Hjärnkoll Delrapport från projekt till organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation"

Transkript

1 Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation

2 Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken Fotograf: José Figueroa Rapporten finns att ladda ner från myndighetens webbplats Alternativa format kan beställas från Myndigheten för delaktighet. Postadress: Myndigheten för delaktighet, Box 1210, Sundbyberg E-post: Fax: Telefon:

3 Innehåll Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Långsiktig nationell samordning... 7 Riksförbundet Hjärnkoll har bildats... 7 Föreningar övertar ansvaret för verksamheten i länen... 8 En sammanhållen verksamhet på nationell nivå... 9 Regional plattform för fortsatt arbete samordning Regionala aktiviteter Ny organisationsstruktur på regional nivå Skåne län Blekinge län Västra Götalands län Jönköpings län Örebro län Stockholms län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Jämtlands län Norrbottens län Viktigt med besked om en nationell grundfinansiering Sårbar delfinansiering

4 Sammanfattning Kampanjen Hjärnkoll har sedan 2009 verkat för att öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder till människor med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Arbetet bedrivs av Myndigheten för delaktighet i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Motorn i arbetet är ett stort nätverk av privatpersoner, så kallade ambassadörer. De leder utbildningar, startar diskussioner, arrangerar etikcaféer och mycket annat på skolor, arbetsplatser, myndigheter och ute i samhället. De syns och hörs också ofta i media. Från 1 januari till den 30 juni 2015 har Myndigheten för delaktighet till uppdrag att arbeta med att möjliggöra en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå med utgångspunkt av erfarenheterna från projektet Hjärnkoll ( ). Regeringens nationella samordnare för statens insatser för psykisk ohälsa har under 2014 aviserat att man planerar att stödja ett fortsatt långsiktigt arbete genom att upprätta en nationell finansiering till stöd för ideella organisationer att kunna ta ett fortsatt långsiktigt ansvar för det fortsatta arbetet med Hjärnkoll. På nationell nivå har riksförbundet Hjärnkoll bildats av medlemsorganisationerna inom NSPH. Regionalt sker en liknande utveckling i vilken patient-, brukaroch anhörigorganisationer i samarbete med regionförbund, kommuner och landsting arbetar för att skapa en regional plattform för det fortsatta arbetet med Hjärnkolls uppdrag. Myndigheten för delaktighet bedömer att det behövs ett så tidigt besked som möjligt om fortsatt finansiering efter den 30 juni 2015 för att verksamheterna ska kunna planera för fortsatta former och volym. Det finns en överhängande risk att ett sent besked skapar hinder för möjligheten att fortsätta arbetet. Risken är att ambassadörer, föreningsaktiva, länsansvariga och nyckelpersoner i verksamheterna hinner avsluta sitt engagemang i Hjärnkoll. 4

5 Inledning Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation År 2009 påbörjade Handisam på uppdrag av regeringen ett program för att öka allmänhetens kunskaper och minska negativa attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Den 1 maj 2014 övergick ansvaret till Myndigheten fördelaktighet. Arbetet har genomgående skett i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Insatserna har främst bestått i att bygga upp och driva kampanjen Hjärnkoll, där ett nätverk av drygt 300 ambassadörer informerar, utbildar och deltar i utvecklingsarbeten inom området psykisk ohälsa. Hjärnkoll har fram till 2014 arbetat med fördjupade insatser i åtta så kallade kampanjlän. Huvudansvaret för ambassadörsverksamheten har legat på NSPH. För beskrivningar av själva verksamheterna hänvisas till det omfattande material som tagits fram inom arbetet med Hjärnkoll. Materialet finns att ladda ned dels från dels från I december 2014 fick Myndigheten för delaktighet i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med NSPH fortsätta att driva programmet för att få till stånd en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå. I uppdraget ingår också att stödja patient-, brukar- och anhörigorganisationernas insatser på området i syfte att de ska ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 juli Denna sammanställning är en delredovisning. Myndigheten för delaktighet har hittills bistått i uppbyggnaden av varaktiga organisatoriska lösningar på nationell och regional nivå. På nationell nivå har NSPH bildat riksförbundet Hjärnkoll och på regional nivå pågår ett arbete med bildandet av underliggande föreningar i elva län. I de flesta fall består och drivs föreningarna av de ideella patient-, brukar- och anhörigorganisationer som är verksamma i länen. I myndighetens arbete ingår att verka för att dessa föreningar övertar det ansvar för verksamheterna som tidigare legat på landsting, regionförbund och kommuner. I uppdraget ligger också att bedöma och lämna förslag på hur verksamheten i sin helhet kan permanentas och säkerställas långsiktigt. I denna delredovisning beskrivs de organisatoriska lösningar som nu utvecklas på nationell och regional nivå. Den ger också exempel på vilka konkreta verksamheter som förekommer i de elva 5

