Hjärnkoll Delrapport från projekt till organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation"

Transkript

1 Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation

2 Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken Fotograf: José Figueroa Rapporten finns att ladda ner från myndighetens webbplats Alternativa format kan beställas från Myndigheten för delaktighet. Postadress: Myndigheten för delaktighet, Box 1210, Sundbyberg E-post: Fax: Telefon:

3 Innehåll Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Långsiktig nationell samordning... 7 Riksförbundet Hjärnkoll har bildats... 7 Föreningar övertar ansvaret för verksamheten i länen... 8 En sammanhållen verksamhet på nationell nivå... 9 Regional plattform för fortsatt arbete samordning Regionala aktiviteter Ny organisationsstruktur på regional nivå Skåne län Blekinge län Västra Götalands län Jönköpings län Örebro län Stockholms län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Jämtlands län Norrbottens län Viktigt med besked om en nationell grundfinansiering Sårbar delfinansiering

4 Sammanfattning Kampanjen Hjärnkoll har sedan 2009 verkat för att öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder till människor med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Arbetet bedrivs av Myndigheten för delaktighet i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Motorn i arbetet är ett stort nätverk av privatpersoner, så kallade ambassadörer. De leder utbildningar, startar diskussioner, arrangerar etikcaféer och mycket annat på skolor, arbetsplatser, myndigheter och ute i samhället. De syns och hörs också ofta i media. Från 1 januari till den 30 juni 2015 har Myndigheten för delaktighet till uppdrag att arbeta med att möjliggöra en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå med utgångspunkt av erfarenheterna från projektet Hjärnkoll ( ). Regeringens nationella samordnare för statens insatser för psykisk ohälsa har under 2014 aviserat att man planerar att stödja ett fortsatt långsiktigt arbete genom att upprätta en nationell finansiering till stöd för ideella organisationer att kunna ta ett fortsatt långsiktigt ansvar för det fortsatta arbetet med Hjärnkoll. På nationell nivå har riksförbundet Hjärnkoll bildats av medlemsorganisationerna inom NSPH. Regionalt sker en liknande utveckling i vilken patient-, brukaroch anhörigorganisationer i samarbete med regionförbund, kommuner och landsting arbetar för att skapa en regional plattform för det fortsatta arbetet med Hjärnkolls uppdrag. Myndigheten för delaktighet bedömer att det behövs ett så tidigt besked som möjligt om fortsatt finansiering efter den 30 juni 2015 för att verksamheterna ska kunna planera för fortsatta former och volym. Det finns en överhängande risk att ett sent besked skapar hinder för möjligheten att fortsätta arbetet. Risken är att ambassadörer, föreningsaktiva, länsansvariga och nyckelpersoner i verksamheterna hinner avsluta sitt engagemang i Hjärnkoll. 4

5 Inledning Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation År 2009 påbörjade Handisam på uppdrag av regeringen ett program för att öka allmänhetens kunskaper och minska negativa attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Den 1 maj 2014 övergick ansvaret till Myndigheten fördelaktighet. Arbetet har genomgående skett i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Insatserna har främst bestått i att bygga upp och driva kampanjen Hjärnkoll, där ett nätverk av drygt 300 ambassadörer informerar, utbildar och deltar i utvecklingsarbeten inom området psykisk ohälsa. Hjärnkoll har fram till 2014 arbetat med fördjupade insatser i åtta så kallade kampanjlän. Huvudansvaret för ambassadörsverksamheten har legat på NSPH. För beskrivningar av själva verksamheterna hänvisas till det omfattande material som tagits fram inom arbetet med Hjärnkoll. Materialet finns att ladda ned dels från dels från I december 2014 fick Myndigheten för delaktighet i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med NSPH fortsätta att driva programmet för att få till stånd en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå. I uppdraget ingår också att stödja patient-, brukar- och anhörigorganisationernas insatser på området i syfte att de ska ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 juli Denna sammanställning är en delredovisning. Myndigheten för delaktighet har hittills bistått i uppbyggnaden av varaktiga organisatoriska lösningar på nationell och regional nivå. På nationell nivå har NSPH bildat riksförbundet Hjärnkoll och på regional nivå pågår ett arbete med bildandet av underliggande föreningar i elva län. I de flesta fall består och drivs föreningarna av de ideella patient-, brukar- och anhörigorganisationer som är verksamma i länen. I myndighetens arbete ingår att verka för att dessa föreningar övertar det ansvar för verksamheterna som tidigare legat på landsting, regionförbund och kommuner. I uppdraget ligger också att bedöma och lämna förslag på hur verksamheten i sin helhet kan permanentas och säkerställas långsiktigt. I denna delredovisning beskrivs de organisatoriska lösningar som nu utvecklas på nationell och regional nivå. Den ger också exempel på vilka konkreta verksamheter som förekommer i de elva 5

