få till stånd en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå. I uppdraget ingår också att stödja patient-, brukar- och anhörigorganisationernas insatser på området i syfte att de ska ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 juli Denna sammanställning är en delredovisning. Myndigheten för delaktighet har hittills bistått i uppbyggnaden av varaktiga organisatoriska lösningar på nationell och regional nivå. På nationell nivå har NSPH bildat riksförbundet Hjärnkoll och på regional nivå pågår ett arbete med bildandet av underliggande föreningar i elva län. I de flesta fall består och drivs föreningarna av de ideella patient-, brukar- och anhörigorganisationer som är verksamma i länen. I myndighetens arbete ingår att verka för att dessa föreningar övertar det ansvar för verksamheterna som tidigare legat på landsting, regionförbund och kommuner. I uppdraget ligger också att bedöma och lämna förslag på hur verksamheten i sin helhet kan permanentas och säkerställas långsiktigt. I denna delredovisning beskrivs de organisatoriska lösningar som nu utvecklas på nationell och regional nivå. Den ger också exempel på vilka konkreta verksamheter som förekommer i de elva 5

6 fördjupningslänen. Därtill lämnas sammanfattande länsbeskrivningar från vart och ett av dessa län, som ger en bild av hur långt organiseringen har kommit och vilka organisationslösningar som utvecklats. Avslutningsvis bedömer Myndigheten för delaktighet läget beträffande samspelet mellan besked om grundläggande nationell finansiering och engagemang och delfinansiering på regional och operativ verksamhetsnivå. 6

7 Långsiktig nationell samordning Insatser för att öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder till psykisk ohälsa kräver att insatser genomförs på många olika nivåer. Men för att insatserna ska få kraft och gemensam riktning krävs en övergripande samordning av insatserna. Riksförbundet Hjärnkoll har bildats NSPH har genom sina medlemsorganisationer bildat riksförbundet Hjärnkoll. Riksförbundet har en interimsstyrelse där ledamöterna nominerats inom NSPHs medlemsförbund. Den 24 mars genomför riksförbundet Hjärnkoll sitt första årsmöte då ordförande och övriga styrelsemedlemmar väljs för ett respektive två år. Riksförbundet Hjärnkoll har också upprättat ett nationellt kansli där fem personer arbetar. Genom kansliets verksamhet hanteras Hjärnkolls arbete med att förmedla uppdrag till Hjärnkolls ambassadörer, liksom insatser för att samordna länens verksamhet till ett gemensamt riktat arbete i enlighet med regeringens uppdrag. Riksförbundet Hjärnkoll ansvarar även för fortbildning och grundutbildning av Hjärnkolls ambassadörer. Under mars och april 2015 erbjuder riksförbundet samtliga ambassadörer fortbildningar. Två nya grundutbildningar för nya ambassadörer genomförs under maj och juni Utbildningarna genomförs i samverkan med studieförbundet Sensus. Hjärnkoll arbetar också med att utveckla samarbeten med organisationer som vill lyfta frågor om psykisk ohälsa. Ett exempel är ett kommande samarbete med Handelsanställdas förbund i syfte att rusta skyddsombuden i organisationen att hantera frågor om psykisk ohälsa i arbetslivet. Riksförbundet arbetar också med att utifrån samverkan med externa aktörer utveckla olika koncept, till exempel uppdragsutbildning för chefer om psykisk ohälsa och kunna erbjuda ambassadörer med särskild inriktning mot frågor som rör unga och psykisk ohälsa. Under våren 2015 har riksförbundet byggt upp en ny webbplats (hemsida), samt tagit fram en grafisk profil, informationsmaterial, kommunikationsstöd till ambassadörer och en kommunikationsplattform för det kommande arbetet. 7