6 fördjupningslänen. Därtill lämnas sammanfattande länsbeskrivningar från vart och ett av dessa län, som ger en bild av hur långt organiseringen har kommit och vilka organisationslösningar som utvecklats. Avslutningsvis bedömer Myndigheten för delaktighet läget beträffande samspelet mellan besked om grundläggande nationell finansiering och engagemang och delfinansiering på regional och operativ verksamhetsnivå. 6

7 Långsiktig nationell samordning Insatser för att öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder till psykisk ohälsa kräver att insatser genomförs på många olika nivåer. Men för att insatserna ska få kraft och gemensam riktning krävs en övergripande samordning av insatserna. Riksförbundet Hjärnkoll har bildats NSPH har genom sina medlemsorganisationer bildat riksförbundet Hjärnkoll. Riksförbundet har en interimsstyrelse där ledamöterna nominerats inom NSPHs medlemsförbund. Den 24 mars genomför riksförbundet Hjärnkoll sitt första årsmöte då ordförande och övriga styrelsemedlemmar väljs för ett respektive två år. Riksförbundet Hjärnkoll har också upprättat ett nationellt kansli där fem personer arbetar. Genom kansliets verksamhet hanteras Hjärnkolls arbete med att förmedla uppdrag till Hjärnkolls ambassadörer, liksom insatser för att samordna länens verksamhet till ett gemensamt riktat arbete i enlighet med regeringens uppdrag. Riksförbundet Hjärnkoll ansvarar även för fortbildning och grundutbildning av Hjärnkolls ambassadörer. Under mars och april 2015 erbjuder riksförbundet samtliga ambassadörer fortbildningar. Två nya grundutbildningar för nya ambassadörer genomförs under maj och juni Utbildningarna genomförs i samverkan med studieförbundet Sensus. Hjärnkoll arbetar också med att utveckla samarbeten med organisationer som vill lyfta frågor om psykisk ohälsa. Ett exempel är ett kommande samarbete med Handelsanställdas förbund i syfte att rusta skyddsombuden i organisationen att hantera frågor om psykisk ohälsa i arbetslivet. Riksförbundet arbetar också med att utifrån samverkan med externa aktörer utveckla olika koncept, till exempel uppdragsutbildning för chefer om psykisk ohälsa och kunna erbjuda ambassadörer med särskild inriktning mot frågor som rör unga och psykisk ohälsa. Under våren 2015 har riksförbundet byggt upp en ny webbplats (hemsida), samt tagit fram en grafisk profil, informationsmaterial, kommunikationsstöd till ambassadörer och en kommunikationsplattform för det kommande arbetet. 7

8 Myndigheten för delaktighet är ett stöd i arbetet med att föra över erfarenhet och verksamhet från myndigheten till riksförbundet Hjärnkoll. Förändringen har inneburit att Myndigheten för delaktighet inte längre har ett direkt operativt ansvar för de aktiviteter som genomförs inom Hjärnkoll. Myndigheten ansvarar istället för att betala ut medel och följa upp de insatser som genomförs nationellt och regionalt med syftet att integrera arbetet i ordinarie strukturer och skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete utanför myndighetens ansvarsområde. Föreningar övertar ansvaret för verksamheten i länen Riksförbundet Hjärnkoll har under 2015 arbetat med att stödja ideella regionala organisationer som utgör viktiga bärare för det långsiktiga arbetet med Hjärnkoll på regional nivå. Under 2009 till 2014 har Hjärnkoll arbetat genom så kallade kampanjlän där framförallt landstingen och regionförbunden verkat som medelsförvaltare och arbetsgivare för Hjärnkoll regionalt. Arbetet har bedrivits i samarbete med patient-, brukar- och anhörigorganisationerna i länen. Regeringens nationella samordnare för statens insatser för psykisk ohälsa har under 2014 aviserat att man planerar att stödja ett fortsatt långsiktigt arbete. Detta genom att upprätta en nationell finansiering till stöd för ideella organisationer att kunna ta ett fortsatt långsiktigt ansvar för Hjärnkolls verksamhet. Det har lett till att länens ambassadörer, och i de flesta fall de regionala patient-, brukar- och anhörigorganisationerna, gått samman för att förbereda att formellt ta över ansvaret för Hjärnkolls verksamet. De så kallade kampanjledarna (nu länsansvariga) som ansvarar för Hjärnkolls regionala arbete arbetar med att hålla samman och ge stöd i processen. Riksförbundet Hjärnkoll har under 2015 upprättat avtal med Studieförbundet Vuxenskolan som stödjer de olika intressenterna i länen att skapa en regional struktur för det fortsatta arbetet. I det arbetet är ideella föreningar viktiga bärare för Hjärnkolls långsiktiga regionala arbete. Samtliga län erbjuds genom Studieförbundet Vuxenskolan ett startpaket om åtta utbildningstillfällen som ett stöd i processen. Målet att är dessa ideella organisationer i samverkan med till exempel kommuner, landsting och regionförbund ska ha beredskap att söka medel till stöd för fortsatt verksamhet med Hjärnkoll i länet eller regionen. 8