6 fördjupningslänen. Därtill lämnas sammanfattande länsbeskrivningar från vart och ett av dessa län, som ger en bild av hur långt organiseringen har kommit och vilka organisationslösningar som utvecklats. Avslutningsvis bedömer Myndigheten för delaktighet läget beträffande samspelet mellan besked om grundläggande nationell finansiering och engagemang och delfinansiering på regional och operativ verksamhetsnivå. 6

7 Långsiktig nationell samordning Insatser för att öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder till psykisk ohälsa kräver att insatser genomförs på många olika nivåer. Men för att insatserna ska få kraft och gemensam riktning krävs en övergripande samordning av insatserna. Riksförbundet Hjärnkoll har bildats NSPH har genom sina medlemsorganisationer bildat riksförbundet Hjärnkoll. Riksförbundet har en interimsstyrelse där ledamöterna nominerats inom NSPHs medlemsförbund. Den 24 mars genomför riksförbundet Hjärnkoll sitt första årsmöte då ordförande och övriga styrelsemedlemmar väljs för ett respektive två år. Riksförbundet Hjärnkoll har också upprättat ett nationellt kansli där fem personer arbetar. Genom kansliets verksamhet hanteras Hjärnkolls arbete med att förmedla uppdrag till Hjärnkolls ambassadörer, liksom insatser för att samordna länens verksamhet till ett gemensamt riktat arbete i enlighet med regeringens uppdrag. Riksförbundet Hjärnkoll ansvarar även för fortbildning och grundutbildning av Hjärnkolls ambassadörer. Under mars och april 2015 erbjuder riksförbundet samtliga ambassadörer fortbildningar. Två nya grundutbildningar för nya ambassadörer genomförs under maj och juni Utbildningarna genomförs i samverkan med studieförbundet Sensus. Hjärnkoll arbetar också med att utveckla samarbeten med organisationer som vill lyfta frågor om psykisk ohälsa. Ett exempel är ett kommande samarbete med Handelsanställdas förbund i syfte att rusta skyddsombuden i organisationen att hantera frågor om psykisk ohälsa i arbetslivet. Riksförbundet arbetar också med att utifrån samverkan med externa aktörer utveckla olika koncept, till exempel uppdragsutbildning för chefer om psykisk ohälsa och kunna erbjuda ambassadörer med särskild inriktning mot frågor som rör unga och psykisk ohälsa. Under våren 2015 har riksförbundet byggt upp en ny webbplats (hemsida), samt tagit fram en grafisk profil, informationsmaterial, kommunikationsstöd till ambassadörer och en kommunikationsplattform för det kommande arbetet. 7