8 Myndigheten för delaktighet är ett stöd i arbetet med att föra över erfarenhet och verksamhet från myndigheten till riksförbundet Hjärnkoll. Förändringen har inneburit att Myndigheten för delaktighet inte längre har ett direkt operativt ansvar för de aktiviteter som genomförs inom Hjärnkoll. Myndigheten ansvarar istället för att betala ut medel och följa upp de insatser som genomförs nationellt och regionalt med syftet att integrera arbetet i ordinarie strukturer och skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete utanför myndighetens ansvarsområde. Föreningar övertar ansvaret för verksamheten i länen Riksförbundet Hjärnkoll har under 2015 arbetat med att stödja ideella regionala organisationer som utgör viktiga bärare för det långsiktiga arbetet med Hjärnkoll på regional nivå. Under 2009 till 2014 har Hjärnkoll arbetat genom så kallade kampanjlän där framförallt landstingen och regionförbunden verkat som medelsförvaltare och arbetsgivare för Hjärnkoll regionalt. Arbetet har bedrivits i samarbete med patient-, brukar- och anhörigorganisationerna i länen. Regeringens nationella samordnare för statens insatser för psykisk ohälsa har under 2014 aviserat att man planerar att stödja ett fortsatt långsiktigt arbete. Detta genom att upprätta en nationell finansiering till stöd för ideella organisationer att kunna ta ett fortsatt långsiktigt ansvar för Hjärnkolls verksamhet. Det har lett till att länens ambassadörer, och i de flesta fall de regionala patient-, brukar- och anhörigorganisationerna, gått samman för att förbereda att formellt ta över ansvaret för Hjärnkolls verksamet. De så kallade kampanjledarna (nu länsansvariga) som ansvarar för Hjärnkolls regionala arbete arbetar med att hålla samman och ge stöd i processen. Riksförbundet Hjärnkoll har under 2015 upprättat avtal med Studieförbundet Vuxenskolan som stödjer de olika intressenterna i länen att skapa en regional struktur för det fortsatta arbetet. I det arbetet är ideella föreningar viktiga bärare för Hjärnkolls långsiktiga regionala arbete. Samtliga län erbjuds genom Studieförbundet Vuxenskolan ett startpaket om åtta utbildningstillfällen som ett stöd i processen. Målet att är dessa ideella organisationer i samverkan med till exempel kommuner, landsting och regionförbund ska ha beredskap att söka medel till stöd för fortsatt verksamhet med Hjärnkoll i länet eller regionen. 8

9 En sammanhållen verksamhet på nationell nivå En framgångsfaktor för Hjärnkoll är att arbetet har bedrivits på nationell, regional och lokal nivå. En förutsättning har varit möjligheten att samordna aktiviteterna inom ramen för Hjärnkoll där samtliga län arbetat med gemensamma målgrupper, med ett gemensamt budskap och med en gemensam strategi. Genom gemensamma grund- och fortbildningar för nätverket av ambassadörer har arbetet inom Hjärnkoll kunnat garantera en god kvalitet i olika insatser. Därutöver har material, trycksaker och motsvarande tagits fram som stöd för alla nivåer i Hjärnkoll. Utvecklingen där ideella föreningar kan söka egna medel för att bedriva ambassadörsverksamhet i syfte att öka kunskap och minska negativa attityder kommer att ställa stora krav på samordning och dialog med och mellan länen. Riksförbundet Hjärnkoll har en viktig roll att fylla för att koordinera och hålla samman olika regionala insatser så att de får en gemensam riktning och håller god kvalitet. 9