9 En sammanhållen verksamhet på nationell nivå En framgångsfaktor för Hjärnkoll är att arbetet har bedrivits på nationell, regional och lokal nivå. En förutsättning har varit möjligheten att samordna aktiviteterna inom ramen för Hjärnkoll där samtliga län arbetat med gemensamma målgrupper, med ett gemensamt budskap och med en gemensam strategi. Genom gemensamma grund- och fortbildningar för nätverket av ambassadörer har arbetet inom Hjärnkoll kunnat garantera en god kvalitet i olika insatser. Därutöver har material, trycksaker och motsvarande tagits fram som stöd för alla nivåer i Hjärnkoll. Utvecklingen där ideella föreningar kan söka egna medel för att bedriva ambassadörsverksamhet i syfte att öka kunskap och minska negativa attityder kommer att ställa stora krav på samordning och dialog med och mellan länen. Riksförbundet Hjärnkoll har en viktig roll att fylla för att koordinera och hålla samman olika regionala insatser så att de får en gemensam riktning och håller god kvalitet. 9

10 Regional plattform för fortsatt arbete samordning En erfarenhet av Hjärnkolls tidigare arbete är att regionala och lokala aktiviteter är avgörande i arbetet med att öka kunskapen och minska negativa attityder till psykisk ohälsa. Strategin är att integrera ambassadörernas arbete i det regionala utvecklingsarbetet. För detta krävs en struktur för samordning och stöd. Regionala aktiviteter Hjärnkoll arbetar med fördjupade insatser i elva län eller regioner: Skåne, Blekinge, Västra Götaland, Jönköping, Uppsala Värmland, Örebro, Stockholm, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. I varje län finns ett nätverk av ambassadörer och en samordningsfunktion som ansvarar för att integrera ambassadörernas arbete i regionala och lokala aktiviteter. Några exempel sedan januari 2015: Föreläsningar för arbetsförmedlingens personal i Uppsala län om bemötande vid psykisk ohälsa. Föreläsningar för läkarkandidater och för läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. En Hjärnkollsvandring med plakat Våga fråga. Samarbete med Vård och Stödprogrammet vid Karlstads universitet. Samarbete med Psykiatrin i Värmland genom verksamheten Förgätmigej där ambassadörer finns tillgängliga för samtal med närstående och inneliggande patienter på avdelningarna. Samarbete med Karlstad kommun genom Inflytande Forum Samarbete med Landstinget i Värmland och Karlstad kommun vid öppen föreläsning med temat bipolär. Träffar med verksamheter och brukarorganisationer för information och diskussion om hur deltagande i 10