8 Myndigheten för delaktighet är ett stöd i arbetet med att föra över erfarenhet och verksamhet från myndigheten till riksförbundet Hjärnkoll. Förändringen har inneburit att Myndigheten för delaktighet inte längre har ett direkt operativt ansvar för de aktiviteter som genomförs inom Hjärnkoll. Myndigheten ansvarar istället för att betala ut medel och följa upp de insatser som genomförs nationellt och regionalt med syftet att integrera arbetet i ordinarie strukturer och skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete utanför myndighetens ansvarsområde. Föreningar övertar ansvaret för verksamheten i länen Riksförbundet Hjärnkoll har under 2015 arbetat med att stödja ideella regionala organisationer som utgör viktiga bärare för det långsiktiga arbetet med Hjärnkoll på regional nivå. Under 2009 till 2014 har Hjärnkoll arbetat genom så kallade kampanjlän där framförallt landstingen och regionförbunden verkat som medelsförvaltare och arbetsgivare för Hjärnkoll regionalt. Arbetet har bedrivits i samarbete med patient-, brukar- och anhörigorganisationerna i länen. Regeringens nationella samordnare för statens insatser för psykisk ohälsa har under 2014 aviserat att man planerar att stödja ett fortsatt långsiktigt arbete. Detta genom att upprätta en nationell finansiering till stöd för ideella organisationer att kunna ta ett fortsatt långsiktigt ansvar för Hjärnkolls verksamhet. Det har lett till att länens ambassadörer, och i de flesta fall de regionala patient-, brukar- och anhörigorganisationerna, gått samman för att förbereda att formellt ta över ansvaret för Hjärnkolls verksamet. De så kallade kampanjledarna (nu länsansvariga) som ansvarar för Hjärnkolls regionala arbete arbetar med att hålla samman och ge stöd i processen. Riksförbundet Hjärnkoll har under 2015 upprättat avtal med Studieförbundet Vuxenskolan som stödjer de olika intressenterna i länen att skapa en regional struktur för det fortsatta arbetet. I det arbetet är ideella föreningar viktiga bärare för Hjärnkolls långsiktiga regionala arbete. Samtliga län erbjuds genom Studieförbundet Vuxenskolan ett startpaket om åtta utbildningstillfällen som ett stöd i processen. Målet att är dessa ideella organisationer i samverkan med till exempel kommuner, landsting och regionförbund ska ha beredskap att söka medel till stöd för fortsatt verksamhet med Hjärnkoll i länet eller regionen. 8

9 En sammanhållen verksamhet på nationell nivå En framgångsfaktor för Hjärnkoll är att arbetet har bedrivits på nationell, regional och lokal nivå. En förutsättning har varit möjligheten att samordna aktiviteterna inom ramen för Hjärnkoll där samtliga län arbetat med gemensamma målgrupper, med ett gemensamt budskap och med en gemensam strategi. Genom gemensamma grund- och fortbildningar för nätverket av ambassadörer har arbetet inom Hjärnkoll kunnat garantera en god kvalitet i olika insatser. Därutöver har material, trycksaker och motsvarande tagits fram som stöd för alla nivåer i Hjärnkoll. Utvecklingen där ideella föreningar kan söka egna medel för att bedriva ambassadörsverksamhet i syfte att öka kunskap och minska negativa attityder kommer att ställa stora krav på samordning och dialog med och mellan länen. Riksförbundet Hjärnkoll har en viktig roll att fylla för att koordinera och hålla samman olika regionala insatser så att de får en gemensam riktning och håller god kvalitet. 9

10 Regional plattform för fortsatt arbete samordning En erfarenhet av Hjärnkolls tidigare arbete är att regionala och lokala aktiviteter är avgörande i arbetet med att öka kunskapen och minska negativa attityder till psykisk ohälsa. Strategin är att integrera ambassadörernas arbete i det regionala utvecklingsarbetet. För detta krävs en struktur för samordning och stöd. Regionala aktiviteter Hjärnkoll arbetar med fördjupade insatser i elva län eller regioner: Skåne, Blekinge, Västra Götaland, Jönköping, Uppsala Värmland, Örebro, Stockholm, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. I varje län finns ett nätverk av ambassadörer och en samordningsfunktion som ansvarar för att integrera ambassadörernas arbete i regionala och lokala aktiviteter. Några exempel sedan januari 2015: Föreläsningar för arbetsförmedlingens personal i Uppsala län om bemötande vid psykisk ohälsa. Föreläsningar för läkarkandidater och för läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. En Hjärnkollsvandring med plakat Våga fråga. Samarbete med Vård och Stödprogrammet vid Karlstads universitet. Samarbete med Psykiatrin i Värmland genom verksamheten Förgätmigej där ambassadörer finns tillgängliga för samtal med närstående och inneliggande patienter på avdelningarna. Samarbete med Karlstad kommun genom Inflytande Forum Samarbete med Landstinget i Värmland och Karlstad kommun vid öppen föreläsning med temat bipolär. Träffar med verksamheter och brukarorganisationer för information och diskussion om hur deltagande i 10