10 Regional plattform för fortsatt arbete samordning En erfarenhet av Hjärnkolls tidigare arbete är att regionala och lokala aktiviteter är avgörande i arbetet med att öka kunskapen och minska negativa attityder till psykisk ohälsa. Strategin är att integrera ambassadörernas arbete i det regionala utvecklingsarbetet. För detta krävs en struktur för samordning och stöd. Regionala aktiviteter Hjärnkoll arbetar med fördjupade insatser i elva län eller regioner: Skåne, Blekinge, Västra Götaland, Jönköping, Uppsala Värmland, Örebro, Stockholm, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. I varje län finns ett nätverk av ambassadörer och en samordningsfunktion som ansvarar för att integrera ambassadörernas arbete i regionala och lokala aktiviteter. Några exempel sedan januari 2015: Föreläsningar för arbetsförmedlingens personal i Uppsala län om bemötande vid psykisk ohälsa. Föreläsningar för läkarkandidater och för läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. En Hjärnkollsvandring med plakat Våga fråga. Samarbete med Vård och Stödprogrammet vid Karlstads universitet. Samarbete med Psykiatrin i Värmland genom verksamheten Förgätmigej där ambassadörer finns tillgängliga för samtal med närstående och inneliggande patienter på avdelningarna. Samarbete med Karlstad kommun genom Inflytande Forum Samarbete med Landstinget i Värmland och Karlstad kommun vid öppen föreläsning med temat bipolär. Träffar med verksamheter och brukarorganisationer för information och diskussion om hur deltagande i 10

11 Hjärnkollsaktiviteter kan utvecklas lokalt i Västra Götalandsregionen. Arbete med ett eventkoncept Stolthet och Fördom i samarbete med flera olika parter inom Västra Götaland. Samtal med Landstingets Folkhälsoråd i Blekinge och folkhälsosamordnarna i kommunerna för att utveckla samarbetet. Dialog om samarbete mellan Härnkoll Blekinge län och LO Sydost samt Unionen Sydost. Samarbete med Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum kring ambassadörsmedverkan i de utbildningsinsatser som genomförs Samarbete med Regionförbundet Västerbotten inom ramen för regionens arbetsmiljöarbete. Information om Hjärnkoll till Vårdförbundets styrelse i Västerbotten. Dialog med Medlefors Folkhögskola om nästa års konferens Arbetsliv för hälsa och utveckling som genomförts under två år i samarbete med Hjärnkoll i Västerbotten. Samarbete mellan Hjärnkoll i Jönköping och Studieförbundet Vuxenskolan utifrån utbildningsmaterialet Din egen berättelse. Samarbete mellan Hjärnkoll och Qulturum i Jönköping för en kommande utbildning. Samarbete inför Region Jönköpings läns inspirationsdagar Utvecklingskraft 6 och 7 maj på Elmia. Insatser i Jämtlands län för att marknadsföra Hjärnkoll inom länets kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Regional kampanjdag i Jämtland. Samarbete kring riktade utbildningar mellan Hjärnkoll i Skåne, Högskolan i Malmö, Lunds universitet och Malmö kommun Samarbete mellan Hjärnkoll Örebro län och länets tre sjukhus i syfte att informera om nuvarande och framtida verksamhet. 11

12 Parallellt med pågående utvecklingsinsatser sker ett löpande arbete där organisationer kan beställa Hjärnkollsambassadörer för olika uppdrag. Dessa beställningar hanteras av den nationella förmedlingen som drivs av riksförbundet Hjärnkoll. Till den nationella förmedlingen vänder sig även journalister för att får tag på personer att intervjua i samband med att de skildrar frågor om psykisk ohälsa. Ny organisationsstruktur på regional nivå Sedan hösten 2014 har länsansvariga i de elva länen arbetat med att föra över ansvar från landsting, regionförbund och kommuner till ideella organisationer med koppling till patient-, brukar- och anhörigorganisationernas insatser på området. Myndigheten för delaktighet har till uppdrag att stödja en utveckling där ideella organisationer som är verksamma inom området psykisk ohälsa kan ta ett långsiktigt ansvar för det fortsatta arbetet med Hjärnkoll. Under 2015 har 11 län fått stöd av riksförbundet Hjärnkoll och Myndigheten för delaktighet i processen att stärka förutsättningarna för ett fortsatt arbete med Hjärnkoll i länen. Skåne län I Skåne har ännu ingen ideell förening bildats. Den samordningsansvarige för en dialog med länets ambassadörer och NSPH i Skåne och arbetar för att starta den ideella föreningen Hjärnkoll i Skåne under våren Region Skåne planerar fortsatt att vara en aktiv samarbetspartner. Under 2015 tillhandahåller Region Skåne lokaler och står för arbetsgivaransvaret för en samordnare på 50 procent. Region Skåne delfinansierar arbetet med kr under Blekinge län NSPH i Blekinge har sedan 2014 arbetat med att samordna nätverket av ambassadörer i länet. Hjärnkoll Blekinge län arrangeras som en fristående del av NSPH i Blekinge och verksamheten bygger upp ett Hjärnkollsråd av organisationer som stödjer arbetet i länet (arbetsgivare, fackförbund, kommuner och landsting). Tre personer arbetar på deltid med att samordna ambassadörernas arbete i länet. Frånsett osäkerhet kring finansiering ser länsansvarig för Hjärnkoll i Blekinge möjligheterna för ett långsiktigt regionalt arbete som goda. 12