11 Hjärnkollsaktiviteter kan utvecklas lokalt i Västra Götalandsregionen. Arbete med ett eventkoncept Stolthet och Fördom i samarbete med flera olika parter inom Västra Götaland. Samtal med Landstingets Folkhälsoråd i Blekinge och folkhälsosamordnarna i kommunerna för att utveckla samarbetet. Dialog om samarbete mellan Härnkoll Blekinge län och LO Sydost samt Unionen Sydost. Samarbete med Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum kring ambassadörsmedverkan i de utbildningsinsatser som genomförs Samarbete med Regionförbundet Västerbotten inom ramen för regionens arbetsmiljöarbete. Information om Hjärnkoll till Vårdförbundets styrelse i Västerbotten. Dialog med Medlefors Folkhögskola om nästa års konferens Arbetsliv för hälsa och utveckling som genomförts under två år i samarbete med Hjärnkoll i Västerbotten. Samarbete mellan Hjärnkoll i Jönköping och Studieförbundet Vuxenskolan utifrån utbildningsmaterialet Din egen berättelse. Samarbete mellan Hjärnkoll och Qulturum i Jönköping för en kommande utbildning. Samarbete inför Region Jönköpings läns inspirationsdagar Utvecklingskraft 6 och 7 maj på Elmia. Insatser i Jämtlands län för att marknadsföra Hjärnkoll inom länets kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Regional kampanjdag i Jämtland. Samarbete kring riktade utbildningar mellan Hjärnkoll i Skåne, Högskolan i Malmö, Lunds universitet och Malmö kommun Samarbete mellan Hjärnkoll Örebro län och länets tre sjukhus i syfte att informera om nuvarande och framtida verksamhet. 11

12 Parallellt med pågående utvecklingsinsatser sker ett löpande arbete där organisationer kan beställa Hjärnkollsambassadörer för olika uppdrag. Dessa beställningar hanteras av den nationella förmedlingen som drivs av riksförbundet Hjärnkoll. Till den nationella förmedlingen vänder sig även journalister för att får tag på personer att intervjua i samband med att de skildrar frågor om psykisk ohälsa. Ny organisationsstruktur på regional nivå Sedan hösten 2014 har länsansvariga i de elva länen arbetat med att föra över ansvar från landsting, regionförbund och kommuner till ideella organisationer med koppling till patient-, brukar- och anhörigorganisationernas insatser på området. Myndigheten för delaktighet har till uppdrag att stödja en utveckling där ideella organisationer som är verksamma inom området psykisk ohälsa kan ta ett långsiktigt ansvar för det fortsatta arbetet med Hjärnkoll. Under 2015 har 11 län fått stöd av riksförbundet Hjärnkoll och Myndigheten för delaktighet i processen att stärka förutsättningarna för ett fortsatt arbete med Hjärnkoll i länen. Skåne län I Skåne har ännu ingen ideell förening bildats. Den samordningsansvarige för en dialog med länets ambassadörer och NSPH i Skåne och arbetar för att starta den ideella föreningen Hjärnkoll i Skåne under våren Region Skåne planerar fortsatt att vara en aktiv samarbetspartner. Under 2015 tillhandahåller Region Skåne lokaler och står för arbetsgivaransvaret för en samordnare på 50 procent. Region Skåne delfinansierar arbetet med kr under Blekinge län NSPH i Blekinge har sedan 2014 arbetat med att samordna nätverket av ambassadörer i länet. Hjärnkoll Blekinge län arrangeras som en fristående del av NSPH i Blekinge och verksamheten bygger upp ett Hjärnkollsråd av organisationer som stödjer arbetet i länet (arbetsgivare, fackförbund, kommuner och landsting). Tre personer arbetar på deltid med att samordna ambassadörernas arbete i länet. Frånsett osäkerhet kring finansiering ser länsansvarig för Hjärnkoll i Blekinge möjligheterna för ett långsiktigt regionalt arbete som goda. 12

