Kära forskarvänner! Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kära forskarvänner! Nr 1 2015"

Transkript

1 Nyhetsbrev Nr Kära forskarvänner! Tiden flyger och så känns det definitivt just nu för mig. De fyra år jag varit föreståndare för FoU-Centrum och Centrum för Klinisk forskning Sörmland (CKFD) har förlöpt påtagligt snabbt. I höst avslutar jag mitt uppdrag och rekrytering av en ny föreståndare pågår. Jag har trivts utmärkt bra på arbetsplatsen och i landstinget Sörmland. Jag har sagt det många gånger förut och upprepar gärna att landstinget Sörmland ger oss anställda goda förutsättningar att bedriva klinisk forskning. Allt tyder också på att landstinget kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Vi har också anledning att vara stolta över kvaliteten och tillgången på statistiskt stöd inom landstinget. Det, som kan förbättras, är antalet på seniora forskare, som har kompetens att handleda på doktorandnivå. Därför hoppas jag att många sörmlänningar, som disputerar, fortsätter att forska också efter sin doktorsexamen för att uppnå docentkompetens och kunna fungera som handledare. Dessutom finns möjligheter att rekrytera docenter till kliniska positioner inom landstinget, eftersom även det finansiella stöd som landstinget Sörmland erbjuder seniora forskare är mycket konkurrenskraftigt. För att intressera fler medarbetare i landstinget för klinisk forskning är det av stor vikt att vi har kvar möjligheter för nybörjare att få prova på forskning under god handledning. Den verksamheten fungerar väl idag via vår forskningsförberedande kurs och möjligheten att erhålla planerings- och projektanslag. Planeringsanslag kan för övrigt sökas nu under våren, övriga anslag söks till hösten. Kom gärna på våra spännande lunchseminarier. Närmast i tid arrangerar vi ett seminarium på Mälarsjukhuset den 10/3 om oegentligheter inom klinisk forskning och den 19/5 kommer docent Jonas Oldgren till Nyköpings lasarett och berättar om hur Uppsala Clinical Research Centre (UCR) kan stödja oss i olika faser av forskningsprocessen. Glöm heller inte att anmäla er till vårens vetenskapliga högtidsdag, vår FoU-dag, som i år äger rum den 21/4 på Mälarsjukhuset. Där utdelas pris till landstingets forskningsvänligaste enhet, inbjudna föreläsare av hög kaliber och med intressanta budskap kan avlyssnas och, inte minst, får vi höra sörmländska forskare berätta om sina aktuella forskningsresultat. -- Tack för mig! Ove Axelsson