13 Västra Götalands län NSPH i Göteborg har sedan 2010 varit ansvarig för arbetet med Hjärnkoll i Västra Götaland och arbetet bedrivs med stöd från Västra Götalandsregionen. Det regionala arbetet har hela tiden byggt på lokala och regionala medfinansiärer. En utebliven nationell finansiering för det fortsatta arbetet kommer enligt NSPH i Göteborg sannolikt påverka regionens och kommuners medfinansiering negativt. Jönköpings län I Jönköping har ambassadörer, föreningar och representanter från Region Jönköpings län bildat en styrgrupp med uppgift att förbereda bildandet av föreningen Hjärnkoll Jönköpings län och utlysa till årsmöte. Intresset för verksamheten är stort. Arbetet med att ta fram förslag till årsmöte är klart och många är villiga att engagera sig i styrelsens kommande arbete. Förslag till stadgar för föreningen är klara. Årsmöte och kick off för verksamheten är planerat till den 28 mars. För samordningsfunktionen för Hjärnkoll i Jönköpings ansvarar Region Jönköpings län fram till 30 juni Regionens folkhälsoavdelning, Jönköpings kommun och HSO Jönköpings län räknar med att bidra till att delfinansiera verksamheten. Länsansvarig i Hjärnkoll bedömer förutsättningarna för att föreningen Hjärnkoll bildas, kommer igång med verksamheten och utvecklas som mycket goda. Örebro län Den nya föreningen Hjärnkoll/NSPH-T Örebro län är bildad. En interimsstyrelse är tillsatt med representanter från ett flertal olika ideella organisationer inom området psykisk ohälsa. Ordinarie årsmöte är planerat till maj. Psykiatrin Region Örebro län planerar att stödja verksamheten genom att tillhandahålla lokaler och utrustning för föreningens verksamhet. Psykiatrin Region Örebro län kommer också att ge föreningen stöd från ekonomienheten för att hantera rapportering, sammanställningar och betalningar av fakturor och avgifter. Administrativt stöd kommer fortsättningsvis finnas för att skriva inbjudningar, affischer, pressmeddelanden och pressinbjudningar med mera. En Koordinator kommer att anställas inom psykiatrin för att utveckla brukarråd och brukardelaktighet. Denna ska också vara ett stöd till ambassadörerna inom Örebro län. Samordningsfunktionen för Hjärnkoll hanteras till och med den 30 juni 2015 av Psykiatrin Region Örebro län. För att verksamheten ska kunna drivas av den ideella föreningen Hjärnkoll/NSPH-T Örebro krävs en fortsatt nationell finansiering. 13