13 Västra Götalands län NSPH i Göteborg har sedan 2010 varit ansvarig för arbetet med Hjärnkoll i Västra Götaland och arbetet bedrivs med stöd från Västra Götalandsregionen. Det regionala arbetet har hela tiden byggt på lokala och regionala medfinansiärer. En utebliven nationell finansiering för det fortsatta arbetet kommer enligt NSPH i Göteborg sannolikt påverka regionens och kommuners medfinansiering negativt. Jönköpings län I Jönköping har ambassadörer, föreningar och representanter från Region Jönköpings län bildat en styrgrupp med uppgift att förbereda bildandet av föreningen Hjärnkoll Jönköpings län och utlysa till årsmöte. Intresset för verksamheten är stort. Arbetet med att ta fram förslag till årsmöte är klart och många är villiga att engagera sig i styrelsens kommande arbete. Förslag till stadgar för föreningen är klara. Årsmöte och kick off för verksamheten är planerat till den 28 mars. För samordningsfunktionen för Hjärnkoll i Jönköpings ansvarar Region Jönköpings län fram till 30 juni Regionens folkhälsoavdelning, Jönköpings kommun och HSO Jönköpings län räknar med att bidra till att delfinansiera verksamheten. Länsansvarig i Hjärnkoll bedömer förutsättningarna för att föreningen Hjärnkoll bildas, kommer igång med verksamheten och utvecklas som mycket goda. Örebro län Den nya föreningen Hjärnkoll/NSPH-T Örebro län är bildad. En interimsstyrelse är tillsatt med representanter från ett flertal olika ideella organisationer inom området psykisk ohälsa. Ordinarie årsmöte är planerat till maj. Psykiatrin Region Örebro län planerar att stödja verksamheten genom att tillhandahålla lokaler och utrustning för föreningens verksamhet. Psykiatrin Region Örebro län kommer också att ge föreningen stöd från ekonomienheten för att hantera rapportering, sammanställningar och betalningar av fakturor och avgifter. Administrativt stöd kommer fortsättningsvis finnas för att skriva inbjudningar, affischer, pressmeddelanden och pressinbjudningar med mera. En Koordinator kommer att anställas inom psykiatrin för att utveckla brukarråd och brukardelaktighet. Denna ska också vara ett stöd till ambassadörerna inom Örebro län. Samordningsfunktionen för Hjärnkoll hanteras till och med den 30 juni 2015 av Psykiatrin Region Örebro län. För att verksamheten ska kunna drivas av den ideella föreningen Hjärnkoll/NSPH-T Örebro krävs en fortsatt nationell finansiering. 13

14 Stockholms län Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Stockholm bildades som ett nätverk i november I nätverkets plattform framgår att arbetet med att minska negativa attityder till psykisk ohälsa är en viktig uppgift. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) i Stockholms län har tagit på sig ansvaret att för nätverkets räkning fungera som förvaltare av medel för kommande arbete med Hjärnkoll i Stockholms län. För att NSPH i Stockholm ska driva arbetet med Hjärnkoll i Stockholm behövs finansiering. För nuvarande verksamhet finns finansiering till 30 juni Uppsala län Föreningen Hjärnkoll Uppsala län är bildad och föreningen har två anställda som sköter samordningen av ambassadörsnätverket i Uppsala. Styrelsen för föreningen Hjärnkoll Uppsala län är representerad av NSPH i Uppsala län, HSO i Uppsala län och Brukarnätverket Beroende i Uppsala län. Finansiering för verksamheten finns till 30 juni Frånsett fortsatt osäkerheten kring finansiering är förutsättningarna för fortsatt arbete goda. Kontakter finns sedan länge uppbyggda med Landstinget, Uppsala kommun, Regionförbundet och fler andra samarbetsparter i länet. Värmlands län Föreningen Hjärnkoll Värmland är bildad och en interimsstyrelse som består av medlemmar från organisationerna inom NSPH i Värmland och Studieförbundet Vuxenskolan har bildats. Årsmötet är planerat till 21 april Samordningsfunktionen för Hjärnkoll är tills vidare kvar på landstinget i Värmland och förs över då finansiering för föreningens fortsatta arbete är klar. Länsansvarig för Hjärnkoll Värmland bedömer möjligheterna för ett fortsatt arbete med Hjärnkoll som goda. För att verksamheten ska kunna drivas av den ideella föreningen Hjärnkoll Värmland krävs fortsatt nationell finansiering. Västerbottens län I Västerbotten finns tre nätverk som samlar patient, brukar- och anhörigorganisationer i länet. De tre nätverken har träffats regelbundet och samordnats av länsansvarig för Hjärnkoll. Nätverken har utsett representanter till en arbetsgrupp för länet. Den 12 mars samlas de föreningar som är positiva till att bilda en länsförening till ett konstituerande möte. Regionförbundet Västerbotten är fram till 30 juni samordnare och förvaltare av medel för Hjärnkolls insatser i länet. 14

15 När den nya länsövergripande organisationen väl har bildats är planen att successivt föra över ansvaret för Hjärnkolls operativa arbete. Övergången förutsätter att det finns en fortsatt nationell finansiering för Hjärnkolls arbete i länet. Jämtlands län I Jämtland har Jämtlands läns brukarråd (JLB) tagit över den operativa driften för Hjärnkoll. JLB är en sammanslutning av i princip länets samtliga patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Region Jämtland Härjedalen stödjer Jämtlands läns brukarråd inom ramen för Hjärnkolluppdraget med tjänstemannastöd från enheten Social välfärd. Föreningen har två anställda på halvtid som ansvarar för samordningen av Hjärnkoll. Verksamheten är beroende av ett snabbt besked om finansiering för att kunna fortsätta driften av verksamheten efter 30 juni Frånsett osäkerheten kring finansiering bedöms möjligheterna för ett fortsatt arbete som goda. Norrbottens län Föreningen Hjärnkoll i Norrbotten är bildad. Föreningen kommer att vara en viktig samverkanspartner tillsammans med övriga NSPH i PRIO-satsningen i Norrbotten. Överenskommelsen i Norrbotten genom PRIO-satsningen har upprättats utifrån samverkan mellan kommuner och landsting angående brukarinflytande och brukarsamverkan samt utvecklingsfrågor och kompetenssatsningar till dess personal. Kommuner och landsting kommer därigenom samverka med NSPH och stödja föreningens fortsatta attitydförändringsarbete och ambassadörsnätverk. Samordningen av Hjärnkolls verksamhet hanteras fram till 30 juni 2015 av Luleå kommun. Ingen delfinansiering är säkrad för det fortsatta arbetet efter 30 juni 2015 och möjligheten att fortsätta Hjärnkoll i Norrbotten utan en nationell finansiering är liten. Viktigt med besked om en nationell grundfinansiering Under januari och februari 2015 har Myndigheten för delaktighet arbetat med att möjliggöra en långsiktig nationell samordning och en regional verksamhet med utgångspunkt i det avslutade projektet Hjärnkoll. Myndigheten har även till uppgift att långsiktigt stödja patient-, brukar och anhörigorganisationernas insatser på området i syfte att dessa ska ta ett långsiktigt ansvar för Hjärnkoll. 15

16 På det nationella planet har riksförbundet Hjärnkoll bildats av NSPHs medlemsorganisationer. Riksförbundet har ett kansli med fem anställda som sköter den operativa driften av Hjärnkoll. Regionalt ser utvecklingen olika ut, men nästan alla län har bildat eller är mitt i processen att bilda föreningar som i nära samarbete med regionförbund, landsting, kommuner, patient-, brukar-, och anhörigorganisationer med flera ska hålla samman det regionala arbetet med Hjärnkoll i länet. Det finns en överhängande risk att sena besked om hur verksamheterna ska finansieras efter 30 juni 2015 skapar hinder för möjligheten att fortsätta arbetet. Hjärnkoll bygger på engagemang från många människor och osäkerhet om hur den framtida strukturen för det fortsatta arbetet ska se ut väcker osäkerhet och oro. Osäkerheten försvårar långsiktig planering och samarbete med andra organisationer. Sena och osäkra beslut kan innebära att anställda hinner sluta och att lokaler och andra ekonomiska åtaganden går om intet. Dessutom hindrar det möjligheten att anställa nödvändig personal samt bidrar till att varsel måste läggas trots positiva utfästelser. Myndigheten för delaktighet bedömer att det behövs ett så tidigt besked som möjligt om fortsatt finansiering efter den 30 juni 2015 för att verksamheterna ska kunna planera för fortsatta former och volym. Risken finns att ambassadörer, föreningsaktiva, länsansvariga och nyckelpersoner i verksamheterna hinner avsluta sitt engagemang i Hjärnkoll. Sårbar delfinansiering Det finns en vilja från lokala och regionala aktörer att bidra till att utveckla Hjärnkolls verksamhet i länen. Graden av delfinansiering skiljer sig dock avsevärt åt mellan de olika länen. Och i flera av länen pågår diskussioner utan att man kommit till beslut. De län som har delfinansiering tar ofta beslut om den ett år i taget med följd att verksamheten är sårbar om beslutet ändras. En nationell långsiktig finansiering är mycket viktig för att ge tillräckliga förutsättningar för regionala och nationella verksamheter att fortsätta stödja Hjärnkolls ambassadörer. Det finns många omständigheter att beakta vid överväganden om formerna för finansiering, till exempel om det skulle handla om ett system för fördelning av statsbidrag som hanteras av en myndighet. 16

17 Hanteringen av statsbidrag är förenad med behov av system, rutiner och en stående administration, vilket innebär att det finns stordriftsfördelar. Det kan därför vara en fördel att förlägga uppgiften till en myndighet som redan har en upparbetad ordning för att disponera och fördela medel för statsbidrag. Ofta är det också en fördel om den instans som fördelar statsbidrag inte enbart har denna uppgift gentemot verksamheter som är mottagare av medel, utan även har ett uppdrag och engagemang i utvecklingen och driften av innehållet i verksamheterna. Det kan också ta tid att få en struktur och rutiner på plats, även om uppgiften förläggs till en myndighet med inarbetade system för hantering av statsbidrag. Med tanke på de påtalade behoven av en snabb lösning på finansieringsfrågan finns det anledning att överväga någon form av temporär lösning. 17

18 18

19 Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Vi måste våga prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer. Då kan vi ta död på fördomar och bryta isolering. Det leder till bättre möten mellan människor, professionellare behandling i vården och mindre diskriminering i samhället. Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Den här delrapporten beskriver arbetet med att möjliggöra en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå med utgångspunkt i det avslutade projektet Hjärnkoll. Myndigheten för delaktighet Box 1210, Sundbyberg Besöksadress: Sturegatan Serie A 2015:11

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv NSPH ett dynamiskt nätverk NSPH är ett nätverk av 13 patient-, brukaroch anhörigorganisationer inom psykiatrin. Vi delar ett antal grundläggande

Läs mer

Hjärnkoll förändrar attityder

Hjärnkoll förändrar attityder Datum 2012-06-01 Diarienummer 2012/0002 Hjärnkoll förändrar attityder Uppföljning och effektutvärdering av Hjärnkoll Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hjärnkoll förändrar

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Hjärnkoll vintern 2015

Hjärnkoll vintern 2015 Hjärnkoll vintern 2015 Lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2016 Titel: Hjärnkoll vintern 2015. Lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet serie 2016:4 (diarienummer

Läs mer

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Bakgrund Regeringen gav Handisam och NSPH i uppdrag att starta Attitydkampanjen 2009 med avslut

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Vi hjälper er att prata om det som är svårt

Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vad är Hjärnkoll? Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa så är det svårt att prata öppet om det. Många är rädda för att bli mobbade, diskriminerade,

Läs mer

PRIO - analys och handlingsplan

PRIO - analys och handlingsplan Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 13(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:240 SNau 102 PRIO - analys och handlingsplan Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen

Läs mer

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet.

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet. Regeringsbeslut I:3 Socialdepartementet 2010-01-21 S2007/2698/HS (delvis) S2010/644/HS (delvis) Nationell samverkan för psykisk hälsa Förmansvägen 2 117 43 STOCKHOLM Uppdrag att sätta upp mål och villkor

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre NSPH Skånes vision Med Brukarkunskap blir vården bättre Conny Allaskog Socionom Anhörig Ordförande SHEDO Representant i NSPH Skåne NSPH Skåne står för Nationell samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne Paraplyorganisation

Läs mer

Personliga möten som förändrar attityder och beteenden. - En jämförande rapport om allmänhetens syn på personer med psykisk ohälsa

Personliga möten som förändrar attityder och beteenden. - En jämförande rapport om allmänhetens syn på personer med psykisk ohälsa Personliga möten som förändrar attityder och beteenden - En jämförande rapport om allmänhetens syn på personer med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning...

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Psykisk ohälsa och arbetslivet

Psykisk ohälsa och arbetslivet Psykisk ohälsa och arbetslivet Uppdragsavtal angående projektet Psykisk ohälsa och arbetslivet ett länsprojekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser 1 Parter Mellan Samordningsförbunden

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Handlingsplan för ökad patient-/brukarmedverkan

Handlingsplan för ökad patient-/brukarmedverkan Handlingsplan för ökad patient-/brukarmedverkan Uppdrag via den första överenskommelsen om samverkan mellan psykiatrin, socialtjänsten och NSPH Handlingsplan för ökad patient-/ brukarmedverkan inom vård

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxen - 2017 Mål Åtgärd Målgrupp Implementering 1)Samverkan och samordning ska leda till upplevd god psykisk och fysisk hälsa samt god livskvalitet för brukare och

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014 Lagarbetet inom styrelsen LIBRA i Skåne maj 2014 Syfte och mål med styrelsearbetet Målgrupp: personer med affektiva sjukdomar (egentlig depression och bipolär sjukdom), deras närstående samt övriga intresserade

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd och mikrobiologi utvecklas

Läs mer

Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Elisabet Norlinder Föreningen Stjernan

Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Elisabet Norlinder Föreningen Stjernan Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Kampanjlänsansvarig för (H)järnkoll i Örebro län 2012-2015 Anmälde mig som senior (H)järnkollsambassadör Ville

Läs mer

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd.

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd. Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd. Brukarinflytande medborgarnas möjlighet att som användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet. Brukarinflytande på tre nivåer

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Folkhälsoenkät 2008 Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern 18-34 år.. Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer,

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Kampanjen Hjärnkoll. För ett psykisk friskare Sverige. Sujata Maini, kommunikatör,

Kampanjen Hjärnkoll. För ett psykisk friskare Sverige. Sujata Maini, kommunikatör, Kampanjen Hjärnkoll För ett psykisk friskare Sverige Sujata Maini, kommunikatör, sujata@handisam.se, 08-600 84 14 www.hjarnkoll.se Hjärnkolls syfte Många människor med egen erfarenhet av psykisk sjukdom

Läs mer

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet PRIO psykisk ohälsa Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO Målsättning 2007-2011 Barn, vuxna och äldre med psykisk sjukdom eller psykisk

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan (SIP) Samordnad individuell plan (SIP) Dem vi är till för - Hur kan vi göra den enskildes röst mer tydlig? - Hur kan vi underlätta för den enskilde och dennes anhöriga? - Hur kan vi bidra till att öka den enskildes

Läs mer

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri Mål Åtgärd Målgrupp 1) Samverkan och samordning ska leda till upplevd god psykisk och fysisk hälsa samt god livskvalitet för brukare och anhöriga.

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange. 6 oktober 2016 i Wilandersalen

Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange. 6 oktober 2016 i Wilandersalen Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange 6 oktober 2016 i Wilandersalen Moderator Elisabet Norlinder Välkomsttal av Marie-Louise Forsberg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

NSPH. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

NSPH. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Lägesrapport till Socialdepartementet i februari 2014 Med verksamhetsrapport för bidraget under 2013 utifrån Regeringsbeslutet 2013-01-24 I:2 S2013/608/FS (delvis)

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa. Hösten Charlotta Wilhelmsson, processledare

Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa. Hösten Charlotta Wilhelmsson, processledare Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa Hösten 2016 Enkäten skickades till kontaktpersonerna för kommunerna Västra Götaland den 10 oktober. Den 25 oktober, då underlaget sammanställdes, hade

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Boka en ambassadör från (H)järnkoll

Boka en ambassadör från (H)järnkoll Boka en ambassadör från (H)järnkoll Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och berättar gärna om hur det är. Boka din egen ambassadör och slå hål på fördomar och öka dina kunskaper. Du

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

LÄTTLÄST. Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9. Myndigheten för delaktighet. Tillgänglighet

LÄTTLÄST. Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9. Myndigheten för delaktighet. Tillgänglighet FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet LÄTTLÄST Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2016

Läs mer

LÄTTLÄST. Presentation av Allmän kommentar 1 om artikel 12. Myndigheten för delaktighet. Likhet inför lagen

LÄTTLÄST. Presentation av Allmän kommentar 1 om artikel 12. Myndigheten för delaktighet. Likhet inför lagen FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Presentation av Allmän kommentar 1 om artikel 12 Likhet inför lagen LÄTTLÄST Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet,

Läs mer

Regional kvalitetsregisterkonferens

Regional kvalitetsregisterkonferens Göteborg den 5 oktober 2014 Regional kvalitetsregisterkonferens Patientmedverkan i kvalitetsregisterarbetet Kjell Broström, NSPH Kan reflektionerna kring psykiatrins register vara av intresse för andra

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet,

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) AU Telefonmöte 20140425 Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) 1. Justerad Arbetsordning NSPH Skåne Arbetsordningen har justerats enligt

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016 Inför Reglabs medlemsmöte Stockholm 14 september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning av arbetet 1 Akademi för Regional utveckling 1 Förslag på pilot 1 Nästa steg Sammanfattning - Utbildningsformer MOOC (=öppna

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Regeringskansliet S2016/07755/SF

Regeringskansliet S2016/07755/SF Regeringskansliet Remiss 2016-12-16 S2016/07755/SF Socialdepartementet KOM (2016) 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården nationell satning på brukarmedverkan Brukares krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

Mental Health First Aid MHFA

Mental Health First Aid MHFA Mental Health First Aid MHFA Första Hjälpen till Psykisk hälsa Else-Marie Törnberg & Sonny Wåhlstedt Suicidprevention i Väst Problemets omfattning under 10 år Västra Götaland-10år 2.400 döda 24.000 suicidförsök

Läs mer