2 Ny samhällsmedicinsk publikation visar att tuffa uppväxtvillkor ger sämre hälsa som vuxen Hans-G. Eriksson och Fredrik Granström, två av statistikerna vid FoU-centrum, har tillsammans med Anu Molarius, epidemiolog vid Landstinget Västmanland, nyligen publicerat en rapport om hur uppväxtvillkoren hänger ihop med hälsan i vuxen ålder. Rapporten Uppväxtvillkor och hälsa i vuxen ålder visar att ekonomiska svårigheter och nedlåtande behandling under uppväxten har tydliga samband med hälsan som vuxen. Även när hänsyn tas till ekonomiska svårigheter och nedlåtande behandling i vuxen ålder, kvarstår detta samband. I analyserna har också kontrollerats för en rad andra faktorer som födelseland, utbildning, sysselsättning och levnadsvanor. Kvar blir ändå en betydande effekt på hälsan av uppväxtvillkor. Framförallt är det den psykiska hälsan som skattas lägre men även det allmänna hälsotillståndet uppfattas av personerna som sämre än för personer som inte har haft liknande uppväxtvillkor. Rapporten visar att fyra av tio kvinnor och män anger att de haft ekonomiska svårigheter under uppväxten. Ungefär lika många anger att de varit med om nedlåtande behandling i skolan eller i hemmet ofta eller ibland under uppväxten. Vår förhoppning är att rapportens resultat ska kunna öka förståelsen, hos beslutsfattare i olika positioner, att en förutsättning för framgångsrika folkhälsoinsatser är att levnadsförhållanden under livets alla faser beaktas, säger Fredrik Granström. Fakta: Frågorna som ligger till grund för resultaten är hämtade från undersökningen Hälsa på lika villkor som genomfördes våren 2012 bland vuxna i åldern år i Sörmlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. Totalt besvarade cirka personer frågorna som är aktuella i rapporten. Befolkningsundersökningar i form av enkäter genomförs regelbundet av landstingen för att få ett underlag för beslut i syfte att förbättra folkhälsan. Vanligtvis ställs frågor som behandlar hälsan, levnadsvanorna och livsvillkoren vid undersökningstillfället. Vid den undersökning som genomfördes senast lades två frågor om uppväxtvillkoren till. Information från Sjukhusbiblioteken Sörmland Referenshantering med Zotero Zotero är ett webbaserat referenshanteringsprogram som hjälper dig att samla, organisera och citera olika typer av källor. Programmet fungerar tillsammans med webbläsarna Firefox, Chrome och Safari, är gratis, lätt att använda och sparar tid åt dig när du ska arbeta med citeringar och litteraturförteckningar i textdokument. Du kan hämta referenser från olika databaser, t.ex. PubMed, bygga upp ditt eget bibliotek, sortera i mappar och sätta etiketter på referenserna. Infoga sedan referenser från ditt Zoterobibliotek i den text du håller på att skriva och du kan på så sätt få automatisk hjälp med att utforma källförteckningen i den stil du vill. Kontakta Sjukhusbiblioteken om du vill ha hjälp med att komma igång med Zotero

3 Vårdförbundets förbättringsstipendium 2013 Stipendiet vänder sig till medlemmar i Vårdförbundet och som planerar eller arbetar med ett projekt inom förbättring och utveckling av hälsa, vård och omsorg. Sofia Sandström fick år 2013, kronor i förbättringsstipendium för sitt projekt att undersöka varför ortopedkliniken på Nyköpings lasarett har en relativt stor andel patienter som känner sig missnöjda ett år efter höftledsoperation. Jag blev otroligt sporrad av att få förbättringsstipendiet. Min målsättning är att bidra till förbättringsarbete på kliniken samt att det arbetet ska inspirera andra kliniker och sjukhus. Av 155 patienter som opererades på Nyköpings lasarett 2011 var det ett 15-tal som var missnöjda ett år efter operation. Sofia har våren 2014 intervjuat 14 patienter som i undersökningar uttryckt sig vara missnöjda eller tveksamt nöjda, men även några som är mycket nöjda med sitt operationsresultat. Jag tror att det handlar mycket om patientens förväntningar, som inte alltid infrias. Därför är det så viktigt att patienterna får adekvat information, ett gott bemötande och att det finns möjlighet till en fungerande rehabilitering. Jag har även gått en forskningsförberedande kurs som väckte intresse för mitt nu pågående projektarbete jag även gått en fördjupningskurs i kvalitativmetod båda kurserna har varit i FoU-centrums regi. Planeringsbidrag samt projektanslag från FoU-centrum har använts för att planera och förbereda studien, söka etiskt tillstånd, samt genomgång av tidigare forskning. De senare Projektanslaget ger mig möjlighet att arbeta ca 2 dagar/v under våren -15 för att sammanställa resultatet av studien. Sofia går även magisterkursen Utvecklingsarbete i omvårdnad på Mälardalens högskola sedan vårterminen 2014 och kommer att genomföra intervjustudien som en del av utbildningen, som hon läser på distans. Det här är ett projekt som jag växer med och jag lär mig hela tiden. Målet är att vara klar våren 2015, då jag hoppas kunna börja sprida mina kunskaper och slutsatser. Vårdförbundets motivering Lyfter fram och tar tillvara omvårdnadskunskap som finns kring patientgruppen. Registerdata ska bidra till att ändra vårdrutiner det är viktigt att sjuksköterskan ser sin roll i detta. En viktig åtgärd som vänder sig till en stor patientgrupp.