14 Stockholms län Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Stockholm bildades som ett nätverk i november I nätverkets plattform framgår att arbetet med att minska negativa attityder till psykisk ohälsa är en viktig uppgift. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) i Stockholms län har tagit på sig ansvaret att för nätverkets räkning fungera som förvaltare av medel för kommande arbete med Hjärnkoll i Stockholms län. För att NSPH i Stockholm ska driva arbetet med Hjärnkoll i Stockholm behövs finansiering. För nuvarande verksamhet finns finansiering till 30 juni Uppsala län Föreningen Hjärnkoll Uppsala län är bildad och föreningen har två anställda som sköter samordningen av ambassadörsnätverket i Uppsala. Styrelsen för föreningen Hjärnkoll Uppsala län är representerad av NSPH i Uppsala län, HSO i Uppsala län och Brukarnätverket Beroende i Uppsala län. Finansiering för verksamheten finns till 30 juni Frånsett fortsatt osäkerheten kring finansiering är förutsättningarna för fortsatt arbete goda. Kontakter finns sedan länge uppbyggda med Landstinget, Uppsala kommun, Regionförbundet och fler andra samarbetsparter i länet. Värmlands län Föreningen Hjärnkoll Värmland är bildad och en interimsstyrelse som består av medlemmar från organisationerna inom NSPH i Värmland och Studieförbundet Vuxenskolan har bildats. Årsmötet är planerat till 21 april Samordningsfunktionen för Hjärnkoll är tills vidare kvar på landstinget i Värmland och förs över då finansiering för föreningens fortsatta arbete är klar. Länsansvarig för Hjärnkoll Värmland bedömer möjligheterna för ett fortsatt arbete med Hjärnkoll som goda. För att verksamheten ska kunna drivas av den ideella föreningen Hjärnkoll Värmland krävs fortsatt nationell finansiering. Västerbottens län I Västerbotten finns tre nätverk som samlar patient, brukar- och anhörigorganisationer i länet. De tre nätverken har träffats regelbundet och samordnats av länsansvarig för Hjärnkoll. Nätverken har utsett representanter till en arbetsgrupp för länet. Den 12 mars samlas de föreningar som är positiva till att bilda en länsförening till ett konstituerande möte. Regionförbundet Västerbotten är fram till 30 juni samordnare och förvaltare av medel för Hjärnkolls insatser i länet. 14

15 När den nya länsövergripande organisationen väl har bildats är planen att successivt föra över ansvaret för Hjärnkolls operativa arbete. Övergången förutsätter att det finns en fortsatt nationell finansiering för Hjärnkolls arbete i länet. Jämtlands län I Jämtland har Jämtlands läns brukarråd (JLB) tagit över den operativa driften för Hjärnkoll. JLB är en sammanslutning av i princip länets samtliga patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Region Jämtland Härjedalen stödjer Jämtlands läns brukarråd inom ramen för Hjärnkolluppdraget med tjänstemannastöd från enheten Social välfärd. Föreningen har två anställda på halvtid som ansvarar för samordningen av Hjärnkoll. Verksamheten är beroende av ett snabbt besked om finansiering för att kunna fortsätta driften av verksamheten efter 30 juni Frånsett osäkerheten kring finansiering bedöms möjligheterna för ett fortsatt arbete som goda. Norrbottens län Föreningen Hjärnkoll i Norrbotten är bildad. Föreningen kommer att vara en viktig samverkanspartner tillsammans med övriga NSPH i PRIO-satsningen i Norrbotten. Överenskommelsen i Norrbotten genom PRIO-satsningen har upprättats utifrån samverkan mellan kommuner och landsting angående brukarinflytande och brukarsamverkan samt utvecklingsfrågor och kompetenssatsningar till dess personal. Kommuner och landsting kommer därigenom samverka med NSPH och stödja föreningens fortsatta attitydförändringsarbete och ambassadörsnätverk. Samordningen av Hjärnkolls verksamhet hanteras fram till 30 juni 2015 av Luleå kommun. Ingen delfinansiering är säkrad för det fortsatta arbetet efter 30 juni 2015 och möjligheten att fortsätta Hjärnkoll i Norrbotten utan en nationell finansiering är liten. Viktigt med besked om en nationell grundfinansiering Under januari och februari 2015 har Myndigheten för delaktighet arbetat med att möjliggöra en långsiktig nationell samordning och en regional verksamhet med utgångspunkt i det avslutade projektet Hjärnkoll. Myndigheten har även till uppgift att långsiktigt stödja patient-, brukar och anhörigorganisationernas insatser på området i syfte att dessa ska ta ett långsiktigt ansvar för Hjärnkoll. 15