11 Hjärnkollsaktiviteter kan utvecklas lokalt i Västra Götalandsregionen. Arbete med ett eventkoncept Stolthet och Fördom i samarbete med flera olika parter inom Västra Götaland. Samtal med Landstingets Folkhälsoråd i Blekinge och folkhälsosamordnarna i kommunerna för att utveckla samarbetet. Dialog om samarbete mellan Härnkoll Blekinge län och LO Sydost samt Unionen Sydost. Samarbete med Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum kring ambassadörsmedverkan i de utbildningsinsatser som genomförs Samarbete med Regionförbundet Västerbotten inom ramen för regionens arbetsmiljöarbete. Information om Hjärnkoll till Vårdförbundets styrelse i Västerbotten. Dialog med Medlefors Folkhögskola om nästa års konferens Arbetsliv för hälsa och utveckling som genomförts under två år i samarbete med Hjärnkoll i Västerbotten. Samarbete mellan Hjärnkoll i Jönköping och Studieförbundet Vuxenskolan utifrån utbildningsmaterialet Din egen berättelse. Samarbete mellan Hjärnkoll och Qulturum i Jönköping för en kommande utbildning. Samarbete inför Region Jönköpings läns inspirationsdagar Utvecklingskraft 6 och 7 maj på Elmia. Insatser i Jämtlands län för att marknadsföra Hjärnkoll inom länets kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Regional kampanjdag i Jämtland. Samarbete kring riktade utbildningar mellan Hjärnkoll i Skåne, Högskolan i Malmö, Lunds universitet och Malmö kommun Samarbete mellan Hjärnkoll Örebro län och länets tre sjukhus i syfte att informera om nuvarande och framtida verksamhet. 11

12 Parallellt med pågående utvecklingsinsatser sker ett löpande arbete där organisationer kan beställa Hjärnkollsambassadörer för olika uppdrag. Dessa beställningar hanteras av den nationella förmedlingen som drivs av riksförbundet Hjärnkoll. Till den nationella förmedlingen vänder sig även journalister för att får tag på personer att intervjua i samband med att de skildrar frågor om psykisk ohälsa. Ny organisationsstruktur på regional nivå Sedan hösten 2014 har länsansvariga i de elva länen arbetat med att föra över ansvar från landsting, regionförbund och kommuner till ideella organisationer med koppling till patient-, brukar- och anhörigorganisationernas insatser på området. Myndigheten för delaktighet har till uppdrag att stödja en utveckling där ideella organisationer som är verksamma inom området psykisk ohälsa kan ta ett långsiktigt ansvar för det fortsatta arbetet med Hjärnkoll. Under 2015 har 11 län fått stöd av riksförbundet Hjärnkoll och Myndigheten för delaktighet i processen att stärka förutsättningarna för ett fortsatt arbete med Hjärnkoll i länen. Skåne län I Skåne har ännu ingen ideell förening bildats. Den samordningsansvarige för en dialog med länets ambassadörer och NSPH i Skåne och arbetar för att starta den ideella föreningen Hjärnkoll i Skåne under våren Region Skåne planerar fortsatt att vara en aktiv samarbetspartner. Under 2015 tillhandahåller Region Skåne lokaler och står för arbetsgivaransvaret för en samordnare på 50 procent. Region Skåne delfinansierar arbetet med kr under Blekinge län NSPH i Blekinge har sedan 2014 arbetat med att samordna nätverket av ambassadörer i länet. Hjärnkoll Blekinge län arrangeras som en fristående del av NSPH i Blekinge och verksamheten bygger upp ett Hjärnkollsråd av organisationer som stödjer arbetet i länet (arbetsgivare, fackförbund, kommuner och landsting). Tre personer arbetar på deltid med att samordna ambassadörernas arbete i länet. Frånsett osäkerhet kring finansiering ser länsansvarig för Hjärnkoll i Blekinge möjligheterna för ett långsiktigt regionalt arbete som goda. 12

13 Västra Götalands län NSPH i Göteborg har sedan 2010 varit ansvarig för arbetet med Hjärnkoll i Västra Götaland och arbetet bedrivs med stöd från Västra Götalandsregionen. Det regionala arbetet har hela tiden byggt på lokala och regionala medfinansiärer. En utebliven nationell finansiering för det fortsatta arbetet kommer enligt NSPH i Göteborg sannolikt påverka regionens och kommuners medfinansiering negativt. Jönköpings län I Jönköping har ambassadörer, föreningar och representanter från Region Jönköpings län bildat en styrgrupp med uppgift att förbereda bildandet av föreningen Hjärnkoll Jönköpings län och utlysa till årsmöte. Intresset för verksamheten är stort. Arbetet med att ta fram förslag till årsmöte är klart och många är villiga att engagera sig i styrelsens kommande arbete. Förslag till stadgar för föreningen är klara. Årsmöte och kick off för verksamheten är planerat till den 28 mars. För samordningsfunktionen för Hjärnkoll i Jönköpings ansvarar Region Jönköpings län fram till 30 juni Regionens folkhälsoavdelning, Jönköpings kommun och HSO Jönköpings län räknar med att bidra till att delfinansiera verksamheten. Länsansvarig i Hjärnkoll bedömer förutsättningarna för att föreningen Hjärnkoll bildas, kommer igång med verksamheten och utvecklas som mycket goda. Örebro län Den nya föreningen Hjärnkoll/NSPH-T Örebro län är bildad. En interimsstyrelse är tillsatt med representanter från ett flertal olika ideella organisationer inom området psykisk ohälsa. Ordinarie årsmöte är planerat till maj. Psykiatrin Region Örebro län planerar att stödja verksamheten genom att tillhandahålla lokaler och utrustning för föreningens verksamhet. Psykiatrin Region Örebro län kommer också att ge föreningen stöd från ekonomienheten för att hantera rapportering, sammanställningar och betalningar av fakturor och avgifter. Administrativt stöd kommer fortsättningsvis finnas för att skriva inbjudningar, affischer, pressmeddelanden och pressinbjudningar med mera. En Koordinator kommer att anställas inom psykiatrin för att utveckla brukarråd och brukardelaktighet. Denna ska också vara ett stöd till ambassadörerna inom Örebro län. Samordningsfunktionen för Hjärnkoll hanteras till och med den 30 juni 2015 av Psykiatrin Region Örebro län. För att verksamheten ska kunna drivas av den ideella föreningen Hjärnkoll/NSPH-T Örebro krävs en fortsatt nationell finansiering. 13

14 Stockholms län Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Stockholm bildades som ett nätverk i november I nätverkets plattform framgår att arbetet med att minska negativa attityder till psykisk ohälsa är en viktig uppgift. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) i Stockholms län har tagit på sig ansvaret att för nätverkets räkning fungera som förvaltare av medel för kommande arbete med Hjärnkoll i Stockholms län. För att NSPH i Stockholm ska driva arbetet med Hjärnkoll i Stockholm behövs finansiering. För nuvarande verksamhet finns finansiering till 30 juni Uppsala län Föreningen Hjärnkoll Uppsala län är bildad och föreningen har två anställda som sköter samordningen av ambassadörsnätverket i Uppsala. Styrelsen för föreningen Hjärnkoll Uppsala län är representerad av NSPH i Uppsala län, HSO i Uppsala län och Brukarnätverket Beroende i Uppsala län. Finansiering för verksamheten finns till 30 juni Frånsett fortsatt osäkerheten kring finansiering är förutsättningarna för fortsatt arbete goda. Kontakter finns sedan länge uppbyggda med Landstinget, Uppsala kommun, Regionförbundet och fler andra samarbetsparter i länet. Värmlands län Föreningen Hjärnkoll Värmland är bildad och en interimsstyrelse som består av medlemmar från organisationerna inom NSPH i Värmland och Studieförbundet Vuxenskolan har bildats. Årsmötet är planerat till 21 april Samordningsfunktionen för Hjärnkoll är tills vidare kvar på landstinget i Värmland och förs över då finansiering för föreningens fortsatta arbete är klar. Länsansvarig för Hjärnkoll Värmland bedömer möjligheterna för ett fortsatt arbete med Hjärnkoll som goda. För att verksamheten ska kunna drivas av den ideella föreningen Hjärnkoll Värmland krävs fortsatt nationell finansiering. Västerbottens län I Västerbotten finns tre nätverk som samlar patient, brukar- och anhörigorganisationer i länet. De tre nätverken har träffats regelbundet och samordnats av länsansvarig för Hjärnkoll. Nätverken har utsett representanter till en arbetsgrupp för länet. Den 12 mars samlas de föreningar som är positiva till att bilda en länsförening till ett konstituerande möte. Regionförbundet Västerbotten är fram till 30 juni samordnare och förvaltare av medel för Hjärnkolls insatser i länet. 14

15 När den nya länsövergripande organisationen väl har bildats är planen att successivt föra över ansvaret för Hjärnkolls operativa arbete. Övergången förutsätter att det finns en fortsatt nationell finansiering för Hjärnkolls arbete i länet. Jämtlands län I Jämtland har Jämtlands läns brukarråd (JLB) tagit över den operativa driften för Hjärnkoll. JLB är en sammanslutning av i princip länets samtliga patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Region Jämtland Härjedalen stödjer Jämtlands läns brukarråd inom ramen för Hjärnkolluppdraget med tjänstemannastöd från enheten Social välfärd. Föreningen har två anställda på halvtid som ansvarar för samordningen av Hjärnkoll. Verksamheten är beroende av ett snabbt besked om finansiering för att kunna fortsätta driften av verksamheten efter 30 juni Frånsett osäkerheten kring finansiering bedöms möjligheterna för ett fortsatt arbete som goda. Norrbottens län Föreningen Hjärnkoll i Norrbotten är bildad. Föreningen kommer att vara en viktig samverkanspartner tillsammans med övriga NSPH i PRIO-satsningen i Norrbotten. Överenskommelsen i Norrbotten genom PRIO-satsningen har upprättats utifrån samverkan mellan kommuner och landsting angående brukarinflytande och brukarsamverkan samt utvecklingsfrågor och kompetenssatsningar till dess personal. Kommuner och landsting kommer därigenom samverka med NSPH och stödja föreningens fortsatta attitydförändringsarbete och ambassadörsnätverk. Samordningen av Hjärnkolls verksamhet hanteras fram till 30 juni 2015 av Luleå kommun. Ingen delfinansiering är säkrad för det fortsatta arbetet efter 30 juni 2015 och möjligheten att fortsätta Hjärnkoll i Norrbotten utan en nationell finansiering är liten. Viktigt med besked om en nationell grundfinansiering Under januari och februari 2015 har Myndigheten för delaktighet arbetat med att möjliggöra en långsiktig nationell samordning och en regional verksamhet med utgångspunkt i det avslutade projektet Hjärnkoll. Myndigheten har även till uppgift att långsiktigt stödja patient-, brukar och anhörigorganisationernas insatser på området i syfte att dessa ska ta ett långsiktigt ansvar för Hjärnkoll. 15

16 På det nationella planet har riksförbundet Hjärnkoll bildats av NSPHs medlemsorganisationer. Riksförbundet har ett kansli med fem anställda som sköter den operativa driften av Hjärnkoll. Regionalt ser utvecklingen olika ut, men nästan alla län har bildat eller är mitt i processen att bilda föreningar som i nära samarbete med regionförbund, landsting, kommuner, patient-, brukar-, och anhörigorganisationer med flera ska hålla samman det regionala arbetet med Hjärnkoll i länet. Det finns en överhängande risk att sena besked om hur verksamheterna ska finansieras efter 30 juni 2015 skapar hinder för möjligheten att fortsätta arbetet. Hjärnkoll bygger på engagemang från många människor och osäkerhet om hur den framtida strukturen för det fortsatta arbetet ska se ut väcker osäkerhet och oro. Osäkerheten försvårar långsiktig planering och samarbete med andra organisationer. Sena och osäkra beslut kan innebära att anställda hinner sluta och att lokaler och andra ekonomiska åtaganden går om intet. Dessutom hindrar det möjligheten att anställa nödvändig personal samt bidrar till att varsel måste läggas trots positiva utfästelser. Myndigheten för delaktighet bedömer att det behövs ett så tidigt besked som möjligt om fortsatt finansiering efter den 30 juni 2015 för att verksamheterna ska kunna planera för fortsatta former och volym. Risken finns att ambassadörer, föreningsaktiva, länsansvariga och nyckelpersoner i verksamheterna hinner avsluta sitt engagemang i Hjärnkoll. Sårbar delfinansiering Det finns en vilja från lokala och regionala aktörer att bidra till att utveckla Hjärnkolls verksamhet i länen. Graden av delfinansiering skiljer sig dock avsevärt åt mellan de olika länen. Och i flera av länen pågår diskussioner utan att man kommit till beslut. De län som har delfinansiering tar ofta beslut om den ett år i taget med följd att verksamheten är sårbar om beslutet ändras. En nationell långsiktig finansiering är mycket viktig för att ge tillräckliga förutsättningar för regionala och nationella verksamheter att fortsätta stödja Hjärnkolls ambassadörer. Det finns många omständigheter att beakta vid överväganden om formerna för finansiering, till exempel om det skulle handla om ett system för fördelning av statsbidrag som hanteras av en myndighet. 16

17 Hanteringen av statsbidrag är förenad med behov av system, rutiner och en stående administration, vilket innebär att det finns stordriftsfördelar. Det kan därför vara en fördel att förlägga uppgiften till en myndighet som redan har en upparbetad ordning för att disponera och fördela medel för statsbidrag. Ofta är det också en fördel om den instans som fördelar statsbidrag inte enbart har denna uppgift gentemot verksamheter som är mottagare av medel, utan även har ett uppdrag och engagemang i utvecklingen och driften av innehållet i verksamheterna. Det kan också ta tid att få en struktur och rutiner på plats, även om uppgiften förläggs till en myndighet med inarbetade system för hantering av statsbidrag. Med tanke på de påtalade behoven av en snabb lösning på finansieringsfrågan finns det anledning att överväga någon form av temporär lösning. 17

18 18

19 Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Vi måste våga prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer. Då kan vi ta död på fördomar och bryta isolering. Det leder till bättre möten mellan människor, professionellare behandling i vården och mindre diskriminering i samhället. Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Den här delrapporten beskriver arbetet med att möjliggöra en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå med utgångspunkt i det avslutade projektet Hjärnkoll. Myndigheten för delaktighet Box 1210, Sundbyberg Besöksadress: Sturegatan Serie A 2015:11

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Bakgrund Regeringen gav Handisam och NSPH i uppdrag att starta Attitydkampanjen 2009 med avslut

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014 Lagarbetet inom styrelsen LIBRA i Skåne maj 2014 Syfte och mål med styrelsearbetet Målgrupp: personer med affektiva sjukdomar (egentlig depression och bipolär sjukdom), deras närstående samt övriga intresserade

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Boka en ambassadör från (H)järnkoll

Boka en ambassadör från (H)järnkoll Boka en ambassadör från (H)järnkoll Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och berättar gärna om hur det är. Boka din egen ambassadör och slå hål på fördomar och öka dina kunskaper. Du

Läs mer

Mental Health First Aid MHFA

Mental Health First Aid MHFA Mental Health First Aid MHFA Första Hjälpen till Psykisk hälsa Else-Marie Törnberg & Sonny Wåhlstedt Suicidprevention i Väst Problemets omfattning under 10 år Västra Götaland-10år 2.400 döda 24.000 suicidförsök

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-02 Dnr 1500111 1 (8) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser

Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser Rapport och ansökan om förlängd projekttid Umeå den 8 augusti 2012 Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum Region Västerbotten Urban Markström Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande,

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll MISSIV 2013-05-28 LJ 2013/41 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Läs mer

Rapport Utredning regionala stödfunktioner

Rapport Utredning regionala stödfunktioner Rapport Utredning regionala stödfunktioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) AU Telefonmöte 20140425 Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) 1. Justerad Arbetsordning NSPH Skåne Arbetsordningen har justerats enligt

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1 Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa 2011-05-05 Sid 1 Folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Protokoll 2:2014 nätverksmöte

Protokoll 2:2014 nätverksmöte 1/13 Tid: 13:00 16:00, 20140327 Plats: Dockan i Malmö, Rugaland på plan 5 Kallade: RSMH, RFHL, SHEDO, LIBRA, OCD-föreningen Ananke, Frisk och Fri, Attention, SPES, IFS, Austism och Aspergerföreningen,

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016

Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 En länsövergripande överenskommelse har tagits fram mellan kommunerna och

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten?

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Välkommen till en dag om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten! 10.00-10.45 Inledning 10.45 12.00

Läs mer