4 Nya doktorander Anastasia Trouva Jag arbetar i Landstinget Sörmland sedan tog jag min specialistkompetens i internmedicin och sedan dess fortsätter jag min subspecialisering i endokrinologi och diabetologi som planeras vara klar till juni 2015 efter min randning på Akademiska- och Karolinska Universitetssjukhuset där jag har fått spetsutbildning. Behandling av gravida med diabetes samt gynekologisk endokrinologi har alltid varit mina intresseområde, både kliniskt och forskningsmässigt. Mitt ST-arbete handlade om Diabetes under graviditet och neonatalt utfall i Sörmland. Jag är medlem i EASD (European Association for the Study of Diabetes), Endocrine Society samt Sveriges Läkarförbundet. Sedan augusti 2014 är jag doktorand vid Karolinska Institutet och jag är tacksam att ha fått stöd från FoU-Centrum för att kunna forska på nedanbeskrivet projekt. Trots modern behandling får kvinnor med typ 1-diabetes (T1D) komplikationer av metabola rubbningar och har även nedsatt fertilitet. Två mindre studier har visat ökad förekomst av polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) vid T1D men ingen studie är gjord på svensk population som har en av de högsta incidenserna av T1D i världen. Både dessa sjukdomar kan påverka fertilitet, bentäthet, ventrikeltömning och aptit samt förekomst av hjärtkärlsjukdom. Projektets syfte är att undersöka: 1. Prevalensen av PCOS i en svensk population med T1D jämfört med kontrollgrupp. 2. Faktorer av betydelse för patogenesen av PCOS vid T1D (daglig insulindos, typ och duration av behandling). 3. Bentäthet och kroppssammansättning. 4. Regleringen av ventrikeltömning/aptit. Patienterna rekryteras från Endokrinologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. En matchad kontrollgrupp väljs ur Statens personadressregister. Båda grupper kommer att undersökas ur endokrinologisk samt gynekologisk synvinkel. Blodprover ska analyseras för könshormoner, metabola samt benmetabola variabler. Bentäthetsmättning samt ventrikeltömningstest kommer också att göras. Resultaten kan ge svar på om incidensen av PCOS är kopplad till högre insulindoser. Detta kan leda till ändrade riktlinjer för behandling (metformin eller insulinpump ger lägre insulindoser) med positiva konsekvenser för de metabola rubbningarna och den nedsatta fertiliteten. Emil Johansson Integrerad PET-MR avbildning av typ-2 diabetes: metodutveckling och applikation Bakgrund Mitt namn är Emil Johansson, 32 år och är leg. Sjukhusfysiker samt anställd vid Medicinsk Fysik och Teknik, Mälarsjukhuset sedan 2008 med yrkesinriktning mot nuklearmedicin och magnetisk resonanstomografi. Tidigare har jag varit verksam som sjukhusfysiker vid Århus Universitetshospital, Danmark. Sedan mars 2014 är jag halvtidsdoktorand vid Uppsala Universitet och institutionen för kirurgiska vetenskaper och enheten för radiologi. Jag är född och uppvuxen i Bergsjö, Hälsingland och genomförde min grundutbildning inom medicinsk strålningsfysik vid Lunds Universitet Projektbeskrivning Simultan funktionell och morfologisk studie av metabola sjukdomar som T2D med PET-MR kamera har visat sig fruktbärande med intressanta resultat som öppnar för nya frågeställningar kring en sjukdom med betydande kunskapsluckor. I tidigare studier har endast begränsade anatomiska områden studerats. I aktuellt avhandlingsprojekt skall kliniska patienter studeras med PET-MR kamera i syfte att karakterisera vävnaders insulinresistens och sammansättning samt dess betydelse för T2D. Projektet består av 4 st. delstudier; (1) Metodutveckling av PET- MR helkroppsprotokoll i kombination med hyperinsulinemic euglycemic clamp, (2) Tvärsnittsstudie av normaler, prediabetiker och T2D, (3) Interventionsstudie av patienter som genomgått gastric bypass, (4) Longitudinell studie av T2D progress. Avhandlingen kommer att försöka besvara en rad viktiga frågor kring specifika vävnaders inverkan och samverkan för T2D och dess substadier samt effekter vid GBP intervention. Resultaten kan få stor betydelse i förståelsen och hanteringen av kliniska T2D patienter. Huvudhandledare är Docent Joel Kullberg, Uppsala universitet. Projektet är ett samarbete mellan Landstinget Sörmland och Uppsala Akademiska Sjukhus/Uppsala universitet. Ekonomiska medel för halvtidsdoktorandtjänst utgår från regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen samt FoU-centrum/CKF Sörmland. PET: Positronemissionstomografi MR: Magnetresonanstomografi T2D: Typ-2 diabetes GBP: Gastric ByPass

5 Nya doktorander Ökad patientsäkerhet med säkrare kirurgi Doktorand: Ninos Oussi Bakgrund: Läkarexamen från Karolinska Institutet Specialistläkare i kirurgi och urologi på Mälarsjukhuset, Eskilstuna Doktorand på CAMST, Karolinska Institutet, Huddinge och CKFD-Sörmland, sedan maj Projektet: Laparoskopisk kirurgi (även kallad titthålskirurgi) är sedan 90-talet en etablerad och mycket vanlig operationsmetod för flera operationsingrepp och blir allt vanligare. Laparoskopi är ofta skonsammare för patienter än vanlig öppen kirurgi. Dessvärre gäller inte detsamma kirurger som opererar med laparoskopi. De kan istället drabbas av belastningsbesvär men även ökad stress till följd av ny teknisk utrustning. Det är framför allt kirurger, gynekologer och ortopeder som opererar med titthålskirurgi. När det kommer till kirurgisk träning har man innan detta sekel framför allt tränat på patienter. Hittills har det inte erbjudits några bra alternativ för kirurgisk träning i operationssal utan närvaro av patienter. Ökade möjligheter till simulatorträning har dock visat sig förbättra de praktiska färdigheterna hos kirurgen. Färdigheter som i sig gagnar patienten. Yngre kirurger får allt mindre operationstid, och äldre kirurger utsätts för ny teknik som i ovana händer är direkt livshotande för patienten. Genom simulatorträning kan man minska antalet kirurgiska misstag. Optimering av den ergonomiska arbetsställningen i samband med operation har också visat sig minska andelen med belastningsskador, som ger färre andel sjukskrivna, vilket har direkta positiva effekter på samhällsekonomin. Outcomes: - Ur kvalitetsregistret GallRiks följa kirurgernas utfall gällande postoperativa komplikationer. - Jämföra skillnader i övningsresultat vid låg- respektive högkostnadssimulatorträning. - Följa stressnivåer, se om ökad stress ger upphov till fler fel och därigenom fler pre- och postoperativa komplikationer. - Observera och registrera kirurgens arbetsställning, - Inhämta information om belastningsbesvär genom enkätundersökningar. Syfte: Studien skall dels jämföra om det är någon skillnad på träning av kirurger i låg- mot högkostandssimulatorer, dels mäta stress-nivåer genom salivprov, samt genom frågeformulär fråga efter olika belastningsbesvär. Genom att pröva olika ergonomiska ställningar kunna identifiera belastningsbesvär och söka vägar att minska dessa, med ökad patientsäkerhet som följd. Målsättning: Vi hoppas att fynden kan resultera i förändring av arbetställning i samband med kirurgi till förmån för kirurgen samt en minskning av patientskada då ökad träning visat sig ge förbättrade praktiska färdigheter hos kirurgen direkt korrelerade till en minskning av pre- och postoperativa komplikationer hos patienterna.

6 Att söka forskningsstöd från FoU-centrum Vid vårens ansökningstillfälle med sista ansökningsdag 1 april 2015 sökes framförallt medel för att kunna starta upp helt nya projekt och man söker då s.k. planeringsanslag. Ett planeringsanslag ger upp till 2 veckors forskningstid för att möjliggöra en ordentlig litteraturomgång, för att kunna diskutera projektupplägg med statistiker och/eller handledare och för att efter detta kunna skriva en genomarbetad forskningsplan. I förekommande fall skall även en etisk ansökan skrivas med hjälp av planeringsanslaget. Målsättningen är att en fullständig ansökan om projektstöd sedan skall kunna lämnas in vid nästkommande ansökningstillfälle. Vårens ansökningsomgång är även öppen för de som lämnat in en ansökan vid höstens ansökningsomgång och i sitt beslut fått information från FoU-centrum om att de kan söka ett s.k. kompletteringsanslag på våren. Alla som är anställda inom landstinget Sörmland och alla privata vårdgivare med avtal med landstinget Sörmland har rätt att söka. Under förutsättning att anställningen/avtalet gäller minst 50 % av heltid. Aktiviteter som förväntas ingå i verksamhetens ordinarie uppdrag kan inte beredas medel. Dit hör exempelvis det obligatoriska projektarbetet inom ST-läkarutbildningen. De forskningsprojekt som FoU-centrum ger stöd till skall vara kliniskt patientnära och knyta an till landstingets olika verksamhetsområden med patient och verksamhetsnyttan i fokus. FoU-centrum ger även stöd åt forskningsprojekt vars målsättning är att uppnå ny kunskap för att bättre kunna arbeta sjukdomsförebyggande. Kravet på alla projekt är att en vetenskaplig frågeställning ska framgå ur ansökan. Forskningsmedel kan sökas för att ersätta egen tid som ägnas åt forskningsarbete, man begär då tjänstledigt med lön för forskning från sin ordinarie tjänst och FoU-centrum ersätter kliniken för den tid som ägnas åt forskning. Forskningsmedel kan också sökas för att täcka kostnader i ett projekt som litteratur, analyskostnader och resor. FoU-centrum ger stöd till alla typer av kliniska forskningsprojekt, allt ifrån små lokala projekt som startas upp från grunden till stora mångåriga forskningsprojekt som kanske sker i samverkan med universitet eller högskola eller som ingår i en forskarutbildning. Alla yrkeskategorier har samma möjligheter att söka forskningsstöd från FoU-centrum. Generellt kan man säga att FoU-centrum brukar bevilja två veckors forskningstid för att komma igång med helt nya projekt planeringsanslag. Ett ordinärt större projekt brukar beviljas cirka en månads forskningstid per år, projektanslag. FoU-centrum har även möjlighet att ge stöd till den som genomgår forskarutbildning, doktorandstöd. För att söka forskningsstöd besök vårt webbaserade ansökningssystem där man kan börja med att göra ett personkort med CV som är ett obligatorium för att få ansökan att gå vidare till granskning. Man kan också göra en provansökan. Är man intresserad av forskning som pågår eller om man vill ha samarbetspartners inom ett visst forskningsområde så surfa in på FoU i Sverige, Där kan man registrera sin projektbeskrivning och läsa om andras projekt. Vill du lämna din projektbeskrivning använder du samma inloggning som när du gör en ansökan i systemet men går in under fliken Lämna din projektbeskrivning här. För ytterligare information om ansökningssystemet eller ansökningsomgångar vänligen kontakta Pernilla Larsson, , FoU-administratör.

7 Kurser som FoU-centrum håller 2015 Forskningsförberedande kurs 2015 Höstens forskningsförberedande kurs kommer att hållas i Eskilstuna. Datumen är 8 september, 22 september, 13 oktober, 3 november. Sista anmälningsdag är 7 juni 2015 Mer information och anmälningsblankett finns på: Evidensbaserad omvårdnad 2015 Evidensbaserad omvårdnads kurs hålls i Eskilstuna med datum: 21 maj, 11 juni, 27 augusti, 17 september. Sista anmälningsdag är 20 april Mer information och anmälningsblankett: Scientific writing 2015 Kursen vänder sig till alla i Landstinget Sörmland som är aktiva inom klinisk forskning eller intresserad av klinisk forskning. Kursdatum: 23 april, 30 april, 7 maj, 21 maj, 28 maj. Sista anmälningsdag 30 mars 2015 Till anmälan: FoU-dag 2015 Den 21 april 2015 arrangeras FoU-dagen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Sista anmälningsdag är 9 april Mer information finns på: Forskningspris 2015 Nominera den mest forskningsvänliga klinik/enhet inom landstinget Sörmland, gärna med en slogan Priset delas ut på FoU-dagen den 21 april. Nominera senast den 23 mars till Lunchseminarium våren mars klockan , Mälarsjukhuset, Eskilstuna, kommer Stefan Eriksson, docent, Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet och föreläser om Finns det en fuskindustri inom vetenskapen? För mer information och anmälan: sista anmälningsdag 1 mars 19 maj, klockan , Nyköpings lasarett, Nyköping, kommer Jonas Oldgren, docent, UCR, Uppsala Clinical Research - mer information och anmälningsblankett kommer

8 Kontaktuppgifter: FoU-centrum Kungsgatan Eskilstuna Tfn: E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Ove Axelsson, föreståndare

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Dnr: VLL 1417-2015 Datum: 2015-06-17 Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Användningsområde Forskningsresurser ur TUA-medlen

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

Ansökningsperioden för 2015 startar den 12/6 och sista dag för ansökan är den 15/9. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 23:59.

Ansökningsperioden för 2015 startar den 12/6 och sista dag för ansökan är den 15/9. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 23:59. Ansök om anslag hos Diabetesfonden 2015 Sök anslag Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare

Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare 1 Version: 4, 2015-08-20 Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare OBS: Denna guide rör principer för anslagsansökningar till FORSS. Det är inte en handledning i hur man

Läs mer

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Vad är Kupol? Skolan är en viktig miljö för lärande och socialisering under ungdomstiden. Vad som påverkar elevers studieresultat och

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Beviljade anslag förvaltas av svenskt universitet eller högskola, eller annan svensk organisation med forskning som uppgift.

Beviljade anslag förvaltas av svenskt universitet eller högskola, eller annan svensk organisation med forskning som uppgift. PLANERINGSANSLAG Om anslagsformen Villkor Förvaltning Planeringsanslag söks för stöd till planeringsgrupper där grund- och kliniska forskare från olika barnonkologiska centra i Sverige samlas. Det kan

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Proximala humerusfrakturer Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Vilka blir nöjda? (enligt Catquest-9SF) eller Vilka blir inte nöjda? Mats Lundström

Vilka blir nöjda? (enligt Catquest-9SF) eller Vilka blir inte nöjda? Mats Lundström Vilka blir nöjda? (enligt Catquest-9SF) eller Vilka blir inte nöjda? Mats Lundström Catquest-9SF Validerat genom s.k. Rasch analys Mäter Activity limitations in daily life (WHO) Kvalitetsregisterkonferensen

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm Indre Ljungar, specialistläkare och docent i rehabiliteringsmedicin, Jean-Michel Saury, leg. Psykolog, PhD ME/CFS-rehabilitering, Danderyds Sjukhus AB

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Doktoranders arbetsmiljö - enkät december 2009 57 st svar Fråga Är du nöjd med din arbetstid? Nej jag jobbar för mycket 4 25% Ja det är lagom 40 70% Nej jag jobbar för lite 3 5% Fråga 2 Håller du i någon

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare Dnr Titel doktorandprojekt Handledning Huvudhandledare,

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg

Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg FoU Kronoberg Rev 2014-09-15 Katarina Hedin Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg Forsknings- och utvecklingsarbetet inom Landstinget Kronoberg är omfattande och bedrivs både på FoU Kronoberg och

Läs mer

Ansökan om ALF-projektmedel 2015-2017. Lars Grip Christina Jern

Ansökan om ALF-projektmedel 2015-2017. Lars Grip Christina Jern Ansökan om ALF-projektmedel 2015-2017 Lars Grip Christina Jern Centralt ALF avtal - 1 mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

5 Vårdprogram bröstförminskande kirurgi. Arbetsutskottets förslag till beslut

5 Vårdprogram bröstförminskande kirurgi. Arbetsutskottets förslag till beslut Läns sjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2013-02-27 LSN-HSF12-246 5 Vårdprogram bröstförminskande kirurgi Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden godkänner utarbetat vårdprogram

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (7) Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor i MS Word, OpenOffice

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Några inspel Räcker det med en läkare för att framgångsrikt behandla en patient? Utnyttjar vi den

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11

Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11 Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11 Redaktionsadress Magnus Sköld Lung- och Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm Tel 08-51774843; 08-51773905

Läs mer

Att starta ett projekt

Att starta ett projekt Hälsouniversitetet Att starta ett projekt Introduktionskurs i forskningsmetodik för ST-läkare 2015-03-23 Magnus Falk FoU-enheten för Närsjukvården IMH, Allmänmedicin Checklista över färdigheter som bör

Läs mer

Forskning- och utvecklingsdag 11 april 2013

Forskning- och utvecklingsdag 11 april 2013 Landstinget Sörmland FoU-centrum / CKFD Forskning- och utvecklingsdag 11 april 2013 Plats: Mälarsjukhuset, Eskilstuna Preliminära projektpresentationer Mats Berg Uppföljning av hudsjukdomar med score

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd

Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd 1 Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd Allmänt Projektledaren är ansvarig för att beviljade medel används i enlighet med de regler som finns angivna i avtalet samt

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 1 Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Dnr K0926-2015 Stockholms läns landsting, SLL Denna ansökningsomgång är avslutad. Utlysning av projektmedel för: Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 Anvisningar för ansökan

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Professor Erik Näslund Enheten för kirurgi Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Karolinska Institutet Frågor jag tänker försöka besvara Hur vanligt

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Specialist i Internmedicin

Specialist i Internmedicin Specialist i Internmedicin Heltid, tillsvidare, tillträde enligt Överenskommelse. Angereds Närsjukhus, Angered, Göteborg Ett nytt närsjukhus i Angered ska stå klart 2012. Sjukhuset ska vara en central

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

0Sl Centrala etikprövningsnämnden Sid i (2)

0Sl Centrala etikprövningsnämnden Sid i (2) : 0Sl Centrala etikprövningsnämnden Sid i (2) CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD BESLUT Dnr Ö 11-2010 2010-06-11 KLAGANDE Örebro läns landsting Box 1613 701 16 Örebro ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Nikola konferensen 10 oktober 2013 Margareta Hammarström Experter inom projektgruppen Margareta Hammarström, Södersjukhuset (ordförande) Gunnel Andersson,

Läs mer

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker 3. Ämnesområde Bildbehandling inom

Läs mer

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Erbjudande om behandling inom vetenskaplig studie Ni har möjlighet att delta i en studie där internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) prövas för att

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Kan JLL spara pengar på effektivt sjukdoms- förebyggande arbete?

Kan JLL spara pengar på effektivt sjukdoms- förebyggande arbete? 2013-06-19 Kan JLL spara pengar på effektivt sjukdoms- förebyggande arbete? Thomas Ljung Läkare, docent, vet.handledare JLL, MIUN thomas.ljung@jll.se Ronny Weylandt Chef Folkhälsocentrum, JLL ronny.weylandt@jll.se

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

LIF. Ann Maliniak 2015-04-29

LIF. Ann Maliniak 2015-04-29 LIF Utbildning till auktoriserad läkemedelsinformatör (konsulent) samt möjlighet att läsa hela eller delar av Medicinsk grundutbildning och att som privatist avlägga sluttentamen Ann Maliniak 2015-04-29

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Kan självtestning vara något för dig? Äter du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna kontroller

Läs mer