16 På det nationella planet har riksförbundet Hjärnkoll bildats av NSPHs medlemsorganisationer. Riksförbundet har ett kansli med fem anställda som sköter den operativa driften av Hjärnkoll. Regionalt ser utvecklingen olika ut, men nästan alla län har bildat eller är mitt i processen att bilda föreningar som i nära samarbete med regionförbund, landsting, kommuner, patient-, brukar-, och anhörigorganisationer med flera ska hålla samman det regionala arbetet med Hjärnkoll i länet. Det finns en överhängande risk att sena besked om hur verksamheterna ska finansieras efter 30 juni 2015 skapar hinder för möjligheten att fortsätta arbetet. Hjärnkoll bygger på engagemang från många människor och osäkerhet om hur den framtida strukturen för det fortsatta arbetet ska se ut väcker osäkerhet och oro. Osäkerheten försvårar långsiktig planering och samarbete med andra organisationer. Sena och osäkra beslut kan innebära att anställda hinner sluta och att lokaler och andra ekonomiska åtaganden går om intet. Dessutom hindrar det möjligheten att anställa nödvändig personal samt bidrar till att varsel måste läggas trots positiva utfästelser. Myndigheten för delaktighet bedömer att det behövs ett så tidigt besked som möjligt om fortsatt finansiering efter den 30 juni 2015 för att verksamheterna ska kunna planera för fortsatta former och volym. Risken finns att ambassadörer, föreningsaktiva, länsansvariga och nyckelpersoner i verksamheterna hinner avsluta sitt engagemang i Hjärnkoll. Sårbar delfinansiering Det finns en vilja från lokala och regionala aktörer att bidra till att utveckla Hjärnkolls verksamhet i länen. Graden av delfinansiering skiljer sig dock avsevärt åt mellan de olika länen. Och i flera av länen pågår diskussioner utan att man kommit till beslut. De län som har delfinansiering tar ofta beslut om den ett år i taget med följd att verksamheten är sårbar om beslutet ändras. En nationell långsiktig finansiering är mycket viktig för att ge tillräckliga förutsättningar för regionala och nationella verksamheter att fortsätta stödja Hjärnkolls ambassadörer. Det finns många omständigheter att beakta vid överväganden om formerna för finansiering, till exempel om det skulle handla om ett system för fördelning av statsbidrag som hanteras av en myndighet. 16

17 Hanteringen av statsbidrag är förenad med behov av system, rutiner och en stående administration, vilket innebär att det finns stordriftsfördelar. Det kan därför vara en fördel att förlägga uppgiften till en myndighet som redan har en upparbetad ordning för att disponera och fördela medel för statsbidrag. Ofta är det också en fördel om den instans som fördelar statsbidrag inte enbart har denna uppgift gentemot verksamheter som är mottagare av medel, utan även har ett uppdrag och engagemang i utvecklingen och driften av innehållet i verksamheterna. Det kan också ta tid att få en struktur och rutiner på plats, även om uppgiften förläggs till en myndighet med inarbetade system för hantering av statsbidrag. Med tanke på de påtalade behoven av en snabb lösning på finansieringsfrågan finns det anledning att överväga någon form av temporär lösning. 17

18 18

19 Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Vi måste våga prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer. Då kan vi ta död på fördomar och bryta isolering. Det leder till bättre möten mellan människor, professionellare behandling i vården och mindre diskriminering i samhället. Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Den här delrapporten beskriver arbetet med att möjliggöra en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå med utgångspunkt i det avslutade projektet Hjärnkoll. Myndigheten för delaktighet Box 1210, Sundbyberg Besöksadress: Sturegatan Serie A 2015:11

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer